Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1901

X f I 4 93 8 17 t f t li f 10 98 t I r 41 8 80 t 48 10J1 H 4i 1 08 4 45 6 99 1 SS 8 04 98 7 0 7 19 8Jl t 9 88 H ë f 4 5i jf 8 8i V V f n 48 v 8 48 8 I 0 1 11 t S 81 10 08 4 l t 94 4 5 5 19 8 48 5 54 94 7 9 1 90 8 49 9 47 10 0 10 1b U 09 OTTiaDaH OOODt Ttai 18 80 i 11 91 11 4 1 0 f T I8 8 si U t lt 0 18 8 l 7 8 8 0 9 84 00 t S7 10 08 10 1 Hdlutalw ipo i bt npiiU Coam l te tffmt UU TMltttH F l f iW pntaX wwta UBN 8 41 4 91 7 1 11 91 10 00 10 1 10 11 18 19 1 19 11 1 1 1 11 80 10 4 11 8 11 48 18 4 1 17 8 1 49 7 57 9 49 9 9 4t P 19 10 94 10 48 11 18 ll t7 9 90 9 48 4 1 4 41 U 01 7 09 7 1 7 95 5 03 4 e Un U 8 18 OOJ J0MO8 74 O 4 4 a 7 17 l7 a 4010 0 Ï0ME rr 8 j d üsl zin l 4 8 48 10 0 Bo t tm ï g S ji s l l s 4 10 14 S u r 7 7 7 7 7 8 7 0 o7i ii 5M o i t t1il V i ru i Ltf 4 O O D U 4 A lISTBRDaU t rana louda 8 11 8 81 4 99 10 90 10 5 19 08 1 109 888 9I 447 4 49 8 9 t 18 1 48 t Sl lO i 10 80 lt 08 AmaLW 8 01 8 88 9 41 10 10 11 04 18 48 19 17 1 57 3Ji 4 1 17 8 80 4 44 0 9 10 9 11 08 11 ABat C 8 It 1S SI 109 11 1 1091 10 9 19 9 40 4 91 I 1 5 4 8 01 S9 10 0 11 1 18 14 I U I U A tl I co H f til Ta l4 10 11 00 1 88 8 11 8 1 4 88 11 18 9 S 11 94 40 9 1 8 10 14 10 4 11 47 U i 1 08 8 08 9 4S1 04 k 4 9 00 Viail n S 9i 7 15 i lO 8 6 19a l 1 1119 97 ll 1 91 8 10 9 94 4 41 8 08 91 7 0 8 10 1 48 km W 5 S4 8 47 7 90 9 95 9 418 80 11 4 11 80 19 49 1 9 9 40 8 t8 3 4 S 01 8 91 9 7 81 9 9 10 01 lourta 7 0S 7 91 8 18 l 11 18 10 94 19 tl 1J9 Ml 8 88 4 18 4 94 8 47 7 07 7 14 8 09 9 1 11 99 8 3 9 i 1 18 8 9 7 47 8 98 90 10 04 10 41 11 9 19 09 1 48 W 8 1 4 9 4 41 4 49 8 SJ 7 00 7 8 8 4 u 18 97 4 7 84 107 41 8 0 97 10 97 t 89 8 8 8 17 10 9 1 S M 0 7 94 aO I t 10 48 11 19 19 11 l tl 4 1 4 88 8 9 94 9 5 1 b U 11 7J4 7 49 4J 8 10 07 10 4 U staking in het bekken Tan Aazin algekondlgd vordt OoBTKasUK HosaABue De bekende pan OermaanBche afgevaardigde Wolf heeft in de begrootinsscommissie nit den Oo tonrijkschen RSksraad voorgesteld verlaging van de civiele Ijlst des keizer met twee millioen kronen en de schrapping van den geheelen post voor de keizerljke kabinetskanselarü als zijnde Franz Josef rijk genoeg nit eigen middelen de onkosten daarvan te bestreden Met alle btemmen tegen die van Wollen den sociaaldemocraat Pernerstorfer werd het voorstel verworpen terwgl de rapporteur nadrokkelgk het voorstel gispte Onder bescherming van aartshertog Otto on aartshertogin Maria Josepha is te Weenen een commissie gevormd strekkende tot oprichting te Weenen van een gedenkteeken voor wjjlen keizerin Elisabeth Aartshertogin Marie Valerie dochter van den keizer hoeft haar gemaal aartshertog Frans Salvator voor de zesde maalpa gemaakt over een meisje Gelukkig kannen ze zich zoo n weelde veroorlooven zonder toekomstiorgen I BINNENLAND STATEN GENEltAAL T W K B U K u m B n Zitting van Donderdag 21 Nov De algemeene beraadslaging wordt voortgezet De beer Idonbnrg stelde als eersten en eenigen eisch voor hot Koloniaal beleid een politiek van zedelijke rooping staande tegenover elk stelsel van exploitatie van Indië gericht op bezitsvermeerdoring en kapitalisme Hü beaamt het regeoringsstandpunt dat zich tegen zoodanige exploitatie verzet De Ja vaanBche bevolking worde geestelijk stoffelijk en politiek tot meerdere zelfstandigheid gebracht vooral in geestelijken zin en daarom is uitbreiding van het Christendom de noodzakelijke voorwaarde tot vervulling onzor zedelijke roeping tegenover de volken en van groot politiek belang Spr constateert dat de regeering bot belang van de bevordering van het Christendom volledig erkent waarvoor ook minister Cremer een open oog had Toch wenscht Spr geen godedionstpropaganda van overheidswege maar wol bestrijdt bij do onwenscbelijkheid dat op godsdienstig gebied de onbeperkte godsdienstvrijheid worde gehandhaafd mits de godsdienst niet worde prijsgegeven De regeering wake echter tegen de deelneming von baro ambtenaren aan Moliamodaansche godsdienstoefeningen geve ten biito van het volk bet voorbeeld tot Zondagsrust in de gouvernomentsbnroanx en drale niet met de regeling van den rechtstoestand der Inlandsche Christenen Ml tl 7 1 Bottardflm Beun Rottardim D F Rotterdam U Oapslto Kiaawsrkerk Uoordreebt Bead 7 4 8 S0 e 04 4 4 41 0t 5 51 5 11 4 04 I 8 17 10 é AUm 11 UaM utn Mdn 7 1 7 9 41 t BS l S4 U9 7 14 7 9 01 a l Qooda KaTOnli Moero BMlarmeerSag Voorfaarg Voorl Zoetatn Zeffloh Oradi firttilfat p 4 i l iF ta Il B i 8 81 7 4 8 U 07 r 8 19 t 18 Woorilea Oudev aotdt Aangaande de zending acbt Spr de vrees voor rustverstoring ongegrond maar bot tegenwoordig stelsel van het regeeringsreglojnent kenrt bij als schadelijk voor hol briHtendom af en hij dringt aan op wijziging ter wegneming van het denkbeeld dat de Christelijke Zending bezorgdheid zou wekken Stoffelijk vervnlle het Nederland tegenover IndiS zijn plicht door krachtige bevordering der welvaart van den Javaan daarom verdient een enquête naar den toestand der bevolking toejuiching Vooral wijst Bpr op do armoede onder de Indo Europeanen wier lotsverbetering door opleiding tot handwerk en landbouw en zeevaartkunde noodzakelijk is De regeering steune de vereenigingen tot opbenring der Indo Europeanen Hoewel de Indische financiën thans geen zorg baren zal dit in de toekomst ongunstiger worden met het oog op vele dringende behoeften in Indië dat Nederland zoo dikwijls financieel hielp Bestuursdeccntralisatie zal in het stoffelijk belang der bevolking zijn die daardoor meer contact krijgt met de ambtenaren Spreker komt op tegen de beschuldiging van imperialisme in ons Koloniaal beleid en welke hij alleen aanvaardt in den lin van land en macbtzucht maar niet als die politiek strekt tot bevordering van de zedelijke en stoffelijke ontwikkeling der niet rechtstreeks aan ons onderworpen volken Zelfs meent hg dat geweldadig optreden vaak noodig zal blijken mits de oorlog humaan worde gevoerd uit noodzaak tot vorvnlling onzer Koloniale roeping Z i onthoudt de Eegeering zich zelfs te veel van inmenging met die volken Ook ware menige oorlog door krachtig optreden wellicht voorkomen Wat Djambi betreft is reeds sedert lSiJ4 onze sonvereiniteit erkend Ook vraagt Spr don beer Van Kol waarmaking van zijn beweren omtrent de tractaatvervalsching en acht hg de expeditie gerechtvaardigd wegens den daar heerschende toestand die ons gezag schaadt De naar Djambi gezonden troepenmacht is echter te klein voor beheersching der positie on daarom adviseert Spr tot krachtiger optreden Ook dringt Spr aan op invoering van direct bestunr op Soemba waar ons gezag niets beduidt Eveneens protesteert spr tegen de opvatting van den Atjeh oorlog als onrechtvaardig Ieder wil vrede ook het leger maar bij het ontbreken van een centraal gezag is moeilgk met iemand vrede te sluiten en abandonneeren van Atjeh waro nadeelig voor de reeds onderworpen bevolking Do vrede verkrijgt men alleen door voortzetting van bet paci ficatiestelsel en de onderdrukking van het verzet De heer Schaopraan bestrijdt tegenover den heer Van Kol dat ook de R K partühaar zedelijke verplichtingen tegenover India kent on dat de sociaal doinocratischo arbeiderspartij in baar programma zelf erkent den plicht tot behoud onzer koloniën zooals alle partgen trouwens Spr citeert uit de rede van don beer Van Kol op het Koloniaal Congres te Parijs in bot Franscb gehouden de door allo partijen erkende roeping van Nederland tegenover de Koloniën en hoopt voor den voorzitter der Kamer dat de heer Van Kol steeds in de beschaafde Pranscho taal zal spreker Oelaob I0 S 48 lO K 10 10 19 10 48 10 4 OUU O t 1 18 8JI1 8 07 8 84 Ook beweert spr dat de beer Van Kol van zjjn voorkeur voor zendelingen boven ambtenaren reeds vroeger deed blijken en komt op tegen den laster van den heer Van Kol tegen de B K Kerk Spr hoopt dat de heer Van Kol van zijn Indische reis met andere indrukken temgkome Spr hoopt dit vooral met bet oog op de weinig waardeerende gevoelens van den heer Van Kol ten opzichte der R K zending De heer Verhey slnit zich aan des heeren Roeasinghs denkbeelden omtrent de niet wenschelgkheid van bet op wederzgdsch terrein treden bjj de zending beaamt met den heer Idenburg dat ons Koloniaal bezit meermalen gewapend optreden eiscbt de verwikkelingen in Djambi bet gevolg gn van te lange aarzelingen betoogt tegenover de beer Van Kol dat de militaire uitgaven voor Indié onmisbaar zijn De gelden voor de verdediging van Batavia en Soerabaya strekken z i tot voortzetting van bestaande werken Ook bjj hoopt vurig de pacificatie van Atjeh maar vreest voor moeilijkheden van onze houding in de Oajoelanden Omtrent de landbonwbanken vraagt hü hoe men denkt over het verleenen van rentegevende vooraohotton De minister van koloniën hoopte op vruchtbare samenwerking der Kamer voor een krachtig ingrijpen van den staat tot verbetering van den toestand der Indische bevolking o a door steun aan de nijverheid en bevordering van het handwerkonderwijs Imperialistische en militairislTsche politiek verklaarde hiJ niet te beoogen maar in Djambi is krachtig optreden noodig ter bescherming van den kleinen man evenals op Soemba De minister wenscht vrijheid voor de inlandsche Christenen en wees aan hoe naar verhooging der welvaart in Indiê wordt gestreefd Hij constateerde instemming met zjjn houding omtrent de zending en de zendelingen waaromtrent hg niet ongerust is terwijl hij vertrouwen stelt in den gouv generaal Ook by verklaarde zich tegen het verlaten van Atjeh Rg gelegenheid van het aanstaande St Nicolaasfeest wordt de vergunning om meerdere pakketten aan betzelfde adrei van slechts ééne adreskaart te doen vergezeld gaan voor den tgd van i tot en met 6 December ingetrokken en zal derhalve bg elk gedurende dat tijdvak tor verzending aangeboden pakket eene adreskaart bebooron te zijn gevoegd Voorts wordt met nadruk aanbevolen ter verzekering an een goede overkomst der pakketten 1 zorg te dragen voor eene doelmatige en stevige verpakking van de te verzonden voorwerpen in dier voege dat deze op afdoende wgze tegen breken of beschadigen verzekerd zijn 2 zoo mogelijk de adi essen op don omslag der pakketten te schrijven on waar opplakking of aanhechting vnn een adres onvormgdelgk is dit zoo vait te hechten dat voor het verloren gaan daarvan tijdens het vervoor geene vrees behoeftte bestaan 3 in de pakken een tweede los adres te sluiten Stct De Haagsche correspondent van het Nienw8bl voor Deventer schrijft 1 48 l 4 9 14 4 4 M I OS 1 0 8 81 II A o viM I 4 1 4 8 4 0 t 18 8 87 08 18 f t 97 f t8 8 4 5 7 4 4 a 8 98 11 08 10 80 10 48 10 54 11 89 7 10 7 89 19 Ï 95 7 SS 8 48 7 54 8 08 l 9 é 81 10 08 10 48 10 18 11 07 Dr Knyper hoeft als Minister zijn gewoonten niet of maar weinig veranderd Enkel heeft hg nog wat meer te doen gekregen Want al is in naam z jn verhouding tot de antirevolutionaire pers verbroken feitelijk is hij nog steeds de leider zoowel van die pers als van de organisatie zijner pattg Dit brengt vanzelf mede dat allea hem en hij velen moet spreken Ook omdat het aantal der zich tot hem wendende partjjgenooten die naar een of ander baantje dingen legio is en bg niet gecenseerd kan worden als generaal met elk lüner soldaten bekend 1 te wezen Dus komen de kapiteins compagnies kommandanten dat z n in dat geval deputaten voorzitters en secretaris van kiesvereenigingen bevriende journalisten van tijd tot tjjd op het appèl Aangezien de Minister echter geen tgd heelt ie miasen van dien hij aan zijn dagtaak besteedt heeft hij een practisch middel te baat genomen in Amsterdam reeds vaak toegepast en den democraat kenmerkend hij vraagt de menschen om met hem te eten En zoo worden dan in tegenwoordighsid van zijn dochters de zaken behandeld Na tafel zet de Minister zich weder aan het werk den ganseben avond door tot de tjjd voor de wandeling gekomen is Soms gaat het dan tegen middernacht slecht weer is geen beletsel Een breedgerande hoed op het hoofd een stevige jas geheel dichtgeknoopt een sigaar in den mond trekt dr Knyper uit om t wandelen in de avondstilte Hg gaat zonder doel zoekt bj voorkeur de buitenwijken en keert na ongeveer een uur huiswaarts Menigeen heelt een ontmoeting met den Minister zoo laat op den avond al verwondering gebaard vooral biJ gebrek aan bekendheid met zijn gewoonten Het leek mij wel aardig daarvan eena iets te zeggen vooral waar het een zoo interessante persoonlijkheid aangaat Het Dbdl verneemt dat binnenkort verwacht kan worden de weder indiening van een wetsontwerp nopens de opleiding tot Indisch ambtenaar BiJ de bewerking van dat ontwerp is gelet op de vele opmerkingen welke in de Staten Ueneraal gemaakt zgn tegen het ontwerp van den vorigen minister van koloniën Naar de Zatf Ct verneemt moet het koninklijk echtpaar besloten hebben dit jaar het St Nicolaasfeest te vieren ten paleize Het Loo Van vertrek naar Den Haag schijnt dos voorloopig geen sprake te zgn Gemengde Berichten Uit Purmerend meldt men Door de gemeentepolitie werden gisteren aangehouden twee jonge mannen wier kleeding aan gesticbtskleeding deden denken Bjj onderzoek bleek dat zij den vorigen dag door verbreking van afsluiting uit het krankzinnigengesticht te Medomblik waren ontvlucht 4 L 8 88 11 17 3 10 08 i 10 17 E F 10 9 10 18 10 48 11 8 l 9 01 S IS 8 94 8 Gisteren werd te Amsterdam de brandweer tot tweemaal toe gealmeerd voor een brandje in de Sint Anthonie breestraat H waar in het sousterrain door don heer M Abrahams een schoenmakerij is gevestigd De eerste maal bleek er eigenlijk niets te doen te zijn dit was omstreeks 8 uur Een anr later echter was in bet perceel een tamelijk ernstige binnenbrand nitgebroken en de politie achterdochtig zooals zjj meestal jn dergelijke gevallen is nam genoemden beer mede naar het bnreau St Pietershal waar de commiasaris van politie D J O Vreede den betrokkene een voorloopig verhoor afnam en vervolgens een persoonlijk onderzoek ter plaatse instelde Het resultaat is van dien aard dat de keer Vreede zeer gegronde vermoedens heeft dat hier een brandstichting heeft plaats gehad zoodat Abrahams in hechtenis wordt gehoaden ToL Wederom was gisterenmorgen omstreeks 6 uur de spoorbrug over het Oosterdok te Amsterdam defect geraakt zoodat de treinen naar Dnitschland Nijmegen en Vliasingen Londen niet konden vertrekken van bet Centraalstation Na bgna een uur gelukte het door het verleggen der wissels de treinen ta doen passeeren Ook d scheepvaart had groote vertraging Hbl Naar aanleiding van het geval van zeeroof waaraan Nederlandsche visschers zich jegens hunne Engelsche vakgenooten zouden hebben schuldig gemaakt deelt de heer J M Bottemanne directeur der visschershaven te IJmniden aan de N R Ct mede dat vermoedelijk bij nader onderzoek dit geval van zeeroof wel tot nog kleinere afmetingen zal inkrimpen zoo niet geheel onwaar blijken daar het rapport der Engelschen voor zoover zich thans reeds laat beoordeelen blijkt onjuist te zgn Dit het opgegeven aantal der bemanning van bet Nederlandsche vaartuig moet afgeleid worden dat het hier een haringlogger zou betreften j alleen deze varen met een bemanning van 13 man Nu zgn de 3 van IJmniden varende loggers gemerkt Y M63 64 en 71 daarbij dus geen no 119 Bovendien kon dat onmogelijk jnist zjjn omdat er geen visschersvaartulg uit IJmuiden no 149 bestaat het hoogste uitgegeven nummer is slechts 97 Verder is het lichtschip van de Wielingen wel de laatste plaats waar men een haringlogger of een ander Nederlandsch visschersvaartulg zou verwachten zoodat de oanwezigheid daarvan daar ter plaatse op zich zelf zeer onwaarschijnlgk is te noemen Waar het rapport der Engelsche visschers zooals dat in de Messnger de Briuelleë voorkomt zoo onjuist en zoo onwaarschijnlijk blgkt rijst zegt de heer Bottemanne de vraag of het gebeele verhaal niet moet dienen om verkeerde handelingen van de bemanning zelf te bedekken De fabriek van den beer J E Scbolten te Groningen te Klarienaveen onder Ëmmcn staande waar uit veen papier wordt gemaakt en welke inrichting oenig in Europa is is stop gezet en zal lioogstwaarscbijnlijk niet weer werken Uit Moeara Tarabesi schrijft men aan het Bat Nbl dd 11 October Raden Taha zoon van den ex sultan Taha is door den politieken agent te Djambi benoemd tot hoofd der Boneden Tambesi Deze betrekking werd door hem aanvaard na een langdurige samenkomst met pangeran Ratoe Wiro Kesoema van Djambi die Taha ten slotte heeft overgehaald Eenige dagen geleden vernamen wiJ dat eerstdaags te Soengei Aioh het huwelijk zal worden voltrokken tusschen een zoon van pangeran Djaja Ningrat en een dochter van pangeran Soerio Nata Menggala De berichten van begin October omtrent den gezondheidstoestand van onze troepen luiden niet bijzonder gunstig Uit Moeara Tambesi schrgtt men aan de Javabode van 3 October Het evacueeren en masse dat in den laatsten tijd wordt toegepast schijnt op het sterftecijfer een gunstigen invloed te hebben We hadden ten minste in de laatste week geen enkel sterfgeval te betreuren Er is veel kans dat hier eenige verbeteringen zullen worden ingevoerd die op het heerschen der beri beri een gunstigen invloed zullen oefenen De Sin Hong Bie die in den oamiddag van den 30n aankwam bracht ona namelijk het bezoek van den kapitein der genie Redeker van Falembang Den dag na zgn aankomst dus den In October heeft deze officier vergezeld van dokter Schoorel een inspectie over de Teraehillende kampementsgebonwen gehouden Vooral aan de chambrees der 2e en 3e sectie en het vivres raagazün werd bjjzondore aandacht geschonken Hoogstwaarschjjnlp zullen dus spoedig eenige wüzigingen in den bouw worden aangebracht Dit Soeroenlangoon schrgit men aan helMilde blad vao 7 October Binds mün vorig schrijven ia de toestand er hier niet beter op geworden Vrg onverwacht brak onder de compagnie in hevige mate de beri beri uit Eenige dwangarbeideia een InlandBch fiuelier en een inlandBel genie soldaat overleden reeds aan de ziekte terwijl er morgen een 50 4 60 tal zieken naar Palembang worden geëvacueerd Eigenaardig dat te Pangkalan Bringin de gezondheidstoestand voortdurend goed bljjft De overste die met den resident hier dan In October van Pondok Benteng aankwam beeft een goede verandering in de voeding doen aanbrengen en de rations verach vleesch ongeveer doen verdubbelen Zooals ik hoorde zgn de dagen voor Soeroelangoen bjjna geteld en zal deze plaats worden verlaten zoodra Soeroelangoen in Djambi door het 2e bataljon infanterie zal worden bezet Ons postje verliest dan geheel zijn belangrijkheid daar aanvoer en transport geheel over Djambi zullen geschieden En transport loopen blijft nog steeds onze voornaamste taak Gelukkig is de weg tol aan Fan kalan Bringin nu geheel gereed en werd door den transport aannemer eenige dagen geleden reeds een interessante proefrit met karren gehouden Thans geschiedt het vervoer tot aan Pangkalan Bringin geheel per pedatie terwijl dat tot aan Pondok Benteng nog op de ruggen onzer Rawassers plaats heeft Naar aanleiding van een telegrafisch bericht dato 8 October uit het bivak Tiga Doesoen over een zevendaagschen tocht van het 2e bataljon naar de doesoens Tandjoong Katjiboeng Poelohlintang ec Inteng boven en Ladang pandjang beneden Soeroelangoen aan da Tarabesi gelegen schrijft de JavaBode Uit hetgeen ons werd geseind valt op te maken dat hoezeer ook de krügsverrichlingen onzer troepen in het Djambische steeds met goeden uitslag worden bekroond men nog geenszins mag aannemen dat de geest van het verzot geheel gebroken is Niettegenstaande bun slechte bewapening hebben de Tandjoengers aan den bovenloop der Tambesi ons toch nog oen verlies van 1 doode en 5 gewonden bezorgd De grootste vgand onder troepen schijnt evenwol het terrein te zijn dat door zijn onbegaanbaarheid aan de kolonne nagenoeg onoverkomelijke hindornisson moot in den weg hebben gelegd daar anders niet wel te begrijpen is waarom do troepen uitgeput in het bivak te Tiga Doesocn terugkeerdon na een tocht te hebben gemaakt van omstreeks 70 kilometers en daarover 7 dagen hebben gedaan Zooals gemeld zon de kolonne van Tiga Doessoen over Sebakoel aan de lioveii Batang Asei naar Tuiidjoeng aan do liuvepTambesi gaan Vandaar heelt zü blijkbaar den bovenloop van laatstgenoemde rivier in oostelijke richting gevolgd om even cru bezoek af te leggen bg de ons vrot ger vijandig gazinde hoofden van Ladang pandj ing en Lindoeng ten noorden van liet Djanibisch Soeroelangoen om dczon to bovosligen in bun goede gezindheid wicirvan jj volgens onze laatste correspondentie uit Palembang haddon doen blijken Gisteravond zjjn bjj den ingang van do haven van Hongkong drie schepen mot elkaar in aanvaring gekomen Eén schip waarvan de naam onbekend is zonk Nadere bijzonderheden ontbreken doch men meent dat er menschen om het leven ziJn gekomen Een visschersvaartulg is vergaan ir een storm op de kust van Nenfch tel Frankrijk 2 personen kwamen om het leven 6 der opvarenden wisten zwemmend aan land te komen STADSNIEUWS GOUDA 22 November 1901 Blijkens achterstaande adverldntie zal de Zangvereeniging Arti et Religioni alhier Vrijdag 29 November haar derde uitvoering geyen onder directie van den heer Willem Kerper Aan genoemde Zangvereeniging is thans verbonden een dameskoor wat aan de nitvoering zeker meer luister zal bijzetten Onder de nit te voeren nnmmers zullen o a voorkomen Bede van Richard Hol en oud HoUandsche Liederen terwijl solo s zullen gezongen worden door Mej van der Linden en de directeur op de piano een solo tal uitvoeren Een opwekking zich tijdig van kaarten te voorzien wil men geen gevaar loopen geen entree te kunnen krjjgen komt ona niet overbodig voor De heer G H Beekenkamp cand t d H D alhier ontving heden toezegging van beroep naar de Ned Hervm Oom te Benthnizen Te s Oravenbage zjjn uitgegeven 7 stuks valsche Engelsche banknoten elk groot 5 £ het papier is zeer stug Men zjj op zgna hoede bij het in ontvangst nemen van dergelijk papier Voor de St Ficolaas NIEUWE ZENDING HEERENDASSEN FOÜLABT LINNENGOED Ook Dames en Heeren Paraplxiies en Handsdioenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relepkooH Xo 31 Beurs van Amslerdam SIctkrs 80V Vrkrs 80 1 89V iy 84 7 0 NOV I 8l l SiDiELijiD Cart Ned W 8 Vi dito di o dltc 8 dito dito dito 8 HoKSal UU Qoudl 1881 89 4 iTlxiLluahrDTiDg 1888 81 OoaTin OU in papier 1888 dito in ailrerl808 8 PonusiL Obl met ooupoo 8 dito tieket 3 87V 85 S8 lOO 80 0 8 78 416 101 1801 8bV 108 119 91 V Bll 1 1 11 l SllauHl Obl Binneol 1894 4 dito GeoooB 1880 4 dito bij Sotlis 188 4 dito bij IIop 188 0 4 dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1S84 tHrinJI f erpet aohuld 1881 4 TutKllJ Gepr Uouv leen 1890 4 Oa Icfioing aerie D Oflc leeuin aerieC ZoiDAFHKp V oblg 18 S Hailoo Oli it 8oh 1890 ViKIZDiu Obl ooLiip 1881 4 AvaTllDiM ObligatioD ISS 3 BoTTiauiH Bted teou t8V4 8 NlD N Afr Iltn lelar aaocl Arei il Tab M g Certilii atau DeliMaalaobappü dito Arn Hypotbeekb paiidbr 4l Oiilt Mij der Voratoul aaod a Or Uypulhuekb paudbr 4l Nedorlaodsrho bauK aand Nad HaiidelEnaalBoh liito N W II Pao llyp b paudbr Holt H olliookb pamll r 4 Utr llï iothookb dito 4V OoaTKsa O iit HoBg bank aand BuaL H potfaeokbaukpaudb 5 AKSUai Eqnt hjr potb paodb 4 Maxw Ti G Pr Lien lert 0 to Koll U SiK ür w MiJ aand Hij tot Kip r St Spvr aand Ned liid 9 K rwog m aajid Kod Zuid Afr 9pm aand A dito dito fllto 1891 duo 4I ItAUI Spoorwl 1887 A ICol l a üuM IIal Sp inij A H r bl S Of N Waracbau Wooncn aaiid auai Gr KuM apw Hü l obl 4 Bal iaobe f ito aai d i 8V 100 918 I 140 I IO l 107 105 3 V 104V4 loiv 1047 1041 io v ii V inv 108 41 PamowB dito aand 5 I Tai g IlombT dito aand 1 gunk Cb Azov Sp kap ob 4 dito dito obliK t Amerika Cï n Poc Sp Mij obl 6 Ohio fc North W p C Y aan I dito dito Win 8t HeUr obl 7 Dearer li Rio Gr Spni eert r a Ulinoia Central obl iit good 4 Louiav Ie Naabvilli Oer r aand Mozlco N Spv M Ie hyp n 6 Hiaa Kantaa r 4pCt praf aand N York Onlaalo k Weat aanl Pann dto Oliio obiig Oregon Calif te hvp in goad St Paul Minn Ii Maoit obl tJn Pao lioof lUn ob lg 8 dito dito Una Col la byp O OaNanjL Oan South Chert T aaD 1 Tn 0 Sail Na lo h d 0 0 Amatard Omnibui Mij aand Mantels Japonstoffen PELTEEIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend O SAMSOM VEHSOHEIDENHEID De heer Emous schrijft In hel kamp te Irene is niet één moeder meer wier jongste kind nog leeft Het kamp te Pietersburg werd omstreeks Mei van dit jaar geopend van lieverlede klom het getal ingebrachten tot bijna4000 maar in dien korten tijd zgn er bgna 500 gestorven Dat ia de weergalooze menschenlievende behandeling van zwakken en weerloozen door Engeland Gedurende veel langer dan een maand reeda worden nu vrouwen en kinderen op open wagons van Potcbefstroom en elders naar de kampen in Natal gevoerj zonder andere dekking dan wat ze aan bot lichaam hebben Het overige goed wordt nagezonden maar is er dan eerst twee weken later En intusschen regent t in het bergland en de doornatte vrouwen stappen af in slgken modderpoelen Is die verplaatsing uit laat opkomend menscholjjk gevoel of ook taktieki Het antwoord in een geheelo maand hebben de Boeren niet eenmaal don treinenloop verstoord Dat is dus de reden WBar un de kampen zoo onophondelijk verandereni De rector der universiteit te Bacelona is ondanks ijn borroeping van de gebozigde onvaderlnndslievende uitdrukkingen uit zjjn ambt ontzet Kon doel der studenten hopltdaarin aanleiding gevonden tot manifestaties tegen de Eegooring oen ander deel zond een deputatie aan don prefect om van hun vaderlandsliefde te getuigen en hun afkeuring over zjjn houding uit te spreken Hot gevolg der standjes tusschen de Catalonische en astillische atndcnton is intusschen datde Universiteit gesloten is Ook te Madrid kwam het tot straattooneeltjes waaraan do politie een einde moest maken Schandaal een voetbal wedstrijd Zondag werd te Boedapest een vootbal wedstrgd gehouden tusschen de Vienna Cricket and FootballClnb en de Boedapester Turner Club waarbij hot tot ergerlijke schandalen is gekomen De Weeners protesteerden tegen een goal van de tegenpartij en toon doze zich daaraan niet stoorde staakten ziJ het spel Opgewonden wildon de Boedapesters Vienna dwingen om bet spel voort te zotten maar dozen bleven zich vef zettan de spelers raakten handgemeen en de gasten uit Weenen moesten eindelijk voor de aanvallen van bun gastbeeren en het publiek in de kleedkamers vluchten Het publiek drong echter op zoodat de politie aanzienlijk versterkt moest worden ora hen te beschermen Oniler krachtig gewapend goleido konden de Weeners eindelijk het terrein verlaten maar op straat w erden zjj uitgejouwd en met steenen gbgooid Leden van beide clubs hebben elkaar uitgedaagd AIIVKllTKNTIKIN Voor de vele bewijzen van vriendschap en deelneming dezer dagen ontvangen betuigen wjj onzon hartelijken dank ALBERT HOOGENDIJK W HOOGENDIJK VAH Vr AAKmHOM Gouda 22 Nov 1901 PRO DEO Bg vonnis der Arrondissoments Rechtbank te DoRDniciiT van den negenden Januari negentienhonderd één is tusschen TKUNTJE CORNELIA KRÜlJSHEER dienstbode wonende te GoDDA en haren echtgenoot ADKIANU8 VAN LEEUWEN broodbakker vroeger wonende te Zwijsdbkout thans te Gouda op vordering van eerstgenoemde uitgesproken de ÊCheHlmg van tafel en be4 met al de gevolgen daaraan bij de wetvorbonden De Procureur van Eischeres Mr W DICKE DoBDMCiiT den 21 November 1901 Echt Zeeuwscli Tarwebrooil t emt de K O A SLEGT NHSUWE HAVEN 27