Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1901

o 8657 Maandag 25 IVovember lOOJ 40ste Jaargang BaW HB BifMW W i HWPI mmm courant J teuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Têleréou V m De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagel jks inet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomnifirs VI IF CENTEN Telerooii Na flt ADVEUTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend sruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil Druk van A BRINKMAN Zn HUWELIJK Een HEEE weduwnaar z k P ö middelb lorft eigen zaak hebbende zoekt langs leze meer gebmikelgke weg in kennis te komen met een gefort WED oj JONGEDOCHTER 35 4 40 jaar om na genoegzame kennismaking een wettig hnweiyk aan te gaan Geheimhouding op eerewoord verzekerd Adres met Ir brieven onder letter H aan het AdvertentieBarean van W KOELEWIJN Slaakkade 48 Rotterdam Landbouwkalk Voor t gebruik gereed D YAN WIJK Rotterdam TELEPHOON t NIEUWEHAVEN llatidel tn Bouwmaterialen Zaal I4UI I TJI1I Directie KEltóïEN Co ZONDAG 114 SOFKMBER 1901 ZWARTE fiKIEfr Volksstuk in 6 bedreven van Eobier Füssbn Aanvang S uur Bureau 7 uur Prijzen der plaatsen Gereserveerd 1 1 1ste Rang 1 0 80 2de Hang I 0 00 3do Rang I O aS Plaatsen te bespreken aan hot gebouw it AtO extra H H Leden gewone korting Alleen Verzekerd zuivere KoninkHike Krooneieren te bekomen indien men uitsluitend de iukoopen doet bö do winkeliers waar het door middel van annonceoren op de Winkelruiten is aangeplakt De prij U overal Klechtii 4 eent per gtuk Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O DEN BKOBDEXt Jr Zengestraat Meu wordt vertoclit op t MGIIK te lette u mt HIT Maovzun Ti M RAVKNSWAAY Z01VR QORINCHBltt Date THEEKN worden afgeleTord in Yorisgelde pakjes van wj Ivt tn em half en ttn td on met vermelding ran Nommer ec PrgH vooralen van nevenstaaufi Merk volgens de Wet gedepo Deerd Zich tot de uitvoering lan geëerde orders aanbevelende J C BUI voorheen J BREEBAART Lz iiiUiil DEPOT VAN DE FIrijia W F LICHTEN UKKlelloUerd oi MUZIEK van de meest bekende uitgaven PETERS lilTOLFF enz I MAGAZIJN VAN Papeterie en Schrijfbelioeften Soennecfcen d Bureau Artlkelen Aanbevelend Wed MART JBOIMAIM HULSTKAMP Dubbele Buurt No 11 f J W H liMtt OMdM rtJtta t m ifc nirtktlylM o MilddtlvootHw a niTooraKainumianlinclionwtck b dl kmatmt vuC VIIIIirftCa wlla iiaUe lr14 M n Ut k 1 op naam tn labriekimtrk Prijstrekking 12 December gOO ÓÖÖ lll4RK aJs hoofdpriJB in het gelukkigst geval biedt de nieuwa e groute tieldrerlotiog die door do Hot e Hvgeenng an Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd is Ue voordeelige iDrichling van bet oteitwe plaa bcBlut daarin dat ia dea loop van leclliti weinige maanden in 7 verlotingen viu U8 000 loten 69 010 pnjzen bedragende 11 202 000 Mark ter rolledige besUuing zullen komen daaronder l evtnden zich hoofdpriJKQ van eventueel ftOO 000 Mark speciaal echter t prgs a M tOO OOO l priJB a M ÜÜO O0ü 1 prys a U lüO ÜOO prija M 7B 000 priJEen a M 70 000 8 000 2 000 I 600 1 000 SOO 169 tfcO 160 148 100 78 1 priJB 1 prya priJB M S 000 M 60 000 t U S 000 i M bO 000 i U 40 000 t M SO OOO I M tO OOO ppjzen 1 priJB 1 prijs Iprys 18 pr a M 10 000 KS pr a M b 000 103 pr a M 156 pr a M 4 pr a M 61S pr a H llSO pr a M 86066 pr a M 20966 pr a M 800 4i 31 De aaoBtaande eerste pryitrekkiag dezer groote door den tt at gewaarborgde Üoldverlotiog heeft lo aU zulki van ainbtiwega bepaald ptaatB op den t2 Uecember e k en kost Liervoor l geheet origmeel lot slechta M ark Q of fl 8 O et 1 balf 8 n 76 V 1 kwart 11 90 tegen inzending rao het bedrag per poatwisael of tegen remb urs Alle bosteilingen worden oDmiddellgk met de meeatü Eorgvuldigheid ten uitroer gebracht vn iedsr Bpeler ontvangt van oni de van het wapen van den 8 aat voorziene Origineele Loten zelf m banden Bij ifldeie bestelling wordt bet vereiacbte offioieele plan waaruit de vcrdeeUog der prijzen op de vonchillendfl klossen alsook de betreffende inleggelden te vornemon is gratis bijgevoegd en zenden wij onze clientèle ooanngevraagd na elke trekking de offioieele Ijlstoa De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van Jen Staat en kan door ruchtstreekechtt toezending of ook naar verkiezing der belanghebbenden in alle grootere plaatsen vun Nederland plaats hebben Ons debiet is ete lB door het getuk begunstigd en onder vele andere Hanzienlyke pry cn hebben wij meermalen volgens olficioelo bewijzen de eerste lioofilprgzeo vorkregen eu nze begunBtigeri zelf uitbetaald o a Mark 960 000 100 1 00 80 0 O 8 000 4 0 000 ens Het is te voorzien dnt by djze op iea heehlaten Rroadalag gevestigde ondenioining van ntle kanten op eeno uiterst lietan rljke deelneming bepeald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trukkinj alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan Kaufmann Simon Bankiers en Oeldwisselaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ons tot d flverro gesohonke en U bij het bogie der nieuwe verlo ing tor doet nnning inviterrend zullen wij ook in het vervolg zorgdragen door een stipte on prompte b iening de tevredenheid va onge gtcenle begunstigers te verwerven ORAJNDS MA 9JJÊXHm DU frinteips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wintemei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JOLESJALÜZOTAC Paris Hetzcltde wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestellingen van al 26 francs vrü van alle kosten aan huis met S verhooging Héexpedltle kantoor t Koteailatl N H Zenuwen Maajylijders wordt il overioiging ala een wBrkeljke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst n adres per briefknartnorut d t boekje Iranco per post toegeiondeo door aLOKFOBL B Boekh Zaltbommel Zangvereeniging A E TI ET HELI G 10 in Directeur do Heer WILLEM KEEPER uur op V IJI i 2 OV des avonds 8 In de Z al KUNSTMIX der Socieleil ONS GENOEGEN met welwillende medewerking van M t JOH v d LINDEN FAN DEN HEVFEL mezzo sopraan nit Vlaardingen en het Dameskoor dar Veroeniging onder leiding van Uej COSBIE DE KONING UVNTINO Op het programma komen o a voor MISSA SOLEMNIS auctore JUABT J BOÜUAN met begeleiding der Kapel van den Heer JOH G AEENTZ Kaarten k 1 O f S en Programma s verkrijgbaaf bg B A VERZIJL Korte Tieadeweg De Stedelijke Hypotheekbank üevestigtl te s GRAVENH AGE Volteekend kapitaal EEU MIL LIOEH GULDEN C o M M I 8 n 8 8 E M W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOÖLEEVEB FORTUIJN H L ENTHOVEN H LzN J C F KNAPP 7k Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A KOLSTEB C M OBEEEN Mr F W J 6 SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerite hypothecaire geldleeningen op Huizen en Lnnderjjen tegen billpe voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4Vi J Pandbrieven nit tegen den koers van 101 pct deze Pandbrieven zijn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloitbaar vóór Jan 10 tl Inlichtingen te bekomen te GOUDA by do Firma M J OOIEB C Co Directeuren Mr P DEOOGLEEVER FORTUIJN ö L DE WETSTEIN PFISTER waarnd mW f li l H fl l fwm f niT f r Ouor Oeneesh algemeen aanbevolen Met Cer Dlploma en Ooud Bekroonde riflflSno I Qt r t A de mee tltrachtlge en versterkende KINA WIJN tegennïakte UIIIa l aI UCIIC loowel bij kinderen Ja volwassenen gebrek aan eetlust slechte BplJsverterinK zenuwboofdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen J OUINA LAROCHE FERRUGINEUX ui het bijwiider legen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krltlschen leeftijd cnc Vcrknigbaar ia flacons n X 90 en l jPJ Al apr TOtdzaam versterkend aangenaam van maalt voord elijkschgeb uit vernerKCiiD sKugcnaam van tniaalc Vuur iii iciij Bi u fUWlVjcavw yy voornl voor kinderen zwakken en klierachtige geitellen lecr an te bevelen Als geneeskrachtige drank bi Btoornlssen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor tuigelingen en kleine kinderen IVij per bui H H Ktrr 1 70 A H Kgr O ÖO t Kgr O öO ChemUch M Altrcil lr kt Speciaal voor Kindervoeding in bussen i Kgr O OO lulvere JTlCHVOUIIVCl y Kgr 0 50 Kgr 0 26 PRAEPARATEN VAN S2 ding van de hevigst aanvallen van ABthma a c In AcfhtTia OiCarettCn ü CiBweUel voldoende ter b trl doosjes A 0 80 en O èÓ fc TamarinHo Rnnhnnc vr oit purgatief legen veritopping Aun i I rtliim IIIUC mjl lUl llO belen Mlgralne Congeetleactc vonratookftlblaxana II I I II I m I I B L vu Al niïl TWV fc Itnt t 1oniiriiU i dipnetpn beien Migraine Congei oor kmileien bewljien ile Tamarinde Uontiona van KRAEPELIEN S IIOLM belangrijke diensten daar de Torm voor hel kind begeert ijk en de smaak aangenaam u I rijs per doos e 0 00 en 0 ÖO Qalmiolr DactSIlAC iBemeen erkend als het BESTE huismiddel JalllllalV rajtlllCO Hoeal verkoudheid en Keelpijti het U een alljmoploasentl en verzachtend middel hlJ ultnemandbeld uiuluitend in n fleichjes verkrijg baar Fnjs ƒ 0 20 per esch je Tt Pratparalni rm KRAEPELIEK HOLM te Ztlnt hJa nlh ntnlm rm tiiftMtiM waarop dt naam kaïfdleekminff t nrirvfbaar b aa iHMiti Apotheken n trogiiion KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Gebri Stoll werck s Chocolade en Cac o ♦ ca Bmmatigd door de nieuwste itvindii en op machinaal gebied TerlMtordt fiübriflatle OU lütahdtaad gebruik van fijt o fijnstu grondstuffoii garandoerei lei erbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao wn luinbeveisiiswaiirdig fiibriliiut saunkearig beaotwoordoiide iwn ixa üihouA hr rap Etikntten Uc irma behuldo 87 Brevets als IIofleTeraHcler 44 lüere Diploma s gouden nz Medailles een 1 wjj8 ui uitaiuiiten i 3 NouB ToiM décornoi one H eUcalle d r prendèrc eliuwe en oonaldAmtloo t Totr exoeUecb fbbrloatlon de OhooolAt bonbons variós eto to rrai wtrok e fabrikaat is Terkrygbaar Uj U H Gonfiseors Banketbakksn nu Oeiwnalrartegenwoordiger Toor liederlaiid Joliiu KatteiBlodt Amsterdam Kalverstraat 101 É i uti§epll§clic Tandpoeder en Aiill§epti§ch Moiidtlneliiiir I mm E A88VTO Tandarts te t Oravenhagt OVERAL VERKRIJOBAAR Agent voor Nederland Q IJ88EL8TIJK Blanwstraat Gouda aB I Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAJJ Bulleulaodsch Overzicbt Het nieowB Tan het oorlogsterrein blgft oitermato schaarsch meer ten gevolge van de strenge censuur dan doordat er niets te vermelden zon zijn Immers de korte berichten die tot ons zgn gekomen doen daideiyk zien dat alom in Transvaal in den Vrystaat en in de Kaapkolonie de Boeren zich roeren en al laat de censor de opgaven der Britsche verliezen niet door noch de bijzonderheden van de gevechten de geheele geschiedenis van den oorlog heeft ons geleerd te vertrouwen dat de voordeelen in deze gevechten ziJn aan do zijde der Boereu Maar meer dan dit uiterst vage besef is er niet te halen ait de telegrammen die in de Londensche bladen niet meer plaats beslaan dan Beuters berichten in onze bladen In de NorddeDtsche Allgemeine Ztg staat het lang gemiste en zeer begeerde olflcieuse commnniqué waarin de Dnitiche rijkskanselier het tegen Chamberlain opneemt Daarin wordt gezegd dat de rechtmatige ergernis over niet iu üat parlementgebaoden redevoeringen van een opzichzelfstaand minister zieb niet mag nitstrekkou tot de £ ngelsche regeering en het Engelscbe volk Chamberlain s verklaring is wel een verzwakking van zijn onlangs to Ëdinbarg gehouden redevoering maar de daarin vervatte kwetsing van het Duitsche nationale gevoel blijft ongerechtvaardigd en ongepast Het misverstand waarvan Chamberlain spreekt is aan Ëngelschen kant Men kan geen ambtelijke stappen doen tegen niet ambtelijke verklaringen van een vreemden minister Het aanzien van het Dnitsche leger wat tucht menschel kheid en dapperheid betreft staat veel te vast dan dat het door valscho en ongepaste vergelijkingen geraakt zon kunnen worden Chamberlain heeft het bü zijn eerste po ng tot rechtvaardiging z ner agressieve Edinbuigsche redevoering niet gelaten Was het eerste schrijven geheel in den kwaadBStdigen en minachtenden toon die aan alle groote redevoeringen van den Ëngelschen minister van koloniën ban zeer bgtonder karakter verleent de tweede is weliswaar koel maar toch ook veel minder kwetsend van vorm En daar bestaat reden voor De FEVlLhETOX vu iDuilscIt van W UAUFF Maar men vergat dat men daardoor zichzelf belachelijk maakte het was geene straff wat hem daarheen verbande want wie in Europa kon hem straffen f Neen het was vrees t Zoo was het men zag in hem nog altijd de gevreesde man en menig hart dat lich van hem had atgewend begon hem weer liet te krygen Het ongeluk brengt de menochen tot verzoening Men wd hem niet vergeten Heer buurman wide Thierberg er moestmaar weer zulk een Attila op het tooneel ver chijnen alleen om da krantenschrijvers iets tedoen te geven Vergeten zal men dten naam noglong ni t maar men zal hem vervloeken Ieder heeft daartoe het recht en ik kanhem alleen bekli ni en niet verontschuldigen datnjiw wandeling op aarde niet langs gebaande wegen gïng Maar ook andeiïdenkenden zuilen zichïijner herinneren E e grooten der aarde schijnenvan hem nog niet veel geleerd te hebben maarde kleinen denkelijk des te meer Hij heeft zichzijn eigen weg gebaand als Alexander hij heeftdien gevolgd als Cesar men heeft hem bedankt AD HADiiibal dankte op gindscheo roti Dnitsche contra Chamborlain boweging is naar Oostenrijk overgeslagen Ook daar begint ïien te vergaderen en te protesteeren Alle Ëngelschen wien de oude traditie als zonden Oostenrijk en Engelaud eikaars natuurlijke vrienden zijn ter harte gaat beginnen in te zien dat Chamberlains ongelukkige gewoonte iedereen en alles tegen zich in het harnas te jagen ditmaal de geoorloofde perken te buiten gegaan is En ook Chamberlain die een bnitengewoon kenner is van het Engelscbe volkskarakter en van de middelen waarmee the man in the streef in beweging te brengen is ziet dnt wel in De TJeue Freie Prosse dan bevat een schrijven van Chamberlains particulieren secretaris Oliver Howard aan den Londonschen correspondent van het Weensche blad dat in opdracht van Chamberlain verzekert dat door het wijzen op do oorlogsgebrnlken van alle beschaafde natiën zooalB die in offioieele standaardwerken te boek gesteld staat volstrekt niet gezegd werd dat de bedoelde strenge maatregelen de perken van wat noodig en gerechtvaardigd was te buiten gingen Maar wat rechtvaardig en billijk is bij andere volken kon niet barbaarsch en onmenscheiyk zijn als het Engeland geldt Men zal gemakkelijk inzien dat de colonial secretary hier behendig heenglpt over do eigenlijke woorden die zooveel ontstemming en woedt in DnitschlaBdleo elders tewoogbrachten n l de verklaring dat de gruwelen der andere naties door Engeland nooit zelfs maar nabijgekomen werden De verkiezing van een lid van het Lagerhuis in het lersche district Galway ter vervanging van den conservatief Morris dio pair geworden is heeft den volgendon uitslag gehad Lynch nationalist 1247 stommen Plonckett conservatief 478 Het merkwaardige hierbij is dat de gekozene in Transvaal tegen de Ëngelschen heeft gevochten als bevelvoerder van de lerscbe brigade en zoo vraagt men zich af wat er gebeuren zal wanneer hjj zich in Engeland waagt om zijn mandaat te vervullen en zitting te nemen in het Lagerhuls Een arrestatie en vervolging wegens hoogverraad kan alsdan moeilijk uitblijven Van den anderen kant zal het de regeering wellicht moeilijk vallen te bewijzen dat Lynch aan de zjjde der Boeren gevochten heeft We zjjn beoieijwd naar wat er gebeuren zal Tnsschen Frankrijk en Turkije is een nienw conflict uitgebroken Het In den Bosporus heelt hij geleefd als een Seneca en zijne laatste dagen waren een Socrates waardig Op dit punt worden we het nooit met elkaareens hernam de oude Thierberg wat mij betreft het komt my eer voor dat hij z n loopbaan begonnen is als een avonturier zijn weg gevolgdheelt als een roover is met zijn roof te werkgegaan ala een vervloekte roover en is geëindigdals een komediant We behooreiï nog niet tot het nageslacht merkte Robert Willi op Eerst wanneer allepartijen die persoonlek in die zaak betrokkenzijn van de aarde verdwenen zijn dan eerst zalmen met meer heldere oo en kijken Mijn held 13 hij niet en toch heeft hij in zijn Jtaliaanschenveldtocht mijne bewoDdering opgeifekt en schijnthij mij een hooger wezen toe en hierin zult gijtoch ook wel toegeven mijnheer von Thierberg Het is mogelijk wide deze dat hij toenmijne bewondering heeft gaande gemaakt maarik was toch al heel gauw van mijne voorlietdegenezen Had hij toen den Bourbops den troonteruggegeven hij had de macht daartoe dannoem ik hem een engel Dit werd onmogelijk gemaakt tioor het leger dat andera dacht antwoordde de generaal Ge herinnert ü ging de oude voort dat iku dikwijls van een Fransen kapitein vertelde diemij in Zwitserland uit cene groote moeilijkheidredde de eenige Franschman dien ik acht en voor wien ik nu nog alles zou wUlen doemMet dezen sprak ik toenmaab ook over dit pur t Ik verttlde hem dat Frankrijk reddeloos tengronde sou gaan indien er geen einde kwam aan gestationeerde Pranacho oorlogsschip Mouetto verliet eeuige weken na hot vertrek van den gezant Constans de haven van Konstantinopol terngkeeron on verzocht derhalve de gewone toestemming van den Sultan om door do Dardanjllcn ie stevönon In plaats van dio vergunning bracht gisteren do secretaris van den Sultan Tuhsimbey een nota van Abdul Hamid aan Twfik pasja waarin wordt gezegd dat Frankrijk geen enkel recht heeft om twee oorlogsschepon in don Bosporu i te stationueoren en dat daarom de vergunning voor de Mouette niet wordt gegeven De minister van buitenlandsche zaken krijgt last onmiddoliyk aan hut Franscbo gezantschap modo te doelen dat do Sulian wenscbt dat het de aanvrage om die vergunning intrekt Dit nu weigert het Fransche gezantschap De Kegeering te Parijs staat op haar recht om een tweede oorlogsschip in don Husporus te hebbon waartogon de l orte nooit bezwaar beeft gemaakt en naar men meent zal de Mouette zelfs op gevaar af beseboten te worden zonder vergunning de Dardanellen doorstoomen Behalve Frankrijk hebben ook Rusland on Engeland twee schepen in den Bosporus Ver sprcide liorioliten Fraskkuk t Wordt een harde str d tusschen do bezadigde practische berekenende elementen onder de mijnwerkers leiders en do opgewonden doortastende mannen In hot Lolre gebied wordt gejjvord togen uitstel en drnling en de arbeiders van Saint Etienno en van Montceau willen zich aansluiten bjj die van Anzin Een ondankbare of roekelooze geridderde te Parijs verloor zjjn ordelint vanliet Legioen van Eer een voddenrapervischte het op nit een vnilnisenimer tooidezich er mee verscheen aldus bij den grootkanselier om onderstand kreeg werkelijkhulp en gaat nu voor straf drie maandende doos in Zoo duurt i ok vermeende grootheid kort 1 Gourbet de uitvinder van de oesrteonderzeesche boot wordt genoemd als uitverkorene voor de som van 100 K 0 fr uitgeloofd door den boer Osiris voor don uitvinder die de wetenschap t best beeftvooruitgeholpen Voortaan zullen postambtenaren dieIn Iets zijn tekort geschotsu voor den raadyQ displine zelf bun verdediging mogen die eeuwig durende revoluties Slechts een koning aan het hoofd kon het redden Hij gat dit toe hij zeide mij dat de Bourbons eon grooten aanhang in Parijs hadden en dat mijne gedachte wellicht vervuld kon worden Ik vroeg hem hoe de consul Bonaparte die toenmaals aan het hoofd stond hierover dacht Hij laat er zich niet over uit hernam de kapitein maar wanneer ik hem goed begrepen heb voegde hij er toen lachend bij zal Frankrijk spoedig maar één meester hebben Ik dacht toenmaals dat hij hiermee de terugkomst der Bourbons bedoelde helaas het was Bonaparte zelf De jonge Willi was reeds bij het begin van dit gesprek opgestaan hij had Anna s vader de geschiedenis van zijn kapitein reeds eenige duizendeh malen hooren vertellen en zijn bloed bruiste op dit oogenblik nog te onrustig in hem om het verhaal opnieuw aan te hooren Zenuwachtig ging hij in de zaal op en neer Toen de oude Thierberg het gesprek met den generaal op de tegen woordige toestanden van Frankrijk brach t een onderwerp waarover e nooit in strijd geraakten vergezelde ook Rantow den jongen Willi Hij liet hei ï zyne wederwaardigheden der laatste weken nog eens vertellen toerde hem ongemerkt in de ixaaste kamer en toen den breeden gang in Daar hield hij plotseling stil en fluisterde den verbaasden jongen man in het oor Ge behoeft voor mij geeno geheimen meer te hebben Anna heeft me alles verteld en op mijne hulp kunt ge rekenen Q een oogenblik twijfelde Robert daar dit bericht hem te nieuw en te onverwachts icheen voordragen on twee collega s gelijken in rang zullen zetelen naast den rechter in dezen öliOOT BttlTTiNKra Sir Fredorik Trove s lijfarts des konings heeft aan een feestmaal verklaard mot nadruk en beslistheid dat de koning nimmer zoo welvarend is geweest als nu oen bowijs dat Edward VII een wouder krachtlge constitutie heeft die heel wat verdragen kan Nu boet het weer dat do Jiertog van Orleous in December oonige weken zul komen doorbrengen op ziJn orfgood Woodnorton bjj Evesham en misschien wordt hij dan wel ontvangen door bet koninklijk echtpaar op Marlboroughhouse uls bewjjs dat keizer Fransch Joseph koning Carlos van Portugal de gravin van Parijs on do hertog van Chartres oor van hun verzoeningspogingen hebben BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL V w K K n K n M IH B u Zitting van Vrjjdag 22 Nov Ingekomen is do Surinaamscho Hcgrooting Aangenomen zijn eon 14 tal wetsontwerpen daaronder naturnlisatiJ n vrijdom van invoerrecht voor acetaten onteigening voor den spoorweg Kwadjjk Edara Volendam voor een spoorweghaven to Hellevoetsinis en voor uitbreiding van het station Naarden Bussnm Bü laatstgemeld ontwerp antwoordde de Minister van Waterstaat aan don hoer Tan Heemstra dat schadeloosstelling ann aanliggende eigenaren hutelhoudors later zal geregeld worde In de verdere discussie stelde Minister Kuyper de UniversiteitBhoogloeraron persoonlijk aansprakelijk voor overschiijding van begrootingsposton zonder machtiging Daarna werd het Indisch begrootingdebat voortgezet waarbij lieer Van Kol nogmaals opkwam tegen de gezagsuitbrciding In Indlti waarvan de verovering van Atjoh hot grootste bewijs is Nederland is te klein voor een dergelijke taak Inlijving gobeure alleen vreedzaam met medewerking der bevolking en billijk waro het dat Nederland de oorlogs maar toen Kantow verder voort ging en hem vertelde wot er in dien vcrbchrikietijke nacht voorgevallen was hoe ongunstig tegenwoordig de toestanden waren toen weigcnle Wdli niet langer de hulp die hem aangeboden werd hij meekte Albert ora indien het mogelijk was hem gelegenheid te verschatïen met Anna te spreken De gast uit de Miirk dacht eenige oogenbhkken na hoe hij dit zou aanleggen Anna had hem weliswaar nooit haar boudoir in den turen binnen geleid maar hij hoopte toch ih zulk gerel chap niet onwelkom te zijn het eenige wat hem kon doen terug deinzen waa de vrees voor de toorn zijns ooms in geval deze aamenkom jt ontdekt werd maar de lust om al kon hij zelf niet den i rol overnemen dan toch nog de mtrige kon ondersteunen zegevierde over iedere bedenkel ij kheid en wenkte den jongjA Willi hem te volgen De weg naar Anna s toren was hem bekend Naar de ligging harer vensters te oordeelen m jc8t hare kamer nog twee verdiepingen hooger hggen dan de eaat Ze gingen een smalle houten trap op die bij eiken tred hoe voorzichtig ze ook stegen kraakte Tot hunne niet geringen schrik ontmoetten ze op de eerste verdieping den qudcn Hans die hen verwonderd aankeek Albert wenkte zijn kameraad maar door te gaan hij zelt ging zonder pa te denken of het wel verstandig was naar den ouden knecht toe Hans zeide hij wanneer je je meester eenenkel woord Wordt vervolgioi