Goudsche Courant, maandag 25 november 1901

ttOVjk PCr ODD t m SCHIEDAMMER GE1IE7EE Markt NIGHTOAP fMo 8658 Dinsdag S6 November 1901 40sle Jaargang mmm coeraot IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Verkrijgbaar b4 M PEETEB Jï N B AU bewija ran echtheid eaehet en kurk iteedi i lien ran den naam der I P HOPPB elefooH 0 H3 üe l itg ave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen e prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraere VTJF CENTEN Telefoon IVa Sï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gwote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd 11 l h gaderiog te boaden te s SrsTenbage op 26 November a s gekoien de heeren A Bcbreader arts alhier en E J Mignon secretaris dezer afdecling Atjeh Aan een ollcieel telegram van M October is het volgende ontleend De marechaassee in Mamalanga patronilleerde Pendada en Djeompa Fensangan en registreerde de bevolking dier landschappen Zy arresteerde in I ensangan Tenkoe Uabmoet AtenS van de sagi XXVI moekims De vgandelgke benden lieten acht doodeo in onze handen Mabaradja Djeumpa bericht dat de kolonne van Daalen zich thans in Linggo bevindt De radja s van Boeket en Linggo waren gevlucht Het Bat Nbl schrijlt De kolonne van Daalen welke tot in bet gebied van den radja Linggo is doorgedrongen heelt daarmede een landstreek betreden waar te voren misschien nog nimmer een Knropeaan den voet heelt gezet Na bet gebied van Radja Boekit te zgn doorgetrokken is het wakkere troepje waarBchgnlijk om het 25 kilometer lange Tawar meer in znidoostelgke richting voortgcrnkt ten einde de groote hoogvlakte te bereiken welke volgens de kaart in deze richting moet worden gezocht üp die hoogvlakte ligt de hoofdplaats Linggo de verblü plaats van den vorst waar de pretendent saltan hoopte voor zifn vrouwen een rustig onderdak te zullen vinden ten einde haar te vrijwaren voor het eindelooze heen en weertrekken waartoe onze kolonne deil pretendent sultan en zijn gevolg noopten Het zal den vorstelgken vluchteling weinig meevallen ook hier de zoo gehoopte rust niet te mogen vinden Nu majoor van Daalen zich met ijjn marechaussee aan zijn spoor heeft gehecht zul hij dit zeker niet spoedig weder loslaten Wjj verklaren hierniudo upculyk dat Odol alloen dan echt is teanneerhelvrrkoeM Ufofilt in on e patentftaeona en wanneer op de etiketten onze firma Dresdener chemisch laboratorium Lingner voluit gedrukt is Prija per hoela 6aouti F 1 halve flacon 60 ceut Een gedwongen vasten De nog jeudige Ohristiaau van der Weide wonende te HoUandscheveld provincie Drenthe was door eene ernstige ziekte aangetast die sedert jaren duurde Hy had langen tjjd er tegen geworsteld doch zonder eenig succes tot dat hy op zekeren dag een middel gevonden had dat hem de kracht en levenslust terug gal Deze kracht werd hem gegeven door een krachtige hernieuwer van het bloed n l de Pink pillen van D Williams Met welke vreugde en met welk een gevoel van dankbaarheM schrijven z ne ouders ons het vol Bjj deze betuigen wg U onzen hartelgken dank voor de herstelling van onzen zoon door Uwe Pink pillen hö was Ijjdende aan eene maagziekte en bloedarmoede Ghitotuui VAN DEB WEIDE Tol esi p rtret Thans kan litj weder zijn dagelijksch werk verrichten wat hg in langen tgd niet had kunnen doen Hy was erg bleek en uiterst zwak geworden ondankH alle zorgen verergerde z n toestand Eens toevallige om standlgheid redde hem Het zooveel lol over de werkdadigheid der Pink pillen hebbende hooren spreken wilden wg ze voor hem aan wenden en hg beeft aan ben zgn behoud te danken Hjj heelt zgne krachten terug gekregen hg is frisch en gezond zooals hg vroeger nog nooit geweest is Wj kunnen Uwe Pink pillen een ieder met vertrouwen aanraden Jongelieden als gg U verzwakt gevoelt als gg duizelig zgt dat Uw hoofd somtgds draait als gg maagkrampen hebt en die U verhinderen het geringste voedsel te nemen Volgt als dan het voorbeeld van Christlaan van der Weide en weet wel dat de Pink pillen van D Williams bet bloed verrgkende Uwe gezondheid zullen herstellen en Uwe krachten zullen doen terugkomen Zg genezen bloedarmoede bleekzncht neurasthenie hooldpgn en maagziekten De man zoowel als de vrouw kan de algemeene verzwakking door bet gebruik der Pink pillen tegen gaan en een leven zonder ziekten zal door een zniver en krachtig bloed dat de Pink pillen geven zullen verzekerd z jn Prijs 1 1 75 de doos 19 per 6 doezen Verkrijgbaar bg Snabiliè Steiger 27 Botterdam hoolddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg Wor pF Co Wcbthaven 198 Beurs van 10 NOV Amsterdam Slotkrs I Vikri 80 96 bflI uui o G rt Ned W S IVi 80 dito dito illlc S 5 dito dilo dito 8 9SV i UoHajE OU Oondl IISI 4 Ituii IauhruTiiigl8 l 81 i Oonixa Obl in papier 18 8 1 81 81 dito io filter litt i H PoBTVftAL Obl met ooupoa 8 dito tioVel 8 it BuiuXB Obl Binnebl ll 4 t tOU di o Qeooni 1880 4 DIIVii dito bij Rotbi 188 4 dilo by Hop 188ll aO 4 7V dito ia goud leen 188 6 dito dito dito 1884 S HrAX Ferpet nbuld 1881 4 7Vi TuBKiu Oepr Oonv leen 1890 4 86 Oer leening lerie D 841 O 8fl Zmu AFaSp T oblg ISlIi t 104 Hllloo Ob it Sob 18 0 8 TtKnniu Obl onhop 1881 4 80 AwiTlaoAH Obligatieo 1806 8 80 BoniiDK 9led leen I8II4 S 88V NlD N Afr UandeliT aand Arendib Tab Mij Certificaten 876 Deti Maatachappij dito 416 Am Hrpotheekb paodbr 4 f 1 Gr H po heekb pandbr 4Vi Nederlandaohe baak aand 194 Ned HandelmaatMb dito N W k Fae Hvp b pandbr 8 98Vi Bott Hypotbaekb pandbr 4 Utr Hjpotheekb dito 4V lOl Ooariiia Öjat Hong bank aand 1801 Euaij Uypotbeekbauk paodb 6 Ahiuka Equt hy poth pandb 4 Uuir L O Pr Lien cert 8 8J NiD Holl U Spoor w Uij aand 108 Hij tot KlpLT Bt Bp aand 118 K Ind Spoorireg m aaud 818 Ked Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 18 1 dito 4Vi iTJiLIlBpoorwl 1887 89A Babl 8 ie Zuid ttal Spwmg A H obl S I 69 PoLtx Warocbau Ween en aand IO41 1 Buil Or Rnu Ballioobe dito aand 1 Futova dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 6 98y Kurak Ch Aiaw 8p kap obl 4 lOOVi dito dito oblig 4 9 Ahioika Oent Pae Sp Mg obl 6 Ohio k Nortb W pr C T aan j 816 dito dito WiniBt Peter obl 7 140 Danrer k Bic Or Spm eert T a 40 u Ullnoia Central obl iu gond 4 108 LouuT k Nashrlili Oer j aand 107 88 104 Keiico N Bpw Mi lekyp ia 106 Mioa Kaniai T 4p0t pref aandN Tork Onloiio k Weat aand PcDQ dto Ohio oblig 8 g regon Calif Ie bvn in goud I Paul Uien k ItaniL obl UnPacHooflün oblig dito dito Unc Col Ie bjrp OS 88 Oaxuia Can South Ohert v aaacl 64 Tm C Ballw k Na lo h d c O 9 Amtterd Omnibui Hij aand Botterd TramweK Maatcaand Nbd Stad Amitflrtlam aand f 101 BUd Boltenlaiz aand 8 10 Blu lI BUdAnl erpen 18871 10l 1081 1 U7 108 V Blad Brueul 1886 9 i HoKs Thaiia Beiullr OeoeUch 4 Oantn StaaUleenig 18 0 6 K K Ooal B Or 1880 8 Spalija Stad Madrid 8 1888 Nan Vr B i AtK do I mrt Mantels Japonstoffen PELTERIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de boste soorten Pryien zeer concureerend U SAM80M Toor de St Nicolaas NIEUWE ZENDINÖ HBB BNDASSEN fouijakt linnengoed Ook Dames en Heeren Faraplmes en Handsclioenen Jk VAN OS Az Ud Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Xo 31 Burgerlijke Stand GËBOBËN 21 Nov WUhelmina onders J Tnilooen Wildschut Hendrjk onders H Spee en M J den Edel Wilhelmina Clarina Albardina onders H Hamerslag en A Bel Lilian Augustine ouders B Z Beg en L A Krombholtz ONDEBTEOUWD 22 Nov C Hoosbeek en A J van der Eng J Kooien enU Olthugsen A Dercksen en C Luiten te Zegwaart AÜVERTENTIEN ludla Ceylon Thee Onderneming Qe7estigd te Amsterdam De goedkoopMe THEE in t gebruik is die van bovengenoemde Onderneming Zij bespaart 25 pCt om hare hooge tanninegehalte in kracht en geur 15 pCt in prgs vergeleken met andere Theesoorten Bijzondere aandacht s v p te vestigen op de MBLANQE van ï en I ÜB per Kilo Verkrggbaar te Gouda bg P A LÜIJTEN Turfmarkt MF Wie werkelijk prgs stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de Êfutografitche MunêUnrichttug STTJIDIO van F ¥ D WAALIS Fl SINGEL 661 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den 3 DECEMBER 1901 des namiddags ten half twee ure in het Baadbais aldaar bg enkele inschrijving aanbesteden De levering van de voor de Gemeente GOUDA gedurende 1902 benpodigde materialen Paroeel Houtwaren 3 IJserwerk f 3 SpUkers en liohte IJserwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfnraren en Qlas f e Teer 7 Kalk 8 Qrint 8 Zand 10 31000 Ben Abin Keiön Ai demi retalllés 11 50000 vlakke Veohtsobe Straatklinkers Waalrorm 12 60000 vlakke Vecbtsobe Btraatklinkers Tecbt Torm f 18 110 000 blauwe IJsael gtraatklinkers f 14 30 000 UsselmetaelplavtJ f IS a Het plantsoen enooomgewaii ilao opgaande Iepen boomen De bestekken liggen ter lezing op de Gemeente Secretarie en het bureau van des Gemeente Bouwmeester InlichtiBgen worden gegevra door den Gemeente Bouwmeester De inschrijvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzond erlük ter Gemeente Secretarie bezorgd ziJn den 2e DECEMBER J901 voor des avonds viJf uv PrUstrekktng 12 December SOO ÖÖÖ IHARK als hoofdprlji ia bet gelukkigst g6 al bindt de fiieuvs e groota Geldrerlotiag die door da Hooge Kvgeering tan Hamburg goedgekanrd en gewuuirargd is De roordeeligfl iaricfatiog van het oteuwa plaa bestaat daarin dat in den loop ran sleohtB veioige roaandeD io 7 rerlotingen tiq 18 000 lot n 9 0 O prqun bedragende il 202 000 Mark ter voliedigd baslissiiig zullen komen daaronder evioden zich lioofilprigztn van ereniueol bO0 noO Mark s uciaat echter 1 prijs a U £ 00 000 l prijs s M 200 000 1 prgs a M 100 000 prgs a VI 76 fOO prijzen a U I prijs a M 1 prijs a M 1 pnjs a ti prijz n a M 1 prijs a M 1 prijs a M I prijs a M U pr a M 10 000 U pr a M S OO 108 pr a H S i 00 Ut pr a H S 000 70 000 8 000 60 000 it 000 10 000 40 000 30 000 80 01 O 4 pr a M 1 600 618 pr a U 1 000 l SO pr a U SOO 9805A pr M 18 S096B pr a M tiO 800 160 Ui i 100 78 4S SI De aanstaande ee st prgstrckkiig dezer groote door dea t at gewaarborgde Getdfer loting heuft zo aU zulki van ambtswege bepaald plaats op don f K cember e ft en koat I iervoor 1 geheel origineel lot sleebls Mark f of fl S O et 1 balf n 1 kwart ll 90 tegen inzrading van het bedrag per postwiud of tegen remb urs Alle bestellingen worden oomiildfllijk oiet de meeste zorgvuldigheid ten uitvoer gelirarht en ieder spelor ontvangt van ons de van u t wapen van den 8 aat voorziene Orïgiaerle Loten zalf in liaaden ilij iedeie bestelling wordt het voreischte offieicele plan waaruit tie v rJee ing der prijzen op de verschillende klassen alsook da bëtreff ude inleggelden to vernemen is gratis b gevoegd en z jodun w onze elienièle onaangevraagd na elke rekkinft de offieieele lysten De uitbetaling der prijzen geaohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan rioor rt chtstreeksahe foez nding of ook naar verkiezing der belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebben Ons debiet is tee s door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebb n wig meermalen olitens olfioieule bewi zen de eerste HoofdpryzeB verkregen en dz6 begunstigers zetfuitbetnald o s Mark 860 000 100 00 80 0 O 6 000 0 000 pdz Htt is Ie voorzi n dat b j dtise op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming ran alle kanten op eene uiterst belsniirüke deelneming bepeald kan wonlen gerekend men Iteliere derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking a ls orders ten s oedig rechtstreeks te eenden aan Eaofmana Simoa Bankiors en Geldwlss aars in HAMBURG P B Hienni de r anken wij voor bet vertrouwen ons tot d srerre gesohonke en U bg het befrin der nieuwe verlo ing tér deeln mi g inriteerend zullen wy ook in hrt vervolg zorgdragen door een stipte en prompte bediening de tevrede heïd van onze geëerde begunstigers te verwerven FEAUSCHE ST00MYEB7EBU IK eheiolsclit Wuseherlj Tan II OPPEüHElMËIt 10 KriiiHkade BoUerdant Qebreretecrd door Z If dan Koning dn Bdgan loofddepöt Toor OODDA do HoAr II G TUIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 Spaoialiteit roor bet itoomen en rerren raa alle Hoerenen D naigarderoban alaook all Kindergoederen Speciale inriohting roor bek itoomen f plaooe manteli reeren bont ens Gordgqen tifelkleeden eni worden nui de n enwste en lutote mAhode ftererfd Goud Druk Tan A BKINKMAN Zn SCHOUW OVER Slooten Wateren ea Eiolent BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 148 156 der Algemeene Pulitie Verordening van deze Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren en gebruikers van de niet aan de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren en Riolen dat op Vrijdag en Zaterdag den i3en en 1400 December igoi eene Srhouw over die wateren enz zal worden gedreven Helanghebbentlen worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen dat hunne Slooten ot Wateren voldoen aan de atmetingen genoemd in art 152 der bovengezegde Verordening en behoorlijk ztjn opgesloot oodat geene boomstammen over ot takken in het water hangen en dat die Slooten Wateren en Riolen gehuiverd zijn vaft vast of drijvend vuil welke de doorslroommg van het water kunnen belemmeren of t iank ol btankverwökkende uitdampingen kunnen veruorzaken Onverminderd de slraf op de overtreding gesteld zijn de eigenaren of gebniikerb verplicht de fïeconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De Naschouw zal plaat i hebben op Zaterdag deh 2ien December 1901 Gouda 25 November 1901 1 Uurgemeester en Wethouders van Gouda R K MARTKNS De Sücretarib BROUWER Bultealuüdscli UverzichU Ourlogsbüricliten van ecnige beteekenis zyii er niet ïocli wordt er zonder twjjfel gevochten en op meer dan één plaata maar er schijnt roden om niets te juhliceercn Wat men in de Engclsche lirantcn vindt zijn praatjes Diliwüls km men er niets uit WIJS worden Terwijl do correspondent van de Morning Post te Pretoria verzekert dat de Booren dio zich onderworpen hebben zelfs voor politiedienst niet te vertroowen i n verklaart de correspondent van de Standard aldaar dat de manschappen der iJoerenkorpson welke do Engelschen vormen m te vechten tegen de nog strijdende Boeren zeer vertrouwbaar zijn Over geheel Znid Afrika hebben zwarestormen en onweders gewoed die voel schadehebben aangericht g Generaal Walter Kitchener gaat met ve lot naar Engeland en vertreüt per Norman uit Kaapbtad üe broeder van den FEVILLEIODI uu IVUl JIJl b il t Duilsck van W liA Ut t 33 O hernam hij slim lachend evenmin als over dien n acht toen ge luij bijna in den Neckar wierpt ik ben zoo std als een doode hond Gerust gesteld volgde Rantovr den minnaar se waren spoedig boven en stonden toen in eene soort van voorkamer aan de zindelijkheid en sierlijkheid die hier heerschten zag men dat Anna s kamer met meer zoo heel ver moest zijn Twee deuren kwamen in deze voorkamer uit op goed geluk al kozen ze de dichtstbijzijnde deur klopten aan maar kregen geen antwoord Ze klopten weer toen opende zich de tweede deur en Anna verscheen op den drempel Ze kleurde toen ze de beide jonge mannen zag maar als had dit bezoek niets opvallerids over zich noodigde zij hen met een vriendelijken wenk uit naderbij te komen Ge komt zeker om van het uitzicht van uit mijn toren te genieten zeide ze Nu eerst valt het me in dal je hier nooit geweest bent Albert mqar ik ben reeds zoo gewoon aan dit heerlijke uiuicht dat ik niet meer op de gedachte gekomen ben je hier te vragen opperbevelhebber heeft zeker in Oost Transvaal geen lauweren genoeg geoogst Uit de verliesiyst blijkt dat 18 November een gevecht plaats had bjj Kietpoort in de Kaapkolonie waarbij drie man sneuvelden Gewonden worden niet opgegeven Vorder zijn op verschillende plaatsen nog zeven man gewond waarvan een is gestorven en werden bü Jamesbergrug 19 Nov drie man door den bliksem gewond en gedood Een kapitein is verdronken bjj een poging om do Wilgeririer over te steken zes man zijn sedert de vorige opgave aan ziekte bezweken Ouder de verbeteringen wordt opgegeven dat een vermiste soldaat is gedeserteerd en een andere is gosnenveid Te Magano op 65 mijlon van de Oelagoabaai ia de pest uitgebvokon De baai is nog niet besmet verklaard i Duitscho avondbladen doelen modo dat de mam jne van toelichting op het nieuwe Duitscho ontwerp aan de loden van deu Bijksdag is toegezonden In deze memorie wordt betoogd do noodzakeliikheid om het tegen woordigo tarievenstelsel te vervangen door een geheel nieuw Verder wordt verklaard dat Dnitschland bereid is na afdoening van hot ingediende ontwerp te rechter tijd onderhandelingen over handelsverdragen aan te knoopen met de rijken dre zulks wonschen Het nieuwe ont erp belet het tot stand komen van lienwe verdragen niet en voorziet in elk geval met het oog op do onzekere handelspolitieke toekomst in verscherpte maatregelen van vergelding De regeering zou wen schen dat het nieuwe tarief in werking trad op 1 Januari 190i Daar zj echter te weinig zeker is dat de evenzeer gewonschte inwerkingtreding van oventueele nieuwe handelsverdragen zal geschieden op hetzelfde tydstip wordt in het ontwerp do bepaling van de inwerkingtreding overgelaten aan de keizerlijke beslissing te nemen met toestemming van den Bondsraad De Kamer van Koophandel te Berlijn heeft een onderzoek ingesteld naar de waarschijnlijke gevolgen van de hoogere invoerrechten welke in het voorgestelde Duitsche tariefontwerp ook op levend vee zullen worden golegd Thans wordt van elk rund HO mark geheven wat volgens de opgaaf der directie van het abattoir neerkomt op ruim mark per 1 X kilo vleesch Volgens het nieuwe tarief zal 12 mark per 100 kilo levend gewicht geheven worden wat na slachting op ruim 22 mark por lÓi kilo uitkomt of Ki mark meer dan thans Voor ander vee bedraagt het nadeelig verschil tasseben 3 mark xii Het vertrek was klein de mmibels spraken van vroegere tijden madr toch was allea zoo vriendelijk en smaakvol gerangschikt dat Rantöw nn lat hij alles goed had bekeken meende fai deze kamer wel de schooniite in het gehecle slot was SI chts eene groote kist uit slecht hout getimmerd op een commode harmonieerde niet met de overige meubels En hoewel hij ongaarne de beide verliefden die schijnbaar verdiept waren in het uitzicht op het dal dat naar beneden weggaapte m hun druk gefluister storerv wilde was hij toch e nieuwsgierig om te wote i wat nie geheimzinnige kist toch wel bevatte en verzocht zijne nicht het hem te vertellen Bijna heb ik het voornaamste vereeten I nep ze tiit I e schilderij voor uw vader is gekomen Robert ik heb haar hier bewaard omdat vader hier nooit kontt en omdat ik ie zelf ook zien wilde Bij dese woorden rukte ze door Willi hicrmi geholpen het deksel van de kist af en het portret van een ruiter die op een vurig paard gereten eene hoogte opsprong werd zichtbaar Bonaparte nep Rantow toen hij de koene gecstvoUe trekken op het dook zag Herkent je hem vroeg Anna lachend Dezewas de overwinnaar van Italië Ik had niet gedacht dat het copie eoo goedgelukt is merkte Willi op waarlijk David waseen Rroot schilder Hoe edel is deze gestalte hoegelukkig de inval om dexen naar hooger strevende man niet in de gebiedende houding van een joage kalveren tot 7 50 mark varkens Vetmoedolijk zullen als het ontwerp wet woedt de vlooscbprijzen ook van binnenlandsch vee met deze verschillen stijgen Nu bedraagt het gemiddeld vleeschgebrnik to Berlgn jaarlgks ongovoor 75 kilo per hoofd dor bevolking Bij do onvermogenden die meestal varkensvleescii eten zal daardoor op een gezin van 5 personen oen extra belaating van 28 mark per jaar worden gelegd Deze belangrijke gegevens zjjn door do Kamer van Koophandel tor kennis van de regcoring gebracht Do Ij ranscho Senaat heeft zich opnieuw met oen onderwerp beziggehouden dat hem te vorigen jare ook menig uur van hoofdbrekens gekost heeft t w de geleidelpe vermindering van Frankrjjks bevolking Er is nu door den afgevaardigde Bernard een vooritel ingediend om door een speciale commissie een onderzeek naar de oorzaken dezer calamiteit in te stellen on middelen tot haar beteugeling te beramen Vermoedelijk tengevolge van don stcnn door Waldeck Rousseau aan het voorstel vorleend is dat aangenomen De ongeregeldheden te Vrijdag kwaiD de kamer bijeen om een voorzitter te kiezen maar in plaats van met die werkzaamliedeu begonnen do leden met een goweldiffo onderlingö kibbelpartjfi Trouwens de mmisters waren ook niet tegenwoordig Dit gaf aanleiding tot hot zenden van een deputatie aan de regeering om te vragen of de ministors ook van plan waren to komen De deputatie ontving ten antwoord dat de manifestaties voorbereid ter gelegenheid van de begrafenis van de slachtoffers der onlusten van den vorigen dag on voorts de beraming van verdere maatregelen van orde t de regeering onmogelijk maken do zitting der kamer by te wonen Zjj b loülde echter den volgenden dag te zalien komen om een raotio van vertrouwen te vragen Toen do deputatie met dat antwoord terugkwam wilde de oppositie toch vergaderen Maar het bleek dat t vereischte aantal er niet was Er werd daarop door do oppositie oen proces verbaal van t gebeurd opgemaakt waarin alle verantwoordelijkheid op do regeering gelegd wordt Buiten h et parlementsgebouw werden de oppositie leden door de menigte toegejuicht generaal uit te schilderen maar in eene houdinj die spreekt van kracht van een machtigen wil en die toch oene verheven rust in zich sluit Ik ken het origineel üeide Rantow het isopgesteld in het museum te Berlin en ik vinddit copie prachtig voor Napoleon vereerders waaronder ik niet behoor bekomt deze schdderij grooter aantrekkelijkheid omdat het idee van Napoleon zelt was uitgegaan Men zegt dat David hem als een held had willen uitechilderen met zijn degen in de hand midden op het slagveld Bo iiparte daarentegen zcide toen de merkwaardige woorden Seen met den degen overwint men geen slagen uit mijne houding moet men rust kunnen lezen en het paard moet een vurig paard zijn Ik dank je voor dit verhaaltje hernam Anna het portret jchijnt me daardoor veel aangenamertoe en niet waar Robert voegde zij er bij ookjou vader al dan door die oorspronkelijkheid nogmeer verheugd zijn Anna klonk plotseling dof eeoe welbekendebtem Ze keken op de oude ïhierberg door zijn knecht ondersteund stond met hoogrood vOTtoornd gelaat en sidderend voor hen de generaal die ïijwaarts stond scheen verlegen en angstig Anna s vrees voor haar vader was zoo groot de blik waarmee hij haar aankeek zoo vreeselijk dat zij wankelde en 4ze zou op hare knieën gevallen ztjn loo de generaal haar niet onderOcuod had Zijn dat die hooggeroemde gewoonten van mynheer uw roon wendde de oude zich bitterlachend tot den generaal ter gl hij nu eens deq Een van hen Dragonwis hield oen toespraak waarin bü zei dat de oppositie alles zou doen om do orde to handhaven maar waarin bjj tevens de regeoring tiMiviol Bij do bevongeuoomde begrafenis haddon wol groote WSbetoogingen plaats maar de orde wétA niet verstoord Over de oorzaken van doze plotselinge uitbarsting wordt nog niets naders gemold Doch juist het optreden van t politieke element doet vermoeden dat er nog iets anders op den bodem zit dan alleen godsdienstig fanatisme over do vertaling van het Evangelie van het Oud Grieksch in t NieuwGrioksch al is dat misschien wel de onmiddellijke aanleiding geweest tot da uitbarsting In do Kamer verweet i atordag do heer Delyannis der regeoring zwakheid in de zaak van de vertaling van hot Evangelie I e minister president Thootokis betoogt dat do regeering niet verantwoordelijk is vOor den ahnormalon toestand Drie dagen lang is hot leger beloedigd gesteenigd en mot revolvers bestookt De troepen schoten in de lucht toch beschuldigt de oppositie do regeoring van moord zonder deze beschuldiging to kunnen bewijzen De meerderheid keurde de houding dor regeering goed onder protest van de oppositie De Beurs is nog aliyd gesloten Do studenten die verklaren ten opzichte van de excommunicatie van de evangelie vertalers niet te znllon toegoren hebben zich gewapend on houden do hoogo ichool bezet De leden van het kabinet hebben hun aanvragen om ontslag ingediend De heer Zaïmis zond Zaterdagavond aan den koning de volgende ministerliist Zafmis minister president oii buitenlandsche zaken voorloopig ook justitie tot den afloop van het onderzoek ovor do onlusten Triandaphyllakos binnenlandsche zaken Tupalis marine Montfcrrato eerodienst en onderwijs Nogris financiën kolonel Korpus oorlog De nieuwe ministers zullen heden den eed ufieggen en zullen dadelijk aan de Kamer verzoeken haar arbeid te schorsen TaMchen de Porto on Frankrijk is de verhouding nog immer niet zooals zjj behoorde te wezen Het gebcnrdo met hot Kranscho oorlogsvaartuig Mouette hebben wjj reeds gemeld De Engelsche gezant Nickolas O Connor to Konstantinopel hoeft mot den Sultan na ten palcize gedineerd te hebbon oen zeer vriendschappelijk en levendig ondorhoad gevoerd Do irooto Heer was bijzonder welgehnmoaril Het bericht meldt niet of de antiEngolsch gezinde grootvizier Said Pacha b het onder zfwn dan den vader aankeek Heet dat zooaU ge mij trachttet wijs te maken zuh binnen le grenzen der wellevendheid houflen Mijnheer I Hoe komt ge ertoe met mijne dochter alleen op hare kamer te zijn Oom riep Kaïitow die hem wilde inlichten Zwijg jongen antwoordde de vertoornde terwijl hij den jongen WiUt met woedende blikkenaankeek Ik meen hernam Ati rustig en met trotsche kalmte dat de opvoeding uwer dot hter en Anna s gewoonten voor u een zekere waarliorgmoesten zijn dat een man zellsaJ kwam hij alleen hiar een Iwzock durft brengen natuurlijk er bijgedacht dat ze hem ontvangen wi en over dillaatste punt staat het naar alle wetten der wdvoegelijkheid aan de jonge dame ell maar nietaan u heer von Thierberg om te Iwslissen Deze woorden schenen ztjn tlirft nog meer op te wekken dtqi haalde hij adem maar op dat oogenblik Irad zijn neet moedig tusschen Iwiden en sprak zijn oom op zijn gewone wijze aan die zooals het korte verblijf bij de Thierbergen hem geleerd had nimmer hare werking miste Mijnheer von Thierberg riep hi bcil t enmek een ernstig gelaat ge hebt rne zooeven Iictzwijgfn opgelegd maar ik zat met zwijgen wanneer men mijn eer te na komt tk ben het geweest die mijnheer von Willi hierheen begeleidde omdat ik het hem gevraagd heb Wordt vervolgd è