Goudsche Courant, donderdag 28 november 1901

So 8 60e Donderdag 2S November 1901 40s e Jaargang mmm mum iMieuwS en Advertentieblad voor Ciouda en Omstreken TrlerMii a at De IJitg ave dezer Courant g eschiecU dagelijksniet uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per j 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleroaii l a Sa ADVEHTENTIEJV worden geplaatst van It 5 r els k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gr H te letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenttën tot 1 uui des midd Uoud ÏUruk van A BRINKMAN 4 Zn VoMelszaal te Gouda WOODQODBTEEO VOORDRACHT ngdaUetrDr B iimvmoemUW ov Woensdag 27 November 1 K 1 ond halt ntgett ONDEBWEEP Geschiedenis van de Engelsche VakvereeDigiDgen Toegang vrü o Voor Leden en Donateurs van t Nntsdepartoment en de Volkalceszaal met hanne Dame i Voor ieder lid der Volkkleeszaal mot Vrouw of Zuiiter Toegang voor andere personen tegen f O ett doek voor Werklieden a el ieder ARDINES leveren FRIHA KWALITEIT V BLIKJE M cent BKIK IK metüleole V UlilKJI motslonlel t i Het beide VranHch merk BUK met sleutel cent 4 BUK met leutel 1 l CeeoneeBlrfenlf Tomalen per busje 15 ü voldoende voor oop voor personen teiia gebruik muU ge het cait anOereu ree mmanaeeren Hoogachtend G WIEIlTJi i § TIENDEWEÜ I 9 India Ccyloii TluMJ ii i rin miiig Qevestigd te Amsterdam Uebrutk is die van bovengenoemde O dernefliing Zij bespaart 25 pCt om hare hooge tanninegebttlte in kracht en geur 15 p t in prys vergeleken mot andere Theetoorten Bijzondcro aandacht b ï p t vestigen op de UBLAyaK van ƒ J en per V Kilo Verkrijgbaar te Goud bj P A LUI ITEN Turfmarkt FE4NSCE £ STOOMVEEVEEIJ N eheiiilsche Wtsscherlj VAN II OPPËNliEllllEU iU KruUhfuU Itottertlnm UebrevBttfirl dnor i M den Koniun dar Belgen aoofdd p t voor OOUDA de Heet II li TIUJSBUB Korte Ticndt weg D 7 dpeeialiteit voor het tooinou mi ervsn van tie Hoeren n Deraeigardoroben oleooli alle Kindergoederen Hpeoiale inrichting voor bol toom e n plaone maiiteli veeren bont eni Gordynen t l lklee len ons wordep naar d uieowate en laaUte methode geverid Ondergetoekondo boveolt zich beleefd aan Voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzondcrliiko schotels on alles wat tot hot koksvak behoort dcsv rlnpgd met Uijleyeting van servies zilver talclUnnen en enz Annboyelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven l i8 PrUsirek kIng 12 December 500 000 MARK iill hiRifil rgir in hel gBluliklgnt g l bieilt de iiieuwB c grootö öeldTBrlotiog die door do Hooge gwfring fun Hamburj goedgekeani QD gHWaarbürgd i Ut roordechgfl mncbting van het aieuwti plao l Mlaal daarin dat in den loop n leekt wemige aiaaufleu in 7 verlotingen van 118 000 loten J 0iO priJMn Wragende 11 202 H 0 Mark ter rulledigfl besÜMiog zullen komen daaronder Vevinden zich lioofdprijtfu van erentn0 1 100 000 Mark apeciaal echter a M 10 000 M t 00 l 1 pr 68 pr 10 pr a U I priji a U eoo oon 1 pr a M 200 000 00 ï 000 1 soo 1 000 300 110 1 pr i a U 100 000 lil pr 4 pr U pr l SO pr 8 06 pr ioaai pr SOO liO 141 i i 100 7 41 il 1 priji M 7 lloa 70 000 1 000 0 000 il 000 iO OCO 0 000 10 000 lO OHO t preien a M l prijs a H t prija a M 1 priji t U t prezen a M I prija a M 1 prijs a M I prys M Ue uustaande eerste prijstrekkiig dezer groote door den ftiat gewaarborgde Geldverloting heeft lo sis zulks van ambtswege bepseld plaats op don i necember e k eu kost I iervDor 1 gohoel origineel lot sleohu M rk of II 8 n rt 1 half 76 1 kwart 11 0 tegen iDzenUing v d het bedrag por postwissel of togen remb iirs Alle liestellinKen worden oniutildellgk met de meeste zorgvuldigheid ten uitvoer gobracht en ieder speler autvangt van ons do van het wapen vsu den 8 sat voorziene Origineele Idolen zelf in baodoD llij iedeie liosl lling De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder wsarborg ven oen Blaat en kan door recbtstreeksohe toezending of ook nasr verkiezing der bolsiigbebbonde in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebbei Uns debiet is stee s door het geluk begunstigd en oniler vele eudere aanzienlijke prijzen hebben ij meerraslen volgens olficieelo bewijzen do eerste Hoofilprgzeo verkregen en onze bogunsligers zelf uitbelaald o Mark SSO 000 100 000 80 0 O 000 0 000 enz lift is te voorzien del bij doM op d i heehlsteu grondslag gevestigde onderuemlng van allo kiinten op eeno uitorst belsngrljke deelneming bepoald 1 in worden gerokenrt men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden gnde trekking alle orders ten s oedigste reohtstreeks te tendon nan Eau ntm t Simon i Baukiars en Gutdwiwelurt XXX HAMBURG I l S HiermMlfl iJanlten wij Toor liet fsrlrotwen OOB ïbt A BTorro gotohonkon o U lijj bot bogiD der DÏeuwü fflrio i t4 tordiyelnfiiüng iuTh niiii sullun ok in hft forvolg zorgSrog n loot 9Sü Up t6 on proinpto bedUnmg h1 to r i ihMd tau OHM tt enle beguntligtaVi vervrwveu TUiRj i Wondubtliia lu do geheelo werold bekend en geroemd OnoverlrotTen middel tegen alle Karet liOng Lever Maagziekten eni Inwendig Ifoowol als ook uitwendig in bijna dle liektugevftllen met goed gotolg liiaii te wenden Prtfa per Hacoa 1 per post I MS TUwry i Woadinalf bezit oenelsiiog ongekeude goneeskraeht eu heilsatno working Maakt meeetal elke pijnlijkeen govaanrolle operatie gohoel ovorlioilig Metdeze zalf wbnl eou U aar oud voor ongeneeaUlkcehondeB beengezvel n onlangs een bijnn uujaar kankerlUden genïiiea Hrengt genezing en vorzaebting dor pijnen bij wondon ontstekingen euz vnn allerlei luvni Pril Mr pot f 1 80 per port f HO Kontraal llopöt voor Nodorland Apotheker llKSiHI KIIKK I KokinS Amstordam Wur ïwti lrp6t ü Iwstellt nwu dirwtssn iliflS hiiU niiwthck Im a TIUKRUY iu iVjira lii bel Hiihitwh neuerreiol Gelieve iiroipeetu Uoutkitt en bg ketCealTssl DepWSsader Hobie 8 AmstenUm 1 I 4102 PRIJZEN EERSTE 14740 LOTEN SËLBLOTERU K BmANTSClE Gebaseerd en geheel werktnd p ile Ned Staatsloterij 45 cents per lot QgjeJI DER36SsleSTA4TSL0TERIJ II eentiJ i lot begint te trekken met f4740 ÊMte waarvan iOZ prtjmea ea Pre moeten worden De Eerste Ïïoord Brabantsclie Geldloterij trekt ook met i4340 l ten waarvan J 0 f r i noeten worden De nnraraers die in de Staatsloterg winnen winnen ook bo de lo N BK UÜLUUUlüHIJ Uitstel of knoeierjen met trekkingen dus beslist onmogelijk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprijs nitkomen en niet zooals in de meeste loteraondernemingen 1000 pr op 100 000 loten Prijzen tOOO 1 400 I 0 1 MO z Prijs per lot 4S ceult met volledige prijslijst der 4102 geldprozen en prospecta l e gelden worden gedeponeerd by de Noord Brabantache Loterij Eöectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prjzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve das ziJn geink in deze soliedste aller loterijen es zende bet bedrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer i VAl IH I4 Breda JiajidtBoJrenJjiff met toode lettersi M Solide Wederverkoopers g evraagd v eigendom te s JUitataehappij tot XkeploUaUe van de rietorta Bnm Kammor toor NfsderUmd Boompjea éO Botterdam De Stedelijke Hypotheekbank ieveatigd te s GRAVENHAGE Volteekend kapitaal EEU iMIL LIOEN GULpEE COMMISSAHISSeW W H V Baron VAN HEEMSTRA Mr 1 D VEEGENS F J G BOSMAN L nv n oi4lFVvFR FOBTUIJN H L ENTHOVEN H I zi J f F KNAPP Jk llfr Mr W H D1 HAVORM Mr F A MOLSTER 0 M O OBRF EN Mr F W J Ó SNI 1UEH VAN WISSENKERKE ö L UE WETSTEIN PFISTEBen Mr A R ZIMMERMAN Slnit eertU hvDOthecaire geldleeningen op Hnizen en Landerijen tegen billijke vooiwaafdeV ndTvoornitbetTüing van rente Geeft 4V Pf Pandbrieven nit tegen den koers van lOI pel deze Pandbrieven zgn behoudens de bepaling van art 2 dor Statuten n ef afioabaar vóór Jan 1911 Iiillchtingen te bekomen te GOUDA by de Fijma M J 06IEB Co j i Directeuren Mr P DEOOGLEEVER FORTÜIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Het groote aantal airenuwkwalen na tan fhooHplin af tot da yoontfgM nde keBtoe eneu vaa apop le h rsenb ro rU tM trotM lM nog itflédi allfl middelen door de mediiclje wetwiBchap aani e re d Eent aan den nlemrm tUd kowl i erto dat at df orhet febnilk maken van deneeBvonalKateaveg naaiBlUk langa dahnfd mm pb slolocUoIieoBtdekkinKS Mu beeft die na hoqderda proe Deminj en thanaover de bAslawarald Wrïreld U n tarwill ilJ la vatenachappelijka kriugan de hoonte balangaUUlng wekt Uyaaa eana vvldaad blijkt t rija voar da aan aanwkwalen lijdende n B bbatdi Dase gaBaaawDM i ltg Toadw door den geweien OflloUr vaa Oesoadbeit Dr Boinan Walaamain ta VUahofan an iMnut op da n dervtodlag opgadaaa la aeaa M 4arige praktijk Dsorwasaehlacvitn ha h MMMMMU MW daa warde daaa t g a klkte ém r da huid nniMdeUUk mm h tMtel iBcde r4 ld Kat daaa geaaeiwijsa wardan werkelijk aebitterand raaalttW rMteH i aU maaJita loaveel opgaag dat vmn aan do r daa nitvlndar gaaahravaa watkt OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE lar vaoHiniiai aa itaeilei btnnea k Tl n H d nadi de na dipak rerachanen U Dit boekje berat ntat allen or kat glMta pabUek vaiitaanbare varklarlngan omtrent het waion der nieuwere tberapla n da daanaada aaln I wanbopige gevalleu verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaebappalUka T r hHiidpltiiKeii nitde Mrtllaekp bl drii dieaaiideie g nePHwijx gewijd ilin loomaée ancnrift van tal vitii fCPtnl NclM4rt a vaa hoog fFjilaatate gene l uiidigou ouder welka P Éialèra IM rir prefHMraan rie polyklidlet t Panji me Raugentont fO $ t in rtlier ned dr prakllMtraad lanetahtar aaa W krtaKitaalita alleht u CtiaraMee Saaltlltralh Or Cd te Stetda flroiina laii Ir arraail art taJ8bllHa i ftr f Fereilltr giniuh ar dlreotrur va bet hoipllial t gsn flabetaratk Dr Bobarlal kattaal atoafiMt Sad tmr Oareee MBd Ar ena tlie r lre leur d r galv Hparapeiitiaoha lartehUei vaar aaawHMari U Parl ai fM St ttaiieré 334 CantHl vin ichenbaeh med r TCorN Dr ataoh arraai aril ria rkalb Okar labiu it ImM Mid dr WiBtien Dr C Boagavsl te La Farrlira CEura M vaa u OaaaMI Caatral Onl M ae laat Ir Frankri k en Tele anderen j Aan allPtt wier Ban ccatal Mi ar of aaln4ar aaaffadaan lih af aam aavaBaaaada RanawaehilBliald KJilaa waarran d kentsekenen lUn liraBdska haa NlJa mlgralaa eabala haaf Sla l fa H4ra fl roata srlkkaMaarftaM aM ba d DapelMtliaM HebaaieUJIii aanuf n aabaBaiiUlka taa d vardar alle ibkea 41a door boroarta atraffaa watdaa aog HJden ui da gavolfaa daama asala vviaaimliffltH aevaraagan tel af raken nrare tan val aaalaflpl aUkaa itUfhald ar HWrlekna nat vttri araaft IK iMiaal ka iwakta vonwakUng vaa KhtataiL au dia raeda otidar gaaaaaknaUg deling gewecet itjn maar door de beküde nladataa la antheadtngaaa at kaMwatartnnr S la l fa H4ra fl roata srlkkaMaaHtaM a k Na d alMpelMtliaM HebaaieUJIii aanuf d vardar alle Buikeaalad j gewecet itjn maar door de bekoade oilddatati la ttatheadtocaaa wrtjven alectrlaMrcB atwimloei ot seebad u geea genaslag of laai h hannar kViMl garoadea behandeling gewecet tljn maar door de beki wrtlven aleculaaercB atoomloei ot seebadpu geea genaslag of laai io ha bebben en ten alotta sIJ dia vreea sevoctcavaarberaarM aauanoa ifdal H aitlifl d ilbidai veTaebÜAialen ala tlab aaabeadaB angtUi vaaiaa vaNeavlai li aedariat laldaM ook aaa Jaaia aaialaa HH ade aaa MaatiMbt aa kraaMelaoehaM aal aa gaiMda lalft aaB aa a wordt dviagend aaa MkerlagaB aa iaatar waréafl vaar H a aa drakkeada f aadar vaa trioiallai la ea M ilapaa vaa feaariaa aa vaataa au al das dria aatatarUn i kraaMelaoahaW aöE aa Mraaaee la vaal mat bet baar arkea en geeeteltjke reaetie wlUas Toorkwaaa wordt dxiagend ai gendaa aieh bat boraa varmelda werkje aaa te aehaffan hetwelk op aaanaga kaalataaa aa fraaaa v adan wardt door AaaaterdiaBi daar H CLfiBAV Co Helligaweg H 5wUar4aaa P B ANTBW KOLfF Iraakf I O RT rORTOV Ondaurt Op 4a lunta ta giaBBliak aadiainala taatoooataUini la wVm MC Haïbaa JartJ Mrt a BUTayMi Mr ANTBV I 0 RT rORTOV OadagTaohVbg daQmaxdbntf f tt ii k uadiaiuala taatoonrtaUinila da Dr TTilaawa lTkt raVMi MaiwQla fca ha iaw é ISi VISGËVI G De BUR ap VIEBSTKR v i i GOUDA brengt bij deze ter kennis van de beUngbebbenden dat door den Heer Dir teur der Directe Uelastingen enx te Rotterdam op den a sen November 1901 executoir is verklaard Het Suppletoir Kohier No 4 vao de Belasting op Bedrijls en andere Inkomsten van de gemeente Gouda over het dienstjaar 1901 1902 Dat voormeld Kohier ter invordering 13 gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bep lalden voet te voldoen en ilat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Goud den 27n November 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTKNS Builealandsch Overzicbt Ken telegram van lord Kitchenor van eergisteren uit Pretoria meldt Sedert den 18cn dezer zgn 23 Boeren gedood 19 gewond 230 gevangen genomen en gaven 5 lich over 2215 geweren 14 100 patronen 98 wagens 590 paarden en 4SÓ0 stnks vee werden buitgemaakt Bruce Hamiltons colonnes operoeren in het Ernielo district doch tot heden vé K u berichten ontvangen De kolonels Dawkins en Colenbrander opereeren gezamenlijk tegen Badenhorat in het noorden Methnon en Kekewich opereeren van nit Klerksdorp en Rnndle zond zgn colonnes door Witziehoek waar zjj eenigcn tegenstand ontmoetten Klliots colonnes bewegen zich westelgk van Harrismltb de zuidoostelijke colonnes jagen Brands commando op die met ongeveer tachtig man de Oranjerivier naar het zuiden overstak btj Zandspruit Het blokhuizenstelsel in Transvaal en de üranjerivierkolonie wordt geleidelijk en met succes uitgestrekt en geelt aidoende veiligheid in die gedeelten van bet land een nieuwe lijn wordt aangelegd oostwaarts uit Kroonstad French rapporteert dat Mnnro Vrjjdag met Mijburg in gevecht gewikkeld was tusschen BarkleyOost en Rhodes den Boeren een verlies van mannen en paarden toebrengend Scobell achtervolgt Fonché op de hielen tnsschen Dordrecht en Clifford en nam vijl Tan zijn mannen en zestig paarden B De zuidwestelijke colonnes drijven de rebelI geleidelijk noordwaarts FEVILIETOM l Uit iDuUuk van W HAUPf 35 Ik weet dat vader het goed zat vinden zeide de jon e man en het ook gaarne zag datdeze schilderij in uw huis blijft Ik b id u stamij toe dat ik hem hier ophang Ge ebt ihe een heerlijk geschenk gegeven beste Robert i eide Thierberg En hoe staat hetroet onze meeningen Ik geloof toch wel datwe ld den grïAid van ons hart beiden hetzalldeover en Bonaparte denken en toch zijt gij het die mij hem aanbiedt en voor mij is het ecneware vreugde hem aan te nemen Ik heb maarweinig schiUerijAi enkele oude maar oede zoekt ij er iets uit neemt gij daarvoor uit mijnslot wat ge wenscht Halt I riep de generaal Aan dezen handel neem ik ook deel itken den ongelukkigon smaak vaa mijn zoon en weet hoe weinig oude schilde ini hem boeien kunnen 1 wilt ge hem daarvoor eene nieuwere eene van jongeren datum geven f Thierberg voor dit beeld dal nu ook voor u van beteekenis is geworden herhaal ik mijne vraag uw Anna om dezen Napoleon De oude geraakte n verwarrink hiJ wierp verlegen blikken om sich heen emdelgk bleef In Duitschland heeft het verbaal omtrent de houding der Kngelscbe officieren en soldaten te Oraspan toen deze naar beweerd wordt Boerenvrouwen en kinderen die zij naar de concentratiekampen geleidden als een borstwering voor zich stelden om de kogels der aanvallende Boeren op te vangen groote sensatie verwejit In de bekende protostvergoderingen werd het dikwerf aangehaald en de Lnthersche predikanten zinspeeMen er op in bun protest De Daily Mail een afdoende tegenspraak van het praatje wenschende te verkrijgen wist niets beters te bedenken dan lord Kitchener telegrafisch te vragen of er iets van waar was Deze antwoordde IIet bericht is volkomen onwaar en van lederen grond ontbloot Ken kind werd gedood en een vrouw en oen kind werden door de Boeren gewond Het laatste deel van het telegram schijnt vrijwel een tegenspraak van btt eerste te bevatten Het blgkt toch dat do Boerenvrouwen en kinderen wel degelQk aan het vuur der Boeren zgn blootgesteld geweest en er enkelen door zijn getroffen Van uilen grond ontbloot is het pr iatjo dus niet Ot de vrouwen en kinderen moedwillig door de Kngelschen zijn voornitgescboven 6m de kogels te vangen is natuurlijk eon andere zaak maac de bekon waarheidsliefde van Kitchener doot niet verwacbtm dat Wj om wanneer de Ëngelschen zich wat te verwijten hadden daarover zou Inlichten Wat een indruk zou hot maken indien biJ met zulk een bekentenis voor den dag kwam 1 Zelfs dj militaire noodzakelijkheid zou zich daartegen verzetten Kitchener s ontkenning beeft das niet de minste waarde Toch meenen wij dat bet niet goed is verhalen als van het gebeurde te Qraspan waarvan de waarheid niet onwederlegbaar vastgesteld is voetstoots aan te nemen en tegen Engeland te gebruiken Het arsenaal der tegen de Engelsche oorlogsmannen te gebruiken argumenten is zoo rijk voorzien dat het volstrekt onnoodig is om wapens ter band te nemen die uit de hand kunnen geslagen worden De behandeling van bet teedere punt in do Franscho Kamer de Cbinooscbe leening is goed afgeloopen Het leeningscijfer werd op de hoogte door de Uegeering gewenscht aangenomen met 29 tegen 249 stemmen De gematigde republikeinen anders gezegd Mélinisten hebben zonder twijfel meegewerkt tot dien nitslag Het geschil kwam zijn blik op Dav4d s schilderij rusten Je draagt veel schuld op je schouders sprak hij de oude orde in Europa hebt je omver geschopt en nQ na je dood wil je ook de orde in mijne huishouding omverwerpen Mijnheer de baron I zeide de oude Hans bewogen neem het een ouden bediende niet kwalijk maar weet ge nog wat ge tot den braven kapitein zcidet en mij zoo dikwijls verteld hebt Monsieur hebt ge gezegd wanneer ge eens in Zwaben komt en onze streek bezoekt vergeet dan nietop Thierberg te komen opdat ge me niet tot uw eeuwigen schuldenaar nual t De heer von Thierberg streek bedenkelijk met de hand over het voorhoofd wierp nog een on zekeren blik op het beeld en voerde toen Anna tot RflbeijL Neem haar zeide hjj vastberaden eu ernstig Ik heb het niet willen dofcn maar misschien is het wel goed dat dit alles zoo in zijn werk is gegaan neem haar I Wl ontroering omarmde de generaal den ouden man terwijl Robert verrast eiv zalig zijne bruid we weten niet ot het toen voor den eersten keer was aan zijne lippen drukte en schudde den gast uit de Marl om hem niet geheeken al buiten spel te Uten en den ouden bediende hartelijk de luind Albert heelt tater verteld dat hij op dit heugelijke oogenbhk niettegenstaande zijn anders denken zeer Napoleon gezind was tn voor den eersten I keer in zijn leven de mocht en overwicht roeld en erkend had dat die groote geeit op gemoederen placht uit te oefenen Uy vertelde ook dat de oude Thierberg nooit in het kort hierop neer De radicalen en socialisten waren er tegen dit er geld zou worden gegeven voor de Katholieke zendin f en en wel lo omdat de Kogcoring tn rankriik dezelfde zendingen bestreed blijkens de vereonigingswet 2o omdat do Katholieke zendelingen door hun gedrag ip China alle ondersteuning hadden verbeurd zij hadden nameiyk mat de Cbineescho Christenen de nationale Chinecicn bestolen en geplunderd Dit stond in het rapport van generaal Voyron oen rapport dal d Rogoering weigerde aan de Kamer over te leggen Men kan niet ontkennen dat dit een behoorljjko reden was voor de radicalen en socialisten om te zorgen dat zulke lieden niet nog op don koon toe geld kregen om hun zaken weer in orde te brengen in Jhina De traditioneole politiek btaclit echter de Hegceriug er toe éen of twee oogon dicht te doen en do Katholieke Kerk in don vreemde te blijven gebruiken voor politieke doeleinden Er was echter een loelijko maar bi Stemde ook de rechterzijde geheel tegen dan kon bet Ministerie vnllen en kreeg men Kibot om do aanstaande verkiezingen te leiden volgens het recept van Méllno Dut zal menigen radicaal en ook voleen paarsocialiatw teruggehouden hebbdii naar hun geweten te steminou maar piou zegt dat e tt nach practlacb moet zijn Het donkbeeld van Ribot op hel kussen te hebben by de verkiezingen lachte teer de rechterzijde toe maar liet gold hier bet belang der Katholieke Kerk en daar kon men moeilijk tegen stemmen Weigerde de Regeoring het rapport van generaal Voyron over te leggen het is toch publiek geworden wat het punt der Katholieke zendelingen betreft Clëmenccan is achter het geheim gekomen en hg deelt het volgende er van mee De krygstucbt onder de Fransohen te Peking verminderde 17 Aug 1900 twee dagen na de aankomst Men zag een stoet van wagens en karren onder aanvoering Van bisschop Falize voer het palels van Prins Li aankomen geëscorteerd door monniken door drie tot vierhonderd inlandsche Christenen en door Fransche soldaten en matrozen Allen te zamen soldaten en monniken wedyverden nu in het leeghalen van het paleis Do bisschop wist waar bet zilver bewaard werd en de eeno wagen na don anderen werd met zilveren staven beladen Generaal Voyron schat de waai de vari de geroofde schatten op 300 000 tot 400 000 frs De soldaten en matrozen kregen later een chèqu van 2000 fri betaalbaar door de orde van de zusters van St Vinccntins te Parys berouw van dien vreemden ruil getiad heeft hij ontdekte in zijn schoonzoon eijtenschappen diehij nooit van hem verwacht had en toen hij hem bij dC besturing van zijn vaders bezittingen met raad en daad bijstond leefde hij geheet temidden van zijne kinder n en gevoelde hij zich weer jong Van de bruiloft van het johgc paar sprak de gastuit de mark niet graag men kon het hem aanzien dat hi liever zelf Anna naar het allaar had mogen geleiden v Eiine gel urtenis op dien schitterenden dagvergat hij nooit misschien alleen om de dwepende Napoleon vereerders en zijn nieuW bekeerden oom in een komisch dagljcht te stellen De oude gardist van den generaal zoo vertelde hij dan had alle bedjenden en eenige jongens onderricht gegeven in het vivat roepen en ook de schoone Anna was mee in het geheim betrokken Hij had zijne lieden bij de deuren van de groote zaal op Thierberg opgesjetd Aab tafel werd menige toost uitgebracht ook Anna was opgestaan met den roemer in de haml en met hare zoct stem bracht zij een toost uit op Het liceld des keizers Ruiichend gejubel vervulde de lucht de gasten klonken Hans en de gardist zwaaiden met hunn mutsen en wel uit vijftig keeten klonk het jubelend Vive rfimpercur Toen deze belooning bekend werd onder de overige soldaten onUtond er oen sterke gisting en de generaal was genuodiaakt alle chèquus woer in ta trekken en de som als oorlogsbuit over den gekeolcn troop te verdeelon waarbij de officieren een huoger aandeel kregen dau de minderen Clémancean voegt er bg dat in weerwil van de verzekering van Waldeck lloasseaa in het verslag vou genoraal Voyron niets staat over de aaldaten van do andere naties Dit laatste werd als motief aangegeven waarom het rapport niet kon worden gejiobliceerd In de Fransche Kamer was gister aan ds orde artikel 2 van het leeniugaontwerp Coulant lichtte een amendomeut toe waarvan de strekking was van de opbrengst der leening 10 000 fr uit te betalen aan elk gezin waaruit een zodn gestorven is by de expeditie naar China Na een repliek van den ministor van oorlog werd het amendement verworpen met 2H3 tegen 1S8 stemmen Dumont verdedigde een amendement waarin verlangd word dal de commissie van ver deoling vooruit van de leening zon afbonden hot kapitaal noodig om de icbtdevergoedytgon en do pensioenen Ie betalen welke do commiwiie zal toekennen aan do nabestaanden van de ilaebloffere der expeditie in opfraande en afgaande linie Ofsohoon de minietor van financiën het amendement bestreed werd bot aangenomen met 257 tegen 213 stemmen De toeBland in Midden Amerika is nog altyd niet rpstlg Uit de hencliton biykt dat Panama door de aanhangers der Uegeering van Cobimbia bezet was en door hen in staat van verdediging werd gebracht de tabellen badden zlcb voor de stad verzameld on men verwachtte een aanval van hunne zgde De vreemde oorlogsschepen hadden de ha von van Panama verlaten zoodat alleen hot Amerikaonsobe pauUerschip lowa nog voor Panama lag Het wte do gowigvoeriler van de Idwal die bericht zond van bet gevecht dat btJ Panama beeft plaats gehad Ilo gouverneur van Panama dr Alban was bezig den spoorweg lo verdedigen hy Kwpirc Daar men vreesde dal hul verkeer over de landengte zou wurdni verstoord liet de gezagvoerder van de Iow den kapitein Perry aan wal gaan om den spoorweg Ie beschernien Of hel nu door de bulp der Ammikuiienis gekomen dan wel dat dr Albaii hot allueuafkon is niet duidelgk Maar wel schyfil liet dal do rebpUen verslagen yn on dat do goa verncur thans naar Colon oprukt om ook dslaatste overbiyfseleu van bet rebelhniogst lo verjagen Steeds meer krijgt het den scbgn dat dit Verecnigdo Staten nu eens ifiol Engeland bet nieuwe Nicaragna lraclaat is gesloten wntrby Amerika de handen vry kreeg pogen willen om h l gebied waardoor het kanaal eenmaal zal loopen in hunne bande l te krijgen En de onlusten in Midden AmerikW schijnen ditlirtoe een handig middel te zuilenworden I l il 1 II I I I II f i i I w m flk fsrspreide Üerichten Fkankhuk De eflnte wethouder Sigaatl van CahbéRoqnubrnne by Menlone is overleden aande revolverscbotwund liem tosgebrothl doorhel gemeenteraadslid Ursini doch de bar gomeesler priglono die in llting znl en diens broeder die op straat door Ursfllt werd getroffen zgi builen jtivaar Orsini die 41 jaar oad is was g meentokeere ji taA gfewe est en had als zoodanig steedawoWden met den bi jtemeettei en enkeb4raadsleden tp Barillien bet Par wsbs raadslid dat