Goudsche Courant, donderdag 28 november 1901

Terugkomend op de zaak der nitxending van Indische ambtenaren stelde hg met den heer Pynacker Hordyk een motie voor de wenachelgkheid nitaprekeude dat aan de 10 personen die dit jaar met goeden aitalag het Oroot Indisch ambtenaarseiamen hebbvn afgelegd een vergoeding te geven voor rei fkostisn naar Indiü en een voor de kosten der uitrusting Tegen dadelgke behandeling dier motie zooals in de bedoeling lag maakten de hoeren Cremer Van Kamebeek en Van Raalte bezwaar en achtten die beter op haar plaats by bet t verwachten wetsontwerp Do Kamer besloot met 55 tegen 12 stemmen die op nader te bepalen dag te behandelen De beer Van VIgmen vroeg regeeringssteun voor hulpen credietbanken ten bate der bevolking ten einde de woeker der vreemde ÜoBlerlingen tegen te gaan Ue beer Cremer zich vereenigende met sHinisters voorstel tot verdere atschalflng der hecrendienaten betoogde ook dat de wgze waarop de Minister dit wil regelen biiiyk is ook wat betrcit de besteding van het overschot van bet hoofdgeld omdat daardoor de inlander wordt geholpen uit de algemeen kas Het geld moet toch beateed worden aan voorziening in de behoeften der bevolking De beer T deman besprak de alkoopbaarstelling der heerendieneten en gaf oenige wenken omtrent de administratieve regeling van dien afkoop by ordonnantie daarby aandringende op controle der afkoopsommen Do Minister verdedigde de vermindering als equivalent vour andere op de bevolking gelegde lasten en tbnns zoover gaande als de flnancioolo toestand gedoogt De regeling der dessa dienston wordt door den Qonv Oei ernstig ter hand genomen De minister getuigde dat de belangen der bevolking van de Minahasse hom ter harte gaan on zal de mogoiykheid eenor reorganisatie van hot onderwye aldaar laten onderzoeken en eene enquête instellen naar de toestanden der bevolking De heer Van Kol drong daarop nader aan ton opzichte van particniiere landsheeren op lava Door do hoer Van Kol is voorgesteld een motie waarbg veroordeeld wordt elke landroof onder welk voorwendsel of in welken vorm ook op Nieaw Ouinea De motie is verworpen met 74 tog n 8 stemmen Het amendement Fock om het saldo excedent van het hoofdgeld voor beerendienstplichtige bevollting to besteden werd verworpen met 18 tegen 30 stemmen De beer Van Kol heelt verlol gekregen bg den aanvang dor behandeling van do BMatsbegrooting aan den minister van bnitenl zaken te vragen of de regeering stappen wcnscht to doen en welke om een einde to maken aan do gruwelen van den Znid Afrikaansclien oorlog en vooral om de verdere verdelging van vrouwen en kinderen door honger en gebrek in de concentratiekampen te voorkomen In den Haag werd gistermiddag de eerste algemeene vergadering gehouden van de ZuidhoUandscho Vereeniging het Groene Krnis onder voorzittorschap van rar K Kokker die er in cgn openingswoord op wees dat de jeugdige vereeniging reeds 17 aldeelingen venekeriiig Maatschappy tod Tilburgsche Waterieiding My 65 pit Oblig Vereeniging tot christolgkoveraorguig van Krankzinnigen en Zennwiyders in Nederiand M Directe üpoorwegverklndiiigeii mxx GOUDA Wlnlerdleist 1901 02 ianKevaDgeD 1 October TUd van Greenwleii 4 l QOCDi IOTTMDaHita v n B Bi 4 Ml 9 17 10 11 lO K 11 11 11 11 11 11 1 17 l ll MO 8 43 Ot 89 84 i 18 8 14 I I8 7 08 MS 7 8 1 1 17 84 t U 10 01 lO U 10 43 11 N 11 01 11 11 11 10 le ll lO II 11 19 11 19 f 11 11 11 11 l OS 1 I i Ol l lt I 4 1S S ll l ll f 4 14 18 1 10 t 89 8 81 1 08 S t7 I IS 1 41 1 89 1 M Ei 10 I t4 9 li 4 M f 8 41 X 7 47 8 07 8 49 9 3 7 87 1 41 7 48 t 0 t 10 ImiÉt KlulK u MhIh 4 4in k i ntauklUMM tmi d I U n krü k r tagu ubln niditpr i B H lUftdMfai Spow £ Biln m il dint h wyi I Allcm niud lOTTIEDtli SOIlOt fia 11 10 IMI lt ll 11 41 11 04 9 40 9 41 t H 8 17 I 1 41 8 S0 4 48 8 118 18 8 04 il 7 08 7 iiS il S 8J I 4 f 4 11 4 19 8 18 5 48 8 84 8 14 7 0J 7 l l ll t U 9 47 10 11 ID tt 10 31 10 48 10 4 11 11 If OS IMI 1 14 9 0 1 17 10 01 10 19 IM Uili f u lap ku iM pnbU wwiim B Bri lniwl ii ipim Ibtnaapptunltniii 4 CoapiimU te Wifni UU SOD D4 OaN l ll l ll 1 41 U li 11 11 li l IMI ll U 1 07 IU t 1 11 l M l U i ll ll lt l 11 11 11 41 11 41 1 11 10 11 5 41 Il 7 M 1 01 8 11 9 17 9 88 l tS 8 11 H 10 08 t W 17 1 98 p E 10 19 8 48 8 41 10 19 10 84 1 10 Ml 4 11 4 4i 8 11 l 7 17 10 48 11 18 n n Ml 11 7 011 11 7 11 l ll Ml 9 01 1 44 10 11 U tl U M IM I IO 1 40 M7 4 00 II 4 7 8 11 7 01 4I 7 88 8 18 1 40 lO So Yoorhiirg LM j j 10 17 l ll 4Ss Ml BOOUl iHSTIEDAll ri nca lo l J6 8 11 8 84 J8 10 80 10 69 11 0 1 10 Ml 7 4 4J L I i 8 48 1 81 l l9 10 80 ll OL Amil W 8 01 8 8 9 4 10 10 11 04 11 48 18 17 1 7 IJl 4 II 4 1 aO i 48 8 44 9 84 10 8 1 08 11 A I O I i 9 18 9 1 10 11 11 1 1 01 1 10 LU L4 Jgrt I 1 4I 01 t t II t ILU 1L14 10 11 1 0 4 11 8 4 10 01 10 48 1 01 S l I 8 84 lo u Io t d Xi Ml r 5 8 01 P 7 Onda 8 14 lil l ll ill 1 01 1 01 Ml 9 t t n 10 4 II l 3 11 K l ll 8 01 8 84 4 17 4 41 4 11 48 7 01 7 81 8 09 8 18 8 48 10 18 11 88 u A H H ttatni dlM 1 1 ta VMm utn Mtlw L a J w Mlj t li U m i ppl aat Wir i eo l Dl U rllOHT lanca ff 11 00 IMI 1 11 8 11 4 11 1 41 00 S ll 7 10 7 IS I II JJl 1 4 I II 7 7 11 ll ll 1 01 Ml 1 41 1 04 14 II 1 84 1 01 a 10 14a ll IVl U 4 IM 10 14 11 4 11 41 Vm t C I l 7 15 J io 8 8 9 1 l ir l ll l t7M W I l I 8 101 84 4 41 0 il 7 09 1 10 9 4 kjuW 1 84 8 47 7 80 tl s 41 I 80 111 10 11 411 1 40 I tl 1 41 8 01 s tl S 8S 7 lf 8 11 10 01 Inud 7 04 7 81 Lil l lt 9 19 1 4 18 10 84 11 81 1 1 1 11 V 1I 14 1 47 7 07 7 14 1 09 9 11 II IL lliwkl 11 ir 7 41 Ml l tO 10 04 l il rdw l tl 1 44 10 17 Oua Ml II 1 11 1041 aoub Ml Ml 1J4 Ml I II 10 41 1 11 II I l t M l ll 11 08 1 4S 1 04 8 11 4 I 4 41 4 10 1 41 II 1 00 7 ie 1 41 Ml 10 0 1 4 1 1 IM7 4 14 7 t t i lO tS 11 07 15 1 t ll t io M4 4 41 4 1 11 LU 7 14 7 41 1 19 t 19 10 I7 10 41 weKem belMdiiriiig tu den presidant dor Bapnbliek te Ficamp in een vergadering Terweien ia naar de ttrafliamer te Hicre 6a tici 4 Dec a3 zal hebben to Terantwoordm lal ongsTeer dnizend getnigen oproepen roomameiyk afgeraardlgden en politici De dagorder van den op peuaioen geiteldeo eneraal poniont is niet ter kennisgebracht ran de troepen omdat er aanvallen in voorkonen op de rrijmetaolaars ende radicalen en de generaal de geirraaktepiMagea niet wilde acbrappcn Door den I arljfichen raad ia met H tegen BB Klemmen verworp n een motie vanradicale zyde trekkpndr tot afwuzing vande verzoeken om toelating ailgaande vangeealeiykc orden en met 39 tegen BB tlcmmen aangenomen een motie van recht waarinde wet op de verceiiigingen geheeteo woidleen slechte reacliewct waardoor de vryheidvan vereeniging be ierkt wordt UITBrill ASll De toeHchting tot het tariel van invoerrechten beilaat twee deelen van aamen 51 pagloa a en twee deelen btjlagen met vergelijkende cyteral De Min van Binnenl laken baron van Hammerntein heelt goedgekenrd de opvat ting van don opporpreaid van Brandenburg in verband waarmee deze C Oct I l den raad van Berlijn kennia gat dat het hem niet goed dacht de nienwe verkiezing van de heer Kaoflmann tot tWeedo bargemeeater der hooldstad voor te dragen ter goedkonring aan den keizer Kr kan een nienwo verkiezing plaats vinden doch het verzoek van de magistraat lot voorlegging van de goedkenriag aan den keizer is atgewezen een definitieve oplossing zou men meonén I Kolonel baron Ven Roiazwitz nnd Kaderiin commandant van liet inlanterieregi ment 147 waarvan de In een dnel doodgeMhoten laUsnant Blaskowltt deel nitmaakte Il op pensioen gesteld De kroonprins gaat geen reis om dewereld maken zegt do Nordd Allgem Ztg en die weet beti BINNENLAND STATEN UENEUAAL T m K B Êt H U M B H Zitting van Dinsdag 26 Nov Het debat over de beerondiensten word voortgeiet Voor den beer Pynackor Hordyk blylt de alschaMng der beerondiensten en de regeling der drukkende dessadionsten een besliste lach al vereenigt hy zich in alwachting der vervniling met alkoop der vrywilligo heerendientteti Ernttlg bezwaar heelt hy echter tegen de wegmodeling van bet hoofdgeldexcedent Daarby sloot zich de heer Fock aan die uit de geschiedenis botüugde dat het uveritrUot van het houtdgeld moet worden boateod in het belang dor inlandacbe bevolking tynde dit veeleer een werkeiyke dan oen eereschnld Daarover lal hy by amendement de besliaaing dor Kamer uitlokken 1 I I Otada Il 7 U 7 11 1 11 l ll 9 01 llMidnahl 7 11 41 mnwerkwk 7 tl I IO j OapelU 7 11 I IT btfwdaa U II 7 44 l il 1 41 l tterduiD F t i Hotterdui B f l 9 9 01 10 01 4 tlUa U b Uaw Itin MIMlO Op w Mm ijj ItaidH Bmis f I Mi Ml Koltvdui D P I Ml Sottndaa M 4 41 I IO 04 7 11 1 41 OapalU Il 1 41 HUiwarkark Ml Ml i llsndiwèt l ll M4 I Btala I IT lO T 4 aUw u Uk n MdM t IS H Ml Ooada StfMk MIMI Ml l ll I II Ml 1 11 9 l I V wbu t lUi 1 11 I U 4 M t 7 11 l ll I II 9 Z ttvuk Me Ml b 8 14 til 7 M ill I rtMlMM p la bn iMitmto t Bc Ml l 4 1 10 M MI l ll 1 01 Old 11 Towd 1 41 Ml Ulnakl M 1 l ll M Ml 1 19 T ll Ml Ml 1 11 telt met ongeveer 2000 leden terwfl nog In nderscheide plaatsen in deze provincie het stelsel van aldeelingen wordt voorbereid De ter vergadering vertegenwoordigde afdeelingen brachten 5ö stemmen uit De voorzitter deelde mede dat nog was ingekomen een voorstel van de afdeeling a Oravenhage ondersteund door de afdeelingen Kinderdgk en C ipelle aan den IJael om H M de Koningin te verzoeken het beschermvronwschap der vereeniging wel te willen aanvaarden By acclamatie werd dit voorstel aangenomen Vervolgens kwamen in behandeling de concept hnihhoudelgke reglementen die met eenige geringe wyzigingen werden goedgekeurd Aan de orde was daarna een voorstel van de afdeeling Sliedrecht strekkende om het hoofdbestuur uit te noudigen op de eerstvolgende voofjaarsvergadering oen voorstel te doen om reeds in den aanstaanden zomer een proefneming te doen tot let organiseeren van een of meer gezondheidskolonien voor zwakke of herstellende kindoren en met het oog daarop op de begrooting van het jaar 190171902 oen zeker bedrag ter beschikking van bet hoofdbestuur te stellen Ter vergadering werd voorlezing gedaan van eene k irio toelichting door Sliedrecht ingezonden waarin voornamelgk met het oog op het platteland waar het organiseeren van gezondlieid ikolüniën niet mogelgk blgkt om de hoogo kosten wordt aangodrtngen op het ter hand nemen dezet zaak By het debat werd er o a van verschillende zgden aynipathio betuigd met bet denkbeeld van Sliedrecht doch men schrikte terug voor de hoogo kosten torwyi men daarnaast meende dat voorop diende te gaan de inrichting van oenen goeden verplegingsdienst dat de laatste vooral met het oog op bet platteland Het denkbeeld word nog geopperd van aansluiting als lid hg eene op te richteï vurecniging Het Centraal Honootschap voor kindorherstelling en vacantiekolouiên te Utrecht Het voorstel Sliedrecht ia aangenomen Gflineng de Berichtiin Onze correspondent te Batavia seint onder dagteekening van gisteren De colonne Van Daalen is te Goelaboh aangekomen nt tevergeefs getracht te hebbon Tjoet Nja Din gevangen te nom n De vyand had in het geheel 45 doeden Kr loopt een gorneht dat de Sultan in de Gajoelanden gedood is N R Ot Onze correspondent te Batavia seint ondor dagteekening van gisteren 0 orsto Christen is zonder verzet ontmoette hebben te Siculangun Soeroelangocn P aangekomen N H Ct 1 r l lt 88 1 14 1 44 48 t g 1 8 r O 1 09 1 09 1 8 OS 4 18 4 14 t 4 01 Hits nm 4 11 M8 4 10 1 18 8 17 1 01 1 11 II i ll 1 41 7 4 it l ll 10 80 11 08 10 48 41 10 14 Ml 11 11 11 41 Op do Neude te Utrecht kreeg gistermiddag een haveloos gekleede knaap van omstreeks 15 jaar een zennwtoeval In een oogwenk stonden natunriyk een menigte menschen om hem heen waaronder er oenigen die den ongelnkkigen jongen uit medeIgden een geldstuk in de hand stopten Vreemd genoeg nam deze dit telkens met een dank baar hoofdknikken aan doch neg Treend was het dat de komst van een politieagcM den snaak deed opstaan met het do uvan door te gaan De agent was hem echter te ving Hg herkende in Iiem het vrindje d it hetzelfde kunstje reeds meermalen had vertoond De stakker werd daarvoor naar do tJanzenmarkt overgebracht O D 1 In de gemeente Hengelo Gelderland heeft en weinig voorkomende jachtparty plast gehad Toen een bouwman de vorige week zgn drie koeien naar de weide wilde bre gen waren ze bom ontsnapt en er vandoor gegaan de bobschea in waar ze ongeveer can week lang in vrgen staat rondlii peii Weliswaar zgn ze in dien tgd herhaaldclöli weergezicn docli in geheel verwilderden staat zoodat men er jacht op ging maken Het slot is geweest dat één er van ia neergeschoten No 2 gedwee geworden minder door het noodlottig einde van baar kameraad dan wel door den honger liet zich een paar dagen later gewillig naar stal brengen Kergisteren morgen is ook No 3 wel wat vermagerd uit zich zelf tot zin vorig verblgj teruggekeerd Een geestverwant van mr A Kerdyk schreef dezer dagen Aan Zondagsrust hecht ik weinig waarde maar aan één dag rast per week onverschillig welke Dat geeft mr K aanleiding in Het Volksblad het volgende op te merken Die opvatting heb ik vaak gehoord en reeds borhaaldelgk bon ik er tegen opgekomen omdat zg mg zoowei uit een sociaal oogpnnt als van het standpunt van een vrijzinnig man bepaald verkeerd dunkt Uit een sociaal oogpunt dewgl het verkeer van den man en vader met zgn vrouw en kinderen zooals het op zgn rustdag behoort te wezen in aller belang alléén mogelgk is wanneer noch de huishouding haar geregelde ciseben stelt noch de kinderen naar school moeten Voor een werkmanen zgn gezin beantwoordt zgn vrgdom vanden arbeid op een gewonen dag van de week niet voor een vierde aan den eiacb Maar eveneens van het standpunt Van eeu vrgzinnig man Juist zgn vrgzinnigheid moet er hem toe brengen niet enkel te letten op eigen behoeften maar ook op die zgner medeburgers Al beeft bgzelt de behoefte aan godsdienstige Zondagsviering in t algomceu en aan het ter kerke gaau in bet bijzonder niet toch heeft hg te bedenkon dat anderen baar wél nebben Hg heeft haar te eerbiedigen als een der eerbiedwaardigsto van alle en te wenschen dat die anderen zoomin doenigk door opgelegden arbeid ver binderd worden baar te bevredigen Ook uit dien hoofde is hg verplicht voorstander te zgn van zoo algemeen mogeiyke Zondagsrust gewaarborgd bg de wet Anders zon het worden indien de wetgever ook een wgze van Zondags vioring wilde voorschrgven Doch dit is natuurlik oen tweede qnaestio wakrover ter gelegener tgd indien het tegenwoordige ministerie lit in zgn schild mocht voeren nog wd en woordje zal te zeggen zgn 10 19 10 80 10 87 10 30 10 44 U OS 11 47 ll l 11 48 l l ll 10 8 10 48 nXé Ëlken avond na zonsondergang ziet men tegenwoordig bg heldere lucht in t zuidwesten Irie heldere sterren of liever planeten De hoMente Tin de drie is Teais de daarop volgende in helderheid Jupiter de minst heldere Saturnns Den 27 November passeert Jupiter ongeveer op één graad afstand Satnmas Dit zal men in d eerstvolgende jaren niet meer lien gebeuren daar de omloopatyd van Jupiter ongeveer 12 jaar is en dia van Satnrnas 28 jaar De eigenaar van een gunstig bekend café te Breda heeft den pacbtster ervan per denrwnarderseiploit gesommeerd met 1 December baar woning te verlaten Dat haeft by de burgerg veel kwaad bloed gezet en op een vergadering door afgevaardigden van verschillende vercenigingon is besloten den eigenaar te kennen te geven dat zoo hg de pacbtster niet bchoorlgk tgd geeft naar iets anders nil te zien alle bedoelde vereenigingen het café zullen boycotten en hiervan door middel van ailvertentiSn in do bladen melding maken De getrouwe bezoekers van t café hebben ook besloten zich aan den boycot te houden De kantonrechter te s Hage stelde Maandag nog eenigen tgd uit zyn uiLspraak in zake de leden dor gefailleerde coöperatieve vereeniging Algemeen Belang die weigerdm bun aandeel te betalen in hi t tekort der vereeniging Kr waren opnieuw zes leden gedagvaard door den curator mr J Wolterbcek Muller Sommige leden grondden bun nietaansprakelgkhoid op bet feit dat zy reeds in 1898 eerst mondeling later schriltelgk voor het lidmaabchap bedankt hadden Op do vraag van den kantonrechter of zg echter in het leden register door het stellen van bnn paraaph van hun uittreden hadden doen blgken dan wel of zg by notarieele akte de opzegging van het lidmaatschap hadden doen geschieden moesten zg ontkennend antwoorden Voor een der leden trad op mr Kleyn die het lidmaatschap van zgn client een uit een andere stad te s Gravenhage zich gevestigd hebbende dame ontkende omdat niet die dame zelf maar haar dochter het ledenregister had geteekend met den naam doch buiten medeweten althans buiten uitdrukkelgke lastgeving van de moeder Inderdaad bleek het register op die wgze getcekeni Mr Kleyn b weerde nu dat de dochter niet wist dat zg door die handteekening te plaatsen een contract onderteekende doch eenvoudig meende dat zg dien naam moest plaatsen bgwgze van adres aan hetwelk het vleesch moest worden bezorgd Do curator vroeg naar aanleiding van dit verweer incidenteel den kantonrechter verlof de bedoelde dochter in vrgwaring te mogen oproepen zich voorbehoudende cventuecle stappen bg do justitie te doen Over de vrywaring zal de kantonrechter nader bealisaen In een der andere zaken bleef de vroeger vermelde zaakwaarnemer volhouden dat bet ledenregister dor vereeniging niet beantwoordde aan de eischon van art 11 dor Coöporaiiewut Dit artikel bepaalt o a dat in bet register moet vfermeld worden het tydstio van de toetreding tot en met de uittreding ot ontzetting nit het lidmaatschap der vereeniging En nu bevat volgens den zaakwaarnemer bet register tal van namen van leden die uitgetreden zgn o a zgn cliêat maar achter wier namen de nittredingsdatum niet vermeld is Dientengevolge zouden er niet gelgk de curator opgeeft 75 leden in bet register te vinden zgn doch 104 in welk geval de omslag over ieder der leden belangryk minder zou worden dan bg de dagvaarding is gesteld zoodat deqnrator nietontvankeiyk behoorde verklaard te worden Jules Verue do scbryver van de wereldberoemde jongensboeken verkeert in behoel tige omstandigheden Een leerling dor herhalingsichool in de Sirtomastraat Willie Hoger Roggeveenstraat 108 xond ons nu een oproep aan alle Haagsche schooljongens om den man wiens bookOB loovtle dnizeodon in verrukking hebben gebracht te steunen door ieder wekelgks een paar eenten ai te zonderen Hot dentbeeld komt ons goed voor met doze uitbreiding dat ook wel ondleer lingen er aan mugen bgdragen Er zal ecljter een organisatie noodig zgn wekeljjksche inzameling op de scholen die er voor in aanmerking komen ook bgzondere en overdragen van t geld aan één der hooiden als centrale commissie met vermelding van diena adres voor de oud scbooljongens Op die manier kon er iets tot stand komen waarmee Den Haag miaschien ook wol Nederland geen oneer ion verwerven Vier nit Dahomey gedeserteerde onderofflciera en mariniers waren op Engelach gebied nitgeweken waar ig in een twist een Engelschen kapitein Keyoa vermoordden Daarop jiidtken xy weder in het Franieh gebied terag Do Fninache bevelhebber leverde hen echter tegen alle regelen van het uitleveringsrecht in aan de Engelsche overheid uit Volgens berichton uit i onden zgn twee der moordenaar door den Kngohchen rechter ter dood veroordeeld De uitvoering der straf moet echter zyn opgeschort totdat de diplomatieke onderhandelingen die over de onwettige uitlevering zyn begonnen tot een goed eind zgn gebracht STADS NIEUWS GOUDA 2l November 1901 Wy herinneren aan do Vergadering van de Vrgzinnigo Kiesvereeniging Gouda op morgenavond in de zaai Reunie tol het stellen van twee Candidaten voor den Gemeenteraad Beroepen bg de Remonstranlsche Broederschap te Moppel dl K E Sparnaay te Dokknra Paulus Borgmeyer een 25jarig smid wonende Z O Buitensingel Hofje van NJverheid 98 te s Gravenhage vader van vier kinderen gaat dagelgks naar Gouda arbeiden Woensdagavond teruggekeerd vond hg in de eoopé die hg verlaten ging een zakje dat pakjes met papieren geld en specie bleek te bevatten Dit ontdekte hg toen hg thuisgekomen het zakje opende Zonder aariclen begaf hg zich naar hot politiebureau aan de Nieuwe Haven Op zgn informatie of aangifte van de verraiasing was godaan stond men hem weinig vriondelgk te woord Hg moest eerst bot geld maar brengen I Nu voornemens dit te doen viel het hem onder het huiswaarts keeron in dat het zakje wel kon toebehooren aan oen bediende der flrraa Van Gend en Loos die vaak de reia met hora deed Hg naar bet kantoor op de Groenraarkt on zgn gissing bleek juist De beambte der llrma was al aan liet zooken was weder naar Kottordam teruggekeerd en t was middcrnnclit toen de oerlgke vinder hem liet geld f 2136 kon ter hand stellen De man die het gold verloren had was innig dankbaar gaf itorgmeyer een gulden en wilde hem s anderen daags nog wat meer geven wat echter door Borgmeyer werd gowoigord Want zeido hg bg den ander zat het er ook niet aan I Bkro Ambacht Voor do alhier bestaande afdeeling van den Nedorl Protestantenbond trad Vrgdagavond als spreker op do boer Ds Van der Meer van Kuöeler van Moordrecht die voor een tameiyk gevulde zaal in don geest van dien bond een lezing hield Door spreker word achtereenvolgens behandeld De wotonscbap en de kunst in verhouding tot bet Godsdienstig geloof om na de pauze eenige Ebynlegende van Ton Kato voor te dragen on te verklaren op welke wgze die uit Qodadienstigoogpont beschouwd wyze leasen in zich bovatten Mot do meeste aandacht werd spreker in zgn duidelgke en leerrgke rede gevolgd de voorzitter de heer D Oskam was dan ook de tolk der gansche byeonkomit toen hy den hoer van Knffeler na afloop dank bracht voor zjlne welwillendheid om bier een spreekbeurt te vervullen en den wenach uitsprak Z Ed nog meermalen te zien optreden voor onze afdeeling Moge het bestuur ia de gelegenheid zgnnog een paar malen in dozen winter eenspreker te doen optreden dit zou niet weinig opwekken en oker medewerken totden bloet der afdeeling die boe kort nogbestaande en trots veroordeel van andersdenkenden door verspreiding van Godsdienstige lectuur als anderszins reeds nuttigwerkzaam is Stolwue Gepasseerde week vervoegde zich by J M alhier een persoon die een antieke kaat bg hem wenschte te koopen Weldra whs de koop gesloten voor f 12 was de bezoeker eigenaar geworden van bedoeld meubelstuk zoo spoedig mogelgk zou hg zgn eigendom komen halen e tcgelgk afrekenen Daarop ging de kooper heen en begaf zich naar den kastelein P B aan wien hg l 12 ter leen vroeg daar zooals hg zeide i M hard om hot geld verlegen was B willigde dat verzoek in en ontving daarvoor s mans gouden borlogeketting tot onderpand Spoedig echter kwam hg tot de minder aangename iitdekking dat do vreemdeling zich behendig uit de voeten had gemaakt zonder naar zju gekocht eigendom om te zien Tot avermaat van smart blee nu nog dat do gouden horlogeketting een waarde had van hoogstens J2 itiivera W M 4i lM gg Rechtszak6 V Voor de arrondissements réfhtbank te Rotterdam stondeïi gisteren a a terecbt In den nacht van 28 op 29 September kwam Q 9 i f H 41 Jatt btkkenklieebt te Borgschenboek in die gemeente na een dag en nacht te Rotterdam te hebben doorgebracht Voorby de pastorie komende bekroop bem op eens de lust daar wat te gaan stolen wetende dat do pastorie tgdelgk verlaten wak Tot het erf waarop de pastorie staat had hg zich toegang verschaft door over een hek te klimmen waarna hy een met een slot gesloten dear met geweld had opengedaan Na zich aldus toegang verschaft te hebben had hy van daar weggenomen eenig ondergoed on andere goederen benevens een zilveren horloge alles toebehoorende aan den predikant 1 W van Ingen Van daar had hg zich toen begeven naar de woning van den wagenmaker SI van der Vhecr Met een yzer had hjj vervolgens een met een lol gesloten deur geopend i ii toen uit die woning woggcnomen efïnig biiiod kaas en sigaren waarna hg zich wt al het wcggenonioue had begeven naar den bakker van Dngn bg wien hg in dienst wo Nu eerat in een bakkcrswagen het ontvreemde geborgen to hebben bad hg het daar den volgenden morgen uitgohaald en verstopt in da woning waar het later door don veldwachter was teruggevonden Beklaagde beweerde tot deze daden gekomen to zyn door te voel gebruik van sterken drank Volgens het openbaar ministerie getuigden de o feiten van groote brutaliteit waarom voroordceling werd gevraagd tot oen jaar gevangenisstraf De verdediger mr J J Heerma van Voss Jr wees op do berouwvolle bekentenis door beklaagde afgelegd on verzocht eene geringere straf op te loggen Op den lf on September kwam C J U K 18 jaar stoker te Gouda aan bet gebouw waar hot Leger des heil zyne vergaderingen houdt Do portier C J v d Spelt wilde hom echter niet toelaten omdat bg in zeer opgewonden toestond verkeerde Hierover vcrtoorud had bg dezen aangevat met kracht logen een deuralgl geduwd en oonigo trappen toegebracht Beklaagde onlkeiido Eisch 7 dagen gevangenisstraf Aniatefllnm 20 November 1901 Volgens hot Weekblad van de Coramis iebank te Amsterdam zgn in do week geëindigd 6 November door tnsschonkoinst dier bank verhandeld do volgende minder courante fondsen Winstaand Koninklgko Pakotvaart Maatscliappg 570 Aund Noord Hrabantscho Bank 10 pCt Haatscbappy Geldbelegging te Gravenhage 1 K Nederlandsche Credietver eoniglng te Utrecht 11 Maatschappg tot exploitatie van bouwterreinen 87 Wonokoyo Maatschappg tot exploitatie van bot land lli Kedjang Lebong Mgnbouw Maatschappg 926 Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappg 104 105 Stoombierbronwerii t Haantje 155 Nederl Indische Gas Maats 148 Kynl Stoomtramwog Maats 106 Tilburgsche Waterleiding My 04 Oblig Vereeniging tot christeiykeverzorging van Krankzinnigen en Zenuwigdera in Nederland 91 De offectenvoiling van de Comraissiebankte Amsterdam zal plaat hebben op Woensdag 11 Decemboj e k Schriftelgke opgaven van byvoeging worden ingewacht tot 30 November e k Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr and Konu kiyke Stoomwevety te Nyverdal f lOO Aand Noord Brabantacho Bank 8pCt Willomspark Bouwondern f 850 Maatschappg tot ezploitatie van onroerende goederen 95 pCt Nederl Scheepsbouw Maats 103 Steenfabriek Kranenburg 40 Eiportvereonigiog voorïioon W Krug Co 20 Nederi Verzekeringsbank 2 0 Nederlandsche Verzekeringsbank met oprichtersrecht l 550 a Stoomtrawler Visachery IJ muiden 80pCt AAN EBODEN Xand Maatschappg Geldbeleggin te s Gravenhage lÓO I Bouwgrond Maats Linnaeui urk preferente SO Wülemspark BoBWondem f 950 Oblig Cultuur Maata Tjeppef 100 pOt Aand Nederl Scheepsbouw Maats 110 Önikerfabriek Jager Co te Rozendaal v 85 Oblig Palvo Delft Fransch flük landsche Oliefabriek W 100 Aand Nederl Scheepvaart Maata 90 Utrechtacbe Algem Brud Voor de St Wicolaas NIEUWE ZENDING HEBREN DASSEN FlMILART LINNKNGOKD iOok Damesen Hoeren fff Paraphies en Ha iselioeBè A vAN OS Aï Md Tnillour Kleiweg K 78 GOUDA Telepkmon ta if Beurs va linslerdaiii Vikr sutkn m V l V 971 7 w £ w Mi w 8 Vi Mm l l Il 0 e mm 4 88 NOV IM 1 ANI U rf d W 8 V dile èil dllc a dilo dito dito 8 HaHa aUlil Uou ll 1881 984 Itai ii Inaiihr iDi 1881 81 t OotTtlla Ohl n pftpisr 1888 ilil ill ilver 1IA8 I Pu Tva l Oil iwt uoupoa 8 tit tiokal 8 194 aoM lili übl Binnml 1894 4 dile aecotu 1880 4 diliibiitlDtha 1889 4 dtlo hij Hon 1889 90 4 dit ia govil l ii 1883 4 ilito ilitd dita 1184 Sptxil PwiMt mkttld USI 4 I II IBIJ Gopr Giiii lam 1890 4 Ge lefleing Mrie P Oee lawiin MrieC Zinu APK Up obla 189 1 Uliloo Ob IkSch 1890 8 VanaiDau OU oiiiHip 1881 4 A TItD ll Ohllgalliin 1898 8 lU TTlRo a 8t il tsou 1894 8 NlD N Afr Higdalii und ArODdib T b H g Oerti8r len DallMutiehippy dlio Am HrpotliMkb paadbr ult Mij d rVontenl a nfl i ir Hy iotbeekb pan lbr i Nfl Ierlaiiii ohe laitk Mnd j Ned HandelraaatHh tfito N W k Pao H p b ptudbr 8 911 Etoit II jotlieukb p nillir Oir llvpolheekb dilo 10l Om a 0 l UoB c b k nd 1 I0 Ku L Mjrpotheakblliik p iiilb l Anaiii Mqai by poili pudb 4 108 118 118 9 i S 107 101 88 f Miiw 1 M Pr Urn oort 8 NTbo HoII IJ 8p i r w My ad Hy tol Ripl Hl Rp ud4 Nèd lod Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr gpm utatA A dito dilo dito 1891 duo 41 iTlulgpootnl lS87 89A Kol l g Zuidttal BpmiiiJ A U obl 8 PoMX WarKhtii Weenen und Süil r Hun 8pw M l obl 4 Deltiieha dito lUd FeMowa dito and 8 Ivuig Dombr il lo ead i Kurali Ob Atoir 8p ktp ob t dito dito obliii 4 AKilKA Uiiot Fae Sp lty obl 8 Cbie k Nortb W f l t ua I 118 HIto dlHi Win 8t Aeier obl 7 140 Den nr k Rio Or Spm een O Vw llllDoi r ntnl obl In goud 4 lot LniUT k Ni b illi Oer r aao l Meiieo N 8p M i Ie bjrp a MiH Mantels Japonstoffen PELTERIJEF tn buitengewoon groote keuze van degoetkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer confurcorcnd m Wf9U