Goudsche Courant, donderdag 28 november 1901

Vrgdag 20 November 1001 408le Jaargang mimm coumot JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken teWboi a K9 De Jitgave dezer Courant gfeschietlt dagelykn met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is 1 25 franco per M st 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tdefoaa Ko ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üftwte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd o o ADVERTEISTIKIN HolUndsche mnwÊ ïiimi AMHTBHDAM Drinkt uitslmtend Per 5 on Slof en grove Thee 45 55 et Onlb t imf 05 Naiiriddas 75 ËxtrailiieGli GuBxotbeelüO A lleen rerkrygbaar bt P H 3 na WANKUM Ooathaven B 17 ONTVANGEN een Iraale Collectie Barometers in de nieuwste genres roet en zonder Cuivrc Poli Teteos lllnoelts l OU ies eo Leesgliirn 600DfiN BRILLEH EN PINCEREZ zeer gcacbikt voor filt WieolaaN CadeauiK Aanbevelend S ri POLAK Opticien MAEKT A S7 Echt Zeeuwsch Tarwebrood eatK de Jt O by A SLEGt NIKUWE HAVEN 27 TelephsiDiiiiet Qouda Abonnement t 40 per jaar roor peretelen binnen een kring van K H 1 elegen Aanleg en onderhoud g rBti8 Het net U aangeslote aan het Rjjks Intorcommnnaalbtrean Op 15 September 124 verkregen aanslnltingen f Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI80HMARKT Doordat mijn artikel wettig gedeponeerd il met het merk Koninklijke Krooneieren wordt lederen Winkelier er ten utrongete voor gewaarschuwd geen ander aoort eieren dan alleen die van miine firma onder dit merk aan het publiek aan to bieden Firma K DE BOER Jr Alkmaar I Vertegenwoordiger te iOUDA P O DBS BttOBUBH Jr Zeagestraat FEAlfSCHS STOOltVEBTIBJJ elemiscke Wusckerlj H OPi ê IiHEIlllEl 19 KrulêJiaiU KoUtrOam Uebi T iw d door 2 M dw KoninR dn Balgen BooMdeptl voor OOUDA de Haat II Titijsuuiui Korte Tiemlewegr ü 7 dpaeialiteit voor het iVwnien en varvaa vanijle Uearaoen Damogarderoben altook allekindergoadaran Spaciala inriohling voor het itoomon van ptneha manteii veeren bont eni Qotdünan Melkleeden eni worden naar d n enwito laaUtt methode gevarid m nnmiawBvmKMMMkaMnwk JèBt KOAMnKivvuCII Hnwkea SSfü tWlll iMlMIr l4 MMlMlifo l mUI num i hbrlakmak Mt nMtir W i M HnliMM rt tf Zangvereen g AÉTI ET RELiaiONr DirecUnr de Heer WILLEM KEKPEB uur a CONCERT op Vlt JO G 29 OV des avonds 8 il de ZmI KUNSTMIN der Soeieleil O VS GKNOËGËN jnet welwillende medewerking van JOH v d LISDÉK FAS OBS HBVVBL meiio opraan nit Vlaardingen en het Dameskoor der Vereeniging onder leiding van Mej COUHIB UB KOMSO MVSTIXO Op het programma komen o a voor MIS SA SOLEMNI S anctore MART JBOUMAS met begeleiding der Kapel van den Heer ÜH G ARENTZ Kaarten ii t fft en Programma s verkrggbaar bg B A VEBZUL Korte Tiendeweg en des avonds aan de Zaal en bjj de Oenerale Repetitie op DONDERDAG 28 des avonds 8 uur Leden der Sociëteit Ons Genoegen gewone redactie Leerlingen der Stedoljjke Muziekschool Sv et P4 d St NIcolaas geschenken J J VAN BËF 53 0Ti MARKT A yOUVEAUTÉS iH D FANTASIE EBISTAL NIEKELWABEN eii op Hiiishoiidelijk geiiied St Nicolaas geschenken Heelt de eer te berichten dat zU St NIC0LAA8 ÉTALA0E gereed t VRA AO STEEDS VAN OREVELD s beerlijk gdtraiiie Btier Sl Nicob en ijne jevulilc BoterlcUers m af i tas en lieeger roomhoter alles bereid met zuivere Trekking Zaterdag 30 November a s LoteD Turkije 1870 Ilooftlpiyzen 000 000 e fr OO OOO Benevens 7 8 prijzen van Ir M IMM 000 SOOO tOOO en r 4O0 Een geheel aandeel voor deze trokking recht gevende op de volle pr J8 welke er op valt slechts I 6 geheele aandeelen f 4 ft 10 geheele aandeelen I 7 0O Toezending der aandeelen na ontvangst van postwissel Trekkingsiysten direct na de trekking gratis en franco Noord ltrtbtntselie Loterij BITecleiibsnk Rreda G een Kiiikh oesiï Geen liilliienza I ONINKLUKE ACHPUfXBïyEK Om ISiakboesl Influenza BorsU en ISeelaandoening innen den kottst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M e L I A M T II E ait da KoninkliJke StoonJabriek DE HONINGBLOEM van SLm H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et b j Firma WOLFf Co WesÜuven 198 Ocuia D HIBBIB8 Kleiweg E 00 AnlIsepllsche Tandpoeder en Anilgeprlseh IfoadlInctHnr van B ASaOTO TandarU te tOrarmhage OVSRAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nvderiand G USSKLSTUN Blaiwstraat Gouda Pryslrck Ung 12 Decemfcer S00 000 MARK ab hoofd ryi in httt galvkktgBt ftrtl biedt d nieuiri e groote Geldferiotiog dta door do Hoogc lUKeertng tau Hamburg ro lgekrard I e Toordnhge iDricbtiog fan bet MJeuwe plKS betlaat daariii dat in den loop van tieehti weinigs msandeo in 7 reriotiagen fan 18 000 loten 9 0 O prquB bedraj endt 11 202 000 Mark ter Toljedise btPSÜHiDg kuIIad koman daarooder t evindflD zich hoofdpriJHii vui aventtieel 600 nO0 Mark speoaal ecbter 1 prjji aU £ 00 0001 ia pr a M 10 000 a M 800 000 a U 100 000 a M 71 000 70 000 St 000 eo ooo S 000 10 000 0 000 10 000 10 0 o 6 pr a M lOi pr a M U pr a H pr a M li pr a M 1 50 pr a H 38056 pr a M 0 l pr a M t 000 eo ao 1 00 1 000 soo 1 liO l prüi 1 prija 1 prija t prijsea a U 1 pr a a U 1 pr s a M 1 prij a 11 S pr ZHD a M too 110 u 11 100 78 1 prijt a M 1 priji a M 48 1 I prgi a H I aanataanda mnte prijatrakkiajt dezer grmta door den t at xewaarboi e GeldverlotiDK heeft zo alfl zulki van ambUivegc bepaald plaaU op den MB Ueeember e k eo koit I ierroor I geheel origineel lol aleohU Mark of i S O et 1 half S 74 1 k l i tegen iDzending vae het bedrag per poatwiaaei of tegen remb urs Alle bestelliniren vorden onmiddallyk aiet de meeate zorgvuldigheid ten nitïoer gebrarbt en ieder speler ontvangt van om de van het wapen van den S aat voorziene Origineele l ten zetf in handen Bij iedeic beetelling wordt bot vereiachta ufflcieele plan waaruit ila v riiee ing der prjjzen op de verachillande klawen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wq onze elientèle oaaangevraagd na elke trekking de offieieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door rechtstreekeobe toezending of ook naar verkiezing der belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats bebbea Ooa debiet ia stee s door het Kaluk begunstigd rn onder vele andere aanzienlijke prgzon bebbu wy meermalen vorens otficieelelSewijzeo de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze begunsligers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 1100 80 0 O 6 000 tO OOO enz Het is te veorzitn dat bjj d ze op den heohlsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanton op eeno uiterst iielangr ke de lneming bepeald kan worden gerekend mea gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders t£n s oedigste rechtstreeks te zonden aan Kauümann Simon Bankiorfl en GeMvissvlaan in HAMBURG F 8 Hiermede banken w Toor bet vertrouwen ons tot d srerre Keiohonkeo en U by bet bejtin der nieuwe Terio inz tor deel n minx invitaerendf Ballen wg ook in het vervolg zorgflragen door een stipte en prompte liedianing de teTredenhtfid Tan onze gecerde be natigers te verwerven migs NOUVEAUTÉS Wjj venaeken de Dames die ons geïllustreerd modeill m voor het Winteraei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II JDI SJALUZOT C Paris Hetzellde wordt dan omgaand grati en franeo toegetonden Bestellingen van al 25 Irancs vrij van aHa kosten avi huis met S verhooging Réeipedllld kutoor Ie Kozeidul N IT 0 De Vereeniging ARUEMZORGL vraagt WASSCHEU afa huis NAATWBHK I l e f wtt en BREIWERK Informatiën te bekomen TurJmarkt 109 Gouda Dmk van A BBÜUCMAN Zn 1 No 8061 Bultenlandscb Overzicht Da Times verneemt nit New York t In verband net mededeelingcn die Sir Wemyes Reid een Engeisch journalist in de Nineteenth Century doet zegt de Washingtoosche correspondent van de New York Herald dat terwyi vertegenwoordigers van Europeesche mogendheden zich niet rechtstreeks tot de Vereunigde 8taten liebben gewond om zo te vragen han goede diensten aan te wouden totk herstel van den vrede in Zuid Alrika deze vertegenwoordigers wol onolficieele voorstellen met die strekking hebben gedaan aan leden van het Amerikaansche kabinet Deze voorstellen zijn gedaan in den loop van gesprekken in salons waarby inlurnatmiale aangelegenheden aangeroerd werden t duidelijk to verstaan werd gegeven dat aan optreden van de Amerikaansche regeering op de goedkeuring en den steon van Europeesche mogendheden zou kannen rekenen Maar voegt de correspondent erby Roosevelt on het kabinet zgn doof gebleven voor al dergelpe voorstellen De Speaker een onalhankeltjk Engeisch blad brengt holde aan generaal Botha en zjjn militair beleid maar trekt daaruit het volgende besluit Indien wg niet een be tfétkeljk groote legermacht hebben die Is geoetend staande onder strenge tucht uitgelezen versch en zeer bewegelijk dan zullen w $ nimmer in staat zgn den Boeren te beletten ons zulke geweldige slagen toe te brongen in den trant van Itala Melmoth ol Bakenlaagte Maar zulk een legermacht te vormen daarom bekommert de Eegeering zich niet Zy loeit van de hand in den tand tn houdt zich op de been met de flan we en door niets gewettigde hoop dat de vyandelykhïden vanzell zullen ophouden De Westminster Gazette ia ook weer erg nit zgn humeur De lange duur van den oorlog ten gevolge van de volharding der Boeren betoogt het blad is een ramp voor Engeland hg brengt verwarring in onze financiën en in onie binnenlandsche politiek hij bedreigt onze handel hg dwingt ons een tweeden ranghonding te spelen in de bnitenlandsche politiek hy jaagt het vasteland tegen ons in het harnas Alles volkomen waar Dat de oorlog nog heel lang kan duren onder het stelsel Kitchener wordt langzamerhand een algemeen gelool in En land De bekende correspondent van de I aily Telegraph schrglt dd 28 Oct uit Dundee dat in het Engeische leger de tegenwoor FEViLLËiOIM Itlindelijk Gevonden I HOOFDSTUK Het gordijn daalde neder onder stormachtige toejuichingen der geheele zaal loges parterre en galerij alles verlangde dat de zangeres die aan het slot van het nu koo juist geéindigd bedrijf allen m geestvervoering gebracht had naar voren zou treden Het geheete parket geraakte in op roer en men rustte niet voordat die gevierde zangeres zich ten slotte vertoonde om onder 4f met nieuwe kracht losbrekende bïjvaUkreten en bedolven onder bloemen kransen en andere eerbe wijzen haar dank aan de toeschouwa te betuigen fDat is vandaag een tooneetavond die aan Italic doet denken sprak een niet zeer jonge man die een der loges binnentrad het schijnt wel dat Signora Biancona de Kunst verstaat om het anders zoo rusjïg en regelmatig vloeiende jj locd der patriciërs van onze edele Hansestad Eleven vurig té makien al dat harer zuidelijke landgenooten Die geestvervoering wordt langza mcrhand epidemisch en aïs daaraan en einde komt zullen wjj het nog beleven dat de Beurs besluit kiar een fakkeloptocht te wijden en dat de KXMi dew vr fl r lwtad licb oOdeel tot dige manier van oorlogvoeren algemeen wordt afgokenrd Allen van de generaals al tot de soldaten zeggen De oorlog kan nog geslachten voortduren De correspondent beveelt danrom nog eens zyn vroeger gegeven raad aan om het land in districten te verdeelen in elk waarvan een klein ga rnizoen geplaatst wordt m t een mobiele colonne in gereedheid Zal ook wel niet helpen President Ballestrem herdacht by de hervatting der werkzaamheden van den Uyksdag behalve hot overlgden van keizerin Eriedrich president Mac Kinley on prins Hohenlohe ook de in de vacantie gestorvene leden van don Rgksdng Bender Wintermaycr v Siemens Johansen bohr en Mchiinlaiik De interpellatie door den nationaal liberaal Basserraann over de duel kwestie ingediend luidde als volgt Is de Rgkskanselier berj d inlichtingen te geven over de gebeurtenissen die geleid hebben tot het tweegevecht op 4 November 1901 te Insterbnrg tnsschen luitenant Blaskowitz en luitenant Hildebrandt wil hy meer in t byzonder mededeelen ot de voorschrilteh van 1 Januari 1H97 tot nanvnlling der bepalingen be treilende de eere rechtbanken voor offlcioren r nagekomen zgn t Welke maatregelen denkt do rgkskanselier te nemen om betore toepassing te verzekeren aan Het voorsoliTlff dat meer dnn tot dusver het tweegevecht tnsschen olJcioren voorkomen moet wordonf Het Seniorenkonvent heeft de werkzaamheden aldus geregeld Na de idterpellatie van Bassermann zal het overige van de week besteed worden aan verdere beraadslsging over de verordening op het zeemanswezen Maandag donarie tarief daarna de wet op de drankbelasting vervolgens eerste lezing der begroqEiig De Kerstvacantie begint 13 Decembel Bg de behandeling van Bassermann s interpellatie in don Bgksdag verlangden alle sprekers krachtige maatregelen nog verder gaande dan de bepalini en van s Keizers kabinetsorder tot verhindering van het tweegevecl in het leger De minister van oorlog V Gossler zegt dat de twee ofScieren de zaak hadden moeten bgleggen De Keizer heeft het geval grondig nagegaan en verklaard dat hier niet gehandeld is in overeenstemming ftet zyn kabinotsorder van 1897 over de rechtbanken van eer voor officieren De Keizer heeft ten stelligste gelast dat die kabinetsorder volledig toegepast Jloet worden Wy kunnen zegt v essler den Keizer slechts dankbaar zgn t hg hiar met zgn gewone geestkracht len haar begeeft om de gevoelens der burgerij te vertolken In Uw plaats Consul zoude ik een daartoe strekkend voorstel aan deze beide hooge colleges doen ïk ben overtuigd dat het met geestdrift zou worden aangenomen Ook de man tot wien dez woorden gericht warei en die aan de zijde eener dame klaarblijkelijk zijn echtgenoote de voorplaalaen der lo innam scheen ie deetea in de algcmedne geestdrift waarmede de binnentredende den spot had gedreven Hij had aan het handgeklap deelgenomen met een hardnekkighflfd en een energie een bfltere zaak waardig en keerde rich nu half lachend en haH boos om Heb ik het niet gedacht dat de kritiek hetwederom niet eens zou zijn met het algemeengevoelen Voorwaar Doctor in Uw gevreesdmorgenblad ontziet gy noch Beurs noch Senaat hoe zou Signora Biancona dan in uw oogen genade kunnen vinden De doctor glimlachte ietwat ondeugend en trad op den stoel der dame toe toen een jonge man die achter haar was gezeten beleefd opsttMid om plaats te maken De Heer Atmbach Doctor Welding i e Redacteur van ons morgenblad wionft pen met dew woorden stelde de dame de heeren aan Ikander voor iOm GodswiL Mevrouw viel Welding haar in de rede geett U mijnheer nu niet dadelijk een slechte meening over mij Hef is reads volckwndé dat men aan een jorlgen kunstenaar als recensentwordt voorgesteld om dadelife van diens geheele ntipathio TWiekerd t jjn goeden weg aangetoond heelt Het leger is geen kweekplaats van tweegevechten Tnsschen 1897 en 1901 zyn in het leger 24 tweegevechten gehouden Het leger vat de kwestie van het duel ernstiger op dan men hot on er de burgery doet men moot hot otfiolorscorps oponiyk nageven dnt hot tegenover bèleedigingen hooghartig en rustig optfifedt Bravo a recbta Oatrent het nieuwe conflict door de Porto gezoeht met Krankryk door de weigering om het i ranscbe oorlogsschip de Jlonette de Dardanolloi te doen passeeren wordt hot volgende gemeld De gezanten by de Porte hebben zich eenstemmig bezwaard gevoeld duor dio weigering en besloten oen vriendschappelijke nota te richten tot de Porte waarin zy deze weigering afkenccn Zy betreuren bet dat do Porto een Kransch schip twaalf uren lang aan den ingang der Dardanellen beeft laten wachten voordat de irade van den Sultan die vergunning gaf tot den doortoctÉt werd uitgei aardigd De gezanten verzochten der Porte om in het vervolg dergeiyko vertragingen die niet strekken kunnen om de goede verstandhouding met da mogendheden te bevestigen te voorkomen Vm sedert eenigen tijd aan den Gouden H nl In plaats van d cwono Iwm Hassische stationneerendo oorlogsschepen drie Russische vaartnigen liggen achten de gezanten de weigering van den doortocht aan de Mouette slech een poging om het Eranacbe gezantschap zgn taak te bemoeilgken Deze nota der gezanten heelt oen gooden indruk gemaakt en de Sultan zal uit hnu gemeenschappelgk optreden hebben ervaren dat hy bil pogingen om Krankryk te plagen die allicht tot nieuwe represnille maatregelen aanleiding kunnen geven op nieinanda steun behoeft te rekenen Verspreide Berichten FlUültBlJK Minister Delca88 de titularis van buitcnland che Zakeni heeft inflaenza De commissie voor den arbeid ait do Kifmer heeft aangonomeii hot oersta artikel van bet voorluopig rapport van Odilo 3arrot regolendo den urbeidtdunr in de fijnen den Ion luli af volgende op de a kondigin der wet zou de maximainworkttjd bepaald worden op 9 aar na twee jaar op H nor en na vier jaar op 8 uur illeat mogelijk sprak de Consul lachend maar Vw hcheqie blik hcctt U ditmaal parijn gea eeid De Heer Almbach zal Joddank nooit voor Uw rechterstoel behoeven te verschijnen want hij is van beroep koopman Kooflman Een verwonderde blik trof den jongen man Wil dan mijn vergissing verontschuldigen ik ioii U zeker voor e n kunstenaar angeüen hebben ict ge mijn waarde Almbach daar zijt ge wederom het slachtoffer vah Uw voorhoofd en oogen sprak de CJonsul scmrtsend Wat zou men liü U thuis wel daarvan zeggen i Ik vrees bijna rikt men het als een beleediging zou opnemen X Misschien Ik vat het echter niet zoo op sprak Almbach met een Iic te buiging tegen Wel ding Hij deed wel 7ijn best deze woorden op den eenmaal aangeslagen schertsenden toon te spreken maar er lajf toch een half verlwrgen gofoel van bitterheid m d c den Dortor niet ontging Hij vestigde een omlei zoekendefik blik op de gelaiAstrckken van den jongeij man maar juist op hetzellde oogenblik wendde de dame zich tot hem en vatte Het reeds vro r gesproken onderwerp weder op Gij zult toch wel toegeven I octor dat Signora Biancona heden iedereen in verrukking biacht Dit jnnge pas ontluikende talent is inderdaad een nieuwe ster aan onzen tooneelhemel Die eens een schitterende zon zal worden wanneer zï volbrengt wat z tf thans bclooit zeker Mevrouw dit spreek ik vOUtrekt niet teg n ld DuiTSrHI AK Voor den zetel BreHlan in don Rjfksdag in opvolging van wijlen den hoofdredacteor der Volksstimmo te Leipzig dr HranO Schönlank is door des ociaal democr ti cho kiexers candidoat gestold Ëdaard Hemstoin do wetenschapsman die to Lübeck bakzeil heeft gehaald tegenover do groot8 3hreouwers voor eenheid en partüdisciplino ten 1 koite zoo noodig van persoonlijke vr beid van meening febassoerd op onderzoek en eerlöko overtuiging Onder de ovori e liefhöbbera bevond zich ook de advocaat Karl Liebknocbt zoon vut den grooton partyieidor Majoor Von Wiszmann de vroegere goavernonr van Oaitacb Opst Afrika ligt op hot kanteel Woiszenbacb bj irAz vrü ernstig ziek BJNNEI ANBr STATEN GENEUAAL V m K K 90 ie m k im m m Zitting van Woensdag 27 Nov Besproken werden dour den heer J an Limburg Mtirum de positieregeling der personen belast met de voorziemni m degodidlftiuttffn lMho il ii vu mJUuTren en van mindcrgogoedo Christenen ton opzichte van wie do Ministor eene milde regeling vooistaat door den lieer Van Kol do ondorstsuning van Inlandsche armen door den heer Van Hylandt ovor do wenschoiÖkbeid van HQbsidie aan de Modische Zenilng te Djokjokarta Do heer Van Kol drong aan op krachtige bestrijding der malaria oprichting van een sanatorinra verbetering dor krankzinnigenverpleging en vermeerdering dor verloskundige halp Verschillende dier wonschen beloofde de minister te overwegen dio ook rekent op het particalier initiatief Aan der heer Fock die spoedige inyopring der mijnwet verzocht antwoordde de miolator dat lijf met machtiging d r Koningin uH Nederland naar Indite con ambtenaar geheel ingow d met de niünwctgeving zal aitzonden ter bespoediging der invoering dajur to lande In beginsel verklaarde de Minist zich met don hoer Van Kol voor poriodieko traotoraentsverhoüging der watorstaats opzich tem wier positievorbetering nog in Indid in onderzoek is in verband met de roo anisatie van het dienstvak geeft die toekomstige um heden nog cenigc fouten m tekortkomm en te hooren die f twr een too zeer m geesulnft vprkeerand publtrk natijMrlijk over het hoofd gezien tllan geel ik U toch den raad op die tckort r kommgen niet te veel nailruk te leggen sprak de Consul q het parket wijzend taar beneden zit een geheele khaar m gcestdritt ontvlamde ridders der Signora Pas op Doctor of deze zaak komt V op mmst nt tes duels te staati Om Weldings tippen speelde weilerom het oradeugende glimlachje terwijl hij en ironische blik op den Jongen Almbach wierp ilic zwijgend doch met gefronste wenkbrauwen het gesprirt gevolgd had tV a misschien nog wel met zeven IJe Hc r Alitibach bijvoorbeeld schijnt mijn lOóevèn uitgestoken mtening als een soort hoogverraad te beschouwen Ilet spijt mij Doctor moiBkop het punt van reccnseeren ben ik nó zeer achterlijk was het koele antwoord Mijn gewoonte is het en bij deze woorden kwam er e n bijna hartsUcWlijke glans tn zijn oogen het genie zonder voorbehoud te bewonderen I n zeer dichterlijke wijie van kritiseren zei Welding spottend Indien gij dit persoonlijken op denzelfden toon tegenover onze schooneSignora herhaalt kan ik U voorspellen dat gij u f bij haar in de gunst zult komen f ordt vemolgd