Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1901

4 ioudn Ou dew Woord UtToekt t 0 36 6 43 6 08 6 31 6 48 7 l 4 7 48 8 16 8 88 8 18 8 8 J 9 07 S9 ff 9 89 10 14 10 14 10 9 11 16 11 84 10 49 11 47 kige een oppassend gehuwd werkman van nauwelijks 22iarigen leeftgd Dinsdagmorgen na veel pijn te hebben geloden gestorven Directe SpoorwegverblndlogeD iet GOUDA Wlnterdlenst 1901 02 AangevangeD 1 October TUd vas Greenwich i OOUDA ROTTIEDiMTiaa aria ff ff 6 5 7 117 8 8 81 8 88 08 4 9 88 S7 10 3 10 88 11 16 1 18 18 68 1 87 18 8 80 1 48 4 0 4 89 4 64 8 1 5 84 6 18 7 08 7 86 7 44 6 14 l t S 94 1 a r 8 31 IS 8 41 J 6 87 B 86 6 45 6 3 7 47 8 07 8 51 8 5 S MO I 7 87 8 45 B 0 f 7 48 Kt 11 08 1 06 11 18 1 14 4 H 3 11 90 l Jl i X 10 18 10 6 ll 9 11 8 19 84 1 30 9 8 S Bl t OS g ll U l B fS 10 08 11 8 06 w B d Allaaa la an 8a klaaia Bxtoa k Wtalan ƒ Op dala trainaa iijn Zondag Maandag en Oinadag ddndaagaaha ratonrbiljatten voor da Se kl Topla ghaar togan flukatan Tiaohtpryi ff lloUandiolia Spoor L Bitra lapplainant liaw i 1 Allean Dinadag j a K0TTEgniM 90UDA Tlaa 19 80 IS 88 11 81 11 45 IS 04 a e I7 I 9 1 I0 3 6 41 6 30 9 46 10 81 4 45 5 98 5 33 6 04 6 89 7 06 7 i8 l 9 38 58 89 4 8 6 46 B8 6 10 a S 5B 10 08 7 68 8 39 9 13 3i 6 8 84 700 8J 10 08 10 19 10 4 DBN 8 46 6 4 6 81 7 39 ll 10 00 10 19 tO 48 4 1 4 4 S 6 15 6 4 7 57 9 88 9 4 10 88 5 3 6 01 7 O 7 16 7 85 MS 8 6 9 03 44 10 11 U 9B 11 36 18 00 1 30 40 7 4 09 4 16 4 87 6 19 6 i 7 01 7 41 7 5 8 18 9 40 10 80 10 17 1 86 4 43 6 88 4 VbB 2 10 8 L60 8 1 43 10 01 O O D U A A HSTtBOAM Tiaa aeraa ronde 6 6 8 11 8 SI9 S3ia 0 10 5 1 08L10S S 8 8 4 07 4 48 6 8 t 6 8 48 51 10 19 10 80 11 06 AtMt W 8 01 8 58 9 11 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 8 4 It 4 7 S BO 46 6 44 9 36 10 8 1 08 1 AmitO 8 1 9 13 9 37 10 36 11 1 1081 101 19 8 0 4 87 B l 46 6 01 9 S8 10 50 11 16 19 14 Voorburg Zoetetm Bn d l i 7 7 7 7 8 78 9 Ó8 97 9 80 10 11 l o B4 11 5 U 03 U l 3 M t ♦ il J M J l i J Ü S a raedtoüaf op dn laop ku liot guekend wordu i H naonlk tr iii lleeo 1 rt kit tn bflUUn L Bahilw ee biljet U kl 0 U l ü A U TK KC 11 F 19 00 18 3 I 8 18 4 3 i 49 6 00 6 86 7 10 7 36 9 8 7 96 8 40 8 1 6 07 7 38 18 88 1 08 8 03 8 45 04 8 94 6 35 6 66 7 4 8 08 VmatC Si 7 15 8 10 f 9 1S 8l 1 18 7 U 3 S IO 3 31 4 4i 6 06 6 91 7 09 8 10 9 4 A nM W 6 84 47 7 80 8 8 4t 80 9 4B 11 30 18 41 l Oi 9 40 8 98 8 49 B Ol 6 81 6 86 7 36 8 SB 10 01 lourla 7 03 7 31 8 13 9 19 9 39 10 18 10 8119 61 IJ 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 09 9 11 11 98 Ulre h 8 18 8 7 47 8 88 80 lO oi 10 41 11 8S 18 08 1 48 3 08 8 19 4 8 4 41 4 50 6 4 8 S 7 00 7 5B 8 4 Wo r le 6 07 6 4 8 0 9 87 10 87 11 55 7 M 1 lü 8 1 35 a Oö Sótr M M 7J4 8 80 9 08 9 I6ÏM8 U 18 18 11 r l 1 8 84 4 4 18 b B 18 7 84 7 4 8 9 89 10 07 10 48 U 8 Nog bepleitte de heer Van Kol het maken van een vast plan voor irrigatie als middel tot jVermeerdering der welvaart der inlandsche bevolking Spr wenscht door een leening voor die werken het toekomstige geslacht in de kosten doen medebetalen en acht het tgdstip gunstig met bet oog op de aanstaande reorganisatie van het waterstaatsbestnar Hier tegenover herinnerde de heer Conrad dat in het Ingenieurs instituut de meerderheid algemeen het irrigatieplan niet gunstig gezind was Ook de minister verklaarde zich met den gouverneurgeneraal meer voor irrigatiealdeelingen De heer Van Kol repliceerende kreeg niet den indruk van verzet van het instituut tegen het irrigatieplan en aanvaardt na zgn reis om de wereld gelach de uitnoodiging van den heer Conrad om de quaestie nader in het instituut te behandelen Besloten is gisteravond te vergaderen omdat de discnssie niet afliep In de avondzitting is de begroeting zonder stemming in haar geheel aangenomen Heden is de Staatsbegrooting aan de orde Gemeng de Berichten De adjunct onderofficier en bataljonstamboer Fleischer van een regiment grenadiers te Dresden in garnizoen heelt de ergerlijkste soldateumishandeling gemaakt tot basis van z jn opvoedingsmethode In de beide laatste zomers heelt by in meer dan 200 gevallen de hem ter opleiding toevertrouwde roeraten met den tamboerstal de sabelscbede oen stok een fluit met trommelstokken en met do vuist zoo ongeveer op alle plaatsen van hun lichaam mishandeld Toen eens bg het marcheeren een soldaat achterbleel trok Fleischer zjjn sabel en sloeg den man er mee tegen het scheenbeen B j bijna iedere exercitie kwam het tot mishandelingen De krijgsraad heelt den geweldenaar tot 14 jaar gevangenisstral en degradatie veroordeeld hoewel hij alles ontkende Ten tweeden male is Jumbo do Tweede de olilant van Chicago aan electrische kittelingen blootgesteld een stroom van 1800 volts aan de ooren eu een ander van 2200 volts aan de lendenen Wederom gal hij van zijne hooge tevredenheid over deze geweldige ontlading blijk door een plank met zijn tromp te vatten en als waaier over zijn dikhuidig oppervlak te wuiven De hoogbejaarde weerstands kolos zal na deze overwinning op der elementen kracht op een knnstrelB een vuelgeschokt leven gaan lelden Aan het departement van koloniën ia gisteren het volgend olflcieele telegram ontvangen Het volk uit Marangin is algetrokken naar öeloo Batang Asei en de bezetting van Loeboo Besam verplaatst naar Moeara Limoen ter verhindering van ophitsing der bevolking door kwaadwilligen Het ageeren is voorloopig gestaakt wegens cholera gevallen donda Uoordrecht 7 18 8 40 Hienweikerk 7 6 8 10 e Oipella 7 86 8 87 i Rotterdam M 86 7 44 9 06 4 RetterdamD F f 8 64 Betterdam B 8 0 9 08 6 4C 6 7 18 Botterdun Beun Rettanltm D F Aotterdun U Onpelle Kiauwerkerk Uoerdnoht Boida 7 46 4 48 5 80 6 04 4 88 5 41 5 01 5 1 5 11 8 04 I 5 17 6 10 6 i AUaon la en 8a Uaaao aitra betalen e 7 16 8 87 8 41 8 58 0 7 68 9 147 68 9 08 9 1 Oouda ZeTenk Moero Boeteimeer Zeg Teorbarg H gfc Naar Het Volk verneemt heelt zich te Amlterdam een comité gevormd dat pogingen wenscht aan te wenden om nu B en W voorstellen over te gaan tot uitbreiding der iinivei siteitsbibliotheek aan die instelling ook een goed ingerichte volksleeszaal te verbinden Het doel zou zgn uit particuliere bgdragen met steun van gemeentewege zulk een inrichting tot stand te brengen Het blad hoorde dat er alle kans is dat in geval van verwezenlijking de bibliotheken van Ons Huis en Het Nut naar deze openbare volksleeszaal zouden overgaan De bedoeling is dat voor de bezoekers der leeszaal ook des avonds de geheele verzameling der universiteitsbibliotheek misschien op een enkele bijzondere aldeejing na ter beschikking zou zijn groot het kapitaal is van de Amerikaansche staaltrust Dat bedraagt 1104 millioen dollars S ïlO millioen gulden I £ r zvjn 29 kleinere ijzer en staaltrust inopgegaan die samen 418 alzondeHiJke labrieken en ondernemingen hadden opgenomen met een kapitaal van samen 2360 millioen De reuzencombinatie bezit o a 78 hoogovens en 66 schepen Het eigenlijke aandeelenk pitaal dat eerst tot 7 pCt van de winst moet hebben is 1375 millioen groot na altrek van 5 pCt rente over 760 millioen obligaties is de rest voor de andere 1375 millioen gewone aandeden Door de overproductie van wijn heerscUt er thans in Zuid Frankrijk een ernstige landbouwcrisis waardoor honderdduizenden worden getroöen Met den groeten voorraad overgebleven van den vorigen oogst die een overschot van 10 millioen hektoliters opleverde in hun kelders en het vooruitzicht dat de oogst van dit jaar daaraan nog 3 4 millioen hektoliters zal toevoegen zitten de wgnbouwors in de departementen Hérault Gard Aude en Pyrenees Orientales in zak en assche door de lage prijzen hebben ze geen zaken kunnen doen met beteekenende winst en door den overvloed is er bovendien gebrek aan plaats voor berging van den nieuwen oogst En niet alleen in de genoemde streken staat in dien belangrijken tak van landbouw de armoede van velen voor de deur ook in de Girondestreek aan de oevers van de Eh6ne en in BonrgondiS doet zich hetzelfde verschijnsel voor De menschen kunnen hun belastingen niet betalen en evenmin de rente van het voor hun bedrijl en grond opgenomen kapitaal Edn zestiende deel van den Fransenen bodem meer dan l i millioen hektaren zjjn met wijngaarden bedekt Het departement Hérault het meest wijnbouwende van het land is daarin begrepen voor 191 352 H A verdeeld onder 240 000 wijnbouwers Men sohrijlt uit Friesland 0 9 46 10 16 lo ts 10 83 10 48 9 47 OODDA1 13 i l 10 58 11 18 1 16 18 66 ll t6 f 1 07 11 16 1 18 11 80 1 8 10 4 11 86 11 48 18 46 1 81 Sedert eenige dagen wordt in Friesland Sibprische boter aangevoerd die er geteede koopers vindt De qualiteit is goed de bewerking uitstekend zoodat zij geschikt is voor consumptie en het bakkersbedrijl Bovendien IS zij belangrp goedkooper dan de Friesche boter Zii wordt vanuit Friesland naar andere provinciën gezonden Men verwacht dat de aanvoer dezer boter zich niet zal bepalen tot het winterseizoen doch ook des zomers zal aanhoaden De cijlers van uitvoer dezer boter geven daartoe trouwens gereede aanleiding In 1899 bedroeg de uitvoer dier boter nog nihil in 1900 163 065 centenaars met een waarde van 1 772 610 in 1901 gedurende 9 maanden 310 536 centenaars niet een waarde van 1 1 363 211 STADSNIEUWS GOUDA 28 November 1901 De aid Gouda van hel N O G en de aid Gouda en Omstreken van den Bond van Ned Ond alhier zullen op Zaterdag 30 November 1901 s avonds om hall negen precies in de bovenzaal van t café Vredebest op de Markt een gecombineerde vergadering houden waarop zal behandeld worden Bespreking van onze houding ten opzichte der aanhangige gewijzigde salarisverordening voor onderwijzers en onderwijzeressen in onze gemeente Alléén zil die lid zijn van Genootschap ol Bond hebben toegang tot en recht van discussie op deze vergadering Gisterenavond hield de heer Dr R A M Stavenisse de Brauw in de Volksleeszaal zgn aangekondigde voordracht over de Geschiedenis van de Engelsche vakvereenigingen Na eenige inleidende woorden waarbij er 0 a op werd gewezen dat het te behandelen onderwerp juist voor een door het Nut opgerichte Volksleeszaal niet ongeschikt kon geacht worden deelde spreker mede dat hij meer de uitwendige geschiedenis der Engelsche vakvereenigingen zou nagaan dan hun innerlijk bestaan en dat hij zells voor een dergelijke beperkte behandeling meer dan één avond noodig zou hebben tWas dan ook om deze reden dat spreker voorstelde zijn voordracht over een tweetal avonden te verdeden De Engelsche vakvereenigingen dan waren volgens spreker voor ons van belang omdat vanaf 1700 tot in de 19de eenw vakvereenigingen in den tegenwoordigen zin alleen in Engeland te vinden waren en dns bun geschiedenis als de oudere geschiedenis van do vakbeweging in t algemeen kon worden beschouwd De vakvereeniging in onzen zin is een voortdurend verbond van arbeiders tot verbetering of handhaving hnnner arbeidsvoorwaarden Ze ontstond met de voortbrenging op groote schaal daar tijdens de voortbrenging door het gild de arbeider gemakkelijker meester kon worden waardoor een voortdurende vereeniging van arbeiders bemoeilijkt werd Daar nu Engeland t oudste land van de productie in t groot is zijn dan ook daar t eerst de vakvereenigingen ontstaan 1 43 1 64 8 S 14 1 4t 16 l iS 3 03 1 B A S nee 4 1 4 86 4 50 5 18 6 97 6 08 6 18 6 Ï7 5 38 5 48 5 57 4 B8 inppleneBt lMirijia i t M 08 t 10 80 10 46 10 4 11 9 8 43 8 6 9 3S 10 08 10 48 lO JB U 07 De oudste vakvereenigingen verlangden steun van de regeering tegen de patroons die de de arbeiders beschermende wetten van Elisabeth ontdoken Naarmate echter het stelsel van laissez faire doordrong werd deze bescherming niet meer verleend Da vakvereenigingen werden in 1799 verboden en wel dra ook de wetten van EUsabeth afgeschaft Nadat hierop de oorsprong en de toestand van de fabrieksarbeiders van die dagen waren besproken ging spreker over tot het 2de tijdvak der vakvereenigingen 1799 1825 In welk tijdperk zy zich al strijdende althans ten deele staande hielden totdat in 1825 met name door de bemoeiingen van Place de wet opnieuw de vereenigingen veroorloofde In t derde tijdvak 1826 1848 kwamen de vereenigingen onder den socialistischen invloed van Owen Maar door de vroegere vervolgingen in revolulionnaire richting gedreven en niet gevormd voor rustige organisatie bovendien hardnekkig bestreden door de patroons en de regeering was hnn succes gering Maar na 48 brak een tp van bloei aan voor de vakvereenigingen De bemoeiingen van welgezinde bourgeois brachten onder de arbeiders een streven naar ontwikkeling de bloei der industrie verhoogde de Iconen waardoor de vakvereenigingen bezoldigde bestuurders konden aanstellen die zich geheel aan hun taak konden wijden Allan en Applegarth waren leiders van groote bekwaamheid Men werkte op de wetgeving in het belang der arbeiders in 1867 kregen velen hunner het kiesrecht en enkelen traden in het parlement Het tijdperk van bloei dat tot 75 duurde kon spreker daar het inmiddels laat geworden was dezen avond niet geheel afhandelen daarom stelde hü dan ook voor zijn rede thans te eindigen om die op een tweeden avond voort te zetten In overleg met de toehoorders werd die tweede lezing vastgesteld op Woensdag U December a s Het volgen van deze belangwekkende voordracht waarvan wg slechts het voornaamste mededeelden werd den toehoorders uitermate gemakkelijk gemaakt doordat hun bg den toegang oen gedrukt stuk werd ter hand gesteld waarin een kort overzicht werd gegeven van het te behandelen onderwerp De kleine zaal was niet zoo goed bezet als wiJ verwacht hadden Lezingen als die van Dr do Brauw verdienen ons inziens in hooge mate de belangstelling niet alleen van de leden van de Volksleeszaal doch ook van die van het Departement Immers wie het heden wil verstaan ook spreker wees er op moet het verleden trachten te kennen Gisteravond had op de bovenzaal Vredebest eene vergadering plaats van de leden der Hollandsche Maatschappj van Landbouw afd Gouda en omstreken met genoodigden In zijne openingsrede deelde de voorzitter mede dat bi hem was ingekomen een adrea van den heer Middelbeek aan den Minister van Buitenlandsche Zaken omtrent de verhooging van het te heften invoerrecht op kaas in Duitschland dit adres zon circuleeren onder de kaashandelaren en niet alleen hier ter stede maar bg na naar alle plaatsen waren adressen gezonden opdat zooveel mogelijk handteekeningen daarop zouden worden geplaatst terwijl een adres zal circuleeren alleen onder de kaasmakers of landbouwers en nadat deze adressen waren ingezonden zon de afdeeling een adres van adhaesie willen inzenden waartoe machtiging werd verleend 17 S Si t4 10 09 10 18 10 45 ll i 10 19 10 80 M 10 87 10 80 10 41 11 06 11 47 ll Hl f 11 48 10 13 10 43 ll S 8 01 8 33 9 17 9 53 8 13 10 08 8 84 aa 10 17 88 E 8 48 4t F 10 89 n 19 10 84 10 48 11 16 U 7 Het thans circuleerende adres luidt aldus Aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken s Gravenhage Geven raet verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden allen belanghebbenden bij den uitvoer van Kaas naar Duitschland dat zij Uwer Excellentie s aandacht wenschen te vestigen op het groote nadeel waarmede genoemde uitvoer wordt bedreigd door het wetsvoorstel tot wijziging der invoerrechten dat dezer dagen in de l3uitschen Bijksdag in behandeling komt By dat wetsontwerp is voorgesteld om het invoerrecht op kaas thans 20 Mark per 100 KG te brengen op 30 Mark Om de beteefcenis van deze verhooging nader aan to toonen veroorloven de ondergeteekenden zich er op te wijzen dat Duitschland in de laatste jaren in steeds toenemende mate een zeer belangrijk afzetgebied is voor de Hollandsche kaas De uitvoer die in 1895 bedroeg ongeveer 4 600 000 KG was in 1900 gestegen tot 9 065 000 KG dus ruim het dubbele in een tijdvak van zes jaar De meerdere of mindere vraag van Duitschland is in de laatste jaren van zeer groeten invloed op de marktwaarde van kaas Waar de groote concurrentie van NoordAmerika Canada en Australië den verkoop van kaas naar Engeland in steeds meerdere mate drukt heeft de zich uitbreidende afzet naar Duitschland tot bevredigende prjjzen tegen dit nadeel opgewogen Het ligt voor de hand dat eene verdere verhooging van het invoerrecht met 10 Mark per 100 KG eene belangrgke schade zal geven en de ontwikkeling en den bloei van den handel zal belemmeren Het verbruik van Hollandsche kaas in Duitschland zal door de verhoogde rechten verminderen 6f en dit is de overtuiging van ondergeteekenden het verschil der invoerrechten zal bg eene normale productie door de producenten in Nederland gedragen moeten worden daar de voor Duitschland passende soorten niet of niet in groote hoeveelheden elders te plaatsen zijn De ondergeteekenden zijn overtuigd dat nadere uiteenzetting het Uwe Excellenlie duideiyk zal ziJn hoezeer er alle aanleiding bestaat voor den wenscb dat het nieuwe Duitsche tarief van invoerrechten niet wordt aangenomen tevens om aan de Nederland sche regeering te vragen Haren invloed aan te wenden om deze dreigende schade en belemmering aan onzen nitvoerhandel in kaas te voorkomen en veroorloven zij zich het beleefd maar dringend verzoek dat Uwe Excellentie aan den inhoud dezes wel de gewenschte aandacht zal willen schenken en die maatregelen nemen die kunnen strekken om het dreigende gevaar at te wenden of het te verzachten t Welk doende enz Nadat dit adres door velen wai geteekend verkreeg de WelEd Gestr Heer Kooiman het woord over het fokken van Pluimvee Spreker deelde mede dat op den Hen Mei 1901 te Utrecht werd geconstitueerd de Vereeniging ter bevordering van de Pluimveehouderij in Nederland Het kan niet ontkend worden dat de pluimveestapel in ons land tot op den huldigen dag in diep verval verkeerde Te veel werd hij door de publieke opinie en zelfs door de meest geïnteresseerden als een bijzaak beschouwd en totaal verwaarloosd Tengevolge van die verwaarloozing staan wij voor schr eewendo feiten jaarlijks worden 70 millioen eieren van minder kwaliteit uit het buitenland ingevoerd in Engeland wordt in de laatste jaren voor 80 millioen gulden en meer aan eieren en geslacht gevogelte ingevoerd waar Nederland dat zoo gunstig ten opzichte van Engeland is gelegen ontving van die tachtig millioen nagenoeg geen cent door onvoldoenden fok in het binnenland worden Italiaansche hoenders bij duizendtallen in Nederland ingevoerd in de Vereenigde Staten van NoordAme rika staat de productie van den pluimveestapel bovenaan z bedraagt gemiddeld jaarlps f 18 per hoofd Bij eenzelfde verhouding zon Nederland jaarlgks voor 70 millioen gulden moeten produceeren en de statistiek wijst uit dat de productie slechts 20 millioen bedraagt Deze harde en trenrige waarheden hebben er toe geleid te trachten een meer rooskleurigen toestand in het leven te roepen en de inkomsten van den landbouwer en den kleinen nan te verhoogen door hem den weg te wijzen bij het fokken zijner dieren en het aan de markt brengen van zijne producten De Vereeniging ter bevordering van de Pluimveehouderij in Nederland stelt zich ten doei den aanfok van hoenders eenden kalkoenen slachtkonijnen enz aan te wakkeren de eier en vleeschproductie te verhoogen en den handel aan dezen tak van volksbestaan verbonden te bevorderen Zf tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van een orgaan door het in het leven roepen van een onderwijsinrichting door het oprichten van fokstations door bevordering dn coSperatie door het bonden van cursussen en voordrachten door het uitloven van premièn voor de beste leg en vleeschrassen op tentoonstellingen door het verspreiden van populaire geschriften door het behartigen van de belangen der pluimveefokkers bg de Begeering waartoe zij rekent den invoer van plnimveo onder controle te stellen met het oog op eventneele besmetting toezicht op den gezondheidsstaat van den pluimveestapel enz en voorts door al datgene wat aan het doel bevorderljk kan zijn De Vereeniging bestaat uit Provinciale afdeelingen die weer zijn samengesteld uit onderafdcelingen voor doipen of districten Teneinde iedereen die bj een dergelijk streven belang heeft en elk Nederlander of hij hoenders of konijnen houdt of eieren of bout koopt heeft er belang bj in de gelegenheid te stellen lid van de Vereeniging te worden is de contributie bepaald op hoogstens één gulden per jaar het juiste bedrag wordt bg provinciaal Reglement bepaald Begunstigers zgn zg die jaarlgks f 5 contributie betalen terwijl personen maatschappijen vereenigingen genootschappen of afdeelingen daarvan privaat en publiekrechterlijke lichamen die jaarlgks f 25 of meer bijdragen Donatenr zijn en als zoodanig de bevoegdheid hebben om een stem uit te brengen op de Algemeene Vergadering Het zou een groot voordeel zgn wanneer er in ons land geen vooroordeel bestond tegen koniJneÉien kippenvleesch er is geen beter voedsll dan dit vleesch daar het het meeste oiwitsof bevat Denemarken heeft een eieren export vereeniging die uit 400 onderafdcelingen bestaat waarvan 18000 leden lid zijn in 1900 werd voor 3 millioen eieren uitgevoerd Om veel eieren te kunnen trekken moet men zeer vroeg fokken en nn is het wel moeilijk om reeds in April broedschc kippen te hebben doch die heeft men niet noodig er zijn broedmachines die aan dit euvel te gemoet komen De soorten die veel eieren leggen is de minorcakip die wei niet zoo veel vleesch heeft als een Brahma maar meer eieren legt Ook bii het voederen moet men rekening houden men moot de kippen des morgens vroeg zacht voedsel geven on des avonds hard voeder en op den dag groen voeder De verschillende rassen werden nader door den spreker behandeld en van enkele soorten platen vertoond wa irop hg met klem aandrong dat ook hier ter stede een afdeeling zou worden opgericht de contributie kon geen beletsel zijn daar die slechts f 1 bedraagt Staande de vergadering werd een afdeeling geconstitueerd en traden een 22 tal leden toe Nog enkele aanwezigen vroegen den heer Kooiman inlichtingen aangaande het voederen die allen door den spreker werden beantwoord Nadat spreker zgn rede geëindigd had nam de Voorzitter der afd Iwt woord dankte spreker in de eerste plaatii ïonr zijn gehouden betoog en het publiek ipim de opkomst WADDiuasvBEN Gistcreiil l ond trad alhier voor een volle zaal op de heer Melchers lid der 2e Kamer te Leeuwarden met hetonderwerp Christendom en Socialisme daartoe nitgenoodigd door de kiesvereeniging Ons Belang i Van de gelegenheid tot debat werd door den heer W van da Potte van Gouda gebruik gemaakt die het op nam voor deantirevo lutionaire partij Ten elf ure sloot de voorzitter deze interessante vergadering INGEZONDEN Mijtüteer de liedacteur Met verwondering heb ik gelezen dat er a s Zondag een tooneelvoorstelling zal gegeven worden met medewerking van Èet Ooudtih Strijkorkeit zie aanplakbiljetten Ik begrijp niet hoe men er toe kan komen het Qondsch Strijkorkest hierop te vermelden Immers elk weldenkend mensch denkt niet anders of heel de vereeniging bestaande uit 28 werkende leden onder directie van den heer Joh G Arentz komt Laat mij n zeggen dat dit niet het geval is daar er slechts medegewerkt zal worden door + 8 man onder leiding van den heer Woerlee die volstrekt geen recht hebben den naam van Het Goudsche Strgkorkest te voeren U Mijnheer de Kedacteur dankzeggende voor de verleende plaatsruimte verblijf hoogachtend Uw dw dn A MINEDK VEKSCHEIDENHEID Dezer dagen kreeg J v D te Den Bosch een wondje aan een zijner wangen en weldra zette het gezicht op zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen De geneesheer constateerde bloedvergiftiging en wel in zeer ernstige mate Niettegenstaande terttmd alle heelkundige middelen werden tAimmni ii d ongeluk Voor de Ste lTicolaas NIEUWE ZENDING HBBRENDASSBISr FOULAKT LINNENGOED Ook Dames en Heeron Faraphies en Haadschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Vo 3 f Beurs van Ainsterdam 7 NOV Vrkrs Slotkn KiDUUND Cert Neil W S 8I 1 8OV dito di o flltc 8 dito dito dito 8 S Vs HoHSn UU Gouill 1881 93 4 ny iTALlB InschrgTing 1868 81 5 Va OoBUS OW in papier 1868 82 dito ÏD silver 1868 8IV 81 POKTUèAL Obl mut COUpOD 3 dito ticket 3 U f RoeUNO Obl Binnanl I8tl4 4 dilo Qocone 1880 4 dito bi Roths L889 4 V dito bij Hop 1889 C 7 A dito in poud Icoa 1883 6 dito dito ililo 1884 Bpanjs Perpot flfhul l 1881 4 TUKKBU lepr Cüuv iotiu 1890 4 85 Gei leeiiiiig earie D 84 V Ge o leeam serie 0 28 Zdid Afb Rp v obig 189 6 10 Mjhico OIi it Soh 18B0 VaHSzQiLA Obl oiiiK p 1881 4 30 AVSTBBDAH ObliKatien 189 8 90 BoTTEBDAH Stod let u 1894 8 88 NlD N Afr Hindeiei and Arondah Tab Mi Certificaten en Deli MnaUchappti dito 415 Am Hypotheekb paodbr 4Vi Oult Uij derVoretenl aaiid eOr Hypolhoekb pandbr 4 i Nederlaedache bank aand 194 Ked Handelmaatseh dito N W Pao Hjp b pandbr 3 9 V Bott Hypotheekb pandbr 4 Otr Hypotheekb dito 4 lOl i OoBTBNB Oüst Uong bank aand 1801 RusL Hypotheekbank pandb Ambbika Ëqut by poth pandb 4 Mbiw L Q Pr Lion oort 8 l Kbd HoU IJ 8poor w Mii aand 108 Mij tot Eipl 7 8t Spw aand 112 Ned Ind Spoorweg m aand 9181 Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4Vi ITALIB Spoor 1887 89A Eobl 8 ZuidIt l Spwmij A H obl 8 B6 B9 PoLBM Warsohau Weenen aand 104V Bdbl Or Ruaa 8pir Hüd obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 IwBng Dombr dito aand 98V Karik Ch Azow Sp kap obl 4 lOO i dito dito oblig 4 A IIUU Cent Pao Sp Mg obl 5 Chio k North W pr O r aand 315 dito dito Win 8t Peter obl 7 1401 Denver k Eio Gr Spm eert T a 0 Illinoia Central obl in goud 4 109 Louiar k Naihvilli Oer r aand 107 Mexico N Spir M j Ie hyp a 6 105 Miss Kansas r 4pCt pref aand N Tork OntMio k West aand 3 s Penn dto Ohio obllg Oregon Calif ie hyp in goud St PaaL Minn k Uanit obl 104 On Pao Hoofign obdg dito dito Line Col Ie hyp 0 5 OlK DA Can South Chert v aand 84 Vb C Itallir kNa loh d o C 9 Amsterd Omnibns Mij Band NlD Stad Amsterdam aand 8 101 Stad Rotterdam aand 8 10 7 BlLOll Stad Antwerpen 1887 8 ion Stad Bruaael 1886 i i losv HoKO TheisB Begullr Besolsch 4 11 OoBTIira Staataleenig 18 0 5 117 K K Oo t B Cr l880S 103 Spuin Stad Madrid 3 18 8 41V N Vat Bei Avb Spoel eert Mantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM MARKTBERIOHTBN Gouda 28 November 1901 Granen Hoewel de aanvoer heden wat grooter was dan de laatste weken kwam er in de prijzen bijna geen verandering Dit viel den koopers z er tegen Tarwe Zeeuwsche 8 4 8 40 Mindere dito 7 70 4 7 90 Afwijkende 7 10 i 7 50 Polder 7 35 il 7 60 Rogge eeilwsche 5 60 4 6 Polder ƒ 5 10 4 S3 i Buitenlandsche per 70 Kilo 435 i 4 75 Oerst Winter 4 50 4 4 75 dito Zomer 440 4 470 dito Chevallier 5 15 4 575 Haver per heet 3 50 4 3 80 per 100 Kilo 8 4 850 Hennepzaad Inlandsche ƒ 8 50 4 9 Buitenlandsche ƒ 6 50 4 7 Kanariezaad 7 4 8 Koolzaad 9 75 a 10 50 Erwten Kookerwten ƒ 10 25 i 75 Miet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kdo 7 a 7 25 Boonen Bruine boonen 8 i 9i 1 Witte boonen 4 Paardeboonen 6 75 4 7 Duiveboonen ƒ 7 50 4 7 80 Mals per 100 Kilo 1 Bonte Amerikaansthe ƒ 7 60 4 7 70 Foxanian 7 20 4 ƒ 7 40 Cinquantioé 7 25 4 7 50 Veemark Melkvee goede aanvoer handel flauw pnjzen gewoon Vette v arkens goede aanvoer Imndel vrijwel 31 4 23V1 et per half KG Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel vr jwel 21 a 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 1 00 4 1 60 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel flauw 18 4 21 Lammeren goede aanvoer handel flauw 3 17 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vrijwel ƒ 7 4 lo Graskalveren red aanvoer handel vlug 35 4 7 Fokkalveren 8 4 14 Kaas aangevoerd 70 partijen handel matig 10 kwal 28 4 29 2de kwal 24 4 27 Zwaarderehooger Noord Hollandsche 3 Boter red aanvoer handel matig t fc y Goeboter 1 35 4 1 45 Weiboter 1 25 4 t 35 BurKerllJk e Stand OVEELEDEN 26 Nov A Schieveen wed W Verschoor 92 j GEHUWD 27 Nov T H Duquesnoy en W Weivers J Hnrtjesvold en H Klok A IJselstein en W Koolmees Reeuwijk GEBOREN Verburg en M mina ouders C GEHQWD G Adriana Maria ouders A H Vermeulen Wilhel van Vliet en J Schouten H van der Pouw en J M Rademaker en H Dgkman W Rademaker en C F Boot AOVËRTËlNTIElM Telephoonnot GoTida Abonnement 40 per jaar voor perceclen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eijks Intercommunaalburean Op 15 September 124 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscberfj TAN II OPPEWIIEIHEK 19 Uraiühade Rotterdam Tebrevöteord d r r Z M deD Komny der Belgen noofddepót voor GOUDA de Wwt II TUIJSB IU Korte Tiendeweg D 7 ripecialtteit Toor het stooineu on verven van alte Ueereneu Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting V M r het atoom n van pluche mantels veeron bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd GEEN SSFiïl ADRES voor alle soorten SCHOENWERK dan bel Nwdbraknljch Schoen en laarzeninagazyn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINÏEB ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WbEOSCHAAL Aanbevelend J SMITS Alle reparatien en aangemeten werk