Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1901

o 8664 Dinsdag 3 December 1001 408te Jaargang mmm mmm MeuW en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l eleroon 0 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks tnet uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT 1F CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd wittlgd Sat het 1ste kwartaal verstreken is vandaar dat zg verzocht worden hunne contribatie te komen voldoen voor het 2de kwartaal Uit den Saag wordt geseind De Haagsche zangvereeniging Kxceljjor herdacht gisteravonü haar twintigjarig bestaan met eene uitvoering in de Eegentessekerk waarvoor mejoUrouwen Anna Kappel en Ann fiiaaaw hare medewerking t 9den toegezegd Door ongesteldheid werd Igej Blaanw verhinderd en vervangen door mej Marie Seret Excelsior voerde vier tot achtstemmige koornummers uit van Mendelssohn De Lange Sweelinck i H ndel J W Franck en Praetorins op een enkel na wn der begeleiding itsches Weinachtserd voorgedragen g versterking der kan iif de bassen en i maar nog meer Flink opgewekt en mit zekerheid werd er gezongen en de degeljfte leidiqg van den tegenwoordigeu directeuri den heer Spaanderman nit Qouda was iij Veelitebespenren Vooral de eenvoudig v i rstemmige zooals Gebet van H ndel en Altdi lied werden raooigenuam Dat deze vereeniging middenstemmen verdrage die doorgaans zuiver zini werk an wellnidendheid ku inen maken zal den directear zeker nietpntgaan van DelLange van Gheeiteitde p den louiiejaarsüe vereeniging haar nen Spreker herbinden dln eersten den eere oorzit Ee i koorwerk Oado gal aan den heer dr ïl meester aanleiding om avond van e eestvierei geluk en zegen te wend dacht in warme biwoo directeur don heerTletL v ter dr vatfj Hoogstraten dei atdren directeur Samuel de Lange o spfak don wenschnIt dat onder den tegenwoordfgen directenrExcelsior I ini het komende twintigjarige tjjdperk mogft Woeien j De hmti dames solisten taVen liedorenvan V mit J W Franck ifartini pri Beethoven en duelten vkn Clari en HilHd el tenbeste VoOTnameljjk viel de s hoone samensmelting der beide stbmm n in de Uittente roemen l De uitvoering werd door c4n grooie menigte jzekpr wel twaalf A dertienhmidordbelangatelleudeD bggewoond ji Het aandeel in de te leveren manschappen voor de lichting der Nationale Milille 1902 bedraagjt voor ondersiaande gemeenten in de prov Zuid Holland als volgt 17de kan Gouda 43 Haastrecht en Vlist 3 tolwtjk 7 Gouderak 3 Berkenwonde 2 Kriatpen a d IJsel 7 Ouderkerk a d IJsel 7 en Moordrecht 5 I i Tot onderwijzer aan de School met den Bpel te Ouderkerk aan den IJsel is benoemd de heer B De Witte van Staphorst Weder een schipper gestikt in zijn roei door kolendamp Een knecht der flrma Jougenburgcr te Allen a d Kgn lag eergisteren met zijn scbnit te Woubrugge en schgnt zich met briquetten te hebben willen verwarmen Schoolkinderen die op de schuit speelden ontdekten het lijk in de roei OuDEWATEH Door het dames comité alhier ter voorziening in den nood van Boerenvrouwen en kinderen in de concentratiekampen van Z Alrika is aan gitten ineens of aan vaste bijdragen het niet onaanzienlijk bedrag opgehaald van 1 180i72 MooEURECHT Dhisdag avond werd in de bovenzaal van den heer Joh do Wilde een talrijk opgekomen publiek op zeer aangename wijze beziggehouden door de gecombineerde uitvoering van de zangvereeniging en het harmonie gezelschap Eerst gaf Euterpe een vijftal muziekstukken die evenals de zes zangnnmmers van Advendo welke na de pauze aan de beurt waren zuiver on netjes werden uitgevoerd Het opgevoerde drama Eerloos was nog al niet vun al te dramatischen aard en beviel goed Vooral hiJ die de hoofdrol vervulde speelde met veel gevoel En waarom werd als slotstukje gegeven en bracht de lachspieren in beweging waarna nog velen gezellig ziJn nagebleven Lasoebuioeweibe ïot onderwijzer aan de Christelijke school alhier is benoemd de heer J D van Cuilenburg van Neerbosch BBEa AMBAcui De vereeniging Winterlezingen alhier hield Donderdagavond bare tweede bijeenkomst in dit seizoen waarin als spreker optrad de heer C Klier van KJoderdp die op keurige wijze zooals we trouwens van hem gewoon zijn een novelle van Cremer voordroeg getitell Het blinkende baantje Na de pauze gaf spreker ten beste de grappige geschiedenis Jeremias Jansen op de honden tentoonstelling Met de meeste aandacht werd spreker door een vrg talrijk publiek aangeboord en zoowel de wjjze van voordragen als de inhoud van de gekozen voordracht droeg er het hare toe bij den leden een genoeglijken avond te verschaffen Mogen wg den heer E nog meermalen voor onze vereeniging zien optreden 1 WERKVERSCHAFFING Ontvangen bü den heer Kocmans van V 1 10 bg Roepers van B f 1 Mochten er nog personen zijn die iets willen afzonderen of die niet tehnis waren bij het collecteeien der Commissie en toch zeer graag de werkverschaffing willen steunen de onders taande heeren jfijn bereid de giften te ontvangen K U Jongenbnrger Westhaven J A Donker Raami A Rietveld Turfmarkt A Brnnt Tien eweg l e 03 De Secretaris i W ROEPERS BK IJ ETsT St Nicolaasfeest j De Directeur van het Post en Telegraafkantoor alhier brengt in herinnering dat bijgefegenheid van het aa istaai d Si Niajlaasfeait de vergijnning onri meerdere pakkettenaap hetz JBde adres vau slechts ééne kdreskaart te doem yergezeljj gaan vjior dahltfld v n 2 tot en met 6 pecOTiber a F IvBrdtingetrokken en dat d rlialïe bij elk gïdurendo dat tjidvak ter Verzeming aang jh ienpakket eene adreskaan ayet wordin sgevoegd IJ i l ll i Voorts wordl met naflrtk aanbefolsUtefverzekering vin eene goS de ov rkomw Bcrpakketten 1 i j i Ie j Zorfe teSdragen vmr eenMoeliratige en st ige verliakking va do te vèrzendcj voorwerpen zi dat dezeïpp afcjoende wij tegen breken lof hesc iad en verzekerd z 2o Zoo moielijk lp aifesseif op den on slag der pakketten ws sArijven ren w a opplakking of aanhechtine van een ad onvermijdelijk is dat zóBivast te hechtj dat voor het verloren gaan daarvan t jd het vervoer geene vrees bo lioeft te besta Hot bezigert van onwels of lak worde Voj het aanhechten der iidresson vermeden 3e In de pakketten een tweede los adrlte sluiten i Gonda 30 Nivember 1901 1 Do Directenr voornoemd M C HENNEQUIN Slapelooïe nachten Is het ü wol eens gebeurd gehoele nachten door te brengen dat V geee oog kondet dicht doen het hoold gebroken doo hevige pijnen en schele hoofdpijn P Hebt giJ wel eens martelingen doorstaan door de zenuwpijnen deze aandoening die de beste lichaamsgestcllen verwoest Hoe men in die beide gevallen li dt is onbeschrijfelijk en het sterkste wezen kan er geen weerstand aanbieden Van de eene zijde de hevige pp van de andere zijde slapeloosheid De slapeloosheid veroorzaakt zinsbedrog duizelingen gevolgd door eene geheele afmatting Van af het begin is het moreel geschokt de vroolijkheid is verdwenen en heeft voor de treurigheid plaats gemaakt Het oog is onrustig Somtijds ondervindt men eene plotselinge bodaring de kalmte schijnt terug te komen en zonder do zwakte zou men zich genezen wonen Maar eensklaps doet een heviger krisis zich voor Ziedaar de algemeene verschijnselen der zenuwziekten en zenuwpijnen Het bloed is verzwakt door het Ipen en de zenuwen zijn uitgeput Het is vo ral in die gevallen dat de Pink pillen een werkelijke werkdadigheid hebben door het bloed te hernieuwen on de zenuwen te versterken De heer K Bakker te Kreil gemeente Barsingerliorn Noord Holland scliryft ons dat zijne dochter door eene algemeene zwakte uitgeput aan boven staande ongemakken ook geleden had Vermoeid na de minste inspanning alles was haar te veel De eetlust was nul en t weinige wat zjj nog gebruikte werd slecht verteerd Slapelooze nachten verzwakten haar gestel nog bovendien Eindelijk namen wij ook gelijk zoovele anderen onzen toevlucht tot de Pink pillen van D Williams en thans kan ik D melden dat ziJ in sterkte en frischheid is toegenomen ziJ kan de hnishoudeiyke bezigheden weder waarnemen Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrïgbaar biJ Snabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gonda en omstreken bij Woi pr Co Westhaven 198 Men geve acht dat de echte Pink Pillen van Dr Williami zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letten gedrnkt staat Pilules Pink Pour pereonrm pales du Dr Williams erder moet zicbl op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Pnt 1 75 gld de doos 9 gld per 6 doozen Éenig depoihouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 Itomrdam voor de gebruiksujijze raadplege men de ingeslotene HolJandsche Circulaire Voor de St i5olaas NIEUWE ZEI DING HBERËNpASSEi FOULART LIOTJEN OED Ook Dames en HmreuTi Parapluies ea Sanlschoenen A VA OS Ajz 11 I Md Tailleur j liet irsji vai 8 NOV t EDKKLAND Cert Kt i Kleiweg E 73 IJ9 iIDA l l dito dife HoKoi OW GouJl Il W S dilo di y dltc dito ll 3 S4 6 l i 8 l Va 7V dito in silverl868 PoRTijOA Obl met oóopon duo tioM 67V 961 es 108 118 818V 104V 81 loov S8t 1041 69 64 9 ausLAX Obl Binnenl 1894 i dilo Geooai 1880 4 Idito bij Botha 1 889 4 dito bij Hop ISBR tO 4 dito in goud leen ïSsS 6 dito dito dito 1B84 5 Sfamjb Porpet chuld M81 4 TuHiiJ Qapr Oour leM 1890 4 88 3ec leeniog seHo B Oec leemt scvje G ZuiüAfb Kp V oblg 169 s Uliloo Ob it Soh 1890 8 VxHKZDlLA Obl oabep 1881 4 AvsTBItOAH Obligatien 1896 3 HoTTiBDAM Sted leeu 1894 S Kbd N Afr HHQdeiB aand Arendsb Tab My Cortifioateii Deli Maataobappy dito Am Hypotheelib psudbr 4l j Cult Mij derVorateul aaud j a Or Hypotiinekb pandbr 4Vf Noderlaüdsihe baulc aand I Ned HaDdelmaataob aito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Rott Hypotbeekb pandbr 4 J Utr Uypotbeekb dito 4 il Oostbnb OjBt Uong banliaand j Bdsl Hypotheekbank pandb K Ahbbika E nt by poth pandb 4 Maxw L 6 Pr Lien oert 6 Nbd Holl IJ Spoor w Mij aand My tot BipL 1 Bt Spw aand Ked lud Spoorveg m aand Ked Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 41 ITAUB Spoorwl 1887 89A Bobl 3 Zuidlul Spomij A H obl 3 FoLPN Waraohau Weencn aand BusL Or Ku ïantels Jaiipstoffen PELTEEIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Pïijzen zeer concureerend B u r g e r 1 ij k e B rn d GEjBOREN 28 Nov Anthonins oudersD van Leeuwen en A Happel 28 Jan ouders N C de Rooü en M C Van Biet 28 Hendrik ouders H Zandijk en A C Bakker 28 Johanna oudersi J Jongkoeden a Boot j OVERIiEDE f 27 Nov J lc M Snaterse 16 d i 28 A V de Groot 21 é g A F van der Paanw 12 j 2f A J Belleraski wed A Jaspei s 79 A 30 J Bli nk 53 j AHVERTENiyiKI tASTELElN 6 h KASTELEINSCHAP der Sociëteit Ons Genoegeill Ie GOUDA zal plaats hebben op ikmmï Dëgehber laoL I De viirvvaarden zijn togen inziidth vtin htjftlg cent te verkrijgen bjj den Heofi 1 j F HERMAN F 1 1 Secretaris der Sociëteit Crabethstraat Q 242 Gouda il fc A V D Loo AllTS voor ZenuA èn Zielsziektejn Goudsche Singel 81 iiOXTMRDAM SPREEKUREN 8 IMRICHTINE VOOR PSYCHOTHERAPIE P HOÖFTMAU Zn olo er D A TELEF 102 BLOEMWERKEN vdor alle gelegenheden EEN GROOTE KEUZE Fan t asie A r tikelen voorhanden liloenibollen voor Kamer en Tuiu prijs stelt een IMP Wie werkel k WKCIELIJIK 8 ®® aS5 de te hebben laat zich fotografeereu Fotografttcke KuntUnrichUng STV CriDIO vaa 1 V D WiiAl l§i Fl SINGEL 661 GEEN B TER ADRES voor alle soorten SCHOENWERK dan kt Noorèraliantsè Schoea en Laaneninagaziiii Kleiweg E 3 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER AHTIKELBN en OVERSCHOENEN merk DK WeBOBCHAAL Aanhevelepd C SMITS Alle renaratiën en aangemeten werk Q f O IKK OU du f SCHIEDAMMER Merk Nia HTC AF Verkrijgbaar b i PENTERS Jz K bewiJB vsa echtheid ia oacket ea Icurlc ateedi roor tÏQB ran den aaam der Virmi P HOPPE Nationale Militie Zitting van den Militieraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter Hennia van belanghebbenden dat de Zittmg van den Militieraad bedoeld bij art 86 der Wet betrekkelijk de tlatiofiale Militie zal gehouden worden op het Raadhuis te Gouda op IJonderdaR den 19a Decembei 1901 voor hen die bg de loting getrokken hebben No i tot en met 25 op Vrijdag den aon December 1901 voor de nuromerg 26 tot en met 125 en op Zaterdag den 3in December 1901 voor de riummera 126 tot en met 201 telkens aanvangende des voormiddags te Elf ure In deze zitting wordt uitspraak ged ian omtrent de Lolelingen die eenige redt n van vrijstelling hebben ingediend en omtrent alle andere Lolelingen Voor den Militieraad moet Verschijnen de loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken ol geitii van de gevorderde lengte terwijl hij bij niet verschijnen tot den dienst wordt aangewezen Dj loteliiig die wegens ziekte of gebreken binten staat is voor den Raad te verschijnen wordt onderzocht op de plaats waar hij zich l evindt De belanghebbenden worden er voorts op ge wezen dat het opgeven van de redenen van Vrijstelling bij de inschrijving ol bij de loting en het doen opmaken van de noodige bewijsstukken niet voldoende is om van de vrijstelling verzekerd te zijn maar dat hun belang medebrengt om bovendieB é vrijat llmg te vragen in de zitting vanden Militieraad Zij die hunne bewijsstukken voor de vrijstelling nog niet hebben doen opmaken worden herinnerd dat die stukken uiterlijk tien dagen vóór den dag waarop de zitting van den Mititioraa wordt geopend bij den Burgemeester moeten zijn ingediend Gouda 2 December 190Ï Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buileiilandscti Overzicht In den nacht van den 28 November is door de Boeren een algemeene poging gedaan om den spoorweg ten westen van Middelburg over te steken Daarvan was bericht ontvangen zoodat een gepantserde trein en de blokhuizen in gereedheid waren gebracht Een kleine troep deed een scbönbeweging om de aandacht al te leiden van de booldmacht maar deze twee honderd man sterk werd teruggedreven en liet hel bewijs achter dat ze aanzienlöke verliezen hadden geleden Officieel wordt miStegedeeld dat na 1 Jan FEVILLEIOK Eindelijk Gevonden 4 = = = Wel had hij tot zijn Ycrontschuldiging verklaard slechts een dileltant te lijn maar het bleel toch een waagstuk den salon van Consul Ërlan waar men reeds zooveel beroemde kunstenaars had mogen bewonderen voor dergelijke proefnemingen te kie7en Des te grooter was dan ook de verwondering van het gezelschap toen men zag dat Almbach volkomen tegen al die moeielijkheden opgewassen was en hij die spelende overwon met een gemak en een zekerheid die een kunstenaar van beroep eer zouden hebben aangedaan Tevens wist hij in zijn spel zooveel vuur te leggen dat eelfe de meer bejaarde toehoorders die van zelt moeielijker te voldoen waren zich meegesleept voelden Het was alsof het stuk onder zijn handen van gedaaste veranderde hij gaf er een betcekenis aan zooals tot nog toe nog door niemand misschien nog wel het minst door den componist zelt geschied was en toen hij in een eenigszins stormachtig tempo de slotaccoorden had aangeslagen oo tc hij van alle kanten de meest onbeperkte toejuichingen in fBravo bravissimo mijnheer Almbach I riep de Consul die het eerst op hem toetrad om hem met wantte de hand te mudden Wij zijn waar a s aan niemand vergunning zal worden verleend om do Kaapkolonie ol Natal binnen te gaan zonder een specialen pas Wie zulk een pas aanvraagt moet bewijzen dat hiJ ten minste honderiiMud sterling bezit of in staat is zichzelf te onlerhonden dat het doel van zijn reis bonafide is en dat bij niet als zijnde zonder middel van hestMn uit ziJn land is gezet Onderdanen van vreemde mogendheden kunnen op deze voorwaarden passen kragen van hun geuBtschappen te Londen Deze passed tVe slechts het recht in ZuidAfrika U landen maar zgn geeo waarborg dat de IWAders naar het binnenland mogen doorrei De Times ontvangt uit Pretoria van 28 dezer een beschrijving van de verdeeling der Engelsche troepen die opereeren tegen het groot aantal Boeren welke in verbinding staan met Louis Botha oostelp van de lijn der blokhuizen van de Wilgerivier tot Oreylingstad twaalf colonnes opereeren tusschen den Delagoabaai spoorwog en den spoorweg naar Nttal in West Transvaal gaan de colonnes ouder lord Methoen kolonel Kekewitch en kolonel Hickie voort het terrein schoon te vegen waarbij zij in samenwerking optreden met de troepen langs de spoorweglyuen en met de politieposten langs het Magalleïgebergte De concent colonnes ten zuiden van don Delagoabaaispoorweg met vooruitgeschoven troepen ten noorden van die IQn hebben het resultaat gehad dat de Boeren opnieuw zgn teruggedreven tot in de nabijheid van Roossenekal Voorts zijn negen coionnee bezig in de geliefkoosde schuilhoeken van het Steenkampgebergte in het noordoosten van den Oranje Vrijstaat het tooneel der operaties van generaal Elliot de vluchtende commando s te achtervolgen De toestand is voortdurend vooruitgaand maar do verdeeling van het gebied door blokhuizen moet nog meer worden uitgebreid om de colonnes in staat te stellen grooter resultaten te verkrijgen Dit zal een taak zijn die veel arbeid eischt en middelerwijl zijn meer troepen noodig niet voor een onmiddelijken aanval maar om de verootmoediging der Boeren te verhaasten Na Botha s terugtocht uit den Zuidoosthoek van Transvaal bleven daar nog 300 A 400 Boeren achter die zich gemakkelijk in die bergachtige landstreek kunnen schuilhouden Men vindt daar namelijk tal van begroeide kloven Hot blokhuizensysteem zal ten slotte de pacificatie van het land moeten teweegbren lijk aan de Sïgnora en den Doctor dank verschuldigd omdat ZIJ ons door hun twist op muzikaal gebied in de gelegenheid stelden een bepaald talent te ontdekken Gij zegt ons zeer bescheiden een poging te willen wagen en komt voor den dag met een spel waarover de meest volmaakte kunstenaar zich niet zoude behoeven te schamen Gij hebt der Signora een schitterende overwinning bezorgd zq heett in alle opeichten gelijk en de üoctor blijtt voor ditmaal met zijn aanval bepaald in de minderheid Ue zangeres was ook op den vleugel toegetreden Ook ik dank u dat gij mijn verlangen op eenzoo ridd rhjke wijze vervuld hebt sprak zij glimlachend maar en hier sprak zij zachter Past u maar op Ik vrees dat mijn tegenpartiju ter verantwoording zal roepen over de wijze waarop gij mijn meenmg deedt zegevieren Wasuw spel en vooral het slot zooals het moet gespeeld worden Een verraderlijk rood kleurdede wangen van den jongen man maar toch sprakhij lachend Ik speelde volgens uw opvatting enmijn spel mocht uw goedkeuring wegdragen Signora meer vraag ik niet Daarover spreken wij nog weT nader fluisterde de zangeres snel want thans kwam de gastvrouw op den jongen gast al om hem ook eenige waardeerende woorden toe te voegen en het grootste deel van het gezelschap volgde haar voorbeeld Iedereen beijverde zich om hem toe te spreken en te complimenteeren men wenschte te weten waar hij zijn muzikale kundigheden verworven had en naar mate men eerst minder op hem gelet had en bijna niemand hem kende de gen Mettertijd zal daardoor en door de sp orweglijnen Pretoria Vereeniging en Pretoria Johannesburg het gebied om Johannesburg en Pretoria geheel gezaiverd kauien z jn hetgeen dus op het oogenhlik ïolltrekt niet het geval w Het is zeer jammer zegt de Times correspondent dat de Boeren zich weer bg Roossenekal on den Steenkampsberg hebben kunned nestelen daar de paarden in deze districten geen last hebben van de ziekte en do Boeren niet van koortsen Het is daarom noodzakciyk dat men de Boeren daar niet met rust late Maar tot dusver hebben wiJ Engelschen nog nooit de beschikking gehad over genoeg troepen om te geljikertp les noorden en ten zniden dor Delagoa lijn op te treden De behoefte aan meer troepen wordt daardoor ten duidelijkste aangetoond r Omtrent het gebeurde in de Belgische Kamöi kan hot volgende worden medegedeeld Do ministerpresident stflde voor om na debehandeling van b hoofdstuk Middelen der bogrooting ilitaiio wetten te behandelen Jlierop vroeg Irtn der Velde het woord oiB to verklaren dat de socialistische partj beeloten had niet mede te werken aan de behandeling der begrooting indien de Regeerivg niet de belofte aflegde bet voorstel tot invoering van algemeen kiesrecht aan de orde te stellen Hierover ontstond een heftige discussie Woeste verklaarde dat zijn partij zich als é6n man om it Begeeriug zou scharen ten einde de revoibtle te kmsn Het bleek echter dat Van dar Velde steun had gezocht en gevonden Vele liberale sprekers verklaarden den eisch der socialisten te zullen ondersteunen De vrijzinnige afgevaardigde Péron zeide dat hot meervoudig kiesrecht oorzaak was van zooveel bedrog dat allen die het wel meenden met het land zich thans daartegen moesten verzetten De minister van binnenlandscbe zaken De Trooz wilde spreken maar bij werd daarin belet door het oorverdoovend leven dat de socialisten maakten die met de deksels hunner leasenaars klopperdon en Reglement Reglement 1 zongen De zitting werd daarop verdaagd Vrijdag bleek het dat de nacht raad had gebracht De gemoederen waren wat tot kalmte gekomen de heeren Neujean eu Liefmans verklaarden te kunnen begrijpen dat de libenalen aandringen op afschaffing van het meervoudig kiesrecht en invoering van algemee te meer was men verbaasd over zijn plotseling optreden en zijn groote mate van bescheidenheid die hem ternauwernood veroorloolde op al de tot hem gerichte vragen te antwoorden Het geheele gezelschap voelde zich min ot meer ftlaecenas en ieder was bereid aan dit jonge talent zijn algeheele bescherming te verzekeren Was het werkelijk louter bescheidenheid die Almbach tot zwijgen noopt f Op sommige oogenblikken kwam er een spottende glans in zijn oogen als men zijn geniale opvatting praes en beweerde dit stuk nog nooit zoo volmaakt te hebben hooren spelen Hij maakte van de eerste de beste gelegenheid gebruik om zich aan de algemeene belangstelling te onttrekken toen Doctor Welding zich eensklaps van hem meester maakte Kan men eindelijk eens tot U doordringen Men bestormt J geregeld met bijvalsbetuigingen Slechts één oogenblik Mynheer Almbach laat ons hier binnentreden r Hij wees op een zijkamer waarop beiden ternauwernood hadden acht geslagen en sprak op vrij scherpen toon Signora Biancona heett haar pleit gewonnen doch alleen door Uw spel Mijn aanval was gericht tegen het stuk zelf zooals het g schreven is Zoude ik U mogen vragen waar U deze zeer eigenaardige bewerking hebt opgespoord Mij was zij tot op het huidige oogenblik geheel onbekend iWat bedoelt U daarmede Doctor V vroeg de jonge man koel Ik ken het etuk slechts zooals ik het speelde Welding nam hem van het hoold tot de voeten stemrecht maar z j konden niet goedkeareQ de ongrondwettige bedreiging van Van der Yeide om door obstrnctionisme de behandeling der begrooting te beletten Toen kwam de minister president De Smet de Naeyer met de verklaring dat hü persoonlijk geen bezwaar zag tegen het wijzigen van de agenda en hoewel hü liever eerst de arbeidswetten had afgehandeld stelde hg voor de agenda aldus vast te stellen dat na de begrooting de wet tot invoering van bet algemeen stemrecht voor de gemeentelyke en provinciale verkiezingen zal worden behandeld Hiermede stelden de socialisten zich tevreden zoodat de zaak voorloopig is geregeld Het is niet jnist dat de Daitsche rljkskanselier graaf Von Bülow de verschillende leiders der partügroepen in den Rgksdag tot een gomeenscbappelijke conferentie heeft opgeroepen Wel heeft hy verschillende invloedryke afgevaardigden nitgenoodigd zich by hem te willen vervoegen maar allen op verschillende dagen en nren Von Bülow koestert het voornemen zich door de genoemde afgevaardigden te doen voorlichten over den parlementairen toestand d w z over het ontwerp toUarief dat ten slotte de binnenlandsche politiek beheerscht Naar de Frankfurter Ztg mededeelt zyn afgevaardigden V n elke politieke klenr nitgenoodigd en o a ook twee vryzinnigen Het is niet bekend of ook een der sociaal democraten werd nitgenoodigd de een zegt van ja de ander van neen Heden wordt het toltarief waarschyniyk door den Ryksdag in eerste lezing in behandeling genomen Men verwacht dat Von Bulow alsdan de beraadslagingen met een redevoering zal openen De Italiaansche minister der schatkist deelde in zjjn Millioenenrede mede dat de dienst voor 1900 01 heelt opgeleverd een overschot van 41 millioen nadat uit de werkeiyke inkomsten is voorzien in de nitgaven voor de spoorwegen 18 millioen in het tekort van 8 millioen voor de amortisatie van de Bcbald in de uitgaven voor de Chineesche expeditie Het overschot vafe 41 milioen is te danken aan een nauwgezet beheer van de uitgaven en aan de eotr terende inkomsten Voor den dienst 1901 02 wordt verwacht een overschot van 13 millioen zooveel kleiner dan het vorig boekjaar daar sommige uitgaven stygen en inkomsten verminderen op en op zijn gelaat vertoonde zich een uitdrukking zoowel van kwaadheid als van een met te verhelen belangstelling toen hij sprak Gij schijnt de muziekkennts van het gezelschap op haar juiste waarde te schatten daar ge met zoo iets voor den dag durft komen Men hoort er het bekentk thema uit en is daarmede tevreden maar dit geldt niet voor allen Ik bijvoorbeeld zou er groot belang in stellen te wet n van wie zekere variaties afkomstig egn die aan het geheel een ander karakter geven en wat het slot Detreft was deze gewaagde improvisatie misschien ook de poging van een dilettant i Almbach hief fier het hoofd op flEn indien dit zoo ware wat zoudt U dan daarvan zeggen f iDat het een onvergeeflijke fout van Uw famihe was om van U een koopman te maken Doctor wij bevinden ons m het huis van een koopman Volkomen juist sprak Weldmg kalm len ik t en de laatste om met minachting op dien stand neer te zien vooral indien de koopman zooals het bij onzen gastheer het geval is metde elijken en rusteloozen arbeid aanvangt om te emdigen met het genieten van rust veraai naamd door het bezit van milUoenen doch dit beroep deugt niet voor iedereen Vóór alles heeft men daartoe een helder en koel hoofd noodig en het komt mij voor dat gij dit juist niet bezit en dat het Uwe niet gescliikt is om zich alleen met het prozaïsche Debet en Cfodit bezig te houden