Goudsche Courant, donderdag 5 december 1901

Directe SpoorwegverblndlDgeo net GUlDi WlDterdlenst 1901 02 AangevaDgen 1 October Tüd van Greeowlck 9 r l SnUDA ROTTKRDAMTio vBr a B H i Ooad 6 6t 7 11 7 S6 8 11 8 IS 9 08 9 24 9 88 67 10 86 10 66 11 16 11 18 11 68 1 87 1 18 8 80 S ll 4 08 4 3 4 54 5 15 5 14 6 18 7 08 16 7 44 8 14 8 17 3 85 Ml 10 09 10 11 10 46 11 11 HooidrwM 7 18 9 40 11 08 a 1 08 1 ff ff ff ff ff 5 01 ff ff ff ff ff ff ff 8 94 d ff ff 10 1 Hinwerlnk 7 88 8 60 i ff 11 18 1 14 I ff ff ff 4 1 ff 6 11 ff ff p ff ff ff 8 31 10 80 Otpella 7 St 8 67 ff 11 80 ff 1 81 ff ff ff 4 1t ff 6 18 ff ff ff ff ff 18 41 J ff ff 10 S7 ItottndHB U 8 16 7 44 CS 46 5 lO lS 10 1 U S 11 8 18 S4 1 80 t l S 8 61 l OS f ff 6 17 6 38 6 45 3 7 47 8 07 ff B O i 69 9 1 10 30 10 46 11 0811 47 RotterdamD P 1 64 ir ff 11 16 ff ff ff 1 65 ff ff i B ff ff ff 08 ff ff ff p 5 1U ff ff ff ff 7 87 ff 46 ff ff ff 11 V Botterd m B 8 09 9 0S u t 10 08 11 16 ff 6 10 ff ff ff ff 7 1 ff ff ff ff ff ff ii 4 f d AUaa la as 8a Uaaaa bba ktlMalai Op Um tniaan lijn naaktprija B HoUandaaho Spoor Jf Bitt 1 lllaaa DUida 4 H KOTTÏROAll 90UDA ffiaa ntaa Jf L Kotterdua Beun f fa 8 4E t 7 18 t io ff ff ff ff 11 80 1 48 ff ff V 4 1S ff ff 9 17 f ff 1 10 18 RotUirdam D P 8 65 ff 1 9 48 18 88 ff 1 64 ff ff ff ff i ff ff 6 41 30 48 10 81 Bottardam H 4 41 6 80 04 7 18 7 4S S 9 18 9 47 10 1 ll Sl 11 46 18 04 86 1 14 41 i 45 1 08 ff 4 45 6 11 6 33 8 04 8 89 7 05 7 69 8 11 i S Oapalle 4 61 6 41 1 3 ff 10 86 ff ff ff ff ff ff ff 4 63 ff ff 8 8 ff 9 48 Kisuwnkerk 6 01 6 51 ff ff ff 10 88 ff ff 1 58 ff ff ff ff 5 a g 4 ff ff 6S Uoordrmlil 6 11 04 ff ff ff 10 4S ff ff p 1 08 ff ff ff ff 6 10 611 10 08 Baada 6 17 8 10 8 16 7 8 8 06 B 84 00 S7 10 08 10 18 10 9 11 51 l OA 11 15 1 0 1 0 1 93 08 4 ie 1 14 4 5 5 18 5 43 6 64 6 14 7 011 7 18 8 10 8 41 47 10 0 10 16 11 01 i Allaal 1 aa U Uaaaa astrt baUlan rimlUtie 9f do Compagiiu dar Wagoiu Lita eODDA DBN UAAOffiao eru i Qoudli 7 16 8 87 8 41 11 l l 10 00 lO la 10 68 11 18 1 16 11 66 1 5S 1 11 8 46 4 1 4 86 4 60 6 18 6 17 5 4 8 11 7 1 8 01 S as 9 17 9 63 5I 10 18 10 48 IIJV 26TeDll U0 IT0 7 11 8 68 V w ff U 6 ff 1 07 ff ff ff ff 6 01 ff ff ff ff ff 8 13 t 10 08 8oet lrm er Z6g 7 8 U8 t f w UU ff ff 1 18 ff ff ff ff CE ff l l ff ff ff ff 5 18 ff ff ff ff ff 8 84 4 10 17 10 19 7 68 9 14 ll SO 6 7 ff ff ff ff 8 88 t H g b 7 61 0S 1 8B 9 4 10 88 10 48 11 86 11 48 1 46 1 S7 8 10 1 48 4 16 4 46 4 51 5 81 6 48 5 67 16 4 7 57 8 48 8 41 ln l 10 84 10 48 U l 11 67 Maatschappy 66 Negotiatie Land is zeker bezit 870 81 8 01 7 01 7 16 7 85 8 8ï 8 66 0J 4I 10 11 11 16 11 86 11 00 1 30 1 40 1 67 4 09 4 15 4 87 5 1 li 7 01 7 4 7 66 8 18 40 10 30 88 H j 10 17 1 S 4 43 18 4 61 = 10 88 1 60 4 58 6 43 10 0 08 111 48 9 01 5 V1 64 10 14 14 18 7 88 7 41 OS 9 08 1 g 30 0 11 10 54 1 h 18 08 ll St 8 11 8 0 3 14 t l7 4 41 S ll 5 46 7 06 7 31 8 09 8 88 8 46 10 16 10 58 op dan loop kin aitt gvakand w adan lO Haffnonlkatrais aUaen Ie en Sa klaiaa eitn hoUlan £ Bekalve een biljet la kl een aapplenent kewga O O D U A A klSTIRDAH Tiaa atraa louiln g 8 8 11 8 31 9 18 10 80 10 6 IS Ot 1 10 1 88 S li 07 4 43 5 1 I 88 8 48 61 lO i 10 80 11 08 A mat W 8 01 58 10 10 11 04 11 48 11 17 1 57 8 1 4 U 1 57 5 80 1 46 8 44 9 35 lO S U OS 11 niat O S 19 18 8I 10 15 U H 1 OS 1 10 l lj 8 04 17 6 1 6 46 8 01 S 10 0 11 18 11 14 I I r D A U 1 a HUH r 10 59 11 00 ll Sl 1 16 S ll 4 81 6 49 8 00 i l 7 10 7 38 ll lS 8 31 i 7 1 5 11 14 1 40 8 19 8 07 7 S3 11 47 IMt l Ot S OS 8 45 6 04 8 14 SJ 8 68 7 64 8 08 10 14 vint C 8 81 7115 8 10 t 9 ls 81 1 16 11 17 IM 3 1 1 10 8 8 4 4 t OS 11 7 0 8 10 8 ioia W 6 84 8 47 7 80 8 96 8 4 S0 9 46 11 80 18 tl U 8 50 1 18 8 44 6 011 11 8 S8 7 86 8 16 10 01 loaiti 7 0i 7 81 8 18 9 1 S 11 18 lO St 11 1 1 1 S 18 4 18 4 84 6 4f7 7 07 7 64 8 09 II 11 11 10 14 10 4 UtreaU 8 18 61 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 1 84 11 08 1 41 J 04 XI 4 1 1 41 4 60 6 41 Si 7 00 6 8 4 9 35 10 08 10 48 Woarilal 5 07 4 0 87 10 17 1 66 U 17 4 1 7 H 9 8 lO M U 07 Ouda 6 11 IS 8 17 10 86 1 85 t SS 9 18 Ooada 1 41 7 08 T U S SO 0 9 66 10 48 11 18 ll U 11 61 i l 40 S 64 4 48 5 1S 6 11 1 7 14 7 41 li 8 10 07 10 41 11 SS BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL BKRSTB HAMER Zitting van Maandag 2 December De ËerBte Kamer hield Maandagavond eene korte vergadering Naar aanleiding van het bericht van overlijden var het lid der Kamer Jhr Mr L van Nispen wjjdde de voorzitter eenigo waardeerende woorden aan diens nagedachtenis daarby wijzende op zijn goedhartigheid en mededeelzaamheid op de hulp en den steun dien bü voor velen was zoodat die nagedachtenis in eere zal worden gehouden De voorzitter besloot mot de bede dat de Almachtige de betrekkingen vun den overledene kracht moge geven om het verlies met onderwerping te dragen Ingekomen bleken de geloofsbrieven van de hoeren mr W H J Th van Basten Batenburg gekozen ter vervanging van den heer Van Wijck benoemd tot lid der Tweede Kamer en van jhr H P C Bosch van Drakestein gekozen ter vervanging van wijlen jhr Van Nispen voornoemd De commissie in wier handen deze stokken gesteld waren conclndeerde bij monde van den heer Schimmelpenninck van der Oye tot toelating der nieuwbenoemde leden na eedsaflegging De hoeren Van Basten Batenburg en Bosch van Drakestein legden de eeden af in handen des voorzitters en namen plaats Ingekomen waren de door de Tweede Kamer f laatstelijk aangenomen wetsontwerpen De vergadering werd daarop verdaagd tot Donderdag half elf T W K K U K H A m B H Zitting van Dinsdag 3 December De beraadslaging over de staatsbegrooting wordt voortgezet De heer van Kempen verwacht van dit hem sympathieke Kabinet bevordering van de Zondagsrust door berzioning van de Zondagswet niet in Engelschen geest doch in echt HoUandschen zin ontworpen door echt Hollandsche ministers die niet van Engelschen kleur zijn gelach Verder zal Spr vol vertrouwen de in do Troonrede aangekondigde maatregelen afwachten betreffende de opbeuring van den landbouw vervalsching van voedingsmiddolen het loerlingenstelsel octrooiwet l rbeider8dontract openbare zedelijkheid ouderdorasverzekering en tariefsherzicning ter bevordering van den nationaleu arbeid Vooral laatstgenoemde maatregel ontving bij met blijdschap evenals hg tuejoicht dat het Kabinet de godsdienstige belangen der natie boven de stoffelijke zal stellen Spr wijst nog op het gevaar dat de maatschappij van de zijde van het socialisme dreigt maar ook op de Welwillendo ontvangst dezer regeering van l iberale zijde zooals bleek bij het Indisch debat H j verzoekt haar het land te verlossen van de weelde van twee tijden en zich de belangen dor Leidsche universiteit een Nederlunsch belang aan te trekken H 89 8 31 7 45 8 18 07 8 SS 8 61 t sg 48 7 4 8 18 De heer Van don Bereh van Heemstede den financieelen toestand beschouwende wenscht in verband met de afnemende draagkracht der belastingschuldigen dat versterking van middelen meer gezocht wordt in de richting van indirecte belastingen en tariefsherziening vooral nu nitgaven voor sociale maatregelen voor de deur staan Men herstelle de oude hoogere mutatierechten tot den verderen tegengang der bouwspecnlatie I e heer Schaper bespreekt het werkplan der regeering in het bijzonder destolfeljke zyde hoewel deze wordt achtergesteld bü de geestelijke en zedeiyke belangen Dit na strodt met de maatschappelijke toestanden zich openbarende in werkeloosheid Wut zal de Eegoeriug daartegen doen f Intnsschen doet het hem genoegen dat de Kegeering met de sociale quaestie rekening wil houden maar gerust is hij niet Want wel is Dr Kuyper democratisch maar de meeste andere leden van het Ministerie ziJn conservatief zoodat den Patrimonium demoeraten Talma en Van Vliet een zware taak staat te wachten Zondagsrust juicht ook spr toe maar hiJ betreurt het dat de Regeering vooreerst geen uitzicht geeft op beperking der werkuren zonder welke Zondagsrust niets beteekent Het ontwerp der vorige regeering verbood ten minste den bakkersnachtarbeid Van de antirevolutionaire partij is hieromtrent weinig te wachten meer van de Roomsch katholieken omdat de Paus in de Encycliek Rerum Novarnm beperking van den arbeidsdag in krachtige woorden voorstaat hij rekent althans op hunne medewerking Tot staving schetst hü de nadeelen van overmatigen arbeid op de gezondheid der werklieden en den invloed op bet drankgebruik dat door verkorting vermindert geheel overeenkomstig het streven der Kegeering tot beteugeling der drankzucht Met verschillende andere ii aatregelen in de Troonrede aangekondigd vereenigt hij zich maar hu dringt aan op onverwijlde invoering der ongevallenwet en opneming daarin van dienstboden Oudordorasverzekering met werkliedenbijdragen verklaart spr onmogelijk wegens den lagen loonstandaard en den armoedigen toestand der arbeiders Beter ware het de kosten te dekken door vermindering der militaire uitgaven en vérhooging der eftectenbelasting Vooral wraakt hij als verderfelijk en als politieke zakkenrollerij dat de regeering invoerrechten wil heffen ora daardoor directe belaslingen te ontgaan zoodat het volk geen de minste controle heeft En evenmin gaat het op de arbeiders lekker te maken mot vermindering hunner pensioonbpragen uit de opbrengst van het tarief Overigens is deze Kamer z i ongesgjiikt voor doortastende hervormende maatregelen en wel tengevolge van ons beperkt kiesrecht dat Ministor Kuyper zelf niet wil uitbreiden dezelfde die vroeger verklaarde als Christendemocraat te willen leven en sterven Een termijn voor indiening van een noodzakelijk voorstel tot grondwetsherziening laat zgn partij zich niet opdringen Zy zal zelf het tydstip bepalen Overigens zal die party geen amicale oppositie i la Mees tegen het Ministerie voeren maar een radicale geene deloyale Bepaald is gisteravond vergadering te houden en de aanvang der werkzaamheden volgende dagen op 10 uur te stellen De heer Van der Zwaag nagaande den oorsprong en da samenstelling van het ministerie betoogde dat beginselverzaking had plaats gehad By verkiezingen is de afspraak geweest Anti rovolutionaren en Katholieken in strjd met art 21 van bet Anti revolutionair Program en voorts is de Anti revolntionairo party afgeweken van de vroeger nitgespriken aandrang tot kiesrechtberziening Utiliteitsgronden gaan niet op vrees voor het socialistisch dryvon kan niet gelden daar de voortgetrokken liberalen an de familie zyn der socialisten volgens de overzyde Spr verwacht niets meer vnn kiesrechtherziening vooral nu do heer Moes met het Kabinet meegaat die de lykrede liield op democratie van Dr Kuyper Spr bestreed ook de politiek van den beer Mees die met het kabinet samengaat in kapitalistisch streven Verder betoogde hy dat het Kabinet geen coalitiekabinet was daar dan ook de liberalen hadden moeten vertegenwoordigd zyn Voorts vroeg hy waarop de samenwerking van protestanten en katholieken dan nn gerust kan daar vroeger samenwerking als misdrpf was gekenschetst Men had voor een coalitiekabinet evengoed by de liberalen terecht kunnen komen De heer Van der Zwaag verweet het kabinet beginselvcrzaking De anti revolutionnaire verzaakten hun program en hun wensch tot kiesrechtherziening Hy kwam verder op tegen de rede van den beer Mees die met het kabinet samenwerkt in diens kapitalistisch streven Ook betoogde by dat het kabinet geen coalitie ministerie was want de liberalen waren er niet in opgonoraen Van het werkplan der regeering verwacht hy weinig lieil voor de arbeiders De heer Michiels van Verdaynen verdedigde het samengaan der korkeiyke partyen betuigde zgn sympathie met het vorig kabinet behalve ton aanzien der voorbereiding van de vredesconferentie en zeide steun aan dit kabinet toe ter zake van sociale horvormingen zonder algemeen kiesrecht Nog voerden s namiddags en s avonds het woord de hoeren Tydeman Schaepman roeraan Borgesius Dr de Visser Nolens en Staalman De afdeelingen der Eerste Kamer jiebben benoemd tot rapporteurs over do Indische begrooting voor 1903 4 wetsontwerpen en het ontwerp betreffende afbchaffing der uitvoerrechten van indigo en van koffie in Ned Indie de hoeren Fransen van de Putte Godin de Beanfort Van Alphen s Jacob en Nysingh By de gisteren gehouden stemming voor een lid der Tweede Kamer in het district Tilhnrg 5592 kiezers zyn uitgebracht 4388 geldige stemmen Daarvan verkregen de hoeren A L J van Waesbergho r k 2098 A H A Arts r k 1865 mr A L N baron Sleet tot Èverlo r k die voor de candidatuor bedankt had 298 en J A Bergmeoer soc dem 107 stemmen Herstemming dus tnsschen de hoeren van Waesbergho en Arts Gemeng de Bericht en 1 8 18 11 01 10 80 10 48 0 64 1 18 11 4S Te Westkapelle hebben Maandagmorgen ongeveer 250 dijkwerkers den arbeid aan den dyk gestaakt Het betrof voornamelijk een loonkwestie Zaterdag was hnn door den opzichter een nienwe regeling voorgelegd waarbj hun loon zon verminderen Daarmee namen zg geen genoegen Maandagmorgen hebben de dgkwerkers zich begeven naar het kantoor van den opzichter waar een twaalftal binnen traden om hun grieven bloot te leggen doch z $ werden naar hnnnerzyds ons werd gemeld niet ontvangen Hun zouden o a de woorden zyn toegevoegd Ik wil met jelui niets te doen hebben maak je van myn kantoor af Daarop stelden de dykwerkers hnnne eischen op die y ook aan het bestuur van den polder Walcheren hebben overhandigd Hunne eischen zyn van 1 tot 4 uur werken f 1 van 4 tot 8 uur werken f 1 25 loon Voor nachtwerk en arbeid in het water waardoor zg nat i orden eischen zg dubbel loon terwyi Zondags niet willen werken tenzg in tgd van nood Op hnnr e vordering hebben zg nog geen antwoord ontvangen Bovendien hebbon zy verklaard niet te zullen werken zoolang de opzichter niet verwgderd is Verder schgnen er nog andere grieven te zyn die in verband staan met den tyd en de wyze van schaften De opzichter wil niet hebben dat de arbeiders daarvoor het werk verlaten het eten moet dus gebracht worden door vrouwen of kinderen De arbeiders honden zich kalm Do rust is geen Oogenblik verstoord M Ct Zekeri ond 27 jaar arbeider te Berlikum heeft Zondagavond aan den ge meenteveldwachter Van den Bussche aldaar bekend de dader te zgn van den in Augustus 1899 geiileegden moord op den rietdekker P van den Boom uit Heesweek die op een Zaterdagavond van zgn werk komende yerd doodgestoken De dader is eergister door de marechaussee gearresteerd en heeft eergisteravond aan de justitie zgne bekentenis herhaald 8 H C sta dsnIbjws POÜDA 4 December 1901 VERG APERINÖvan den GEMEENTERAAD op Vrgdag 6 December 1901 des namid dags half twee nre Aan de orde 1 De benoeming van a een voorzitter en twee leden van hetstembureau voor de verkiezing van oenlid van den Gemeenteraad in het 3 kiesdistrict b eene gemeente vroedvrouw luBf StNo 1 ® Het voorstel tot wyziging van do begrootiiig der gemeente gasfabriek voor 1901 Ing St No 102 Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting vooi 1901 Ing St No 106 Het voorstel om P de Jong vergunnMte verleenen met fuiken en dobbers mde wateren der gemeente te visschen Ing St No 103 Het voorstel om nader te bepalen dat deleden van den Raad voor het bywonon zgner zittingen presentiegeld zullen genieten Ing St No 105 De ontwerp verordening regelende debezoldiging van het onderwyzend personeel aan de lagere scholen der gemeente Ing St No 101 De ontwerp verordening tot wgziging derAlgemeene Politieverordening Het voorstel om aan J E van DongenBolding vergunning te verleenen een wegaan te leggen aansluitende aan de PrinsHendrikstraat Ing St No 104 Het nader voorstel om aan J M VasVisser concessie te verleenen voor denaanleg en de exploitatie van een stoomtramweg van Qouda naar Schoonhoven Ing St No 68 De Ud Gouda van het Ned Onderw Oenootschap zal op Zaterdag 7 December 1901 s avonds om 8 uur in t lokaal Nut en Vermaak der Sociëteit De Réunie Oosthaven Oonda een soiree musicale et déclamatoire geven met welwillende medewerking van Mej C sopraan den heer Hofman uit Woerden Bariton den heer Ëssehaggers viool den heer Westbroek bas en den heer Spaanderman piano Programma 1 Arie des Osmin ans DieEntftthring Mozart Solo voor Bas 2 Romance L v Beethoven Viool Solo 3 a Auf die berge mOcht ich steigen A Spoel b Das hab ich ja zo hans Carl Bohin Soli voor Bariton 4 Het verhaal van een werkman A Belinfante Voordracht v d heer W 5 Da naebtlager in Granada Duett des PrinzRegenten and der Ga brielle Kn utzer Voor Sopr en Bariton 6 Cavatine Joachim Raff Viool Solo 7 Een wedstryd in t reci teeron Henny Voordracht v d heer W 8 a Frllhlings sonnen schein W F ö Nicolai b In t Bosch R Hol Soli voor Sopraan Muzikale contrasten Voordracht v d heer W a Undine Duett desKtthleborn and der Undine Lortzing b Duett rE apageno nndFapagena aus Die Zoaberüote Mozart Sopraan en Bariton OuBËRKRBK a d IJsEL lu de jl Donder dagavond gehouden raadsvergadering is o a besloten overeenkomstig het voorstel van Ged Staten om de in do vorige vergadering vastgestelde regeling van de jaarwedden der onderwyzers in dien zin te wyzigen dat de eerste verhooging namelgk die van f 550 op t 600 eerst intredend na 10 jaren dienst geleidelgker zg door f 575 toe te kennen wegens 5 en f 600 wegens 10 jaren dienst OüDswATES Vrgdag 11 trad de heer D de Clerq van Bussum in tNntsdepartement alhier als spreker op en wist gedurende 3 sur zyn auditorium op werkelgk boeiende wgze te onderbonden met het onderwerp de satsnriyke leefwgze Spreker gaf eerst een overzicht van ons sociaal leven daarby latende uitkomen dat daarin veel is wat niet deugt Om er verbetering in te brengen moeten we zoo mogeiyk tot de natunrlgke leefwyze terug Hoe beter de maatsehappg is georganiseerd hoe beter bet ons gaat Verder vergeleek spreker ons leven bg dat der dieren en kwam tot het besloit dat wg onnatunrlgk leven Licht lucht en ruimte zgn de hoofdtactoren van ons bestaan en omdat dat in de krotten onzer groote steden bgna geheel ontbreekt schnilt volgens spreker juist daar het sociaal gevaar Hierna besprak spreker bet fabrieksleven onze Ueeding ons schoeisel corsetten wassching onze vermaken onze voeding de jacht enz en wist vooral nit onze wyzo van voeden in verband met die der plantonetende dieren te bewgzen dat we tot deze laatste bebooren en ons dus alleen met planten moeten voeden Ofschoon we het in sommige opzichten niet geheel en al met den spreker eens waren en hg naar ons oordeel soms wel wat overdreef moeten we toch bekennen dat er in hetgeen hy tot verbetering van ons sociaal leven aangaf veel waars en goeds is en ook daarom den hartelgken dank hem bg het scheiden door den voortitter gebracht ten volle waardig was Na afloop werden lichtbeelden vertoond die betrekking hadden op het verhandelde en waarmee de heer De Clerq bet pnbliek nog eenigen tgd aangenaam en leerzaam OBdetUeli Rechtszaken Gisteren werden door de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam o a de volgende vonnissen gewezen C J M K 18 jaar stoker te Gouda wegens mishandeling tot f 5 boete subs 10 dagen hechtenis P T 25 jaar fabrieksarbeider te Gouda en J H O 25 jaar arbeider te Gouda allen wegens wederepannigheid resp tot 7 dagen en 14 dagen gevangenisstraf Op 4 October had de veldwachter H Mulder surveilleerende op den IJseldyk te Ouderkerk a d IJsel de goedheid den dronken sjouwerman E K die herrie schopte op den openbaren weg naar bnis te brengen Aanvankelgk liet K zich leiden als een lam maar toen hy dicht bg huis was en de ouwelui in t zicht kwamen werd het mis Hg raakte zelfs aan den slag met zyn moeder die nog van den grond tuimelde De kerel werd hoe langer hoe lastiger rukte zich uit do handen van den veldwachter die hem later echter weer te pakken kreeg en zelfs van zyn sabel gebruik moest maken om bet dronken liedje te temmen Wegens wederspannigheid reqnireerde het O M 14 dagen gevangenisstraf De beklaagde wist er niks van Hy was zoo vet als oen slak geweest I N GE ZONDEN Geachte lïeer I Hierby vraag k u beleefd of u zo goed wilt zgn t volgende als ingezonden sluk in uw blad te plaatsen Bg voorbaat d iuk k u voor do rag gogevcn plaatsrnimte Aan eeu Ooudschc Sluniiii i d Uw enigszins satieriok scljryyen h oft me heel veel gotds gedaan k H iil nii Lr gehoopt op n stuk dat nog moer satii iu bevatte maar waarin ge mu uwe med ewr kiEig beloofde Bewaar uwe saliere lievei en toon dat ge mee wilt werken ora on s van betere geschiktere stukken te doen genieten In nwe zncht om eens satieriek te zgn hebt ge t doel waarmee k m n Brief schreef voorbygehold Uwe satire is hier mispl iatst bewyst niets en zeg niets ze is ontaard in n flanwiteit t Is jammer dat go daarvoor nwe pen gebruikte ze had iets boter iets goeds kunnen scheppen iets goeds niet voor u alleen of voor rug maar voor t Uuudse publiek Uw stuk kan heel veel kwaad stichten omdat t geen bewgs levert d it ni n doel begrepen is Hiermee neem k zouder enigszins ontstemd te zgn zonder onnodig satieriek te zgn vriendelik afscheid van m n Goudsche Stumperd PAUL VAN OPHÜIJSEN M de S l De bom barst uit den weg Van Ophnisen Dat er nog niet wat meer scherften naar Uw hoofd vliegen U is al geraakt of was t mis en terecht Nog eens terecht Het verdient straf jonii Ie zijn Waarom U eerst niet boyverd wat vroeger ter wereld te komen f Waarom waart ü hier niet op do lagere school P En bovenal waarom niet vooraf een drama geschreven alvorens te oordeelen over t tooneel U dacht dat zoo iets voor een criticus niet noodig was Dat komt door üw jeugd Zorg toch dat je spoedig wat ouder bent Ik onderschryf volkomen hetgeen de Stumperd beweerd Als Uw schoenmaker V scheeve hakken maakt jeugdige Van Ophuisen waag het dan niet daarover te klagen Want tusschen twee prikken in zal de werkman U toevoegen Laat jg me eerst oris een paar rechte hakken van jou eigen hand zien U heeft driedubbel gezondigd lo wat betreft Uw late geboorte 2o Uw oordeelen over iets dat ü zelf niet kunt scheppen 3o Uw pogen het troebele laagje te verwgderen dat dryft op het waarlgk heldere vgvertje van Gouda s kunst en kunstgevoel J V 368 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Woensdag 4 Dec No 17143 f 20 000 7584 I 6000 6564 f 1600 6492 f 1000 15502 en 20936 ieder f 400 6982 en 16293 ieder f 200 2773 3382 6618 7004 7663 en 18169 ieder f 100 16 86 64 31 3540 69 32 46 6902 46 68 14 82 91 26 92 3681 34 Prgzen van f 30 6 3483 5861 8984 11947 14517 17739 9005 12138 45 71 9170 55 14637 17843 9202 70 49 83 3 12234 61 89 9334 48 77 17926 66 62 89 30 139 3725 61 89 61 14706 32 250 73 72 9446 65 13 63 89 76 6034 91 12304 17 18028 407 81 90 957Ü 38 14832 32 10 3803 6155 90 72 88 92 56 62 79 9601 12427 14909 18100 62 93 6236 9746 57 58 17 88 3932 6418 62 66 86 31 665 82 30 9841 70 15034 18216 798 4006 39 50 12513 15127 60 859 14 44 72 52 16231 86 68 2b 78 95 64 16350 94 90 8 6513 9957 68 67 18332 988 4118 34 10000 80 80 59 1010 38 62 53 12659 15402 18426 23 64 79 10107 78 35 51 79 60 89 88 12731 77 18546 1144 65 6662 10277 78 16606 18629 58 4212 88 81 12836 58 44 lt 15 6713 92 12908 15611 58 83 51 6828 10314 29 21 62 1265 70 82 88 56 42 70 1358 4306 6928 10464 81 15719 18805 6U 21 81 82 13199 25 47 89 4400 7010 10608 13201 61 18904 1431 38 48 20 2 71 19084 tl 53 7205 50 16 16804 19234 58 14 61 54 48 35 60 66 17 10602 13324 80 19323 93 81 78 18 91 5925 34 99 4528 7413 26 13406 53 37 1556 61 7531 0718 13639 57 39 1640 68 7695 33 42 16010 65 83 4634 7724 41 46 17 19449 92 37 25 43 46 64 90 94 73 36 63 3659 6114 19520 96 4 a6 49 90 3714 69 64 1702 47 7874 10842 23 6295 9797 16 62 7907 74 57 0309 19853 1876 61 43 78 13805 83 19937 88 67 62 91 20 88 43 1926 4827 92 10919 43 16418 65 68 30 96 11015 68 22 20030 93 77 8019 21 67 6 527 33 2010 4991 73 11145 13905 16717 20147 2168 6029 74 51 40 16823 50 2258 BO 8125 11211 53 fi 80 83 91 36 61 76 65 20275 89 6139 39 11351 79 16977 20314 2372 60 8265 73 14019 78 37 24 o 6271 98 11477 61 17002 20470 2579 5334 8441 11 536 96 67 87 2633 38 8570 69 14138 96 20608 2894 52 92 11605 63 17142 15 3063 4Ü6 8696 49 14207 90 18 3119 38 7060 53 14303 17207 28 29 39 91 98 66 68 20637 3213 5661 8812 11766 84 17306 45 56 5647 27 11893 14449 55 20834 77 52 8939 11913 50 17421 43 3312 6737 46 20 63 17657 20917 95 6809 2 41 79 17608 59 1 3466 21 73 2o ilasse 2e Lyst 205 30 m z 19530 en 20574 m z 19674 Amsterdam 3 December 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 3 December door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder conrante fondsen Opr aand Oranje Nassau Hypotheek Bank f 100 Singkep Tin Mg 98 4 pCt Oblig Passage My to Rotterdam 96 i pCt 6 Calve Delft Fransch Holl Oliofabriekon 100 Vi Veenendaalsche St spinnery en Wevery 99 6 My t expl vanRademaker s Cacao en Chocolade fabrieken 100 Aand Nederl Westfaalsche Spw Maatschappy 260 Assurantie My tegen brandschade en op het leven DeNederlanden van 1846 f 300 Levensverz Mg Arnhem 50 pCt Nederlandsche Lloyd 42Vi 4 pCt Oblig Vereeniging tot christeiyke verzorging van Krankzinnigen en Zeuwlgders inNederland 95 Uitgewerkte notitièn der op 11 December a s te houden Effecten veiling doordeCommissiebank zyn van af 6 December e k verkrygbaar Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wg n de volgende fondsen 16 pCt f 105 96 pOt 86 75 31 62 20 GEVRAAGD Aand Straatweg Gouda Bode Opr aand KoninkI Stoomwe verg Nyverdal 4 pCt Oblig Passage My te Rotterdam Aand My de Korenschoof Flesschenfabriek Delft My De Betuwe te Tiel Brandgevaar Mg te Amsterdam Levensverzekering Mg Arnhem Tilbnrgsehe Waterleiding Opr 1 f 105 106 100 AANGEBODEN aand Singkep Tin My pCt Pandbrieven Intercommnnnle Hypotheek Bank 100 pCt Aand Noorden Zuidhollandsche Bank Maaty Geldbelegging te s Gravenbage Assahan Tabak My Silan preferente Bod pCt Cnltnur My der Padangscbe Bovenlanden 66 Mynbouw My Bendisberg Boekit Pondok 98 Bod pCt Gooische Beetwortelsnikerfabriek 70 90 Suikerfabriek JSger 30 te Rozendaal My de Korenschoof 126 Koninklzk Tabak en Sigarenfabriek v h Ribbius Poletier Jr 76 Brandgevaar Mg te Amsterdam 40 ISEClL lv£B Stoomtrawler Visscherg IJmoiden VERSCHEIDENHEID Eergisteren poogde te Leiden een hnl vrouw haren man te vergiftigen Zy had arsenicum in zyn eten gedaan Gelukkig bemerkte de man het na slechts een weinig er van te hebben gebruikt De echtgenooten loefden tot dusverre in zeer goede harmonie zoodat huiselgk ongenoegen er geen roden toe kan hebben gegeven Denkeiyk was de vrouw die geruiraen tyd zenuwachtig was op het oogenblik dat zg de daad pleegde niet toerekenbaar Voor de St lTicolaas NIEUWE ZENDING HEBRBNDASSEN Ï OULART LINNENGOED Ook Damesen Heeren Parapluies ea Handschoenen Aa VAN os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelepkoOH o tl Beurs van Amsterdam Slotkra 961 9l s DEC I Vfkn NinuUHD Oart Ned W B SVa SOV J j j dilo di a duc 8 95 dilo dito dito 8 6 UoKaAa übl aou 11 1881 S4 9 Italii lasabrtjffioglSSl Sl 6 91 OoBTlxa Obl m papior 1888 I SS 81 dito ia lilforlSSS 6 61 PoKTVSAL Obl met ooupon S dito tiokel 8 S4 ftnauLlio Obl BuDeal 1894 4 SO dito Oeoou 1880 4 9 V dito bij Botha 1889 4 97 V dito bij Hop 1889 90 4 97 dkto ia goud laen 1888 8 dito dito dito 1884 8 Spam Ferpel Khuld 1881 4 87 Tdhiu Gapr Conr loeD 18 04 86 Gec loenitiK aatie D j 14 Gaclaeain aariaC ZiilD AnBp ir oblg 18 6 104 i Hnioo Ob ut 8ob 18 0 8 VluiniLA Obl oabep 1881 4 80 AwaiiaDAH Obligatiaa 18 6 8 O BoTTHDAH stad leen 18 4 8 W Nio N Afr Handelaff aand Areadab Tab ll CaTUficataii 676 Deti Maataohappij dito 416 Am Hypotheekb pandbr 4 Gult Mi der Vonten aand i Gr Hypotheekb pandbr 4 Nederlandeohe bank aand 194 Nad Handalmaaticb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 61 Bott Hypotheekb pandbr 4i i Utr Hypotboekb dito 4 101 j OonBKl Ooal Hong bank aand 1S0 BoaL Hypotheekbank pandb 6 AxiBiKA Eqal hy potb pandb 4 Huw L a Fr LioD aort 8 86 ii Kan Holl U SpooMff Mij aand 108 Hij tot Eipl T St Spir aand 111 Had lud Spoorweg m aaad SlS i