Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1901

Vrkrs Slotkra 80 8 Vl 98 5V 91V 82 81 l 84 8 l V 871 86 V 101V 80 90 88 678 418 So 8668 Zaterdag 7 December 1001 40ste Jaargang Beurs van imsterilain j HATIOITALE GREDIET BANK geiestlKd te AII MlEII LEENT GELÜ op laugen lermtjn met gemakkelijke aflossing onder borgstelling en polis van levensverzekering Vertegenwoordiger voor öouda en omstreken 3 7 VAN ÖALEN te Gooda 8 DEC I SiDimtiKB COTt Ned W 8 dito di o ditc 8 dito dito dito SHoliail Obl Qottdl llSl tS 4 TJLI IB ïnwhryTiog 186Ï 81 5 OoiTlMft Obl in papier 1868 I dito in Kilvorl8A8 ft PoBTVQAL Obl mtit coupou S dito tictEot 8 BtnIAKD Obl BiDneiil 18114 4 dilo Oeoooi 1880 4 dito bij aolbl 1889 4 dito bq Hop 188ll 0 4 dito in goud lees 1883 6 dito dito dito 1884 E 8FA1I Ferpet lohulil 1881 4 lüSKEiJ Qepr Couv loeo ISfO 4 Gec leeDiog urie ü Oe$ leeain MrieC ZüiB AraRp obIg 18 5 Hliioo üb it Sob isto e Vniuviu Obl onbep 1881 4 AWITUDIV ObUgitien 18 5 9 BoTTlWAH Stad leeu 18 4 3 NlD N A fr Hindelsï nd Ateodib Tab H i üertifiwteii Deli MaatMhappij dito A ro Hypotbeekb paadbr 4Vi Cult Mij derVoHtonl aaad Gr Hypothooltb paodbr 4 i Nederlaodache bauk aaod Ned Haodelmaatiob liito N W II Pao Uyp b pandbr 8 Kott Hypotbeotb pandbr i l Vu Hypotheekb dito 4Vi Ooni a OottHoiig bank aand Btai Hypotboakbank paudb I AuuKA Kqal hy patb pandb 4 Hnw L O Pi Lion ert 8 NlD HoU U Spour w Mg aand Hij tot Bipl 1 8t Spw aand Ned Ind 8poorweg m aaod Ned Znid Afr 8pm aand 8 t dito dito dito 18111 dito 4i i IliUl Spoor l 1887 8ÏA Eobl S Zuid Ital Spwmi A H obl 8 PoLIK Waraoliau Weenen aand I Beal Gr Run 8pw Mürl obl 4 Balliaebe dito aand FaitowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrtk Ch Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amiuia Uiinl Pao Sp M j obl 5 Ohio fc Irtb W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Ie Biü Gr Spm oort v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiar It Nasbvilli Oer v aand Meïlco N Spw Mij Ie byp i 6 Mill Kania T 4pOt pref aand u N ïork Ontaaio k Weit aanl Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud St Paul Uinn k Maoit obl Un Pao Hoof lün oblig 8 dito dito Line Col le hyp 0 8 Oahada Can South ühert v aan 1 Vm 0 Ball t Na lo h d o O Amaterd Omnibui MiJ aand I Botterd TramwoKHaatB aand NiD 8ud Amsterdam aand I 8tad Eotterdam aand 3 BlMII Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaisl 1888 i HoNo TheiM Eogullr Oiaolioh 4 OnaTIHH Staatileenig 1880 I K lC Ooat B Or l880S Sp BtadMadrid 3 1868 Nail V r B A b Spool oort fiOUDSCHE eOERAMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Icleraan A o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefeoii Ko lliif ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën toti 1 uur des mi ld ey 101 uo 68 108 lis 818 86 89 104 7l 881 100 116 1407 ♦ O 108 107 106 861 104 69 64 99 101 10 7 101 1031 l Vl 117 lOi iV Mantels Japonstoffen PELTEEIJEN in bnitongewoon grootc kouzo van do good koopste tot do beste soorten Prijzen zeer Concuvcerend O SAMSOM AOVERTKINTIKiV Ifbraak le koop Bestaande in Planken Leggers en Eikenpalen va 72 goBloopto Looikuipen Te bevragen bü JOl s VAN DAM te Haastrecht of op het terrein van de looièrij Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f eeat de K O bfl A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ARDINES S leveren PRiMA KWALITEIT BLIK IE ir è cent BKIKJE met sleutel t BLIKJE met sleutel Uet beste Mrannche merk BLIK met sleutel JO cent 4 BLIK met sleutel f 1 45 Geconcenlrrerdt Toaialen per busje 15 t voldoende voor soep voor 6 personen Bene gebruikt muit ge het vaat anderen reeonimandeeren Hoogachtend G WIEITJEI TIENDEWEli D 69 Zie de ExpottUe bij L C DE LANG Markt 93 FRANSCEE STOOMYEEVEEIJ H clieiiiische Wïsscberij TAN 11 0Pi i NiiEiiiiii u tU liriiinkade liottertUttn i ebr vet i r 1 door Z M den Koniu der Belgen üoofddepöt voor OOUÜA de Hwr II G TKIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit Toor het Btooiuen eo verven van alle Heerenen Üaraeagarderoben alsook alle Kindert oederen Speciale inrichting voor het Btoonion vau plucne mantela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de n eavvste en laatste methode tfevertd Tluerrj i WondnbalBtm in do goUeole worohl bekeüd on geroomd Onovertroffen middel tegen nlle Horst L O n IC Lever na KZi kten enz Inwendig zoowol a s ook uitwendig in bijna iille ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden l r 8 per flicou t 1 iMir post t 1 16 TMetry a Woadtnalf iiozit ücii alstiog oiinoköiido gonfleskraoh OU lioilzamo working Mmikt moostftl elke pijulijke fin gevMirvoilo oponitio Reliool o erbo lig Mei lü o nlf word ouii 14 aar oud vuor oiifceaeeslljk rehoildeil beeilg ezwel n onlnans eo bijna 2a lanr kankerlUdeii irenez ii Hrouict guuozing en vBrzftchting dor pijneri bij woaden ontatekingoneni vim itllorlui nard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Noderland A poiliük r lIËNKi StNDËKN Koklii 8 Amsterdam Watr K ti Ae t ii beatelle men direct aan die bchutienapotheke 1 18 A I HItltllY in Pragredn bel Uohitwh Ociterreioh Gelieve prospectus te oatbieileii bij bot Ceutrul Depot Sander Rokin 8 Amterdam I ll W W IPI I IIIII IIMI H I II W I II JM III W II t m J M Oiidergoteekende beveelt zich beleefd aan üor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wattot het koksvak behoort desvjrlangd metbyievering van servies ïUver talellinnenenz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Gooda tlruk van A BRINKMAN Zn In de Vergadering van 28 NOVEMBER 1901 is metalgemep stemmen tot Candidaat voor de Gemeenteraad gekozen Voor lllstrict III de f r j DE JONG Hz die dringend bij de Kiezers wordt aanbevolen Het Beatuw Mr M M SCHIM vi deb LOEFF Viee Pretident M NOOTHOVEN vu ÖOOB F HERMAN Fz O A TAS DUB WANT E OOSTENRIJK J VA TELUNGEN H E VAN DER ROER J H VATTEKANNE U Secretarie De verkiezing zal plaats hebben op DINSDAG 10 DECEMBER 1901 Het Bureau is geopend van 8 tot 5 uur 14740 LOTEN II 4102 PRIJZEN EERSTE OELDLOIESIJ N BRmNTSCHE Gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij 45 cents per lot H müJekl nKR fiteSTUTJiinTRBljI I P t begint te trekken met § 4140 ÊMteu waarvan 4IOi prljmen en 2 Hremiè u moeten worden Do Eerste IToord Braljaiitsclie Qeldloterij trekt ook met M4940 Bjoteu waarvan 4iOZ Pramen moeten worden De nummers die in de Staatsloterij winnen winnen ook bij de le N BR GELDDüTEBIJ Uitstel ol knoeierijen met trekkingen dos beslist onmogelijk Van de 7 deelnemers moeten 2 met een geldprijs uitkomen en niet zooals in de meeste ioterijondernemingen lOOÜ pr op 100 000 loten Frozen t lOOO 1 OO 1 00 ISO 1 lOO enz enz Prijs per lot 43 cent met volledige prijslijst der 4102 geldprijzen en prospectus Do gelden worden gedeponeerd bij de Noord Brabantsche Loterij Effectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prijzen in contanten uitbetaald tegen intrekking der loten Men beproeve dns ziJn geluk iii deze soliedste aller loterijen en zonde het bedrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer A l Al DIJii Brkda IflT Solide Wederverkoopers gevraagd Geen Kinkhoest Geen Influenza Om fSiiikhoesl Influenza Borsten ISeelaandoening binnen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I 4 1 T II E uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van w éé iiii H N VAN SCHAIK r DEN HAAG HofleverancierB Firma WOLPf Co Westhaven 198 Gouda O M1EB1B8 Kleiweg E 100 Gouda E B V VN MJLÜ Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN MoordrecU PINK8B NieumrkerkadJJeel A K VAN ZESSEN SckooTihove J Ta TOBKKN Boikoop B T WIJK Oudewnrr A SCHEEH HaattrecM P W 1 f Of OudeaaUr K va o HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPH K Moercapelle O v D STAR Waddingmeen Wed I HdLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waélingmem P A uu GROOT Oudewater D i D JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKER te Benschop TT 2fcs Patent H Stollen ifkt uiiuick arnung Der grofêe Erfotg hu umAPa PutmU H StoUen trrungsn hxt Antau t nr lohMMui wertMoBen yachahtnun ett g 4ttm Itan kutfe itJttr unwi gtef Bciiarfen H 8toÜ n nar ran uoi JlMot othr lo totchta Ekuihêndlunéa k émm uBitr Plak t ml MtmtUhwi uaéêltintt M Flacons 11 70 ets 40 et bj i K IStiEVI 0 De BURGEMEESTER der gemeente Goud i Gezien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis d tt op D nsd ij den io len December as tusschen des voormiddags acht en des namiddags vijf uur de stemming zal geschieden ter vervulling van eene plaats m den Gemeenteraad waarvoor candidaten zijn JONG J Dl Hz en JONGENBURGER R l En herinnert aan den inhoud van art ij8 v in het Wetboek van Strafrecht luidende Hij liie opzettelijk zich voor eetï ander uitgevende aan ecnc krachtens wettelijk voorschitt uitg schreven v irkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstrat van ten hoogste een jaar Gouda den 6n December I901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuKenlanilscb Overzicbl Brand en Hertzog die hun Vrjjstaters in Januari II naar Calvinia voerden zy n opnieuw in dit district Brand heeft een klein commando Transvalors onder zich terwijl Hertzog s voljjelingen Vrijstatcrs zjn Er zijn Woensdag drie Boeren Iagcrs o errompeld en 250 Boeren gevangen genomen namelijk meer dan 100 ten zuidwesten van Ermelo 93 biJ Nyistroora in hot district Waterberg waar een lager was behoorendo tot Boijcrs commando en 19 in het noordwesten van Transvaal waar Liebenberg s lager genomen is Het dejeuner in de Gildenhalle ter oero van den prins en de prinses van Wales was schitterend De prins van ales gal in een lange redevoering een zeer welsprekend overzicht van den uitslag van zjjn reis naar het rijk buiten Europa Hij wees op den hartelijken aard van de betrekkingen lusschen het moederland en do koloniën en op de trouw van de koloniën aan de Kroon Salisbury zeide in een loost op den Lord Mayor Ongetwjjleld is het waar dat wj op dit oogenblik vele vijanden ijebben die geen groote terughoudendheid toonen in de uiting van hun meening maar aan den anderen kant heeft de reis van Hunne Koninklijke Hoogheden bewezen dat wij den stenn bezitten van onze verre broeders Hun goedkeuring en sanctie zijn ons van oneindig meer belang dan alle minachting en alle berisping van andere volken Ik zou niet kunnen toegeven dat zij kunnen richten over ons gedrag ol dat wiJ onze handelingen kun I vindelijk Gevonden Wat is hij van oordeel schreeuwde Reinhold in toorn ontstoken Is he noisschien nog niet genoeg dat ik van s morgens tot s avonds aan dit kantoor geketend ben Misgunt hij mij zelfs de uitspanning welke ik s nachts in de muziek zoek i Ik dacht dat mgn vleugel en ik nu ver genoeg verbannen waren de tuinkamer ligt z6ó ver af en zóó eenzaam dat men met behoeft te vreezen dat ik den alaap des rechtvaardigen hier in huis zal storen Gelukkig hoort men er niets van Toch wel I zei de jonge vrouw zacht nik hoor iedere noot als alles in den omtrek zoo stil is en ik geheel alleen wakker lig Reinhotd wendde zich om en zag zyn vrouw aan Zij stond voor hem met terneergeslagen oogen en zonder eenige uitdrukking op haar gelaat Langzaam gleed zijn blik langs haar gestalte ala maakte hij zonder het te weten een vergelijking en de verbittering sprak nog duidelijker uit zijn gelaat vDat spijt mij autwoordde hij koud maar ik kan het niet veranderen dat je vensters op den tgin uitzien Sluit voortaan de blinden t Dan zullen mijn muzikale buitensporigheden je naar ik hoop niet in je alaap storen nen wijzigen uit consideratie voor hnn meening Waarop wij letten is de meening van onze broeders die deel uitmaken van ons eigen rijk Wij hebben ait alle doelen van dit rijk bewijzen ontvangen dat wij niets hebben verloren van de waardeering die zg hetzij t gehechtheid betzjj omdat zü het goed recht van onzo aanspraken erkennen voor ons liebben De London Gazette var Dinsdag jj bevat een lang rapport van lord Kitchener betrelfendc de krijgsverrichtingon in het tijdvak tusschen 8 September en 7 October j I Als aanhangsel wordon de rapporten gegeven door kolonel Kekowich en den bovelvoerenden otflcier te Fort Itala ingebracht omtrent de gevechten bij Moedwil en Itala B igenaardig is het dat de opperbevelhebber de hernieuwde activiteit der Boeren gelijk die zich na 15 September openbaarde toeschrijft aan do proclamatie van 15 Aug Hij zegt o a De onmiddellijke oorzaak van dit alles was ongetwijfeld de noodzakelykheid waarin do Boerenaanvoerders zich bevonden om goed over den 15en September heen te zeilen Het is hnn dan ook gelukt Ooen algemeene overgave heelt er pljiats gehad maar het hulpmiddel waartoe de commandant generaal zijn toevlucht nam om de gedachten zöjier burgers een andere richtirig le geven heeft hem en ziJn zaak zwaarder gekost dan het oonvundigo voortzetten van zjjn gewone ontwijkende tuctiok wel zon hebben medegebracht Lord Kitchener heeft stellig niet zelf het rapport geredigeerd en het maar vluchtig doorgekeken Anders zonden zulke dwaze en een beambte van hot War Office waardige woorden niet in het rapport zijn opgenomen De Boeren toch die met de zwaarste straffen werden bedreigd e dus wel het meest geneigd moesten zijn om zich over te gever waren juist de aanvoerders zelven Het is wijders ook zonderling dat de Engelsche oorlogscorrespondenten en deskundigen in Augustus dus voordat Botha zijn volgens Kitchener nit een krijgskundig oogpunt onverstandige tactiek ging volgen den toestand heel wat rooskleuriger inzagen dar thans wel het geval is Over de laatste rodevoering van graaf BUlow heerscht in de gelederen van de agrariërs en protectionisten groote voldoening ook daar waar men hem nog niet geheel vertrouwde 5 e orgaan van den Bund der Landwirto Bij deze laatste woorden sloeg hij bladzijden van het boek om en scheen zich wederom in de cijfers te verdiepen Ella wachtte nog één minuut toen zij echter zag dat van haar tegenwoordigheid niet de minste notitie werd genomen ging zij even stil heen als ij gekomen was Nauwelijks had zij het vertrek verlaten of Reinheid slingerde met een hartstochtelijke bewegmg het grootboek van zich at De blik dien hij op dit met zooveel minachting behandelde voorwerp wierp en daarna door het geheele kantoor liet dwalen getuigde van bitteren haat daarna liet hij zwaar zuchtend het hoold op beide armen rusten en sloot de oogen als wilde hij van de geheele omgeving niets meer zien ot hooren Van harte gegroet Reinhold I sprak opeens een vreemde stem in zijn nabijheid De toegesprokene schrikte op en zag verward en vragend den als zeeman gekleeden vreemdeling aan die voor hem stond en ongemerkt was binnengetreden op eens scheen hem een licht op te gaan en onder het uiten van een vreugdekreet wierp hij lich in de armen van den pas aangekomene l8 het mogelijk Hugo Reeds nu hier Kent ge mij werkelijk nog Ik zou u uit honderden herkend hebben Dat is zeker dat gij er wel aitders uitziet dan de kleine Reinhold d en ik hier atiliterliet Nu ik zal ook wel niet meer dezelfde zijn als toen De eerste woordeo sprak hij nog onder den indruk van zijn hevige aandoening bij de laatste was zijn toon niet geheel vrij van overmoed Reinbold fl arm Ug nog met teederheid om den zegt dat do redevoering van den rijkskansolier in overeenstemming is met do door dit blad h rhaaldelgk uitgesproken denkbeelden De anti semietischo Straatsblirgerzeitang verzekert dat de redevoering haar een ver heoging is en zij door het plotselinge opvlammen van den furor teutonicus in BlUow moet terugdonken aau den heerlijken tiJd waarig prins Bismarck in den Rijksdag als do rots in de branding der zee de banier van do nationale idee had geplant Zijn fraze over de kanaal politiek wordt hem niet kwalijk genomen in het conservatieve kamp omdat ziJ geen praktische beteekenis heeft Da Vossisclie Ztg merkt stekelig op dat de rijkskansciier nn niet moer mag zeggen dat men hom nog in geheel niet kent als bij niet toevallig rijksicansclier was kon hij gorust naast baron von Wangenheim don hoofdman der agrariërs plaats nemen Een nitlating die zelfs nu dertig jaar uit denFransch Duitschen oorlog den Fransclien chauvinisten als een donderslag aan helderen hemel moot hebben geklonken is Dinsdag in de Franscho Kamer gehoord Bij do beliandeling der begrooting voordo do afgevaardigde Massabuao een nationalist liet woord Sprekende over do buitenlandscbe politiek vfto l rankrijk en de pogingen van zekere zijde aangewend om Frankrijk tot oen verbond met Engeland te brengen zeide de afgevaardigde Hoewel ik niet geloof aan de algemeene ontwapening zou het wellicht na de Haagsche conferentie toch goed zijn de vraag onder de oogen te zien welke richting onze buitenlandscbe politiek opgaat Ik stel de vraag met eenigo voorzichtigheid ziJ kan een teero plek bjj ons raken MogeIgk hebt gij een Engelscïi tijdschrift gelezen waarin getracht wordt Frankrijk tot een Drievoudig Verbond over te halen Tot zulk een Drievoudig Verbond zou wanneer wij het wilden sluiten slechts zjjn aangewezen hetzö een overzeescbe nabuur hetzij onze nabuur aan de andere zjjde van onze v istelandsgrens In één woord wij hebbon te beslissen of wij de politiek van Yoos Guyot of die Van Jules Ferry zullen volgen Wat mij betreft ik verkies de politiek van Jules Ferry nl een bondgenootschap met Duitschland Ik vrees niet den naam van Daitscbland uit te spreken Er staat alleen zeer nuchter Deze woorden wekken volgens het Kamervorslag Langdurige beweging Maar de woorden van Massabuau hebben toch velen iets meer bezorgd dan de lang hals zijns broeders Kn nu komt gij zoo in eens uit de lucht vat len zonder raij van uw komst te verwittigen Ik verwachtte je eerst over een paar weken Wij hebhen een buitengewoon voorspoedige reis gehad spruk de jonge kapitein vroolyk en toen ik eenmaal de haven was binnengeloopen kon ik het f een minuut lanf r aan boord uithou den mijn hart trok naar je Goddank dat ik je alleen trof Ik was al bang dat ik aan het vagevuur van don Ijirailietoorn zou moet n geloovcn en dat ik met al de familieleden zou moeten vechten om tot je door te drmgen Reinholds gelaat Jdat straalde van vreugde bij dit weerzien kreeg bij de laatste woorden een sombere uitdrukking en zijn arm viel langzaam neer Niemand heelt je toch gezien vroeg hij Je weet hoe oom over je denkt sedert Sedert ik mij onttrok aan zyn wijze beslissing die mij aan een kantoortafel had willen ketenen en er van door ging onderbrak Hugo hem ija dat weet ik en ik had het spektakel hier in huis wel eens willen bijwonen toen men ontdekte dat ik weg was Maar d is nu bijnSf tien jaar geleden Oe deugniet is noch gestorven noch op den verkeerden weg geraakt zooals zijn lieve familie ongetwijleld wel honderdmaal voorspeld en no meer keeren gewenscht zal hebben hij keert terug als de zeer respektabele kapitein van een zeer voortreffelijk schip met alle denkbare recommandaties voor uw eertte handelshuizen Zou een zoo bevoorrechte positie zoowel it zeemansals handelsoogpunt beschouwd niet durige beweging waarmede gewoonlijk In parlementaire taal schrik verbazing enz worden aangeduid De Matin althans herhaalt de gesproken woorden met alle teekenen van ontzetting en de Figaro vindt hot geraden Massabuau als een onschadelijk grappenmaker voor te stellen Eigenaardig is echter wel wat het Berl ïageblatt schrp Wi staan steeds sceptisch tegenover zulke losstaande uitlatingen Indien het ook in enkele breinen helder begint te worden dat het niet in het waar belang van Frankrijk kan liggen om altijd als gehypnotiseerd op het Jat in de Vagezon te staren geelt dit nog geen volledige zonneschijn De correspondent van de Petit Bleu te Madrid acht den toestand onrustbarend Hjj schrijft het verzet tegen de overheid in den laatsten tijd op volorlei wijzen aan den dag gekomen hoofdzakelijk toe aan ontevredenheid over do laksheid der regeering die zogt men de clerioalon zelfs de carlisten hnn gang liet gaan en zich niet verzet tegen de eischon van Weylor en van den minister van financiën Van do hervormingen op o conomisch gebied die men na don oorlog met Amerika dringend noodig achtte is nog niets gekomen En zoo mag men de op zichzelf weinig beteekenendo betoogingen niet beschouwen als op zichzelf staand maar doet men wellicht beter zo aan te zien voor do voorteekenon eener botsing tusschen de dynastie en een republikeinsche beweging in Catalonië een separatistische en oen dictatuur van Weyler die lang niet onmogelijk is zon de ontknooping kunnen verhaasten Verspreide Berichten Frankrijk Een soldaat van het nojfendo bataljon artillerie hoeft zijn wapens en zijn uniform niet willen aanvaardyi onder voorgeven dat zjjn beginselen hom verboden van dergelijke machines gebruik te maken om zjjn naaste te doeden De beginselman word naar de gevangenis gebracht en zal zich voor don krijgsraad moeten verantwoorden niet wegens beginselvastheid doch wegens ongehoorzaamheid De proeven mot de onderzeesche booten Morse en NarVal duren voort Vó6r Cherbourg hebben zo eergisteren twee knstvaartuigon verrast mot oen torpodooring natuurlijk zoo maar uit gekheid De vrouwelijke advocaat mile Chau in itaat zijn den toorn der firma Almbiich Co te bezweren i Reinhold onderdrukte een zucht Spot er ntet mede Hugo ij kent oom niet en evenmin de levenswijze hier in huis Neen ik ging nog juist bijtijds weg En d t is zeker het verstandigste dat moest gij cwk maar doen Waar denk je aan i Mijn vrouw hetkiml ija dat is waar zei Hugo ten wemij verlegen lk crgeet altijd dat gij getrouwd zijt Arme jongen jou heblwn zij bijtijds aan den ketting gelegd liet altaar is de veiligste grendel tegen alle mogelijke lust naar vrijheid Nu vlieg nu maar niet dadelijk op Ik wil graag gclooven dat men Je het jawoord niet afgeperst heeft Hoe gij daartoe echter ijt gekomen daarvan tal oom het best rekenschap kunnen geven en dje melancholieke houding waarin ik u vond wijst ook niet juist op een gelukkig jong echtgenoot Laat ik je toch eens goeil in de oogen zien om te we en hoe hel er daarbinnen uitziet Hij vatte hem zoo vrij mogelijk bij den arm en trok hem naar het venster Hier eerst in het volle daglicht zag men welk hemelsbreed verschil er tusschen die twee broeders bestond al was er ook een niet te ontkennen gelijkenis in hun gelaatstrekken fVariÜ verwlxti