Goudsche Courant, maandag 9 december 1901

V3pijzin n ig e KZiesx exeexxiÊTirLg o 8669 Maandag 9 D fiember 1901 40s e Jaargang ÏSieuwS en Advertentieblad woor Gonda en Omstreken Iclefvon o M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Tetefoon Ha fn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels i 50 tenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van AdvertentieB tot 1 uur des midd Qoedkoopste en soliedsl adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binneD ala halten de aUd met gesloten wageni OKAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AU i wordt tegen Tranaport sehade venekerd AOVKHTHNTIUM C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel ÖI ROTTERDAM SPKEEKIIKKN 8 9 12 INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Echt Zeeiiwscli Tarwebrood f cent de K 0 bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 HoUandsche ïiffllli ME AMSTKROAH Drinkt uitsluitend Per 5 onp Slof CU grove Thee 45 55 cl Oiilbül ii n 65 Namlddas 75 KxIralineCh ConaollieelüO t W i 8GHIEDAMMEH GENEVER Merl Vorkrij baar Ityi M iMiKTKltS Iz N B A Ib bowijs vsn ochtliuid i oachot on kurk iteorlB voor tiic t tj P on van den naam ilür Kirnii CHIEPAM I P HOPPE NlGHaY AF FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ SN cliemiscli Wsssülicrlj VAN II oin ii niiiEiMi it lU KruUhmle Rotterdam Uebr v8t iorJ door Z M dun Koning der Delgen lloofddepM voor iOlJDA de Ileor 11 G TltiJSUUlUi Korte Tiendeweg D 7 ciiilit il voor bot toornen bm ïerveu van alle Heerenen llamesgardBrobon ulsoolt alle Kindergoedflren Speciale inrichting v or bel stooin n van pluche mantels voeren bont en Oordijnen talelkleeden eur worden naar de n euwnte en laatste mdthode ifeverld Iruw MioH rlroRcH ri f l r Liobors ollHikuiid iAUhii mht met t abnukttiDO k lilt voortiiurt nde radioulo en i kere geiieKing van ullti zells dfSüi ea banlnokki i xemiw iifl len vooral ontstaan door liliUviilin t o op jt iijidij n leeftgd ent ui an elke Kwakte lilee iWnauwdboid llooldpüa Hartklopping Muagpijn slecht spiJsverteriiiK Onvermogen Inipolonr l oUutjone enii Uitvoerige prospectussen Irgipir i osoli 11 1 3 dubbeU escli II 61 Onlrad DopcIl Mntlh v d VoKto Zalllioraraul IJ pOts M Clóban fe Ito llotterdsm r llappel jraïcnhago IUhnin ui du JonK J Om Roltorduui WoW k Co Roud on bi alle drogisten In HteninM e Verf ailerinfr van 28 NOVEMBER 1001 is metalgemecne n tot Candidaat vaar ilen Gemeenteraad gekozen ¥ oor lliilrict III de Heer J DE JONG Hz die dring end bij de Kiezers wordt aanbevolen Het Beetuur Ut M M schim tan der LOEFF Vice Prendmt j J M NOOTHOVEN van GOOH F HERMAN Fz 0 A VAN DER WANT E OOSTENRIJK J VAN TELLINGEN H B vi DBï HOEE J H VATTEKANNE 1 Secretaru De verkiezing zal plaats hebben o p DINSDAG 10 UECKMBER 1901 Het Bureau is g eopend van 8 tot 5 uur PRAEPARATEN VAN éS riflina I arrtrflP demM tkrachlUetnvcriterlteod KmA WOMteBenlwskle Uina L arUClIC i vcl l ij Uindercn uK volwassenen gebrek sar eetlust slechte spijsvertering senuwnootdpljn ter versterking na ilekte orkrsambed koorts en hsre eevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX ui ha bijsondcr tegen Bloedgebrsk Bleskiucbt kwalen van Krltlschen leeKUd ent Verkriiebaar in llacoij ƒ 1 00 en I PSl Sal a ar vo diaam versterkend aangenaamvanimaok vixir U rebjl c lgel l L l KCI V CaU 1 kinderen iwakken en kllerachtlge gestellen leer siin te bevelen AU leneeskracnnge drank Inj stoornissen ler plJsïerlerln sorjanen en dlarrbee ook voor luigellngen en kleine kinderen rnj per bust H Kf 1 70 4 A Kgr O eO 4 A Kgr O SO Chemisch MrAlrctlilrat Spedsal voor Kindervoeding in bussen S H Kgr 0 90 sulvers JTlClKaUIIVCr i Kgr ƒ 0 60 Kfr ƒ 0 36 A éVimQ r imifg Ht n Het rookcn eener hahe Cigarette is voldoende ter bestrijrtSIIIIIIa V lg s enen j 1e hevlgsls aanvallen vsn Asthma etc In doosjes s y 0 80 en y ü rio TamarinHfs RrtnhnncS PRUIT PUROATIIF tegen Verstopping AsmI alIIarilIUC DUIIUUIia belen Mlgralne Congestlssetc vooTaIook Jslaians voor kindeen bewijsen Je Tamarinde UonEo n van KR AF PF I lElf HOLM W neT l e l daar de vorm voor hel kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is I rijs per doosie 0 00 en O OU ColtVBSolr DaC II AC algemeen erkend aU het BESTE huismiddel Oair niaKraanllea t verkoudheid en Keslp n het is een slljmoplossend en verzachtend middel bIJ uitnemendheid uitsluitend in □ Hesehjcs verktij gbssr Piijs ƒ 0 20 per llesch je KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST J J p ro ERAtPElIXN k HOLM t V Z eUm Uen waarop de ttaam e Aamt eeAMÜiff t rkrijffiatir t wew e ApolMektrt on VrogiiUn GebrS StoUwerck s Chocolade n Cacao Dnlmatigo door do niouw to niivindingon p loachinaal gebied rerbsterde fahrleatlc OU tiitahatend gebruik an 5jii on fijnito grondslofTun f ar indi ci ei Joi orbriiiker van Stollwerck s Ohoaolado en Cacao oon aanbevcucusiviiunlig fabrikaat nauwkeurig beantivoordondo aan sien tohoud der resp liitikotten lit irina bohauldo 87 Brevets als HoflereriiMcler 44 Ecrc Dlploma 8 gouden enü Medaille oen bewijs tan uitmuntend fij i fabrikait Keods 1871 schreef do Accaóemio national Jo Paris Noun raus iléoeraoiia tine n UUIe d er première ellt ite en oonsidtoaHon o Tutrs exoeUenl abriostloa d Ohooolat bontiona varlM eto eto ttoUwbrsk e fabrikaat ia verkrijgbaar bij U H Confiseurs Banketbakker ena tnï Ooofiraalvertegenwoordiger oor ïiederlaud Julius Hattemlodt Amaterdam Kalv6i Blraat lOt liddel tegen Bheusa held enz mag in geen breken In flea en SO et bij en Drogiiten dam bij Qi WeiaiftCo BOTTERDAM Dit goede oude Huis tuk Jicht Verkondenkel Huisgezin schen 4 1 25 7S HH Apothekers Te Amster ban v Tuyll F AD UOTEli Sm DS S o g S ANKER PAIN EXPELLER = r Prljstrekkiiig 12 December SOO ÖÖÖ IH iRK als hoofd rijs in het golukkigst geval biedt de iiioiiws e groots Geldverloting die door doHonge Bfgeoring van Hamburg goedgekonrj en gewnsrhorgd is De voordeebge iunchting van het nieuive plaa bestaat daarin dat in den loop ran slechts we nige msandeo in 7 verlotingen rsn 118 000 loten 69 0 O prijzen bedragsads 11 202 000 Mark ter volledige beslissing zullen komen daarondor hevinden zich hoofdprijzen van eventueel 600 100 Mark speciaal echter a M 10 000 a M 6 000 18 pr 66 pz 108 pr 166 pr 4 pr 618 pr mSO pr 30066 pr 20986 pr 800 1 1 prijs a M SOO OOO l prijs a M 00 000 l noo 8 000 1500 1 000 M M M a U a M a U a M 1 piiijs a U 100 000 1 prijs a M 75 000 i prijzen a M 70 000 1 prijs a M 8 000 1 prijs a M 0 000 1 prijs a M 66 000 ilO 150 148 100 78 S prijzen a M 60 000 1 prijs a M 40 000 1 prijs a M SO OOO I prijs a M 80 000 45 81 De aanstaaado eerste prijatrskkiag dezer groote door dau Staat gewaarborgde Geldverloting heeft zo als zulks van ambtswege bepsald plsaU op den I Uecember e ft en kost Liervoor l geheel origineel lot sleohta Mark of fl 8 O et 1 half 75 1 kwart IV 90 tegen inzending van het bedrag per postwissel of tegen remb urs Alle bestellingen worden onmitMellijl tnet de mspsto Borgvtddigheid ten uitvoer gebracht eu ieder speler ontvangt van ons de van het wapen van den 3 nat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iede e bestelliug wordt het veroischts officieele plan waaruit do Vsrdee iog tier prijzen op du vorschilletide klassen alsook de hotroff ndo inleggelden f vernemen is gralia bijgovoegd en z nden wij onzo clionlljle onaangevrnngtl na elke trekking do officieele Ijjston üe uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van tien Staat en kan door rcchtstreokschu tooz ndiug of ook naar verkiezing der belanghebbenden in allo grootere plaalson van Nederland plants hebbea Ons debiet is stee s door het geluk begunstigd en onder vele andere annzienlij ico prijzen liebb 11 wij meermalen voli ens olliciejlo bewijzou de Cürste Hoofdprgzen lorkregon en onze hoRUnsligers zelf uitbolaahl o n Mark 260 000 100 000 80 0 O 6 000 40 000 enz liet is te voorzien tlat bij d ze op den heohlsten grondslag gevestigde onilurneining rnu alle kanton op euno uiterst toInilKrijke deelneming bepeald k iii wo don gerekend men üfiliüve derhalve wegons de rccila ophantlen zijnde trokking alle orders ten s oedigste rochtstreoks te zonden asn Kaufmann Simon Bankiers en Oelilwissolaare in HA MBURG P 8 Hiermede aaken wij voor liet yertrouwen one tot d srerro geBohonken en U bij liot beftin der niouwo vorlo inn lor doelnnning invuetr nd zuilen wy ook in het vürvo g zorgdragen door een stipte on prompte bedianing de tevrode ht i l viin onze fitcBrde btgiiiisiigers te verworven eeuiodefottantbeb qeii wortU verzocht op t HERK te letten UIT HBT MaOVZI N TAK H RAVK S VAAY ZONEN OORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van w Itti en een half en een Ned ons met vermelding van Nomraer er iPrjJB voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BiJL voorheen J BB EEBAABT U Ondcrgeteekende beveelt zich beleefd ian loor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enZ Alsook nfeondei liffce schotels en alles w t tot het koksvak behoort desvsrlangd inM iibjjlevering van servies silver talellinwLenz enz M Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Gonda Druk van A BRINKMAN Zn Dit JVo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAJJ De Verkiezing Van de Kiezwi in JiBtrict III wordt iierinnerd dat a a DINSDAQ 4e stemming plaats heeft voor een lid van den Mad Wy raden ben aan hun stem uit tf brengen op den heer J PE JONG Hz die met algemeene stemmen de candidaat geworden ia van de Vrijzinnige Kiesvereeniging Qoüda Bultenlandscli OverzIciiU Do Petit Blen behelst bet volgende Bjj de valsche gernchten over vredesonderhandelingen welke gestadig te Londen worden verbreid en zells in de pers van hot vasteland kunnen wij op de stelligste wijze verklaren na inlichtJAgfn in de zekerste bronnon geput lo dat er geon enkel vredesvoorstel door de Boeren aan da Engelscheu is gedaan 2o dat er geene vredesonderhandelingen in Europa worden gevoerd hetzij van de zijde van Kroger hetzij van den kant van Dr Leyds ol van eenig persoon die tot onderhandelen bevoegdheid hebben zon 3e dat er geene vredesonderhandeling is begonnen in Afrika door de bevelhebbers der Boeren o leden van de Kegeeringen der republieken in Afrika 4e dat president Kruger en de andere vertegenwoordigers der twee republieken ten allen tijde bereid bevonden zallen worden om elk vredesvoorstel dat hun gedaan zal worden te onderzoeken maar dat zji nooit eenige onderhandeling zullen voeren zonder in verbinding gesteld te zijn met de bevelhebbers en de leden der regeeringeu van de repoblieken in Afrika en zoO der dezen te hebben geraadpleegd 5e dat de bevelhebbers en de regeering der Boeren in Afrika niet zullen onderhandelen zonder in verbinding gesteld te zijn met de vertegenwoordigers der repnbliekon in Europa Het is waar dat er aan de vertegenwoordigers dor Boeren in Earopa raadgevingen zijn gedaan en offleiease voorstellen maar door derden zonder bevoegdheid en deze voorstellen van niet verantwoordeiyke derden l iiicielijk Gevonden 9 De kapitein die de oudste was had een krachtige en toch elegante gestalte met een knap en open gezicht dat door zon en lucht gebruind was zijn haar krulde een weinig en zijn bruine oogen tintelden van levenslust en levensmoed Zijn houding was los en zelfbewust zooals van een man die gewoon is zich te bewegen in de meest uiteenloopende kringen en de meest verschillende omstandigheden in zijn geheele voorkomen hig een trek van overmoed lie bij iedere gelegenheid voor den dag kwam terwijl men door zijn open en innemend karakter zich onwillekeurig tot hem aangetrokken gevoelde Reinhold eenige jaren jonger dan zijn broeder maakte een geheel anderen indruk Hij waa slanker en bleeker zijn haar en oogen waren don kerder en in de laatsten lag een ernstige zelfs sombere uitdrukking Maar in dat voorhoofd en die oogen lag een zeker iets dat des te meer aantrok daar men niet gemakkelijk raden kon wat eigenlijk daarbinnen verscholen lag Hugo was misschien de knapste van beiden en toch viel een vergelijking ongetwijfeld uit in het voordeel van den jongste die in de hoogste mate de zeldzame en gevaarlijke aantrekkelijkheid van een sintereiaant voorkomen beut dat dikweri zijn door de Boeren nooit als vredesvoorstellen beschouwd omdat zij de aimexatie medebrachten der twee repnblieken bij Engeland wat de Boeren beschouwden als voorstellen van onderwerping De vertegenwoordigers der Boeren die werkzaam zijn om hunne zaak voor te staan zallen altoos bereid bevonden worden om vredesvoorstellen te onderzoeken die niet de annexatie van het grondgebied tot grondslag hebben De te Derby gebonden baitongewone vergadering van het hoofdbestuur van den Nationaal liberalen bond heeft eene motie aangenomen waarin verklaard wordt dat nn de tijd il gekomen om onderhandelingen te openen over een eervoUen endnurzamen vrede en dat het gewenscht is tot dat doel een specialen commissaris naar Znid Afrika te zenden Voorts betuigde de vergadering haar onwrikbaar vertrouwen in sir Honry lampbell Bannerman als leider der liberale partij in het Lagerhuis De liberale pers noemt deze motie een zegepraal van de verzoeningsgezindheid en het beleid der liberale party maar regeeringsgezinde bladen zgn natuurlijk van een tegenovergestelde meening Do Times is van oordeel dat die motie juist zal leiden tot aanmoediging der Boeren en tot ontmoediging r regeering jnist op een oogenblik dat het verzet der Boeren zichtbaar verminderde De Standard is daarentegen van oordeel dat genoemde motie de Engelsche regeering noch het Engelsche volk zal kunnen tegenhouden of doen aarzelen en dat alleen onvoorwaardelyke onderwerping der Boeren oen eind aan den oorlog kan maken Maar dat kan dan nog lang daren En Engeland raakt almeer uitgeput By de algemeene begrootingsdiscnssiën van de week in de Fransche Kamer gehouden nemen de financieete aangelegenheden byna alle plaats in Het groote tekort van verleden jaar terwyi toen ten minste nog eene sluitende begrooting was vastgesteld en voor het volgend niet eens meer dat doch een begrooting om te beginnen waarop millioenen tekort komen heeft de verschillende afgevaardigden de angst om het hart geslagen En zoolang nog maar de algemeene beraadslagingen aan den gang zgn kan gemakkeiyk oen angstig gezicht getoond worden Zoodrn de afzonderiyke begrootingen en begrootingsartikelen in behandeling komen is dat alweer vergeten en het kiezersvolk kan van de verschillende afgevaardigden de gebruikeiyke douceurtjes wol even gerust te nog meer indruk maakt dan volmaakte schoonheid De jonge man deed een haastige poging om aan den onderzoekenden blik die hem wachtte te ontkomen Hier moogt gij niet blijven sprak hij beslist oom kan elk oogenblik binnenkomen en dan kunt gij een heftig tooneel verwachten Voorloopig breng ik u naar het tuinhuis dat ik voor mij alleen heb laten inrichten Het is beter dat gij der familie niet dadelijk onder de oogen komt maar zij moeten toch weten dat gij er zijt Ik zal t hun zeggen lEn den geheelen storm alleen trotseeren f viel de kapitein hem in de rede Komaan dat is mijn zaak I Ik ga op staanden voet naar boven naar mijn waarden oom en tante en stel mij voor als hun gehoorzame neet Maar Hugo 1 Jiijt gij krankzinnig Zij weten er nog niets van dat gij hier zijt Juist daarom 1 Door overrompeling neemt men de sterkste vestingen en ik heb er mij reeds lang op verheugd eens als een bom midden onder al die vertoornde bloedverwanten te komen vallen en eens te zien wat voor gezicht zij opzetten Beloof mij rustig hier beneden te blijven totdat ik terugkom Gij moet niet in de treurige noodzakelijkheid geraken getuige te zijn hoe de toorn der geheele tamilie zich op mijn zondig hoofd opeenhoopt Gij zoudt het uit broederlijke opoffering eens in je hootd kunnen krijgen je deel ervan te hebben en dan zou mijn geheele plan in de war zijn Jonas kom eens binnen I Hij opende tie deur en liet een man binnen die tot op dat oogenblik op het portaal gewacht geiioet zien als in vorige jaren misschien dit Jaar zoo vlak tegen de verkiezingen nog wel dubbel zoo gerust In de algemeene discussifin zgn natuurlijk de noodige middelen aan de hand gedaan om aan het tekort tegemoet te komen Twee middelen vooral de staatsexploitatio van spoorwegen en de inkrimping van het ontzettende en steeds uitgebreider ambtenaarspersoneel i jn daarby bizonder aanbevolen Dun is er van de radicale begrootingscom missie gclgk men weet het voorstel tot schrapping van do begrooting voor eerediensten zoodat er gelegenheid tot bezuiniging ot tot styving det middelen te over als de heeren maar willen Ih Spanje beerscht een toestand die vrijwel aan hot anarchllme doet denken By de doopplechtigheid van den Infant is het al zeer rumoerig toegestaan on de studenten te Madrid hebben biyk gegeven van weinig koningsgezinde govoelens door hun in ieder geval hoogst ongepaste manifestatie De gimparcial zegt dat e commandant van het paleis eenige jagers te paard heelt moeten doen uitrukken om de volksmeuigte die kreten deed hoeren van den aard die niet in druk mogen weergeven worden niteen te jagen Maar in hetzelfde nummer waarin d tslten gemeld worden publiceert de Imparcial een artikel waarin op heftige wyze dnideiyk gemaakt wordt hoe zulke schandalen ouder een geordend bewind niet kunnen voorkomen en hoewel op de hand dos ministers van financiën zynde raadt het blad hem aan liever ontslag te nemen dan de kans te loepen te vallen in den strik dien men hem in de kamer spant vanwege zgn eigenmachtigen maatregel om de betaling der in en uitvoerrechten in goud te vorderen Een interpellatie over deze aangelegenheid kan stellig niet uitblgven en zoo Sagnsta dan Urza ls den minister van financiën wil steunen kan het geheele kabinet in diens val medegesleept worden Het volk is teleurgesteld in alles wat het liberale ministerie onderneemt want van bepaalde hervormingen bemerkt het nog geen spoor en Sagasta bedient licb van dezelfde middelen die het meest conservatieve ministerie zou aanwenden Of nu echter een kabinetshervorming z66 kort voor de aanstaande troonsbestyging van den jongen koning gewenscht is ja of zy doeltreffend zou wezen blgft de groote vraag De revolutionairen en de separatisten zitten niet stil en tegen een bepaalden opstand zoo dio mocht uitbreken zon de regeering machteloos biyken had Dit is mijn broeder Bskijk liein eens goed I Gij moet je zeil maar eens aan hem voorstellen Nog eens Reinhold belool mij dat ge gedurende het eerste half uur de woonkamer niet binnentreedt Ik zal het alleen wel klaarspelen om boven alles in orde te maken al moest ik den heelen winkel door bestorming veroveren Hij was de deur reeds uit voordat de jongste broeder iets tegen zijn plan kon uitvoeren Nog half verward door alles wat hij in de laatste tien minuten doorleefd liad viel zijn oog op de breede vierkante gestalte van den man die zoo juist was binnengetreden een sierlijken reiskoffer op den vloer neergezet had en vlak daarnaast ging staan Matroos Wilhelm Jonas van de EUida nu dienstdoende bij kapitein Almbach I rapporteerde hij op de voorgeschreven wijze èn b roetde daarbij een beweging te maken die waarschijnlijk eene buiging moest voorstellen doch er niets van had Het is goed sprak Reinhold verstrooid sLaat die bagage vooreerst maar hier I Ik moet eerst hooren hoe lang mijn broeder denkt te blijven Wij blijven eenige dagen bij onzen oom verzekerde Jonas met de grootste zekerheid 2oo Is dat al zoo seker i Geheet en al Ik begrijp Hugo niet mompelde Reinhold Hij schijnt geen flauw begrip te hebhen van wat hem hier te wachten staat en toch heb ik hem in mijn brieven daarop voorbereid Ik kan hem toch onmogelijk aan zijn lot overlaten Hy wendde zich naar den deur doch d ic was De telegraaf doelt mee dat d commissie voor het interoceanische kanaal aan het Congres der Vereenigde Staten heeft geadviseerd voor den aanleg van het Nicaragnakanaal waarvan do kosten worden geraamd op 189 864 062 dollars zoodat het tot stand komen van dit reuzenwerk ni waarschyniyk wordt De kosten van de voltooiing van het Fanamakanaal worden geraamd op Ul 233 353 dollars maar de overneming der concessie zon bovendien 109 millioen d kosten terwgl de waarde van de uitgevoerde werken slechts 40 miUioon bedraagt In het rapport wordt opgemerkt dat het Panamakanaal wel gemakkelijker uit te voeren zou zjjn daar het geluk ligt met de oppervlakte der zee Het Nicaragnakanaalplan zon den bouw van sluizen noodle maken Verder heeft de Nicaraguaweg geen natnuriyke havens aan de uiteinden de Panamaweg wel maar aan hot Nicaraguakapaal zyn goede havonè te bonwen en de haven van Colon aan het Panamakanaal zon aanzienlgke verbeteringen behoeven Het Nicaraguakanaal zou in zes jaar gereed zgn het Panamakanaal eerst in tien jaar het eerste zou 184 myien het laatste 40 rayien lang worden De kosten van onderhoud van hot Nicaraguakanaal zullen jaariljks 1 35 nJJ teft i80 M ijn dan die van het Panaraakanaal de doorvaart door eerstgenoemd kanaal zal voor groote schepen 33 uur duren door het laatstgenoemde 12 nnr De voordeelen van het Panamakaal Igken over het geheel grooter te zgn dan die van het aanbevolen Nicaraguakanaal en het heeft den schgn dat de hooge eiscben van den heer Htttin de commissie hebben geleid tot de voorkeur voor het Nicaraguakanaal Verder wordt in het rapport opgemerkt dat het Nicaraguakanaal voordeeliger is voor den handel met uitzondering van dien van de Westkust van Zuid Amerika en dat voor zeilschepen de windrichting daar gewoonlijk gunstiger is Ook acht de commissie de hygiënische toestanden bij het Nicaraguakanaal gunstiger Ten slotte beveelt de commissie aan dat de Vereenigde Staten zullen trachten de suzereiniteit of de contrOle te krijgen over een strook van tien myien breedte van zee tot zee waardoor hot kanaal zal loopen Verspreide Berichten Fkaickkijk De onvorkwikkeiyke oprakeling der Dreyfuszaak door Labori wordt gelukkig niet beantwoord door den eerst betrokkone zei geheel versperd door de breede gestalte van den raatroos die zich zelfs niet door den misnoegden en vragenden blik van den jongen man liet bewegen om van zijn plaats te wijken De kapitein heeft gezegd dat hij dat zaakje daar boven wel alleen opknappen zal sprak hij laconiek dus dan doet hg het ook Die doetaltijd wat hij zegt Waarlijk vroeg Reinhold getroffen doorbel ontvankelbaar vertrouwen dat uit die woorden sprak Gij schijnt mijn broeder goed te kennen Zeer goed Zonder het oog met zichzelven eens te zijn of hij aan Hugo s wensch al ol niet gehoor zou geven trad Reinhold aan het venster dat op de binnenplaats uitzag en ontdekte daar de gezichten van drie of vier dienstboden die met l uitengewone nieuwsgierigheid een blik in het kantoor beproefden te werpen De jonge man onderclrukte een kreet van toorn en wendde zich wederom tot den matroos De komst mijns broeders schijnt hier in huis reeds bekend te zijn sprak hij haastig Hel is toch op dit kantoor geen zeldzaamheiii vreemden te zien en klaarblijkelgk zijt gij het voorwerp dezer nieuwsgierigheid sDat tKteekent niets bromde Jonas zells niet als het geheele nest oproerig wordt en ons sUat aan te gapen l at doen de wilden van de Zuidzeeeilanden ook als wij met de Ellida ankeren iWtrit vervttgd