Goudsche Courant, maandag 9 december 1901

Dinsdag 10 Deöertiber 1901 40ste Jaargang Mo 8070 mmm mmm JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Na A ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels Èi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen öroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midU leleron o SI De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks Biet uitzondering van Zon en Feestdagen be prijs per drie maanden is 1 25 hvnco per post 1 70 Alzondèrlijke Nommers VTJF CEHTEN Morgen ÜAAI DAG begint de gratis uitgifte van aandeelen in BLUYSSEN S 21 Verloting 30 GRÖÖTE PRACHTIGE FRONTON SPIEGELS Fransch geslepen spiegelglas met gouden hjst maat circa 139 bij fiO Eenig eigen verkoophuis te GOtDA Wijdstraat A 160 ALLES MET PRACHTIGE WAARDEVOLLE CALEAUX BLüYSSKlN S prijzen zijn alom bekend als de laagsle ervvijl de kwaliteiten de kroon spannen o GEBRUIKT IN HQOI ZAAK niet anders dan KoninkHlke Krooneieren z j zgn zoowel Toor de eonoumpMe als voor de Bakkerij geschikt de Itwaliteit is nitsteliend de prfi il slechte 4 emtper etuk Alleen bji die winkeliers verkrijgbaar alwaar het door middel van annonceeren op de winkelrniten is aangeplakt Firma K DE BOES Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te ÖOÜDA P O DBS BBOBDBB Jr Zengestraat Ondergeteekende beveelt zich beleefd dan voor d levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partyen Bruiloften enz Alsook aiionderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tatellinnen eu enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 P P SOOS TIl NDEWEG 59 Bericht de ONTVANGST wn een prachtige Oollectio A LBO ID mikrd jiimil kei IBRITT 9i ü KETMl Patrolemn Kachels mr Wie werkelijk prjjs stelt een IIEeELIJK te hebbeq laat zich fotograleeren in de Fotogrnfitcke UuitêUmrIeMIng STTJIDIO van I ¥ D WitALS Fl SINGEL 661 0 onda Dntk van A BRINKMAN Zn In de Vergadering van 28 NOVEMBER 1901 is metalgemecne stemmen tot Cantlidaat voor den Gemeenteraad gekozen ¥ oor lliitrict III de Heer J DE JONG Hz die dringend bij de Kiezers wordt aanbevolen Bet Bestmr Dr H IJSSEL de SCHEPPER VimrzitUr Mr M M SCHIM vi dee LOEFF J M NOOTHOVEN va GOOR f F HERMAN Fz I O A VAK DBB WANT E OOSTENRIJK J VAB TELLINGEN i f H E VAK DBE ROER J H VATTEKANNE 1 Seerttaru De verkiezing zal plaats hebben op DINSDAG 10 DECEMBER 1901 BESTAANnE VIT Het Bureau is geopend van 8 tot 5 uur Dit goede oude Huistiek Jicht Ver enkel Huisgezin Chen i 1 25 75 middel tegen Blieiuu ild enz mag in geen breken In flet ct en 90 et Ui Drogiiton dun bij 04 WeiuftCo jlOTTEII DAM I HH Apolheker Te Amsterb li T Tuyll r u iHomn kU os CS NKER PAIN EXPFLLER Gebruikt IILIIYSIISRIIMS aluiirboler Gebruikt ltLU¥lil eN 6 MélaHse § Gebruikt BLUYlSiSilVfil Margarine Gebruikt BLl YlltlSEN lS Haas Gebruikt BLlYSlSEi i l§l Horfle Gebruikt BLl YiSlSEl l Eieren Antlseptlsche Taiidpoe ier en Antl§epll§cii Mondtlnctuur van B A8SÜTO Tandartê te Gravenhage OVERAL VERKRUQBAAR Agent voor Nederland ö IJSSEL8TIJN Blanwstraat Gonda ADVEETENTIÏÏf in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Bureau van A BKl kNAN ZOON India Ceylon Thf e Onderneming Gevestigd te Amsterdam a p De goeilkoopKte TUBE in t gebruik is die van bovengenoe jl8 Onderneming Zjj bespaart 26 pCt om hare hooge tanninegehalte in kracht en gear 15 pCt in prjjs vergeleken met andere Thee soorten Bgzondere aandacht s v p te vestigen op AelUBLASGB van en l S per Kilo Verkrijgbaar te Gonda bg P A LUIJÏEN Turfmarkt C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten jiouüsche Singfel Öl BOTTBBDAIU SPREEKUREN t INRICHTING VOOR FSYGflOTHERAPIE ARDIINES leToren PR1 A KWALITEIT BLIK 1E Mi cent V BLIKJE met sleutel t V BLIKJE met slent l t9 liet beste Branaehe tHerh V BLIK met slentel cent i BLIK met sleutel f t l GecoDcentmrde Tomalen per bu e 15 CL voldoende voor soep voor 6 personen Ken gebruikt null ge het coal anderen recommanOserem Hoogachtend G WIENTJEI TIENDEWEG D 69 iiii Teleplioonnet Gouda Aangesloten Onder Tel No 83 G G LION Gepensionneerd Olflcier O ï L Westhaven B 177 De Verkiezing Aan de Kiezers in district III wordt lurinnerd dat a 8 DINSDAG de stemming plaats heeft voor een lid van den nud WJ reden hen aan hun stem uit te brengen op den heer J DE JONG Hz die met algemeene ttemmen de cnndidaat geworden ia viin de Vrijisinnige Eiesvereeniging QooDn BuHenla mIscli Overaichl De correspondent der Morning Post zegt dat het aanmerkelijk succes door de Britschen colonnen behaald voornamelijk toe te scfarüven is aan de nieuwe tactiek van het bebboB van tpelijke vaste basissen van waarnit bereden troepen plotseling raids kunnen ondernemen De 100 man door Bruce Hamilton gevangenonen beheerden zoo heel het verder tot Botha s gevolg Botha zelf begeeft zich ostwaarts met een deel van zijn volk anderen gaan naar het Westen Er beginnen zich teekenen voor te doen meent dezelfde correspondent dat het einde van den oorlog binnen zichtbaren afstand komt Daar de Engelsche correspondenten zich reeds meer dan twee jaar geleden op dezelfde wijze uitlieten begrjpt men welke waarde aan hun profetiën dient gehecht te worden Aan de Standard werd Donderdag uit Pretoria geseind dat Botha s strijdmacht nog steeds binnen het kordon der Engelsche troepen was ingesloten hoewel een aanzienlijk aantal manschappen was ontsnapt Er werd gehoopt dat het gevangennemen van de bewuste 100 man de voorlooper zou zt n van nog aanzienlijker vangsten Heden is dezelfde correspondent mindtjr optimistisch Volgens hem is een hernieuwde activiteitTan de Boeran commando s over een grootdeel van het oorlogsterrein te verwachten De Wet heet een groote str dmacht in den Vrijstaat te hebben verzameld Vil joen Beyers Badenbofst staan kjaar om een slag te slaano lich mat elkaar te vereenigen Op ontmoediging wjjst dit niet noch op een spoedig einde van den oorlog tm II FEVILLETOX I indelijk Gevonden o Wij wllen in het midden laten of de vergelijking door de huisgenooten nu juist zeer vleiend zou gevonden zijn Gelukkig was Reinhold de eenige die ze hoorde en hij achtte het noodzakelijk het voorwerp dezer nieuwsgierigheid te ver wijderen Hij liet hem in het zijvertrek gaan en daar wachten hij bleef zelf waar hij was en luisterde in spanuog of hij geen stemmen van twistenden hoorde maar daarop was niet veel kans want de woonkamer was op de bovenste verdieping en aan de andere zijde van het huis De jonge man verkeerde in tweestrijd ot hij zijn Wf en halt gedane belo te gestand zou doen en Hugo zijn gang zou laten gaan dan wel ot hij niet zou trachten diens terugtoclit te dekken want hij meende zeker te weten dat het daarop zou tiitloopen Hij was er te dikwerf getuige van geweest hoe men deiï staf over zijn broeder brak om niet een tóó heftig tooneel te duchten dat deze er niet tegen bestand zoude zijn maar aan den anderen kant had hij een te juist inzicht van zijö eigen verhouding tegenover zijn oom om niet te begrijpen dat rijn inmenging de zaak nog verergeren zou Meer dan een half uur was in deze voor hem uo pijniyke onruft voorbij gegaan toen hij ein Volgens do Morning Post heeJt De Wet 1400 man bu zich In de Kaapkolonie gaat het voor zoover kan worden nagegaan den Boeren goed Brand en de zijnen is nog kortelings uit den Vr staat dwars door de liniOn blokhuizen heen tot het westen der kolonie het Calviniasche doorgedrongen hiermedo degenen die van het blokhuizenstelsel alles ver wachten reden genoeg gevend om hofAverwachtingen eens te herzien Generaal § tcphenson die in het westen der Kaapkolonie het bevel voert heeft zyn hoofdkwartier te ClanwilÜam gevestigd ten zuiden van het district Jalvinia op een IHO indien van Kaapstad Van bevoegde z de wordt het volgende bericht in verband met de telkens weder opduikende vredesbericliten die door de Kngelsche bladen worden voorgesteld als komende nit Transvaalsche ol Vrtjstaatsche bron in Europa De raededeelingen zyn do volgende Dat geen vredesvoorstellen gedaan zyn Er zyn geen vredesonderhandelingengaande in Europa noch van den president noch van de deputatie noch van den gezant Er zyn ook geen vredesonderhandelingen tusschen Engeland on Zuid Afrika buiten de vertegenwoordigers in Europa om Die TertegenwWïrÖigers zön hot er over eens en gereed om een voorstel in overweging te nomen maar in geen geval zullen zy onderhandelen zonder raadpleging er commnnicatje met de leidende personen inZuidAfrika die geen onderhandelingen zullen voeren en afsluiten zonder hunne vertegenwoordigers in Europa Wel zyn aan de vertegenwoordigersder Republieken door onverantwoordelykepersonen en nieuwsbladen denkbeelden geuit en voorstellen gedaan die vredesvoorstellen werden genoemd maar alleen voorstellenwaren tot incorporatie van het grensgebiedder Kepnblieken in het Britsh Empire De vertegenwoordigers in Europa zynnog steeds werkzaam om eon eervollen vredete verkrygen en altyd geneigd nra voorsteilen tot schikking daartoe leidende iu overweging te nemen V De Engelsche bladen deelen na iets naders mee van de vergadering der liberalen te Derby Er waren ongeveer 500 afgevaardigden opgekomen Er werd vsel gediscussieerd en het slot was dat de motie door het bestuur voorgesteld niet in den smaak viel en men een stap verder wenschte te delijk het geluid van voetstappen vernkm en de kapitein binnentrad Ziezoo daar ben ik De zaak ia in orde wHoe in orde vroeg Reinhold haastig Nu ft ben natuurlijk weer tn genade aangenomen Ik heb zooeven als de teerbeminde neef om beurten m de armen van Oom en Tante ge legen Kom mee naar boven Reinhold I Gij ontbreekt nog bij de verzoenmg maar bere d je er op voor iedereen zeer aangedaan te vinden ze zitten allemaal t e huilen Zijn broeder zag hem twijfelend aan Ik begrijp je niet Hugo schertst gij of De jonge kapitein lachte vol overmoed Oij Bcïiijnt slechts een matig vertrouwen te stellen m mijn talent als diplomaat Maar denk niet dat het ditmaal zoo gemakkelijk gedaan is Ik had mi natuurlijk op storm voorbereid maar er woet bepaald een orkaan nu wij xeeliii zijn aan die dingen gewoon en toen ik eindelijk aajï het woord kwam wat tusschen twee haakjes erg lang duurde toen was de overwinning behaald Ik speelde meesterlijk de terugkomst van den Ik verzekerde mij eerst van den wijfelenden vrouwelijken vleugel om daarna in vefecniging met dewn een bestorming ép het centrum te wagen en een schitterende overwinning te behalen Daarna vergiffenis in optima torma algemeene aandoening en omhelzing verzoeningsgroep maar mijn hemel sta mij toch niet zoo ongeloovig aan te kijken I Ik geet je de verzekering da gaan Ten slotte werd men hot oons over do volgende motie De algemeene vergndering van den Nationaal liberalen Bond erkennende de ernstige geschillen binnon de libeAle party ten aanzien van den eersten tüd an den oorlog in Zuid Afrika verklaart dat Ihans do tyd gokomen is om onderhandeliiteen aan te knoopen met het oog op oen Vervollen en dunrzamen vrede on het tot t doel noodig is dat een byzonder commiasjris naar Plluid Afrika wordt gezonden D vergadering beschouwt met ernstige bekraimering de schorsing van het constitutioneel bestuur en de uitbreiding van de kr ig wet naar die deelen der Kaapkolonie waar de rechtspraak der burgerlyke rechtbanken zeer wol had kunnen worden bestendigd en ziet in de onlangs genomen besHsstog der rechtsgeleerde commissie van den Privy Council in zake het hooger beroep van den Kaapschen notaris Marais de ernatigff bedreiging van de vryhedon van het Briflche volk Eiudolyk verklaart do vergadwing haar onverzwakt vertroowei in pir leniy Campbell Bannerraan als leider der jiberale party in t Lagerhuis Da aanneming geschiedde ook merkwaardig mot algemeene stommen Hctzelfdft geschiedde met do tweede motie waarin weid aangedrongen op maatregelen ten einde den toestand in de concentratiel inj n te beteren dT ltof TmwS Con8tateor ÏTiT grond van döze moties dat de liberalen het eens beginnen te worden en hei haalt dat er van don vrede niets kan komen zoolang de te genwoordigeRegeoring aanblyft De Daily News spreekt echter ntet over het al of niet ongedaan maken der annexatie evenmin als de motie en door dit stilzwijgen schynt de eenheid der liberalen gekocht Kn zonder opheffing der annexatie komt het ons voor dat de vredesonderhandelingen wel achterwege kunnen blyvon de Boeren willen onafhankelykheid Zooals te verwachten waa heeft Bebel do leider van de socialisten in den Daitschen ryksdag een bclangryko rede uitgesproken tegen het tariofontwerp vooral van veel beteekents om de passage waarin hy op de bedenkelyke gisting in het land zinspeelde Wö dienen Dnitschland naar zyn beste belangen zei hy door de tegenwoordige handelsverdragin te handhaven Het nieuwe tarief zal een politiek van stryd doen ontstaan en de vreemde staten zullen niet aarzelen represaillps te nemen Door de vestiging van de donanerechten die den landbouw beschermen zal de prodnctie ik in vollen ernst spreek Reinhold schudde het hoofd maar haalde toch onwillekeurig verlucht adem Wie daar iets van begrijpt is knap Dit had ik voor onmogelijk gehouden Hebt gij die vraag klonk wijfelend hebt gij mijn vrouw gezien Ja zeker sprak Hugo op gerekten toon Dat wil zeggen veel heb ik eigenlijk niet van haar gezien en nog minder gehoord want zij bleef bij dat geheele tooneel erg lijdelijk en heeft met eens gehuild zooals de anderen No altijd datzelfde kleine nichtje Elenora dat altoos zoo stil en schuw in haar hoekje zat waaniit zelfe onze wilde ion gensplagerijen haar met opschrikten en dat werd uw vrouw Maar nu moet ik het allereerst deo stamhouder van het huis Almbach bewonderen Waar ia hij Reinhold keek op en een glans van Rcjök verdrong voor een oogenbttk de sombere uitdrukking op zijn gelaat Mijn jongen Dwn zal ik j laten zien Kom laat ons naar hem toe gaan Goddank eindelijk een uitdrukking van geluk op je gelaat sprak de kapitein met een ernst die men hij zijn ovenfloedig karakter niet zou verwacht hebben en nïlt gedempte stem voegde hij hieraan toe tot nu toe zocht ik daarnaar by u vergeels Het huis Almbach en Co behoorde tot die firma s wier naam op de Beurs en in de handelswereld een goeden klank heeft zonder evenwel van in het oog vallend beteekenis te zijn Da chef en Consul Krlan waren met alleen handelsvrienden hun relatie dagteekenden nog uit vroe van voedingsmiddelen een monopolie worden Zulk een politiek zal tengevolge hebben oen openlyken strijd en opstand Er is tegenwoordig eon geest van ontevredenheid onder het volk aan den dag gekomen zooals er nog nooit te voren een in Dnitschland geweest is De minister van financiën antwoordde daarop dat Bebel den Rijkdag verwarde met het congres van Ijubock Maar als de sociaÜston oen opstand te weeg brengen zou do regeering haar maatregelen nemen om de mak snel te beëindigen Dus van beide zyden zUn de tanden getoond pn is er onheilspellend getromd Het dreigende gevaar voor het Oostenryksche parlement om naar huis gezonden to worden is door de inwilliging van 3 12 der begrooting voor het ooge ik afgewend De minister had de KamerleÜi zóó ernstig gewaarschuwd niet langer werkeloos te blyvon dat mot uitzondering der Tsjechen do overige partijen or spoed achter hebben gezet Van deze zorg is de regeering dus voorloopig bevrijd maar or bUfNn nog andere bedenkelyke aangelegenheden over zooals b v de in de lucht hangende interpellatie der Polen over het gebeurde te Warschau Dezen hadden verklaard dat als aan de Duitsehers veroorloofd werd een votum ten gunste der Boeren uit U lokken zy Polen nist na konden ïate n otn In den RijÊsraad hunne grieven togen de Duitschc regeering te lachten En dit wilde de rogeoring op grond van hoogere belangen tot eiken prjjs vermeden zien De alliantie met Dnitschland zon er by oen dergelijke discussie te slecht afgekomen z n Want al is het niet van ambtelyko zyde ondershands neemt men het in Berlyn der regeering nu reeds kwaiyk dat zy niet krachtiger optreedt tegen de voortdurende antiDaitsche demonstraties in Oalicië en tegen de collecten ten behoeve der slachtoffers En daarom mng mon nieuwsgierig zyn welke bonding de Polen in de voorjaarsvergadering der delegatie waarin de bnitenlandscbe politiek ter sprake komt zDllen aannemen Of zy dan nog ten gunste van het verbond zullen spreken of zich by do Tsjechen znllen voegen die er sinds jaren oppositie togen maken Hot Fremdenblatt is bMrig do ontevredenen te Btffisen en zpgt eaiïe te goede meeöing van het politieke Topatand der Poïen te hebbon om zich tegen een verhond te verklaren dat zoo nuttig voor het r k is Ditzelfde blad begrijpt ook ni t waarom de Boeren na do redevoering van minister Ritoliio niet roet voorstellen voor den dag komen en het publiek in Engeland in de gelegen gere da en toen heiden even jong en onbemiddeld bij hetzelfde handeUhitis als leerlingen geplaatst waren de een om zirh op te werken tot een rijk koopman wiens schepen alle zeeén bevoeren en rtie zijn relaties had over de geheele wereld Uitbreidden de andere om een bescheiden zaak te grondvesten welker omvang zekere grenzen nimmer overschreed Almbach had een vreeb voor elke gewaagde speculatie voor elke onderneming van beteekents en was er ook de man niet D om dergelijke zaken te overzien en te leiden hij gaf de voorkeur aan een matige doch zekere wmst dia hem dan ook m de ruimste mate ten deel viel Tusschen zijn maatschappelijke positie en die van Erlan waq hetzelfde on fefBOheid al tusschen het ouderwetsche sombere huil in de K anaaiatraat met zijn lioogcn gevel éti getraliede kantoorvenstera en het op vorstelijken voet ingerichte paleis aan de haven Langzamerhand was de vriendschapsband die de vroegere makkers verbond losser geworden doch dtt was wel hooldzakelijk Almbach s schuld Hij kon er zich niet mede vereenigen dat de Consul nadat deze eenmaal mülionair geworden was ook op een voet leefde die met zijn positie overeenkwam iVffr vervo ii