Goudsche Courant, woensdag 11 december 1901

Woensdag H December IflOK o 8 7i 40s e Jaar anj mmm mum iMenwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken teierMtB V na De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De i rij8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teleroon No B ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte ♦ f Inzending van Ailvertentiën tot 1 uur des raidd HoUandsche ASlflTEKDAlH Drinkt uitsMtend Per 5 onf Slof en grove Thee 45 55 cl OiitbIJl ror 65 Namiddai 75 ËxtraflneCh CongollieelOO Alleen Torkrijgbaar b I H J T WANKÜM Oostliaven B 17 FRANSCÏÏE STOOMVEEVERIJ kN ekeinlsclie Wasscbcrlj VAK n OPPKHnEIMEU 19 KrulHhiKU llotterdam GdbraToiaord liudr Z M den Knnlll der Belgen Hoofdaepól Toor OOUÜA de Heer II C TItMSUIJlUi Korte Tien Ie weg D dpeciaiiteit voor het iitoomeD en vt nren ran lift HMrenea Damugftnlflroben alsootr alle Kindergoederen Bpeciftle inrichiiui voor hei stonrn D vao plache maDteUi veeren bont en7 Oordgnen tafelkleeden ent worden naar dr nieavtte en lastHie métbode tfeverfd Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t oent lie K O bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Thiinj i Wondirbiliim I i dt otinülü woroltl Ixilttmd Kürocmil JiiMVürtrotTcn mi Ulul togon iillo Horst L o II r Lever NHafzlekteu enx luwoudig o inül ii a ook uitwomlig in hi iia Ha iiukt KOvnllun mot good tt volg L itiHti tu woiidoti Vrljs perflacuii Im 1 1 per poBt I lift Thierry s Woiid lf beiit euii hUiio o ii g o k e ii d o g o ii e e t k r h o K en heilsamo working Maukt moestnl alke p jalgk en geTAMvoUo oporaüo gohool oïarbodig Met leze lf wunl non H aar oud vo r onKeiiecslilk rehouden beenKCZVlel on otilangs em b ila Mr kaokerlUden reuezeii Itrongt goneting en rerB chÜng dor p nun bg wonden oiit tokingen ens Tan allerloi nard Frtjs per pot f 150 per post f t 60 Centranl Dopftt voor ïodorlaud Apothokrr HRNKl ÜiNDER llokiaS Amstürdiun Wtw geandepAt ii iKtMiemen dinotun t diob ikiiti iiapathek dei A 1 UIKIIllY in rnunulR bel itohiUch Uuterraieh Ge icTs oij f tu8 te ontliKHleii by hoi Cantrul DcpAi titader Rakin 8 Amitordam ËiisBËPÖrWm leu werdt ve toclit up I MRKK te lettea UIT HIT MaOUUH tak M ftAVKNSVVAAYZülSKN QORINCHEH Deze THEEËN wonlen iifgele rerd in versegetde pakjes Taa vijf Iu70 en een Kalf en en Ned one met Termelding va Nommer e £ IPryii Toorüen van nevenstaané Merk Tolgoos de Wet gedepo neerd Zich tot de uiiToerinu Tan geteerde orders anbeTelende J C BIJL o rhoen J ËREEBAAIlT Lz Ooada Drak van A BRINKMAN Zn Prljstrekklns 12 December SOtKÓÖTMARR ats hr ufd rij in liet gelukkigst geval biedt le fiitjuws e grootfl Uoltlrerloting die door do tlooge iWgoering tuu Hani r goedgekeurd OD gqwaarWi d ii I voordeelige ïnricbling van het nieuwe daD bestaat daarin dat in den loop van alechti weinige maandea in 7 verlotiogen van 118 000 lüt n 59 010 prijzsn bedragende 11 202 000 Mark ter volledige b sliuing zullen komen daaronder bevinden zich hoofdprijwn van eventuQol 100 000 Mark spuciaat echter 1 prg a M SOO OOO U pr B M 10 000 1 prij s M l 0 000 50 pr n M 5 000 1 priji B H lOl OOO 108 pr B H 9 000 1 prijt M 75 000 150 pr B M 2 000 S prijzeD 0 M 10 000 t pr B M 1 500 1 priji M W 000 IJ pr B M 1 000 1 prij 1 prlj M 1 000 ItiSO pr B H 900 B U S6 000 S 05 pr B M 1 9 t prijzBn B M 0 000 fO pr B M 150 1 prij B M 40 000 200 160 14 1 prij B M 90 000 Ut 100 78 1 priji s M 10 000 1 De utiatoande eerate pr itrtkkiag dezer grooto door dan taat gewaarborgde Geldverloting heeft to aii zulkt van aOibtawege bepnald pla tfl op don Ê9 Uecember e Ir en koflt biorvonr 1 goheal origineel lot ileGhts Mark S of fl 8 O et l lialf 75 1 kwart 00 legen inzending van bat bedrag per poitwiitel of tegen renib uri Alia bestellingen worden onmiddellijk met de meeste zorgvuldigheid ten nitvoer gehracla en ieder speler ontvangt van ons do van het wapen van den Staat voorsiene Origïneele Tjoton zelf in banden Bij iedeic bostflUiug wordt het vereiscbte oHicieele plun waaruit de Vt rdeeling dor prqzon op da vortchillende klassen alsook dg lietrofffode inleggoldon te vernemen is gratis bijgevoegd en zendvn wij onzti elientèle onasngevraagd na elko trekking de officieele lysten Do uitbelnling der pfijzon geschiedt tteeda prompt onder waarborg van Jen Staat en kan door reclitstreekscho toezanding of ook naar verkiezing der belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebbep Ons debiet is stee Is door hot geluk begunstigd en onder velu andoro lumzienlykepryiou hebban wy laoermalen volgens otficieelo bewijzen do eerste Hoofdprijzen vorkregen en onzo begunsligers 7 olf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 0 O 6 000 40 000 unï Het is te voorzien dut by doae op den hfohlflton grondslag gevestigde onderneïuing van alle kanton op eeno uiterst bolsngryko doalDeming bcijeald kan worden gerekend men relieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten s oodigste rechtstreeks te zonden aan Eaufmana Simon P AJEUJa Uankiors en Goldwibselaars in HAMBURIi P 8 Hiermede i miltpn wij voor het vertrouwen ona tot d svorro gesohonko en U bJi hot begin dor nieuwe vorio ing tor deelneming inviteerfnd tullen wij ook in het vervolg zorgdragen door een stipte on prompto bedianing de tovredeuheïd van onze gecerdo begunstigers te verwerven OHAjroe KA DU frinteips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïUnstre rd modealbum voor het Winteraeicoen noch niet ontvangen Hebben dit te willen aanvragen aan MM JBIESJALÜZOT C P ris Hetzelfde vfordt dan omgaand gratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vrg van alle kosten aan huis met verhooging lléexiHsdlUe ksDtoor te Uoiends N 11 NATIONALE CREDIBT BANK gevestigd te AKI UEH LEENT GELD op Utuffen termijn met gemakkelijke aflossing onder borgstelling en polis van levensverzekering Vertegenwoordiger voor Gouda en orailtrtken J 3 VAN GALEN U öotiDi In de Veroiiilcring van 28 NOVEMBER 1901 i s metalgemeene stemmen tot CanJidaat voor den Gemeenteraad g ekozen Voor niitriet III de Heer J DE JONG Hz die dring end bij de Kiezers wordt aanbevolen Bet Bestuur Dr H IJSSEL d SCHEPPER Voorzitter Mr M M SCHIM va dek LOEFF J M NOOTHOVEN vak GOOB P HERMAN Pz 0 A VAS DEK WANT E OOSTENBIJK J VAS TELLINGEN H E VAX DER BOER J H VATTEKANNE Ie Secretarie De verkiezing zal plaats hebben op DINSDAG 10 UECBMBEB 1901 Het Bureau is geopend van 8 tot 5 uur Geen Kinkhoest Geen Influenza KoNniKLUKE lni Kinkhoest Influenza Borst en lïoetaandoening binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezeo neemt onmiddcUük de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borat honigExtract N E L I A 1 T II E uit do Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Siuptrié iia mikm H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleïeranciert Flacons f 1 70 ets 40 et b j W WOLPP C Cm Westhaven 19Ö Gouda D MIEBIE8 Kleiweg E 100 Gouda E 1 VAN MILÜ Veerstal IS 120 te Gou la A BOÜMAN Moordrecht PINKSK Nieumrhrkad IJêel A N vbn ZESSEN Sc wcm wen J Th TORKEN Bojijop B T WI IK Oudeaalrr A SCHEER Haaelreeht P W EDE Oudewater K vaiidk HEMDEN te Reeuwijk P v d SPKK MoercapelU ü v d STAR Waddingeneen Wed T HOLST Waddinqeveen M KOLKMAN Waddingtveen P A uu GROOT Oudewater 0 A D JONüH Oudewater J P KASTELBIN PoUbroekerdam O BIKKER te £ iith t 1 rlioordpltn af tot de voorafgaande keateekenen ven apopleiia heraenberoerto to trotassm DOS eteede alle middelen doot de medleoUe weteaschap aangeveud Bent aan den aisawus ÜÜ koat i B ii i A naken van den eonvonal rit a weg naiialljk Unga d hold ♦ s Het groote aantal zenuwkwalen de eer toe dat sij door bet febnlk n va DRi iiuo uab ij uuur hbii ivdiuib idhkou vbu uau oanvouuinHtu wDg luineiUK iKD e na lluia phraloloElaclie ontdekking csdaan heeft dia nabondarda proeRianlnten thans over de gebMlaw verbreid Is en terwOl ly in watenaohapiMrilJIu krl gaa ae hooiatê beJansatalUaK wakl tevens weldaad biykt te sljn voor de aan s nwKwalaa lijdende meosoDhatd Due eneetwilM tS Bllgevirtden door den gewezen OfBcdat pu Oesondheit Dr Boaan WeissmakVi ts VUshofan an benut ep on dervjnding opgedaan In § HHatlce praktijk I r wauehlav vten het h M maE p r rins worden dn rtaB feBAhikte lonH 4 rde ïiwldl nmbddlelliüit mmm h a Rtfil niedesedeeld Het date geoMairlJaa werden wprkeÜlk eehittarainde resollataa veclUMNB en iclj maaku sooveel opcuft van e n door den nltvliider lasaUreven wefUa OVER 2ENUWLIJDCN en BEROERTE hars vaorkamlig in Beeatlnp b nna kert4n tfd reeda de Ule dnk vereobanen ii ült boekje bevat niet allean vor bet frwtt miklink verneanbare verklaringen ontient het weien der nieuwere therapie ea de daamela RelÜs lil nnliapige Kovallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensehappeltjka varhu ndM in gen nhde tnndlaehu bladen die aan dfltegeneeivijse gewild slin nooaude ent ft vaa viui gntni nchriften van hooggeplaatate gcaieeiknndlcen onder walke l Éialèrs dr preftaier j polyklinlet t Parijl rue flouqamont 10 Sfelngratier leaS r prakttiaeraad Saa stiter aas fe t kr k wnea ilnnl n geanoht it Charenlon Senllitirath Or Cohn ta Slatlle tre Maa wed Sr rrosdUHla kMbHaae Dr P Fareitler garaMh er dkeeleur va lel hoipttaal ta Asen ashalawatb Dr lehsrlas fcaslHl btssfsla Bei Emi Dartel mad lir ganetthier dirixlaur der lalvaao lharafariHsalM faHskUaS veer issawtMeri terari S ree SI Konort 334 Contul von AtcheiibaDh med dr la Cerfa Dr laakaeli arreBS arts ie kkUtS Oher labiM it laohl aiad dr U Waenin Dr C DDngavat tela FarHtn Ears M vaB Ssa OsaaaMOsatrat tyiliMa at da Santé In Frankri k en vele anderen Asn allen wier Mnnwgeedel Mper af lUlnder aaacadaan la af a H saBaaftaMB a aannnaebtlElieid lljdan waarvan dakaateekenen aUn Dhraelaehs keAplta ailfrelM lolNla beet dpl n bloadandraM nt t arlkkelktii hafd lalaaidkt d alasalaeihiis Mbeaiatllks eamt ea eaksUifHlkS atand verder alia ilekea dia deor beroerte getroffan waidan aaoglÜdea aas de gevolgen daaünM looala erlaamlngea aavaraeian tal a r aka rwars taagvaJ aieeM k sHkksa sUlfbeM dar lewrtelitMi mM eartderenSa alia s aatieU ka iwakts anwakklag van lahaagea ena a BiJ Ie reedst ander geneeskaiUUge behandeling geweeat sijn naar door de bekende atlddalaa ato eatbrniitingiiea ftandwaisrtm 1 of leebadea ge o ganeihig er Ualdag hoaaw kwaal gBTaBdes ecB ffaTaalan vaar kevaarttt alaiütoe reMB lubbea weffens lad aaiallg veWaa erdeevlaa la kal beefll beefrirts SHI dMigWd a aegsa dnikksnda f aeadar balvaerkesfJL sirtdaBladeeertB ketveae teee drie satMWUB vu a hiaieoahaM eek an gesoad wriiven elerttlaeeren stoomlMl of leebadea ge o ganeilng of Ualgl hebMin en ten alette al die Trece g versahlJnBelen als iloh aanbaadeat a flIkkBrtneaa an daakar orden weer da ao Amatcrdani doer H CLRBAH 4 Cn Heiligeweg H atterdam JTI ïKOL F ipothakér Iftrte HooMeag lUiraalit t OBRy A PORT Ondegraoh bij de Baardlinig r T Op de Jongate hvg ennlii h medloinale tentoo natel ling Ja de Ikr WataeHaaa w dear o Hedtnrbe Jnrli aiet de XtlveweH Nndanie hekraaad Patent H StoUen Mtnttim gatoHrmu nu lasf uiMtrin niiillci JB Der grmêm Brfotf WOrnUMt K Patmt H atoUtM TunjM liet Meu i i l i iw ipeHMOMii racSelhmung e feiiéem Met U4e ieber mmere efle teharfeee H a r H aar M an Mkr k teUm kmt uUkmt em m fm aa ar ala M emuMn wKMatft aa fcrIabeMai la aa kat ilasaa vee headta sa veales aaa kl teee drie eatBgkMB Wb MMwIU eMt als ook aan ea e MBliJai lijdende aan bl akia bt an hraohlaleoahaM eeEugesoade irtfl eau leaH aaraeaea dU aal net hii heofd werken en gneateiljke reaetie wtlleBVoerkoMa woidt driiigevd ar geraden slch het boven verbelde werkje urn te nebaffan hetwelk ep aanvrage koalslees aafrêway soDden wordt door liE V IS EVIi G De BURGEMKESrKK van Goutla in gevolge hel vertoek van Z K den Minister van Binnenlandhchc Zaken om ter voorbereuhng van eene Wettelijke Verzekering tegen de geldehike gevolgen van nekte kraam en overhjden begralenibko3ten en ter verknjuing van een zoo juist mogelijk overzicht vaö den tegenwoordisen toestand der ziekentondsen en begr ate nisfondsen de tegenwoordige statuten en reglementen alamede het laatste jaarverslag van alle dergelijke instellingen door zijne tuaachenkomst te mogen ontvangen noodigt de Besturen van alle tieken en begrafenisfondsen en van alle instellingen van dergelijken aard welk in deie iemeenie geves igd zijn en uitkeeringen of hulp m geval van ziekte kraam ol overlijden verstrekken tegen bijdragen der deelnemers ot werkgevers medicijntondien doctorsbussen ondersteuningbkassen begrafenisbusaen ziekenkassen verzekeringsmaatschappijen enz uu om hein zoo spoedig mogelijk de sUtuten en reglementen alsmede de laatste jaai verblagen dier inbtelhngen te doen toekomen Gouda lo I eceml er 1901 Do Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuileulandscti Uverzlcbl Do Times verneemt ait Pretoria van 6 dezer De commando s om üotha verzameld zijn verspreid naar bot noordoosten ou zuidou Britz met 300 en Van Nickerk met 100 man zijn naar het uiden gegaan bet grootste deel van zijn maclit in hot noordoosten bestaat uit verschillende groepen tezamen ongeveer lOüO man tellend waarscliöulijk zal een poging worden gedaan om naar het noorden te gaan Naar men m jldt heeit Botha den burgers aangeraden noodwaarts te gaan indien zg te veel verontrust worden in bet hooge veld Men moot daarom niet verwonderd zijn indien hg zeil in de eerstvolgende dagen bljjkt denzellden weg te hebbon ingeslagen De Times ontving den volgenden dag uit Pretoria het bericht dat in de afgoloopen week grooto werkzaamheid betoond werd door aé Boeron in Oost Transvaal HerhaatdelSJk werden aanvallen op den spoorweg gedaan hoewel niet met groote macht en nooit slaagden er meer dan enkelen in om den spoorweg over te steken Die aanvallen worden zoowel ten noorden als ton zuiden van den spoorweg ondernomen De goheele week volgden de Engelsche colonnes den vgand doch slechts bü een enkele gelegenheid zijn zü er in geslaagd voeling met hen te verkrijgen Er moet nog heel wat gedaan om het land te verdeden FEVILLEIOX indelijk Gevonden Misschien kon hij het hem ook met vergeven dat gene de éérste plaats innam waar hij mM in het derde ol vierde gelid stond en hoezeer hrj ook voor zijn zaak zijn voordeel wist te doen met lijn bevriende verhouding tol de groote Firma Erlau hield hij toch zijn huishouden waarin alles zeer burgerlijk en ouderwets toeging buiten elke aanraking met het gezin van den Consul Deze had opgehouden hem uitnoodigingen te zenden toen hij bemerkte den ander daarmede geen genoegen Ic doen tegenwoordig ontmoetten beiden elkander slechts nog van tijd tot tijd op de Beurs ol bij derden en onlangs had Almbach toen een handelsquaestie een persoonlijke bespreking vorderde zich zjlfs door zijn schoonzoon laten vertegenwoordigen Het was hem bepaald onaange naam dat de jonge man bi die gelegenheid een uitnoodiging ontving voor het bijwonen der opera en der daarop volgende soiree en hoewel men voor deze beleefdheid niet kon bedanken verheelde de koopman tegenover rijn geiin rijn ontatemming niet den intrede van Beinhold in het Nabobsleven met welke benaming hij de huishouding van zijn ouden vriend placht te vereeren Niettegenstaande dit alles was Almbach een welgeiteH j tooals van verschillende zijden be door do blokhnizen linies vóór de Kngelschen kunnen hopen deze groote districten aUaende van Boereu to zuiveren Het is reöiM gebleken dat blokhuizen con myi ol verder van elkaar staande machteloos zjjn Wanneer de Boeren vastberaden zgn kunnen zy daar bij nacht gemakkolgk tnsschen doortrekken De blokhnizen moeten niet verder van elkaar staan dan 000 ol 700 yards en in verband met krachtige ijzerdraadvorsporringen zul dat blijken afdoende te zijn Om het land op die wijze al te sluiten On eischt t d en eveneelis manschappen om do blokhnizen te bezetten maar naar de mccniog van de militaire autoriteiten in dit do eonige manier om op to treden tegenover oen vijand die weigert te vechten on de gucrilla iaotiek volgt In het terrein te noorden van den Delngoabaai spoorwog zyn de Boeren voor het oogoiililik boviijd van do aanwezigheid onzer colonnes hot tel rein is daar minder gezond dan het hooge veld docli de bergkoleiicn bieden er talloozo gelegenheid voor de Hoeren om zich te verschuilen en hunne voorraden zijn nog zeer aanzienigk De Ohringstadvalloi die do Engelsche troepen nog nooit konden biiinentrekkou is verbazend vraclitbaar De Boeron maken van elke gelegenheid gebruik om den oogst binnen te halen Uraan werd overgebracht naar Pelgrims Rest en daar gemalen totdat do molen voor eon veertien dagen geleden vernield werd Daarna werd het graan tn wr de Sabiedrift gezonden Tarwe wordt over het gehoele land vervoord en zorgvuldig verborgen voor later gebruik In westelijk Transvaal was er verlodenweek een Boerenbewegiiig merkbaar van oen zuidelijke richting naar het gohied tnsschen Unstenburg en Zeerust waar duizend man hüeen zgn Kemp en Liebonborg met 300 man en Dutoit met 100 man blijven ten noorden van Wolmaranstad In den Vrijstaat is De Vet weder ten zuiden van Heilbron met 1000 man In Frankrijk worden steeds meer stemmen voor eeno toenadering tot Duitschland gehoord Cassagnac schrijtt in do Autorité naar aanleiding vau de redevoering van den afgevaardigden Massabnau dat de zwakte van Frankrijk daardoor ontstaat dat het tcgelijkeitgd opgewassen wil zgn tegen Engeland en Dnitschland Dit is onmogelgk het oogenblik is gekomen waarin Frankrijk moet kiezen wanneer hot niet te gronde wil gaan door overmatige nitgaven voor leger en weerd werd xeïfa een zeer vermogend man geworden en aU zoodanig het middelpunten steun eener talrijke niet zeer met aardsche goederen gezegende tamihe Zoo kwam hel dat hij zich dan ook belast had rnet de opvoeding sijncr twee neven door hun vader een scheepskapiLein zonder eenige middelen achtergelaten Almbach wlf had slechts één kind waar hij zich echter nimmer sterk om bekommerd had omdat het een meisje was De consul en zijn cchtgenoote waren de peetouders der kleine geweest en het was een overwinning op zich zelven dat Almbach den naam van Mevrouw Erlan aan zijn dochteatje gaf want kij had een legcn in tegen het voornaam en romantisch klinkende Eleonore en haastte zich dit in het veel eenvoudiger EUa te veranderen Deze laatste naam paste dan ook veeL beter bij haar persoonlijkheid want EHa Almbach werd overal met slechts als zeer eenvoudig maar tells aU een zeer bekrompen meisje beschouwd welks gezichtelnder niet verder reikte dan de onbeteekenende voorvallen uit haar huiselijke omgeving In de eerste jaren was het kind zeer ziekelijk geweest en men dacht dat dit haar achterlijk had laten blijven in haar verstandelijke vermogens Deze laatste toch waren inderdaad zeer weinig ontwikkeld en de zeer eenzijdige zich strikt tot het huishouden beperkende opvoeding in het ondetlijk huis waarbij voor geen andere ideeën of geslachten plaats was scheen er niet toe bijgedragen te hebben haar geest in een andere richting te leiden Zoo was het meisje stil en in zichzeU gekeerd opgegroeid door een ieder over het hoold geiien overal ter ijde geschoven en vloot beide Van dit gezichtspunt komt do toenadering tot Duitschland als vanzelf naar voren en dringt zich op aan allen die een practische staatkunde volgen en zich niet met Bontimentaliteit inlaten Het aannemeu van Duitschlands hulp bü de regeling der hineescho quaostie onder hef opperbevel van Wnldorsoc was de eerste stap in die richting Een koloniale entento met Husland ou Duitschland zou een koloniale barrióre zjjn togen Engeland De openbare meoning zou wellicht aanvankelgk verbaasd zijn maar weldra dozo staatkunde biliyken Men moet hot volk echter doen inzien dat Duitschland slechts de toovaibgo vijatid Engeland daarentegen do verbitterde erfvijand van Frankrijk is Tot zoover do heer Paul de Oassngnac Het Berl Tageblott knn na deze uitingen van Franscbe zgdc de verklaring nfloggen dai men in Duitscho rogeeringskringon het denkbeeld van een Fransch Duitseh ver bond ol zelfs maar van een koloniale overeenkomst oven onmogelgk acht als oen verbond van de Europeesche vastelandsmogendheden Maar daaruit mag niemand afleiden dat debetrekkiugen tusschen Frankrijk en Duitsclileitd iets te wcnschen overlaten Die zijn zelfs in den laatston tjjd verbeterd Graal Btllow noemde die voor ooiiigo jaren gelijkmatig en kalm Sedert conigon tyd is daar eeuigo wannto en wat gevoel bgge Ken unntttl voorstellfin door leden der FranNcho Kamer gedaan tot wyziging der kieswet zyn Vrjdag in bfhandclinff gekomen bjj do rommissie voor hot kiesrecht naar welke zy verwezen waren De commissie hoorde eerst den minister Waldeck Roussean en nam na diens vertrek do volgende besluiten to Kiesdistricten De minister had verklaard evenals vroeger te zyn vóór het herstel der meervoudige di tricten scrutin de lifite maar dezen maatregel thans oimitvoorbaar te achten omdat de noodige wetswijziging niet vóór Kebruari kan z jn tot stand gekomen ius te laat om voor de verkiezingen van hot volgend jaar reeds te kannen werken De commissie heeft echter met 7 tegen 5 Bteramen zich uitgesproker ten gunf te van de wüziging en wel zóó dat elk departement een kiesdistrict zai vormen en voor elke 70 0 X inwoners oen Kamerlid afvaardigen mot uitzondering ecliter van de departementen boven 5 K lK inwoners die in moer dan é6n meervoudig kiesdistrict zullen werden verdeeld 2o Evenredige vertegenwoordiging De zonder zelfs bij haar naaste bloedverwanten eeniggewicht in de scHaal te leggen Men waa er eenmaal aan gewoon geraakt haar als geheel onzeltstandig en halt on toerekenbaar te beschouwen enzelts haar huwelijk bracht in dien toestand geenverandering Het was Zondag morgen Er werd geen k intoor gehouden en Reinhold had dus een vrijen voormiddag tot zijn Iwschikkintf iets dat hem slechts zelden overkwam Hij Ijevond zich in het tumhuii waarover hij ten slotte de uitsluiten le lieschikking had verkregen hoewel eerst na harden strijd en dat nog slechts op grond zijner muzikale studiën waartioor hij le hniagenooten te veel hinderde Hier alleen was de jonge man ecnigszins beveiligd tegen het voortdurend toezicht zijner schoonouders dat zich tot zelfs over cJe woning van het jonge paar uitstr kte en men kon hem dan ook steeds zoodra hij slechts een vrij uurtje had in dit toevluchtsoord vinden De zoogenaamde tuin was er een zooals men in een hchttwwoonde oude en sterk bevolkte stadswijk verwachten kon Van lUe zijden omgaven hooge muren en gevels het stukje grond lat slechts weinig lucht en zon kreeg en waarin eenige boomen en struiken hun jammerlijk bestaan voortsleepten Het tuintje werd begrensd door een dier kleine grachten die de stad in alle richtingen doorkruisten en waarvan het stilstaande donkere water een erg somberen achtergrond uitmaakte aan de overzijde van het water zag men op nieuw muren en gevels evenals het geheele Minister acht by den huidlgen stand der partyverdeeliog een goede regeling van dit stelsel ondoeniyk De commishio verklaarde zich er eveneens tegen on wel met U tegen 1 Btem van den heer Jules Jjloche Ijo Gedeeltolyke aftreding der Kamerleden De minister acht dezo wijziging bedenkelijk zoolang enkelvoudige districten blijven bestaan en ook niet raadzaam by meervoudige districten De commissie verklaarde zich er togen met 8 van do 12 loden 4o Beperking der candidatnren van donzelfden persoon De minister acht het geraden hot getal candidaturen van donzelfden persoon te beperken tot ten hoog sto twee of drie districten De commissie verklaarde zich met 6 tegen H Btemmen in goiyken zin en wol tot ten hoogste 2 candidaturen 5 Verplichting tot stemmen werd door do commissie eenparig afgekeurd Ou Koloniën Tien van de 12 leden verklaarden aich voor de afschaffing van afzonderlijke Kamerleden voor eenige koloniën De Rijksdag zal nog wel de goheela week doende blyven met de algemeene beraadslagingen over hot tarief ontwerp ofschoon deze debatten voor den groeten strijd niet veoi incor buteokenis hebben dan verkenningen en voor pofitenge vechten aterdag is baron von Wangenheim de hoofdman van do agrariörs aan het woord geweest ZooaU te verwachten was noemde hij de grnanrechten dio de regeering voorstelde onvoldoende maar hij zeido nog niet de cUf rs die de agrariërs zich tot ideaal gesteld iiadden Verder eisehto hy de afschaffing van alle bevoorrecbtingcn en uitzonderingen bij de toepassing van hot tarief en do betaling van het vnrschnldigde invoerrecht en dreigde ten slotte dat zyno politieke vrienden d w z do mannen van don Hond dor Landwirte tegen het regoeriiigsontwerp zoudun stemmen als de voorgostolde graanrechten niet verhoogd werden Na von Wangonheim kwam weor aan n vryhandelftftr de bonrt Itrttsike van de vrijzinnige party xelf landheer in OoHt Pruisen Hy verwachtte alloen maar heil voor den landbouw van de invoering van lage spoorwegtarioven voor landbouwvoortbrengselen en van hot stelsel van coóperatieve verecnigingon Hy was het niet eens met de regeoring en de agrarifirs dat de achteruitgang van den Ëngelsehen landbouw te wyten was aan het vryhandelsetolscl het groote grond bezit was er de oorzaak van Von Tiedeman van de vrye cunsorvatieven bracht een nienw gezichtspunt in het debat door ook op te komen voor uitvoerrechten hui i der familie Almbach aan een gevar jenw deed denken was dit ook het geval roet de eenige daarbij behoorende open ruimte Het tuinhuis zelt rag er niet veel vroolijker uit het eenige ruime vertrek was zelf meer dan eenvoudig gemeubileerd Men kon het dien weinigen ouderwetsche meubelen aanzien dat zij eerst ati overtollig ergens opgeborgen geweest nu voor den daa gehaald waren om het vertrek zij het dan ook gebrekkig te meubileeren Aanlictvens daarentegen waaromheen zich eenige niet zeer weelderige wijnranken slingerden stond een groote prathtig bewerkte vleugel de ericni van tien overleden muziekdirecteur Wilken die dit aan zijn leerling vermaakt had een prachtstuk dat tegen deze omgeving even zonderling afaiak als de figuur van den joh en man met zijn geesivol gelaat en groote urige oogen tegen de getraliede kantoorvcBsters van hot voorhuis Reinhold zat aan de tafel te schrijven dorh heden zag men op zijn gelaat niet die vermoeide lustelooze uitdrukking die steeds daarop zetelde 70odra hij de cijfers der koopmaiisbocken voor rich had een donker rood d it aan koortsachtigheid deed denken bedekte zijn wangen en de hand die in vlugge trekken e n naam op het voor hem liggende couvert schreef beefde zacht als in verlmrgen aandoening Eensklaps h x rde men buiten voetstappen en werd de gUzen deur geopend meteen vlugge wrevelige beweging schoof de jonge man het couvert onder de op talcl liggende bladen muziekpapier en zag toen om ft ordi vervolgd