Goudsche Courant, woensdag 11 december 1901

De heer Hogenholtz critiieerde de klaasenrechtspraak als de beschermster van bet kapitalisme Wraak en vergelding is in plaats van verbetering der beklaagden het motiel bg de straloplegging Zaterdag U Dec vertrekt de Kon lamilie van Het Loo naar de residentie De aankomst is op 4 unr bepaald Het staldepartement gaat dien dag vroeg in den morgen naar Den Haag De minister van binnenlandsche zaken heelt hoewel een dergelgk verzoek in 1898 door den toeiiraaligen minister van oorlog bereids was gedaan de commissarissen der Kouingin verzocht nogmaals de medewerking der gemeentebesturen in te roepen voor de uitvoering van de regeling betreffende het voorbereidend militair onderlicht door den minister van oorlog in 1898 vastgesteld te meer daar het eenige maanden geleden is voorgekomen dat in eene gemeente de beschikbaarstelling van een ongebruikt schoollocaal tot het geven van voorbereidend militair onderricht werd geweigerd Gemengde Betichten Men meldt aan de N E Cl Mevrouw Hacdonald de vrouw van den Nederlandschen consul te Warschau heeft op zich genomen geld in te zamelen voor de vrouwenkampen in Transvaal Het geld zal atgodrageii worden aan het Alkmaar che damescomité Uit Oud Begerland meldt men Gisterenmorgen vond men in de woning van mej D deze en baar verloofde beiden doodgeschoten De man bad nog een revolver in de hand De woning blglt op bevel van den burgemeester gesloten totdat de officier van jastitie een onderzoek heeft ingesteld Qistermiddag is het parket van de arrondissemonts rochtbnnk te Dordrecht hier aangekomen om met behulp van dr Iers alhier een gerechtelijk onderzoek uaar het gebeurde in te itellen Naar w i van vortrouwbaro zgde vernemen heeft dit onderzoek aan het licht gebracht dat do dame eerst werd doodgeschoten on dat de moordenaar zichzelf daarop van kunt maakte Echter staat het volstrekt met vast dat do damo den dood vrijwillig gezocht beeft Wel zjjn er geen bloedsporen buiten het bod gevonden doch alles wijst er op dat zg in don slaap door haren minnaar word düodgeschülcn die daarop een eipde ook aan zjjn leven maakte Dat hg eon revolver meenam toen hg naar zgn meisje ging benovens het feit dat de broeder van den overleden minnaar krankzinnig moet zgn en deze zelf steeds zeer opgewonden was zgn behalve andere aanwgzingon bewgzen te over dat zij tegen wil en dank vermoord is Vroemd blgft het dat do naaste buren wier woningen slechts door dunno muren van het buis der vermoorde damo gescheiden zijn niets gehoord hebben Nog deelt men mede i Mej ü was eene oppassende vrooljjke nette dame bij allen goed in aanzien De Directe SpoorwegverblndlngeD mot GOUDA WioterdieDSt 1901 02 AaBKevaogeD I October TUd van Greenvicb l X BOUDl R0TT E0i liaa na B R 4 5 51 J ll 7 15 8 11 l ll I OI 4 B M 1 67 IP SI 10 68 11 15 11 11 1V 8 7 1 11 S IO S H 4 01 4 89 B4 5 18 S 14 8 18 7 08 18 7 44 8 14 J 17 J 54 U 10 09 10 1110 45 11 01 l ot 11 11 1 14 S 11 10 l ll 10 11 10 11 ll lt 11 11 14 l SO U l f lO ei 11 15 01 1 14 6 11 S 6 18 r 8 41 X 5 17 5 8115 45 8 39 7 47 8 07 8 8 59 9 1 H IO 7 37 4 45 6 10 7 18 4 18 4 lt 1 1 89 S 61 I IIS gi 1 5 Eg 08 d lllaaa la la Uaaa Illn WJtaUaik l Of m tralM i Iaa4l Hiudail aa Olaadaf adaafaaka ntaukiljattaa oor da la kl arkriigl tag aii athla araaHpnja ff Halluulaolu poor £ Bilra iniipla l Ww i 1 lUta B tOTTÏBUiM 90UD tta 10 H 88 ll Sl 11 15 ll e4 9 0 9 48 S U 6 41 S 30 4 45 5 116 33 8 04 9 19 7 05 7 5 J 8 1 i 9 18 4 53 8 8 H 4 5 8 4 f 53 6 1 1 51 10 03 4 1 14 4 59 5 1 5 4SI 54a l4 7 11 7 l 8 10 1 1 B 47 11 09 lO Ia ll ll ippUaaaatbawga aa da Camfapüa dai War UI II a 10 1 10 1 10 l 10 48 I I 19 il lllt ns 11 16 7 81 1 08 1 34 9 00 9 81 10 08 111 19 111 1 a la Uaaaa ailia Mda faailtaHat a la laaf M anka d waria B Halla da at a ay OUDi UK N 1 61 l ll 3 41 4 ji r w 1 11 9 11 10 00 10 19 10 5111 11 11 18 11 55 a 11 15 1 07 a ll U 1 11 a a II IS a I U a 10 45 11 15 11 48 11 46 l I iM 1 41 4 16 t Dl 8 13 9 17 J 53 l 5 1 11 10 08 8 14 Ja 10 17 E 10 19 8 4 1 I 4 IM 10 14 U 19 7 57 M 1 4 10 11 Hun 5 118 017 017 117 15 1 6 1 111 01 Ml lo H n ll a tl IMS 1 KI 4 5T 4 01 4 11 4 17 6 1 l 7 1 r 4l 7 31 8 18 9 40 lo ioj YooSurg l ll r ri l M 4 41 8 18 48 ïoetMB l 6 61 I SI l JO 4 IS S 43 10 01 Z f k Mo 08 P 1 48 1 11 6 1 1 1 S4 10 14 Omda 1 I8 7 II7 4 OJ9 S9 I IO 0 11 l U r V U J ll Hl ll 10 1 11 l 7 l tl 5 11 1 1 7 15 7 81 1 0 I J3 8 45 O IO lojgl PknlMiat r 4a laar kia M laa ka 4 mtltlm d ilalauikatnii allaaa It aa la tbaaa giM kaUlaa I BaUra aa biljat la U aaa nprlaaaM Wwya 0 0 U t v I MSTRRD M viaa van ll t 8 811 8 3 u ll 10 10 10 5 11 01 1 101 88 8 11 07 1 43 6 I 181 48 9 81 10 19 10 80 11 08 KmiLW 8 01 8 68 l 10 10 11 04 11 48 11 17 1 57 3 35 1 1 51 5 30 44 8 44 9 86 10 8 1 03 11 Aiiut a I I V 13 9 8 10 15 11 1 011 1 11 13 I IO 4 IT 1 5 45 0t 9 8 10 0 11 18 11 14 tin A u t a R 11 11 9 15 I 1 1 11 I IO l ot 8 03 11 00 6 ll t OO lt 7 10 7 11 6 07 ii 5 04 14 t lS 151 7 64 8 01 B d 41 4 51 6 41 8 1 7 00 5 1 4 7 14 8 it U 5JI U I4 1 41 I 9 11 lO tl 4 91 M 111 14 1 4 11 17 8 1 8 45 ï l n 8 7 11 8 10 S 1 18 9 81 1 18 MTll 1 11 MO 8 8t 4 41 I 08 11 7 09 8 10 41 ktu V 1 34 47 7 80 115 14 81 41 11 80 11 41 1 05 1 1 8 IS 8 4 5 0 1 8 81 88 7 86 1 15 11 01 I grl 7 01 7 81 S U II 8 11 18 10 8111 11 1 1 3 11 4 11 4 811 47 7 07 7 54 1 0 ll 11 11 4 1 l l 10 3 54 t 4 1 1 l 4 11 01 l 4t 1 55 11 17 in t ll t il 7 4T Mi 9 10 10 04 10 41 I OT 8 41 l ot 7 10 17 5 11 II 5 1J I 5 Ï 4I I 7 14 MO M 5 1II 4I II II 11 int ll op zekere artikelen die het bnitonland nit Duitschland moet laten komen zooals kali Vernproide Herichleii FaJHIKKUK öoblet ncbjjnt te aarzelen of hj mh weer in de politieke herrie zal werpen hg heelt een hem aangeboden kamercandidatonr onder dank voor de eer en het vertrouwen in beraad gebonden De oud gezant te l ekong Pichon heeftin antwoord op de aanljjging van Uochel irt den grootlaateraar van Krrankryk dat hgzich uit den Chinecscben bait oen bedragvan 250 000 Ir aan bont zon hebben toegeëigend tgdenu de troebelen Van het vorigejaar papieren overgelegd waarnit blgkt dath voor 9 50 r aan bont gekocht en betaald heeft Te Lyon i hot Zondag tot raiitveritoringen gekomen bjj den optocht van eenTijftienlionderdtal werkloozen door de stad Door de politie waren voorzorgHroaatregelen genomen ter bewaring van rast en ordeen op de drie booldpleinen moesten alspoedig charge uitgevoerd worden ter vermijding van samenscholingen van bedenkclyken aard waarbg met steenen word gegooid uit de menigte zoodat een dertigtalarrestatieii uitgevoerd werden toen eentiental politiemannen gewond bloken Des avonds herhaalden zich de ongeregeldheden on de politie had do handen vol om der menigte de baas te blgven die aandrong op vr lating van de in verzekerde bewaring zgnde belhamels Door de besliste houding der gewapende macht werd bet later op den avond kalmer BINNENLAND 8TATEN U BN EK AAL TuriïKuK u hê m n Zitting van Maandag 9 December Jhr Victor De Sluers benoemd lid voor Weert heeft na eedsaflegging zitting genomen Ingekomen is een wetsontwerp nadere bepalingen behelzende omtrent den accyns op liet gedistilleerd Het algemeen debat over de Justitiebegrootlng la aangevangen De heer Mai chant uitte de verwachting dat deze Minister krachtens zgn verleden en karakter zich niet op geprononceerd partystandpunt zal plaatsen Herinnerende dat do Minister in zgn Academisch I roelschrilt het staatsbelang als hoogste richting in de wotgo ing huldigde hoopte Spr in het belang dor rechtszekerheid dat de Minihter niet deelde het standpunt van Mr Hchokking dat de wetten dienen uitgelegd in Christelgkon zin Met aandrang gal tipr in overweging de partiedü herziening van het Wetboek van 8tralrecht betrellende de preventieve hechtenis welke aangelegenheid zeer urgent is Ooiida Moordrrchl 7 11 t 8 40 iimnrarkerk 1 18 I IO OapalU 1 15 1 11 taltttdui H 15 7 44 I OI 19 45 R Ui rdimD P f 1 14 Rottardam B t I OB B OI 1 41 1 15 7 11 RottenUni Baun a va RottanUm D P Bottardui M 4 41 6 10 04 Oapalle l 1 41 Hinwarkwk 5 01 5 11 HaoraneM 6 11 04 So da 5 17 10 15 7 18 1 17 l l l ll 1 5 1 l J lll 1 14 1 11 Ml 9 1I Oonds KeTHDh MMfO S Mt ira Z ig Vwrimti Hagi Mf l tO 8 11 1 i l ll t l6 5 41 41 01 1 4 I oiaa Olid Wo pd UMckl L lrH kl a T le 0 l Uoi b I U l ll Hii drong aan op wgziging der wetgeving op de naamluolooze vennootschappen in regeling van den rechtstoestand der gehuwde vrouwen en der natuurlijke kinderen zaak door haar verleden jaar opgericht begon steeds vooruit te gaan en zou haar welhaast een ruim burgerbestaau verschaft hebben Haar verloofde was op een wisselkantoor te Rotterdam werkzaam en stond als een oppassend jongmensch te boek Wat de zaak zoo duister maakt is dat men beiden nog te 10 uur heeft hooren zingen Zooals dr Hers moet geconstateerd hebben zjjn zij op dezelfde wgze getroffen De kogel heeft door de slapeu heen zijn weg gevonden Dat de junkman eerst haar en toen zichzelf gedood heeft wordt ook opgemaakt uit het feit dat beiden gekleed te bed lagen en dat geen spoor van verzet van haren kant aanwezig was Te 1 nur stonden hg de aankomst van de stoomtram vele raenschen de ouders van mej D af te wachten die geen van beiden op het ergste waren voorbereid Niemand in do tram wist eigentjj c wat er geschied wus Eerst bjj hunne aankomst werden de ouders door welwillende buren die hun huis gastvrij voor de zwaar getroffen lieden openstelden langzaamop de droevige waarheid voorbereid Velen trotseerden Zaterdag regen en windvlagen om te Schoveiiingen een kijkje te gaar nemen waar de zee een machtigen aanblik vertoonde De storm nit bet Wost Zindwesteii joeg de golven hoog op doch stond niet op do kust zoodat de zee niet den duiiivoet bereikte De Pior vooral trok een vriJ druk bezoek Een reserve soldaat te Osnabrllck had onlangs op het bureau van den districtscommandant een wandelstok in de hand meegebracht en toen de sergeant majoor bovnl den stok buiten de deur te zetten geweigerd Straf 2 1 maand gevangenisstraf wegens ongehoorzaamheid Het boycotplan is opgegeven Het uitvoerend comité kennis genomen hebbende van de ingekomen berichten uit binnen en buitonland maakt het volgende bekend lo Dat nit de ingewonnen informaties gebleken is dnt op enkele uitzonderingen na bgna alle landen als Duitschland Noorwogen Zweden Denemarken en België de ondoorvoerbaarheid van den boycot bepleiten en niet de minste poging in die landen is aangewend im de havenarbeiders met do zaak op de hoogte te brengen of genoegzame propaganda daarvoor te maken 2o Door het ontactisch en ongevraagd optreden van het N A S en het P A S te Amsterdam die daardoor niet alleen de beweging ontzettend veol schade hebben toegebracht maar ook vorschillende organisaties in opstand met elkaar brachten die slechts ten nadeele kon uitloopon van die organisaties 3o Doordat ons onmogeigke voorwaarden gesteld werden om te kunnen void icn aan de aanvragen om steun voor reisgeld der afgevaardigden der verschillende havens om het internationaal congres hg te wonen iis 1 43 1 54 18 1 14 18 l S 1 13 1 09 109 1 8 L btn 4 11 1 45 1 1 8 U A 4 9 taa van 4 19 4 16 4 10 6 11 5 17 5 01 a ir in a f 6 17 4 45 4 51 1 11 5 4 1 57 H I lt I 8 11 10 ll O 11 4 10 54 U ll ii m J 43 53 9 15 lO ol 10 4t 10 U 07 latl ll tl Redenen waarom het uitvoerend comité in zijn vergadering van Zondag 8 December de beweging voor den boycot der Engelsche handelsvloot door gebrek aan eenheid van de verschillende organisaties tot zgn diep en innig leedwezen heefmoeten opheffen en dienten gevolge het congres der internationale transportarbeiders op 15 December a s niet kan plaats hebben Het uitvoerend comité ontkent pertinent dat de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland twtst en tweedracht in de beweging heeft gebracht Het comtateert integendeel dat geen enkele partg in ons land zich meer geïnteresseerd heeft vóór en medegewerkt heeft tot het slagen van den boycot ini S D A P Het comité brengt ten slotte dank aan allen die het plan finaucieel steunden Zoo spoedig mogelijk zal weder rekening en verantwoording worden gedaan der ontvangen giften Men schrijft van de Belgt che grenzen aan het N v d D Onze veehandel met België blijft steeds zeer belangrgk Zoo werden in de vorige maand langs de grenskantoren in België gevoerd 7725 runderen welke bgna alle uit ons land kwamen Toch is het een treurig verBchgnsel waarop wel eens de aandacht mag gevestigd worden dat door de belemmerende bepalingen van invoer onze uitvoer langs de grenskantoren meer en meer afneemt Zoo werden in da eerste tien maanden van dit jaar langs de grenskantoren in België gevoerd 48 768 runderen tegenover 52 007 in hetzelfde tgdvak van 1900 en 56 019 in de eerste tien maanden van 1899 alzoo een geregelde vermindering van 4000 runderen in de tien maanden en door elkander 400 run deren per maand Oorzaak hiervan is de langdurige en kostbare quarantaine waaraan ons vee aan de grenzen o iderworpen wordt Zooals bekend is mag ons vee slechts tweemaal per maand den Isten en 15en langs enkele kantoren in België komen mits het vrij bevonden wordt van monden klauwzeer en tuberculose Dan moot het gezonde vee een tii ntal dagen verblijven in du stallen die de Belgische regeering aan de grenzen gebouwd heeft Tegen deze quarantaine vooral vorheflen zich ook in België veel stemmen Vooreerst is zij te kostbaar De Noderlandsche koopman moet behalve de invoerrechten en de keuringskosten ook het onderhond betalen der koeien welke hg in de qnarantainestallen heeft laten opnemen Daarenboven verbeteren de dieren niet door het langdurig verblijf met veol koeien tegelgk in deze bedompte stallen Breekt in de stallen helmonden klauwzeer uil hetgeen nog al eens gebeurd is dan worden alle dieren aangetast De quarantaine wordt verlengd want de dieren moeten zoogenaamd doorzieken en de koopman kan al de kosten betalen Al da dieren eindelgk genezen zgn en zg de stallen mogen verlaten hebben zjj natnarlgk vee van hun waarde verloren Daarom zgn veel kooplieden angstvallig hun duur betaalde koeien aan die stallen toe te vertrouwen en enkelen beproeven zo frauduleus in België te voeren to ig 10 31 f 10 87 10 80 10 45 11 08 11 17 tl 11 41 I II 10 1 9 t 10 81 11 18 10 41 ll 10 11 18 11 57 Nu de lange winteravonden aangebroken zgn is er weer oen goede tijd aangehrekljl voor den smokkelhandel Dagelijks woi4n hier weer een groot aantal koeien aangevoerd die s nachts over de grenzen gaan Deze koeien worden met 30 tot 40 tegeljjk op de Hollandsche markten gekocht en zgn meest prachtige dieren want de Belgen bekennen het zelf onze veestapel verbetert meer en meer Dit blgkt ook uit de offlcieele opgaven van invoer In 1899 was het gemiddelde gewicht der Noderlandsche runderen lairgs de grenskantoren ingevoerd 413 kilo in 1900 441 kilo en in 1901 457 kilegram In de vorige maand werden o a 2214 ossen uit ons land in België gevoerd welke tezamen het aanzienlgk gewicht hadden van 1 122 500 kilogram of door elkander ruim 507 kilogram Welk een armzalig Hgaur maken daarby de in België gekweekte rnnderen welke door een Vlaamsch veekoopman genoemd worden een hoeveelheid beenen en knoken 1 Is bel dus wonder dat de landbouwers vooral in de noordeigke provinciën van België steeds blgven vragen naar de volledige opening van de renzen om met het prachtige Nederlundsche vee hun veestapel te vorgrooteu en te verbeteren f Ër is een paar jaar geleden in de gemeentelijke kweekerij te Arnhem een uieuwe variëteit van de linde gewonnen die den botanischen naam draagt van Tilia europaoa rubra var Paul Krnger en ontdekt toen een exemplaar een maand langer zg u bladeren hield dan alle andere lindesoorten Hoewel de meeste linden spoedig leelijk boginiien te worden stond Paul Kruger verleden jaar begin December nog vol frischgroeno bladeren en thans weer opnieuw Als alle loofboomen hun bladeren verloren hebben staat Paul Krnger nog of t zomer is niettegenstaande do stormen die wg reeds gehad hebben En de overeenkomst met den ouden Staatspresidont die na al de stormen des levens nog pal staat deed den naam Paul Krnger geven De variëteit groeit sterk vertakt zich regelmatig vormt een prachtigen boom hoeft i groole bladeren die weinig of geen last van insecten hebben Zg is dus een prachtige aanwinst Het volgend jaar hoopt de heer J H Sickmann opzichter der gomeonteplantsoenen te Arnhem takken van doze linde te kunnen verspreiden De liga tegen het duel in Oostenrijk al een verzoekschrift indienen bg de rcgceriiig voor instelling van raden van eer en abritragi boveii voor zaken welke men door een oud misbruik nog in eenige landen geiïleenIgk met slag stoot of vuurwapens tracht te beslechten Toevallig kwam ook eergisteren in Hongart het geval voor dat een afgevaardigde die tot een duel uitgedaagd was in oenen brief aan de secondanten verklaard heeft dat hy de uitdaging afsloeg omdat hg de riddereer niet erkent en zich met de burgerIgke eer welke hg met miUioenen andere personen deelt tevreden stelt Dit geval moet veel opzien baren omdat het niet ian ncmen van eene uitdaging op principieele gronden onder de afgevaardigden in Hongarge nog niet voorgekomen was Op de reis van Rouen naar Lyon is uit de bagage van den directeur van den circusRancy oen kistje met geldwaarden tot een bedrag van 60 0 X Irancs en een kistje met een waarde van 60 000 francs aanjuweelen ontvreemd Onder de juweelen bevinden zich een armband door den vroegeren khedive van Egypte geschonken aan mevr Rancy een ring geschenk van czaar Alexander III van Rusland en een collier door den prins van Wales thans koning Edward VII geschonken Er bestaat een plan tot drooglegging van het z g Langemeer bij het Alkmaardermeer De commissie beeft den ingenieur den heer H Paul te Lelden uitgenoodigd plan en begrooling op te maken Een sprekend staaltje van de vrgmoedigheid waarmee de geneosindustrie optreedt ora reclame te maken voor haar ondernemiligen geeft het volgende schrijven waarvoor ons plaatsruimte werd verzocht Xd bet voorbericht van de Nederlandscho vertaling der brochure Oenezing voor alle teringlijders of de Nordrachkuur uit het Engelsch door C en J W K lezen we In een circulaire verzonden door een pension waar de Nordrachknnr zou worden toegepast stond vermeld dat door bemiddeling van den heer Vonk hoofd eener uhool te Scheveningen de volgende resultaten verkregen waren De heer H J Claason cand notaris te Scheveningen genas in 3 weken Mej E Laban onderwijzeres aldaar in 3 maan den Do echlgenoote van den heer J de Jong gemeenteopzichter aldaar in 7 we ken Zonder oni verlof en huilen ons eten is in de bedoelde circulaire van onze namen gebnik gemaakt Had de schrijver er van zich lot ons gewend met het verzoek onze namen voor xijn doel te mogen publiceeren teUi ware hem dat gewtigerd wy mee nen dan ook ernstig te moeten protesteeren tegen een dergelgke handelwgze Bovendien bevatte de circulaire nog onwaarheden want wat is het geval f De heer Claassen heeft de Nordrachknnr te Oberweiler Baden gevolgd doch toeu hg daar kwam verklaarde de dokter hem reeds voor half genezen Mej Laban heeft de Nordrachkuur niet gevolgd zg is gedurende 6 maanden onder behandeling geweest van dr Roessingh geneesheer directeur van bet Gemeente Ziekenhuis alhier en heeft den leefregel gevolgd haar door hem voorgeschreven En mevr de ong heelt geen tering gehad E de Vries Laban Cartesiusstraat J de long Thomassen Scheveningen H J Clausen Scheveningen H Ct Men meldt uit litrecht dat president Krager morgen te 11 unr per rytnig in villa Oranjelnst wordt verwacht Hy zal daar worden toegesproken door prof De Louter STADSNIEUW S J O0UD 10 December 1901 iHtsIag der verkiezing voor een lid vanden iemeenteraad in district III Uitgebracht 445 stemmen Onwaarde 4 Ueldige 441 stommen Tolstrekto meerderheid 222 stemmen Daarvan verkregen de hoeren R U JONGENBUKGER 239 st J DE JONG Hz 202 Zoodat gekozen is de hoer B U JONGENBURGER 9e Vergadering op Zaterdag 14 December 1901 des vooriniddags ten 10 ure stadstgd lu het Lokaal de Uéuuiu Ie Gouda Van het Koninklgk Instituut van Ingenieurs Vakafdeeliiig voor Werktuig on Scheepsbouw Punten van behandeling Ie Medodeelingcn van het Bestuur 2e Vüorilracht van den heur J G van Geiidt Jözn over Het procédé dor machinale zuivoiboreiding tevens inleiding tot het bezoek aan de fabriek der Naamlooze Venn Gouda fabriek van inelkpioducteii 3e Discussie over de voordiacht vanden lieer C H Holst over liaggerwerklnigcu 4e Voordracht van den lieer W F Leemans over Vüorscliriften betreffende bet grootst aantal passagiers op stoumbooten dienend voor hot vervoer van pissagiers vao en goederen Na do voordracht van dec heer J G van Gendt JGzn zal een bezoek gebracht worden aan de onder 2 genoemde fabriek Een politie post was heden geplaatst voor het huis van zekeren V m de Keizerstruat alhier wiens zoon als huzaar in garnizoen in Den Haag zijn veertiendaagseh verlofeigenmachtig al met vierentwintig verlengd beeft Wyien mevr de wed C J v d KieijnBorst 5 November te Gouda overleden heeft onder meer de volgende legaten vermaakt Aan de Hervormde gemeente teGouda tot verbetering van het predikanlstractement f 6000 aun de diaconie derHervormde gemeente aldaar f OüOO aande diaconie der Hervormde gemeente te Wormerveer f 1000 aan de diaconie der Evang Lntb gemeente te Gouda f 2000 aan deEvang Luth gemeente aldaar tot verbetering van bet predikauts traktement f 2000 aan het Ned Bgbclgenootschap f 500 aanhet Britsch en buiteulandsch Bijbelgenootschap f 100 aan de weesinrichting te Neerbosch f 500 aan de Heldringsgesticbten teZetten f 1000 aan de ütrechtsche Zendingsvereeniging f 500 aan de Ned Zendingsvereeniging te Rotterdam f 200 aan deMarthasllchting te Alfen 1 500 aan dendiaconesienarbeid der Hervormde gemeentete Gouda 1 500 aan het gesticht Bronovo te sHage 1 300 aan de diaconie der Hervormde gemeente te Gouda een kapitaalvan plm f 10 000 en aan de kerkvoogdyder SI Janskerk aldaar een kapitaal vanplm f 5000 beide belast met vruchtgebruik De heer C J v d Klegn den 6en Sept 1885 te Gouda overleden vermaakte aan deEvang Luth gemeente aldaar f 4000 totaankoop eener pastorie Alles vrg vansucsessierechten N R Ct Een verpleger uit Meerenberg die op het Van Hogendorpsplein te Rotterdam in een overspannen toestand een revolver afschoot en daarbg een kantoorbediende een kogel door zgn kleeding joeg is door zijne familie uit Gouda op bet politiebureau afgehaald en medegenomen Naar aanleiding van het bericht nit Pgnacker meldt men dat iels dergelgks als daar op Sint Nicolaasavond plaats heeft ook in andere plaatsen vrordt aangetroffen o a in Schoonhoven NIEUWE ZENDING HEBREN DASSEN FOUt ART LINNENGOED Ook Damesen Heeren Parapluies e Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Televhoo ij Beurs van Anisteittani ülotkrs 81 96 Vrkrs 80 91 Va 821 IV S4 80 l fu V 7 DEC y M l iIlD Crl Ned W 3 l il dilo di o illlc 8 flita dito dito 3 HaKaja übl Gaa ll U81 93 4 iTA lB laichr viiif 1861 81 6 81 u OoiTBNa Obl m vapter 188S 5 dito in t iver L 8 5 PoarreAL ü 1 met coupon Sduo tiokol 3 UuaLASli Obl Hmiieal 1894 4 duo Oeooul 1880 4 dilo bl Rolha 1889 4 dilo bg Hop l889 0 4 il lo in icoud leoii 1383 6 illto auo Tlito 1884 6 7V 86 8Vi 104 30 O dPiiijs Ferpet ichuld 1831 4 Tixctu Oopr Couv loon 1890 4 Ge l Ding a Tio D GecteoiiiD aerieü Ziiiu APH Kp V obljf 189 Mlilco Oli it h Iiao Vtinoiu Ubl OU op 1881 AMaTEBDAH Obll atitiU 18 5 3 RorrtEUiH St i I laeii 18 4 3 76 416 lat NlD n Afr H u lolav uiiiil Arimdb T b Mu OurUli ato Dell MaaUrhanpy dito Ara Hypotbeeklt pHndbr l i ull Mg lürVoraUnil aMid a lr lUpoili okl p nill r 4V NudorlauU e ia V hruiI Kaïl UiiiKle tii RI b into N W l l o llï i b pandbr 8 Boll Kjf olleakli p n llr ütr lly olbo b il lo 4 lOi OosTBK J l lloiiK bank asnil I lid Ruil Ilypolluj ibHi k prtudli 61 Amihixa Kqn bv polli pariilb 4 H i 1 O I r Ll II or 8 106 lil II81 Ntii Holl IJ 8 io r i Mg aniul j Mij I I Ki i V W Sp aand Hed I 1 B TorooK m i il Vi d Zuiil Afr 8 n a nd ilito ililo lilo ISUl ihio 4Vi 6 104 ItlUiapoor l l 87 81IA Rolil 3 ZukIUkI Spmiiij A H ubl 3 POL N WafwihdU Witoiion aauil 100 Vi Knal 0r KiKa Hpw MIj l obl 4 fialliaobo ilo aai d FaslowB tlito aaad 6 liraiig 1lombr dito aauil 5 Kuhk Ch Azo Sp k p ob tdito ilito ohli 4 140 40 lOll 107 105 88 104 89 4 Amekika Ciint Pho Sp Mij obl 6 Ihlo kNorlh Wp iiniil 115 lilt dilo Wm St I eter obl 7 Denvor ttui ir Spm i ort v liirioiaikjinral obl n rond 4 Ijouiav Na bvilli Cer v aauil Melius N apw M I lo byp i Misa Kant as t 4 pCt prof aaud N York Oulaa o k Woat aan I FoDO dto Ohio otilig 6 Qregoo Calif tu hyp in goud 1 Paul Min 1 i Iflauit ob Uo Pao Hoof Ign ob if 8 dito dito Lino Col Ie hyp O Gluk da aii South Chert t aan Vm C lUllw iN loh d r O Amalerd Omnibua Mg aanil Rotterd Tr iniTOK Maaia ttnd 101 10 7 1011 Klu Qtad Amatordam aand I IHud Ro tordam aanil 3 B LOi Stad Antweriien 1 7 1 Stall Btuaael 1838 1 lOS i IIunh Theiaa Keoullr Qk aolaob 4 ll lUl 4 101 4IV OiaTliia Stnataleeuiü 1180 6 K l Üoat B Cr l8 0 3 SrlfiJl Stad Madrid 3 li l KiD Mantels Japonstoffen PELTERIJEIT in buitengewoon groote keuze van do goedkoopste tot de boste soorten Prijzen zeer concureerend Da SAMSÖM Rechtsgaken De Hooge Raad vernietigde gisteren het vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven waarby eenige personen ouder Borgambacht die zich op een in beweging zgnde bondenkar bevonden waren ontslagen van rechtsvervolging ondanks het verbod van art 23bis van het provinciaal reglement op de wegen en voetpaden in de provincie ZuidHolland De kantonrechter bad aan dit artikel als in te algemeene bewoordingen gesteld verbindende kracht ontzegd doch do Hooge Raad overwoog dat dit artikel wordt bebeerscht door art 1 van bedoeld reglement W iarin orden aangewezen de wegen en voetpaden waarop dit reglement van toepassing is De beklaagden werden veroordeeld ieder tot eene boete van 50 cents subsidiair 1 dag hechtenis Veemarkt te Rotterdam Omsdag 10 December igot Vette Oaiten en Koeien red aanvoer prijien Wairen voor ie kwaliteit 34 3e kwal 3a 3e kwaliteit 2Ü cent per half K 1I0 Maj ere Ossen Melkvee en Vaiarkoeicn goed aangevoerd Vette Kalveren red aanvoer iü kwaliteit 28 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 22 rent per halt Kl Stieren en grabkalveren redelijk aangevoerd Handel in vet vee en mager vee vlug pnja houdend vette graskalveren en stieren redelijk Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Dec Cornelis Gorrit ouders H Visscher en ö H van don Berg 7 Petrouella Aafjf ouders W Heetjans on Z KuUlmunn NicoJaas lïastiaan ouders D van Hensbergen en A W Gestöl Güsbertus Aiithonius ouders X 0 Steonwiiikol on H J van Vuuren Jerliarda Maria WiUielmin ouders M Tinimormans on M J J GioliuKh üeortruida ouderh G van Barlingfln en G de Groot H l ietje ouders V L de Jong on A de Boer 10 Eli abotli ouders B Okkersen en L Mooyekind OVEttliEDEK 9 Oec F van der SUen 59 jaar AOVJEllf KiNTIKIN ♦ De Heer en Msvrouw H 1 NEDERHORST Ih van VuEi MiNoE betuigen hun hurtelijkcn dank voor de vele bewijion van belangstelling bg de geboorte van hun Zoon ondervonden Goiiu 9 Doe 1901 Do K K ZANOVEREENIGINÖ ARTI ET REUGIONI roept h f tteme H N Itameê op die ais werkend lid wenscheu toe te treden Aanmelding schriftelijk of mondeiyks voor f Itecember o k bg hot Bestuur 1 H FAAl l W v N RLIMENAM C SIMOH A T ViN XANTEN H C WCTNING M I iJE KEI IZER en 1 vai vm I AAN aa bestei i c BURGEMEESTER en WETHüUDEKS van O ü D A znllen op DINSDAG 24 DECEMBER a s dos n m 1 ure bij inschrijving nanbeMteiIen de levering van 1 le Schoolboeken t ii de uit te reiken Prijzen 2 de 8ehool8 hiiflen en de 8c hoolbeho ften 3 do benoodigdlieden bij het onderwijs in de Handwerken alios ten dienste van de Openbare Scholen De voorwaarden van aanbesteding en de monsters zullen van af 11 December n a op lederen werkdag des v m van 10 12 ure ter lezing en bezichtiging liggen op de Secretarie ten Raadliuize boveiilociiliteit alwaar de gezegelde inschryvingsbiljetten met de monsters uiterlyk op den dag dor aanbesteding vóór des middags 12 nre moeten ingeleverd zjjn OoiiBi 10 December 1901 Hurgeroeoster en Wethouders voofnoemd B I MARTENS j De Secretarie BBOüWïCB Teleplioonnet Gouda Abonnement I 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlejf en onilcrlmud iralis Het net is aangesloten aan het Ruks Intercommunaalbureau Op 1 December 124 verkregen aanslnitingon Oontracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISOHr MARKT