Goudsche Courant, woensdag 11 december 1901

o 867S Donderdag IS December 1901 40ste Jfaargan f GOÜBSCHE eOHAOT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon i o M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd fcleroon o De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jjost 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF ÜEUTEIV Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 30 DECEMBER 1901 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HARMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G t ORTUIJN DKüOGLEEVER van d navolgende Onroerende goederen allen te Oouda gelegen en wel No 1 Een voor alle zaken zeer gunstig gelegen WIKHELIIVIS en ERF aan den Kleiweg wuk E No 2C groot 81 Centiaren Terstond te aanvaarden No 2 Een achter voormeld pand in den gang aldaar gelegen PAKHUIS én ERF wijk E No 25 groot 1 Aie 60 Centiaren Terstond te aanvaarden No 3 Een enkele jaren geleden vernieuwd goed onderbonden WOONHUIS en EKF in de Ht Anthoniestraat wyk G No 139 Te aanvaarden 1 B ebruari 1902 oJ zooveel vroeger als met den verkoopor zal worden overeengekomen No 4 Een PAKHUIS on ERF in de Lemdnlsteeg wijk M No 200 groot 68 Centiaren Terstond te aanvaard n Nos 6 tot 11 Zeven ni ast elkander taande HUIZEN en ERVEN in het Hnagsche poortje aan den Kleiweg wük E Nos 36 tot 42 elk met een stuk GROND voor elk Huis gelegen Allen verhuurd bS de week olk voor i 1 No 12 Een WOONHUI SCHUUR ERVEN on TUINTJE aan jle Boelekade tegenover de Sociëteit Ons Genoegen wjk R No 215 Te aanvaarden Maart 1902 oJ zooveel vroeger als met jle verkoopers ui worden overeengekoaien No 13 Een WOONHUIS en EUF met alzonderlijk BOVENHUIS aaft het Rotlerdamsche Veer w k O No 549 en 549a Verhuurd bij de week beneden voor I 2 25 en boven voor I 1 7 No 14 Een ruim ingericht Winkelhbis ERF en groot perceel GROND aan de Spieringstraat on strekkende tot de Tnlnstraat wyk F No 92 groot 2 Aren 76 Centiaren Tü aanvaarden 1 Maart 19Ü2 En No 15 Een ruim ei goed onderbonden tot velerlei doeleinden geschikt en ERF aan de Peperstraat ijk K No 79 groot 1 Are 54 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1902 of zooveel vroeger als met den verkoopor zal worcjon overeengekomen Do perceelen yn te bezichtigen 24 27 en 28 December aanbtaandc van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROO 3LEEVERteGouda ARDINES leveren PRIMA KWALITtlT BLIK TK if t cent V BLIKJE met hleulul V BUIKJE met sleutel t i Het beite FrnnHche merk V BLIK mot sleutel cent 4 V BLIK m et sleutel f Geconcenlrcerile Touiatfn ier bu e 15 t voldoende voor soep voor 6 personen mem $ gebrHlkl mmU ge het eaat anéeren ree0mma aeereii Hoogachtend G WICNTJEIS TIENDEWEÖ D 69 De Stedelijke Hypotheekbank Jevestigd te GRAVEN HAGE Volteekend kapitaal EEN MIL LIOEN aULDEN COMMI88AHI8SKN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEOBNS F J G BOSMAN L DKÜOGLEEVER FORTUIJN if L ENTHOVEN H Lz J C F K APP J Ibr Mr W H DE SAVORnIn LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBREEN Mr F WJ Ó SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerate hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijkevoorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4 pct Pandbrieven uit tegenden koers van iOi pet deze Pandbrieven zïn behoudens de bepaling van an 2 der Statuten ntet afloabuar 66r Jan 1911 j r Inlichtingen te bekomen te GOUDA bj de Firma M J OailiU t o Direclturm Mr P DROOGLEEVER FORTUUN G L DE EtSTEIN PFISTER waarnd 14740 LOTEN 4102 PRIJZEN EERSTE mmm N BRAEANISEEE Gebaseerd en g elieel werkend op de Ned Staatsloterij 4fi cents pei lot H jg5e DEK36Pl STAATSLOTERIJ 45 cents pei lot begint te trekken met 14140 ÊMten waarvan 4iOt prifmef en g freml u moeten worden De Eerste IToord Brabantsclie Qeldloterij trekt ook met t4940 Loten waarvan 4I rf t rT h nummers die in de Staatslotery winnen winnen ook by de 1 ï i Uitstel of knoeiergen met trekkingen dus beslist onraogelok Van do 7 deelnemers moeten 2 met een gcldprüs uitkomen en niet zooal in de meeste loteruondernemingen 1000 pr op 100 000 loten Pryzen f lOOO f 00 f 00 f 1 0 f tOO enz enz Prns per lot S cênlê met volledige prysiyst der 4102 geldprijzen en prospectus De gelden worden gedeponeerd bö do Noord Brabantsche Lotero Effectenbank te Breda welke ook na afloop der trekkingen de prezen in contanten uitbenald tegen intrekking der loten Men beproeve dus zgn geluk in deze soliedste aller lotergen en zendo het bedrag voor een of meer loten per postw aan den ondernemer A VAl DIJK Brkda IV Solide Wederverkoopers gevraagd Met Ecrc Olploma tn Ooud Bakroomla PRAEPARATEN VAN I Dow C nccah alganiMn Mnb vol n r iilria I ai r ll l l£e verilerkeii ltKmA VValJleE w k k miin g l arUCIIC i j u i ei u v ilw scntn gebrek aar eetluit alechle loUaTerterlai lenuwhooUpUn Ier veralerklne na lekte of kraambed koorta en hare eevolBen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijiomiei te cn Bloedgebrek Bleekxucbt kwaleo van Krllliohen IteKIJil eiiL Verktin b ar in lliroia ƒ 1 90 en l fSitial or anvo iaam eriterkend aangenaani nnm k voorilajeli k 4get alV r I lntCI V W aV 1 kinderen wakken en klleracbtigegaaleUen leer aan te bo velen AU geneeakrachdge drank Dii atoornlaaen ia apljivertarlngaorganen en llarrhée ook voor luigelineen en kleine kinderen rrmperbuHH K T 1 70 H Kgr O OO H Kgr 0 60 ChemUch Aa lrctti ta Speclatü voor Kindervoeding in bussen t H Kgr 0 90 aulvafa JTlClKaUIIVCr Kgr 0 60 K r 0 36 Ac4tima f SaaroHon liet rooken eener h ite Cignretle U voldoenda ter baattflrtStlllllg V l aivttvn j g de luTlgali aanvallen van Aithma ato loJooije a fl SÓ en T H TamarinHp Rnnhnii s fruit purgatibf usm v r ioppiM Aam I amar illUC PUnOUna beien Migraine CongeatUaetc vooralookalslaiana f oor llnJeren liewljren lc Tamarlnile Bontions v n KRAEITI lEN HOLM lielangrijke dio f daar de vorm voor het Vind bege r H t en de minak aangenaam n Ptiji per dooiie 0 90 en ƒ 0 00 CalmSak DactilloC alcemcen erkend als het BESTE huitmnldel OainHaKraaillICS t J Hoeal VerkoudHeld en Kealpljn het U een alljmoploaaenj en versachtend middel bU oltnemendheld ulttlultend in □ Heschjei verktigba ar Trijs 0 20 per Besch ie hpttllm waarop it itaam s tamllMltmuw rtrlrbrta MpctitJttrt tm iirogltlf KRAEPELIEN i HOLM Hofleveranciers ZEIST AklfeU Z mt vooral op ot ECHT hajïdtBékaaiaff met rood iotterse Oberlahnstein oiHeereuKoiK victohiabroh obcrlahhswh Overal Ö verkrijgbaar Maatachappfj tot JExpMtaUe van de VieMria BroM Kmttw voor JfederUmO Boompioê éO Sotterdam PrUstrekklfli 12 December SOO ÖÖTlllARK ala hoofdf rijs io het gelukkigst geval biedt le uieiiwa e groote Qeldverlotiug die door do HcK e Bvgoering inn Hamburg goedgekourd ea gewaarborgd is He voordceligfl inrichting van het nieuwo plaa bi Blaat daarin dat iii den loop ran lechta we nige maanden in 7 erlotin n ran 18 000 loten i9 0 O prijun bedragende 11 202 000 Mark ter volledige besliuing zullen komen daaronder hoviaden zicli boofdprijtrn ven eventueel 600 100 Mark speciaal ecbter a H SOO OOO a M 00 000 a M 100 000 a M 75 000 S prgien e H 70 000 1 prijs a M 000 1 prijs a M 80 000 1 prijs a U tt 000 prijlen a M 0 000 1 prijs M 40 000 1 prijs M 30 000 I pri s I prija l prija 1 prijs 1 prijs 10 pr a M 10 000 ta pr a M t 000 lOi pr s U 3 000 1S pr a M 8 000 l 600 1 000 800 ita il o 4 pr a M U pr M 1030 pr s M SHOiS pr H t09tS pr B M a M JO O O 100 150 U lU 100 78 45 il Ue aanstaande eerste prijatrakkiai dezer l roota door den tiat newaarborgde Goldverloting heeft BO als zullts van ftnibtswcRe bepnaUi plaats op deu f X Ueeember e k en kost hiervoor 1 geheel ongineel lot sleohta Mark S of 11 3 O et 1 half 1 76 1 kwart 1 90 legen inzonding van het bedrag per postwiaael of tegen remb urs Alle bestellingen worden onmiddcUijl met de meeste sorgvuldigheid ten nitvoer gebracht en ieder speler ontvangt van ons de van het wapen van den Slaat voorziene Origineele Loten zelf m handea Bij iedeie bestelling wordt het verpiachta officieele plan wsaruit de v rdeeüng der prijzen op de rersohilleiide klassen alsook de betroff nde inleggelden te vernemen is gratis bygevoegd en zenden wij onrn clienlèle onaangovruagd na elke trekking di officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van len Btnat en knn door rechtstreeksche toezimding of ook naar verkiezing der belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland plaats habbea Ons debiet is stea s door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prezen hebbsn wij moennalen volgens olfioioule bewijzen do eerste Hoofdprijzen verkregen en onze boguosligers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 0 O 6 000 40 000 enz Het is Ie voorzien dat bij deze op den heohlsten grondslag gevestigde ondevDeming van allo kanten op eeno uiterst belangrijke deelneming bepoald kan worden gerekend men eliove derhalve wegens de reeds ophanden ijnde trokking alle orders ten s oedigste rechtstreeks te zenden aan Eaufmann Simon Bankiers en GeMwisaolaars in HAMBURG Hiomitide anken wij voor het Tortrpuwen ons tot d arerre geschonken en Ü bij het begin der nieuwe rerlo inn tor deelntming inriieer nd zullen wg ook in het fervo g zorgdragen door een stipte en prompte beumning de tevrede heid ran onze geëerde bagunstigera te verwerven Wie Keker zyn ttü d Ecbtg Eikel CttCAO te outruigen tttBamen teld ao aa vole pruttfoemingen In deu btinJöl gekomen oudei dexi ntam des ditvinderti Dr Miohaelis Temardigd p de best machines in het weraldbéroemde étabblioaement ran Oebrjk StoU erck te Keulen tltClM Cikc I eacao in Tlerkanten bosaes Duo Eilrtil Ctcaa ia met melk g ookt eene angeiutme gezonde drank Toor iargelijkach gebruik een k 2 theelefeli t pcoder Toor een kop OhoooUto ceneeekncblige drank b nl Tan diarrbee aliMits met water te gebraJkea Terkrggbaar by de Toernumila B Th Apotbektn en t 1 80 0 M aa85 Q iHnalT l genTecidi iwr Badar land Mm ltottinMt Amoterdam Kalreistraat 103 VAN BlOMMESTEIN S INKT 15 procfonderVindeiijk de BESTE n volkomen ON SCHADELÜ APELDOORN HOLLAND Gond Diuk van A BRINKMAU A Z Bullenlaodsch Ovcrzlcbt De Ëngelscbe bladen bobben het volgende telegram uit Pretoria De Wet concentreerde een macht van 2000 min nabjj Heilbron en omsingelde bjjna kolonel Wilson met Kitcbenera verkenners die gedurende twee dagen met hem in aanraking waren Kolonel Rtmington verloste Wilaon uit z jn benurden toestand door het maken van een nacbtelgken marsch van 50 kilometer Beide colonnes keerden toon naar Heilbron terug met weinig verliezen Hoe weinig de maatregelen die het En Ischo legerbestuur te Londen on do Engelschu overheid in Zuid Atrika nemen in overeenstemming ïö met de vage beweringen dat de oorlog op een eind loopt bljkt weer uit een bericht van de Standard nit Unrbani dat de bereden grenspolitie last heelt gekregen zich gereeti te houden om voor actieven dienst opgeroepen te worden En nit Engeland do volgende berichten hot 5e ntaljon vau bot W rwioksbiroregi inent bijna 9Ü0 man bterk zal den 16en dezer naar de Kaap vertrekken het ie van het Worcestershireregiment ia gisteren geniübilisecrd do Koslin Castlo heelt reeds te Southampton 35 officieren en 31 man aan boord genomen on zal te Queenstown nog 26 ofBcieren en 858 man van het King s Boyal Rifle Corps uit Cork opnemen de Ulstermore is eergisteren met troepen en een groote ioo paarden naar Kaapstad vertrokken En het Engelscho publiek wordt in de Times uitgenoodigd om geduld te oefenen aangezien er aldoor nieuwe blokhnizen gebouwd moeten worden en er nog veel veel troepen moeten uitkomen wil men de Boeren eindelijk er onder krijgen En zon dan de oorlog stellig tegen het einde van Maart voor het bejiin van den Zuld Afrikaanschen winter geèindigd zijn f Te Mttnchen is een boek voraohenen waarin tal Tun Duitsche Oostenrijksche en Zwitserscho hoogleeraren hun oordeel zegg en over 4e Ëngelscbe oorlogsgebrniken in ZuidAfrika Daarin schrijft Von Eiselberg uit Woenen Het is bedroevend dat het land hetwelk door mannen als Jenner en Lister in de 19e eeuw millioenen menschen het leven heeJt gered aangedreven door snoode geldzucht van eenige machthebbers in den morgenstond der nieuwe eeuw met de barbaarscbheid van wilde volksstammen een verdedigingsoorlog voert tegen mannen vrouwen on kinderen van een Christennatie die FEVILLEIOX I indelijk Gevonden 3 == Het was Jonas de bediende van den kapitein die sb chts voor een paar dagen van de gastvrijheid zijner bloedverwanten gebruik gemaakt en daarna zelf een woning gehuurd had Oe matroos kwam binnen groette op de hem eigen ruwe en wel wat onhandige manier en legde eenige boeken op de tafel zeggende tCompliment van den kapitein en hier is het beloofde uit liena reisbtbhotheek Komt mgn broeder zelt dan niet V vroeg Reinheid verwonderd Hij heeft het toch belootd f De kapitein ia er al lang rapporteerde Jonas f maar dien hebben ze in huis weer opgepikt zijn ogm wil hem over familiezaken spreken zijn tante heett zijn Ji Ulp noodïg voor een verschikking in den sahin qrde boekturader wil hem als lid van zijn vereeniging winnen Zij vechten allen om hem hij kan niet loskomen Hugo schijnt in den loop van éin week aide hnii nooten ingepakt te hebben merkte Reinhold met zekere ironie op t at doen wij overal sprak Joius vol zelfbewustiijn en idieen van plan te zijn nog wat over die veroveringen uit te wijden toen hii daarin door het bianentruien van lijn meester verhinderd met heldenmoed haar vrijheid verdedigt Om toch ietwat aan de verontwaardigde openbare meening van hot vasteland en een deel van Engeland tegemoet te komen heeft de onderstaatssecretaris van Kolonién in een rede te Crewe gezegd dat de burgerlijke autoriteiten in Zuid Afrika het beheer over de concentratiekampen zullen overnemen van het militair bestuur torwyi z j die naar een gezonder streek aan de knst wenschen te gaan volkomen vrjjhoid zullen bebbi ii Het is een stap op den goeden weg De regeering zij het ook niet direkt erkent dat de toestanden in de kampen sloclit zyii en verbetering behoeven Nu moet zü verder gaan en toonen dat z j het niet b i het afleggen van beloften zal laten maar ook uitvoering daaraan wil geven Opmerkelgk is het dat de onder staatssecretaris het als heel iets bgzonders voorstelt dat bet aan ieder vry zal staan om zich naar de gezonde kuststreek te begeven In het oog van een Britschen bewindsman moest zoo iets volstrekt niets b zoiidors zp Do reconceiitrado s waren immers réfugiés Hoe dikwijls beeft de regeeriug niet verklaard dat ziJ geen gevangenen waren maar konden gaan wanneer zy wilden i Zal de regeering thans woord honden 1 un met handelen zooals zij vroeger gedaan heeft 1 Wij kunnen hot schier met goloovea en vreezen dat de nieuwe orde van zaken niet veel van de onde verschillen zal In hoever het overnemen van het beheer door civiele autoriteiten een verbetering is kunnen wij onmogelijk beoordeelen Als politieke zet heeft de verklaring van lord Onslow natuurlijk waarde De oppositie kon de meedoogenlooze houding der regeering in zake de concentratiekampen als een machtig wapen tegen haar gebruiken Na do ministers verklaren hnn best te zullen doen om den toestand te verbeteren kunnen hun tegenstanders hen bezwaarlgic meer op dat punt aanvallen zoolang tenminste niet gebleken is dat de beloften van verbetering niet ernstig gemeend zijn en zy alles bg het onde laten blgven De Duitsche bladen bevatten een nitvoerig uittreksel van het artikel dat de Russische minister van flnanciön Witte in zijn orgaan de Westnik Finansof heeft doen plaatsen Natunrlijk stelt minister Witte zich op het standpunt dat bet lederen staat volkomen vrjj blijft staan op economische gebied alles te doen wat beschouwd wordt als te zijn in s lands belang Rusland kan zich op geen enkele wgze mengen in de beraadslagingen die buitenlandsche staten voeren over bun han werd die vroolijk zgn broeder begroette Goeden morgen Reinhold Nu Jonas wat voert gij hier nog Uit Men heefl je in huis noodig ik heb tante beloofd dat gij vanmiddag zult helpen om de gasten te bedienen Gauw naar de keuken 1 Bij al die vrouwen vroeg Jonas die bg dit bevel een vrij lang gezicht zette Ja bij al die vrouwen I De hemel mag weten sprak Hugo lachend tot zijn broeder irwaar die man die haat tegen alles wat vrouw is opgedaan heeft Bij mij zeker niet want ik ben een buitengewone bewonderaar van het srhoone geslacht Ja dat zal waar nijn en zelfs te veel bromde Jonas doch maakte gehoorzaam rechtsomkeert en marcheerde de deur uit terwijl de kapitein op Reinheid toetrad iVandaag is er groot familiedmer begon hij den pedanten en plechtigen toon van zijn oom meesterlijk nabootsend Natuurlijk ter eere van mij Ik hoop dat gij deze beteekenisvolte daad eerbiedig zult waardeeren en u niet wederom z6ó zult gedragen dat ik u aUeen dwaze tegenstelling van mijn eigen beminnelijkheid zal kunnen gebruiken Reinhotd fronste de wenkbrauwen Toe Hugo wordt nu toch eindelijk weder eens verstandig Hoe lang denkt gij die comedievertooning voort te Mtten en de geheele familie voor den gek te houden Pas op laat ze er niet achter komen van welk allooi uw beminnelijkheid m en dat gij ze eigenl ik allen voor t lapje houdt Dat zou er werkelijk leelijk uitzien sprak Hugo kalm Maar zij komen er niet achter wees delspolitiek ook al zon daarbij een benndeeling van Rnssische handelsbelangen worden voorbereid Iets dorgeiyks zon do Rnssische regeering evenmin dulden van andore regeoringen Zooals reeds uit het Reuter telegram in ons blad van gisteren bleek kent Witte inzake do Russisch Duitscho handelsbetrekkingen de drie volgende mogeiykheden lo Hot behood van hot bestaande tarief wat dus neerkomt op oen verlenging van den duur van hot tegenwoordig verdrag 2o Het invoeren van andore tarieven welker artikelen goen rekening honden met de wederzydsche belangen die slechts hot eigon voordeel der landen in het oog houder en waarbg wordt gestreefd naar hot vrgwaren der binnenlandsche industrie tegen buitenlandsche concurrentie 3o Tcrugkeeren tot don toestand vóór 1891 Rusland nu zal dien tweeden weg moeten bewandelen voor het geval dat het aanhangige Duitsche ontwerp toltarief wordt aangenomen In 1H94 beeft de Russische rogeering er zich toe laten vinden hot bestaande toltarief aanmcrkelgk te verlagen ton voordoele van Duitschland en zulks alleen omdat Duitschl nd togciiüver den Rossischen export van landbuuwprodacten tot even groote tegemoetkomiggen bereid was Wordt Rusland nu van die b eaoelde voordeelen beroofd dan wordt het voor de Rnssische regeering noodzakelgk die nadeelen langs anderen weg weer vergoed te krggen Dit doel kan bereikt worden door ons bet Rnssische tarief op betere wgze dan tot dusver aan te passen aan de behoeften onzer industrie Daartoe zooden wy de invoerrechten van ons tarief weer moeten verhoogen tot de cyfers van 91 on voor enkele nyverheidsvoortbrongselen zelf nog hooger Op die manier zonden èo Duitschland èn Knsland dat toltarief hebben dat het meest overeenkwam met de Ken belangen waarnaast de beide staten nog een meest begnnstiging8 verdrag zooden kunnen sluiten De agrarische politiek van den Bund der Landwirthe en van graaf Von BUlow leidt dus volgens de besliste verklaring van minister Witte tot den tarievenoorlog Terwyi do oorlogsbrand aan de Noordkust van ZnidAmerika begint te luwen begint het Zttideiyker in Ohili on Argentinië onheilspellend te roeken De New York Herald meldt in een telegram van Zondag nit Buenos Ayres dat de Argentgnsche republiek dien dag een nienwe daar rnaar zeker van Doe mij dan ten minste een pleizier en houd op met die verschrikkehjke verhalen over Indianen Gij vergt daarmede waarhjk te veel van hen Oom waa nog gister aan het redetwisten met den boekhouder over dat gevecht met die slang dat gij hen opgedischt hadt en dat hem toch wel wat sterk voorkwam Toen ik dat gesprek hoorde geraakte ik in de grootste verlegenheid In verlegenheid vroeg de kapitein spottend AU ik er bij geweest was zou ik ze dadelijk nog een olitantenjacht een tijger geschieden is en eenige overvallen van wilden voorgezet hebben waardoor hun de haren ten berge gerezen zouden zijn zoodat ze daarna de zaak met de reuzenslang niet buitengewoon meer zouden gevonden hebben Wees maar niet bang Ik iken mijn toehoorders de geheele familie overstelpt mij met hun bewijzen van sympathie Behalve Ella hervatte Reinhold Het is toch vreemd dat wij dat gevoel van vrees voor u maar niet kunnen overwinnen Ja dat IS zeer vreemd bevestigde Hugo min of meer beleedigd Ik kan het echter met dulden dat er hier m huis nog iemand zou zijn die niet ehefcl van mijn voortre lelijkheid doordrongen IS en heb mij reeds voorgenomen mij heden eens aan mijn waarde schoonzuster te verjoonen in al mijn onwederstaanbare beminnelijkheid Ik twijfel dan ook geen oogenblik of zij zal zich daarna ook bij de meerderheid aansluiten ik hoop toch dat gij niet jaloersch zïjt laloersch Ik f Op KlU Hij trok half roe Ulgdend half minachtend de idwuders op nota hoeft ontvangen van Chili De nota wordt strikt geheim gehouden maar is klaarblgkoiyk niet gunstig want na haar ontvangen ta hebben heelt de regeoring de com missio voor buitenlandsche aangelegenheden nit het congres bgoengeroopen en do mobilisatie bevolen van de eerste en tweede marinereserve Daarentegen meldt de correspondent van genoemd blad to Valparaiso Chili dat Portela de Argentgnscho gezant in Chili een antwoord van de Argentgnscbo regeoring op de nota van Chili heeft overhandigd waarin en basis Mrgesteld wordt tot regeling van de hangende kwesties Porteltt zoido in oen interview dat hy goloofdo dat do kweities in een dag of drie vier geregeld zonden zyn Dit is echter al meer beweerd en nóg verkeert men in t onzekere De Engelsche inwoners van Bnonos Ayres die groote Engelsche kapitalen vertegenwoordigen In Argentynscho ondernemingen gestoken hebben aan koning Ednard een adros gezonden vragende om vorhaasting van do aan hem onderworpen schoidsrechterlijke uitspraak over de bewuste grcnsstreok tusschen Chili en Argentini Ug de heerschende spanning tusschen de beide Ropnbliekon kan die kwestie ieder oogenbllk tot oorlog aanleiding geven meenen z Ver ipreide Berichten FBiNKRUK Het nationalistische gemeentoraadslid van Parys Barillier is wegens beleediging van den president der Republiek in het openbaar gepleegd in een vergadering den vierden October 1 1 te Eécarap door de correetionoele rechtbank te ll vro veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en de kosten van bet geding De Drnpeau het dagblad van denpatriottenleider revancheman en reclainoachreeuwer Deroulède kan t niot honden tbg gebrek aan flnancieelen steun wordt t eenweekblad Door den Bond van Bakkcrsknecbtsis een meeting belegd in vereeniging metandere vakvoreonigingen te Parys zooalsdie der kappers slagers hotelbedienden enz om te komen tot ophefAng der hnnren verhuurkantoren De Kamer beeft reedseen voorstel in dien in aangenomen dochvan den Senaat is men niet zeker die wileen raiddelweg naar men meent t Kan er 22 dezer te Pargs by de uit Hoe komt ge daarbij Nu wees maar met bezorgd Ik trachtte straks reeds een gesprek met haar te benmneii maarzij bemoeide zich alleen met den kleine zegeeni Reinhold hoe komt dat kind aan die prachtige blauwe oogen Net iets uit een sprookje De jouwe rijn het niet en hel gelijkt trouwep jn het minst niet op jou verder weet ik toch niemand in de familie die Ik geloof dat p ila blauwe oogen heeft vielhem ijn broeder in de rede fieloolt ge dat slechts Hebt ge je dan daaf van nog nimmer overtuigd 0 it is zeker dat dit niet gemakkelijk gaat zij slaat ie niet op en on der die verbazende muts ziet men niets van haar gelaat Reinhold hoe fs hel in hemelsnaam mogelijk dat gij de vrouw toestond zoo n ding uit den tijd van vóöc den zondvloed te dragen Ik geef u de verzekcrmg dat dit mutsje bepaald voor mij een reden tot erhtscheiding zou zijn Reinhold was aan den vleugel gaan zitten en het werktuigehjk de hand over de toesten glijden terwyl hy zonder eenige belangstelling antwoordde Ik bemoei mij nooit met Ella s kleeding en geloof ook dat het een nuttelooze moeite zou zijn daarin verandering te willen brengen Wat gaat het mij ook aan Wat gaat tiet jou aan hoe je vrouw er uit ziet herhaalde de kapitein terwijl hij eenige der bladen muziek van de tafel nam en vluchtig doorzag teen mooie vraag voor een jong echtgenoot Wordt vervolgd