Goudsche Courant, donderdag 12 december 1901

a rai nllaUat apla laop kaï M a rataal r i a i suH 6 10 6 81 7 41 8 U 07 II Oud S S6 m WoarH 8 48 6 48 8 11 IJtranllI i OS 7 4 M8 8 58 M I l4 By de onderdeelen beloofde de minister aan den heer Van Kaalte in ernstige overweginK te zullen nemen cene traktementsverhuoging voor het personeel der rechtbanken te Rotterdam en te Amsterdam De minister stemde in met bet denkbeeld eener periodieke traktementsverhooging voor rgkaveldwachters maar kon aan de boeren De Kidder en Maletolt niet toezeggen eene algemeene regeling tot het verschaffen van dienstwoningen aan die veldwachters Sest de inwping van bet standbeeld van en afgevaardigde Baadin gevallen op de barricaden by den coup d ètat van den derden December 1H51 lawaaiing toegaan de gemeenteraad met zgn nationalistisclie meerderheid heeft met algemeene stemmen besloten er 2icb on corps heen te begeven Tin het stadhniB Abt Fremont eon bekend kanselredenaar die voornemens was bg de aanstaande Kamerverkiezingen zich candidaat te stollen voor bet departement Vicnnc diocees Poitiers heeft van den aartsbisschop van Parijii mgr Kichard mededeeling ontvangen dat zijn candidataur beslist afgekeurd wordt omdat op hot oogenblik een priester geen nuttige rol zou kunnen vervullen in de Kamer ieineng de Berichten Zooals wy medegedeeld hebben is de werkstaking te Westkapelle geëindigd De H Ct deelt mede wat Maandag aan het besluit tot hervatting der werkzaamheden vooraf ging Door den luitenant der marechaussee den heer Thomsom werden de dgkwerkora toegesproken Hg bracht hnn hulde voor bun kalm optreden wees hen op het onbiliyke van hnn oisch tot ontslag van den opzichter en spoorde hen aan tot toenadering De dgkwerkers vroegen daarop of de opzichter niet genegen zou zgn in hun midden te verschgnen ten einde hun een woord toe to spreken daar zy anders wel ecnige vrees koesterdon dat gingen zy weer aan het werk zy de gevolgen zouden moeten ondervinden van wat er in de afgeloopen week was voorgevallen De beer Thomson verklaarde zich bereid dien wensch aan don opzichter over te brengen waarop de heer Bolier dan ook in het midden der dgkwerkers verscheen en verzoenende woorden tot hen richtte waarover de dgkwerkers bun tevredenheid te kennen gaven Des avonds werd door den opzichter nog aan het volk meegedeeld dat volgens een telegrafisch bericht de loonkwestie geheel ten bunnen voordeele is opgelost mits zy heden weer aan het werk zonden gaan En dit is geschied Men schrytt aan de N R Ct Een twwtal hengelaars nit Wilnis gingen met een rooibootjo hengelen on kwamen onder de naburige gemeente Vinkeveen zy Bcbünen bg hnn heengaan reeds te zgn opgemerkt althans werden zg bg hnn bniswaartskeoren door een paar visschers in wier vischwater zy gehengeld liaddep opgewacht en danig mishandeld Een van de hengelaars geraakte te water en is toen zelfs nog geslagen zoodat bg zich slechts met moeite heeft kunnen redden De gevangen vlsch on eenig vlschldig bleef in handen der aanvallers De hengelaars hebben de politie kennis gegeven van het gebeurde die nu een ernstig onderzoek instelt De bezwaren tegen het bezorgen van aangeteekende brieven aan huis bestaan nog evenzeer als vroeger Zg die niet begrepen waarom hier te lande wordt vastgehouden aan het zoogenaamd verouderd stelsel van kennisgeving mogen er op gewezen worden dat het stelsel van kennisgeving veel meer veiligheid geeft dan de bezorging njin huis en dat de laatste goenszins algemeen gewenscht wordt BINNENLAND ST ATEN GEN KU AAL V K K U K U M B R Zitting van Dinsdag 10 December Opgemaakt werd de voordracht voor raadsheer van den Hoogen Kaad Uekozen werd by eerste stemming tot eersten candidaat Jhr Mr W H de Havornin Lohman rechter te s liravenbage zoon van het Ooedsche Kamerlid niet voorkomende op de voordracht van den H raad met 44 tegen 29 slcmmen op Mr Binoerts Tot tweeden candidaat lhr Mr Do Mees vaA Iddekinge president van dt rechtbank te Uroningen tweede candidaat van den H raad met 45 tegen Ü2 stemmen Tot dorden candidaat Mr Nelissen rechter In de rechtbank te Breda niet voorkomende op de voordracht van den H raad met 47 tegen 24 stemmen Daarna wordt voortgezet het algemeen jnstitiedebat De Minister antwoordende verklaart zich geheel solidair met de kabinetsbeginselen Hti zon geen partybelangon maar het algemeen landsbelang voorstaan Bü zjjn werkplan staat op den voorgrond de regeling der raden van beroep voor de ongevallenwet herziening van het militair strafrecht en uitvoering der Kinderwetten Hy is tegen toelating van debat by openIncbtmeetings zonder burgemeesters vergnnning Van hem is geen regeling van den rechtstoestand der vrouw en afschaffing dor militaire rechtspleging in vredestyd te verwachten ny is principieel voor regeling van het onderzoek naar het vadcrschaii en don rechtstoestand van natunriyke kinderen zonder afbrtnk te doen aan het fomilieleven Met vuorwaardeiyke veroordeeling dient een proef genomen te worden met vermuding van ïorkeerdheden De Minister is tegen wedorinvooring van de 4oodstraf Uratie voor de gebroeders Hogerhuis kan de Minister niet bevorderen ontferming ia eobter aan het jnstitie departement geen ongowone zaak want ernstige doodeiyke zieken worden vaak uit do gevangenis ontslagen Het algemeen debat over lyn hoofdstak is daatop gesloten UIrccle SpoorwegvcrModlngen m GOUDA WlnterdleDSt 1901 02 AangcvangeD 1 October TUd van Grceowlcfc ÏOUDA ROTTIRDAMvÏM rwM H 168 7 11 7 86 8 81 8 88 08 I4 8 67 10 86 10 66 11 16 18 18 18 58 l 8 18 3 80 3 48 4 08 4 S9 4 54 6 15 5 84 18 7 08 86 7 44 8 14 8 17 t S5 14 10 09 10 18 10 45 1 11 1 06 1 14 1 81 1 80 5 01 8 4 6 11 r j f 8 8 la K 9 18 t K w H f n 8 41 X 1 6 87 6 36 6 46 6 3 7 47 3 07 S tO 8 5 1 5 10 k 7 37 8 45 5 80 g g a 7 6 n t tl t § M 11 09 j 11 18 I 11 10 10 18 10 56 11 8 11 8 18 84 11 U 10 08 11 16 8 40 8 80 8 17 O i 8 a 48 7 18 7 88 7 88 6 15 7 44 Moordroobt KiettweTV rk Oftpflla Aottardam U RotterdtmD P Bottardam B d AUmb U ra I v V v 4 16 t 4 81 t S 3 51 4 0S jp 1 61 Il 0 Sa kliiii bin kuk klln Op 1m tnt m liin tmif Hauidaa DIu U alutnbi ntoatUljatUii oot It kl nrkrggbw tsgra enkalan Traa ktniji H BolIaadMha Spaar l Bilra iapplamaal hawiii 1 tUaa Diaaia 8 84 8 0 0S ï lOTTIIUlU 90U0i Tlla 6 17 5 41 6 30 4 45 5 81 5 33 6 04 6 1 7 05 7 51 8 1 i iM 4 53 I r 6 31 i r 46 6 6 46 f 6S l ll 6 66 lO OS l0 V 48 18 80 18 88 7 68 41 8 85 7 18 Ratterdam Beun RottanUn D P Kotterdui H Oapalla Hianwerterk Uoordr bt Soada 10 16 10 8S lO SS 10 48 l 4 11 81 11 45 18 04 18 47 S 8 3 4 48 6 SU 6 04 4 58 5 41 5 01 6 51 I 5 11 6 04 5 17 6 10 6 16 06 4 16 U4 4 6 5 16 6 435 64 6 84 7 03 7 16 8 10 3 41 47 10 0 10 16 11 1 1 11 6111 06 18 86 7 8 8 06 8 84 00 7 10 08 lO U iuL la la Uaaaa altea katala FaaiOlaUat ap 4 a laa k alat laiaka ariafc B HallaiJiaka yM l litra applaiaalW i ja a 4a Ca papia te Waym UU DSN 1 46 SUUDl l tS l ll S 4 6 81 7 1 t n lO lt 10 1 11 11 11 16 11 6 ll M t 1 OT U l 1 18 n M lts 10 4 U 11 4 11 4 1 87 10 0 1 11 7 16 8 17 8 41 7 18 8 68 7 3t UI 7 68 14 7 68 0t 8 1 Qouda ZeT nh Moere SoBtermear Zeg Vooibarg 6 1 6 4 7 57 8 10 8 4 4 16 18 41 10 88 8 O O U A 1 MITESDIII aiaa aaaa Vila 6 t 8 11 8 3 KI IS 10 80 10 5 11 03 1 10 1 16 Ui 07 1 43 6 1 86 8 48 61 lO i 10 SO 11 06 kmVn 8 01 8 63 l ll 10 10 11 04 11 48 18 67 1 57 S il 4 n 1 5 7 6 80 46 6 44 9 35 10 3 1 03 18 AmikC S l D IS B 10 15 11 1 1 OS U l 1 11 S lO 4 17 il 5 416 01 11 011 16 11 14 Wl n 6 8 7 15 8 10 8 6 1 1S 8l 1 18 8 17 UM 8 11 3 10 S St 4 4 6 06 6 81 7 09 8 10 4S W t S4 6 47 7 80 S ta 8 4M SU 9 4i ll SO 18 41 1 05 l ti S IS S 4 l O 6 11 6 S6 7 16 8 16 1 01 I iila 7 01 7 S1 8 18 l 11 13 10 1 il H 18 08 1 48 I ll 3 1 4 8 1 41 4 51 il 55 H 7 4 I 85 t S l ll 7 47 8 18 tO 10 lk4 10 41 8 0 7 10 17 17 10 1 l irefki T 18 r Mul 8 07 6 41 Oiilua 8 11 6 61 Qjl la 5 41 7J4 O Zm 1Ó 4I 11 13 l l 1 11 61 ♦ ♦ 1 H M 8 10 07 4 11 11 Aldts deelt de minister van Waterstaat in zgn begrootingsantwoord mede Wg gelooven dat het publiek t biermede vrgwel algemeen eens zal zgn Maar waarom is niet gevraagd om welke reden dan met postwissels wél in den ongewenscbten zin wordt gehandeld waarom dAirvoor niet de veel grootere veiligheid wordt verstrekt die in hot stelsel van kennisgeving is gelegen t Daarop moge dan onzerzijds na de minister eens worden gewezen Het gerechtshof te s Hefrtogenhosch heeft thans bigkbaar het dossier in de zaak van Mutsaers aanvnnkelgk beschuldigd en later vrygosproken van den moord op Maria Kessels in de kerk aan den Noordhook te Tilburg in gverige stadie genomen In verband hiermee heeft de oflicior van jnstitie in Breda die van het vrgsprekend vonnis der rechtbank in beroep is gegaan aan de politic Ie Tilburg opgedragen naar verschillende détails opnieuw oen onderzoek in te stellen Dat onderzoek is nn sedert eenige dagen gaande maar hoewol er enkele nieuwe D jzonderheden aan het licbl zgn gekomen zyn er toch geen nienwe gezichtspunten geopend waarin men bepaalde aanwgzingen vindt De koster Van Isterdael is opnieuw gehoord zoo ook de moeder van Mutsaers verschillende getuigen die in de openbare zitting zgn ondervraagd en eenige andere personen Dit onderzoek wordt niet geleid speciaal in de richting van Mntsaers Onder anderen heeft de politie thans ook een koetsier van hot naburig buiten van den heer W J H V B te Rotterdam ondervraagd Deze koetsier tevens onbezoldigd rgksveldwachter stond een paar dagen na de vermissing van Maria Kessels doch toen men nog niets omtrent de misdaad wist vö6r het station te Tilburg Zgn aandacht word toen getrokken door een man die daar bigkbaar zeer ge jaagd op en neer liep en die voortdurend het oog gevestigd hield op een politieagent in de buurt Zoodra die politieagent uit het gezicht was liep de man snel naar de brievenbus aan het station deed daar een briefkaart in en verdween snel 4 83 1 48 1 64 86 1 14 46 1 58 8 08 1 0 i 09 8 8 Mi l 45 OS H 4 1 8 alaa ram 4 1 4 86 4 80 6 18 6 87 6 08 e s 818 ff 5 17 4 1 4 51 5 81 5 48 5 67 Toevallig kwam onmiddellgk daarop de pust de bus lichten en toen die de brieven en briefkaarten eruit nam zag hg bovenop een briefkaart liggen gericht aan de marechaussee te Tilburg mededeelende dat zg moest zoeken in de uabgheid want dat bet kind niet ver was Deze briefkaart was niet onderteekend en de inhoud maakte diepen indruk omdat niemand toen iets wist van Maria Kessels De post vroeg den koetsier ol hg soms gezien had wie die briefkaart in de bus gedaan had De koetsier verhaalde van den man dien hji had staan waarnemen Juist kwamen twee marechanssées uit een aankomenden trein Hun werd het geval verteld zg gingen den goheimzinnigen man na maar konden hem niet meer vinden Opmerkolgk is dat deze koetsier in de geheele zaak niet goboord is en dat de politie juist op den dag waarop het vonnis was uitgesproken voor het eerst ervan vernam Toen werd do kootsiei die zelf ook verbaasd was nadat hg toch zgn wedervaren aan de marechaussee had meegedeeld niet in Breda in de instructie te zgn gehoord voor bet eerst door de politie ondervraagd Hg verklaarde daarby dat hg den man destgds in alle bgzonderheden had opgenomen omdat hg als onbezoldigd rgksveldwachter juist in die dagen sommige personen zeer aandachtig beschonwde En bg had dan ook onmiddellgk bet signalement van den man en zgn kleeding uitvoerig genoteerd maar toen men er verder niet naar gevraagd had had hy in Januari deze notities verscheurd HJ wist de bgzonderheden echter nog wel en toen bg die opgaf beschreef hg den koster Van Isterdael en diens kleeding dien bg nooit te voren gezien had Thans is deze koetsier met den koster geconfronteerd maar nu na ongeveer anderhalf jaar kon hg niet verklaren dat het de koster geweest is dien hg de bewuste briefkaart in de bus heeft zien doen Het politieonderzoek wordt voortgezet De schade door het spoorwegongeval in het station Frankfort veroor takt wordt op tusschen de 30 en öOduizend gnlder geraamd De trein kwain met een vaart van 66 KM binnen d i moer dan t dubbele van de geoorloofde snelheid De oorzaak daarvan is nog onbekend dus ook ol de rem wellicht niet heeft gewerkt Do locomotief is door haar uitstapje door den nranr dor wachtkamer been bgna niet beschadigd Om 2 uur s middogs had men haar alweer op haar terrein de sporen en daarna in do werkplaats Als men nagaat hoe in den laatsten tgd gezorgd wordt voor het heil van den Igdenden mensch hoe allerwege sanatoria verrgzen hoe in iedere stad van eenige betoekenis bestaande ziekenhuizen aan eene reorganisatie worden onderworpen of oudere inrichtingen worden vervangen door nieuwere boter naar de eischen des tgds ingericht hoe men zelfs in kleinere gemeenten doordrongen is van de behoeften daaraan dan komt hot ons niet overbodig voor over te nemen uit het Maandblad voor Ziekenverpleging van 15 Nov No 3 GROOTE EN ÏLEINK ZIEKENHUIZEN Wat een prachtige groote gebouwen zgn toch onze tegenwoordige ziekenhuizen niet alleen uitmaar ook inwendig en als de leerling verpieogster voor het eerst die groote gebouwen de zalen en hun vele benoodigdheden in oogenachonw neemt dan zyn er zeker velen die een gevoel krggen somtgds ook zeggen wat overdreven toch Ik zou het wel wat minder aanleggen Heeft zg echter hart voor haar werk en treft zg een hoofdverpleegster die haar mot tact het nuttige en noodige van zoovele zaken zooals het uiterst reinhouden vun patiënten bedden enz enz onder het oog weet te brengen dan verdwgnt dat gevoel al heel spoedig om plaats te maken voor oen ander uiterste en wel een tekort Zg toch die eerst meende te veel te moeten reinhouden poetsen enz zg wordt trotsch op haar patiënten die daar zoo netjes in hun bod liggen op haar zalen die er zoo rein oitzien met blinkende kraantjes knopjes enz Die trots toch veroorlooft haar do vrgheid te nemen om haar hoofdverpleegster of directrice opmerkzaam te maken ojl enkele dingen die zy zoo netjes zou vini 10 1 10 80 1I S7 10 80 10 45 11 06 11 47 ll l 11 48 11 10 11 4 10 SI J I 8 01 8 81 1 17 63 t S6 8 18 10 08 8 14 10 17 8 88 E P 10 1 8 48 8 41 l l 10 S4 10 18 10 48 ll t 10 t 11 16 11 57 Loninuen looals een licht zeil op de tafel hier ol daar een kamerplant witte spreien over 4e bedden ja dat zou wel netjes staan maar zg voegt er zelf al by als het eens lyden kan Diezelfde zuster begrgpt niet dat zy een tgd kende dat zy het woord overdreven gebruikte Denkt zy aan andere kleine inrichtingen welnu daar behoort het ook zoo te zgn en zelfs nog beter want het is er klein en daardoor huiseiyker Maar beste zuster wat zoudt gy vreemd opzien ais ge gelukkig niet in alle daar eens een kykje naamt Hyn voornemen is den toestand van een dezer kleine inrichtingen te schetsen Welnu wy schrgven het jaar 1900 In een stad met omstreeks 20 000 inwoners dus niet zoo weinig heeft men een klein gemeenteziekenhuis De doctoren verbonden aan dat huis vinden toch dat zy wel wat erg wat de verpleging betreft achteraan komen waut nog steeds wordt daar verpleegd door oude meiden on knechts die vóór dien tgd nooit zulk werk deden Daarom werd door de doctoren aan het bestuur gevraagd een zuster te nemen Na een zeer lange beraadslaging werd er besloten met eon zuster als Hoofd voorloopig te beginnen later zon men zien nog éen of twee zusters daar tan toe te voegen ea de aanvraag kwam in het Maandblad Vóór ik verder ga moet ik n eerst nog mededcelen dat aan het hoofd van dat ziekenhuis een Huismeester en een Huiameesteres of moeder staan die voortaan wat de ziekenafdeeling betreft zonden aftreden Die eerste zustor kwam en nu verzoek ik u mg op mgn eerste morgenwandeling door de zalen te volgen Wg bezoeken dan eerst een vrouwenzaal s morgens terwgl bet dienstpersoneel bezig is te verbeddcii en de zaal aan kant te maken Naast het eerste bed zit een oud vrouwtjevan ruim 80 jaren geheel aangekleed meteen zwarten wollen doek om en hangende haren Wy vragen do ziokenmeid waarom is het haar van die vrouw niet opgemaakt zy is toch al gekleed f Antwoord O zuster dat doen wg straks wel deoudjes kleeden zich vast aan zg moet ooknog gewasechen worden maar ze kan zelfzoo slecht bg haar hoofd komen Op het tweede bed ligr een jonge vrouw van rnim 30 jaren Igdende aan typhus Juist waren de meiden bezig baar op den pot te helpen een werkvronw had er s nachts gewaakt het was een gewone hoogo witte pot do vronw zat recht overeind en weid vastgehouden om niet te vallen Op mgn vraag heb je geen understeok die arme vronw mag zoo niet geholpen worden antwoordden zg jawel maar die is zoo zwaar en lastig om schoon te maken Twee dagen later ia die vrouw gestorven wy wandelen een paar bedden verder en komen bg oen oudje dat zit met oen rooden zakdoek op den schoot vol zwarte vlekken van de snuif en het oudje presenteert ons heel beleefd de snuifdoos Verder nog enkele bedden bezocht patiënten loepen over den vloer de een met een zwarte japon de andere met een roode blouse een derde in bet grys alles wollen stof zg dragen liever hnn eigen goed en men vindt het beet t is immers voordeelig f Ja maar een wanordelgk gezicht Nu slaan wg by het laatste bed de gordynen open er hangen hier allemaal nog gordgnen om de bedden Daarin vinden wy noch patient noch beddegoed maar stoffers blikken een bak met turf vuurmakers steenkolen kortom al wat men in een kast van dien aard behoort te bewaren want een kast i er in het geheele ziekenhuis niet te vinden In een hoek vanl e zaal staat een tafeltje waarop kopjes gewasschen worden daaronder een emmer voor vuil water theebladen eierdoppen korsten brood enz Die emmer staat daar den geheelen dag en wordt eerst als by vol is geledigd De vloer wordt geveegd schrobben doet men eens in de week de potten schoongemaakt en weer netjes onder de bedden gezet want op den dag moeten die toch ook gebruikt worden en den ganschen dag er mee te loepen is zoo lastig Voor den eersten morgen sgn wg hier zoo ver klaar Nu gaan wj aan den overkant naar een klein zaaltje daar liggen 4 meisjes Tan 14 tot 25 jaar Aan twee ervan vragen wg Wel kinderen zyn jelui al gewasschen Neen zuster 1 Nu zeg my danmaar gsiw waar staan bier de waschkommen en de zeepi De meisjes kyken elkaar aan beginnen te lachen en zeggen Die zgn hier niet wg krggen altgd eennatten doek die wordt onder de kraan natgemaakt Inderdaad een lap geen doek een omgezoomd oud stuk linnen hangt achter het bed dier meisjes Wy nemen een oud stuk kam willen het haar opkammen en komen tot dé ontdekking dat het onrein in groote mate is het haar afknippen ot dunnen alV naarmate het noodig is en ook bier leg en f Toorloopig hit werk naar En nu gaan wg een kykje nemen op de interne mannenzaal daar ziet ge 12 kribben U zonder gordgnen één met gordgnen dat is het bed van den knecht De eerste indruk dien wg krggen is dat wg ons in een oort schuur of stal bevinden vier bedden waren er leeg en als ik nu zeg dat het de gewoonte was wanneer er een patient wegging dat het beddegoed beddetafoltje do kofilekom en bordje naar den zolder gebracht werden dan kunt ge begrgpen wat een slordig gezicht die vier geraamten van bedden opleverden Om de kachel zitten 3 mannen die op den vloer zgn dapper te pruimen en in de kachel te spuwen zoodat die er van buiten ook minder net uitziet alle drie hebben zg heel warmpjes de petten op oen vierde loopt naar de waterkraan waseht zich daaronder en apoelt tegelgk zgn kopje en bordje af ook voor zyn huurman die met uit bed kan komen Hg droogt alles met zgn handdoek af en het wordt tot nader gebruik op het tafeltje bg het bed gezet Ook waren er twee patiënten die steeds hun vorken en lepels by zich hielden want zeiden zg dat is minder vies dan die vnile doek waar het mee afgedroogd wordt Wg vragen intusschen No 4 of hg zich niet kammen moet Antwoord daar baal ik mgn vgf vingers maar door kammen zgn hier niet en zelf heb ik or p een Nog wordt er een patiet verhed de man is oud en half lam hg beeft een beroerte gehad on Igdt aan incontinentie de patient heeft zich bevuild wordt door den knecht schoongemaakt en geheel naakt zonder èn draad Imiion aan zal hg op een groven rieten stoel gelegd worden waar evenmin één draad linnen op ligt Daarbg komt nog dat de patient op een niet te noemen phiats oen ontzettend groote breuk heeft Zeker znlt gg met mg het ergeriyko van deze hundelwgzo erkennen Ziedend van toorn en drift neem ik een wollen deken werp dien over den patient en vraag den knecht Schaamt gg u niet behandelt gg dien man als een bcestf En het kalme antwoord is Nou mensch maak je niot zoo druk dat doe ik altgd zoo Dat ging dus zoo onder het zoogenaamde bestunr eener vrouw die zich niet alloen huismeesteres maar zelfs mosder liet noemen Het moederschap vond ik hie ver gezocht Den vloer vegen daarvoor ia hier geen tgd Als het kan zal hg dat vanmiddag wel doen dweilen dus veel minder Onder het bed van eiken liggende patient wordt maar een pot gezet cei urinaal er naast op het beddetafeltje een klein peljo met creoline voor den sputa als men uu naast dat potje met sputa zonder dekseltje er op oen boterham of iets anders voor den patient zet is dit al voldoende om niets te gebruiken Ook bier nemen wg weer afscheid om een kgkjo op de chirurgische zaal te te nemen Daar is hot wat de reinheid betreft ditm De beddon van de patiënten zgn maar niet opgemaakt want straks moeton zy toch verbonden worden waarvoor zg naar de operatiezaal gaan dus dan gaat het in een moeite door Op een kamer apart ligt een jongen van 14 jaar eon klasse of betalende patient hy heeft een wonde aan het been Ik kom voor het eerst om hem te verbinden en schaam mg voor den dokter zóó vuil als zgn voeten zgn Die jongen was drie maanden in huis en nog geen enkele maal geheel gewasschen Ook was het gebeurd dat by drie dagen achtereen smorgens geen waschwater kreeg totdat de moeder van den patient toen zg hem kwam bezoeken van den knecht onmiddellgk waschwater verlangde die toen beweerde geen tyd gehad te hebben geen tgd als men voor vyt pjtienten te zorgen heeft 11 Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 11 December lUOl Beroepen te Eist by Rhenen en bedank voor Uitwyk en Waardhuizen de heer O H Beekenkamp De Gondsche Coöp Broodbakkerg en Verbruiksvereeniging Ons Voordeel zal een algemeene vergadering houden op Zaterdag 14 December 1901 des avonds B uur precies in de Sociëteit Ons Qenoegen aan de Boelekade Agenda Openen door den President Lezen der notulen en verslag door denSecretaris Rekening en verantwoording door denPenningmeester over het 10e boekjaar Verslag van de Commissie van Toezichtbetreffende bare bevinding in zake derekening en verantwoording over het 10eboekjaar Voorstel van 42 leden om ingevolge art 14 der Statnten de Commissarissen A W Brandt en Joh Mulder te ontzetten nit 1 hunne tanctiSn en te royeeren als lid Verkiezing van 8 Commissarissen van Toezicht wegens volgens rooster aftreden van de lieeren H Dekkinga en Joh Mulder en wegens bedanken van den heer O A van der Want 7 Verkiezing van 5 Bestuursleden wegens volgens rooster aftreden van de heeren ö Zegers J L Lafeber A de Hoog en L Reparou en wegens bedanken van den heer N J Montague Naar wg vernemen is de pacht der Sociëteit Ons Genoegen gegund aan den hoogsten inschrgver de hoer Hoffman te Steenwgk Door afgevaardigden van de afdeelingen Leiden Gonda Bodegraven en Alfen der Hollandsche Maatschappg van Landbouw is oen gecombineerde vergadering gehouden te Leiden ten einde van gedachten te wisselen over do aanstaande invoerrechten in Duitachland op kaas waarvan hot invoerrecht gebracht zal worden van 20 op 30 Mark Adhaesie werd betuigd aan een door ongeveer 150 kaashandelaren onderteekend adres aan den minister van bnitenlandsche zaken Besloten werd aan het hoofdbestuur der Holl My van Landbouw het verzoek te richten om bg onze rogeering aan te dringen op tttsschenkomst in dezen en tevens de zaak ter sprake to brengen op de as vergadering van het Nederl Landbouw comité Men verwonderde zich dat door het groote publiek nog zoo weinig aandacht aan dit Duitsche wetsontwerp werd geschonken dat wordt het aangenomen toch zulke buitengewoon nadeelige gevolgen voor onzon handel zal hebbon niet alleen voor den handel in kaas maar ook voor dion in boter en vleesch en andere landbouwproducten Rekuwijk 9 Dec Niot minder dan 19 sollicitanten hebben zich aangemeld voor de betrekking van ondorwgzerea aan de open bare lagere school A alhier WiunraiivKK In de alhier gebonden vergadering van de gemeenteraad ia tot brandwacht böiioomd C Hoogondoorn Op verzoek van deii Minister is het belastbaar inkomen in den hooldelgken omslag voor noodig levonsoiiderhoud gebrncht van f 400 op f S50 on de progressi j scbaal des woge iets gewgzigd Aan ieder der beide veldwachters is een gratificatie uitgereikt van f 25 aan den oen voor bgzondere diensten en aan den ander ter gemoetkoming in byzondere uitgaven Stoi wuk Door den raad dezer emeente zgn il Zaterdag do jaarwedden van hot onderwgaend personeel opnieuw geregeld en op voorste van Gedeputeerde Staten aldus vastgesteld Hoofd dor lo o s minimum t 1000 met twee vyfjaariyksche verboogingen van f 50 Onderwgzers inlniinum f IM met drie vgfjaarlgksche verhoogingen van f 50 Do onderwgzor met verplichte hooldakto ontvangt daarboven f 200 vergoeding oor huishuur anii gehuwde onderwgzers f 50 Op voorstel van een dor wethouders werd nog bepaald dat de onderwyzeros bovendien f 50 zal ontvangen voor h3t onderwga in de handwerken buiten de gewone schooluren Amsterdam 10 December 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 10 December door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen üp aand Maatschappg tot exploitatie van Staatsspoorwegen f 200 Aand Sumatra Cultuur Maats 194 pCt Nederl Scheepsbouw Maats 104 Brooden Meelfabriek te sQravenhage a f 9000 33 4 pCt Ohlig Nederl Fabriek van Werktuigen en Spw Mat 98 98 1 99 Aand Haarlemsche Gomwasschery voorheen G C 0 Reeser Jr 99 i Scrip Nederl Centraal Spoorweg 30 4 pCt Obl Stoomtramwegmaatschap py s Bosch Helmond 95 Aand Stoomtramweg Mg Oldambt Pekela 70 Assurantie Mg tegen brandschade en op hél leven DeNederlanden van 1846 f 800 Tweede Nederlandsche Herverzekering Maatschappg 100 pCt 4 pCt Oblig Vereeniging tot christelgke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlgders in Nederl 95 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD 3 pCt Oblig Hoogheemraadschap Delfland 85 pCt Opr aand Naamlooze Vennootschap Wester Suiker Rafflnaderg f 1800 Aand s GravoHhaagsche bouwgrond Maats Duinoord volgestort f 1300 s Gravonhaagscho bouwgrond Maats Duinoord 60 pCt gest f 900 Maatschappg Helena veon 101 pCt Senembah Cultuur Kaats 60 B Nederl fabriek van Werktuigen en Spw Materieel 90 Haarlemsche Gomwasscherg voorheen O C C Reeser Jr 95 Transvaalsche Handel Maats 10 Haarlemsche Brandverz Mg 140 Levensverz Bank Amsterd 60 Verzekering Bank Kosmos 275 AANGEBODEN Winst aand Koninklgko Paketvaart Maatschappg 1 560 Aand Noord Brabantsche Bank 8 pCt Kina Maatschappg Djajagiri 115 Nederl Scheepsbouw Maats 106 Brooden Meelfabriek te s Gravenhage 33 Transvaalsche Handel Maats 25 5 pCt Obl Fransch Hollandsche Oliofabriek Calve Delft 99 Aand Haarlemsche Braudverzeko ring Maatschappg bod Levensverz Bank Amsterdam bod Derde Nederlandsche Herverzekering Maatschappg 105 pCt VEIÏSCHEIDENHEID Men meldt aan de N R Ct Te Echt is Zondagmorgen ten huise vai de wed M een brutale diefstal gepleegd terwgl de zoon dio alleon met zgno moederwoont naar de kerk was Twee onbekendekerels drongen toon het huis binnen houdende vrouw vast en dwongen haar te zeggenwaar het geld geborgen was onder bedreiging haar dood te schieten met de geladenrevolver die op tafel lag De vrnuw weesde plaats en bg de f 300 benevens twee gouden horloges en het revolver zgn door doinbrekers mede genomon Toen de zoon thuiskwam vond hg zgn moeder nog steeds vastgebonden op den grond liggen Van de daders is nieta bekend II NIEUWE ZENDING HEBRENDAStiEN FOULART LINNENGOED Ook Damest on Heeren Faraphies en Handschoehen A VAN os i Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo lil Beurs van Aiiislerdam Slvtkrs 80 i 10 DEC Vikr VISIIUND Cart Nad W 9 8 i S0 dito di o Ullc 8 95 dito dito dito 8 5V IIoHaja üU Oou ll 1881 98 4 UB iTull IuaabruTiug 1868 81 5 911 OoaiiKK Obl m pspiar 1868 5 8S l l dito in iilTerlSAS 6 lV PoETVBAL Obl met ooupon 8 duo ticket 8 14 llvaUHii Obl Iliaueiit 18 4 4 SOU duo Aüoona 1880 4 96 dito bij Botha 1889 4 7 dito by Hou 1889 90 4 7V dito io goud leen 1688 6 dito dito dito 1884 5 itktlt Farpat aohuld 1881 4 67Vt 4 86 Oae leaniog aeria D i 14 V Geo laaaiu aarieO 86 iSuiu Ari Bp T oblr II j 5 1041 Vlliloo Ob It Sob 1690 6 IIUDIU ObL ou wp 1881 4 80 VuniDU Obhgatien 1196 3 90 aoTTSBDiH Stad laeu 18t4 8 SS t lD N Afr Haadalav aand Araadib Tab Mg Oertificalali 675 Dab Maatachippg dito 415 Ara Hypotliflekb pandbr 4 CuU Mij dar Vorataol aand a Ot Hypotheakb paadbr 4Vi Kedarliodacha baulE aaud 194 Ned Haudelmaataoh dito N W k Fao Hvp b paodbr 96 Rolt Ily otl c t poocSl r l a Utr Hjrpothoekb dito 4Vi lOi OoniNl Oiat Hoag bank aand iSO RoiL Hypothwikbank paiidb 6 AmalKA EquI hr poth pandb 4 M w L O Fr Lian aorl 6 69 ii Kan Holl U Bpaor w Uy aand 106 My trt Ktpl St 8p auid 118 Ned L d Spoorweg m aaad 81 Si Mantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend