Goudsche Courant, woensdag 18 december 1901

Donderdag 19 Öecember 1901 No 8678 40s e Jaargang GOÏDSCHE eOlMNT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon n S ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letters woi den berekendnaar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Feleruuii o HS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN ADVERTEfSTIEIN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOODA zullen DINSDAG den 24 DECEMBER 1901 aanbesteden Hel onderlioud van gas gloeilichteii in verschillende Gemeente gebouwen De voorwaarden liggen ter lezing op het Kantoor der Gaslabriek en op het Stadserf WËSTW8CUË DYP0TDËEKB4KK gevestigd te s Oravenhage De BANK verkoopt f pCt fantt brieeeu in stukken van 1000 1600 t 100 en 50 tot den koers van 99 Verkrygbaar te Gouda b de Heeren MONTIJN ÜOETLAND De Directie J HOOFT GRAAFLAND J A VAN KEPERS ROIJAARDS FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ eheiiiische Wasschorij VAK 11 OPPEHIIEIAIUII 19 BruUkaile Rotterdam Qebreveteord door Z M den Koninp der Belgen HoofddepSt Toor GOUDA de Heer Il G TUIJSBUItG Korte Tiendeweg D 7 ijpeciahteit voor het stoomen en verven vaD alle Heerenen Uaraesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomon van pluche mantels veeren bont enz Gordönen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd IV Wie werkelp prjjs stelt een lECBLMK te hebben laat zich lotograleeren in de Folografitclw HunttlurtehHug STTJIDIO van P V b W4L i Fl SINGEL 661 cm POIK OUDE f r 8CHIEDAMMEH GENEYEE Merk NiaSTCAP Verkrijgbaar biji M PEETERS Jz H B AIb bewïJB vao ecKtlioid U OHohet OQ kurk steeds voor e uTc t A u P en n den naam dor Firmi 6NitBAM p bopfe InIiET MAGAZIJN De Avondster zjn heden ONTVANGEN eene Iraaie Collectie GASKACHELS Uet en zonder alvoer van al 1 7 50 en hooger GA8FOItI UIZE met prima zuinige branders GAaOBNAMENTMlf m ruime keuze voorhanden Grooli Gluelllchlbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PASNMS en KETELS gwaarborgd gittvrij Minzaam aanbevelend M M VA L00i ÏELEF 117 Gasfitter a Rai btiu onschadelykitt en c mskkelykalepoeHmldilelyootHeerM en vooral damoa en Kinderschocnwerlc IsdeAppretuurvanC M MUIIsr Ct Berlin BeuUl Str 14 Men lettacosl n op naam an fabriekamerk Varkryihav by Haaraa WlHkatlari la lalitaawark lalanltriaa r aaaBi aai aaaanal iattir W ar4 Baaa ilnk a Echt Zeeuwscli Tarwebroo l j iX cent de K G Il A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wattot het koksvak behoort desvorlangd metbyievering van servies zilver tafellinnenenz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 EENIBBEPOTTANm Heil wordt verlucht op t HEItK te letten OIT HKT MaGIZUS VAN i LKAVENSWAAYZO EN OORINCHEM Deze THEEËN wordenafgele ferd in verzegelde pakjes vau ry twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer er Prijs voorzien van nevenataami Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAART Lz Thierry s Wondorb him in do geheele werold b koud on I geroemd Onovertroffen middel togon alle B o r st L o II C Lever HaaffKUkten enz Imvendig I zoowol als ook uitwendig in l ijun iilla ziektegevallen mot good gevolg iian te wenden PrUs per flacon t l per post f 115 Thlirrj s Woadttfs lf bezit een alsnog ongekende geneoBkrach en Ueilzame werking Maakt meeatal elke pynlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Mei doze zalf word een U Jaar oud voor onjfeneeslllk rehOUdeu beeilgezuel on onlangs een bijna 83 jaar kanheriyden Beneaen Urenat gonezmg en verzachting dor pynen by wonden ontstekingen onz van allerlei aanl Pry 8 per pot f 150 per post f 1 00 Oontraal Depot voor Nederland Apothekrr IIËNKI SliOERS Rokin 8 Amsterdam Wan geen depAt ia bestelle mm direct aan die Schutienapotheke de A THIERRY m Pregrada bel Hohitsoh Owtcrreich QelieTo proipeetng te ontbieilen by het CentrulDepot bander RokmS Affiiterdam Telepliooniiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegp en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het R fks Intercommunaalburean Op 1 December 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreau ACHTEB DE VISCHMAEKT GEEN BETER AÜEES voor alle soorten SCHOENWERK dan kl JioordbnliaBtah Schoen co Laarzerniiaijazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WEEaSCHAAÏ Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Geen lÜMlihocsl Geen Inlluenza Om lEiitkhocsl Influenza Itorsl en Koeluaiidoening binnen don koitst mogeljjken tjjd te doen genezen noemt onmiddcliyk de toevlucht tot do van ouds bpkende beliroonde eii wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract fl E L I A 1 T II E H N VAN SCHAIK C HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij DEN HAAG Hit de Koninklijkeetoomfabriek DE HONINöBLOEM Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIKBIES Kleiweg E 100 GouZ E a VAN MILD Veorrtal B 12 i te Gouda A mxmk Moordrecht FINKSE £ uv erkertadlJsel A N va ZESSEN o Ao J Tn TOBKKN Bo i p B WIJK Oud a T A SCHEER Haattrtcht P W EDE Oudewater K vandbï HEMDEN te Betuwiih P v d SPf K MoercapelU D v p SU iRWaddingmm Wed HOLST Waddino veen U KOLKMAN Waddmgmen P A uk GKOOf Oudewater D A M JONGH Sl r J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKEB te Ben Jwp Het groote aantal zenuwkwalen 1 j enprlioofdiiijn af tot de voorafgaandek teelienenvan apoplexie herienberoerto toe trotwere l flteedfl alle middeleen door de nie isfllie weteosLhap aangewend Kerat aan den niaQTen tijd komt vani eniir nog flteedfl alle middelen door de medisfllie weteosLhap aangewend Korat aan den nienven tijd komt de eer toe dat alj door het gebmik maken van den eenvondlgitfln weg namelijk langa de hnïd MtM phyBioliiKieobsoQtdekklDKKodaan heeft die na honderde proefnemingen thaniovei de eeheele wereld veibreid w en terwijl Elf fn wetenschappelijke kungeo de hooMte belangatelling wekt teve i een weldaad blijkt te bIJd voor da ain Kennwkwalen lijdende menachheld Deie genpeawijsa la nltgevoB den door den geweien Offloler Tan Qezondbelt Dr Roman Welaamain te Vilahofen en bernit op de on dervinding opgedaan tn eiM bO Jarlgs praktijk Uoor wMHChlnir vnn het ho enmnnl per dtiv wATitcn dfiMrto geaebftkle iofr n doar d hnld nmfcddellUfe bat senaw icestel medecedeeld M t daee fsneeswiji warden werkelijk aotilttersnde rMOltaUo TarkngeB en Eli maakte looveel opgau dat van een door den nltvinder geaehreren warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkotntng an geniilnij binnen korten tQd reedi de Vla dmk verar benen is Dit boekje bevat niet alle nr het nctaptibliek vnrBtaanbare vflrklurln en omtioitt het wezen der nieuwere therapie en da daarmede aeïfi men da arInwetenaoh appeÜJke ver gewijd zUn loomede aiBohrlft van In wanhopige gevallen veikregen uitwerking maar ook vindt mèn daarin wetr hiiiidcliugen uitde iiiPdiacholilMdon dieaau dtsre geneeawijie gs tal van gelnl aeliiiften van hooggeplaatste geneeakuitdigen ondar i aand pQlykliniLk iQ Partjs ruo RouBemont to StB ngrsber med dr praktlieartnd neneeaheer eaa hel Krank ilnnlgen geittoht d Chatenton Sanildtirath Dr Co m te Stflitin flroitmann med dr arroad arta t Jöhlififlan Dr P Foraatler flenoeih er dkeoteur vax hel hospitaal te Agan QehelHralli Dr Soherinf kaïtaal Outenfeli Bad EniB Daraoi mod dr BBneBiheer iHrt tour derealvano thsrapeuliiohe InrtohtiHg voor laauwllfdari teParl B rue St Konoré 334 Coniul von Aschenhach mad dr te Corfu Dr Buabaoh arrond arli de Zlrknltz Ober labs i it Jeohl med dr ts Wacnen Or G Bonnavel te La Farrièra Eura lid vaa aa Genitll Oantral d hygltaa t da Santé In Frankrijk en vete andereu zooalH vorlammlnuen onvermoBen tol tprekan rware tongval noelaiïjk illkkanLatlJfliald dar gawrlahlen met voortdurende plln plaatselijke iwakte venwakklnB n Beheugen eni en lij die reMa onder genoeakandlfa h i =i j geweoet zijn maar door de bekende middelen ata onthondingienenkaudwaterknar bohandelin elëpfriBeeren Btónmlooi of zeebaden geen genezing of iei ng ïüinner kwaal gevonden fdalja flikkeringen en donker worden vooi de oogen drukkende pljn onder het voorhoofd eulitag In e oeran het voe e heblifn en ten alottezlj vetecliiJnBOlen ale ecii Ktivoclenvovr beroerte andiurtae ted B hebben wègeni tiDudond B tsilig yoeien vardaovlng n kat heofd hoofdflta net aliellahBld van krleBetlns in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategbrllQ van EennwlÜders ala ook aan longfi mi lijea iijdende aan blcektiitht en kraehtelDoihald Uk an gezonde lelfs aan Jonge personen dia weel met het hoofd werk n en geoBtoIijke reactie willen voorkomen wordt dringend aan geraden zich bet boven vermelde werkje aan tn schaffen hetwelk op aanvrage kosteiooi en franoo ver loDden wordt door Amxterdnm door VI LRIIAV A Co Heillgeweg 48 RoKerdnni F B v n 84 rR KOI FF Apotheker Korte Hoohteeg l Vtrcelit l OHKV A POItTOV Ondegracht bij deiOaardhrng F n Op da iongsto hyglennmeh medicinale fentounstelling la de Itv Wfilsemano iohe Qeneea e deor de Ucdlsche JnriJ net de Zllvfr u nrxlnllli Ip hebrnond vtlze Aan allen wior xennwfcenlel moer of minder HiicvdaAn l Ban osenaamd aeniiM ncbtlitlield lijden waarvan de kenteekenan zijn ohronliohe hoanpljn migraine ta ha la hsof dpijn bloBdandrang roolBprikkfliltaarheld De aaBdhe d slapelaoiheld llohamatljkaonraal en oabehagaltlhe tee iBi d verder alle licknu iiie door beroerte getroffen weidenen nog Hjden aan de gavolgeii daarvan Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao B K y O DiBimotige door de nieuwste uitviadingon op machinaal gebied Terbvtoidc fiilniaatle on mtajuitend gobruili van fijne en fijnste gnindsluffon gsrandeerei Jei rbrnjker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbet enawaardig fabriltaat oauwtoung benntwoordende aan vlen inhoud 6tx nep Ktiketten De irma bet aald 87 Brevets als Hoflevefaticler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles e en bewijs lan uitmnntend fijn Noua vouB déocmons une HeAitjlle d r première clasue en oonBÏdAralAoii Aa votrvs exoellraibo fbbrioatton de Ohooolat bonbons vftriöB eto eto CtaUwarcli e labrikaat is verlinjgbaar bij U 3 Gunfiseiua Banketbalikeri en m Geoenulvertegen wooTdiger Toor lïederiaiid Julina Hattenslodt Amsterdam Kaiverstraat 108 185 De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENH AGE Volteekend kapitaal EEIT MIL LIOEIT GULDEIT COMMISSAlllSSEN W H F Baron VAN HEEMSTEA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H LzN J C F KNAPP Jr Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBREEN Mr F V J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTEEen Mr A R ZIMMERMAN Sloit eerite hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerjien tegen biUiJlte voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft Z pet Pandbrieven nit tegen den koers van tOt i fMJi deze Pandbrieven zvjn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloabuar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Firma M J OGIhB éb Co Directeuren Mr P DEOOQLEEVBB FORTUIJN G L DE WETSTPIN pFISTEE waarnd ke ikisgevikg fVKEHMAIIHT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat do Marktdag in de week van Kerstmis zal gehouden worden op Vrijdag den 27sten December a s Gouda 16 December 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MAETEN8 De Secretaris BEOOWEE KËNKISGËV G Inrichtingen welke gevaar schade 0 hinder kunnen veroorzaken BUE6EMEESTEE en WETHODDEES van Gouda Gelet op de artt 6 on 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlage van W J Steenland te Gouda om vergunning tot oprichting eener labriek vau houtbewerking gedreven door eene stoommachine op het perceel gelegen aan den BüBchwcg Kadastraal Sectie E No 1837 Dat op Dinsdag den 31 December 1901 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegonheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gednrendo drie dagen vóór dien dug op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 17 December 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MAETENS De Secretaris BROUWER Bulteolandsch Overzicbl 1 Volgens den berichtgever der Daily News I te Johannesburg zjn er gewichtige gebeur 1 tenissen op handen Dat zon hieruit blijken dat Botha Zondag jl een bijeenkomst van 1 burgers belegd heeft tot beraadslaging over den toestand en ook om aan z u burgers I mededeeling te doen van de opvattingen van StBÜn en de Wet De bijeenkomst door de la Rey belegd tegen den vorigen Zondag I maar verdaagd tot eergisteren schijnt ook in verband te staan met de bóeenkomst van Botha s burgers Volgens sommigen bl ft I de kans op voortzetting van den oorlog even I FEVILLEIOX I jiulelijk Gevonden Hij iweeg wnnt Hugo die tot dusverre zich met de dames had bezig gehouden voegde zich bij hen en dadelijk daarna nam het concert een aanvang Het eerste deel en de eerste helft van het tweede werden volgens het programma afgespeeld onder meer of minder bijvalsbetuigingen van de zijde van het publiek Signora Biancona trad eerst tegen het slot op en haar optreden was nu eenmaal het ghinspunt van den avond Het pu bliek ontvmg zijn heveling met daverend applaus Beatrice was dan ook in waarheid verblindend schoon zooals zij daar stond onder het roode licht der gaskronen in haat doorschijnend gazen kleed dat met bloemen versierd was en wt rozen in het donkere haar Glimlachend boog zij naar alle kanten en nadat de kapelmeester die haar ditmaal zelf begeleidde aan den vleugel plaats genomen had begon zy te zingen Zij zong een dier grootsche Italiaansche bravouraria s waarmede men zeker is op ieder concert en op ieder tooneel succes te hebben en die de toejuichingen van het publiek doen losbarsten zonder evenwel aan hooger eïschen te voldoen Een menigte schitterende passages moesten hier in de pUuits komen voor diepte die ten eenen groot Aia de kans op vrede de correspondent zegt zelï dat het noordwaarts trekken van Schalk Burger en zjjn regeeringspersonen over een Oosterspoorweg tussohen Watervalbüven en Belfast geen boopvol teeken is vooral in verband met de pogingen der Boerenleiders ora in oostelijk Transvaal een strydmacht b jeen to brengen naar men beweert met het doel om een aanval op Middelburg te ondernemen In elk geval schijnt de een of andere zet van Boerenzyde op handen te z ju tegen Dingaansdag Een deel van het Carolinacommando staat by Homoblom met veel paarden en vee I De Belgische Kamer zette de behandeling van de interpellatie van Van der Velde over de concentratiekampen in Zuid Afrika voort De minister van staat Beernaert zegt dat de motie van Van der Velde onaannemelijk is Hy bestrijdt elke inmenging van de regeering in deze kwestie Hij tracht aan te toonen dat het internationale bureau in den Haag gehandeld beeft naar behooren Het is een eenvoudig besturend lichaam en kon niets voor de Boerenafgevaardigden doen al bleef het uit humaniteit niet onverschillig voor den toestand der Boeren Mengt België zich in den oorlog dan kan dat het land op een kostbare vriendschap te staan komen De minister van staat Woeste spreekt in gelyken geest Hü stelt een motie voor waai in de Kamer doordrongen van de plichten die haar de onzijdigheid oplegt overtuigd bovendien dat de oorlogvoerendea zich hun plicht van humaniteit bewast zijn overgaat tot de orde van den dag De socialisten protesteeren Van der Velde zegt dat hg zijn motie wijzigt zoo dat do Kamer haar kan aannemen De motie drukt nu de boop uit dit de maatregelen door de EngelSche regeering genomen om de sterfte in de concentratiekampen te verminderen aldoende zullen wezen Francotte stelt de eenvoudige orde van den dag voor Men moet zegt hij den oorlog verwensphen maar niet bot groote Engelsche volk Favereau minister van bnitenlandschQ zaken verwerpt de motie van Van der Velde omdat zij bet Engelsche volk ontstemmen zou Geen enkel belang van België is by den oorlog betrokken Engeland heeft de genoemde maatregelen genomen lang voor de interpeljatie die de socialisten gewijd hebben De minister sluit zich aan bij de eenvoudige orde van den dag Deze wordt aangenomen met 51 tegen 46 stemmen en 1 onthouding male in dit werk ontbrak doch deze hadden het voordeel dat zij der zangeres een uitstekende gelegenheid boden om haar heerlijke stem in haar volle kracht te doen hooren Al die overgangen en trillers werden zoo zuiver als glas gezongen en streelden zoozeer de ooren en zinnen der toeschouwers dat men alle kritiek e ken hoogeren eisch vergat bij het genot dat men smaakte Het was een heerlijk klankenspel weliswaar slechts een spel en meer niets maar de uitwerking er van nog verhoogd door de zekerheid en bevalhgheid der voordracht was gcestdrittwekkend en meer dan ooit oogstte de zangeres den bijval van het publiek dat stormachtig om een da capo vroeg Signora Biancona scheen ook geneigd aan de zen wensch gehoor te geven want zij tradlop nieuw naar voren maar tevens verliet de kapelmeester zijn plaats aan den vleugel die nu w rd ingenomen door een jongen man dien nog memiknd onder de medewerkende kunstenaars opgemerkt had Verwonderd werd hij dan ook aangestaard door het geheele publiek en vooral door den heer en mevrouw Erlau zells Hugo zag in het eferst met schrik naar zijn broeder wiens aanwezigheid hij niet vermoed had doch er begon hem leen licht op te gaan Slechts Doctor Welding sprak kalm en in het minst niet verwonderd Dat had ik wel gedacht Keinhold sag bleek en zijn handen beefden op de toetsen doch Beatrice stond aan zijn zijde en een door haar gefluisterd woord een blik uit haar oogen schonk hem dtm verloren moed terug Hij sloeg rustig en met vastheid de eerste accoorden aan en het publiek bemerkte dadelijk dat het hier geen herhaling van zijn lie lïi den loop van de beraadslagingen over de begrooting in de Pranscbe Kamer bestrydt Waldcck Rousseau de voorstellen van de commissie die de begrooting van eeredienst schrappen wil l mbat dient een amendement in om de bojtdstukken betreffende de begrooting van eeradienst te schrappen De commissie vereenigt zich daarmede Ferrette dient een motie in strekkende om de stemming over do begrooting te schorsen Bernard stelt een motie voor waarin verlangd wordt dat het concordaat opgezegd worde De Kamer besluit met 350 tegen 187 stommen tot behandeling van de artikelen over te gaan De verschillende moties worden verworpen De Italiaansche minister van buitenlandsche zaken Prinetti beeft Zaterdag in de Kamer een redevoering gehouden over de betrekkingen met Frankryk waarin by verklaarde dut door de gevoerde onderhandelingen in lie Middellandscbe zee een volkomen overeenstemming tojsscben Italiö en Frankryk was verkregen Die overeenstemmiag betreft vooral Tripolis Frankryk bedt het wantrouwen dat in Italië bestand wilton wegnemen en heeft thans openhartig verklaard dat bet niet voornemens is de karavaanwegen van Tripolis naar het binnenland van Afrika af te sluiten of den handel van Italië te bemoeilijken In Italië is deze verklaring met groote ingenomenheid begroet En in Frankryk heeft de verzoenende welwillende redevoering van minister Prmettl diepen indruk gemaakt De Fransche pers ziet daarin de voorbode van een algeheele wyziging in de groepeering dor mogendheden Vele bladen noemen bet optreden van Prinetti De aankondiging van een volkomen frontverandering in de buitenlandsche staatkunde van Italiö Tempa Dèbats République FranQaise en anderen gaan nog wel niet zöóver dat zg van het afsluiten van een FranacbItaliaansch Verbond spreken maar toch behandelen zy het Drievoudig Verbond als ietswat tot het verleden behoort en stellen zyeen nieuw Drievoudig Verbond Rusland Italië en Frankryk in het vooruitzicht Wy zullen zien I De door keizer Frans Jozef aan den stad ho uder van Galicië te kennen gegeven wensch dat de anti Duitscbe demonstraties velingssluk gold Allen spitsten verwonderd en in spanning de ooren en thans viel Beatrice in Dat was iets anders dan de loo jutst gezongen bravour aria de melodieën die thans door de zaal ruischten hadden mets gemeen met die aan loopen en trillers van straks maar tij vonden den weg naar het hart der toehoorders Nu eens hoorde men een stormachtigen jubelzang dan weer daalde het Ued als vernam men een sombere klacht al het geluk en al de smart vaneenmenschenleven spraken hier uit die klanken een lang ingehouden hartstochtelijk verlangen scheen beboette te gevoelen zich te uiten Het was een taal van aangri pende kracht en schoonheid en at werd ZIJ ook niet overal volkomen verstaan toch voelde men dat zy indrukwekkends iets eeuwigs uitdrukte zelts de meest onverschillige en oppervlakkige menigte geraakt onder den indruk als het genie tot haar spreekt En hier had het genie zijn gelijke gevonden die de kunst verstond het te volgen en te vol maken Er was geen sprake meer van een waagstuk want hun beider opvatting was één en dezelfde de meest nauwgezette b udie zou tien niet in staat gesteld hebben elkander zóó meesterlijk te steunen als thans het geval was tengevolge van den indruk van het oo enblik Beinhold zag dat elke noot begrepen iedere zm verstaan werd en no0it was Beatrice s zang zoo wegslepend en zielvol geweest Zij volvoerde haar taak met vurige toewijdingl Haar begaafdheid als zangeres haar meesterlijke voordracht dit alles vormde één prachtig geheel Zooals zij dit lied zong zou zij van het onbeduidendste st jk een meesterwerk gemaakt soaden ophouden gaat nog niet hard in vervulling Een verontwaardigingsbijeenkomst te Jaroslau in Oost GaUcië heeft besloten alle kooplieden en industrieelen te boycotten die goederen uit Pruisen betrekken De corporatie van kooplieden te Krakau heeft besloten stappen te nemen om te komen tot afbreking der handelsbetrekkingen met Duitschland En de bladen in diezelfde stad weten te vertellen dat pryscouranten van Duitsche kooplieden met het oog op bet Kerstfeest ïn Galicie verspreid by pakken teruggestuurd worden met de aanteekening Geweigerd wegens Wrescbeu De storm ia biykbaar nog niet uitgewoed en zoolang zal zelfs de stadhouder vanGaliciö wel niet veel kunnen doen om zyn keizeriyken meester te believen Te Krakau heeft zich blykens een bericht in de Nene Freie Presse de Pruisenhaat lucht gegeven op een vergadering van meer dan duizend Poolache vroawen Ook hier werd besloten Duitsche firma s te boycotten geen Poolache kinderen meer naar Duitsche Bchoien te Tienden of aan Duitsche gouvernantes toe te vertrouwen Pruisische couranten in den ban te doen voornameiyk de spot en modebladen en een beroep te doen op alle vrouwen van Europa behalve de Duitsche en van Amerika waarin het droevig lot van Poolsche kindereu in Pruisen wordt geschilderd V By do verkiezingen voor den gemeenteraad van Christiania zyn ook zes vrouweti gekozen Voor de eerste maal hebben by de verkiezingen de vrouwen het stemrecht gehad en met het vermelde resultaat Naar baar politieke kleur zyn de dames als volgt in te deelen 2 sociaal d moci atiache twee conservatieve en twee niet politieke Overigens heeft de jongste verkiezing geleid tot een andere partygroepeering De rechterzyde bestaat voortaan uit 48 van de 84 leden de hnkerzyde uit 16 verder werden 15 sociaal democraten gekozen 2 leden der democratische arbeidersorganisatie 2 leden van het matigheidsgenootschap en twee vertegenwoordigster der vrouwenparty In Bergen op een na de grootste stad van Noorwegen brachten de gemeenteraadsver kiezing volgens de nieuwe kiesbepalingen evenals in Christiania een betrekkelijke nederlaag voor de linUerzyde en winst voor de rechterzyde Zeer in het oog vallend zyn de gunstige resultaten die by de afgeloopen verkiezingen in byna alle Noorweegsche steden voor de sociaal democratie het gevolg waren hebben hier behaalde zij een dubbele overwinning Het lied was ten einde Gedurende eenige seconden duurde de ademlooze stdte waarmede men haar had aangehoord voort geen hand bewoog zich geen bgvaUkreet vernam men toen echter brak een storm van toejuichingen los zooals der gevierde primadonna slechts zelden ten deel was pievallen en die zeker voor een concertpubhek iets ongelroords was Bcatr Cï scheen slechts hierop te hebben gewacht hetzelfde oogenbhk trad ZIJ op Reinhold toe greep hem bij de hand en trok hem met zich mede naar voren om hem aan het publiek te doen begrijpen dat men den componist voor zich zag Opnieuw waren beiden het voorwerp van omstuimigen bijval en de jonge kunstenaar nog halt bedwelmd door zgn onverwacht succes genoot aan de hand van Beatrice voor het eerst van de toejuichingen der menigte Reinhold kwam eerst geheel tot zichzeU toen hij ïich met Signora Biancona in het aangrenzend vertrek bevond Nog eenige minuten bleven zij daar alleen in de zaal speelde het orkest het slotnummer zooder dat het publiek daaraan eenige aandacht schonk zoozeer was het nog onder den indruk van bet gehoorde Beatrice trok haar arm terug die nog op ditn van haar metgezel lag Wij hebben een overwinning behaald sprak zij zachtjes zijt gij tevreden over mijn zang V Reinhold vatte haitstochtelijk haar beide handen f ffrdt vervolgd