Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1901

So 8679 Vrijdag 20 December 1001 408te Jaargang GOIDSCHE COIBANT ieuwS en Advertentieblad voor Goudki en Omstretpn 4 t Telefoon So ï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd © e Uitgave dez r Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zoijt j en Feestdagen De prijs pey drie maanden ig 1 25 franco per j post i fo f Afzonderlijke Nommers VTJ CENTEN HoUandsche mw AMHTMHDAm Drinkt uitsluitend Per 5 ons Stof en grove Thee 45 55 et Ontbyi nron65 anilddai 75 ËxtraflneCh ConpIheelOO Alleen verkrygbaar bjj P H J tas WANKDM Oosthaven B 17 Echt Zeeiiwsch tarwebrood t eent de K Q n A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Teleplioonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perccelen binnen een kring van K M 1 Aanleg eii onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks Intercommanaalbarean Op 1 December 12i verkregen aanalaitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMAEKT GEEN BETER 1 ADRES voor alle soorten SCHOENWERK dan hel NoordbralianUch Schoen en Laarzenmagazjn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig alle soorten WINTER AETIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WEEÜSCHiAL Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk TluiRy a WoQdtfbAlsem in do geheele worelcl bolcend oil geroemd Onovertroffen middel tegoil slle Korst L o n It Lever H a a t z I k t e II enz Inwen liè oowel a 8 ooit uitwendig in bjni Ue ziektegevallen met goed RevoltHan te wenden l rUs ier Aacon i 1 per post 1 1 16 T IJUwty s Woadtnalf berit eo alsnog o ngokende goiiBeal raoh en boÜKame working Mnakt mooBtti elke pïjnl loo BQ gevtiarvollo oporatic Kohoel oTorbodig Met doze zalf wcml een 14 uar oud voor oiifenees l k rehoudeii lieeiiicezwel en onlanus eon bij m Torzaohting dor pijnon bij wondun ontatokingononk van allorlei aard Prijs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apothok T IIEIVIU SiNWERS RokinSAmiterlan Wtv swndep6t ïi bcitellemon iliroct aan i dieSehatienapothebe dei A IHIKHHY in PrcKradn bel Uohitaoh Owterreich I GelieTo protpeotna te onthieifBU bij het Centriil Depftt Sunder Hokii 8 AmiUrdam RIeuw ouovertroften 1 Trof Dr Liobora wolbekend i ISXOW K ACBT SLIZSR AIlMn echt met Kkbriekimerlc tot voortdurende radicale en zekere genezing vau alle zelfa de meest hardnekkige zenujp tleliten vooral ontitaan door atdwalingen op jcugdigi n leeftjjd Totale genezing van elke zwakte Blep idcht lienauwdheid Hootdpjjn j Migraine Uarlkloppiug Maagpfln slechte spjavertering Onvermogen 1 Impotenz PoUutione enz UltToerige prospectüBsen Irippcr each I S 3 dubbel JoWi n cv OentnnlDepSt Mntth v d Voüte Zallbomnl elDopula M Cléban k Co Kollerdam 1 Happol i Sravenhago aliDmanB de Jong i Czn ItotterdLim Wolff k Co Gouda OQ bü alle drogisten SPAAR m mmm n mm HET BESTUUR maakt bekend 1 dat de laatste Zitting in 1901 zal plaats hebben op UAAJiü lQ 23 DECEMBER 2 dat de eerste Zitting in 1902 al plaats hebben op ZATERli W IIJ i JiUlilf en 3 dat tot byschrijving der Renten over 1901 gelegenheid zal bestaan in hot gewone lokaal in het öasthnis van DinHliAQülJAHVARIi iiwae i VHIJUAO Z4 JA SUA Hl lOOa telkens van 8 9 des avonds Alle houders van Spaarbankboekjes worden oi gefoepen om op een dezer avonden de rente te doen beschrijven daar nalatigheid in deze bjj terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden en herinnerd aan de bepaling dat steeds vobr t terugontvangen van sommen boven I 20 tpige opzegging geraden Voor de Hulpbank worden op 11 Januari 1902 drie termpen irilewacht Het Bestuur vaamoemd Dr W JULIUS yiaa emnd YoorziUer D RUÏTER Secreta ij Geen Kinkhoest Geen Intluetiza Om Kinkhoesl Influenza Itorst en Keela ndoen ig binnen den kortst mogelgken pd te doeitjgenezen beemt onmiddellijk de loeyluch rltot dq Van joads bekende bekii onde j en jiwfireldpet oemde Superior Dtólei riorstho ig Exiract nit de Koninmjk póomfabriek DE HONINéÈLOEM H N VAN SCHAIK ir l ïfm DEN HAAG Ho9evefiiiciors Flacons i 1 70 Iets 40 et fij Firma WOLFF Co Westhaven 198 rjL rfn O MIKBIES Kleivj eg E 100 louia E H VAN MILD Veerfetal B I2ö te l on ia A BOUMAN MoordrecÈ fINKSK Nieuwerkerkad IJsel A N van ZESSEN ScioonAot en J Tii TültKKN kaJ p B V WIJK Oudeuio rr A SCHEER Haatlrecht 1 P W v EÜE Oudewater K vASima HEIJDEN te Reeuwijh P v h SP K MotrmpfUt O v d ST R Wciddimivêen Wed V HOLST WadditKimai M KOLKMAN Waddmgsveen P A uu OBOOT Ou ftaaier D f DB JONÜH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroekerdam p BIKKER t i Benschop iwFTirwrfwnq fim w W n i iii Dt r t M h Igemecn Mnbevolen Met Eere DIploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN Ollina l a fi c P de meeit krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte Vgmiia U giUYIlg joq I LÏ kmdercn ola volwassenen gebrekaar tetluat alcchte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na tiekte of kraambed koorti en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX m het bijiondei tegen Bloedgebrek Bleekmcht kwalen van Krltljchen leeft jd ent Verkrijgbaar m flacons A ƒ 1 90 en ƒ 1 7S1 a1 € tkt Skf TOtdzaam ver9terkend aangenaamvnnEmaaV voordagelijkschgeb nik t nderen zwakken en klierachtlge geateUen reer nm te be vclen AU geneeskrachtige drank bij gtoornlesen tier spijsverterlngBOrganen en diarrh e ook voor luigdlngen en kleine kinderen Fnjs per l ui a H Kgr 1 70 i Yt Kgr 0 90 A Kgr O BO ChemUch M AllrCIlilf Ar Speciaal voor Kindervoeding in buf en t H Kgr O flO zuivere iyiC V5mKCI i Kgr ƒ O BQ i Kgr ƒ 0 25 Asthmd C ififArCttCn I t 0 I = cigarette voMoendt terb trij dtng van de hevigst aanvallen van Aatbma otc In r doosjes ay 0 80 en U riu TflltiarinHf RntlhnriQ fruit PURGATIEF ttgen verstopping Aam y l Migraine Congesties etc vooral ook alslaxans voor Kinderen bewijien de Tamarlnae Bonbons van KKAEPELIEN k HOI M beiangrijke diensten daar de vorm voor het kind begecriyk en de maak aangenaam ti Tnji per dooijc 0 90 en 0 60 Golttlfalf l ilGtlllAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel OainiiaKrabllHei j Hoest verkoudheid en Keelpyo het is n een slymopioaaena en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in H jfl D fieschjes verkrijgbaar Pnjs 0 20 per fleschje 7 4 1 raepataUn ran KRAEPELIEK ft HOLM te Zelet i alleit pooraien van tligti Htti nattrap rt naam en tandteekentnff en rertr ffhaar bij de mee$ie KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉUklLfl lerk Apotheken n 1 rogitttn jtiiti§eptl§clie Ta lid poeder en Anll§epll8cli Moiidtincfiiur van E A8SDTO landarta te Qravenhage OVERAL VERKRUGBA R Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blanwstraat Gonda JS Patent H Stolleï Wunlrltl P S llKHtmilBm uiliUtl Vfca gi y Eitrutni 1 5 Der groene Rrfol j taf jl ttrnuno iw H wofj = i trrungén hat Anlm lu nt loltMtnen wertbloeen Naclialimunytm gegebtn u keiifi Mie muri elele tchmfen H XloUei eve na hu Jlreot etter Ie tolchee Elienhendlueien r deeee eeier Flettt fele neieeeielmól aiu£ i i l m SZ IVaMia niinfZni0n nM wrt treeee Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS j voor Paltijen Bruiloften enz Alsook atzondorlijko schotels en alios wat tot bet koksvak behoort desvorlangd metbjlevering van servies zilver talellinnenenz enz Aanbevelend Gemrd PinJiseii Westhaven 128 CuisinieèJ EANSCtB STOOMVEEVEElJ oheiiiisrhe Wasschertj ni K riufaliii llf i rtotteirdk ii4 Mtdcrd d Z M den k 1 deifjUelaön l l oülddepót ïooï üOöük de II li TlilJsUl iKo te Ti iidéWeg D ïpecialite t voor h l4toorü n énd le Ueq reij en Dameujardprtïben KinderKoedlren fi I l H i peciale iürichUag ftbor et stooi D v n plijicbe maunls eerenrabon enz GordüneDJ tatelkleeUee enï worden u ieawsbe efij laatst ip todct t everfd I Wlj zek ir dï wii d lc it i Elkel Cucau te o ituiiien t umej gesteld en na T0I9 prcofpeE gea in deM himdel gekameDK oude den naaïn W iiitvindera Dr ïliohaeUB verratrdlgB p de best bachines In bet wraeldMr roemda étabbUssement van Qebra StoUf varck telCenlen elscha JörTBielzkerH i Bikcl Cacao In vierkanten buaaen Deüo Ëikul Cicao i met melk gekookt © ne angename gezonde drank voor dftgslijküoti gebruik een t 2 theelcpeli via t pccder toot een kop Chocolate Al geoeeakracbtige drank bg geval van diarrbee aleohta met water te gebmiken Verkrijgbaar bij de votmaaDUta H X Apotheksra eni Ka t Kft prtofkoajw rry = jct A f 1 80 o 0 90 o a35 Oeneraalvettegenwoordign tmt Keder I aml Julius Mattenklodt p ü IKK OÜDK SCHIEDAMMER EUEVER Uerie i NiaHTOAP VerlcrijgbaBT by t PEETER8 Jz A I0 bewijs van echtheid is oBchet en kurk steeds voorsien TBQ den naam der Finni P HOPPB Amnterdam Kalverstraat 103 Zenuw en Maagflijders wordt uit overtalging als een werkeligke halp jin den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordfe dt boekje franco per post toegezonden doo BliOKPOEL a Boekh Zaltbommel Gouda Druk van A BRINKMAN fc ZaJ OvcrzIcbU De Daily News verneemt uit HeidelBerg in Tranavaaf Deijraoening drijft bierjjoven dat de Qorl g binnen de twee maan pn nit zal wazen Yolgens een gerucht wil de la Reü zich overgeven Eén aantal gevangen Boerei die ie StandertorJzyn binuenabbracht ïeggeii dal de vvjandelijkhedec dSi 22en dezer gullen ophouden Ilpl oubeween datw 1 bijwkoma vari Zondag ten week isniJTjl I geeteli jom d n en eindbnlissing ta nemen MI f 1 I 1 F i GoIlld de teek ar in de Westminster èazfflte stelt lora Eosébpijry voorals een chiiter op een athietbaan Eeiitrefler ïtoaar bet resuHaat oet nijij wordenoyerge nd J J Er wordt lenoeg naar t éüultaö geraden Alias wat inlEngeland maA op dênconrant l kt ze t erlMn raeening over Jtaar daar is geen peil op te trekken want die meeningen liegen in alle variaties tasschen e n lofzang op t treffen in den roos in soriimife liberale bladen de opinie van de Stagdard dat t een p t l is n dat lord Koseberry maar weer naft z n kooltuin terug moet keeren omdat Int voor ernstige politiek niet deugt Als n die uiteenloopeude beschouwingen leest enataVfns opmerkt dat conservatieve bladen oler Bomrtige dingen zeer tevreden zgn en liberale bladen ontevreden en omgekeerd diln Ipt ons t oordeel van de Westminster Gazette juist dat iedereen er iets in vindt en niemand alles dat by wcnschte En dat vindt bet blad juist het volledigste succes dat onder de tegenwoordige omstandigheden mogelijk was Hier geldt de waarheid van het oude gezegde dat terwvjl de ecne man een paard mag stelen de andere nog niet over den heg mag kyken En de waarde van lord KoseI berry voor het land is volgens t genoemde blad dat hg bet paard kan stelen en die handeling aanneembaar kan maken voor de groote massa die Pro Boer en Houdt den diefi roept wanneer andere menschen over de heg kyken Over t algemeen kan men zeggen dat lord Eoseberry door zjn zeer uitvoerig uiteengezette persooniyke opinie een plaats heeft ingenomen in t midden van de niteenloopende liberale strooningen Hy is geen imperialist van t type van sir Edward Grey en by is ook nog dichter by den middenweg dan Asqnith merkt de Echo op Maar aan den anderen kant is hy nog verwyderd van sir Bannerman en t zal de vraag zyn in hoever toenadering mogeiyk is Want t FëVMLLEèOX I indelijk Gevonden 0 ===== Vraag dat in s hemelsnaam niet Signora Laat mij U danken niet voor dezen triomf die meer U gold dan mij maar dajirvoor dat ik mijn lied uit Uw mond mocht hooren Ik maakte het ter herinnering aan U voor U alleen bestemde ik het Beatrice Gij hebt de bedoeling er van verstaan want anders hadt ge h t niet zóó kunnen zingen Waarschijnlijk had Signora Biancona die bedoeling zelfs te goed begrepen maar in den blik waarmede lij hem aanzag lag toch nog iets andera dan alleen de tnomt eener schoone vrouw die weder voor de zoveelste maal ondervonden heeft dat lij onwederstaanbaar is Zegt gij dit aan de vrouw oi aan de kunstenares vroeg zij half schertsend de weg staat nu voor U open suit gij dien betreden Ja sprak Reinhold op beslisten toon welke tegenwerking ik ook moge ondervinden Ln welke ook mijn toekomst zijn moge voor mij heeft deze thans een hoogere wijding ontvangen sedert de Muze der Zangkunst mij in persoon de poorten opende Deze laatste woorden werden wederom op dien toon van dwepende bewondering gesproken die Beatrice reeds eenmAal uit iijn mond jer omen is dijideiyk dat hy jaan zgn imperialismevasthoudt I Éj Dat zijn optreden ih eenig Vïrband staat möt de beweerde verwisseling in het kabinet zooals t gerucht ïei is niet wAkchijniyk na zyn woorden Een van de me f indrukwekkende oogenblikken was vdlgeM een der veralAgen toen by met geweldige m de oogen WQd open met lievig chudderid hoof enopgehevpn vinger uitriep Zou er in geheel G oo t Brittanje geen andere regceriiig te Ivibdèp zyn dan deze i en toeutiy verklaarde dat als het zoo gestelij was het hoogtijd is om den winkel teisluiten fn dat de jitiiie die geen plaatsvervanapt voor de tegenwoordige regeering kftn opBveren meer geschikt is om een klein stulje grond te b heerschen dan een empire j Öe algemeene indrok door lojft Rosebory s rede gemaakt is zeer juist I weergegeven di or den Paryschen correspondent van den Mjatin Leest men de commentaren van andöre bladen dan ziet men dat bun oordeel vrywel met het zyne overeenstemt Ue indruk 1 5 hoofdzakeiyk teleurstelling Teleurstelling omdat men iets heel groots iets heel byzonders verwacht had een uiting van een groot man op een beslissend oogenblik eQn redevoering die de harten der Britten V in alle partyen zoo hebben doen ontgloeien ze week had gemaakt als gesmolten metaal geschikt om te worden samengevoegd gehamerd en gesmeed naar bet plan naar den wil van den staatsman om naraoiyk een groote nieuwe party te doen ontstaan welke de sukkelige tories en de maclitelooze liberalen beiden ter zyde zon dringen die dan zelf zou opryzen zelfbewust en krachtig gereed en bekwaam om het roer in banden te nemen en het ontredderde schip van staat naar veilige haven te brengen En zie er is niets bijzonders gebeurd Een redevoering is uitgesproken fraai inden vorm heel knap maar di3 even goed inden mond zou gepast hebben van een Asquith een Grey of een ander liberaal imperialist De Dnitsche pers zwygt nog over Hosebery s rede alleen de Vossische Zeitung wydt een hoofdartikel aan Engoland s komenden man en schryft o a Aan het verleenen van onafhankelykheid denkt hg Rosebery evenmin als de unionisten maar hy effent den weg tot den vrede door een amnestie te beloven en at houdt hy bet ook voor onmogeiyk dat Engeland de Boeren nienwe vredesvoorwaarden aanbiedt hy ver had zij kwam dichter bij hem en haar btera klonk zacht bijna smeekend toen zij zeide Nu ontvhicht dan die Muse met langer zoo als gij tot nu toe deedt Het zal den kunstenaar toch wel geoorlootd zijn van tijd tot tijd de kun stenares te bezoeken Zal ik bij het mstudeeren van Uw volgend werk wederom alleen naar de berioeling moeten zoeken of zult ge mij ter ijde staan i Reinhold gaf geen antwoord maar de vurige iua dien hij op haar hand drukte hield geen weigering in Thans zei hij haar niet vaarwel ditmaal was er niets dat hem haar gevaarlijke nabijheid deed verlaten Was er dan ook plaats voor het doffe kleurlooze beeld zijner gade naast een Beatrice Biancona die met de demonische betoovering harer schoonheid voor hem stond naaat deze iMuze der Zangkunst aan wier hand hij zooeven zijn eerste overwinning behaald had F Hij had slechts oogen en ooren voor haar alleen Wat jarenlang in zijn binnenste gesluimerd had om nadat hij haar ontmoette na hevigen strijd te voorschijn te komen besliste dezen avond over de toekomst het begin van een ktinstenaarsloopbaan en van een familiedrama De eerstvolgende dagen en weken waren voor de Almbach s niet juist van de aangenaamste Natuurlijk bleet het voor den koopman geen geheim dat zijn schoonzoon in het openbaar met een door hem gemaakt lied voor den dag was gekomen te minder daar Doctor Welding in zijn klaart bet toch voor noodzakeiyk dat Engeland voorstellen van Kruger en zyn omgevinit vrienddyk zal ontvangen Op het tegenwoOTdige oogenblik zal dezo zachtere en vredelieven ler opvatting wel geen succes hebben want nog zyn de Boeiren de regeeringsmannen die het land hebben verlaten zo goed ls de legeraanvoerders vast besloten de wapens niet eerder uit de band te leggen dan tot hun volledige ohafhankelykheid verzekerd is Misschien echter komt eenmaal het oogenblik waarop het van belang is dat in de regeering van GrootBritan nië een man van zachtere en menschelyker gezindheid dan de tegenwoordige machthebbers toonen don doorslag geejt In de zitting van den jOostenrykschen Eyksraad hebbon de heeren Bareuther Schallf e s oen interpellatie gericht tot de Kegeering om te vragen M het de bedoeling fs van de onlangs door den ministerpi esident gehouden redevoering zoo als het gerucht wil dat alles voor een staatsgreep in gereedheid is en of diu verklaring met medeweten der kroon is afgelegd Minister Van Koerbor zeide dat bet constitutioneel beginsel niet toelaat de Kroon in de discussie te raongon Overigens wilde de Minister slechts dit zeggen In myn jongste redevoering heb ik gepoogd een op WaWbisid bernstende schets van den toestand te geven en openhartig den gohoelen ernst daarvan bloot te leggen Dat was myn plicht en ik neem de volle verantwoordeiykheid daarvoor op my Na deze woorden zegt het Tageblatt kan er goen twyfel meer bestaan dat van de zyde der Kroon en van hot ministerie in Oostenryk ernstig over hot opbuften der Grondwet wordt gedacht zoo de Eyksraad zich niet spoedig wat voortvarender toont en wat meer geneigd om te werken Nn kan het de vraag zyn of het middel door minister Von Koerber aangewend bet dreigen met opheffing van de constitutie wel het goede middel is De Regeering zal op grond van § 14 gedurende eenigen tyd kunnen doen wat zy goedvindt Maar den stryd der nationaliteiten opheffen kan zy toch niet Integendeel het Tageblatt vreest dat de opheffing dor Grondwet slechts aanleiding kan geven om dien stryd te verergeren doordat nieuwe aanleidingen tot conflicten in hot politieke leven van de monarchie worden gebracht En daardoor kan de verwydering en de verbrokkeling slechts in de band worden gewerkt morgenblad het concert uitvoerig besprak en daarbij de naam van den jongen componist genoemd word Maar noch de lot van den anders zoo strengen recensent noch de algemeene bijval dien het lied overal vond ot de tusschenkoinsS van den heer Erlau die levendig Reinhold s party koos en het met beslistheid diens talent opnam waren bij machte het vooroordeel van Almbach te overwinnen Hij hield vol dat elke poging om het in de kunst tot iets te brengen een even onnut a s gevaarlijk spel was de eigenlijke oorzaak van onbruikbaarheid in de praktijk als koopman en de bron van alle denkbare onheilen Daar hij evenmin als iemand anders wist dat Signora Biancona Reinhold feitelijk met geweld tot optreden gedwongen had hield hij het voor afgesproken werk dat men buiten zijn weten en tegen zijn wil zooiets had durven doen en dit deed hem geheel buiten zichzelt geraken Hij ging zelts zoover dat hij zijn schoonzoon hierover ais een knaap onder handen nam en hem kort en goed verbood iets meer aan muziek te doen Erger had hij niet kunnen doen Reinhold ontstak bij dit verbod in onbedwingbaren toorn De hartstochtelijkheid die ondanks alles wat haar uiterlijk binnen zekere grenzen beperkte de eigenlijke hootdtrek van zijn karakter vormde brak nu los met eene heftigheid die het er rste deed vreezen Er had een vreeselijk tooneel plaats en indien Hugo niet snel en bedaard tusschenbeide was gekomen zou het nu reeds tot eoo onherstelbare breuk gekomen zijn Ontzetting greep Almbach aan toen hij zag dat zijn neef dien hij had Verspreide Berichten Erankkijk De luitenant ter zee Diraison schryver van het veelbesproken tfbek Les Maritimes heeft Dinsdag zyn eerste duel gehad met een der zich beleedigd oordeelenden nameiyk luitenant Eoubion en wel in bet Bois de Boulogne by Parys De schryver is gewond aan zyn arm terwyl by nog twee uitdagingen moet antwoorden Te Saint E ne hebben een zeshon derdtal handwevers het werk gestaakt envoor tydvordryt maken ze nu met de bybehoorende roodo vlag geraeenschappeiykewandelinj etjes door de stad waarby t totdusver nog rnstig is gebleven Een nieuwetoevloed van vrywillig werkloozen komt erdoor de staking v m 3000 werklieden in doveterindustrie die van geen gewyzigd loontarief willen weten De minister van handel MiUeraud heelt in de commissie voor werkliedenverzekering uit de Kamer gesproken over eenwerkliedenpensioenkas De vreemde werklieden zouden op geiyken voet met deFranscho arbeiders behandeld worden dochmits ze tien jaar in Erankryk wonen ofafkomstig zyn uit een land dat met deEepubliek een reciprociteitsverdrag heeft Nog voor het einde van het mandaat dezerKamer moet do wet tot stand komen De vroegere gezant van de Eepubliekte Berlyn Herbette is Dinsdagnamiddag teParys overleden op straat op 61jarigenouderdom en naar de doktors meenen ingevolge de koude Van 1886 tot 1898 wasHerbette gezant te Berlyn De commissie voor het standbeeld vanBaudin heeft na het standbeeld overgedragen aan den Seinoprefect met een opdrachtom den Paryschen raad te bedanken voorden geldelyken sterfn en met terugzendingvan bet gold bestemd voor de inwyding welke nu komt voor rekening van de regeering De gemeenteraad van hot twaalfdearrondissenfent heeft besloten Zondag a s een berinneringsteest t organiseeren DUITSCHLASD Aan het Centrnm heeft de dochter ran wylen von Windtborst het portret van haar vader geschonken van de hand van Vilma Parlaghi Dinsdag heeft da keizer eerst het tienjarige luitenanlje prins Friedrich Sigismundontvangen volgens program en dan op opgevoed met familiebanden aan dch verbonden en als deelgenoot in zijn zaak had opgenomen geheel aan zijn nvloed ontwassen was en er volstrekt niet aan dacht voor zijn machiwoordte buigen De twist was voor het oogenblik bijgelegd doch slechts om bij de eerste gelegenheid de beste opnieuw los te branden Het eene tooneel kwam na het andere en steeds werd de verbittering grooter Het d lurde niet lang ot Reinhold stond alleen tegenover zyn geheele omgeving en de hardnekkigheid waarmede hij zich nog meer dan vroeger aan zijn muzikale studiën wijdde en zich onafhankelijk toonde deed den toorn zijner schoonouders st eds toenemen Mevrouw Almbach die het geheel met haar echtgenoot eens was steunde dien zooi eel zij kon Ella daarentegen nam uls gewoonlijk geen deel aan den strijd Men verwachtte noch verlangde van haar dat zij zou begrijpen of partij zou kiezen het kwara bij haar ouders niet op dat zij eenifren invloed op Reinhold kon hebben en deze zelf deed precies alsof zij niet bestond en scheen haar zelis het recht te ontzeggen haar mcening te verkondigen Ue joit e vrouw had blijkbaar van de Omstandigheden te lijden maar men kon ternauwernood merken of zij ten volle besefte welke treurige en vernederende roi zij als getrouwde vrouw moest spelen door beide partijen werd zij over het hoofd gezien opzij geschoven en als een kind behandeld Wordt vervolgd