Goudsche Courant, maandag 23 december 1901

o 86K1 Maandag 28 December 1901 40ste Jaargan GOÜDSCHE COURANT iyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tclelouu i Ui De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per jjost 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 F CENTEN Telefoon Ko Hü ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd each fl 1 Vi dubbob im h 1 T I Hepöt Matth V d VeRte Zftltbommel I M Clébsn 8t Co Rotterdam 1 Happel Graienhsge I UalramaDS de Jong J Czn Kottortlara Wolff k Co ftoaii8 on bü alle drogisten HoUandjache TMimii IIHSB AMSTMJtUAai Mnkt uitsluitend Per 5 ons Stof en grove Th e 45 55 cl Onlbiji üronOó iXamIddaa 75 Extraflnt Ch ConeotlieelOO Alleen verkrijgbaar b j P H J vas WANKÜM Oosthaven B 17 FEANSCEE STOOMVEEYEEIJ N eheiiiisclit Wasscherij VAÜ II OPL E HE1MëU 19 Kruiüknile Hotter dam GebtevetMnl ilncr t M den Kodjok der Belgen aoofddepdt voor GOUDA de Heer II i TIlIJSItUIKi Korte Tiendeweg D 7 dpecifttiteit voor het fitoomeii en verven vao alle Ueeranen DametgarderobeB alscok alle Kin ergoedoren Speciale inrichting voor het atoomon van pinohe mantels veeren bont enz Gordgneu tafelkleeden enz worden naar d n enwBte en lantste methode ftev rtd Hüirry Wondnbalivm m do gclioelo wereld i ülcünd on geroemd Üiiovortroffen middel togen allo Horst L O II It L ver HaaKZlekten enz Inwendig l oowol rIb ook uitwendig in bijna idlt zieklegevallun met goed lievolg iaan te wonden Prys erflacoit M 1 IHT post t 1 15 TUirr s Wondori lf bezit ouH alsnog ongokeiide goneeBkrach en heilzame werking Maakt meestal elke pynlijke en gevaarvollo oporatio gehoel ororbodig Met doze zalf werd om U Jaar oud voor onKeneeslljk rehODdeil befll ezwel on onlamti een bgaa i£ü jaar kankerlUdeii genezen itrenut geuezmg en verzachting dor pijnou bij wondon ontatokingon enz van allerlei aard Prijs per pot i 150 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apothek r HENKI NiNOEIIN Kokin 8 Amsterdam Wtu gees depAt beitcUe men direct ann Üib behHticnaiHthelce d A THIKBUY m fregradn bol ohiUch Omtorreich OelieTB proipectui te autbisiten b bet Centnal DepAt bunder Rokin 8 Amiterdam ORANDe MA AS rS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wu verzoeken do Dames die ons geïUuatreerd modoalbara voor hot Winterxelnoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM MES JALÜZOT C Paris Hetzelldo woidt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van at 25 Irancs vrij van alle kosten aan huis mot 5 verhooging RéexpediH e Unioor te UotcndMl N U Kcht Zeeiiwscli Tarwebrood t oent de KM bS A SLEGT NI EUWE HATEN 27 Gouda Drek van A BRINKMAN Zn SEHieBEïOTTMim Veil wordt verzocht op t IIEKK te letten UIT HBT MaGIKIJK TAM l IIAVKNSWAAYZÜ KX OORINCHEM Deze THËËËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt twee en een mlf en een Ned otis met vermelding van Nommer er iPrge voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende G BIJL voorheen J BHEEBAART Lz Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Biwloften enz Alsook alzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Piuksen Cuisinier Westhaven 128 Ileiiw onovertroften Frof Dr Lïebera welbelcoiid UIOW K ACBÏ II IZIB AllMn lit met FabriBlcimsrlc tot voortdurende radicale eo zekere genezing van alle zelfs VlVH de meest hardnekkige zenuw SSmSÊ Miekterif vooral ontstaan duor QlJ H afdwalingen op jeagdigtn leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeh taoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte pflsvertering Onvermogen Uit Impoteni Pollatione r P U IKK OU DB 4f 8CHIEDAMMEK GEUEVEE Merle NIQHTCAF Verkrijgbaar liijt Al PEETERS Jz N B A ls liewijs van ovliihoid ioaohet on kurk itpoijs voor tien van den nanm dur Kirm F BOPPE roerige prospeotttssen IN HET MAGAZIJN yjDe Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van af f 7 50 en hooger iASFOU l IZË met prima zuinige branders OASOUNAMEyXMN in ruime keuze voorhanden Groot Gloelllchtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B jSieuie model yeèmailleerde PAXNES en KETELS gwaarborgd giltvry Minzaam aanbevelend N N VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Zenuw en flaagflijders wordt nit overtaiging als een werkel ke halp n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per poat toegezonden door BLOKPO£L S Boekh Zaltbommel SPAAR EN nilPBANK TE mm HET BESTUUR maaktbekend 1 dat de laatste Zitting in 1901 zal plaats hebben oplUAASVAO S3 liECEMBBR 2 dat de eerste Zitting in 1902 zal plaats hebben opZATEBD lO 11 J lSUAltr en 3 dat tot bijschrijving der Renten over 1901 gelegenheid zal bestaan in het gewone lokaal in het Gasthuis van DINSÜAO 2lJANVAliIMmmet FUIJDAG S4 JA NU A Hl t901i telkens van 8 9i i des avonds Alle houders van Spaarbankboekjes worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid in deze bü terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden en herinnerd aan de bepaling dat steeds voor t terugontvangen van sommen boven f 20 tijdige opzegging geraden is Voor de Hulpbank worden op 11 Januari 1902 drie termijnen ingewacht Het Bestuur voornoemd Dr W JULIUS waarnemend Voorzitter D RÜYTER Secretarie De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVENH AGE Volteekend kapitaal EEN MILLIOEN GULDEF COMIIIISSARISSIKIW W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DHOOGIjEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lzn J C f KNAPP Jr Jhr Mr W H DE SAVOBNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M 1 OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKEEKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Sluit eettle hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder voornithetaling van rente Geelt 4 pet Pandbrieven uit tegen den koers van lOi i pet deze Pandbrieven zijn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet afloabanr vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOÜDA bij de Firma M J OOll U J Co Directeuren Mr P ÜROOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoesl Influenza Uorslen Koelaaudoening binnen den kortst mogelijken tiJd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract N E L I A 1 T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLEir Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILL Veerstal B 12ti te Gouda A BOOMiVN Moordrecht mi E Nieuwerkerkad IJtel A N van ZESSE N Sc iooiiAot n J Th TURKEN Bojtiop B WIJK Oudeu ai r A SCHEER Haaalrecht P W v EÜK Oudewater K ïaüdbe HEMDEN te Reeuwijk P v d SPi K Moercapelle D v o STAR Waddingiveen Wed HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddmgmeen P A ut GKOÜT Oudewater D DB JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKER te Bemckop Het groote aantal zenuwkwalen Tan EeDT haof4plJn af t t de voorafgaande keateekenen van apoplflxlB I ersanboro rta tM trotMftr a nog Hteeda alle middelen door de mediBcUe weteoeufaap aangewend Kent aan den vlenwen tijd ont de epr toe dat eij door het ebruik maken van den eenvondlgeten veg namelijk langl da knld mb phyBiologliclie ontdekklat Kttdaan beeft dia aa honderda pcoafnamlngeD thaniover de haele wereld Tflrbr ldla en terwijl ƒ ui watenichappeUJke kringen de hoontebtlangitelllng wekt tavaniaea weldaad blijkt te atja voor dt Mu tmowkwaUn Uldende menaonh ld Dtie geneeawijM li nltgevoBden door deu geweien Offletar vu Geiondbeit Ur ftoman Welnmam taVilahofen en barnat op da OU dervinding opgedaan In MM Bf aiige praktijk Door waao hlac vnn het hooni oeanAat pf r Attf worden dnortoegeMbikteaMffon door de hsld onMiddellUk m n ki aiaw K cKtol medeKedeeld Het dan gauMiwUH warden warkeiyk Mhlttannde raaoltatan vtiknc e stl maakt oovael opgang dat van aan door dao nltvlndar geaabraven arUa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare VDorkomlag an Bêniilng h nuMi kortan t d reedi de Ue dr k verschenen ia Dit boekja bevat nlat alleea vor hat greeta piib Hek verstaanbare verklaringen ontrent het wesen der nieawere tfaaraple en da daarmede xelfa Ih wanhopigp gevallen verkregen mtwetkuig maar ook vindt men daarin wetenwihi pelijka ver liindcliugfn tut de mei laeheblotlen dia aan deze genaeewijie ga iJd aUn loomade anehrift van iHi vuil getnlifHottriften van hooggeplaatate geneetknadlgea onder walka r iialira dr rarauar 1 pDlykilnlali t Par run Rouiamont tO sTaiagrabar msd 4r praktlaoeraad Hx Mliaar un bat krankifnnlD n geitlohl düCharenton SaaltdIiratI Dr Cohn ta Slattin BroianiaBat nad dr arroad arta talöhllngea D P FDFOitier ganaeali er dlreotiiir va hat hoipllaal la Ags Oahalwith Dr Sehariai kaalaal Oattnfata BadEmi Darsai med dr geneeiheaNdirtatBur dar Balvano tharapauliaotia laHoliMei vaar laaywllidara la Parljt rue St Hanori 334 Coniul usn AtuhenbaDh mad dr Ie Corfk Dr luabtoh arread aria 4a ZIrtatli Qber laoi vtt Jeohl med dr U Waanen Dr C BDngsvel tela Farrlir Eura Ud vaa dn OaaitMCaatral d hyglini tl do Santt In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier enawgeittel meer of minder anDsedMtn of Min enaoaade KeiinHoehlIaheld lijden waarvau dekenteekenen tijn etiroalaalie kaeraflja mtgralaafsohala baefdpljn tiloedanrtrang iroole prlkkalbaarheld gejaagdheid lapelooihald UohamaUJka aaniat n aabehagall fea toa itand verder alle sfeken die door beroerte getroffen weidaB eoBog Jden uil da gwvolgen daUTWi Eooala vertammlRgen onvermogen tal ipraken if are tongval noelerijk sllkkea atl rha d Mr uwrlehHn ihI vearl inde pün plaalielljke iwakts vonwakklng van pahaagsa aak aa it dl reeda onur geneeaknndlge andeling geveest zijn maar door dn bekeftde mlddeloB all Bthondiogian aa koüdwatorknor ictrlaeeren stoomlooi of leebaden gaan genestng of iMdflng hannwr kwaal gevonden I redm tuhben wweni ttHM Mit dalialiibeld ilaglade durandi behandel wrijven electrlaeeren stoomlooi of leebaden gaan genestng of lu heb1 n en ten elotte KtJ die vreee K voelen Toer beroerCo verachijuseten ala noh aanhoudenil angstig woelen verdottvlaa In k l heafli nikkerlnöanen denker worden voorde oogen drakkende pl n onder hal VMThefH aalllagla deeftraa kat voe en Bn kflebellng in an het slapen van handea en voeten aan al daie drf oategorlln vaa aomawlUdora ala ook aan long meisjes lljdsnds aan bleekiitoht an krtohtalooshali ook an geaOB ttirs aan joaga lersonen dis vsat mat hel hoofd wsrkrn en Keeatelljka reactie witlan voorkomen wordt dingend aangeraden iflcb het boven vermelde werkje aan te eohaffen hetwelk op aanvrage kaataiaot ea fraaaa vet Bonden wordt door Ameterdnm doar 91 XBBAH A Co Heiligeweg 43 Rotlerdam r K van HAMTIEK KOL F Apothektr Korte Boofetoag LVtreeht I OnitY A POHTO V Ondegracht bij de Gaardbrng F U Op de longBte hvgfen isüh medioinale tentoonsteliing Is de Itr Wel aBiaMn aoha 6ebe a vijia deor de Undlschf Jnril an l d Xllvrrrn 1f Mlll bekroond ADYERTENTmN in alle Couranten worden aanocenomen door het Adverteiitle Biireau van A BUINKMiN ZüUN Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BulteuliiiKiscb Overzicht De correspondent van de Times te Brussel heelt dr Legds geïnterviewd over Eose bery s rede maar de gezant weigerde zich ipSte laten over de beteekenis ervan Alleen k to hij krachtig op tegen Rosebery s roek éoze belastering van de Boeren met name tegep wat hij gezegd had over het doodschieten van den vredesgezant Morgendaal De Wet had gelast Morgendaal voor den krijgsraad te brengen omdat hij in het Boeren kamp kwam spionneeren en van plan was de Boeren over te halen om naar de Engelschen over te loopen De Boeren be jegeuden alle werkeljke vredesgezanten van Engelschen kant zeer voorkomend Baron d Estournelles de Constant de bekende Franscbe staatsman en gedelegeerde ter Vredesconferentie publiceert in den Ma tin een open briel aan lord Rosebery naar aanleiding van diens rede te Chesterfield In krachtige bewoordingen wijst hij lord Rosebery s ppvatting terug als zou de critiek der Volken van Europa die over Engelanda optreden gaat berusten op haat jegens dat land Neen het is niet Engeland het is de oorlog die in Europa verfoeid wordt Ën even verder zegt d Estournelles Gg wordt niet veracht hi wordt slechts geoordeeld tI Birmingham hebhen de hoeren jingo s op een doorslaande wijze getuigenis afgelegd van hun opvatting van het vrije woord Er zon in stads vergaderzaal waar twintig kar geleden de groote oude man herhaaldelflk ijn stem liet hooren voor de vrpeid van spreken een liberale vergadering worden gehouden waarop de heer Lloyd George het woord zou voeren De aankondiging was al voldoende om Birmingham op stelten te zetten want Je meening van dien spreker over den oorlog 48 linders dan die van de jingo s Een ontzettende volksmenigte door sommigen op 40 000 personen geschat was in en voor t gebouw aanwezig Van een geregelde vergadering was geen sprake De tegenstanders schreeuwden en joelden en zongen op een bekend deuntje dat zij Lloyd George in een onteinbak zonden gooien Toen hg op t platform kwam had er een algemeene aan FEVILLE lOIS Kindelijk Gevonden 29 Eigenlijk ltrekken wij on van den heelen rölamel niet veel aan Verder dan bloemen len den en haar de hand kussen gaan wij toch met dn gaan wij weer naar kc en ze kunnen naar ons fluiten En dit is maar goed ook God beware ons voor vrouwen asn boord van de i 1lida Het scheen wel dat deze schildering met onterstoörbaren ernst en wederom in het onvermijdelijke meervoud gegeven waarheid bevatte want de kapitein sprak met tegen Hij haalde Uchend de schouders op keerde den matroos den rug toe en png naar boven Hij vond Reinheid in zijn eigen vertrekken die op de bovenste verdieping f degen waren Zoodra hij zijn broeder aankeek ie zenuwachtig de kamer op en neer liep begreep hij dat er weer hel een of ander voorgevallen was 6aat ge nitï sprak hfl na de eerste begroeting net een blik op hoed en handschoenen die op d È fe togen Struka antwoordde Reinheid die trachtte zich te beheerschen Over een uur loowat Gij blijft toch wat hier ï Op de hiatste vraag gaf Hugo geen antwoord Hij bleet vMr zijn broeder staan en lag hem val plaats maar de heer George wist zich onder de hoede van de politie te stellen en later ongedeerd de zaal uit te komen volgeus sommigen vermomd als politie agent De menigte buiten werd ook rumoerig en begon met steenen de ruiten in te gooien Er werd zelfs een revolverschot gelost De politie moest met den stok chargeeren en verscheidene personen werden gewond Een jonge man kreeg een schedelbreuk en overleed in het hospitaal Birmiiigham is de stad van Cbamhetlain De overwinnaars hebben dan ook ten slotte aan hem een telegram gezonden waarin ze verklaarden den verrader verhinderd te hebben te spreken en een motie van vertrouwen op Chamberlain te hebben aangenomen Lord Kitchener heeft op den 18en dezer het kamp der nationale verkenners bezocht en den manschappen bestaande uit zich onderworpen hebbende strijders uit de gelederen der Boeren ziJn tevredenheid betuigd over de door hen verleende diensten HiJ deed hun de belofte dat zoo het oogenhlik der finale schikking gekomen zou zjjn hij nauwlettend zou toezien dat aan hun grieven tegemoetgekomen zon worden Van welken aard deze grieven zijn meldt het Laffan bericht waar an wiJ het bovenstaande ontleenen niet Ook heeft een ander korps dat der Morleys Scouts zich verdienstelijk gemaakt door lederen dag eenige Boeren gevangen te nemen Kritzinger en sommige andere met hem gelijktgdig gevangengenomen Boeren zijn naar HannoverRoad gevoerd en moeten volgens Reuter bekend hebben dat de Boeren zware verliezen geleden hebbeu bij hun mislukte poging om de linie door te breken Te Londen verzekert men dat de minister van koloniën alles in het werk stelt om verbeteringen aan te brengen in de inrichting van de concentratiekampen De vorige week moeten meer dan zestig ziekenverpleegsters benevens een groot aantal personen aangewezen voor den sanitairen dienst in die kampen naar Zuid Af rika vertrokken zjjn Het Oostenrijksch Heerenhnis bewilligde drie voorloopige twaalfden op de begrooting Gedurende den loop der debatten betuigde de eerste ministef den vasten wil der regeering van den ingeslagen grondwetteljjken weg te blijven volgen Zy zal zelfs onder de moeilijkste omstandigheden op dien weg voortgaan onderzoekend aan h er weer een scène geweest Dj sombere en norsche trek die een oogenblik van Reinhold s gelaat verdwenan was keerde weer terug ja men heeft weer eens geprobeerd mij als een schooyongen te behandelen die na het volvoeren van zijn dagtaak ook in zijn ontspanoings tijd wordt nagegaan en van iederen gang rekenschap moet afteg n Ik hel het hun duidelijk gezegd dat ik die eeuwigdurende voogdij moe ben De kapitein vroeg niet welken gang het ditmaal gold het korte gesprek met Jonas had hem blijkbaar voldoende ingelicht hij schudde het hootd en sprak Het is ongelukkig dat ge zoo geheel van oom afhangt Als het vroeger Ot later tusschen u beiden tot een breuk komt en gij uit de zaken treedt verliest gij uw geheele inkomen Als gij alleen op de wereld stondt ïoudt ge desnoods van uw muziek kunnen bestaan maar indien deze moest dienen om reeds van nu af een geheel gezin te onderhouden loudt ge uw geheele toekomst in de waagschaal stellen Ik had destyds alleen voor mij zeil te zorgen gij zult wel door den nood gedwongen worden te wachten totdat een weA van eenige beteekenis u in staat stelt met vrouw en kind dezen bekrompen kring te ontvluchten OnmogeHjk riep Reinhold opgewonden uit ïvoordat ik het zoover gebracht had zou ik en mijn talent met mij reeds tienmaal te gronde zijn gegaan Volhouden wachten misschien nog jaren Dat kan ik niet dat staat voor mü gelijk Volgens berichten uit New York is daar een belangrgke bespreking gehouden over de verhouding tusschen kapitaal en arbeid waaraan werd deelgenomen door de trustmagnaten de leider der werkliedenvereenigingen staatslieden geleeiden en philanthropen Na twee dagen beraadslagens besloot men een permanente commissie van 36 ledep in het leven te roepen die bg alle arbaidsconfiicten en in het bijzonder hg werkstakingen zal fungeeren als hoogste gerechtshof De commissie bestaat uit twaalf werklieden twaalf kapitalisten onder wie de voorzitter van den Staalrust Schwab verder Rockefeller en den senator Hanna en uit twaalf onzijdigen o a de ond President Cl felond prof Ëlist president van Harvard College aartsbisschop Ireland en bisschop Potter Voorzitter van do commissie is de heer Stransz oud gezant der Vereenigde Staten hg Turkge Verspreide Berichten Fkankeuk Door de Kamer is verzonden aan de commissie voor het reglement van orde een voorstel van Bourgeois om elke motie tot aanplakking van een redevoering te verdagen tot de eerstvolgende zitting of in elk geval een beslissing aan to houden totdat de oMcieele tekst zal zijn openbaar gemaakt Bourgeois betoogde dat de aanplakkingen ZÓ6 talrijk zjjn geworden dat men in sommige gemeenten plaatsgebrek heeft en de eene redevoering over de andere heengeplakt moet worden De eerste griffier van de rechtbank te Marseille Lanzier is ontzet nit ziJn ambt in verband met iinancieele schand alen eneen gerechtelgke vervolging wordt tegenhem ingesteld De Duitsobe gezant te Parijs vorst Radolin beeft namens den keizer der familie Herbette zgn deelneming betuigd metden dood van den oud geiant te Berlijn terwgl de gezant ook een krans op de kistmoet leggen een te verwachten vriendelijkheidsmanifestatie van Wilhelm IL In de Ligue de la patrie fr ni aise waarvan Copjiée en Lemaitre helaas deaanvoerders zijn hebben de ondknpiteinsGttyot de Villeneuve en Andeyvan redevoeringen gehouden tegen den minister van oorlog terwijl zij de aanwezigen bezwoerentoch pal te staan voor het leger en de vlagl Geoot Brittahhie Het heet nu weer dat lord Roberts in met zellmoord Mijn nieuwe werk is gereed Als dit slechts hetzeltde succes heeft als het eerste zal de opbrengst mij in staat stellen een paar maanden naar Italtt te gaan Üugo keek verwondera op iNaar Ital ë Waarom juist daarheen Italië is de leerschool voor elke kunst en eiken kunstenaar Daar alleen zal ik in staat zijn de gapingen in mijn studies aan te vullen die een Doodzakeltjk gevolg zijn van de omstandigheden waarin ik verk r Begrijpt gij dit niet Neen zoi de kapitein vrii koeltjes ilk zie er de noodzaak niet van in dat iemand die pas zijn itudién begint va eens de hooge3chool bezoeken moet Gij vindt hier gelegenheid genoeg om te studeeren en de meeste talentvolle mannen hebben eerst jaren moeten worstelen en werken voordat zij in Italië de kroon op hpn werk konden zetten Gesteld eens dat gij je voornemen ten uitvoer kondt brengen wat moet er dan in dien tuaschentijd van je vrouw en kind worden Zijt ge van plan die mee te nemen ï Ella riep Reinhold op minachtigen toon uit dat Bou het zekerste middel zyn om mij laag bij den grond te houden Denkt gij dan dat ik by mijn eerste schrede op den weg der vrijheid dien Ewaren keten in den vorm van een huishouden zal torsen Tusschen Hugo s wenkbrauwen vertoonde zich een lichte rimpel tDat klinkt zeer hardvochtig Reinhold Is het mijn schuld dat ik eindelijk den waren toestand besef Mijn vrouw kan dch nu eenmaal niet verheffen boven de sfeeer van keuken en April zou willen aftreden als opperbevelhebber van het le er en hij zou dan opgevolgd worden door den hertog van Connaught Door de marine worden groote proefnemingen voorbereid met torpedobooten over honderd mijl in volle zee met maximnuisnelheid BINNENLAND STATEN GENEUAAL Zitting van Vrijdag 20 December Algemeen Uarinedebat De beer Hagenholtz motiveerde de stem der socialisten tegen de marinebegrooting Spr zeide ten voile overtuigd te zyu dat wü per se macbteloos zjjn het geld voor marine das verspild de wyze van uitgeven stijlloos is en wü geen waar voor ons g eld krggen Spr boopte dan ook dat de Kamer hare medewerking zou weigeren aan s ministers bersohenscbimmig plan waarvoor b j een sappletoire begrooting wil indienen en dat vyttig millioen zon kosten Volgens spr moet de verdediging van de Nederland aan zeezyde niet aan do Marine maar aan do landmacbt worden overgelaten Onze Koloniën agn nog minder te verdedigen zoodat aitgavon voor eon auxiliair eskader eveneons verknoeid zün Door de steUellooze bebandeling op marinegebied kragen we bovendien ondeagdelyk gedtfend personeel ondeugdel k materieel ter vervulling van een onmogelijke taak Spreker drong voorts aan op betoio bebandeling van het mindere personeel aan boord klaagde over lichtvaardighoid en on rechtvaardigheid by het straften van een socialistischen matroos omdat bü z n mats niet had afgenomen tydens het spelen van het Wilhelmus aun boord Hy vroeg of de minister het gedrag van den luitenant die bedoelden matroos sloeg en strafte niet in stryd acht met de krygstucht en de discipline Tenslotte laakte spreker het optreden der autoriteiten tegenover den Matrozen en Marlniersbond met miskennis van het streven van den Bond om vryheid vap spreken Hy vroeg s Ministers steun voor bonden die reeds veel dedon tot zedelijke verheffing er zeelieden De Heer Van Wassenaer van Katwyck dankte voor het terognomen der voorstellen van werfbeheer bepleitte het behoud der godsdienstoefeningen aan boord wilde de huishouden Zij kan het niet helpen dat weet ik maar des ondanks is dit liet ongeluk van mijn leven Het komt mij voor dat de geheele familie de onbeduidendheid van Ella als een soort dogma beschouwt merkte de kapitein kalm op gij gelooft er ten minste blindelings aan evenals de anderen Hebt gij u nooit de moeite gegeven te onderzoeken of die meening zoo geheel onfeilbaar is Schouderophalend antwoordde Reinhold Ik geloof dat dit overbodige moeite zou zijn er kan echter in geen geval sprake van zyn dat ik EUa meeneem Zij bltjft met het kind natuurlijk bij haar ouders totdat ik terugkom Totdat gij terugkomt ï En indien dit eens niet het geval ware Wat bedoelt gij daarmede vroeg de jonge man opvliegend terwijl een donkere bfos op zijn gelaat verscheen Hugo kruiste de armen over de borst en 7ag hem Btrak aan Het valt mij op dat gij op dit oogenblik in eens een geheel plan gereed hebt dat toch zeker reeds lang geleden ontworpen en zeker ook besproken is Ontken het niet Reinhold Uit eigen beweging zoudt gij niet alles zoo op haren en snaren gezet hebben ala gij nu in uw strijd tegen Oom doet indien gg niet naar vreemden raad ot vreemde inblazingen hoordet hier is een vreemde mvloed duülelgk merkbaar Is het bepaald noodzakelijk dat ge eiken dag die Signora Biancona bezoekt F Wordt vervolgd