Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1901

o 86N2 Dinsdag 24 December löOI 40ste Jaar aii if fiOÜDSCHE COIKMT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telefDon Hi De Uitgave dezer Courant g escliiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI IF CENTEN Telefoon IVo il e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd NIEUWE ZENDING 1 TUSH COSTUMES Ook Dames en Heeren1 Paraphies en Handschoenen A VAN OS Az Md TaUlear Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon to n lantels Japonstoffen PELTEEIJEI in tinltengewoon groote leeuze van de goed 1 koopate tot de beete soorten 1 Prijzen zeer concureerend D SAMSOM AOVElVTEINTIKiN VereealglDg tot KevordrringdcrllomoEpalbie I te QODDA VOOËDËACHT te lioaden door den Heer A C A 11 F M A K l Homoêpatiscli Arts alhier I ONDERWEEP It at 1 $ komoepalhie of hel lenen en beglUBelen van re homoepa HacJke geneeêwffme Op VRIiDAG lüD Ü7en DEGKIUEK 1904 B avonds 8 uur I in Zaal KUNSTMIN Sociëteit 0N8 GENOEGEN EKTRÉE fO Cent Toegangsl 6w j en bij SWARTSESBURÖ Boekhandel Gouda HET BESTUUR PiHich Punch kfc CITEOEN PurrcH 10 80 1 00 1 20 1 40 en 1 60 per liter Aanbevelend Firma G LOUIIËNS TELEPHOON No 28 Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 30 per b j D Mii Bifr s Kleiweg E 100 FEANSCHE STOOMYEEVERIJ 1 eheiiiisehe WasscherlJ 1 YAJI He OPl ENUElAimi 19 Krutakatle Rotterdam OebnTflteord door Z M den Eoniaf der Belgen iHoofddepöt voor GOUDA üe Heer H G TUIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 ftll Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kittder goederen Speciale inrichtiag voor het tt oom D vhi pluchemanbeU veeren bont enz Gordijnen iafelkleedeu enz wortlen uaar d nieuwste en laatste methode Keverfd Echt Zeeuwsch Turwebroo ba A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Cieen Influenza I ÖNINKLUKE Oiu ISiiikhoesl Influenza llorslen l eelaan loonin binnen den kortst mogelüken tijd te doen genezen neemt onmidiieliyk de toevlucht tot de van onds bekende b ki ov l c wereldberoemde Superior Lriiiven BoisV honigExtract M E L I A 1 T II E g é S H N VAN SCHAIK r nit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM DEN HAAG Flacons 1 1 Hoflevoranciers 70 ets 40 et bij Finn WOLFf £ Co Westhaven 198 Gouda I MIKBIBS Kleiweg E 100 iouda E H VAN MILD Veerstal ii 120 te fl m h A BOUMAN Moordrecht NKSR Nimv erkerkadlJtel A N viN ZESSEN Sclaonhmien J Til TORKKN Bo k np B T WIJK Oudewa rr A SCHEER Haastrecht P W r EDE Oudewaler K ïandu HELIDEN te Reeuuijk P D 8P K MoercapelU O d STAR Waddinomen Wed T HOLST Waddinasveen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GKOOT Oudewater D DB JONUH Oudewater J P KASTELEIN Pokbroekerdam D BIKKER te Bemdmp JLet vooral op d ECHT Jiandteékeninff met roode latterst JDberlahnstein f OIRUTEUROtHViCTORIABROH OBCRlAHIISWH Jt ïïïS A t BB U liJ WPf JllUCTiwM Uuuiwpji ii Vi fcw t De Stedelijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVEN HAGE Volteekend kapitaal EEN MIL LIOEN GÏÏLDEU C o M M 18 S n I S 8 R N W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGLEEVBR FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lzs J C F KNAPP Te Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKEEKE G L DE WETSTEIN PFISTERen Mr A R ZIMMERMAN Slnit eei te hypothecaire geldleeningen op Hnizen en Landerijen tegen billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft jt a vet Pandbrieven nit tegen den koer van lOl j pcl deze Pandbrieven z jn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten niet aflosbaar vóór Jan 1911 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Firma M J OOIhR Co Directeuren Mr P DBOOGLEEVEB FOBTUUS ö L DE WETSTEIN PFISTER waarnd Het groote aantal zenuwkwalen van ieni rhoof4pUB r tot de voorarg Mdjeke teekenenT ï apoplexie lieïMnbeMertê toe toot r eheeleworeU olocUobe oatd kl Rndu a4 blllkt te lila T or d un s niiwkw l ii l denda maDnbhaid D o gonaaiwijn li iiltc voa dflD dooc tfui nwaun oKBdlar tru Q zosdhflU Dr Bomaa weiiimaiiitéVlUhom en bem op da on derrtldlnc opeedun tn M BO Jftriga praktijk Uoor wmMvhlM vnn hei k mtd nnal per rt wordendR Vt i Mhlkte i ff iid rd bnld ninlddellUk n h m pw telnedciK 4 el l U tdacaKaBassTlJBawardanwarkelijkBohlttaraitdaraanltaUnv ikr aa an bU mMkta loftveel OWang dak viin oen door dan oltvlDdar KaaahraTan warkl OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hara voarkoinlafl an gaaailng bfnnaa karttb Md reads da Vla drvk rerBchanen Is Dit boekja bev t nlat aUean mor h t rnwta pabttak Tarstamnban T rkUirl fl n ontr at het weBAn dar nlanwere therapie en da duimed eelfa In wBnhoplfO goYallen erkr igeii uitweikmg maar ook vindt men daarin wetanBohappellJka Taf haiideUu ten Jtde mprtlaehc bladen dieaaiideie geneeuwllae K UdiUa BOomadeafeebHft van tal van letni oliriftan van hoogga plaatste KeneeBkniidig u onder walka P ialèra nal rir prefaaior tan dLi polykllniak ti aril rua Rauoemont 10 STolnflr er mad dr pfaktfiearant gaaeeshaar Ban het krankllnnloen oaatloht ilt GAarenton Sanltattrelh Dr CalnltSlellln Braiamana Mid dr arroad trta UJÖhlInBea Dr P Poreillar gen ihi ar dkeolei r va hal koipiKBl la Agan flahelM ath Dr Soharlni kattaal Qutanfala Batf Erna Darm mei df genaetheBr dirMteur der Baivana therapautieoha lariehHng vaar lamwRldara ta PtrlJ rae St Henor 334 Centul van Aiih tieali wed dr e CatT Dr luabaDh Brread aria da Ilrknlti OkartUbtiril leohl nted dr Ie Waenen Dr C Bongawel te La Farrltra Eure lid vaa dan Oaniell Central d hygltna tt de 8anl4 In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier KennwieHlel inrcr r minder Mnnsedaiin la er baii ogcnannid eunwMl tl li l l lU loH waarvan de kenteekeneu sljn ohrenliohakaafdpl n nigraiae lohala hoofdplln bMMrirang afoate prlkl aUaaTkeid gaiaa dh J alapaiooiliald Helianatl k snraat n aabahagalljka te ilaWïmSrftlle ifeken dia door beroerte atroffan waidaa MiBD llJdeii un da voIn dMirftn lOaalB nritamingen anvanaDgaa tat tprakan rwara ton vai nioaianik elikkaa atijniald dar lawrlahtan nat voortdwrinda Blln piaaUatl ka loakte venwektlng van gahaateiL ani llJ die raada ondw geaeaiknndlca behAndaliog geweeat Bljn maar door da bekende middelan aU athondingBas a kttadwatarknnr wrijven etectriaeeren atoomiooi ot leebaden gaan ganaBing of laaiffmg hnnnar kwaal gavondaa habboa en ten slotte ali die Vfe a gevoelen or beroerte odlütoa ndta babben egana vanohijnsalen ats Kek aanhoudend angaHg voalaa vardaovlap la bat hMN hoaNalla aat liall liald HIkkaringan en donker worden voor de oogaa drakhanda plla oaiar Kat vMrhaaH iililni Ta ia ftaraa bat vla aa vaa krlabeilng in in bat aiapaa vaa handea en voelan aan al daaa dria eataioriln Tan n wlU ers alB ook aan longa l ltl üldanda aaa hltakiMM an kraahlelooahMI tok as gaaonda letfi aan longa tartonen die veel met het hooN arkra en geestetllka raaotla wUtan voorkOKan vardt dilBund aan1 h h t faoTaa Termalde werkje aan te Bobaffan betwelk op uutTnga koetalaoa aa ft nea var verbfèidle en terwijl l fó weteneohtppolljke knngen de hoogete Selugeteillng vekl t ven Mat eld d wijkt te iUjnvJord Mn leMykw l nJ5dmaem nog eteede til ulAdelen door de medlicbe veteaecliep aangewend Sent eui den nleawen tUd 1 de eer to J IJ dootjet lejnüli m koij ven den eenvonllijtml f uneUlk l n i de kold phjelolo fciehe ontdekk f jpulun he rt di ne hondetdej n éineniln en thuia overdo eheele ilJnt tffe v6e 7 hlftoofd rh en geaïtelljka raaotla wUiw Voorkoman wordt driaund aangarVdan ïich hM bovw malda werkje aaa te aibaffen hetwelk op uuTiage koetalaaa aa ffanea var ndenWdt d B i A k d ï 75Lp1tbak r Kor Boo tjag 1 op i rWa S an WriUoM JurlJ t Unr aM k krM EEinSBE7QT7AfTB i Men worJt verzocht op t HEKR tèlettëii OIT HET MaOWIJN TA 1 ir VK SV AAY ZO FA OORINCHEM Deze THEEËN worden fgeltrerd in rerzegelde pakjes van vijbote en een half en een Aed on niet vermelding van Nommer el IPr s vooraen van nevenstiumf Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 G BiJL voorheen J BEEEBAABT Lz dRANSe UAttAaiMS OU frintemps NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllgstreerd modealbum voor het Wintemei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JDLËSJALnZOT r Paris Hetzelfde wordt dan omgaand yrntla en Iraneo toegezonden Bestellingen van al 25 francs vr van alle kosten aan huis met ê verhooging liéexpeditle k ntoor Ie Uozenilaal M K Thiany s Wo dnbalitm m do geheele wal eld bekoad on I Koroemil Onovertroffen middel tegen alle II o r 1 1 i o n r L e V e r Maagziekte II enz Inwendig J oowei a B ook uitwendig in bijna TUerry a Woadtnalf bejit eon aUnog onsekeude genoeslcraoh en heikanio werking Maakt meestal elke pijnlijka ea govaarvolle operatie ijeheel overbodig Het dczo zalf werd een 14 Jiur ond vuor uugeueMUIk iaar kankerlUdeu ireutizeu Brengt geneBing ea verzachting der pijnen bij wonden ontfltekingea eui van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f t 60 Centraal Depot voor Nederland Apotliek r HËNIU SiNKERÜ Kokin 8 Amaterdam Wear geendepdt ia bestelle man direct aas die SehutBeDapotheke ilea A IHIKKIIY ia PreKrad bei KohitBcb Oeiterreieb Gelieve proipectns te ontbieiten bij het Centraal ltepAt S ndar Kokia 8 Anuterdam l UlKiSÜUUhi t 8CHIEÖAMMËK GEKEVEE Merk NIGHTOAP VorkrijgbaH bijl M PEETERS iz i HIEDAM r N 1 A U bewijs van ecUtlioid ii cachet en kurk steeds vooreion van den naam der Firmi H nOPPE MMHEa nieuw ouavérifoften J fi I Trof Dr Lielwra welbektiiid m llEXQW S ACET SLIZIK I R1 Alleen eoht met Fabrie1um rl IJh tot voortdarende radicate ea naÉ tekere genezing van alle zelfs Hsl H de meest hardnelikige xeni M InnÉ ulekleii vooral ontstaan citnfgtSi l atdwaUngea op jeugdigen leeftMTotale genezing van elke zwakte Bleuslaoht Benaowdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysverteriog Onvermogen Impotenz Pollnliono enz Uit voerige prospectnssen Iriji pOf esoh fl 1 1 a 11 8i dubbel ll i Oenira I Depot Matth v d Vegt MtbomnMI Depots M Cléban li Co Botterdua V Liappel B Gravenhaga 1 Ilalmmsni deJon J Oin BotterM Wollf Co aoad I on bii alle drogisten i Uithoofde van het Kerstfeest verschijnt de Goudsche Courant WOENSDAGen DON DERDAG NIET Meuwjaarswensclieii lil het iiuminer van 1 J41UARI 1009 dal In deii inoi geii vaii I Januari a s ¥ cr§chijiit § zal wedei seiegeiihcld l e§taaiilot het plaatsen van Uieuwjaarswensclieii II 5 cent per regel Vroegtijdige opgave wordt werzocht De Otgever § Bultenlaodscb Overzicbt Bijzonder nieuws nit Znid Atrika is er niet Men is t er niet over eens of de wanhopige pogingen van Engeland meer en veel s ldaten naar Afrika te zenden moet worden toegeschreven aan de politieke noodzakelijkheid om een eind aan den oorlog te maken of aan de noodzakelijkheid het leger aan te vollen deels omdat wat niet op is ziek is en de besmettelijke ziekten zeer toenemen Algemeen gelooft men het laatste De bijzonderheden van Kritzinger s gevangenneming toonen dat hg daarbg van groeten moed blijk heeft gegeven Toen zp commando de blokhnislinie naderde werd het door twee colonnes van dichtbij vervolgd Toen het commando de blokhuizen en de draadversperring zag stopte het Tegelijk openden de blokhnizen een hevig vuur Temidden daarvan renden Kritzinger en een adjudant vooruit en maakten een opening in FEViLLEÏÓX Eindelijk Gevonden 3 === == Reinhold antwoordde niet hij wende het gelaat af om zoodoende den scherpen blik zijns broeders te ontgaan Men spreekt er in de stad reeds van en het kan onmogelijk lang meer duren of die geruchten zullen ook tot hier doordringen Is je dat werkelijk geheel onverschillig P Signora Biancona studeert mijn nieuwe sluk in en in haar zie ik nu eenmaal het ideaal eener kunstenares Gij zelf hebt ze toch ook bewonderd Bewonderd dat is waar Tenminste in het begin aangetrokken heb ik mij echter nooit tot haar gevoeld De schoone Signora heeft zoo iets van een vampyr in de oogen Ik vrees dat hij tegen wien z die oogen g bruiktomhem aan zich te ketenen een groote dosis wilskracht moet bezitten om zichzelf meester te blijven vHebt gij dat zelf ook reeds ondervonden Ik Neen antwoordde Hugo op zijn ouden spottenden toon adergelijke romantische gevaren hebben gelukkig op mij niet veel vat en ik heb trouwens meer dan eens in die omstandigheden verkeerd Noem het lichtzinnigheid onbestendigheid precies zooals ge maar wilt I Maar er is nu eenmaal geen enkele vrouw die een langudrigen de draadversperring Het gelieele commando reed daar doorheen Kritzinger keerde echter tweemaal weer terug de linie over om gewonden te redden Hy zette hen te paard zoodat zy ontvluchten konden Toon hy voor de derde maal terugkeerde werd hy zelf gewond V Do heer Wolmarans het bekende lid van het Boerendriemanschap heeft zich tegenover een correspondent van de PiH yfecbc editie der Ncw York Herald als volgt uitgelaten over do groote redevoering van lord Rosebery en de daarin vervatte toespelingen op vrede Wy zonden ganrne zien aldns de heer Wolmarans dat de zaak langs minnelyken weg haar oplossing vond en ik zie niet in waarom dit niet zon kunnen geschieden nu onze troepen nog te volde staan Ook maakt de in Juni uitgovaardigde proclamatie van president Steyn en waarnemend president Schalk Burger wayrin verklaard wordt dat de te velde staande Boeren alleen dan vredesonderhandelingen zouden beginnen wanneer de onafbankeiykbeid word behouden en amnestie voor rebellen uit de Kaapkolonie werd verkregen het voor ons moeiiyk naar London te gaan on daar vredesonderhandelingen te openen Maar tevens zouden wy met het oog op hetgeen door lord Rosebery werd verklaard gaarne eens op yriendschappeiyke wijze over de zaken van gedachten willen wisselen en daarbij geneigd z jn tot een oplossing te geraken Indien Engeland gerolmachtigde vertegenwoordigers naar Nederland zou zenden met de Engelache voorwaarden die een basis zonden kunnen vormen voor de te voeren onderhandelingen zouden wij hen kunnen ontvangen en tegenover hen onze wenschen uiteenzetten en op die wyze zou gepoogd kunnen worden den oorlog te boöindigen De door minister Chamberlain afgelegde verklaring dat enkel een onvoorwaardeiyke overgaaf zou kunnen worden geaccepteerd is een andere krachtige beweegreden die ons belet om naar Engeland te gaan en vredesonderhandelingen te openen Het zou den schy n dragen of wy ons onvoorwaardclyk kwamen overgeven en zoo iets zouden wy in Nederland nooit kunnen doen zonder dat wy van te voren daarover telegrafisch geraadpleegd hadden niet de Boeren te velde vooral niet na de proclamatie van president Steyn Eén zaak staat echter vast en wel dat wy gaarne aan dezen vreeselyken oorlog die zoo vol leed is voor mannen vrouwen en diepen indruk op mij kan maken voor hartstocht heb ik geen karakter Gij echter wel en indien gij met iemand van een inborst als de uwe in aanraking komt is het gevaar niet ver te zoeken Wees op w hoede Remhold Is het uw bedoelingj mij daarmede te herinneren aan de ketenen die ik torschen moet Alsof ik die niet eiken dag elk uur voelde en tevens de onmogelijkheid ze af te werpen Ware ik vrij zooftU gij toen ge destyds de slavernij ontvlucht zijt dan kon alles nog terecht komen maar het is zooals ge zegt mij hebben zij bijtijds vastgeketend en het altaar is de beste grendel tegen vrijheidszin dat ondervind ik nu Zij werden gestoord door den huisknecht d e een boodschap van den boekhouder aan Alrabach overbracht lk moet nog even op het kantoor zijn sprakReinhold ge ziet dat er geen gevaar is dat ikal te romantisch word daarvoor zorgen de boeken hier op het kantoor wel waarin waarschijnlijk weer een paar thaler verkeerd geboekt zijn Tot ziens Hugo Hij ging en liet den kapitein alleen achter deze bleef nog een paar minuten zitten als ware hij in gedachten vensonken terwijl zijn voorhoofd meer en meer gerimpeld werd toen stond hij eensklaps op eti verliet het vertrek doch niet om beneden zijn Oom en Tante te gaan opzoeken want hij begat zich rechtstreeks naar de kamer die tegenover die van zijn broeder lag en waar zijn schoonzuster huisde Ëlla was daarbinnen en zat aan het venster het hoofd diep over haar handwerk gebogen doch en kinderen oen eind zouden maken De heer Wolmarans heeft den New York Heraldberichtgever zeer ernstig op het hart gedrukt zyn woorden precies zóó weer te geven als by ze uitsprak daar hy geen nieuwe oneenigheid wilde doen ontstaan tusschen de leiders der Boerea en de Engelsche regeering De Berlynsche burgemeostons kwoatie is op haar doode punt gekomen Do meerderheid uit den raad weigert oen nieuwe benoeming to doen wat de minister had voorgesteld Bcrlünsche raadsleden zullen nu in den Pruisischen Landdag een interpellatie hüudon over de zaak Kauffmann wat nog den tyd heeft tot half Januari en in elk geval niet veol kan uitwerken De regeering kan nu echter van hare bevoegdheid gebruik niaktjn om op den leegen burgenieosteriipost een rogeeringscommissaris to benoemen Er zit ten slotte niet veel anders op dan dat du raad zich schikt want aan het grondwettelyke recht van den Koning van Pruisen om de burgoraeestersbenoemingen al of niet te bekrachtigen valt toch niet te tornen Paul do Cassagnac gaat met ai de volharding al de vasthoudendheid die hem eigen ziin Toort propaganda te maken voor het denkbeeld van toenadering tot Duitschland In de Autorité deelt hy mede dat hy naar aanleiding van zyne artikelen over oen koloniale entente met Duitschland brieven ontvangen heeft van verschillende hooggeplaatste en bekende personen die daarin instemming uitspreken met zyn denkbeeld en hem gelnkwenachen wegens den porsoonlyken moed dien hy door zyn optreden toont Cassagnac gaat dan op de zaak nogmaals in en zegt Nadat Erankryk deel genomen heeft aan de vlootrevue te Kiel en nadat het in China zyn troepen hooft geplaatst onder de bevelen van maarschalk Waldersee behoort er geen moed meer toe om de consequenties van dit optreden aan te raden Het zon geenszins tegen de waardigheid van Frankryk zyn zoo hot een koloniale overeenkomst aanging met Duitschland want die overeenkomst zou eau zaak zyn die slechts 6on voorbygaande betrekking tot Duitschland ten gevolge bobben kon Cassagnac blyft echter de meening verkondigen dat een verbond tusschen Frankryk en Duitschland onmogelyk is op dit punt blyft hy chauvinist Maar een overeenkomst tusschen Rusland Frankryk en Duitschland op koloniaal ge het had allen schijn dat zij dit haastig ter hand genomen had toen de deur zoo onverwachts openging de snel weggeworpen zakdoek en de oogen der jonge vrouw verrieden dat zij zooeven geweend had Met onverholen verbazing zag zij haar zwager binnentreden Dat was da eerste keer dat hij haar in haar kamer opzocht hij naderdo dan ook slechts tot midden in het vertrek en trad niet dichter op haar toe Mag de avonturier het nog eens wagen zich bij je te verschoonen Ella Ot hebt gij hem voor goed in den ban gedaan De jonge vrouw bloosde en speelde verlegen met haar handwerk K api Kapitein viel Hugo haar in de rede zeker zoo noemen al de n atrozen mij Als ik dit no eens uit je mond moet hooren zal ik u nooit meer met mijn tegenwoordigheid lastig vallen Ik bid je Ella hoor mij heden aan sprak hij op vasteren toon toen de jonge vrouw aanstalten maakte om op te staan Ditmaal versper ik de deur waardoor ge mij steeds tracht te ontloopen en er is ook geen dienstbode in de buurt die ge in de kamer zoudt kunnen houden Ik geef je mijn woord dat ik niet weg ga voordat ik weder in genade ben opgenomen tenzij ik het woord ïkapitein weder hoor dat mij voor altijd zou verjagen Ella hiel de oogen op en nu kon men duidelijk de sporen van tranen zien Wat kan n eigenlijk mijn vergiffenis schelen Ik zelt ben door u het minst beleedi d en ik kwam s echts voor mijn ouders en do huisgenoo bied zou hier is de anglophobe Cassagnac aan hei woord de woede van Engeland opwekken en Engeland zou alios doen wat het kon om die overeenkomst to verhinderen Het rekent daarby zelfs op drie ministers in het kabinet Waldeck Rousseau zegt De Cassagnac De weigering van den Oostonrykschen minister president Von Körber om zich méér dan strikt noodig is in te laton met de Öalicische agitatie togen de Pruisen schijnt wel eon uitvloeisel te zijn van do nauwkeurige kennis die Von Körber bozit over den waren ernst en het algemeen nationaal karakter dat de beweging in Oalicie draagt De OostenriJkBche regeering die in haar stryd tegen de Los vau Eome beweging en tegen de nationalistische eischen der Tsjechen de hulp der regeeringsgezinde Polen niet kan ontberen heeft zich wel gewacht kras tegen die Poolsche regeeringsambtenaren op te treden die by do Polen Hetze een eerste rol spelen Als een staaltje van den aard en do beteokenis van de beweging in Öaliciö moge dienen dat de burgemeester van een groote stad als Lemberg het voorzitterschap heeft aanvaard van een comité dat propaganda zal maken voor het boycotten van allo Duitsche waren Evenmin als indertijd het Poolsche lid van het Oostenrijküchö ministerie gemaatrogeld word voor zyn boslisfanti l ruisische gedragingen zal men te Weenen tegen don Lembergschen burgervader disciplinaire strafmaatregelen durven nemen Men weet dat men in Australië wel boven alle landen der wereld t vorste is gevorderd in de sociale wetgeving Thans wordt vandaar weer een nieuwe stap gemeld die door den eersten ministor van Nieuw Zuid Wales wordt voorgesteld op grond van dezelfde beginselen als de Roeveswet in Nieuw Zeeland Het doel van het voorstel is o a tusschen kapitaal en arbeid collectieve contracten in de plaats ta stellen van Individueole overeenkomsten Het voorstel erkent twee soorten van beroepsvereenigingen nl die van de werkgevers en die van do werknemers Contracten verbinden de beide partijen Ryst er geschil dan is echter zooals in Nieuw Zeeland de verplichting van een vorzoeningsraad het voorgestelde middel maar wordt het geschil verwezen naar een speciaal hof waarvan de leden volkomen onafhankelijkheid genieten ovenala de gewone rechter ten op l ie zijn me allen onverschillig sprak Hugo met ongegeneerde openhartigheid maar dat ik u gekrenkt heb doet mij leed zeer veel leed zelfs en de gedachte daaraan kan ik niet verdragen Ik kan toch niet meer doen dan eerlijk en van harte gemeend om vergiffenis vragen Zijt ge nog boos op mij Ella Hij stak haar de hand toe en zoowel in die beweging als in zijn woorden lag zooveel oprechte hartelijkheid dat het bijna onmogelijk scheen zijn verzo 3k al te slaan Ella legde dan ook hoewel na eenig dralen haar hand in de zijne Neen antwoordde zij eenvoudig ffGoddank riep Hugo verlucht uit Eindelijk ben ik dan toch m mijn rechten als zwager erkend en neem ik er Jjlechtig bezit van Hij liet de daad op het woord volgen en zefte zich naast haar Weet ge wet Ella dat ge mij sedert onze laatste ontmoeting verbazend veel belang inboezemt Men schijnt onbeleefd tegen ti te moeten zijn om uw belangstelling gaande te maken ija dat schijnt wei zoo bevestigde de kapitein met de meest mogelijke kalmte Wij avonturiers zijn nu eenmaal een vreemdsoortig volkje en moeten anders behandeld worden dnn gewone menschen Gij schijnt bij mij de rechte snaar aangeraakt te hebben iVard vtrvaigd