Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1901

Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA WlDlerdleBSt 1901 02 AaoKevaogen 1 October TUd vai Greeowlcb r OniID ROTTSRDAMtim vuh ff H 4 10 18 10 48 llJU 5 01 8 84 J 10 19 5 11 8 81 10 80 5 18 f 8 41 J 10 87 5 87 5 38 6 45 8 89 7 47 8 07 S f 8 5 9 3 10 30 10 48 11 08 11 416 10 7 87 8 46 U S1 6 80 7 18 11 48 81 8 88 11 08 a 84 0 88 9 57 10 35 10 58 11 15 18 18 1 S8 1 17 8 18 8 80 3 48 4 09 4 89 4 54 5 15 5 84 8 18 7 08 1 88 UU 8 14 8 17 9 35 1 14 10 in 8 01 4 J 4 16 4 81 8 89 8 51 4 08 g 1 5H S J 06 S terd m B 8 09 9 03 10 01 11 86 ï uo a a Allen 11 n U UaM Bit kgkeUlm Op dm tniuta i n Zmdif UugiUii n Dliid g Milug lii nlonrhlirttoii oor ie So kl Torkrijgb o logon oikoloi rnehtpr i ir HolUi l ilio Spon i Eitn lapploaomt biwgi 1 AUiu Diu BOttïHDAM SOtJDA lM Tom ff ï 1 r 6 41 tr 6 80 i i tS 4 0S 4 4S 5 8f 5 83 6 04 6 89 7 05 7 6 8 81 S f 4 63 ff ir r 6 8J f ff f n ff ff ff 6 ff ff 6 46 ff ff ff 5 1 I 6 61 7 88 11 31 11 46 18 04 4 6 J 4 69 5 16 6 48 5 6 4 6 9 4 7 o9 7 86 8 80 8 48 9 47 loio 10 15 IIJM 11 58 H 06 18 88 6 17 6 10 6 96 7 89 B Uö u D v uu ff oi lu wo lu i i Allm lo 8o Uiao ortro lioUln F dtaU l op bl loop kan liot gorobia worta B Hollmiw h opo o r X fai n npploomltowlio o do Conpog dor Wogoni lili 7 39 8 06 8 34 9 00 9 3T 10 08 10 19 d l 8 01 8 89 9 17 9 58 56 10 18 10 48 U U 8 18 10 08 S 4 t 10 17 ff 1 88 C H10 89 7 S7 8 48 8 1 4 lO l 10 84 10 46 11 10 UJf OODDA UBN 1 8 8J1 8 45I f 8 80 1 48 4 15 H A A 6 vloo Tom 4 19 4 95 4 50 6 18 5 87 5 49 6 11 7 89 6 fl9 ff ff ff ff ff O S 5 18 ff ff ff ff f 6 87 ff ff ff ff 4 48 4 5t 5 88 5 48 5 67 6 15 8 4 9 81 10 00 10 19 10 58 11 18 18 16 18 55 ff 11 06 ff ff 1 07 ff ff 11 16 ff ff 1 18 ff 11 80 ff I M 9 41 10 88 10 48 11 85 11 48 18 46 1 81 H 8 6 oU 0 7 1 68 5 9 t 4U UU 11 8 1 OO1 808 8 74 f Ma54 5a J7 U 58a8 40 lOJlO Zo l tm 7 g 6 58 Ê S l 9 01 S U 6 54 10 14 lantels Japonstoffen PELTERIJEIT G O D l A i MSTIRDAll Ti vu ralk 6 6 8 11 8 8 9 SS 10 80 10 69 18 0S 1 10 8 8 8J 07 1 43 5 8 96 8 48 9 51 10 1 IQ 80 11 08 km t W 8 01 8 58 i 10 10 11 04 18 48 19 67 1 57 I I 4 U 1 6 5 S0 46 6 44 9 35 10 3 1 08 U Am tC 8 H 9 18 9 8 10 95 ll l 1 08 l lu 8 19 8 40 4 l 5 1 5 45 0l 10 jO 11 16 19 14 in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend U SAMSOM J I U t U l K S € U l l fora H 18 88 9 16 S 18 4 38 5 49 8 00 6 86 7 10 7 86 8 19 95 8 40 3 9 6 07 7 SS 1 08 8 03 8 45 5 04 6 84 Si 5 7 64 8 08 10 14 10 59 18 00 11 16 i U J4 lOjU 10 49 11 47 14 S3 liut G e Si 7 15 8 10 8 4 18 9 81 l li lt 7 li 3 9 8 10 8 84 4 4 8 08 6 91 7 09 8 10 9 4 i iU W 6 84 6 47 7 80 8 93 8 4J 9 80 46 11 80 18 49 1 M1 8 40 8 86 8 4i 6 0 6 91 6 86 7 85 8 86 10 01 jloud 7 0i 7 81 8 18 9 1 8 lt 18 10 8118 61 IJ 1 ii 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 54 8 0 9 11 11 88 w g d LUreokl 6 18 88 7 47 8 88 0 80 10 l4 10 41 1 8 18 08 1 48 l tts S lt 4 8 4 41 4 51 8 48 0 5 7 00 5 8 48 8 81 10 08 10 46 WoordM 6 07 6 41 8 0 7 10 97 1 55 18 97 l 84 9 18 10 16 U 07 Oidow 5 8 6 58 8 17 10 86 1 85 33 J9 Qondt 6 48 7 08 1 84 MO O OO 9 55 10 48 11 18 18 1119 51 1 18 40 8 4 4 46 13 5 8 8 11 7 14 7 48 1 8 9 89 10 07 10 48 1188 Dit speciale hol lal tegelijkerttjd rechtsprekende en wetgevende macht zjjn op irbeidsgebied Het zal r en dit is zeker geheel nieuw als t ware de opperste regnlarisator worden van de arbeidsvoorwaarden Het zal do minimnmloonen vaststellen en zal hü overigens geljke omstandigheden aan den tot organisatie toegetreden arbeider de voorkeor geven boven zjn niet aangesloten concnrrenten voor een of andere beti ekking Het verschil met onze toestanden is wel heel groot VerniMeitle Berichten Fbaxkrijk Het moet in de conloirs der Kamertot een ernstig incident z a gekomen tusBchen de sociaal democraat Viviani enden radicaal Brisson naar aanleiding vanopmerkingen van don eerste aan hetadres van den laatste over wiens ontrouwaan de vooruitstrevende beginselen en zlib hoog moet tgeloopen zyn dat Brisson zichbereid heeft verklaard zich ter beschikking te stellen van Viviani ondanks z jn Brisson s zestig levensjaren Met 2272 tegen 8 53 stemmen is door de lintwevers te aint Etienne besloten tot hervatting van den arbeid en na is all s weer aan t werk De sodtaal democratische afgevaardigde Allemano zal de regeering interpolleeren over de bestraffing van den Parpchen privaat docent Lapicque ïo Parus is overleden de Inchtvaarder Tarbinaux die den achttienden Januari 1871 uit hot belegerde Parus opsteeg per luchtballon en twee nar later te Venraai In Nederlandsch lyimburg neerdaalde DUITSCIILAKD De Poolsche vereenigingen te Berlj n zullen verprnist worden door middel van een beslist verbod aangaande het gebruik der Poolsche taal in vergaderingen mot bedreiging van boete voor eiken Poolscbspreker waartoe alle vergaderingen zullen bjjgewoond worden door een politieman De pangermanist jn in hot rgk denken er nu aan aan te dringen op opheffing van de politieke rechten der Polen Denen en Elzas Lotharingers Gkoot Buittasihb Een meeting van de United Irish League die morgen zou gehouden worden te Éooskey in Ierland is door de regeering verboden bïntjënlandT 8TATEN GENEUAAL T HF K K n KI H nr Zitting van Zaterdag 21 December In deze zitting werd het algemeen debat aangevangen over de begrooting van financiën Uoudl 5 88 7 11 7 85 Uooidreelit 7 18 Kieuwerkerk 7 88 Oipella 7 85 ftollardani e 5 7 44 RoUerdamD P S 64 Rotterdun B 8 0 9 08 8 40 8 80 8 57 0 08 9 80 9 45 41 65 7 18 Kottardua Beurs RottardïBi B P aottordim M OiplIU Hlouworkwk Hoordmlit 8 a 4 8 6 80 6 04 4 58 1 41 5 01 6 51 5 11 8 04 5 17 6 10 6 96 Oouda levenh Moero SMtemiiarZeg Voortmtg 7 16 8 87 8 41 U 1 88 8 8 ff 7 8 9 08 I 7 58 9 14 ff 7 58 9 08 9 19 9 88 B d 9 7 1 46 8 16 Lcid 5 80 6 81 Oiidtw 8 85 Woerd 6 V 6 48 8 88 8 59 9 89 i 4 f n Door de heeren Schaper Zijlma en Bos die wezen op de agitatie voorrfTjin Groningen werd aangedrongen op spoedige wijziging van de niet belastbare opbrengst op de gebouwde eigendommen zoodanig dat ten aanzien der boerenplaatsen bet woonhuis wordt gescheiden van de boerderggebouwen omdat ander kapitale boerdergen worden ontlast en arbeiderswoningen belast De heer van Dedem wees op de moeieIjjkheid van afzonderlijke taxatie en oordeelde met den heer van Alphen dat door een gewjjzigde instructie de scbattingzaak volkomen is goed te maken De minister achtte de zaak niet goed Tot toepassing der wet zal niet worden overgegaan voordat de Kamer zich later na afloop der herschattingen zal hebben uitgesproken Aan den heer Hugenholtz antwoordde de minister dat aangenomen kinderen die geen feitelgke diensten verrichten vallen buiten de belasting al verrichten zö hniseljike diensten Het algemeen debat is daarop gesloten De minister erkende met den heer Fruytier de weuBchelgkheid van een mildere opvatting van art 9 van hel reglement op de Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen Hjj zal op deze aangelegenheid de aandacht van den minister van waterstaat vestigen De meerdere concentratie in het domeinbestuur door den heer Tydeman gowenscht achtte de minister niet noodig Het Hoofdstuk financién werd aangenomen en daarna het debat over waterstaat hervat Door de hoeren van Bylandt en van der Kun word met groote warmte opgekomen voor onzen nationalen plicht Om de Maatschappij Keeland te steunen en in stand te houden als nationale onderneming en vrncht van kloek particulier initatief De minister verklaarde dat mocht de maatschappij in moeilpo flnantioele omstandigheden tijdelijk verkeeren deze verholpen zullen worden langs den gewonen weg Maar de Maatschappij is bloeiend haar bestaan wordt niet bedreigd Mocht dit ooit het geval zjjn dan zal do ministor niet aarzelen steun van het rijk te vragen voor haar instandhouding Het hoofdstuk Waterstaat werd sender stemming aangenomen Heden Koloniën De leden van de Eerste Kamer der Stateiiöeneraal zijn bijeengeroepen tegen Vrgdag 27 dezer des namiddags om twee uur B i Koninklijk Besluit van 21 Dec 1901 is benoemd tot raadsheer in den Hoogen Baadder Nederlanden jhr mr W H de SavorninLohman thans rechter in de arrondissementsrechtbank te s Gravenhage St Ct De hoogleeraren P van Geer A 7 van Pesch en A E Eochussen hebben als deskundigen een belangrgk rapport uMgebracht ten geleide van de tweede vgtjaarIgksche wetenschappeljke balans van hetPensioenfonds voor Weduwen en Weezenvan burgerlijke ambtenaren i 1 06 1 14 1 81 1 80 11 08 11 18 11 80 10 18 10 8 11 89 11 89 11 19 10 08 11 86 18 84 9 O 9 48 10 16 10 86 10 33 10 48 10 9 8 39 9 18 9 47 De einduitkomst is blgkens de slotbeschouwingen dat de balans sluit met een zeer groot batig slot dat na de verplichte uitkoering aan het ajjk in ronde cgfers f 10 200 000 bedraagt Zoolang hierover niet beschikt is blgft het saldo in het Fonds en neemt dus toe met de rente ad 3 pCt gerekend ven 31 Dec 1900 Het overig kapitaal ad f 29 930 000 moet in het fonds blQven opdat dat ook in de verre toekomst aan de verplichtingen zal kunnen voldoen De uitbetaalde pensioenen zullen sterker toenemen dan de ontvangsten uit de kortingen toodat steeds meer van de rente zal noodig ziJn om het verschil aan te vullen De eindtoestand zal bereikt zijn wanneer de outvangen contributiën en de renten te zamen juist evenveel bedragen als voor de uitbetaalde pensioenen noodig is Die toestand is echter vooreerst nog niet te wachten omdat het aantal ambtenaren voortdurend toeneemt De aanstelling van nieuwe ambtenaren legt echter slechts geringen last op het Fonds Onder de ambtenaren zyn in deze balans de vrouwelijke niet opgenomen Ware dit geschied dan zou dit tot een geringe vergrooting van het batig saldo hebben geleid Nee 1 1 haar aantal echter toe zooals bg onderwgs post telegraaf en telephoon bet geval is dan zal zeggen de deskundigen hel geringe voordeel dat zg thans voor het Fonds opleveren van grooter belang worden en znllen de nieuwe aanstellingen daaraan voordoel bezorgen Dit nu kan het doel der instelling niet zjjn Bjj een volgende wetswijziging die toch niet lang kan uitblijven moge dit punt nader in overweging worden genomen hetzij dat daarbij de vrouwelgke ambtenaren althans de ongehuwde niet meer tot deelneming aan bet Fonds worden verplicht hetzij van haar te vorderen contributie worde verlaagd tot het geringe bedrag dat overeenkomt met den last die door hare verplichte toetreding op het Fonds wordt geworpen Gemengde Betichten Het nieuwste smokkelen geschiedt natuurlijk per automobiel Een bandelaar in spiritualiën uit Salon heeft daarmee echter een ongelukkig avontuur gehad Met een negentienjarige beauté maakte hij zoogenaamd een tochtje maar toen hjj aan het kantoor er accgnzen te Saint Michel was gekomen kregen de ambtenaren argwaan De man moest met zgn schoone uitstappen en zich aan een onderzoek onderwerpen Hoe het nu kwam of de beambten al te vrijpostig werden dan wel of de koopman wat zenuwachtig werd door het gevaar gesnapt te worden maar in elk geval de partijen kregen woorden ten slotte formeele standjes waarbij een veertig liters alkohol heel onverwacht uit den aatomobiel begonnen te vloeien De alkohol vatte vuur en in een oogwenk waren de ambtenaren en de smokkelaar in vlammen gehuld Hoewel ernstig gewond wist de koopman onder de paniek te Ontkomen het kantoor der accgnzen ging in vlammen op en de beambten konden nog slechts op den automobiel en de jeugdige achoone beslag leggen In het gevecht bad de handelaar zijn portfefeuille met bankpapier verloren 4 8S 1 43 1 54 86 9 14 t i 46 1 8 8 03 1 09 i O 9 8 08 19 80 18 3 1 16 10 80 ll OOl 10 46 8 48 10 54 8 5 l S9 11 43 Onlangs werd te Berlijn een medaille verkocht herinnerende aan het beleg van Hamburg in 1679 door de Denen Een sterk leger had tevergeefs getracht zich van de machtige Hansastad meester te maken raaiar had het beleg moeten opgeven De bewoners deden een medaille slaan aan den eenen kant het volgend opschrift dragend De Koning van Denemarken is te Hamburg gekomen wat hg er gedaan heeft lees dat aan den anderen kant Aan den anderen kant leest men niets De gemeenteraad van Parjjs heeft e n besluit genomen over de tentoonstellingster reinen op het Champ de Mars eu wanneer de stedelijke administratie t met die der tentoonstelling en den Staat eens wordt waarover weinig twijfel bestaat dan zal men binnen niet te langen tjd dat groote veld een geheel nieuwen vorm zien aannemen Alles wat or op staat wordt afgebroken behalve de Eifleltoren die nog verscheiden jaren behouden blijft Zelfs de Galerie des Machines een kunststuk van ingenieurswerk zal verdwijnen Van de lange zgden van het langwerpig vierkante veld worden twee banden over een breedte van 50 meters verkocht om er villa s op te doen bonwen waarvan de plannen aan de goedkeuring van den gemeenteraad moeten onderworpen worpen De opbrengst van dien verkoop waarvan de eerste 10 millioen aan de stad komen en het verdere tusschen Staat en gemeente wordt verdeeld zal bestemd zgn tot het omscheppen van het middengedeelte van het Champ de Mars en tot het aanleggen en in orde brengen der wegen er op en er om Zoo wordt het stadsgedeelte daar een fraai park met een omgeving van mooie huizeu rgker en sluit het zich over de Seine heen bij het park van het Trocadero aan Tevens is besloten dat de groote serres op den Cours de la Reine en de voetgangersbrug over de Seine zullen behouden blgven en in eigendom aan de stad overgaan Het afbellen der treinen geschiedt niet meer omdat het meermalen gebaarde dat of sommige stations twee treinen te gelgk veiv trokken wat aanleiding kon geven tot ongelukken Het hollen der reizigers om nog den trein te haten ziet men nu niet meer Ook dit gaf nu en dan aanleiding tot ongelukken Het Bestuur van de Ned Vereeniging voor wettelgke bescherming der arbeiders besloot o a voor Nederland deel te nemen aan het te Bazel besloten vergelijkend onderzoek naar den nachtarbeid der arbeidsters en naar de gevolgen der wettetüke verbodsbepalingen alsmede voor den arbeid in industrieën die schadelgk zgn voor de gezondheid der arbeiders voorts een poging te doen om de belangrijkste vak en andere organisaties van werklieden eu patroons in ons land in rechtstieeksche aanraking te brengen met hot internationaal bureau voor arbeidswetgeving en arbeidsstatistiek te Bazel Te Leeuwarden stonden Donderdag 11 terecht Harm de J en Oepke B een soort van straatdieven die er s avonds geregeld op uit gaan om op oude menschen of vrienden te loeren toj 9 40 lOJl 9 18 S6 0 48 58 10 08 Op 2 Nov jl vonden zo een gemakkelijk slachtoffer in den 61 jarigen aardappol koopman Boomsma uit Berlikum die met een portefeuille met f 500 in zijn zak naar huih wilde terugkeeren maar den laatsteu trein miste De twee straatboeven waren toen direct bjj de hand om hem een logement te wüzen maar op eeu eenzame plaats gekomen pakten ze hem beet ontstalen hem al zgn geld en wierpen hem toen in een sloot De man krabbelde er weer uit en gaf het gebeurde aan Ter terechtzitting ontkenden de twee schavuiten eerst aUes maar later toen de bewijzen te ovy jgend werden begonnen zij over en we H schuld op elkander te werpen De ambtenaar an het O M eischte tegen Harm 5 tegen Oepke 4 jaar gevangenisstraf Op Vrgdag 10 Zaterdag 11 en Zondag 12 Januari 1902 wol dt door de Amsterdamsche afdeeling van Toonkunst eeu driedaagsch muziekfeest gegeven waarop uitsluitend werken van levende Nederlandsche componisten worden uitgevoerd Het programma dat door den directeur W Mengelberg gemeenschappelgk met de heeren Bern Zweers en Dr Alph Diepenbrock is samengesteld belooft een goed beeld te geven van het kunnen der Ned Toonkaustenaron Het Amst k Capella Koor de liodertafel Apollo een kinderkoor van Cath van Rennes verleenen naast het koor der afdeeliog en het concert gebouworkest hunne medewerking Het geheel staat onder leiding van den lieer W Mengelberg terwgl als solisten zijn geëngageerd de dames Noorderwier de Haan 01denboom en Tilly Koenen en de heeren Eogmans Orelio Zalsman Dyker Hendriks M H van t Krgus Dirk Schifor André Spoor on Mossel Het programma hopen wij over eenige dagen te kunnen publiceeren De ontrée prgzon voor Leden van Toonkunst zgn vastgesteld op 1 50 voor den 2en dag en voor de matiné op Zondag Seriekaarten 2 dagen f 2 50 terwijl leden van Toonkunst op Vrijdag met eene dame vrg entree bobben Te Wateringen is een 15 jarige jongen die met paard en wagen te water geraakte verdronken Zjjn broer die er hg tegenwoordig was verloor door den schrik de spraak In De Maasbode is als hoofdartikel een opstel van dr A H van Toorenenbergen waarin deze als zjjn meening te kennen geeft dat de vaccinedwang al geen erger dwang is dan de leerplicht de dionslplicht belasting betalen en dergelgke Eigenaardig acht de schrjjver het dat bet verzet tegen de vaccine steeds is uitgegaan van een deel der Protestanten en nimmer van de Katholieken De minister van binnenlandsehe zaken haalde het geval aan dat het kind van een Amsterdamsch hoogleoraar gestorven was als slachtoffer van de vaccinatie Maar zegt dr Van T nu rgst de vraag i was dat kind volkomen gezond en was de lymphe zuiver P De alstoen gebezigde lymphe kwam uit het buitenland on niet uit ons land Aan het slot van zijn lezenswaardig opstel zegt de schrijver ledere wet is een dwang een natuurlijk gevolg van de gemeenschap waarin de menschen onderling leven En waar de regeeriug zorgt door militiedwang voor een goede verdediging door leerplicht voor eene goede ontwikkeling en door belastingen voor eene richtige huishouding der gelneenschap och laten wiJ dan niet al te veel theoretiseeren maar trachten lichamelijk lijden zooveel mogelgk te voorkomen De minister van binnenl zaken sprak van isoleeren van de poklgders bij het voorkomen dier ziekte maar is zulks dan ook geen dwang t En waar een minder bevoordeelde de zijnen moet afstaan om geïsoleerd te worden in een daartoe bepaalde inrichting met al de daaraan verbonden beperkende bepalingen op het bezoeken enz van dergelgke patiënten is dan zulks geen dwangP En wat is het gevolg van opheffing van de Verplichte vaccine P Let op Engeland waar tegenwoordig voortdurend de pokken voorkomen en zie dan naar ons land waar nu en dan sporadisch een plaatselgk geval optreedt HenschenliJden voorkomen is de ichoonste taak voor een ieder Daarom Cavaant consules En waar het in ons land reeds groote moeite koet hygiënische maatregelen goed in te voeren zg men voorzichtig met iets op te heffen waarvan men na jaren groot berouw zon kunnen hebben Yoor gewetensbezwaren moet men zeker eerbied voelen maar het groote geheel mag niet lijden door een min of meer sektarisch optreden van een gedeelte der gemeenschap Eerste Internationale Tentoonstelling voor Decoratieve Kunst te Targn De Regeerins Commissaris voorzitter van het comité der Nederlandsche afdeeling jhr Ernst van Lern ia mot den secretaris architect der aldeeliug de heer H Sluijterman naar Turijn vertrokken ten einde de plaatsruimte op te nemen die door het hoofdcomité te Turgn ter beschikking der Nederlandsche collectieve inzending zal worden gesteld en de noodige maatregelen te nemen ten einde de Tentoonstelling der Nederlandsche afdeeling voor te bereiden Het voornemen bestaat voor deze afdeeling een waardig en artistiek geheel samen te stellen terwijl tot het bgeenbrengen der collectieve inzending slechts zulke voorwerpen zalleu worden opgenomen die door oorspronkelijkheid door artistieke uiting en door degelgke bewerking uitmunten Er zullen weldra door het comité maatregelen worden genomen ten einde onze beste krachten op het gebied der architectuur der decoratieve kunsten en der kunstambachten in de gelegenheid te stellen aan deze Tentoonstelling deel te nemen en den roem der Nederlandsche kunst hoog te houden om zoodoende Nederland op waardige wgze te vertegenwoordigen Tevens zal er gelegenheid worden geboden handelsbetrekkingen aan te knoopen die voor den bloei en de ontwikkeling der inrichtingen die zich hier te lande met de versierende kunsten en kunstambachten bezighouden zoo noodzakelijk zjjn Een hevige brand heeft gewoed in eeu gzermagazijn te Malaga Het vuur deelde zich mede aar de belendende perceelon die alle afbrandden Een brandweerman is verpletterd door een vallende balk en verscheidene personen zgn gewond De schade is aansienlgk In één der afgebrande gebouwen was voor een millioen pesetas aan koopwaren opgeslagen Eon oude man die aan rheumatiek leed en niet kou wegkomen is verbrand Atje i De kolonne van Daalen heeft Meulaboh bereikt blgkens de telegrammen en dus gelukkig den tocht volbracht dwars door Atjeh van Oost naar West dwars door do nagenoeg onbekende Gajoelanden De pre tendentsultan is haar echter ontsnapt zoodat het doel van den tocht met zooveel volharding nagestreefd niet bereikt i s De groote moeilijkheden welke op den tocht overwonnen moesten worden de kwade gezindheid der Gajoes en zooveel meer ongunstige factoren waarvan wg hier met weten hebben zeker tot deze teleurstelling medegewerkt zegt het Bat Nbl Een tweede teleurstelling is liet mislukken der poging om Tjoet Nja Din te verrassen de krachtige vrouw die hot werk van haar man wijlen toekoe Oemar voortzet Aan een uit Kotaradja onder dagtcekening van 25 dezer ontvangen telegram wordt het volgende ontleend Majoor van Daalen berichtte uit Meulaboh dat ziJn kolonne 22 dezer aldaar was aangekomen Te Takengan waren geen berichten omtrent den pretendent sultan ontvangen de kolonne was daarom over Tjobola naar Beutong gemarcheerd om Tjoet Nja Din te verrassen Deze was echter gewaarschuwd Beutong werd verlaten bevonden Aldaar werd zes dagen verbleven om te patrouilleeren en te fourageeren daarna koerde de kolonne over Si Koejong en Kila naar Faja Oedeung terug Bg Blang Pandjang aan de KroeéngSeunagan ontstond een gevecht waarhg de vgand tien dooden een boaumoutgeweer en andere wapens in onze handen liet Onder de gesneuvelden bevindt zich vermoedelgk toekoe Tandi De kolonne marcheerde vervolgens via Penreumeue naar Meulaboh De vijand liet in het geheel 45 dooden met hun wapens in onze handen Onzerzijds werden niet levensgevaarlijk gewond twee marechaussees en twee dwangarbeiders Volgens geruchten uit Boven Seunangan zon de pretendent sultan bg Lengang j esneuveld zt n dit bericht vereischt evenwel nadere bevestiging De civiele en militaire gouverneur en de chef van het wapen der genie zjjn naar de Noord en Oostkust vertrokken STADSNIEUWS GOUDA 23 December 1901 De gymnastiek vereeniging Excelsior gaf Zaterdagavond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene openbare uitvoering die alleszins goed slaagde De verschillende klassen van genoemde vereeniging zoowel de opleidingsklasse voor meisjes als die voor jongens werkten mede en het deed ons goed te zien dat op het gebied der gymnastiek onder leiding van den heer Ouderkerk deze klassen vooruit waren gegaan Het werken der club leden aan de toestellen was onverbeterlgk ook het hoogspringen was een interessant nummer Een genoeglgk bal besloot dezen feestavond van Excelsior Naar wjj vernemen zal het giinstig bekende varietégozelscbap van Henri ter Hall die verleden jaar hirr met veel succes optrad op Zondag 5 Januari wederom in de zaal Kunstmin optreden In t eind der volgende maand zal door de a r kiesvereeniging te Krimpen a d Lek een openbare vergadering belegd worden waarin als spreker zal optreden de heer A W F Idenburg lid der Tweede Kamer voor het district Gouda NIEUWE ZENDING TURN COSTUMES Ook Dames en Heereii Parapluies en Handsclioenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Mo df tours van Amslcrdam Vikra Slotkra 801 80 96 V 6 8 m i ü 887 IV 8l i 4 6011 8 97V 91 DEC I VldJELami C rt Ned W 8 9 dito il il o ültc 8 flito dito dito 8 lloNao übl Goull 1881 9S 4 ITALII losohfjilng 1868 81 6 OoaTIxa Obl in p pigrlS68 dito lu lvorl868 PoaTL aAL o l met toupon 8 dito tiokot 8 85 1041 80 90 88 675 415 96V lOlV so 6J 106 119 918V 68 s 9 104 106 915 140 1091 107 105 361 1041 4 69 64 9 101 1 S 1091 1081 ll Vu 1171 109 l s Rlisi Aill Ubl Binnenl 1894 4 duo GecoDi 1880 4 dito bij Uothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 ditu Id Kouil leen 1883 6 dlti ililo dito 1884 6 Spanje Periust rhulil 1881 4 TUKKBIJ ïe r Cuur leen 1890 4 Ie eening aetie D jec leanin serie C uiuAfk Up ff oblK 189V Mkiioo U i It Sob 1890 6 ViKIsniLA Obl onwp 1881 4 AM4TBAUAII ObliKKlien 1895 8 EüTTHDAM 8tai lesii 1894 3 MiD N Air U iniloliv Asnd Arend b Tub M j Certifioten Ueli MaHlsobiiviiij dito Ara llypoiheekb p ndbr 4V j 0 ult 5l der VuroUml nd 01 HypolbiHikb p ndbr 4 Koderlaiitsi he aiiIc naud Ked Ilnudelmaaltch flito N W i Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hy lolheokb paodtir 4 Utr Hypotbookb ililo 4 UosTKNa 0 t Houg bank aand HuBL Hypotbeekbank pandb 5 Amieika Kqill hy potb pandb 4 Maiir L a Pr Lien eert 6 NlD Hall IJ 8puor Mg aand Hij tot Eipl I St 8p aand NÓd Ind 8poorweg m aand j Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 4V ITALII 8poor l 18S7 89A Eol I S Zuid llsl 8p mü A H i bl 3 PoLUM Warsohau Weeucn aand Ruil Or Rosa apw Mijl obl 4 Balliaebe dito aand Faatowa dito aand 6 I Iwang Dombr dito aand 6 Kurik Cb Amir 8p kap obl dito dito oblig 4 Amiuka Cent Pao Sp Mü obl 6 Okie k Nortb W pr Cr aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer b Eto Or SpM eert T a Illiuoia Central obl in goad 4 Louiav tNahfilH Oer y aand Mexico N Spir M j lehyp t 6 Uiaa Veemarkt te Rotterdam Maandag 23 December 1901 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 33 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a8 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit aa cent per halt Kl Vette Varkens red nan voerd ie kwaliteit 34 ae kwaliteit 23 3e kwaliteit tl cent per halfKt Schapen en lammeren wemig aangevoerd Handel in vet vee vette varkens en kalveren stadig pnjshoudend Schapen en lammeren traag Hmlijk mfrisséené Consarvetrt de handmi yolgens den hedeniaagschai stand der mtenschap is Odol pnefondervindelij k Int beste miiki mrde rerzorgitg m imdentamhn Alleen eM jn SSIS Pa en flacDn AI VEIlTi iSTIKJ PBO DEO By vonnis der Arrondisaements Rechtbank te DoRBRiiciiT van den negenden Januari negentienhonderd één is tusschen TEUNÏJE CORNELIA KgUlJSHEER dienstbode wonende te GoüDA en haren echtgenoot ADRIANUS VAN LEEUWEN broodbakker vroeger wonende te Zwijsdbboht thans te Gouda op vordering van eerstgenoemdo uitgosproken de achelMug van tafel en beA met al de gevolgen daaraan hjj de wet verbonden De Procureur van Eischeres Mr W DICKE DoBDEBCHT den 81 November 1901 Telephoonnet Gouda Abonnement 46 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rps Intorcommunaalburean Op 1 December 124 verkregen aauslui tingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten loudsche Singel i l UOTTSBUAM SPREEKUREN t t INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Echt Zeeiiwsch Tarwebrood tM eent de KM A SLEGT s Hs b st ooscluuleljrlats sn makkslykste poetsmlddel Toof HeerM n Tooral damss en Klndsrsehocnwsrlt U de Appntuur lan C H MUIIsr fc C larlls Bsulh 8tr 14 Menlgtttio nssip en fsbrleksmerk 4 Vtrtrnkur tr Nhtm laltllwi Ir iiltHiwtrfc uli Hanrw mc Mtrui otMt ir V laHmdu NIEUWE HAVEN 27