Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1901

o 86N4 Zaterdag 28 December 1901 408te Jaargang DE BDBGEMEESTER VAN i HiiASTüECHT maakt bekend dat bet vermomde bedelen onder den vorm van NIEÜWJAAHWENSCnEN in deze gemeente t n strengste zal worden g eweerd FEANSCEË STOpMVEEVEEIJ chemische W sscherij TA H OPPEmiEIMEK 19 Kruiskade Uotterdam 0 l ieT teerd doot Z M den Kouiun der Belgen Hoofddepftt voor GOUDA de neer II i Tuijsuijiu Korte Tiende weg D 7 t ecmliteit foor het toorueu en verven van alle Heeren en D meigarderoben alsook alle Kindergoederea Speciale inrichting voor het itoom n van plucbe mantelR veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni vorden naar dn nieuwite en laatste methode geverfd fiouDSCHE mum JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefooB Ho 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommerg VIJF CEINTEN Telefoon o ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TUiny i Woodirbaliim 1 in do ifuliBüle worolil bokeiul on 1 Koroüiml Onovortroffoii middel togoij 1 allo II O r 8 1 L o n r L e i e r Haaiiiekten eni Inwemig 1 IVzoowot als ook uitwoudig in l i tm 1 iilU ziektegevalien met goml gev Ig 1 I Mn to wenden l rt ierltacun 1 l t 1 per post n TUinj i Wondtfitlf bezit tioii ataiiog onbeken de ge neeakrac en liüilzimiti working Mnakt meestal elke pijulijko I n geTaarvoIlo operutio geheol OTorbodig Met 1 dc ü Kulf wuril uen 14 jtiar outl voor oiiKeiieesll k rehoudeii beeiiKezwel aa ohIuukb eou bijna 2S 1 ïenachtinR dor pijuen by wouden ontatekmgoii o iz I van allerlei aard I Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopöt vuor Nederland I Apotbek r IIRNIU SilSDKHS Rokin H Amaturd m dci A 1HIKKKY 111 Pre rulu bel llobtUcb öMUrreiok OelicTe urü peotui t ontbioileu bg het Ceutrul Depdt buu er I Hokin 8 Amaterdun India Ceylon Th e Oiicl riierning Qevestigd te Amsterdam Tg t e goedkoopiite TUBE in t yebrulk is dio van bovengenoemde Onderneming Zjj besimart 25 pOt om hare booge tunninegebalte in kracht on gei r 16 pCt in prjjs vergeleken met andere Theesoorten Bijzondero aandacht 8 v p te vestigen op io lUBLANOM van 1 en IXS per Kilo Verkrijgbaar te Gouda by P A WJIJÏEN Tnrlraarkt Ondergeteokonde beveelt ioh beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOI PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderljke sohotels en alles wat tot bet koksvnk behoort deavorlangd met bijlovering van Berviee zilver tafellinnen enz Aanbevelend Gerard Pinksen ri£ i i3 TJiz Eisr tOoedkoopsteeniolledst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen aU haiteD de aiad met gegloten vageni A ÖRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AIUm trordt teaen Tratup rt schade venekerd Westhaven 128 Cuisinier Gonil sclïe Melkinrich ting Wj i Hiermede berichten wij dat geduieiide de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag de melk alleen s morgens bezorgd wordt jiIII III I III Eerste Hederlandsclie Onderlinge WEEVEIIZEKERI IG Maatschappij geveatlgd te GBAVENBAOE Kantoor LAURENS REAELSTRA AT t De Ml vergoedt met een omslagpremie vastgesteld voor het loopende boekjaar niet alleen koeien tegen gewone ongevallen en sterfte maar bovendien tegen tuberculose bij afkeuring na slachting 90 pCt der werkelijke sohade De MO verzekert collectief in massa halfjaarlijks en tegen hemelvuur Koeien met 90 pCt uitkeering f 2 per f 100 per jaar Paarden met 90 pCt nitkeering f 2 80 per f 100 per jaar Faarden eau hooge waarde van f 400 tot en met l 2500 met 90 pCt uitkeering f 2 80 en met 70 pCt ultkeering f 2 20 per f 100 per jaar Inlichtingen ten kantore der MO en bü H H Agenten COMMISSARISSEN en DIRECTIE De Stede ijke Hypotheekbank Gevestigd te s GRAVEN HAGE Volteekend kapitaal EEIT MIL LIOEU GÜLDEIT W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr 1 U VEEGENS F J O BOSMAN L DROOGLEEVEH FORÏOMN H L ENTHOVEN H Lzn J C F KNAPP Ja Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M O OBBEEN Mr F W J G SNIJDER VAN WIS8ENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTER en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerête hypothecaire geldleeningen op Huizen en Landerijen tegen billijkevoorwaarden zonder vooruitbetaling van rente Geeft 4Vs pet Pandbrieven uit tegenden koers van fOlVa pel deze Pandbrieven zyn behoudens de bepaling van art 2 der Statuten tUet afioi baar vóóf Jan 19 il 1 Inlichtingen te bekomen te GOODA bü de Firma M J OOIhH Va Uireetturen j Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN G L DE WETSTEIN PFISTER waarnd mwi i M irwiB I H I I 1 W l Win D or Ciirah l m i Mnb vol 1 MM E t Olplom n Ooud BekrooiKi PRAEPARATEN VAN t W V ïoowel bi kinderen nli volwaisenen gebrek MP eetïutt elechlO t ipilaverterihe zenuwhoofdptjn ter vergterking na riekte of kraambed koorta en hare gevolgen E QUINA LAROCHE FSRRUQINEUX m bet luionder tegen Bloedgcbr k Blcekxucbt F kwalen tan Krltiachen lecfUJd ent Verkrijttbaar m flacona jt l QQ en X L PI Iflkl nC Si ra o TOtd2aam Teraterkend aangenaam vmi imaak yoor dagelijkicb gcb ik p V vw ooml voor kinderen a wakken en klicrachtlgc geatellen icer aan te be P velen AU gaoecikrachtlge drank bij atoorniaaen der apljaverterlngaorganen en dlarrhce ook 4 L TTOor ïuigelingcn en kleine kinderen Pnj per bui a Kyr ƒ 1 70 i lCgr 0 9 X A Kgr 0 60 F Chemlech Mf lkcilSk t Speciaal voor Kindervoeding in buaaen k H Kgr O ÖO P Acihmsi C tffarf Üt n Het rookeneenerhal c cigarette Ii voldoende terbaatrij t f R l ding van de hevlgsta aanvallen ym Aithma atc U F doosjes a Ö fiO en O 6O t Tamarinde Bonbons pr purgatiep tegen v topping Aam E y beien Mlgfatne Congeatlesetc vtwalookahlaxant F voor kinderen bewijien de Tamarinde Bonbons v n KR AEPF lEN HOLM bclanKrijke diensten P daar de rorm voor het kind begwrl tjk en de smaok aangenaam n Pnji per dooije Q OO en ƒ 0 60 QAlttilglr Paci niAQ algemeen erkend ali het BESTE huiimiddcl J Verkoudheid en Keelpljn het la een aiymoploaaend en verxachtend middel bij Uitnemendheid uiuluitcnd in H l n flwcbj verkrijgbaar Pnjs 0 30 per fleschje Pt f raépartttéM mm KRAEPELtCN k HOLM te Zciat ti H atttm vooraiM rm ttpotk ltrt m Srofüim KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AhlÉÉJl Dit goede oude Huifitl k clit Yerkoud enkel Huisgezinont jQi chen i 1 25 75 HHApothekerSyÊ Te Amster yKljljB ban v TuylIjygïSn KM j mm middel tegen Bheiw V held enz mag in g en breken In fleaKV et en 50 et bij I Wjaw en DrogiBtea kB WslK dain bij Oé j BpB l W eiM Co füSI ROTTERJAH h V r T ii i r GEEN BETER ADRES voor alle soorten SCHOENWEEK dan hel SoorèraknL ié Schoen en UaiTeomafuiig Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steeds voorradig al e soorten WINTER ARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk DE WeEOSCHAAL Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk EENISEEFDTTAKTEEB Men wordt verzoeht op t HERK te letten DIT BÜT MaOUUJS V4S M KAVKNSVVAAY ZONEN V GOBINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van § tMP tn een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr fl voorzien van nevenstaand Vlerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoerioK van geëerde orders aanbevelende i C BIJL voorheen J BKEEBAART Lz Wie zeker ayn wu d Ecbt Eikel Cacao te ontvangen lesamen gesteld en na vele pr Bfuenüngen in den handel gekomen ondei deii naam des aitvinders Dr Mlohaelis vervaardigd up da besta machines in het wer ldberoemde ètabblisaement van Oebr Stollwerck te Keulen licht Eikcl Cacao in vierkanten bussen Den Eikul Cacao a met melk gekookt een aangename gezande drank tooi dageiykach gebruik een t 2 theelepsla vaa t pcBder Toor een top Chooolate Al geneeakracbiige drank bij geval van diarrbee ahieiits met water te gcbmiken Verkrijgbaar bij de voornaanMla H 1 Apotbekars on f Ko V I profboajea t 1 80 c 0 90 oi ass Q neraalT rtegenwoordig r vosr Nederland Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvcistraat 103 IN HET MAGAZIJN De Avondster zgn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van at f T TO en hooger GASFOKIMUIZEV met prima zuinige branders GASOBNAUBflTMS in ruime keuze voorbanden tiruulc Gloelllchtbranilcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerd PAUyES en KETELS gwaarborgd giftvrS Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter jM H Hieuw onovertroffen S Prof Dr Liebers ialbekeud n UIQW SSACBT II IZIB I Hl Ijy tot voortdurende radicale en P h xekere genezing van alle zelfs HgÉ H de meest hardnekkige xenuw KVAI giekteilf vooral ontstaan door Mi8f afdwalingen op jengdigcn leeftgd folale enezing tan elke zwakte Bleek idcht öenaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjo slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz üit voerige prospectnBsen rrij ipcr fMob 11 1 B 37 dubbele ftwl fl 8 OnlraI DepSt Matth d Vegto Zaltbomnisl Dcpöt i M Cléban t Co Kotterdim V Hippel Grajenhage I Ualnimaos de Jong J C n Bottardi Wolirk Co Ooad en bü alle drogisten Gon Drnk van A BRINKMAN Zlj Meuwjaarswensclieii In het nummer van 1 JAIUARI f 009 dal in den morgen vau I Januari a § verseiiijnl zal weder gelegenheid bestaan tot het plaatsen van ITieuwj aars wensclien h 35 et per 5 regels Vroegtijdige opgave wordt verzocht De t ltgevers HLAMER van ARBEID B o U vr n K Il M V K M te GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gelet op artikel 11 van het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuurders van de navolgende bedrjjven het bewerken van Hout Steen en Metalen het Schilders Behangers Stuka doors Mnndenmakers Eietwerkers Aardewerkers en Straatmakersbedrijf het ontwerpen van en het houden van toezicht bij het uitvoeren van Bouwplannen de Boek en Conrantdrukkerijen de Aardewerk en de Pijpenfa bricage aan hunne verplichtingen om vóór 16 Januari a s eene lijst of zoo noodig lijsten op te maken van de namen en van de voornamen der mannelijke en vrouwelijke personen die in hun bedrijf binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons of in faun dienst als werklieden werkzaam ziJn geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bonwvak betreft gedurende het laatste tijdvak van zeven maanden dat in dat bedrijf is gewerkt en om die Ijst of lijsten v66r FEViLLETOX I indelijk Gevonden Geloott gij dat het mij aanRcnaara ïs u te moeten openbaren wat men anders voor elke vrouw verbergt f Denkt gij dat het mij onmogelijk zoi zlin geweest er iets op te verzinnen om de onhandigheid van mijn bediende goed te maken en mijzelf voor den gever te laten doorgaan P Indien ik dit niet doe doch u onomwonden de geheele waarheid blootleg doe ik zulks omdat het gevaar ten toppunt gestegen ia en redding slechts van u te verwachten is maar daarvoor moet gij volkomen van alles op de hoogte zijn Signora Biancona staat op bet punt naar Italië terug te keeren En Roinhold deelde mij looeven zyn voornemen mede in Italié zijn studièn te gaan voortzetten Is het verband tüsschen die twee feiten u nu duidelijk tUa vloog van schrik op en riep met wanhopigen angst tNeen neen dat kan dat mag hij niet doen Wij zijn immers man en vrouw V Dat mag hij niet herhaalde Hugo Wat kent g de mantien slecht en vooral uw eigen man Vertrouw niet M veel op het recht dat de kerk u gaf 5 ook deze macht heeft hare grenzen ca ik geloot dat Beinhold die reeda overtchreden 15 Januari a s te zenden aan Burgemeester en Wethouders voornoemd Op de losten mogen niet vermeld worden zy die gedurende den bovenaangegeven tyd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bg hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder zgn werkzaam geweest Op de Igsten behoeven niet te worden vermeld zg die geen ingezetenen des Rüks ol geen Nederlanders zgn of op den 15 Fcbrnari a 8 den leeftgd van 25 jaren niet zullen hebben bereikt Zjj die gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft niet gedurende bet laatste tgdvak van zeven maanden dat in dat bedrgf is gewerkt in het bedryf van hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder werkzaam zjjn geweest en die aanspraak kannen maken om op eene kiezerslgst voor de Kamer van arbeid te worden geplaatst worden ef voorts aan herinnerd dat zy daarvan v6ór 15 Januari a a aangifte kunnen doen bg Burgemeester en Wethouders voornoemd De formulieren dor Ijjsten en der aangiften zgn vanaf heden ter Gemeente Secretarie kosteloos verkrijgbaar Gouda den 27 December 1901 Ss Bargemeester en Wetboaders voornoemd E L MARTENS r i ijii ii r i f KAMER VAN ARBEID VOO DE EN te tiOVits BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gelet op artikel 11 van het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuurders van de navolgende bedrijven het vervaardigen van Kleederen Hoeden of Schoenen de Wasch en Strijkinrichtingen de vervaardiging van Touw Koord en Kaarsenpitten de Garenspinnerijen de Kaarsenfabricage aan hunne verplichtingen om vóór 15 Januari a s eene lijst of zoo noodig lijsten op te maken van de namen en van de voornamen der mannelijke en vrouwelijke personen die in hun bedrijf binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons o n hnn dienst als werklieden werkzaam n geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar en om die lijst of lijsten v66r 15 heeft gij kunt u geen voorstelling maken van dien gloeienden demonischen hartstocht die den man alles doet vergeten en opofferen Biancona is een dier naturen die zoodanigen hartstocht inboezemen en hier wordt zij gesteund door al datgene waarvoor Reinhold eigenlijk leeft muziek kunst en idealen Noch kerk noch huwelijksakte linnen hier helpen als de vrouw zichzelve niet weel te beschermen gij zijt zijn vrouw de moeder van zijn kind Misschien luistert hij nog naar uw stem waar h anders naar niets meer hoorf Tranen vloeiden langzaam over haar wangen toen zij nauw hoorbaar antwoordde lk zal bet beproeven Hugo ging vlak bij haar staan ilk ben mij be wust heden misschien alles wat er nog van vrede hier in buis was verstoord te hebben sprak hij vol ernst honderden vrouwen zouden in dit geval zich ra deloos in de armen barer ouders werpen om in vereeniging met hen of wel alleen haar man de les te lezen en een ontknooping teweeg te brengen die den laatsten band verbreken en den man onherroepelijk het huis uitdrijven zou Ik weet Ella dat gij niet zoo haiidelen zult en daarom waagde ik bij u wat ik niet bij een andere vrouw gedurfd zou hebben Gij moet zelf weten hoe Reinhold te behandelen en hoe tot hem te spreken maar laat hem niet van uwe zijde wijken I iat hem niet naar Italié gaan EUa verlwrg het gelaat in haar handen de jonge kapitein iiegreep dat deze strijd alleen gestreden moest worden en verliet het vertrek Toen RemhoU een half uur Uter uit het kan Januari a s te zenden aan Burgemeester en Wethouders voornoemd Op de lijsten mogen niet vermeld worden zjj die gednrende den bovenaangegeven tiJd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bij hetzelfde hoofd of denzelfden beslnarder zjjn werkzaam geweest Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld zü die geen ingezetenen des Rijks of geen Nederlanders ziJn of op den 16 Februari a B den leeftijd van 26 jaren niet zullen hebben bereikt Zij die gedurende bet laatstverloopen kalenderjaar in het bedrijf van hetzelfde hoofd of denzeUden bestuurder werkzaam zijn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eene kiezerslijst voor de Kamer van arbeid te worden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór 15 Januari a s aangifte kunnen doen bij Burgemeester en Wethouders voornoemd De formulieren der lijsten en der aangiften ïM vanaf heden ter Gemeente Secretarie kostelooH verkrijgbaar Gonda den 27 December 1901 Bnrgemoeitet en Wethouders voornoemd De Burgemeester S L MARTENS De Secretaris BROUWER tiWii t imfwin tirrt i miyrt m Buiteiilandscli Ovcralcht Kitchener seint onder dagteekening van gisteren uit Johannesburg Generaal Rnndle meldt dat do Wet den 24sten aan het hoofd van een groot aantal Boeren het kamp van Pirman te Tweefontein stormenderhand heeft genomen Ik vrees dat de verliezen aanzienlflk zjjn Do troepen onder Firman bestonden uit 5 compagnieën yeomanry met een veldstuk en een automatisch kanon en bewaakten de blokhuis linie van Harrismith naar Bethlehem Twee compagnieën lichte hiiterij zijn vertrokken om de Wot te vervolgen Gornchten over do vredesonderhandelingen blijven nog altp aanbonden Ze worden thans altijd volgens Daily News gevoerd op den grondslag van do stichting van een landbouwstaat voor de Boeren ten noorden van Pretoria onder Britsche suprematie Het blad voegt erbjj dat voorstellen in dezen geest zijn gedaan an de Boeren doch door hen zjjn verworpen De Birmingham Post het orgaan van Chamberlain beweert dat tnsschen Londen toor kwam lag de ruiker op zijn eigen talel en hij nam dien mede vast overtuigd dat Jonas hem daar neergelegd had Ella zat inmiddels bij het bedje van haar kind en wachtte niet totdat haar man haar goeden dag zou komen zeggen dergelijke attenties was zij sedert haar huwelijk n et gewend maar zij wist dat hij altijd even naai zijn kind kwam zien alvorens uit te gaan De jonge vrouw gevoelde slechts al te goed dat zij zelve in de oogen van haar echtgenoot niets beteekende dan alleen als moeder van zijn kind zij gevoelde dat de liefde voor dat kind het eenige was waardoor zij een zekere macht op hem bad en daarom had zij juist deze plaats gekozen voor dit lastig en pijnlijk onderhoud want hier kwam hij zeker Maar heden zou zij hem vergeefs wachten Reinhold kwam niet Voor het eerst vergat hg zijn kind goeden dag te kussen vergat hij den laatsten en eenigen band die nog tusscben hem en zijn vaderland bestond in zijn hart was s echts plaats voor één gedachte Signora Biancona De opera ging uit een stroom van menachen verdeelde zich over de verschillende wegen en de rijtuigen kwamen van alle zijden aanroUen om de bezoekers huiswaarts te voeren In den schouwburg was geen plaats onbezet gebleven want het was dezen avond de afscheidsvoorsteUing geweest van den Italiaanschen troep en geheel H had den vertrekkenden kunstenaars en bovenal der schoone primadonna nog eens willen toonen boezeer zij en Berlijn op grond van de geheime clausule in het Dnitsch Engelsch verdrag onderhandelingen worden gevoerd met hot doel om tot een regeling van de Znidafrikaanache zaken te komen Of Chamberlain en Rosebery samen in eenzelfde ministerie zitting zouden knnnon nemen f Met deze quaestie houdt men zich thans in Engeland bozig De Fortnightly Review bevatte onlangs oen artikel waarin betoogd werd dat de dag zonder eenigen twijfel eens zon aanbreken dat beide staatslieden een alliantie zouden sluiten Zy hebben toch dezelfde aspiraties en hun politiek is volkomen gelijkluidend Het geheele Britsche volk zegt de Revieuw wenscbt lord Eosobery weder aan het bewind to zien komen maar wat bet allerminst wenscbt is dat Chamberlain uit de regeoring zou treden Mochten de twee mannen soms tegen elkander ingenomen zjjn dan zal de koning w l weten hen tot elkaar te brengen Do Daily News dit plan besprekende zegt dat een ministerie Chamborlain onbestaanbaar zon wezen aangezien het te veel tegenkanting zou ondervinden Het zou tegen zich geschaard zien de oud conservatieven de Ieren de onafhankelijke radicalen en de arbeiderspartij terwijl ook een geweldige oppositie ci h in het land mU ion doen gevoelen Dat Rosebery en Chamberlain er wel toe te vinden zouden zjjn om vrede te sluiten wanneer slechts de een aan het bewind kon komen de ander er aan k m blijven is gemakkelijk aan te nemen beider verleden wijst er op boe gemakkelijk zij van opinio veranderen De pogingen om Dnitschland te isoleeren hebben den bekenden Arthur Levysohn ongerust gemaakt hetgeen blijkt uit zijn wekelijksch overzicht in het Berl Tagebl De geruchten over een verstandhouding tusscben Engeland Frankrijk en Italië bevallen hem niet maar nog minder het succesvol streven van Frankrijk om Italië in het gevlei te komen Al weet bü wel dat Frankrijk iets anders bedoelt dan Italië en dat ItaUe voor Frankrijk s geruststelling in zake Trïpolis niet zijn uittreding uit het drievoudig Verhond wil betalen toch schijnt Levysohn van oordeel dat bot drievoudig Verbond wel eens vaster stond dan tegenwoordig het geval is In ieder geval moet Dnitschland waakzaam zijn en niet in valsche rust insluimeren hun zang en spel op prijs gesteld hadden Men kan er onmogelijk doorheen zei doctor Welding die juist met een anderen heer de trap atkwam Zoo n gedrang is levensgevaarlijk laat ons nog even wachten Beiden traden in een der diepe en donkere nissen in den gang waar vöiïr hen reeds een daine een wijkplaats had gezocht hoewel eenvoudig verried haar kleeding toch dat zij tot de hoogere standen der maatschappij behoorde haar gelaat werd angstvallig door een sluier bedekt terwijl zij blijkbaar het gewoel ontvluchtte Angstig drukte zg zich tegen den muur toen beide hecren naderden die zonder op haar te letten hun gesprek voortzetten Ik heb het altijd wel voorspeld dat die Almbach een groote vlucht zou nemen zijn tweede stuk is reeds veel beter dan het eerste dat voor een beginner reeds de moeite waard was Nu hij kan tevreden zijn Het is waar iedereen is het met gegeven een Biancona te vinden om haar beste krachten aan zijn stuk te wijden en dan nog wel bij haar afscheidsvoorsteUing zijn succes was daardoor van den aanvang at verzekerd Nu ik geloof dat bij het aan dankbaarheid niet laat ontbreken zoo zegt men ten minste ledereen voelt zich geérgerd dat hij zoo geheel beskg op haar legde en ik ben waarlijk benieuwd hoe dat zal afloopen als zij naar Italië terugkeert Dat is gemakkelijk te raden Een ontvoering in optima torma D inkt ge dat hij haar ontvoeren zal V vroeg de ander ongeioovig Worit vtnolgd