Goudsche Courant, maandag 30 december 1901

No 8686 Dins l g 31 Deèember lOOh 40ste Jaargang Opentere YerkoopiBgl QOUDSCHE MELK 1NR1CHT1N6 fiOMCiHE mmm DiieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken rclefoon o 8t De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN TelefooB R H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd TK GOU BA op MAA N0AÖ 30 DKCKMBEE 1901 des morgons te elf oren in het Koffielmis HARMONIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN ÜROOGLEEVER van d navolgende Onroerende goederen allen te Oouila gelegen en wel No 1 Een voor alle zaken zeer gunstig gelegen WIKHËLIIUIS en EEF aan den Kleiweg wjjk E No 26 groot 81 Centiaren Terstond te aanvaardenNo 2 Een achter voormeld pand in den gang aldaar gelegen PAKHUIS en ERF wjk E No 25 groot 1 Aie 60 Centiaren Terstond te aanvaarden No 3 Een enkele jaren geleden vernieuwd goed onderhouden WOONHUIS en EKP in de St AntUoniestraat wök O No 139 To aanvaarden 1 Fehroari 1902 of zooveel vroeger als met den verkooper zal worden OToreengokomen No 4 Een PAKHUIS en ERF in de Lcmdnlsteeg wgk M No 200 groot 68 Centiaren Terstond te aanvaarden Nos 5 tot 11 Zeven naast elkander staande HDIZEN en ERVEN in het Haagsche poortje aan den Kleiweg wjjk E Nos 30 tot 42 elk met een stnk GKOND voor elk Huis gelogen AUen verhuurd bij do week elk voor f 1 No 12 Een WOONHUIS SCHUUR ERVEN en TUINTJE aan de Boelekade tegenover de Sociëteit Ons Genoegen wjjk U No 215 Te aanvaarden 1 Maart 1902 ol zooveel vroeger als met do verkoopers zal worden overeengekoaien No 13 Een WOONHUIS en ERF met alzonderlSk BOVENHUIS aan het Rotterdamsche Veer wijk O No 549 en 549a Verhuurd bö de week beneden voor I 2 25 n boven voor t 1 1 J No 14 Een ruim ingericht Winkelhuis ERF en groot perceel GROND aan de Spioringstraat en strekkende tot de Tuinstraat W k F No 92 groot 2 Aren 76 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1902 En No If Een ruim en goed onderhouden tot volerlei doeleinden geschikt en ERF aan de Peperstraat Wjjk K No 79 groot 1 Are 54 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1902 ol zooveel vroeger als met den verkooper zal worden overeengekomen De perceelen zjjn te bezichtigen 24 27 en 28 December aanstaande van 10 tot 3 uren en op den vorkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOJLEEVER te Gouda IN HET MAGAZIJN De Avondster i n heden ONTVANGEN eene Iraaie Collectie GASKACHKLS met en zonder afvoer van af 1 T SO en hooger GASFOUiXDIZE met prima zuinige branders GASOBlf A MEUTEN in ruime keuze voorbanden ironie Uliieilk lilbrandirs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model af nniUleeriU PANKES en KETELS gwaarborgd gUtvrtJ Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF m Sasfltter f Wie werkelijk p r ij s stelt een te hebben laat zich fotografeeren in do VtUarafitcke HuHêtiurtchUng STXJIDXO m 1 V D WAALS Fl SINGEL 661 TU ngSMUGEL Tel Ho 2 1 Dagelijksche levering van Prima Onvervalschte Melk VOLLE ZOKTK MKLK 8 cent per Liter TAPTE MELK 4 RAllNEMELR 3 Steeds vevsch verkrijgbaar Prima kwaliteit TAFELBOTER uit gepasteuriseerde Room gekarnd 1 50 per K G Keukeiibolei 1 4 0 per Ü Ci Geregelde aflevering van alle Kaassoorten Prima kwaliteit GOUÖSCHK KAAS 0 40 eeiil per K GHjne Kdaminer Kaasjes ƒ 110 per stuk llooiiikaasjes 0 80 Prima kwaliteit GRUYÈRE RAAS 60 cent per K U Uitsluitend levering van BOTEH onder controle van het Botercontróle Station in Zuid Holland f Confiseur Hpogstï aat i OliDEJIAAItiSAVON Warme AppelboUen Saucijzenbroodjes Berliner Bollen AppelbeiamMs Sneeuwballen enz W Schotels en alles wat tot het vak behoort Vroegtiidig e bestellingen verzekeren een goede uitvoering AANBEVELEND Eerite l derlaii l§ehe Onderlinge WEKVEIIZEKKHl G Maatschappij geve Hud te h GBAVENHAOE Kantoor LAUHENS IlEiAKI STltAAT 1 De M j vergoedt met een omslagpremie vastgesteld voor liet loopende boekjaar niet alleen koeien tegen gewone ongevallen en sterfte maar bovendien tegea tuberculose bij afkeuring na slachting 90 pCt der werkelijke schade De Mij verzekert coUeotief in massa hairjaarlijks en tegen hemelvuur Koeien met 90 pCt uitkeering f 2 per f 100 per jaar Paarden met 90 pCt nitkeering f 2 80 per f 100 per jaar Paarden van ho ge maarde van f 400 tot en met f 2500 met 90 pCt uitkeering f 2 80 en met 70 pCt uitkeering f 2 20 per f 100 per jaar Inlichtingen ten kantore der Wi en bg H H Agenten middel tegen Bhemna hetd enz mag in geen breken In fles a 0 ± bij Drogisten dun bij Oi WeiuftCa ROTTERDAM Dit goede oude Huistlck Jicht Yerkouilenkel Huisgezin onttchen i 1 25 7S HH Apotheki Te AmaterbüljV Tuyll f AD BKITEl COMMISSARISSEN en DIRECTIE o p 2 ANKER PAIN EXPELLER P H OFTMAI I en ZiK i Kleiweg GOUDA AANLEG en ONDEUHOUD van TÜIITE STEEDS ÖROOTE VOORRAAD Hollandsche en Eraii§ehc Bloemen Anilseplisclie Tandpoeder en Antiêepllseli Mondtiucluur van E ASSDTO Tandarts t Oravenhage OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwjfraat Gonda GEEN BETER ADEES voor alle soorten SCHOENWERK dan hel NoorilbrakDlsch ScIim i m LaanenmagaziJD Kleiweg E 30 tegenovei de Kleiwegsteeg Steeds voorradig al e soorten WINTEBARTIKELEN en OVERSCHOENEN merk iiE Weeuschaal Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aaagemeten werk H H Eederijkers IN DEN SLAPENDEN OS OF De getopte Itaad v ifl Klelsensleln Kluclitspel in één bedjjf Dooa S BO VSEMA JPxLjs 50 Cerit Uitgave IIjH J nHI U E Êi K3j GOUDA Bü alle soliede Boekbandelareu voorhanden P P SOOS ÏI EN DEW EG 59 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID milvd jo ïernikkeld BRin ll MüTi L Petroleum Kachels OÜIEJAmVQHD W arme APPKLBOLLEiN en Saucijze broodjes van S tot O uur l ij BESZELZEN GOUWE 65 tfcaj J f o 1KB OU UK 9 m SCHIEDAMMER GENEVEE Merk t NiaHTOAF VerkrijgbMr bg t M PEETERS Jz N B Als bewiJB vaa eahtheid it j p oaohet en kurlc steed TO h CHIEDAM I liennn dan naam der Fiiwi P HOPPE Punch Punch f iroop eu CITEOEN PTOCE f 0 80 1 00 1 20 1 40 en 1 60 per lit Aanbevelend Firma C L0UIIË S ÏELEPHOON No 28 in l l TI il St IJioniiemcnts VoorstelliDg Donderdag 2 Januari 1302 Koninklijke Vereeniging BET NEDERLANDSen TOONEEr te AmBterdam m FAKKHIOO P Tooneelspel in 4 bedrijven Aanvang acht nnr ff Gewone bepalingen en prijzen Gouda Druk van A BRINKMAN Een zware lasl voor de Post zijn de Nieuwjaarskaartjes Naar schatting zijn er op 1 Januari aan het kantoor alhier ora en bij 200 000 kaartjes gefrankeerd dus ter waalde van f 4000 Om in enkele dagen door dien berg heen te komen kan het Qoudscbe postkantoor over een paar hulpbestelleri beschikken ËD al de beambten hebben ter wille van die Nieuwjaarskaartjca een week lang arbeidsdagen van 18 uren en meerl Vergeet daarbij niet dat elk kaartje ter post ten minste door tien paar handen moet gaan voor stempelen sorteeren bestellen enz En bedenk dan hoe storend dit ook op den gewonen dienst moet werken daar hier de eerste dagen in plaats van slechts 3 bestellingen plaats hebben Wilt ge een goed werk doen voor de post ambtenaren laat dan daarom uw kaartje afdrukken in de krant als Nieuwjaarsadvertentie Ge slaat dan niemand over Uw wensoh komt preoie op tijd wat zelfs met de gekruiste kaartjes niet t geval kan zijn mmai die maatregel van t hoofdbeatuot is volslagen ondoelrantig En t komt u nog goedkooper uit bovendien INSCHRIJVING VOOK DK Natio nale M ilitie TWEEDS KENNISOSVINO BURGEMEESTER en WKTHOUDERS van Gouda Gesicn Art 17 der MILITIEWET 1901 Brengen de navolgende bepalingen dier Wet ter atgemeene Iwnnia Art 13 Voor de militie wordt ingeschreven lo ieder minderjarig mannelijk Nederlander die binnen het Rijk in het Uuitsche Rijk ol in het Koningrijk België verbluf houdt ao ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader moeder of voogd binnen het Rijk in het Duitsche Ryk of in het Koningrijk Heigie woonplaats heeft to ieder meerderjarig mannelijk Nederlander die binnen het Rijk in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk België woonplaats heelt 40 ieder mannelijk ingezetene niet Nederlander 100 hij op den m Januari van het jaar het 19de tevensjaar was ingetreden en niet verkeert in FEViLLETOK ICindelijk Gevonden Hij zag haar uitvorschend aan j het veinzen ging haar slecht af want doodsbleek bevend over geheel haar lichaam stond zy vóór hem zootlat Reinhold zonder veel moeite de waarheid raden En gij zïjt dus alleen daarom gegaan Wilt ffij mij misleiden of jezelf Die geruchten zijn dus reeds tot je doorgedrongen en ge hebt met eigen oogen willen zien Natuuriyk dit kon je niet bespaard blyven Zijn gelaat stond weer somber en zwaarmoedig als gewoonlijk hemelsbreed verschillend met dat van straks toen hij door bewonderaars omringd trotsch was op zijn overwinning Waarom antwoordt ge niet P hernam hij gelooft ge dat ik Uf noeg ben om de waarheid te k ocl enen i Om je te sparen zweeg ik nu ge toch alles weet wil ik spreken Men heeft Je verteld van de jonge kunstenares aan wie ik mijn eerste succes en mijn overwinning van heden dank God weet wat men je geaegd heelt en gij beschouwt dit alles natuurlijk als ten halsmlsdaad iNeen maar wel als een ongeluk Ann kind sp k hij op medelijdenden toon ie vader heeft niet tot ie geluk bijgedragen gij h dt een man moeten hebben die zich in het een der bij art 15 omschreven gevallen Ingezetenen is voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 40 A de binnen het Rijk verblijf houdende minderjarige niet Nederlander a wiens vader moetier of voogd binnen het Rijk woonplaats heelt en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in het R k of de koloniën ot bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gehad heett b van wiens ouders de langstlevende bij zijn ofhaar overlijden in het hierboven onder a omschreven geval verkeerde al verkeert zijn voogd niet in dat geval of al is deze buiten s lands gevestigd c die door zijn vader moeder ol voogd verlaten is of die ouderloos is of in wettelijken zin geen vader ot moeder heett en van wien niet bekend is dat hij een voogd heett indien hij gedurende de vooralgaande achttien maandenm het Rijk verblijf gehouden heett B de meerderjarige niet Nederlander die binnen het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de vooralgaande achttien maanden in hei fCijk of de koloniën ot bezittingen des Rijks in i dere werelddeeten gehad heett Voor minderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hij die mmderjarig is in den zin der NederlanOsche wet Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder B gehouden hij die meerderjarig is in den zin van voormelde wet Art 14 De inschrijving geschiedt lo van hem bedoeld in art 13 eerste sinsnede 10 zoo hij binnen het Rijk verblijC ud t on zijn vadfflr tooeder of Voogd aldaar waU OËfcèrlieeA in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd zoo hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn vader moeder of voogd elders dan binnen het Bijk woonplaats heeft in de gemeente waar hij verblijf houdt zoo hij door zijn vader moeder ot voojjd verlaten is ouderloos is of in wettelgken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend IS dat hij een voogd heeft in de gemeente waar hij verblijf houdt zoo hij in het Duitsche Rijk verblijf houdt in de gemeente Amsterdam zoo hij in het Koningrijk België verblijf houdt in de gemeente Rotterdam 20 van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede jq zoo zijn vader moeder of voogd woonplaats heett binnen het Rijk in de gemeente der woonplaats van vader moeder of voogd is de woonplaats van vader moeder of voogd in het Duitsche Rijk in de gemeente Amsterdam is zij in het Koningrijk België in de gemeente Rotterdam 33 van hem bedoeld in art 13 eerste zinsnede 30 zoo hij woonplaats heeft binnen het Rijk in de gemeente zijner woonplaats zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Rijk in de gemeente Amsteriam zoo hij woonplaats heeft in het Koningrijk België in de gemeenie Rotterdam 40 A van hem bedoeld in art 13 eerste zin alledaagsche schikken kon en in plaats daarvan ketende het noodlot je aan een man die met ge weid een anderen weg uitgedreven wordt Gij hebt gelijk dit is een ongeluk voor ons beiden Dat wil zeggen ik ben jouw ongeluk die ïinderc zal wel beter de kunst verstaan je gelukkig te maken Reinhold trad terug Gij vergist je en beoordeelt de verhouding tusschen Stgnora Biancona en mij verkeerd deze was en is nog steeds van zuiver idealen aard Wte anders zegt is een leugenaar et scheen alsof Ella b zijn eerste woorden ruimer ademde doch bij de volgende kromp haar hart jneen Zij wist dat haar man niet tot een leugen ïn staat was en geloofde dus aan het ideale dier verhouding doch hoelang zou dat nog duren Zij had dienzelfden avond die schitterende onweerstaanbare oogen gezien had haar al de schakeeringen der hartstocht zien doormaken en begreep dat wanneer de rol van geluk aanbrengende Muze haar niet meer voldoen zou zij iets geheel anders voor hem zou worden Mijn liefde voor Beatrice sprak hij zonder te bedenken hoe diep die woorden grieven nioesten 1 verandert niets aan uw rechten Die liefde geldt de muziek door haar verpersoonlijkt het beste en edelste van mijn leven het ideaal En wat blijft er dan voor je vrouw over i Hij zweeg getroffen als hij was want van de lippen zijner vrouw klonk die vraag vreemd Het sprak immers vanzelf dat zij tevreden moest zijn met wat er voor haar overbleef haar naam en haar kind Zij Kheen dit niet te begrijpen en woede 40 indien hij minderjarig is zoo hij verkeert in het geval in de tweede zinsnede van dat artikel onder Aa omschreven in de gemeente waar zyn vader moeder ot voogd woonplaats heett zoo hij verkeert in het geval in die zinsnede onder Kb omschreven in de gemeente waar zijn voogd woonplaats heett is de woonplaats van dezen buiten s lands dan geschiedt de inschrijving in de gemeente waar de minderjarige verbhjf houdt f zoo hij verkeert in een der gevallen ineven iibedoelde zuisneile onder A omschreven in de ïgemeente waar hij vVrblijf houdt M van hem bedoeld in art 13 eerste zinanetle 140 indien hij meerderjarig is in de gemeente waar hij woonplaats heeft sDe in de vorige zinsnede als plaats van in s rijving aangewezen gemeente is die waar het Vlrblijf of de woonplaats gevestigd is ot was op Januari van het jaar volgende op dat waarin q in te schrijven persoon het i8e levensjaar vol cht tenzij het iemand geldt wiens inschrijving § Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden tgens verblijf ol woonplaats onderscheidenlijk in Duitsche Rijk of in het Koningrijk België Art 15 Voor de mihtic wordt niet ingeschre vtn de ingezetene niet Nederlander die bewijst 1 te behooren tot een Staat waar de Nederlanf ders niet aan de verplichte krijgsdienst zijn on1 derworpen of waar ten aanzien van dendienst plicht het beginsel van wederkeer igheid is aangenomen hij die bewijst in de koloniën ot bezittingen dcfc Rijks in andere werelddeelen verblijf te HmlêKntii w owpla if W wr ♦W bb eir al heettaijiileader moeder voogd of curator woonplaats binnen het Rijk Art 16 Hij die volgens art 13 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders der gemeente waar volgens art 14 de inschrijving moet geschieden aan te geven tusschen den in en den 3in Januari van het jaar volj ende op dat waarin hij het i8e levensjaar volbracht Bij ongesteldheid of afwezigheM van hem die ich ter inschrijving moet aangeven alsmede in een der gevallen hierna in de vierde zinsnede omschreven rust de verplichting tot het doen der aangifte mdien het een mindeijarige betreft op zijn vader moeder ol voogd indien het een minderjarige betreft die onder curateele gchteld is op zijn curator De verplichting van vader moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hij of zij binnen het Rijk in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk België woonplaats heeft Behoudens de uitzonderingei bij de volgende zinsnede gemaakt rust de zorg voor het doen der aangifte uitsluitend op den in te schrijven minderjarige indien zijn vader moeder of voogd niet binnen het Rijk in het Duitsche Rijkof in het Koningrijk België woonplaats heeft indien zijn vader of moeder of beiden de ouderlijke macht missen Reinhold stond verstomd bij dit kalm doch vernietigend verwijt EUa besefte dat het onmogelijk was dien man voor zich te behouden die wel beweerde dat er niets in haar rechten zou veranderd worden doch in wiens geestesleven zij geen deel had die door de liefde eener alom ge vierde kunstenares door de betooveringen van Italië waar hem roem en geluk wachtten van haar werd losgerukt Zij zei hem dat zij wel gevoeld had dat hij niet één hunner had liefjgehad zy bespeurde dit echter eerst na het huwelijk toen het te laat was Ik ben nu eenmaal uw vrouw en indien ge mij en uw kind voor een andere vrouw verlaat Wie zegt dat jou verlaten i Voor goed Dat nooit En ge zeidet zooven dat ge Beatrice Biancona liefhadt Ja maar Maar Welnu kies dan tusschen ons beiden Ik moet En als ik dat eens niet doe en deze ideale liefde als volkomen vereenigbaar beschouw met mijn plichten tegenover jou Als gij haar naar Italié volg Zoo ge schijnt zóó goed ingelicht te zijn dat ik uw Inrichten slechts bevestigen kan Het isinderdaad mijn voornemen mijn studies in ïtalië te gaan voltooien en mocht mijn weg zich daar roet dien van Signora Biancona kruisen dan zal ik niet zoo dwaaa zijn haar te ontloopen enkel omdat het toeval wil dat ik een vrouw bezit irSchaamt ge je zoo daarover vroeg zij zacht jMaar Ella Schaamt ge u over mij herhaalde j j indien hij door ztjn vader moeder ot voogd verlaten is of indien hij ouderloos is of in wettelijken fïn geen vader ot moeder meer heeft en het niet bekend is dat hij een voogd heett Hij die door de bestuurders inJitrt aa vermeld ter inschrijving moet worden opgegeven of die in dienst is bij de zeemacht de marine reserve en het corps mariniers hieronder begrepen bq het leger hier te lande of bij de koloniale troepen is tot het doen van de aangifts niet verplicht Voor hem ot haar die tot het doen der aangifte verplicht is kan de aansifte geschieden door eeif ander daartoe schriftelijk gemachtigd De volmacht blijft onder Burgemeester en Wethouders befusten De wtjee waarop van de gedane aangifte moet blijken wordt door ons bepaald Art 18 Voor de militie wordt ook ingeschreven ot wordt op nieuw ingeschreven 10 ieder mindferjarig mannelijk Nederlander die na den m Januari van het jaar volgende op dat waarin hij het i8 levensjaar volbracht en vóör het intreden van het 2i levensjaar zijn verblijf binnen het Rijk in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk België gevestigd heeft 30 ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader moeder of voogd na den in Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjarige het tSe levensjaar volbracht en vöór het intreden van diens xia levensjaar zgne of hare woonplaats binnen het Rijk in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk België gevestigd heeft 30 ieder mannelijk roindeijarigc die na den jn Januari van het jaar volgende op dat waunn hij het 18e leven aar volbracht en vóór het iitiredBn ran het aa leven aar Nederlander of op nieuw Nederlander is geworden zoo hij in een der hiervoren onder lo omschreven gevallen verkeert of wiens vader moeder of voogd verkeert in een der gevallen hierboven onder 20 omschreven 4 ieder meerderjarig mannelijk Nederlander die na den in januari van het jaar volgende op dat waarin hij het ï8e levensjaar volbracht en vóór het intreden van het 21 levensjaar zijn woonplaats binnen het Rijk in het Duitsche Rijk of UI het Koninkrijk België gevestigd of er woonplaats verkregen heeft 50 ieder mannelijk meerderjarige die na den lu Januari van het jaar volgende op dat waarin hij het 180 levensjaar volbracht en vóór het intreden vao het aw leven aar Nederlander ofop nieuw Nederlander is geworden zoo h in een der hierboven onder 40 omschreven gevallen verkeert 60 ieder mannelijk niet Nederlander die na den in Januari van het jaar volgende op dat waarin hij het i8 levensjaar volbracht en vóór hel intreden van het ai levensjaar ingezetene ot op nieuw mgezetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art i Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat artikel en art 15 Ten aanzien van de gemeentCj waar de inschrijving of de inschrijving op nieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrijving of ter inschrijving op iWees niet kinderachtig EIU Gelooft ge dat het voor een man die na zijn eerste overwinning thuiskomt bemoedigd is niets dau gejammer en geklaag te hooren Evenals ge tnt nu toe deedt moet gij mij in de toekomst ook daarvan verschoonen ge weet wel dat ik zulke tooneelen niet verdraag Ik weet wel dat ge om mij nooit iets hebt gegeven en gold het mij alleen ik zou je zonder een woorq te zeggen laton gaan Maar denk om ons kind en dan zult g begrijpen dat ik je als moeder nog eens smeek om bij ons te bljjven Ik kan niet blijven Ella zei hij welwillender dan zooeven maar toch nog koel en beslist het geldt hier mijn geheele toekomst Gij kunt met het kind niet meegaan behalve dat dit op eene studiereis een onmogelijkheid zou zijn zoudt ge je in dat vreemde land waarvan gij de taal niet eens kent in al die vreemde verhoudingen en in die omgeving nooit kunnen schikken Gij moet met den kleine hier blijven binnen het jaar kom ik terug Ella hief met een bij haar ongewone vastberadenheid het hoofd op en sprak met al den trots der vrouw die na gedurende jaren vertrapt en verdrukt te zijn eindelgk nu de maat vol was in verzet kwam tin die scheiding moet ik mij schikken maar niet in uw terugkeer Reinhold Wanneer ge thans ondanks mijn smeeken ondanks ons kind met die vrouw weggaat doe dit dan maar ga dan ook voor goed r Wordt vtrvolgd