Goudsche Courant, dinsdag 31 december 1901

Woensdag 1 Januari 1908 40s e Jaargang Vo 8687 ttOüMHEm DiieuwS en Advertentieblad vobr Gouda n Omstreken lelervon Sn K9 De Uitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 jranco per post 70 Afzonderlijke Nonmiers VIJF CEINTEK Tele oon l u Hï ADVERTENTIEN worden geplaatst van l 6 regelsT a 50 Centen edere regel meer 10 Centen Gwote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dit JNo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen to weten dat door den Raab dier gemeente in zijne vergadering van 6 December 1901 is vastgesteldde volgende Verordening VERORDENING tot wijziging der Algemeene Politieverordening voor de gemeente GOUDA Eenig Artikel In de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gonda vastgesteld den lu September 1896 en aigekondigd den Ha dier maand worden de volgende wijzigingen gebriictat lo de tweede zinsnede van artikel 124 wordt gelezen als volgt Als hnis waar men gelagen zet wordt aangemerkt elk huis elke localiteit open plaats tnin openbare inrichting ol gedeelte daarvan waarvan de houder er zjin werk van maakt om aan de bezoekers tegen be taling ten zijnent spijs ol drank of beide te leveren en aldaar te doen gebruiken 2o artikel 142 wordt vervangen door de volgende artikelen Art 142 Het is verboden privaat of beerputten te openen te ledigen of te doen ledigen tenzij tnsschen des avonds lOuur en des morgens 5 uur en na kennisgeving minstens 6 oren te voren aan den Commissaris van Politie De weg straat en goot voor de woning waar een privaat of beerput geledigd is moet biniten een uur na de lediging behoorjlijk gereinigd zijn Art 142a Het is verboden privaatmest en beer over en lang de straat te vervoeren tenzij tus schen des avonds 10 nnr en des mergens 11 nur en anders dan door middel v n water en luchtdichte jzeren voertuigen of van wateren luchtdichte met vaste dek sels gesloten tonnen van door of namens Burgemeester en Wethouders goedgekeurd model Het is verboden privaatmest en beer te water te vervoeren anders dan in derge lpe tonnen Art 142b Het is verboden mestputten mestbakken en dergelpe verzamelingen van andere dan privaatmest te ledigen of te doen ledi gen tenzij tnsschen des avonds 10 uur en des morgens 8 uur HetJs verboden vaste en vloeibare mest stoffe andere dan privaatmest en beer te vervnpen tenzij tnsschen des avonds 10 uur w des morgens 9 uur en door midjlpl van goed gesloten wagens karren vaar tuigen of tonnen zoodat storting ol door lating van vocht niet mogelijk is B irgemeester en Wethouders kannen in bijzondere gevallen afwgking van de in dit artikel genoemde uren toestaan 3o tnsschen de artikelen 149 en 150 wordt gevoegd een nieuw Art l+9a Het is verboden in slooten fff wateren binnen de gemeente tonnen bakken kuipen tobben of andere voorwerpen bestemd voor of dienende tot verzameling van of gevuld met privaatmest en beer te ledigen of te doen ledigen 4o in de eerste zinsnede van artikel 170 wordt tnsschen de woorden grachten on trottoirs gevoegd het woord bruggen 5o in art 174 wordt onder 6o achter het nummer 149 gevoegd het nummer 149a 6o in artikel 175 wordt de zinsnede f gelezen de politie de gemeente bouwmeester en de leden der openbare gezondheids comrais sie tusschec zonsop en ondergang in alle woningen on al dan niet afgesloten rnim ten welke grenzen aan slooten en wateren of van waar deze het best gezien en be oordeeld kunnen worden en op alle vaar tuigen ten einde te zorgen voor de naleving en uitvoering of te wakemiiegen de ovor treding van de bepalingej Me r artikelen 142 142a 142b 144 149j lM 151 154 lfi5 en 157 Jfl 7o in artikel 176 woraiJtn ie zinsnede aanvangende met do woorien met geldboete van ten hoogste tien gulden het nummer 142 vervangen door de nummers 142 142a 142b en wordt iu de zinsnede aanvangende met de woorden met geldboete van ten hoogste vijf en rwintig gulden tusschen de nummers 149 en 151 gevoegd het nummer 149a Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 17n December 1901 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waarl t behoort den 31n December 1901 iBurgemeester en Wethouders voornoemd I R L MARTENS De Socretaiis BROUWER BET NIEUWE JAAR iHet eerste a ar der twintigste eeuw belioort reeds weer tot de geschiedenis Ouder gewoonte en ieder zal erkennen dat het is een goede gewoonte rieden wij den blik noar het achter ons lig nd jaar Satuurtijk trekt ons eigen land het eerst de landacht Als op Oudejaarsavond onze gedèchten zich samentrekken tot don huiselpsen kring Waar wij eigeii lief MiMeed heii enken loo is de Nieuwjaftsmorgen ujlè niate geschikt om eii blik te richten orfde wereld rondom na tVij Aken dan aan do blijde Februaridagen toen het geheele volk raedovieide het huwelijk van onze beminde Koningin Dfü was een vreugde van het gansche Nwerland dat in hot wel en wee van ziji vorstenhuis zoo innig deelt Onze vorstin verbonden te zien agn een kloeken prins van oud voretelijk geslacht de hoop te koesteren dat het aloude Oranjehuis niet geheel zou uitsterven voorwaar er wa reden tot dien jubel Al moge do hoop der natie nog niet in vervulling zijn gesiaa by deze teleurstelling it er weer aanleiding tot vreugde nu do jongste ongesteldheid der Koningin gelukkig is geweken en zij weer bloeiend als voorheen waakt voor de belangen van haar trouw volk gelukkig aan de zijde van den beminden gemaal Ook 111 andere opzichten was het jaar voor Nederland niet ongelukkig Alkwijnden vele takken van nijveiheid toch heerscht hier nog niet de malaise en de werkloosheid welko in naburige landen wordt waargenomen De vermeerdering van s lijks inkomsten was zeker geen ongunstig teeken voor de toeneming van de welvaart Op politiek gebied kwam een groote verandering door heV optreden van het kabinet Kuyper De uitslag der verkiezingta moest onvermijdelijk ten gevolge hebben het optreden van een coalitie ministerie uit de beide kerkelijke partijen en even zeker ook een meer conservatieve richting in de staatkunde dan wij in do laatste jaren volgden Naar onze meening de schuld van bet onverstandig optreden de vrijzinilig dempcralen en naar het zich Iaat aanzien z l het volbarden dier fractie in de eenmaal aangenomen houding de oorzSak zgn dat voor vele jaren het oon Bervalieve katholieke element der tegen WDordige regeeringspartij den vooruit tegenhouden zal Niet dat vS XC Tour groote reactie of steTselmat fbrekei van hetgeen de liberalen hebben tot stund gebrafht maar een periode van stilstal vootal op het bied der sociale hei ming En buiten onze grenzen trekt onhef meest nftar onze broeders inAfrika Nog altijd woedt daar de oiee drukt de wreede hand van het b Bfif znchtige Albion zwaar op vrouwen eA b deren Algemeep is de aikouringin EiOTjjaover de wijze waarop het yeelt d oofiere en edeldenkend Engeland dit Tdeinehelden volk belaagt en groot ia de b Vondering voor de moedige strijders di tandhouden en niet wanhopen aat d piiidolijke zegepraal vau hunne reobthiardigczaak Moge het nieuwe jaar faiu volharding kronen en hun brengen Vf beid enonafhankelijkheid in het met Dloed gedrenkte en zwaar geteistcr4 I nd hunnervaderen IKi In het oudo Europa bleef gelukkig de vrede bewaard Wel verslinden de krijgstoerusHngen van den gewapcnden vrede jaarlijks schatten van geld die beter konden worden besteed aan de wegneming van maatschappelijke euvelen maar een zoodanige vrede is toch altijd beter dan een oorlog met al zijn rampzalige gevolgen Wol lijden vele landen onder de industrieele crisis van de beide laatste jaren en vooral in Duitschland is op financieel gebied het vertrouwen zeer geschokt zoodat de werklieden en de mindere klassen lijden door gebrek aan werk maar toch er zijn teekenen van beterschap en het zijn tot du ver slechts enkele takken der menscholijke nijverheid die onder dezen toestand zuchten Laat ons hopen dat het nieuwe jaar ook overal nieuw leven scheppe en werk geve aan den arbeider die er om vraagt Frankrijk is nog steeds getuige van heftige partyschap Oostenrijk blijft inwendig verdeeld door den naijver der on t FEVILLËTOX Ii indelijk Gevonden Wilt ge mtj voorwaarden stellen Heb ik het juk mij door uws vaders weldaden opgelegd niet lang genoeg gedragen da juk dat mijn kinderjaren vergalde mijn jeugd verwoestte en mij nu op den tempel van den mannelijken leeltijd dwingt datgene te veroveren wat een ieder als zijn Natuurlijk recht eischt de beschikking oer zichzell Giilieden hebt mi aan een gehate werkkring met aUt denkbare banden vastgeketend en denkt nu dat uw eigendom u niet lal ontsnappen Maar eindelijk is voor mij hel uur aangebroken iJ t mij een licht opging dat raij met onbetwi tl re juistheid mijn doel en de ie behalen prijs wotden getoond en nu ontwaak ik uit den droom van lange jaren en vind mij in boeien geslagen Lang iwegen beiden na deze uitbarsting Reinliold had zich door aandoening overweldigd met liin banden voor de oogen in een zetel laten vallen EUn stond nog steeds onbeweeglijk op haar plaats en vroeg eindelijk roet bevende lippen Gij laat mij immers bet kind i Voor u zou het slechts een lastpost iijn en ik heb andera niets meer op de geheele wereld Reinhold zag haar aan en sprong eensklaps op niet tengevolge harer woorden noch van haar groote bleekheid maar bij het zien van haar blik vóór hem een even onverwachte verrassing als vroeger voor zijn broeder Voor het eerst merkte hij bij zijn echtgenoote die mooie blauwe oogen die aan een sprookje deden denken op die oogen die hij zoo dikwijls bij zijn kind bewonderd had zonder vragen van wie het die had en thans keken die oogen hem strak aan zonder tranen zonder smeekbede doch met een itdrukking waarvoor hij zijn blik moest neerslaan Als ik soms wat driftig was wat hebt ge fcllaJ Niets wanneer denkt ge te vertrekken i Dat weet ik nog niet over eenige dagen of weken het heeft geen haast Ik zal het aan onze ouders meededen goede nacht Zij wilde vertrekken doch hij trad een schrede nader als om haar terug te houden Ella ge hebt me verkeerd begrepen De jonge vrouw verhiet fier het hoofd zij scheen in die korte oogenblikken geheel veranderd dez n toon en die houding had nog nooit Iemand van Ella Almbiich gezien De boeien zullen je niet langer drukken Reinhold Ongehinderd zult gij je doel en je prijs bereiken Goeden nacht Haastig opende zij de deur en trad naar buiten Het heldere maanlicht iel op haar slanke gestalte in haar donker kleed op dat strakke bleeke gezicht met de bloqllj ylechlen Reinhold bleef alleen achter ionHjt k D t in me een ellende hier in huis klaagde op het kantoor de oude boekhouder terwijl hij de pen achter het oor stak en het boek dichtsloeg De jonge Mijnheer al drie dagen weg zonder eenig teeken van leven de kapitein die zich hier met meer laat zien de patroon zoo woedend dat men met in zijn buurt durtt komen en de jonge mevrouw die er zoo naar uitziet dat iemands hart ineenkrimpt als men haar tegenkomt D3 hemel weet wat er uit al die narigheid nog zal voortkomen Op een vraag van den jongsten bediende het liep tegen het einde van kantoortijd hoe dit allea toch aangekomen was vertelde de boekhouder dat er reeds lang iets gesmeuld had doch dat ten slotte de oude mevrouw Almbach van een dameapartijtje was thuisgekomen met het nieewtje dat de halve stad reeds wist Nu gij weet met hoeveel tegenzin de patroon altijd dat musiceeren heeft gezien en dan nog dit er bij 1 Er heeft toen een zeer heftig tooneel plaatsgehad tuaschen hem en den jongen mijnheer dat ik in de zij kamer gedeeltelijk kon hooren Als mijnheer Reinhold wat toegegeven had was allea misschien nog wel in orde gekomen maar hij was kopig en eindigde met tfi zeggen dat hij met langer koop nan wilde blijven doch naar Italié wenschte te gaan om zich daar aan de muziek te wijden hij had nu genoeg van zijn slavernij en meer van dien aard D principaal werd zoo woedend dat ik dacht dat er een ongeluk zou gebeuren maar nadat zij nog een uur op dien toon waren voortgegaan is mijnheer Reinhold het huis uitgestormd en heeft sedert niets m er van zich laten hooren De oude heer legde pen neder en weaschte den heeren goeden avond In den gang liep hij eensklaps teg n Hugo Almbach aan die haastig van de straat naar bmnen kwam Verheugd riep de boekhouder uit Goddankj dat U zich tenmmste weer eens laat zien kapitein Staat het weerglas weer op storm f vroeg deze met een blik naar de bovenite verdieping Op noodweer I Misschien brfingt u ons wel zonneschijn Dat betwijfel ik Is mevrouw Almbach thuis i Uw tante is met d n patroon uitgegaan iNeen Ik bedoel mijn schoonzuster De jonge mevrouw Die hebben wij in getn drie dagen gezien zg zal wel in de kinderkamer zijn want die verlaat zij tegenwoordig niet meer Nu dan ga ik ze opzoeken en met een vrien delijken E roet behteeg hij de trap Toen hij KUa s kamer bereikt had trad bij binnen met de woorden Ik ben het EUa heb ik je doen schrikken V De jonge vrouw was alleen en zat aan het bedje van haar kmd toen zy Hiigo i vluggen tred hoorde dacht zij dat het een ander was dit bewees haar opschrikken en de donkere blo3 op haar gelaat die voor e n doodelijke bleekheid plaats maakte toen zij zag dat het Hugo was i Oom jtaat zóó ver dat hij ook mij zijn huis verboden lieeil want hij denkt dflt ik aan dit alles ook schuld heb Ik hoop dat gij er anders over denkt Ella Jïreogt ge tijding vaa Reinhold Waar is hij Wordt vervolgd