Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1902

vronw des huizes voor zyn rekening te laten verplegen of op een andere wgze aan den stoffeiyken nood van het gezin dat o verigens reeds van verschillende kanten hulp gevonden had tegemoet te koTien t Is maar hard voor de gebrek Igdende gezinnen die niet in den Rgkadag ter sprake komen Posteryen en Teleitraphlc By het laatst gehouden examen in den telegraafdienst zyn geslaagd m surnumerairs der postergen en telegrapbio F B P Wgs 0 W van Santen P J Méerburg W C Hardon j P Remmers G Boomstra F Bakker C A Vermaat mej P M Verheul F Scberpenhoyzen allen te Rotterdam telegraaf kantoor H T Huberts te Amersfoort B Wiciinga G M A J Smilt C H Oudenhoven en P Hoekstra f Hen Rotterdam telegraafkantoor Benoemd 16 Jan 1902 Tot brievengaarder te Westbroek R Dekkers Verplaatst 1 lannari 1902 De klerken dc posteryenen telegrapbie 2de klasse A D Seemann jvan Amsterdaraj telegraafkantoor niarLichten voorde en F Molenaar van Snoekt naar üokkum de telephoniste Z J Stikker van Delfzy naa i Assen 16 Janhari 1902 po klerken der posteryeien telegraphie 2 o klasse C D J Bngs van s Hertogeilbosch telegraafkantoor naar Bergpn op Zoom en H Heffener vifRotterdam telegraafkantoor naar sHeltogeibosch telegraafkantoor f 1 Feiir 1 19021 De jommiezen df vaarby de itaat de salarieering aanvaard niet ganschelijk overbodig is I Een aardschniving die de aardbevingte Gerona vergezelde deed een groot deelder 6tad in pnin vallen Hedenmorgen wordt te Barcelona destaking verwacbt van drie difizend koetsiers if 4legrlilh e lïe klasse JSvan Purmï end maar Haarl woi on k Majees van Hi kantoor n tf P rmerend f Terug van mrlof 1 Dec De ytouwfflgke klerk i en telegratóie 2 e klasse E met plaatsing t Amsterdam telegfiatkantoor i tf Hersteld in lienst 16 Dec De i vrouwelflke klerk der pc6 rgen en telegrapllne 1ste klasse C de Smidt tiiet voorloopige plaataji Amsterdam telegraafkantoor Amsterdam 31 December 1901 Volgens hetiWeekblad van de Commissiebank te Amstédam zyn in do week geëindigd 31 Decenfter door tusschenkomst dierbank verhandeld de volgende minder courante fondsen 31 pOt oblig Provincie Drenthe 33 pCt Agud Amsterdamscho Galery My 41 Maatschappy tot exploitatievan Bouwgronden Neerlandia 20 Landbouw Maats Melattie 50 oblig Cultuur Mg Tjepper 93 Billiton Mg Eerate Rubriek f 1950 Koninklgke Mg de ScheldeScheepsbonw en Werktuigenfabriek te Ylissingen 50 pCt Gooische Beetwortelsoikerfabriek 39 Koninklgke Nederl BeierschBierbrouwory 65 5pCt Aand WInterdleost 1901 02 AaosevaDgeD H d 1 54 6 16 5 94 6 18 7 03 1 26 7 44 8 14 8 17 j SI 1 14 10 09 10 12 10 45 11 9 5 01 8 91 10 19 6 11 I r 8 31 10 80 6 18 8 41 10 87 6 87 6 38 6 45 6 89 7 47 8 07 t il 8 69 9 8S 10 80 10 46 U 08 11 47 UJ e l 7 87 8 45 f 11 31 tl8 S S 6 90 7 46 11 48 li Se kl rerknjgbaar tegen enkelen raektpriji B HoUandielie Jpoor l Bitra loiipleoienl bewui I AUten DUaia i OnDD ROTTJEDiVl 10 86 10 66 11 16 19 18 18 68 1 97 9 18 8 80 49 4 02 4 4 16 4 94 9 89 8 61 4 08 gi i AUmu la en 2e Idelee £ xtn kijbetelen p Op dele treinen lijn ZoniUg Maandag en Dinadig Mndaagiohe retearbiljetten voor BOTTKSDAIJ UOtlDA riee eria 11 80 1 9 12 SS 1 54 11 81 11 45 19 04 86 9 14 4S 16 1 8 1 08 11 69 iM 19 96 1 09 1 09 9 8 i 06 R Rollanlaike epoar OOUDA UBN 1 53 2 21 3 46 2 10 2 48 4 16 4 45 9 4110 11 11 86 11 36 12 00 1 30 1 40 2 57 4 00 4 16 4 87 5 19 6 H 7 01 7 41 7 56 8 18 9 40 10 301 1 86 4 43 6 18 9 46 I l 0 4 63 6 43 10 01 2 11 5 11 6 5 10 14 tl 13 U i 2 19 3093 24 4 42 6 21 5 46 7 05 7 81 5 098 188 45 iO 6 10 68 Hirmonikatrein alleen te en Se kluae eitra ketalen 1 Bekaln een biljet Ie kl een anpplaDunt liewija i U t D l U r K It o H viae aeria 11 81 1 15 6 11 4 31 1 49 6 00 9 31 1 40 8 9 OT 1 0 8 0S 8 4S 6 04 8 14 6 85 6 41 6 3 7 00 Ï 5I 8 49 9 3S 10 08 10 48 7 94 9 8 10 n 07 tlt 7 14 1 41 8 19 9 39 10 07 10 4 1138 deelhonder zgn Hy komt aan de tafeltjes der pers I BINNENLAND Sednrende de maand December werd liet Masenm van KnnstngiArheid te Haarlem bezocht door 434 belanghebbenden terwjjl ait de a4n het Mnsenin verbonden boekery 147 en plaatwelken naar verschillende Vd verzonden worden nl werd het Masenm beërf onen en yerden 1722 ait de boekery ver ü ia verslaggever n ook n ook P Hy keert achter de bestuurstafel terug en zegt Ik wil dus gaarne doen wat de aandeelhouder in kwestie verlangt en zal uit de vergadering verwyderen alle elementen die tot schade en schande zyn van het Paleis voor Volksviyt Ik moet dus afweken van de vroegere gewoonte om hier de pers toe te laten de heeren moeten zich als ze deze vergaderingen wilien bijwonen dan maar tydig van aandeden voorzien De verslaggevers derj pers verlaten de vergaderihg hoek plaatsen van ons 1 Over het jaar 1 zocht door 6710 boeken plaatwej zonden De letterkundige nalateiischap van Kate zal weldra worden uitgegeven vinden zich vele brieven van be bekende personen o a van Kei rlch met wie de teekcnares dorng heeft gecorrespondeerd meest gstukken van aesthetica en op Volgens het Haarl Dagblad heeft zichde zaak jan de werkstaking bg den bouwvan de nieuwe katholieke kerk in bet Kleverparki te Haanem volgendeïwys toegedra n i i i Wanneer een dw geosteMken Mde Qro nmarkt het werk twanli b icht e had een van de werkliedeli drfjzeer zekJr ingepaste hebbeiykheid heé ni te roepel Wie dat Was wist men nif want de ka llaans wien heti overkwam n men er aanvahlAlBk geen notitie vftn Maatf en het bleeij ortdnren en ten ilotte denTpastoof zo ïflVerkwam maakte èze tot djjij aannemer èn dpn op zichter e zokèr jleazins begrypeiyk i opmerking ifet koint tooh niet te pas dat n eigen werk nageroepenfword er enüopaphter stemden n onrferzfljk werd ingejiti di Ijicbi Jlen moejt ondei Dezen evenwel verko naam niet te itoemm en hetgevoliWas dat dè aannemer hen allenwaarop het beStunr van de vakvetó nigin optrad ld feiykbaai zat dit hostaur evenweLlnet de zaak verlqgen Althans het wenme zich tot den pastoor om di na bemiddelinfc maar de heer Eoyackers vei weea de vragers natuuriyk naar den aannemer Ten slotte na eenig over en weer gepraat werd de naam van den dader genoemd j deze ging de poort uit en de anderen togenweer aan het werk i Adriaan van Hall zich adpers aan wie hy zfln heel t lAd te danken arvergadeping van aan it Paleis oi Volksviyt te Hbl gfjeft daarvaif het Hoe mr Florii wreekt op de dag vermaardheid doi taeeit Diijsdag was t deelhoaders van Amstfrdam Het volgende vet lag Even vooi 3 afii iii den foyer Aan een aantal verslajIgeVert an een der com raisairissen van dS veMootschap Dè verslaggeva s yragen dezen commissaris een exéraplallr van het gedrnkte i Verslag i deze verstrekt er hnn een van degene di lW de bestnarstalej liggen j inWiirt na 3 komen commissarissen n et len presiden j commissaris mr F A van HaU aan het hootd de zaal bftiben en nemen Jilaè s Voor ben zitten eenige aandeelhouders waaronder vele beambten v n het Paleis Men herinnert zich hot geval inden Dnitschen Byksdag toen Bebel verteld van het hongerlgdendo Kenlenaartje Graai Arnira riep toen nit dat de vader er z er alles had doorgelapt Arnim heeft zyn hateiyko opmerking zooveel mogeiyk goed gemaakt Hg liet te Keulen inlichtingen inwinnen naar het bewuste gezin en toen het bleek dat die ongelukkige familie zeer fatsoenlgk was heeft hg zgn verontschuldiging laten aanbieden voor zyn woorden die hoezeer helaas in al te veel gevallen waar op dit byzondere geval niet toepasaeiyk waren en dua krenkend voor de betrokken personen Daar heeft hg het niet by gelaten hy hoeft aangeboden do zieke De president comniisaiiris law de aandeelhouders een voot oen in tegenwoordigheid Vaw den notarial Scbrender em diens candinaat dó presentieiyst teekel éh en constateert dat vertegenwoordigd ijzön 1680 aankeelen nitbrongende 60 stemmen I De heer van Hall zegt daarna Heelt i nog iets tor voorbereiding mynheer de notaris NietP Dan open ik de vergadering Alvorens echter tot de werkzaamheden over te gaan heb ik iets te zeggen Een der aandeelhouders heeft er zich bg my over beklaagd dat zich te dezer vergadering steeds menschen bevinden die niet gerechtigd zyn daartoe Ik die zoolang gebukt heb gegaan onder betwetery knevelary wetschennis en rechtsverkrachting en daarvan nog dageiyks het mikpunt ben en dat in een land dat streed tegen den tienden penning in een land dat steeds bekend was om zyn gewetensvryheid ik wil niet doen als al die mandarynen en mandaryntjes in duodecimo in dit land in dit land vaak met den naam Klein Chiua bestempeld wil niets doen dat ia tegen onze statuten dat is onze wet Daarom wil ik nagaan of allen hier tegenwoordig wel gerechtigd zfln hier te yezen De heer van Hall gaat dan alle aanwezigen één voor één na en constateert dat ze aan 1 t t I 6 61 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 94 9 88 9 67 S 40 8 60 B j 8 67 9 C 9 19 9 45 8 64 Qoada Moordrecht Kionwarkeik OaptUa Ealtardui H 6 16 7 44 EolterdamD P 1 06 1 14 1 21 1 80 11 08 11 18 11 90 10 18 10 68 11 99 11 89 11 16 11 96 7 18 7 98 11 84 10 08 8 09 9 03 Rotterd m B 9 10 9 48 Directe SpoorwegverbloillngeD mot GOUDA 7 68 Botterdim B un RottordMB D P Botterdun U 3 pall Hiouwerkirk Hoordrecht Soada 10 16 10 16 10 38 10 43 10 49 6 89 3 8 41 66 7 18 7 46 8 06 8 S4 9ll0 9 37 10 08 10 19 e T enlt tie af ian loop kan niet gerekenl worden 4 49 6 80 8 04 4 61 6 41 5 01 6 61 6 11 6 04 6 17 6 10 6 16 i Alleen Ie en 9e Uaaae eltti lutrien 10 68 11 18 11 16 12 66 11 6 1 07 11 16 1 18 I 11 80 l l 10 46 11 86 11 48 tl l6 1 87 9 11 9 91 10 00 10 19 7 16 8 87 8 41 7 91 8 6S 7 1H 8 09 7 68 7 68 9 08 9 19 Ooudt 9 88 9 45 10 88 ïaTOnk Moero SoatamoerZog Voorburg VHaga 5 81 6 01 7 09 7 16 7 85 8 35 8 66 9 0i 6 8 10 17 V Sl 10 43 Haga Voorburg loelejiD Zeg 5 69 ZWBDk Mo 6 08 Omidi 11 00 a 1 89 10 14 10 69 11 18 11 14 10 49 11 47 ootid 5 10 11 4S 8 18 9 07 Oudew 6 86 Woord 6 48 6 48 8 88 9 89 10 14 0 41 1 81 12 02 1 43 l Oi 1 19 4 9 t 4l 4 61 1 55 U 97 4 8 1 36 t 33 V U 18 11 11 11 51 l l 40 8 64 4 46 5 13 5 11 Utiackt 8 18 61 7 47 8 88 9 10 10 64 10 41 Waarden 6 07 8 44 8 01 9 87 10 97 Oudaw 6 11 6 68 8 17 10 36 Gosda 1 41 1 08 744 8 80 0 66 10 48 ütraolit 08 l n 8 18 8 61 100 102 136 771 Nederlandsche fabriek van verduurzaamde Vrachten Mg De Betuwe te ïiel Araatel Hotel Maatschappg Bataafsche Hypotheek Bank gestort 25 pCt Noordhollandsche Grondcrediet te Alkmaar Koninkiyke Nederlandsche Locaal Spoorweg Maatschappg Koning Willem II Brandgevaar Maatschappg 105 70 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag ft aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy U de volgende fondsen f GEVRAAGp Opr aand Javascbe Cultdnr My f 20 Aand Verlfooploknal Fras tie 130 pCt Algemeene Bypotliee k Bank 20 pOt gpstort llO I Holl Hypotheek Barik 1 155 Levensverz Maats Arnhem bO I Nederlandsche LlovdJ 2J AANGEBOMN nand Javascbe Cufttinr Mg t Opr nand Javascbe Cuftdur Mg l 36 A and Hedwl Bouw Maatschappg 050 Cnltdur Maatschappy Besito 40 pCt 1 Ka É wóengoe Plantarai 91 Litndbouw Maats Ngooplt 10 Oblig Saramacca MgnÉonw Maiiti 5 Aand Gooische Beetwortel Suilter1 f fabriek M lïaatacbappg voor Zwavel f I znurbereiding sl6 4 pCt otjlig Banmwollspinnerei 4 Gerpiania 75 postergen Jonke postkart rlem i ost Aiwii Gouda Fabriek van iMelk M producten 60 I Bataafsche Hypotheek Bank j pCt gestort Ué ederlandsche Lloyd tb posterybn Har É POSTKANTOOR TE GOUDA Lyst van de brieven en briefkaairten gedurende de tweede helft der malind December ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet konden worden uitgereikt men dèr Plaatsen geaöresseerden van bestemming BRIEVEN W van Scblèef f W H Lekkerkerk Bilwyk H Bakker Breda Barbara de Groot Rotterdam A G Arkenbont J van Daalen Zoetermeer BRIEFKAARTEN Netse Amsterdam üit het buitenland terugontvangen J M Koning Miera mej M J Wolleawinkel Caldasda Rainha De Directeur M C HÈNNEQÜIN ADSNIEUWS GOUDA 2 Januari 1902 Aan het postkantoor te Gouda en de verM H i 9 19 I October lud vüo ïreenvicb 10 98 9 4 10 81 4 13 I 6 17 w t I 5 41 6 80 3 45 4 08 4 46 5 12 6 83 8 04 6 99 7 05 7 69 8 11 t 9 36 4 63 i g 9 46 u H n 5 r a 6 48 9 53 6 10 a 6 6 10 03 4 06 1 14 4 69 6 16 6 48 6 54 6 24 7 0J 16 8 10 8 41 9 47 10 09 10 16 11 01 L Iitr anpplementkeinji aan de Compegnle der Wagona Uti 10 18 10 48 ll li 1 nee foraa 4 25 4 60 5 18 6 17 B A 4 19 i L B 49 6 21 7 19 518 5 27 a a 6 8 6 48 5 67 10 99 19 10 84 8 01 1 82 9 17 9 63 9 56 18 10 08 8 9 f t 10 17 S8 E 8 43 8 9 41 1 6 15 6 49 7 57 4 69 10 46 11 16 11 67 1 O U j A 1 1 VI S T I R D A H Tk aeran OU U 6 6 8 11 8 8 i 9 38 10 10 10 59 11 08 1 10 1 38 3 18 07 4 43 6 9 86 8 48 9 61 10 l9 10 30 11 06 Amst W 8 01 8 68 9 10 10 11 04 18 48 12 67 1 67 8 91 6 80 7 10 7 86 I It 10 80 ll Oej 7 15 10 46 7 33 8 43 10 54 6 66 7 54 8 08 K 69 ll 83 11 I3 11 SI 5 30 46 6 44 9 35 10 3 1 03 11 Amat C 8 m 9 18 9 3 10 96 11 1 108 1 1 9 13 3 40 4 97 1 5 46 6 01 9 810 0 11 16 19 14 vult O 6 8J 7 15 8 10 t 13 9 81 1 16 19 17 19 60 9 11 MO 8 84 4 4i 8 06 6 91 7 09 8 10 9 4 Am W 6 84 6 47 7 80 8 2j 8 4 9 30 9 46 11 30 19 411 01 1 10 8 9H 3 41 5 016 11 6 36 7 96 8 16 10 01 Uiirta 7 0J 7 31 8 18 9 19 9 29 11 18 10 8111 61 LI l 8 98 4 18 4 34 6 47 7 07 7 64 8 0 9 19 M daaronder ressorteerende halpkantoren werd gednrende de maand December ingelegd f 14016 11 teragbetaald f 162i3 77 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt hek nummer 8872 Den len Januari j I herdacht de heer W Hnizinga adjunctstationschef te Gonda den dag waarop hg voor vyf en twintig jaar in dienst trad by de Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Dien dag liet men niet ongemerkt voorbygaan Al was de heer Hnizinga nog geen twee jaar in Gonda werkzaam toch bad hg reeds het vertrouwen van het personeel gewonnen Al spoedig gingen stemmen op om dien dag tot een onvergeteiyke te maken Uit het personeel vormde zKcb een commissie van acht leden onder voorzitterschap van den stationschef den heer Boon Te twaalf uur werd de heer Huizing op het station hulde gebracht door het personeel de stationschef sprak daarby in gepaste bewoordingen den jubilaris toe en overhandigde hem namens het personeel van Gonda een gouden horloge met inscriptie benevens een albnm waarin de namen van de gevers vermoM Het albnm was keurig bewerkt door den heer van der Pool calligraaf alhier Moge het den heer Hnizinga nog vele jaren gegeven zyn in dienst der Maatschappy werkzaam te zyn In 1902 zal te Boslfoop een tentoonstelling van pioenen gebonden worden WoKEDKN 27 Dec Hedenmiddag zou de gemeenteraad alhier vergaderen o a tot het benoemen van een directeur der gasfabriek doch toen alle leden byeen waren maakte oen der heeren de opmerking dat de vergadering niet gepubliceerd was waarna de leden onverrichterzake konden huiswaarts keeren Haasteecht Maaijdag gaf de muziekvereeniging Prima Volta eene nitvoering in het gebouw Concoi dia De verschillende nummers alsook de solo s van den direc teur werden nitstekend uitgevoerd Ook de zoon van den directeur verdient hulde voor het uitstekende accompagnement bg de nummers 4 en 8 De zangnummers 5 en 9 voldeden flink zoodat aan bet applaus geen einde kwam De geheelen avond waren de leden oorzaak dat de heer C J M Kroon een waar woord by het einde sprak nl dat én directeur èn leden het geheele publiek vergast hadden op zeer veel schoons ZEd voegde er den wensch by dat 1902 voor hen een oefeningsjaar moge zgn waardoor veel schoons ons zal ten gehoor gebracht worden 368 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 2 Jan No 13028 f 25 000 5108 f 1500 15427 f 1000 16905 en 20441 f 400 17092 f 200 6415 7337 15959 en 16011 ieder f 100 Prjzen van f 65 52 2569 6328 8427 11124 14043 17391 70 2609 75 61 65 57 17410 96 12 85 8607 78 14161 12 146 19 5429 46 11207 68 17 266 77 5510 8611 85 14261 29 69 95 5613 20 94 14319 48 332 2826 50 77 11407 23 17664 39 34 57 78 51 49 85 89 35 78 8758 83 56 17682 408 70 5724 8829 11508 14457 17706 570 95 46 61 65 14698 44 96 2929 61 84 11602 14760 78 600 35 5990 8923 36 99 17968 31 44 26 9028 11711 14864 96 35 51 47 41 81 14937 18031 46 62 84 76 86 15001 33 53 3013 6072 93 11820 82 71 63 78 74 9167 11901 88 98 815 3210 81 88 38 15131 18176 30 19 6126 9216 64 35 89 46 27 93 27 83 94 99 64 75 6817 43 12018 15257 18200 904 3329 41 64 46 87 18374 16 3644 59 68 83 90 85 46 61 6437 9310 12107 16346 18403 90 62 90 9406 37 15432 79 93 3754 6574 32 62 43 18632 1007 3824 6658 96 96 65 18737 8 66 62 9511 12225 15525 46 54 3923 6747 71 75 16631 18876 58 86 87 9621 12334 32 18966 66 94 6807 36 69 37 91 82 4029 27 9728 61 15707 99 1127 41 6993 39 92 61 19027 33 44 7083 41 12404 15811 19191 1201 71 7110 56 12 18 19210 26 90 13 9812 61 43 19345 34 4170 27 36 74 46 19473 66 92 57 9948 94 89 97 1316 4217 68 71 12615 15943 19636 48 78 72 3 10004 12644 71 69 99 4375 77 11 12705 94 95 1408 4418 93 63 24 16044 19606 27 23 7361 72 84 79 31 33 36 90 10101 12828 85 60 64 73 7425 67 47 16192 97 80 4502 77 10219 12910 16292 19731 1560 10 88 34 21 16376 46 67 23 7526 10367 88 16448 19927 85 38 29 10423 96 52 96 86 71 7666 29 13014 16617 75 1634 4649 7713 61 43 16633 20021 91 63 28 10503 13117 79 29 1885 4730 51 86 63 16730 80 1913 64 60 86 13206 64 20237 27 79 69 89 28 89 20312 92 4885 82 96 13314 16808 89 98 91 93 10647 23 22 96 2047 4953 97 10740 77 74 20404 63 5004 8025 69 13460 88 38 77 40 68 86 13680 16969 54 2192 65 8130 10812 94 66 20629 2201 86 8210 24 13746 83 96 2363 90 24 10916 90 17061 20639 2412 94 38 46 13840 68 98 21 5121 75 67 81 17106 20707 46 36 85 11022 96 28 21 79 59 8370 53 13906 54 60 2543 69 83 64 14 17292 20883 49 6266 8426 65 83 17300 20990 4e Klasse 2e Lyst staat 4526 m z 14625 Mantels Japonstoffen PELTEEIJEir in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend i SAMSOM Ueurs van Amsterdam Vrkrs Slotkri 961 95 31 DEC NlDKHND Cart Nad W 8 9V 80V dito dito dllc 8 96 dito dito dito 8 96l HoMB4 Obl Qouai 1881 98 4 9 lTiI IB lMolir jTmg 1869 81 6 911 OoiTIIia Obl in papier 1868 6 82 81 dito in iil 6rl868 6 Ml PomTCOAL Obl mot toupoD 8 dito ticket 8 24 Rsiuin Obl Biiiiianl 1894 4 6011 duo Oeooaa 1880 4 96V i dito bij Botha 1889 4 971 dito bg Hop 1889 90 4 97V dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 apAMli Ferpot aohuld 1881 4 67Vi TuiEEU Oepr Gonr laan 1890 4 86 Qa leening latie D KV Gao leenin iorieO 96V Zmn Ar Kp T oblg 1892 6 1041 Miiioo Ob It Sok 1890 8 VUIII1III A Obl onhep 1881 4 80 AvaTEBDAH Obhgatien 1895 8 90 BoTTEiDAH SteH lean 1894 3 881 Nbd N Afr H indole nnnd Arend h Tsb Mg CertiAcatan 676 Dali Mnatiohappij dito 416 Arn Hjrpotlieekb pnndbr 41 CuU Mü darVontonl Mind i Or Hypolhookb pnndbr 4Vi Nuderlandache bank aand Ned Handelmnataob óiloN W Pao Hjp b pandbr sl 9 l Botl Ujrpotheekb panHlir 4i Utr Hjrpothoakb dito 4l 10l OonBNft O tet Hoog bank aaoH 201 Buai Uypotbaekbank pandb I AmuRA E ttt hy poth pandb 4 Uaiw L S Ft Lieu eert 6 6S ii NlD Holl IJ Spoor w My aand 106 H j tot Eipi T 8t Spw aand 113 Kad Iad Spoonreg m aand 8181 Ned Zuid Aft Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 41 IlAUlSpoorwl 1887 89A Iiobl 8 66 A H obl 8 69 FoL H Waiaokau Waaneu aaud 1041 Bual Or Baai Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwaog Oombr dito aand 6 981 Euiak Cli A iw 8p kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 ll AiiuiiA Cent Fae Sp Myobl 6 Okie k Nortb W pr Cv aaud 116 dito dito Win 8t Fatar obl 7 140 Dauaer k Bio Or Spm eert T a 40 l u Illiuoia Central obl in goud 4 lOlV Louiir k NaahTllU Car r aand 107 Haiico N Spw Ug la kyp n 105 Hiaa Kaniai v 4pCt praf aand N Tork Oulaaio k Waat aand 8 i Fenn dto Ohio oblig ra agon Oalif Ie bjrp in goud 1041 St Faul Hinn k ïlauit obl I On Pao Hoof lyn obdg dito dito Idno Col la h p O 6 69 Oakaiia Can South Chert T aand 4 Th C Ballw k Na Ie h d e O 99 Amaterd Omnibui Mij aand Nu 8tad Amiterdam aand 8 101 Stad Bottordam aaud 8 1087 Biiaii Stad Antwerpen 1887 9 1081 Stad Bruaaal 18861 l 1081 1171 101 HoKs Theiia Bagulb Oeaelaoh 4 Ooann Staatalaanig 1860 6 K E Ooat B Cr l8S0 3 Spakji Blad Madrid 3 1888 Nn Tai Bai Arb SpoaL aart Nieuw Nieuw Ainerikaaiische HAiraSCHOiaOTWASSCnEEU A VAN os Az Md TaiUear Kleiweg E 73 GOUDA VelepkooM t 3i IIIARE TBKKICHTEN Qouda 2 Januan 1902 Granen Ook heden is er bij gebrek aan aanvoer geen noteeringen te maken Vïemarkt Melkvee aanvoer handel van geen beteekenis Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 22 4 24 et per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel vrijwel 21 a 22 et per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel traag 0 80 i i 30 per week Vette Schapen geen aanvoer handel 4 ƒ Lammeren goede aanvoer handel flauw 12 ü 17 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 9 4 12 Graskalveren geen aanvoer handel a Fofc kalveren 8 i ƒ 14 Kaai aangevoerd ar partyen handel vlug 16 kwal 27 i 28 2de kwal 25 A 26 Zwaardere 29 Noord Hollandsche Boter redel aanvoer handel vrywel Goeboter 1 30 a 1 40 Weiboter 1 10 i 1 30 VERSCHEIDENHEID Maandagmiddag te half drie is bet nieuwe Gerechtsgebouw in het Korte Voorhout bestemd voor Gerechtshof en Rechtbank te s Gravenhage ingewy d De nieuwe strafkamer voor het Hof diende tot audiëntiezaal Tot de genoodigden behoorden de endministers Smidt en Cort van der Linden de vicepresident van den Raad van State jhr mr Scborer vele autoriteiten de president en vicepresident vitn den Hoogen Raad met den procnreurgeneraal en griffier ondRaadsheeren de auditeur militair Wesenhagen de secretaris generaal by het dep van justitie jhr mr P J van Beyma enz Ook vele dames van f leden van Hof en Rechtbank woonden de zitting bg De minister van Justitie mr J A Loaff door den voorzitter van het Hof mr J J van Geuns binnengeleid nam naast dezen op de verhevenheid plaats en hield de inwydingsrede Op deze rede werd door s Hofs voorzitter geantwoord terwyi mr B M Vlielander Hein deken der orde van advocaten namens de ibalie hot woord voerde Burgerlijlce Stantl OVERLEDEN 29 Dec J de Biet huisvr van H Schouten 79 j 31 W J van Leeuwen 67 j 31 T van Es wed C Hoogendoorn 69 j en 9 m 1 Jan 1902 H Verblaanw wed P Hooömeyer 77 j AIIVEllTENTIKN Heden overleed zacht en kalm ome innig gelialde Moeder Behuwden Grootmoeder lARIA m mu van der ZWALI wed van J E vak DONGEN BOLDING in den ouderdom van ruim 76 jaar H M BELONJE VAK DONOEN BOLDISO B BELONJB J E VAK DONGEN BOLDING M VAN DONGEN BOLDING VAK Tok J VAK DONGEN BOLDING H VAS DONGEN BOLDING Labu C A C BOOT VAÏ DOHOB BoLDisa M J BOOT MABIA C VAK DONGEN BOLDING J E BELONJE GouBA 1 Januari 1902 Ondergeteekende brengt by deze aan vrienden en begunstigers het compliment van den dag C SIMON Steenhonwer Spieringstraat S VAN CREVELD Jr Broo f Beschnit Koek en Banketbakker p f Wydstraat 168 Gonda 2 Januari 1902 Met zyn beleefden dank voor de ontvangen bewyzen van belangstelling biedt de ondergeteekende zyoe wederkeerige heilwenschen aan E L MARTENS Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijn dank voor de blgken van belangstelling op 1 Januari ondervonden J M NOOTHOVEN vak GOOR De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch vriendeiyken dank aan allen die hem by de intrede van het nieuwe jaar biyk gaven vau hnnne belangstelling D N BROUWER Met wederkeerigen heilwensch mgn dank aan allen die 1 Januari mg blgken van belangstelling gaven Dr P SCHELTEMA Gouda 2 Januari 1902 Met wederkeerigen heilwensch betuig ik myn harteiyken dank aan allen die my by de verwisseling des jaars een blgk van belangstelling gaven G PRINCE Gouda 2 1 1902 Voor de vele bewgzen van belangstelling den eersten dezer ontvangen betuigt de ondergeteekende onder wederkeerigen heilwensch zyn besten dank G C FOETÜIJN DEOOGLEEVER Gonda 2 Januari 1902 Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zgnen dank aan allen die hem by den aanvang van het jaar bewyzen van belangstelling gaven M SPRÜIJÏ Aan allen die mg bg de aanvang van 1902 hun belangstelling betoonden ni n beste dank Alles goeds hun eveneens toegewenscht J W SCHOUTEN Onder dankbetuiging mgn wederkeerige heilwensch A H TEEPE Met wederkeerigen heilwensch betuig ik myn dank aan allen die my by den aanvang van bet Nienwe jaar een bewgs van belangstelling gaven J GONDA Gonda 2 Jan 1902 Met wederkeerigen heilwensph dankt ondergeteekende hierby allen die hem by den aanvang des jaars biyken van belangstelling gaven B P VAK CITTEET Gonda 2 Januari 1902 C A V D LOO ARTS voor Zemiw en Zielsziekten Goudsche Hingrei 81 BOXTUBDAM SPEEEKUEBN INRICHTIHfi VOOR PSYCHOTHERAPIE Zenuwen Haagplijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp n den nood het boek ISaad greTrer aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje trance per post toegeionden door BLOKFOEIa S Boeklt Zaltbommel