Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1902

r o 8600 Maandag 6 Januari 190S 40s e Jaargang GOÜDSCHE COIRAOT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telereon No H9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o S De üitg ave dezer Courant g eschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEISTEK WOEDEN 4 BEKWAME Bleekersknechts GEVRAAGD de vroawen kannen ook geplaatst worden al8 WASCHVEOUW STOOM WASCHen STEIJKINRICTING W G BÜBGEB Zeist Wie eter zgn wu d Echt 1 EUtel CllCIlO te ontruigeii ttumen I gestvld en na vel prcsfusmiageo is den handd gekamen onder dea naun dea Bitrindeni Dr Miohaelis Turctrdigd op d best macbinea ia het werddM1 rismd éitabblinenunt van Gebi StoU wnvk Kwlen tlielM Bikel Gacao In TtorkanttB bossen Oen KibJ Owno I mat malk gekookt 1 en langenam gezond drank voor itr I niykach gebruik een t 2 theelepels vu t poeder voor een kop Ohooolat Als ceneeArtcbUge drank by gcral van diwrhee sleciita met water t gebruiken Terkrngbaar bl de voaniaaail H X ApotMktrs en f 1 80 cO 90 Vxto OtoanilTVtegenwoordiger vaar Kedra and Julius Matttnklodt Amnterdam Kolvc straat 103 FSANSCHE STOOMVEEVEEIJ H Chemische W ssoheriJ H OPpÈnHEIMËU 19 KruUkcule Botterdam QebrevetecrJ door Z M den Koning dei Belgen Boofddep t rooi GOUDA de Beer H G TItIJSBUUt Korte Tiende weg D 7 apeoialiteil foor hot stoomen en Teiven van alle Heaiesen Damesgardeioben alsook alle Kindeigoederen r ale iaiicbting roor het stoomen t mantels veeien bont ens Qoidgnen tafelkleeden ens wolden naar ds nienvste en laatste methode Keverid Echt Zeeiiw8ch Tarwebrood i eent de K G A SLEGT NIET3WE HAVEN 27 IN HET MAGAZIJN De Avondster ijn heden ONTVANGEN eeno fraaie Collectie GASKACHELS met en zonder afvoer van at f 7 AO enhooger G iSFOKIVIUZE met prima zuinige branders OASOKHAMEiiTBN in mime kenie voorhanden Groole Gluelllchlbrandtrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B IHeuui moflel gtèmaiUeerde PANNBN en KBTBLS gwaarborgd giftvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF in Gasfitter LUNlmLO I Lilv o 11 is proefo ndeA mdelijk de BESTE en volkcPmen ONSCHADELIJK apeCdoorn holland fitoclelell Ons Genoegen GOK DA ZOJiDAG S JASUAIII 1902 Buitengewone Voorstelling door het gunstig bekende Variété en Operetten Geiclschap Directie HENEI TEE HALL Amsterdam Tableau de la Troupe Broth DALTON Buitengewone Kracht Balanceurs en Parterre Tarners Mons DE PESCELLl Peintre l Improvisation et Naturelle i la minute EÜISON 8 BEÜZEN GRAPHOPHONE Nieuwste vinding Hulde aan Transvaals Vierkleur Duet van Hknhi ter Hall Mej HENEIETTE KOHLEE Variété Artiste Nieuwe Nummers De Heer en Mevr WINNINK Hollandsche Dnettisten Mej EOSA DE LEEUW Chantense Nieuw Eopertoir sMBHHM aeyai tbr hall Humorist Enz enz enz Opvoering van de Nieuwe Eevue HET LAl I VAi BELOFTE van HENEI TEE HALL Deze Eevne behaalde een groot succes te Groningen Leeuwarden Zwolle Meppel Helder Alkmaar Haarlem Amsterdam Eotterdam Den Haag enz enz Aanvang 8 uur Bureau 7 uur Entree Leden ie Eang met Huisgonooten f 0 4S 2e Eang met Huisgenoten f 0 30 NietLeden Ie Eang f O TB 2e Eang f 0 50 Plaatsen te bespreken aan het Lokaal Het groote aantal zenuwkwalen Bog ateflds ftlle ndddslen dovr de nediiobe wBtenicbBp unKewBiid Eent aut d n nienwKi tyd kont de prtoe dktilj door het ebniik mftken vbb den eenvenalKiten veg unelljk Unci d hald mm phyilologiioho ontdakklnr dMn beaft dl oa hondard proetnoralngen thani over de Eeheele wereld rei breid 1h en terwijl sikj w teDicfaapp lUk e kringen de hoont belsnceUUInK wekt Uvene eene weldaad blllbt te ilJn voor de aan aeaawkwaleti lijdende meDiotiheld Dece geneeawijte la nlüeToaden door den geweaeo Oflloler Tan fleaondheit Dr Eoman Welumaivt VUehofen en bematop de on dervlndlnc opgedaan la eema MH lS praktijk Uoor wnMchlnc van h t h rd wal per due worden daartaageMUkteaUffea d r de bnld nnAddeUUfe h t mbqw tel medcxedceld Het date leeavlja verden werkelijk aohittereade reaiUUUa varkrH B sij laaakta looveel opganx dat van een door den uitvinder geaehraTeB warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE tare voorkDiaiig tn BBniiIng binnm kerlan tl d reedi de me drmk verechenen is Dit boekje bevat niet alleaa vor het gtMte publiek verataanbare Terklarlagen oantreBt bat weaen der nieuwere therapie en da daanaede lelft lil wanhopige fEsvallen verkregen nltwerklng maar ook vindt men daarin wetenaohappatljke verhandelingen nltde medlaehe bladen die aan deiageneeawljie gewUdEUn soouede afsohrirt vaa tal van gfltal iobrifteo van hooggeplaatite geneeakaadlgea onder walka P Mialèr dr profaner 1 e polyklInTek lo PaHJi rui Rousemont 10 SUingreber med dr praktlieeraed geneftheer aan hel kraak tlnnlun DBtHnhl dn Charsnlon SaaltiteratN at Cohn te Slattln firoumane laad dr arrend arti te Jdhllniaa Or P Foretl r e niBih er dlrflolBur va het hoipltnat ti Agen aehelnratb Or toberlni kaïleei QutBnfile Bad Emi Daraei med dr aenesthBer dirtvleur der B lvana thBrapeutlBoha larfefeMHB veer laauwlljderi ta Parlta raa St Konori 334 Conaut va Atchanbaoh nied dr te CBrfu Dr Buabaah arread aria da Zlrknlti Obar tabitrit Jechl med dr te WaanBn Dr C Bongavai la La Farrllra Eure lid vaa daa Canaall Centra d hya ti t Ie Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier EennwKeatel nacerof minder Rnsedann la of n aoffcnnitnade aennwaohtlKheid lilden waarvan dekenteekenen iIJq aironlaohB hooTdpl n mlGra1nB aDhBla hoor dpljn bleedandrang aroate prikkelbaar held gejaagdha d lapelooiheld llohametIjkB enrwal n onbahaaahtha toaaland verder alle afeketi die door beroerte getroffen weiden en nog HJden aan de gevolgen daarvan soaala warlaninUgBe oavorneian tat aprekea rwara tongval naaielilk aHkken atljfbaid dar gawrlohtan met vaortdurende l n plait Bll ka iwakte vanwakklafl van gahBugait ana i ilj dte reeda onder geneeahandige behandeling geweeat aljn maar door de bekende middelen ala enthoudlagaen a kondwaterknar wrllven elerfrlteeren atoamlooi of eebaden geen genealng of leBlrlng hnmiet kwaal gevonden hebben en ten Blotte zlJ dia vrrce sevoclonT er beroerte en daartoe redes hebben wegeni verachljnflelen aU iloh aanhoudend angatig voelM erloavlna la het heeN tieafdalja mal deltallglield fltkkarlngBn an donkar worden voor da oogen drukkende plja ender hal veertioefd Bailing la e ooran het voa ee van krlBbalIng In en het tiapea van handen an woelen aan al daie drie eateeorlên vaa aonnwlUdera ala ook aan jonga meiatea hldanda aan bteaktirahf en kraahteloaiheid oE an geionde lelfs aan loaga laraonen dia veel met hel hoofd werken en Keeatelijke raactle willen vborkomen wordt dringend aangeraden ilch bet boven vermelde werkje aan te aobaffen hetwelk op aanvrage koataloee en franeo ver aeuden wordt door Amotcrdnm doer H CLBRAX dl Co Heiligeweg 4 Rotterdam Vtreeht LftUKV POIITOV ündegracht bij de Qaardbrng P W Op d jongate hvglenniach meilloiDaie tüntooDateiting la de l r Weiaamnna aaha r da Bedlacbe Jnrl met de Xllverm Hedanip hehroond T rïï j A T J ï i r Hoofbteag L Geen Kinkhoest Geen Inlluenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoeninjr binnen den kortst mogelflken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Snperior Drniven Borsthonig Extract M E L I A W T n E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAA Ö Hofleveranciers Flacons f 1 70 ct8 40 et bj Firma WOLFF Co Weathaven 190 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 128 te Gmiia A BOÜMAN Moordrecht PiNKSE Nuuatrierkad IJêti A N Ti ZESSEN i o iloii M J Ta ÏOttKEN Bo ioop B T WIJK Oudtaalcr A 8CBEER Haaitrecht P W y EDE Oadnoaier K viKosE HEIJDEN te Remmik P v d 8PKK MoereapelU D t d STAR Waddinaivetn Wed T HOLST Waddindivem M KOLKMAN Waddingmim P A m GROOT Oud mter D A ni JONOH OudiaaUr J P KASTELEIN PoUhroeherdam D BIKKER te Benschop f m Patent H Stollen nunluP imBtrW lulHici Du UMI mi aKki nr giitii raniiiiu tmingM hat ui tu rtt I K nM mtu uterihtoêen Nachahmungen gegêbM Mmo kuifi dtliar uiutre Htetg Êchnrfen H StoUmt mr mi UK Jtnct kIk Ui ulchan VuÊihmlImltii MM Mdr ntktt fH iHtmllHMJ iiii a ii l M = SlV WMm ZMgHl ê ran mt tmm Telepliooniiet QoucLa Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het E jks lutercommnnaalbureau Op 1 December 124 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT mmm Mejuffrouw v d Stok uit Den Haag Vaillantlaan 328 schreef Met deze heb ik de eer U te melden dat ik door het gebruik Dwer Sanguinose na eene zware ziekte niet alleen m jne krachten maar ook eetlust en levenslust heb teruggekregen Na de derde flacon voelde ik m j reeds veel beter en kan nu gerust zeggen weer geheel hernteld te z n Ik beveel het daarom gaarne aan alle zwakke menfichen aan mocht ik zelf weer een versterkend middel noodig hebben ik zoo geen oogenblik aarzelen wat te kiezen Mej v d Stok Prijs per fl 1 50 6 fl 8 12 fl f 15 Co y y V Te Te GoüDl bij WOLFF en Co Westhaven en MIEBIES Kleiweg RANt e MAOAJUNB DX7 friotemps NOUVEAUTÉS W verzoeke de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor hot Wlnteiraei oen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan lH JDLESJ LnZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrq van alle kosten aan huis met 5 verhooging f i SCHIEDAMMEK GENEVER Merk NIGHTOAF Ilëetpeditie kiintoor te Kozendaal N I Verkrijgbur bü M PEETER8 Jz N B A Ib bevijs ran echtheid U oaohet en kurk eteedi ToorCH 1 ËDAM I Ken n den naam der Finn P HOPPE Niettw onovertroflen prof Dr Liebera welbekend llMinr SBACBT ILIZSa Alleen eeht met Fabriekemeric iot Toortdnreade radicale en mj m Kekere genezing ran alle zeHs É9H de meest hardnekkigo zenuw fipRI ttiektetit Tüor l ontataan door ESkB afdwalingen op jeugdigun leeftgd loCala genezing van elke zwiücte Bleeb idcht BeDaQwdfaeid Hoofdpya Migraine Hartklopping Maagpyn alechte Bpysrertering Onvermogen Tmpotenz PoUutione enz ULtroerige proepectnswn rya per ewh fl 1 fl 2 fl 3Vi dubbele flesch 1 6 Centraal Depot Matth r d Yegte Zaltbommel DtpÖta M Cléban Co Kotterdam F Happel a Gravenhage T HalmmaQB de Jong J Czn Kotterdim Wolff t Ccflouda on biï alle drogisten Qoada Druk van A BRINKMAN Zn Dit JVo bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Zoeimailltie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 138 der Militiewet 1901 Maken bekend dat de lotelingen die voor volledige oefening bij de militie te land zouden moeten worden ingelijtd een der beroepen uitoefenen in de eerbte zinsnede van art 137 dier Wet bedoeld en verlangen bij de zeemilitie te dienen worden uitgenoodigd zich vóór den isten Februari aanslaande op de Secretarie bovenlocaliteit afdeeling Militie aan te melden of te doen opgeven De in de eerate zinsnede van art 137 der Wet bedoelde beroepen die door den Heer Miniater van Marine zijn aangewezen aU geacht te kunnen worden hen die ze uitoetenen het meest geschikt te maken ter opleiding voor diensten bij de xeemilitie zijn Stuurlieden stuurmansleerlingen en verdere zeevarenden op koopvaardyschepen van de groote en kleine vaart Stuurlieden schippers en ver derc opvarenden van Rijnschepen aken tjalken en kleine vaartuigen Stuurlieden en verdere opvarenden van passagiers en sleepbooten loodsvaartuigen en tonnenleggers Diepzee en Noordzeekuatvisschera Zuiderieevisbchers Viaschers op e Zeeuwsche wateren en op de groote rivieren Mossel en oester isschers Schuitenvoerdera en voerlieden Vletterlieden Machinisten machinist leerlingen en stokersop schepen en vaartuigen bij spoor of tramwegen en op fabrieken of andere inrichtingen Machinedrijvers Tremmers Smeden Bankwerkers Werktuigmakers Ketelraakers Voorslagers Scheepsbeschieters Scheepstimmerlieden Scheepmakers Brood koek en banketbakkers Koks Koffiehuis en hotelbedienden Ziekenverplegers Apothekersbedienden Barbiers Personeel van s RijkgMarineworven Eindelijk worden de lotelingen herinnerd aan het voorschrift van art 116 al 2 der Militiewet dat de toestemming tot het aangaan van eene verbintenis voor de buiteniandsche zeevaart in gewone tijden niet geweigerd wordt aan de by de militie te land ingelijfde lotelingen die reeds vóór hunne inlijving bij de Militie hun beroep van de buiteniandsche zeevaart maakten en die zich overeenkomstig art 138 der Wet voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbij niét hebben kunnen worden aangenomen Gouda 3 Januari 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R U MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLEJOX F indelyk Gevonden Maar die man heet Rinaldo zet de officier lachend en dit zegt genoeg Bij hem behoett men zich over niets te verwonderen zelfs als de Signora zich gewillig buigt voor de toovermacht die deze man nu eenmaal achijnt te bezitten Nu zoo gemakkelijk gaat dit ook niet hervatte Gianelli i de Signora is zeer hartstochtelijk en Rinaldo is dit in nog hoogeren graad vandaar dat tmachen hen even dikwijls storm als zonnescHijn is en heftige tooneelen aan de orde van den dag zijn Die Rinaldo schijnt iedereen de baas zei de kapitein thans uitsluitend tot den kapelmeester laat men zich dat van een vreemdeling zoo maar welgevallen f Ja omdat men blind is voor de verdiensten van ieder ander Als deVereld zich eenmaal een afgod kiest drijft zij de aanbidding tot in het beUchel ke en het is daarom geen wonder dat zijn hoogmoed en gevoel van eigenwaarde ten slotte geen grenzen meer kennen De kapitein keek den opgewonden Italiaan met een eigenaardig lachje aan ajammer dat aan zoo n talent zoo n schaduwzijde is Maar is zijn talent niet meer een gevolg van een gril van het publiek een soort modeartikel V Buitenlandscb üverzlcbl Keizer Nioolaas en President Loubet hebben met Nieuwjaar weer telegrammen gewisseld De Czaar seinde Bjj gelegenheid van de wisseling des jaara gevoelen de Keizerin en ik ons gedrongen manheer de President onze beste wensohen nit te spreken voor Frankrp en voor a persoonlijk Van de aangenaamste herinneringen welke het vervlogen jaar nalaat is ons die aan de dagen doorgebracht in het schoone bevriende en verbonden land byzonder dierbaar In ziJn antwoord betuigde President Loubet het Keizerlijke paar dank voor de wenschen welke het koestert voor Frankrp den vriend en den bondgenoot van Eusland en wees er op dat Frankrjjk met genoegen zal opmerken dat het laatste bezoek van het Keizerlijk paar een blijvenden indruk heeft achtergelaten De Pransche Minister van Oorlog zond een telegrapbiscben gelakweusch voor het roemrpe Russische leger Bij de ontvangst van de Fransche kolonie te Bome heeft de Fra nsche ambassadeur Barrère een rede van beteekenis gebonden Hij sprak van de broederlijke vriendschap tusschen l rankrijk en Italië en prees Prinetti die met zijn verklaringen aan de wereld te verstaan had gegeten dat alle misverstand tusschen beide landen tot het verledene behoorde voor altoos heerschte er nu overeenstemming en de Middellandsche Zee qnaestie bestond niet voor beide Staten V Het bericht dat koning Eduard zjjn zoon den prins van Wales heeft opgedragen zich naar Duitschland te begeven ten einde tegenwoordig te zijn bij het verjaardagsfeest yan den DnitBohen keizer 27 Januari heeft zoowel in Duitschland als in Engeland veel indruk gemaakt De Daily Mail noemt het een feit van groote politieke beteeksnis wjl het de aanleiding worden zal om de vriendschap der beide regeerende huizen en de tusschen de Regeeringen der beide landen bestaande sympathie openlijk te bekrachtigen Op gelijke wijze spreken de meeste andere Engelsche bladen Enkelen zooals de Daily Telegraph wijzen er bovendien op dat deze opdracht van koning Eduard een streep door de rekening is van de intriganten die voortdurend pogen tnsscben Duitschland en Engeland strp te doen ontstaan Beide landen hebben te veel gemeenschappelijke belangen die een vasten grondslag vormen voor de instandhouding banner vriendschappelijke betrekkingen Gaarne had Gianelli bevestigend geantwoord dooh de tegenwoordigheid der anderen belette dit Het publiek beslist in den regel over dergelijke kwesties zei hij ik voor mij beweer zonder iets op Rinaldo s roem te willen afdingen dat men zelfs een misbaksel hemelhoog zou verheffen als het van hem kwam ffWaarschijnl k en misschien is dit met zijn nieuwe opera wel het geval Ik ten minste Ik raad U Signor Uw oordeel op te schorten tot tijd en wyle gij met Rinaldo s werken kennis gemaakt hebt zei de Marchese zoo scherp mogelyk zijn fout was dat hij te snel beroemd werd en ineens een zoodanige plaats innam in de kunstwereld als sleehts aan weinigen gelukt In zekere kringen kan men hem dat niet vergeven en moet hij telkens daarvoor boeten Yolgt U echter gerust mijn raad De kapitein maakte eene beleefde buiging en antwoordde Met genoegen en ik doe dit des te liever daar het mijn eigen broeder is dien gij zoo warm verdedigt Marchese Deze mededeeling maakte grooten indruk op de omstanders Tortoni trad verwonderd een stap terug en nam den vreemde van het hoofd tot de voeten op De Maestro verbleekte en beet op zijn lippen terwijl de of cier zich moeite gat om niet te lachen De Engelschman daarentegen had ditmaal genoeg van het gesprek verstaan om den streek te begrijpen dien de jonge zeeman had uitgehaald en die hem zeer vermaakte Hij lachte tevreden en jTad met groote pauen op den kApitein toe aan Ocik de Duitsche bladeu besprtken de aanstaande reis van den prins van Wales op die wiji Do Voss Ztg zegt dat hieruit blijkt hoj groote waarde men aan beide zijden van bet Sanaal hecht aan het onderhouden der vriendschappelijke betrekkingen die door prin Bismarck reeds van groote waarde werffen geacht i D parlementaire commissie uit de JongTsjc hen heeft beraadslaagd over de kwestie der beraamde bijeenkomsten tot verzoening der Duitsche en Tsjechische partijen Na een lan debat waaruit bjj de meesten twijfel aaii het slagen dier bijeenkomsten sprak besuot de commissie om haar goeden wil te Iconen er toch afgevaardigden der Jongïsjtóhische partg heen te zenden IJf agrarische Tsjechen bobben daarentegeUj besloten zich te ontbonden tenzjj alle üuiftche partijen de al Duitschers inbegrepen meedoen 01 dan nog slechts op voorwande dat de regeering van tevoren den juisSin vorm dor te behandelen voorstellen bekeni maakt De Paus heeft een herderlijken brief aan de Wsschoppen van Bohème en Moravië gezon n in verband met den strijd der verschijende nationaliteiten Deze brief munt meel uit door een diplomatiek pogen om geen enk4e der betrokken partijen te kwetsen dan door daidelijke aanwijzingen hoe do strijd kan worden beslecht Het belangrijkste en voor practische toepassing bruikbare deel van den brief is de vermaning aan de geestelpheid om zich te onthouden van inmenging in een strijd die niet biJ hnn bediening past De Paus begint overigens met te verklaren dat ook hij zich van elke beslissing over het strijdpunt zal onthouden Het ijveren voor de eigen taal binnen zekere grenzen verdient geen blaam zegt Z H maar de leider in den Staat behooren te waken dat hierbij het algemeen welziin des Rijks niet lijde Deze stelling zal zonder twijfel door velo der strijdende partijen volmondig beitamd worden Maar zjj zullen er niet minder dan vroeger mede verlegen zitten waar het geoorloofde ijveren voor de moedertaal ophoudt en de bedreiging van het rijkswelzijn begint In de offlciease Norddeutsche Algemeine Zeitang ia op een opvallend scherpen toon afkeuring uitgesproken over de verklaring der Polen in den öalicischen landdag Een verklaring als daar word afgelegd noemt t blad een inmenging in de binnenlandsche zaken wiens zijde hij plaats nam om daardoor een bewijs van sympathie te geven Het schijnt dat de heeren mijn broeder slechts onder zijn kunstenaarsnaam kennen mijn eigen naam klonk bij de voorstelling zeker wat uitheemsch Mijn brteder en ik hebben echter geen enkele aanleiding om onze bloedverwantschap te verbergen WpI kapitein ik wist dat ge komen zoudt sprak de Marchese hem hartelijk de hand schuddend maar het was toch niet aardig van U zoo Uw incognito te bewaren Een onzer is er ten minste aardig door in verlegenheid geraakt hoewel hij zijn verdiende loon heeft Hugo zocht eveneens den Maestro die het echter verstandiger geoordeeld had ongemerkt te verdwijnen Ik wilde het terrein eens wat verkennen en dat kon natuurlijk alleen zoolang ik onbekend bleef Ik verwacht Reinhold echter elk oogenblik o ja daar is hij al Inderdaad verscheen de lang verwachte thans op het terras en de Maestro zou gelegenheid gehad hebben zich vroohjk te maken over de aan het bespottelijke grenzende verafgoding van het publiek want plotseling verstomden alle gesprekken en vestigden aller blikken zich op dit étfne punt Voorzeker Reinhold was in die jaren geheel veranderd Het jonge talent dat eens zoo vol ongeduld tegen de vooroordeelen zijner omgeving in opstand kwam was gerijpt tot een kunstenaar van den eersten rang wiens naam verre buiten de grenzen van Italié en van zijn eigen vaderland geroemd was eeworden wiens werken overal werden opgevoerd wiej roem eer fortuin en over van Duitschland Wat prina Czartoriski in den landdag zei over het gevoel van eenheid dat alle Polen bindt an over de noodzakelijkheid om het bewnstzijn van de Poolsche nationaliteit te ontwikkelen yerraadt een doel dat niet bereikt kan worden zonderde bestaande toestanden omver te werpen Tegenover dergelpe manifestaties kan men geen verwijt doen aan andere betrokken regoeringen wanneer zjj hare administratieve verdedigingsmiddelen versterkt tegen internationale agitaties van dien aard En dan komt als slot de venjjnige opmerking Wfl kunnen slechts aan een gebrek in het reglement van den Öalicischen landdag toeschrijven dat znlk een manifestatie heeft kunnen plaats vinden zonder dat de organen der Oostenrijksche regeoring daartegen een protest indienden 8 Januari komt de Pruisische landdag bijeen dan zal allicht de kwestie ook daar ter sprake komen V Het Departement van oorlog pnbliceert een schrijven van Lord Roberts in antwoord op een brief van een dame die daarbij insloot een nitknipsel uit het Doutschos Blatt van IB December Lord Roberts geeft daarin de meest stellige verzekering dat de in dat blad gedane mededeelingen betreffende afscbuwelijke handelingen van Britsche officierea en toldatuuast Booreavraawea n meisjea te Orangia in Transvaal en het zenden van alle vrouwen boven de twaalf jaar uit het kamp bij Isrene naar Pretoria met onzedelijke bedoelingen geheel en al ongegrond zijn Generaal Louis Botha zond een schrijven aan alle commandanten met de opdracht den strijd voort to zetten daar het Kngelsehe Parlement in het begin van Januari moet bijeenkomen in een zitting waarin een voorstel zal worden gedaan om meer geld te bestemmen voor het voortzetten van den oorlog Het Engelsche volk zal dit niet toestaan en daaruit zal dientengevolge het terugtrekken van de Engelsche troepen nit ZnidAlrika voortvloeien In den nacht van 31 December maakte de Engelsche generaal Bruce Hamilton met zijn colonne een nachtmarsch waurby hiJ er in slaagde een Boerenlaager te overvallen Daar de Boeren de Engelsche strijdmacht zagen aankomen slaagden velen er in over de grens van Swaziland te ontsnappen Toch werden zes Boeren gevangen genomen en li wagens benevens 500 stnks vee tnitgemaakt winningen van alle zijden toestroomden Ook zijn uiterlijk was zeer tot zijn voordeel veranderd In plaats van den bleeken ernstigen jongeling met zijn terughoudend karakter en somberen blik stond daar een man wien men het kon aanzien dat het leven en de wereld voor hem geen geheimen meer bezaten en eerst thans nu hij in de kracht van zijn mannelijken leeftijd wa j kwam de bijzondere aantrekkelijkheid van zijn uiterlijk schoon tot haar volle recht Het trotsche zelfbewustzijn paste goed bij dit ideale voorhoofd waarop echter ook schouwen lagen die wel niet uit waar geluk voortkwamen Een uitdrukking van spot en bitterheid teekende zich om zijn mond en het vitur in zijn oogen lag niet meer zooals vroeger in de diepte verscholen doch baande zich thans een uitweg naar buiten alles verterend en met iets demonisch bij iedere gemoedsaandoening Hoezeer zijn voorkomen in die jaren er op was vooruitgegaan vrede sprak niet meer uit dat gelaat Aan den arm had hij Signora Biancona niet meer de jeugdige primadonna van een operagezelschap van den tweeden rang die in het Noorden gastvoorstellingen gal doch een Europeeache beroemdheid die na in alle schouwburgen gezegevierd te hebben thans de eerste plaats bekleedde aan de opera barer vaderstad Marchese Tortoni had gelijk zij was nog betooverend schoon dat was nog diezelfde vurige blik die eertijds het eerzame patricierbloed in de edele Hanzestad zoo snel deed vloeien slechts scheen hij aan gloed gewonnen te hebben Wordt vervolgd