Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1902

No mok Woensdag 8 Januari 190S 40ste Jaargang Geen Kinkhoest Geen Influenza GOÜDSCHE COUMMT jy ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon iVo I ADVEKTENTIEN worden gepla itst van l 6 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Icleroon o ft De Jitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VT IF CEJNTEN Openbare Yerkooping TE GOUDA op DINSDAG H JANUARI 1902 aan het hnis wiJk E No 26 aan den Kleiweg van boerende lic iamelijke Goederen als STEIGERPLANKEN PLAF0ND 0R5JA MENTEN KALK 8TUKADOOR8GEREED 8CHAPPEN enz Daags te Toren van 10 tot 1 nnr te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria ö C FOETUIJN DEOOGLEEVER te Gonda WORDEN i BEKWAME Bleekersknechts GEVRAAGD de vrouwen kunnen ook geplaatst worden als WASCHVROüW STOOM WASCHen STRIJKINRICTING W G BURGER Zeist HoUandsche AUSTBUUAU Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en groVe Thee 45 55 et Oiitbüt ü rof 65 iXamlddas 75 ËxtraflneCh CongollieelüO Alleen verkrijgbaar by P H J vak WANKÜM Oosthaven B 17 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t9 oent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN oheiiiiscbe Wasscberij TM tl OPPElHEIilEÜ 19 KruUkdde Botlerdam liebroTetecrd d r Z M den Koniu der Belgen loofddepSt Toor GOUDA de Heer II i TKIJSU lt i Korte Tiende weg D 7 Specialiteit voor het atöomeu en verven vftb tlle Heeren en Daraeagarderoben alsook alle Kindergoedoren Speciale inrichting voor bet êtoomon an pluciiemantels veeren bont mi Zenuw en Maaglijders wordt nit overtuiging ala een werkeljjke hulp n den nood het boek ISaa a gre ver unbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegejouden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel Gordijnen tafelkleeden eni worden naar d nienwite en laatste methode geverfd VONlNKtUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaanüoening binnen den kortst mogelpen tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I it M T H E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D lUIBBIES Kleiweg E 100 Oouda E H Van MILU Veerstal B 126 t f ouda A BOUMAN Moordrecht FINK8E Nimwerkerkad IJsel A N van ZESSEN ScAoon ioMn J Th TOBKEN Bo riop B V WIJK Oudewa rr A SCHEEB Haailrecht P W v EDE Oudmater K van dee HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK MoercapeUe D v o STAR Waddinatveen Wed T HOLST Waddiru iveen M KOLKMAN Waddingsveen P A uu GBOOT Oudewater D A D8 JONUa Oudeuialer 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschop Eer§te lederlaiid§ciie Onderlinge VEEVERZEÜEIllliG Maatschappij gevestigd te ORAVEJSBAGB Kantoor LAURBNS nEAELSÏHAAT 1 De Mü vergoedt mot een omslagpremie vastgesteld voor het loopende boekjaar niet alleen koeien tegen gewone ongevallen en sterfte maar bovendien tegen tuberculose bij afkeuring na slachting 90 pCt der werkelijke schade De Mti verzekert oolleotief in massa halfjaarlüks en tegen hemelvuur Koeien met 90 pCt uitkeering f 2 per f 100 per jaar Paarden met 90 pCt uitkeering 1 2 80 per 1 100 per jaar Faarden van kooge waarde van f 400 tot en met f 2500 met 90 pCt uitkeering f 2 80 en met 70 pCt uitkeering ï 2 20 per f 100 per jaar Inlichtingen ten kantore der Mü en bij H H Agenten COMMISSARISSEN en DIRECTIE WIHWflWW Door OetMMh alKcmten uinbavolcfi y f Tf T ff f Tf Met CM 0lpl9m cn Ooud Bekroond T PRAEPARATEN VAN f ttlrtn I af hA Jein lk chtlgeenver terkeiiiJeKINA WUNtegeniw ktt UlUgL al Ui llC joowd bij kimlerci 1 volwawcnen gebrek aar eetlult alechte pUaverterlni senuwIiooMpUn ter veriterUns na riekte of kraambed koorts en hwe eevolgea OUINAÏAROCHE FERRÜOINEUX in het bijiondtt tefen Bloedgebrek Bleekiucbt kwalen van KrIIUchen laalUja eni VerkriiBbaar m llacoM ƒ 1 90 eo l T Slral f Qi üfl voadiaam versterkend aangenaam vnn imaalt voor dagelijkicljgeb aik lIKC V OCrtW vooral voor kinderen wakken en kUerachtlge gestellen er aan te be eUn AU geneeskrachtige drank bij stoornlisen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voorluigelmgmenkkinckinderen Pri iperbnsil S Kgr l VO 4 Kgr 0 80 4 Kgr O BO Chemlscb M AllrcilSI Ar Speciaal voor Kindervoeding in bussen i H Kgr CeO rolvers jTlCIKaUlft C i Kgr ƒ O BO Kgr O ÏS Ae4llma C inart Ht n Het rooken eener haWt Cigarette Is voldoende ter b trC allinia V lgOICHCI di g van de hevlgsti aanvaUen van Aithma stó In f doosjes a 0 80 en O SÖ Tamas lrtflA RrttlhnnC PRUIT PUROATIEP tegen Verstopping AamI nniarillUC PVHIUUIia 1 Migraine Congestlejetc vooral ook aMazans oor LinJeien iiewijien de TamarlniU Bonbons van KRAEPEHEN k HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind bcgewl ijlc en de smaak aangenaam il Prijl per doosje O eO en ƒ 0 60 CalmSalr DoeéSIlAC algemeen erkend sli het BESTE huismiddel j aillllal TaaUHCJ hj Hoest Verkoudheid en Keelp n het Is I een slUmoplosaend en versachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in l p HeKbjes verkrijgbsir Prijs ƒ 0 30 per Heschje 2 f rtuparattn i itiqiullm traaiytp MpalJitJttrt SI ItrOffitltn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST tÜkM 1 KRAKPELIIH ft HOLM U Zslst tiJi atltn t Gebri StoU erck a Chocolade en Cacao DiMniaHge d M de nieuwste uitviwlingon marhinaul geliid verbsteril febritatle OD nitaMtend gobmik van n en fijnsto gr inilstüH en p ar nd i tn lei wbrniker van Stollwerck s Ohocolade en Dacao een aanbevaienswaardig fabrikaat nftuwiw i it bcantwoordot dt dnr awn inhoua der resp Etiketten De irma bchiuiMe 87 Brevets als lïofltvofftiiicler 44 Eero fllploma 8 gouden enz Mednllteg een bewfls o uitmnntond i Nou Toua d wmona une B dic He d ar prcnnière eSBswe on oonaldaraUaü a Totr exoftUente tebrtoatkui do Ohooolat bonbons varies eto to tollWtrck B bbrikut ia verkrijgbaar bij U H Confiseurs Hanketbokkan eua anz Q iwnilvartegeawooTdigor voor liederkusd Jnliu Kftttemledt Amlerdam Kalvorstraat lOt IN HET MAGAZIJN ifDe Avondster zSn heden ONTVANGEN eene fraaie CoUeclie GASKACHKLS met en zonder afvoer van af 1 T SOjen hooger GA8FORI l IZE met prima zninige branders QASOBNAMENTBS in ruime kente voorbanden Groote Gluelllcbtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nteuu model geèmaUleerde FASNBN en KETELS gwaarborgd giltvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Kieuw onovertroflen Frof Dr Liebers welbekend SStrW KRACaT SLIZlB Alleen echt met Pabriekimerk tot Toortdnrende radicale en m cekere genezing van aUe selfg Sl H 4b meest hardnekkige zenuw hXXfl ttiektetif vooral ontstaan door EsSfifli afdwalingen op jengdigen teeftijd ToGale genezing van elke zwakte Bleeh iiicht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spyflTertering Onvermogen Tmpotenz PoUutiooe enz Uitvoerige proBpectuHsen IriJTpcr U cli 11 1 fl 2 fl Si dubbele flewli n CVi Ontra lDepot Mattk v d VaRte Zaltbommel D pötn M Olébaa Co Kotterdam V Happel a Gravenhage T Ualinmaas do Jong J Czn Rotterdani Wolff fc Ca Goud on biï aUe dro t8teD 4 SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIOHTOAP Verkrijgbaar b i M PEETERS Jz N B Mb bevr B rao echtheid ii 1 eaobet en kurk Btoeds roor zien van den naam der Firma P HOPPB Tlueriy i WondHbalina io do gehoele wereld bekend qq geroemd Onovertroffen middel tegen aUe U O r s t L O D f li e V e rMtiaKZiitkten enz Inwendig zoowel ala ook uitwendig in bijna iiUa ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prys per flaCOB t 1 per post t I IA Thisiry s Woadindf bezit een alsnog ongekende geneeskxaok n hëikame werking Maakt meestal elke piijntük nn gevaarvolle opf ratie geheel overbodig Mei deze zalf werd eon 14 jaar oud voot on i euee8li k rehouden beeilfj ezwel on onlanga een b na JSjB jaar kankeriyden iceuezeD Brengt genezing ea verzachting der p nen bij wonden ontstekingen eof v van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothokrr BENRI S4NOER8 Hokin 8 Amsterdan Wuur geen depdt ii bestelle men direct o n die Sehntienapotlieln dei THIËKRY in I gndn bel Kohitwh Oeit rreich Gelieve proipMtui te oatbiemn by bet Centnul DepAt Sender Rokia 8 Anuteidim Heu wordt verzocht op t HERK te lettui tjrr H T Masizun vam M KAVENSWAAY ZONEN OOBINOHEM Deze THEEËN worden fgelo rerd in verzegelde pakjes van trf Xwee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer sa ePrys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoeriog van geeerde orders aantwvelendö J C BUL voorheen J BREEBAART Lz Gouda Drnk Van A BRINKMAN U De Burgemeester der Gemeente Oouda maakt bekend Ie dat ter voldoening aan art 10 der W et van 28 Augostns 1851 Staatsblad No 125 eene Commiseie nit Gedeputeerde Staten van de Provincie 2aid Holland bügestaan door den daartoe door het algemeen beBtnnr aangewezen ingeniear en het hoofd van het gemeentebestnnr in hetgemeentehnis aldaar Zitting zal honden op WOENSDAG 29 JANUARI e k des namiddags te l ij ure ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van aanleg van den in de Wet van 24 Jani 1901 Staatabhid No 180 bedoelden fipoorweg van OOUUA naar SCHOOSHOVBN en noodigt belanghebbenden uit om hunne bezwarep ter plaatse en ure vermeld mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mede te deelsn Ëe dat de stukken bedoeld hg de eerste alinea van art 12 en ter voldoening aan de tweede alinea van dat artikel van voornoemde Wet van 28 Angaatus 1851 Staats blad No 125 ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter Secretarie der Gemeente van 8 JANUAEI e k tot dat de Commissie hare werkzaamheden binnen de Gemeente heeft volbracht 8e dat het uitgewerkte plan van het geheele Werk bedoeld in de laatste alinea van art 12 van meergenoemde Wet voor een ieder ter inzage zal liggen op de Griffie der Provincie Zirid Holland te s Gravenhage Korte Voorhout No 9 Gouda den 6 Januari 1902 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUeulaiidseh Overzicbt Met betrekking tot de verrassing van de Scots Greys seint Renter nog uit Pretoria van i Januari Terwijl de colonne deze week Bronkhorst prnit binnentrok werden op een heavel eenige Boeren gezien Een eskadron Scots Oreys werd hen achternagezonden maar Tond een grootere macht dan verwacht was De Scots Greys werden afgesneden en verloren zeven gesneuvelden en tien gewonden De Boeren werden ten slotte verdreven HM politiekorps onder majoor Beresford nam gisteren in Centraal Oranje Vrijstaat veldkornet Leronx korporaal Erasmns en 33 man gevangen daarbij dertig geweren buit FEVILLEIOK fCindelyk Gevonden 33 I eep Cesario sprak Reinhold juist ik ben pas in de stad terug en kan nu niet dadelijk weer weggaan Maar de opera is toch uitgesteld en de hitte begint zich te laten gevoelen Kies mijn partij kapitein en beweeg uw broeder eenige weken mijn gast te zijn op mijn Mirando waar gij waarschynlijk ook gaarne onze Italiaansche natuur BUlt willen leeren kennen Kpnt gij den Iitarchese reeds Dan is het overbodig dat ik u voorstel Ik heb mij reeds zelf aan de heeren voorgesteld toen zij de vierschaar over u spanden en ik m als onbekende toehoorder vermaakte met hen door mqn losse opmerkingenj tegen u op te zetten Bij één slechts gelukte dit doch de Marchese verdedigde u met zooveel vuur dat ik door mijn houding geheel in ongenade bij hem viel Heeft hij tegen u ook weer een van zijn strektt uitgehaald vroeg Reinhold den Marchese tPas op Hugo want men vergeet hier niet loo licht aU bij ons in Duitschland Nu de naam alleen ware voldoende om ons te verzoenen sprak Tortoni lachend imaar ik heb Dog geen antwoord op mijn vraag ik reken vut op uw bezoek Rioaldo en natuurlyk ook makend Veldkornet Pretorins en tien anderen sneuvelden Lord Kitchener meldt dat het jongste geracht van den verraderlijken moord van twee Britsche officieren door de Boeren bij Warmbad onwaar is In de Duitsche Kreuzzeitung leest men De oorlog in Zuid Afrika hoeft ons het eene raadsel na het andere opgegeven Een menigte wijze tactische lessen z jn daar te schande geworden on nieuwe ervoor in plaats gekomen aan den eenen kant beweeglijke troepjes die zich van tijd tot tjd vereenigon splitsen en geheel verstrooien aan den anderen kant een stelsel van blokhaizen het ideaal van bevestigingskunst en defensief optreden dat de spoorwegen en het omliggend gebied moet beveiligen een stelsel waarvan vooral de openbare meening in Engeland veel verwachtte Voor elk kenner van den oorlog ia met de invoering van dit stelsel de oorlog voor de Engelsche zaak echter verloren Reeds het ontwerpen van zoo n plan beteekent moreole capitulatie de uitvoering heeft den innerlijken ondergang van het toch al niePzeer kranige leger tot noodzakelijk gevolg Wie kruipt graag in den winter uit een warme pels welke slak verlaat onnoodig haar huisje welke gewone soldiiat zoekt den dood in het veld als zgn dienst achter beschermende wanden hem zijn bestaan verzekert P Een door en door flink leger laat zich door kranige aanvoerders wel meesleepen zelfs ten slotte achter zijn borstweringen vandaan brengen maar een leger bovendien nog nit huurlingen of oppervlakkig afgerichte aanvullingstroepen bestaande dat in het veld eer noch buit te behalen heeft en dat gedeeltelijk reeds herhaaldeiyk gevangen genomen en weer losgelaten is zal zich toch alleen in de dringendste gevallen uit versterkingen verwjderen die het zoowel beschermen tegen zware nederlagen als tegen de zekere kogels van de Boeren Een overwinning van de beide republieken moet met de afbakening van deze veilige gebieden als onmogelijk beschouwd worden Op Maltha krijgen de Engelscben het steeds meer te kwaad met do Italianen Door vertegenwoordigers van de geestelijkheid is den gouverneur een verzoekschrift overhandigd waarin wordt opgekomen tegen de vervanging van de Italiaansche taal door het Engelsch en tegen de nieuwe belastingen De adressanten merken op dat de Italiaansche taal niet gemist kan worden daar ze al te op dat van U Signor fik ben de gast mijns broeders de beslissing hangt dus ai van hem en Signora Biancona Van Beatrice f hoe dat vroeg Reinhold Nu ze was ontstemd er over dat ik zooveel van uw tijd in beslag neem en het ia de vraag of zü S ich laten gaan als de Marchese schijnt te wenschen Denkt ge dat ik mij zoozeer aan haar grillen onderwerp Reeds de volgende maand kom ik Cesario ik beloof het u vast Op het gelaat van den jongen man kwam een uitdrukking van groote vreugde en beleeld zei hij tegenden kapitein Evenals Rinaldo die Mirando reeds voldoende kent hoop ik dat het U ook zal bevallen Üe villa heelt een prachtige ligging Vlak aan zee En afgelegen sprak Reinhold met eigenaardige zwaarmoedigheid men kan daar weder eens flink ademhalen als men op het punt is in die salonatmosf r te stikken Hij wierp een blik op het terras en sprak toen Men gaat aan tafel en wij zullen dat voorbeeld moeten volgen Wilt gÜ Beatrice binnenleiden Hugo Dank u zei de kapitein koel ik wil u dat genoegen nïet ontnemen Uw gesprek met haar duurde opvallend kort hoe kwam dat vroeg Reinhold onder het naar boven gaan Och een klein voorpostengevecht wü hebben beiden onze stellingen ingenomen Gij hebt daar toch niets tegen Hij ontving geen antwoord want eensklaps stond Beatrice tusschen hen de kapitein maakte eene hoffelijke buiging en de nauw is verbonden met de sociale en persoonlijke belangen van de Malthezers en de nieuwe belastingen treffen alleen de armere klassen De onderteekennars verzoeken van den Koning de bescherming van hun grondwettige rechten welke bescherming s Koninge voorvaderen hun hebben beloofd Intusschen begint do beweging een ander karakter aan te nemen men spreekt van onaïhankeliikheid De in het Engelsch verschijnende Malta Times roept al de bewoners van het eiland van welk ras en welke taal ook op dm zich aaneen te sluiten tegen de Engelicho dwingelandij Met do omliggonie eilandjes bedraagt de bevolking zo der de Engelsche bezetting 181 000 Po Daily Mail ontvangt uit Rome het bericht dat liet thans ann geen twijtel meer onderhevig is of tuischon Italië en Krankrö ia en overeenkomst betreffende Tripoli tot Bland gekomen De minister van buiteiilaudsclio zaken Prinetti zou dit aan cep hem inttiiviewend daj ladschrijver bevestigd hebben 6e Politische Corrospondcnz meldt nit Roïae dat do bewuste overeenkomst tusschen Frankrijk en Italiii in een te Parijs opgosteld protocol vervat is De inhoud daarvan zou door Delcassé aan de Kamer van afgevaardigden medegedeeld worden zoodra deze omlfr jis medio dezer gaand haar werkzaamheden zal hervatten l Ten en ander komt overeen met wat do Temps uit do Italiaansche hoofdstad verneemt vermeerderd met de opmerking dat do overeenkomst botrekking heeft op het achterland van Tnnis en Tripoli Zij is aangenomen dat zü thans werkelijk bestaat daarom belangrijk daar men in Dnitschland en Oostenrijk zich eenigszins ongernst maakt over het voortbestaan van hot Drievoudig Verbond In offioieele kringen te Berlijn raag men ook al den schijn aannemen als of men van geen dreigend gevaar weet zoo is men er zich toch bewust dat de nieuwe toltarieven aanleiding konden zijn om de Triplo alliantie uiteen te doen gaan Italië kan wel met Frankrijk raaar hoogst moeilijk met Dnitschland nieuwe handelsverdragen sluiten als de Rijksdag de toltarieven goedkeurt Dat ook in Denemarken de tegenwoordige crisis op industrieel gebied ziJn voor de arbeiders treurige gevolgen laat voelen blpt reeds daaruit dat de sociaal democratische fractie in het Folketing een voorstel heelt ingediend waarbij de regeering gemachtigd Signora beantwoordde die maar haar blik verried dat ook zij stelling genomen had Een ondenkbaar oogenblik sprak uit haar oogen gloeiende haat doch dadelijk legde zij haar arm in dien van Reinhold om met hem de eetzaal binnen te treden Nu dat geleek niets meer of minder dan een oorlogsv rklaring zonder woorden maar toch duidelijk genoeg De vijandelijkheden zijn begonnen tot uw dienst Signora Hoewel hel winterseizoen nog niet geheel geëindigd was begon het reeds warm te worden zoodat menig gezin zijn zomerverblijt in het gebergte of aan het zecstrand ging opzoeken en de anderen zich gere d maakten om tpt den herlst elders een onderkomen te zoeken Hoewel Signora Biancona nog geen aanstalten gemaakt had om binnen kort op reis te gaan scheen zij toch hierover zooeven met Reinhold te hebben gesproken Beiden waren alleen in hun prachtige woning maar het gelaat der zangeres teekende hevige opgewondenheid In de kussens van den divan gedoken speelde zij achteloos met de bloemen van een traaien ruiker terwijl Reinhold somber met over de borst gekruiste armen de kamer op en neer liep alles wees op een dier heftige tooneelen die tusschen hen geen zeldzaamheid waren In Gods naam Beatrice niet van die tooneelen j er 13 toch nieta aan te veranderen Ik heb Tortoni m n woord nageven en ons vertrek naar wordt een crediet van ten hoogste 500 000 kronen jaarlijks nis staatssubsidie voor vakvereenigingen en andere werkliedènvereenigingen welke aan werkloozen onderstand verleenen te besteden en voorts daaruit bijdragen te bekostigen voor gemeentebesturen welke zich met een bestrijding van de werkloosheid zelve of van hare gevolgen inlaten Na uitvoerige discussie is dit voorstel door hot Folkoting commissoriaal gemaakt In verband daarmede zijn niet zonder belang do volgende cijfers nopens den omvang der werkloosheid voor zooveel aangaat do georganiseerde werklieden Van de ongeveer 83000 georganiseerde werklieden waren werkloos in November 5108 of circa 6 pet in November 18 799 of n pet en in November 1901 17 699 of 21 pet Laatstgenoemd percentage toepassend op het totaal der arbeiders in de Deensche nijverheid ongeveer 160 000 verkrijgt men een cijfer van ongeveer 30 000 werkloozen waarbjj dun nog komt oen onbekend aantal werkloozen in de hnisindnstrie den landbouw en den handel Voor werkloozenonderstand werd door do vakvereenigingen in 1900 besteed een som van 230 112 en in 1901 van 3 20 664 kronen Gemiddeld gever deze bedragen per lid een som van resp 4 76 en 0 11 kronen Maar daur nog niet alle vakvereenigingen werk looBheidsonderstand aan hare leden verleenen is dif gemiddeld ijfer natunrl voel te laag voor die vakvereenigingen welke een fonds voor werkloozenonderstand hebben sticht Uit Washington wordt geseind dat de Paoamakanaal maatschappij aan generaal Walker heeft doen medodoelen dat zij bereid was al haar rechten aan de Veroenigde Staten over te dragen tegen 40 millioen dollars President Roosevelt is hiermede in kennis gesteld en zal naar men zegt het voorstel aan de goedkeuring van het Congres onderwerpen De nieowe president der Republiek Cuba Thomas Estrade Palma was tijdens den Cubaanschen bevrpingsoorlog het hoofd der Cubaanscje Junta in New York Palma is een vriend van den vroegeren Cubaansoben opperbevelhebber Maximo Gomez en de meest gewenschte candidaat der Regeering te Washington Zijn tegen candidaat was Maso een tegenstander van het militaire bewind der Veroenigde Staten deze kreeg 2 steramen ter Mirando is op morgen bepaald ffNu dan neemt ge uw woord terug ge hebt hef zonder mijn voorkennis gegeven en wij hadden toch afgesproken samen naar het gebergte te gaan uZeker ik kom u daar ook opzoeken zdodra ik van Mirando terugkeer ilAsot Tortoni niet alles zal beproeven om u daar te houden en uw broeder zal u wel zoo lang mogelijk van mij verwijderd laten blijven Toornig antwoordde Reinhold Doe mij een genoegen en stap van dit onderwerp af ik weet dat tusschen u en Hugo geen wederzijdsche sympathie bestaat maar laat raij daar ten minste buiten Gij zult trouwens moeten erkennen dat hij tegenover u steeds alle vormen heeft in achtgenoraen Zeker en dat hindert mij juist zoozeer Die voorkomendheid met dien eeuwigdurenden spotachtigeii trek om zijn mond die beleetdheid gepaard met een blik vol hoon iiedaar uw Duitsclie gewoonte waaronder ik reeds zooveel geleden heb die ons zelfsi bij den felsten strijd dwingt ons aan allerlei maatschappelijke vormen te onderwerpen werpenUw broeder is een meester in de kunst terwijl alles wat men tegen hem zegt afstuit op dien voortdurenden spottenden glimlach Ik haat hem en hij mij met minder iDat betwijfel ik want niemand verstaat beter dan gij de kunst een ander te haten Wordt vervolgd