Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1902

6 17 i 41 6 80 I I 4 41 6 8 5 83 6 04 6 18 7 08 7 881 81 M 4 88 6 8 f V 4 8 6 46 8 68 8 10 8 8t l r 1 0 J O 8 83 4 U6 4 84 4 6 8 16 1 48 5 64 8 84 7 0 7 8 0 8 4 47 10 0 10 18 lU B HollM rf t uw 1 btn luppbaolWirlit p i Oo i im Vfm Uu ODD A DBN H AOfi nna 1 58 I S1 8 46 4 18 4 86 4 60 8 18 8 87 6 48 il 7 1 8 d 7 8 8 06 8 84 Too lUm I Vmm UIJ m ftwltem ia l p k tM gUfktni utOtt tl 10 00 10 1 10 18 11 16 18 16 18 8 f ll l 1 07 11 1 1 18 I 11 80 I B 41 10 88 10 41 U 8I 11 48 11 48 1 87 6 18 6 4 7 57 8 48 8 1 4 P i 10 84 10 46 11 16 11 11 8 80 8 48 4 15 4 46 Hag 5 88 6 01 08 16 7 85 1 8 8 0i ♦ IMl UJ 106 1 0 1 80 8 0 8 7 4 0 4 6 4 87 5a 6 i 7J 1 7 1 7 6 8 40 10 0 VooSarg 8 £ 3 = SI l SO M 6 43 10 01 2oele m ï g I I £ l j i 5 1 1 6 54 10 14 Z ll M 6 08 j 5 11 08 U 8 18 S O 8 84 1 17 4 4 8 81 4 7 06 7 81 8 0 8 IS 8 45 IM6 10 68 f jl ii 4 ta l i 1 iii to4 to W H dtolr i dl l 8 U rt Wd IhkjT b li t l U p l t 5 e O D U A 4 MSTIRDAM tin nna load 6 36 8 11 8 81 18 10 80 10 5 11 08 I IO 1 S68J t 07 1 43 6 1 16 8 48 61 lO it 10 90 11 06 m AiukW 8 01 8 58 10 10 11 04 11 48 18 87 1 67 8 M i 4 11 t 6I S SO 5 46 6 41 S5 10 3 1 03 1 AnuLO 8 1 18 8I 10 15 U l 1 08 l lll 1 1 8 1 i 8 l 8 48 6 01 J8 10 0 11 16 1 14 1 0 I DA U I KtU H r U nm a 111 14 10 8 11 00 11 88 8 18 3 18 4 88 6 6 00 6 86 11 16 8 S1 11 84 8 10 8 6 07 8 10 14 10 49 11 47 U 38 1 08 8 03 8 46 5 04 8 84 6 85 8 66 mtl C 6 11 7 15 8 10 I I 18 81 1 1818 87 U 1 8 10 8 8 1 4 4i 6 08 6 81 7 0 8 10 46 kmf W 6 84 8 47 7 80 8 85 8 4S to y 4i 11 80 184 l t 8 10 8 88 l 4i l 0 6 l 6 36 7 86 8 88 10 01 l iu la 7 03 7 81 8 18 18 I I IS 10 81 1 6I IJl l 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 84 8 08 ll 11 1 1 48 il 8 1 4 I 4 41 4 69 6 48 6 1 7 00 5e 8 4 8 83 10 08 1 4 81 7 84 8 10 16 11 07 4 88 tl l 40 8 84 4 46 l8 b 9 8 16 7 14 7 4 4 8 10 07 10 4 1181 UlrMhl 1 18 8 li 7 47 8 88 80 10 04 10 41 11 3 U 08 Woerdea OT 6 4 8 0 87 10 87 11 55 11 87 Oldew 5 6 88 8 17 10 88 1 85 a ida 1 48 T 08 7 8é 8 80 1 06 8I 10 48 11 18 18 11 18 81 wijl 50 stemmen op Palma waren üitg bracbt Tbomas Estradu Palma ia geboren op het eiland Caba in het jaar 1836 Hg was vroeger grootgrondbezitter hg nam deel aan den opstand van 1875 a werd toen als gevangene naar Spanje gebracht en moest daar vier jaren in den kerker zochten Ka zijn vrijlating ging hjj naar Newyork waar hij sedert beett gewoond als hoofd van een leerschool voor jonge Cubanen Door zgn langdnrig verblijf in de Vereenigde Staten is hy zeer bevriend met vele voorname Regeeringspersonen en naar de Cabaanacbe vrgheidaiievende oppositie vreest ook een willig werktuig van de Regeering te Washington geworden Verspreide Berichten Fkhhkkijk van den Paal Lonbot de ondste zoon preaident der Republiek wien het voornemen werd toegedicht zich óók al in de politiek te werpen blJ de aanstaande algemeene verkiezingen waartoe hij voor Dróme candidaat zon wezen heeft verklaard dat hü zich geen candidaat zal stellsa voor de Kamer zoolang zijn vader president is t Komt tnsschon de advocaten Comb en Le Barazer tot een duel de getuigenmeenden dat t niet anders kon De zaak BarilIier dit gemeenteraadslid van Parijs i te üróme veroordeeld bgverstek tot zes maanden gevangenisstraf wegens beleediging van den president derRepubliek in een redevoering te Fecamp komt morgen voor 4e correctioneele rechtbank te H vre in hooger beroep Te Jardies Sevres heeft eergister de gebruikelijke jaarljjksche huldiging van Qambetta plaats gevonden en natuurlijk is er weer by gespeecht ook conform aan de gebruikeiyke exploitatie van groote dooden en ten bate van minder beduidende levenden 1 t Sing ditmaal over de vereenigiog tusschen allo republikeinen DuITSCHLASD Isrnaawernood is men in ofScieele kringen zoowat bekomen van den schrik over de vriendelgkheid van den groothertog van Eesaen tegenover de sociaal democraten of juister tegenover een paar sociaal democraten die hem in t vaarwater laveerden of daar komt een nieuw incident de gemoederen verontrusten I De regeerende hertog Ernst van Altenburg heeft aan een door den president van den Landdag aangericht diner gesproken met de sociaaldemoornti Bche afgevaardigden Horn en Schullor I Betlaidui Bwut Kotterdui D F Botterdun M OapelU Kleuwerkeik Hoordnoht Soada 4 48 l te 4 4 68 5 41 5 01 8 11 f 1 11 6 04 8 17 6 10 6 86 1 18 8 I 8 41 lt 1 8 8 81 T 08 T 8I 14 1 88 08 l 8 Ooada Eneah Moue 8o larm Z g Vsorburg t Hage a 18 0J 8 16 Coad I 0 6 81 T 4 Oudiw 5 86 Woerd 6 48 6 48 UlKollI 6 08 7 4 8 18 8 88 8 1 De flnancieele commissie nit de Beiersche Kamer is naar aanleiding van hetbesluit van de Kamer iSt beperking vande toelating van Joodache reohterlgke ambtenaren in overeenstemming met do bevolking overgegaan tot de orde van den dag In een duel op pistool te Jeua tusschen den student Held uit Kalle en luitenant Thleme van het 94e regiment infanterie wegens een woordenwisseling op Nieuwjaarsmorgen waarbg de offlcier zich als de beleedigde party beschouwde ia de student bij de derde kogelwisseling in het geheel moesten er viJf schoten gewisseld worden gedood door een schot midden in de borst terwgl de offlcier licht aan den hals gewond werd Gemengde Berichten Men schrgft aan de N R Ct Omtrent het gebeurde met den rgksveldwachter Dubbeld kan nader gemeld worden dat A Nelisse oud 20 jaar en P Dorjit oud 19 jaar beiden te Nieuwe Tonge bekend hebben dat zg de stroopers z ja die door Dubbeld werden overvallen en dat het schot waardoor deze is getroffen by ongeluk is afgegaan Doordat Dubbeld Neliase onverhoeds van achteren aanpakte keerde deze zich verschrikt om waardoor het geweer afging en D in de borat getroffen werd Dorst was niet gewapend Beiden zgn Zaterdagavond te Middelharnia in verhoor geweest en voorloopig weer op vrye voeten gesteld zy staan overigens als oppassend bekend Men meldt uit s Hertogenbosch Het water is alhier nog steeds wassendo de stand bedraagt reeds 4 61 Meter boven A P De Bokhovensche Overlaat werkt over 50 Meter met 9 cM naar binnen die te Vlgmen over 315 Meter van znid naar noord De Baardwgksche Overlaat is gister voormiddag beginnen te werken De provinciale weg van bier naar Vlgmen is overstroomd do gemeenschap met de Langstraat is gestremd de stoomtramweg naar Heuaden en Waalwgk heeft den dienst moeten staken De fabrikant Loewenfels te Weenen had in een dael den minnaar van zgn vrouw neergeschoten en was daarop naar het buitenland gevlucht Toen hg nu onlangs in t land terugkeerde werd een strafvervolging tegen hem ingesteld en wel op verzoek van de moeder van den beklaagde Keizer Frans heeft nn echter voor deze kwestie gebruik gemaakt van het zg Abolitionsrecht waarby hg als hem zulks gewenscht toeschynt de staking gelasten kan van een proces dat reeda in behandeling is zonder dat later de vervolging weer kan worden opgevat 10 16 U 81 11 48 18 04 10 86 f 10 38 f 10 48 8I 10 08 10 1 10 11 58 18 0II 11 18 Men schreef gisteren nit Leiden Hedennacht te half twee ontstond brand op een der bovenverdiepingen van het vroegere café De Wintertuin thans caférestan rant De Pool op de Oudevest bewoond door den heer J W D De vlammen hadden weldra ook het benedengedeelte aangetast en de brand nam zulk een omvang aan dat het de inmiddels aangernkte brandweer niet mugelgk was iets van het huis of den inboedel te redden Twee stonm en drie handspuiten benevens een paar kranen gaven tot byna vgf uur in den morgen onafgebroken water toen waa men den brand eerst meester De belendende perceelen leden veel waterschade De eigenaar was toen de brand aitbrak afwezig de vrouw en het personeel waren zoo door schrik verbystord dat de drie slapende kinderen nanwiyks tonden worden gered De Vlaamscke Gazet verneemt uit Antwerpen De geheimzinnige verdwyniug van een zeekapitein heeft Vrydagavond aan de dokken groote opschudding verwekt De Zw edsche zeekapitein Rossander van het stoomschip Stockholm is hier goed gekend daar bg sinds jaren onze haven bezoekt Woensdag in den morgen vroeg hg 1000 fr op het bureel der firma Sasse dewelke hier reeders van da Stockholm vertegenwoor uderjulee roll ïln digen Rossaud koopeo en bet In gezelschap zeekapitein Toll ging hg in een verschillende aan iervoor rond 600 frank in anderen Zweedschen In de atoombSot Motals kofSehuis noenmalen er werd veel champagne aan tafel gedronken Een derde persoon had zich by de zeekapiteins gevoegd Op aandringen van Rossander namen de twee zeekapiteins Donderdagmorgen om 4 uren een rgtuig om zich aan boord te begeven Aan het Oude Dok stapte Toll nit en begaf zich aan boord van zyn schip het rgtnig reed verder in de richting van het Kattendgkdok waar de Stockholm lag De kapitein is nochthans niet aan boord gegaan en sinds heeft men zgn spoor verloren Sinds hetzelfde oogenbiik is tevens een koetsier met zgn gespan verdwenen Deze heeft den bgnaam van Ketje het rgtuig draagt het nummer 301 De politie heeft Vrgdag opzoekingen gedaan en ook in den omtrek waar de Stockholm lag werden peilingen gedaan die Zaterdag van vroeg in den morgen werden voortgezet De Stockholm is met een anderen kapitein vertrokken Sedert eenigen tyd is de Haarlemmerweg to Amsterdam het terrein voor allerlei insluipers die het hoofdzakeiyk voorzien hebben op vee meestal kippen eenden kongnen enz Een dochter van een der bewoners van dien weg hoorde eenige dagen geleden op het terre n ongewenschtebezoekers loopen Met haar vader reeds hoog bejaard stelde zy een onderzoek in maar biykbaar hadden de insluipers zich verborgen Plotseling zag zg terwgl de vader aan de achterzyde van de buitenplaats zocht een man tegenover zich een geweer vellende dat zy ongeladen medegenomen had riep zg terug of ik dood je De onwelkome bezoeker had geen andere keuze dan in een sloot te springen gevolgd door nog twee individuen die btgkbaar evenmin met goede bedoelingen zich verborgen hadden Toen de dochter naar haar vader wilde gaan zag zy plotseling weer een man op haar afkomen het was een veldwachter torsende een grooten zak gevold met kippen die op verschillende plaatsen gestolen en düor de drie dieven waren achtergelaten Het onderzoek naar de gedwongen zwemmers leverde geen resultaat op maar vooreerst zullen zg hier zeker geen bezoek brengen 1 48 1 64 88 8 14 i 4S 6 i sa 8 08 8 08 8 18 5 48 8 67 s 8 16 10 80 11 06 10 4 8 48 10 54 8 8 11 88 11 48 7 10 7 88 7 86 7 38 7 84 8 08 Oelnkkig dat er geen ga is In de IJsclub te Leeuwarden heeft ten gevolge van een conflict het beatnur zgn ontalag genomen Vrgdagavond waren nn de leden opgeroepen voor de verkiezing van adit nieuwe bestuursleden Het bleek echter aldus dg Leeuw Ct dat het grootste gedeelte van de door de commissie van bgstond overeen komstig het reglement gestelde dtbbeltalleii l candidateu hadden verklaard een eveutueele J benoeming niet te zullen aannemeo De vergadering die door het earelid dei heer B Bloembergen Ez werd gepresideerd werd daarom voor den tyd van drie weken verdaagd om de genoemde oommissie in de gelegenheid te stellen nieuwe dubbeltallen candidaten aan te bieden van wie ia te verwachten dat ziJ een eventueele benoeming zullen aannemen Door de firma Leyda Co te Einhoveij zal van alle bestellingen op linnen tafelgoederen enz van af heden tot 1 April aaa haar gedaan vgf procent van het bedraj worden afgetrokken ten voordeele der onge l lukkige vrouwen en kinderea in Zuid Atrikal en in de gevangen kampen buiten dat we l relddeel Naar Allen Weerbaar meldt zal de jaarlgksche algemeene vergadering van Volksweerbaarheid vermoedelijk in de maand Mei 1 a s te Utrecht worden gebonden In plaats van den heer mr J T LinUl horst Homan te Assen is als lid van het hoofdbestuur opgetreden de heer G C Lunsing Meyer aldaar Men wendt pogingen aan om te Hamburg eene afdeeling te stichten van daar geves 1 tigde Nederlanders De afdeeling Zaandam van yVolksweerbaarheid is voornemens eerlang een schietwedstrgd te organiseeren voor alle schietvereenigingen in de Zaanstreek Te Groningen is een kind van 3 jaar doori verwaarloozin omgekomen De vader drinkt en de moeder die naar tschgnt slechts 1 halt toerekenbaar is is zoo aan den drank verslaafd dat ze kleertjes en voedsel haar voor haar kinderen verstrekt te gelde ga maakt heeft om jenever te koopen Het gezin man vrouw en drie kinderen woonde in een krot De drie kinderen van 6 4 en 3 jaar hebben het grootste deel v hun jong leven daar doorgebracht deels naakt deels met een hempje aan op wat oude zakken met niets tot dekking I Er was bgna nooit een sprankje vuur in het tornuist de vrouw liep het grootste deel van den dag by de straat De kinderen wentelden zich dan in het vuil 8 01 8 88 17 8S 8 56 10 18 10 4 11 1 8 18 10 08 8 84 10 17 10 8 8 88 F Het burg armbestuur was met den toe1 stand volmaakt bekend maar meende zich I plaatsende op het standpunt der wet niet i te mogen ingrgpen omdat men te doen had met onders die niet onmachtig zyn om hun kinderen te onderhouden de vader ii scheepsjagor maar onwillig Meer dan eens is in den boezem der commissie de vraag behandeld of ze hot recht had de kinderen te onderhouden telkens had zy met de wet in de hand de vraag ontkennend beantwoord En nu zg ten slotte toch handelend is opgetreden ia het gebeurd omdat de wgkdokter gewaarschuwd had dat erbij een der kinderen levensgevaar dreigde Maar ongelukkig heeft de brief de commissie eerst bereikt toen zy weer vergaderde zegt een berichtgever van het Hbl £ r schgnt nl een misversUnd te habbeu plaats gehad De dokter beweert dat hg den commies op het bureau van openbare armenzorg verzocht heeft den brief bg de leden der commissie te doen rondgaan de commies beweert dit niet te hebben gehoord en toch zou hg misschien zelfstandig tuaschenbeide gekomen zgn ala hy niet uit het meer dan eens genomen besluit der commissie ten onrechte den indruk had gekregen dat het burg armbestuur hier in geen geval kon helpen Maar hoe t zy toen de noodkreet van den dokter de commissie bereikte en deze besloot zich over de kinderen te ontfermen waarna zg werden uitbesteed ia daags daarna het jongste overledep De sociaal demokratische leden van den raad hebben daarover bg monde van den heer Rogge B en W geïnterpelleerd Nadat van de zjjde van B en W volledige meedeelingen verstrekt waren kwam de heer Schaper met zeer krasse verwgten aan het adres der commissie voor de openbare armenzorg en met name aan den voorzitter dier commissie mr Romkes vooral keurde hy het af dat de commissie het wilde doen voorkomen alsof de commies schuld had hy betoogde dat de commissie veel eerder handelend had moeten optreden omdat er al heel lang levensgevaar voor de kindereu gedreigd heeft en üy eindigde met een motie voor te stellen waarin het voorgevallene betreurd de houding van hen die vanwege de burgerlgke armenzorg daarvoor verantwoordelgk mogen worden geacht afgekeurd en de wenscb dat in t vervolg in dergeiyke gevallen tgdig de noodige hulp worde verleend uitgesproken werd Ter verdediging van de houding van het burg armbestuur hield de wethouder Romkes een uitvoerig betoog waarna ook mr N de Ridder het standpont der commissie verdedigde en mr J A Teilegen verre van de commissie afwierp het streven om de schuld op een ambtenaar te schuiven Integendeel zg wilde de volle verantwoordelykheid voor haar gedragslgn dragen Het slot was dat de motie Schaper ver worpen werd Alleen de drie socialisten temden voor In de Zaterdag a 8 te honden algemeene vergadering van het Kon Ned Aardrgkakundig genootschap zaal in Artia te Amsterdam zal de beer W L Jens zendelingleeraar eene voordracht honden over de Papoea s van de Geelvinkbaai Hen scbryft aan het Hbl Dat in een groote garnizoenaplaata als Amersfoort eer dikwgls informatie wordt gehouden ia helaas een gewoon verbchgusel bgna iedere week ziet men de offlcieren loden van zulk een Eaad van Informatie welke de zaak in vóór onderzoek heeft alvorens de auditeur militair beslist tot al dan niet vervolgen langs crimineelen weg mot de sjerp kazernewaarts tggen Maar zooals het thans is nu te gelgk vier Baden zitting houden eigeniyk voor èén voortgezette zaak is toch wel zelden voorgekomen Ofschoon nit den aard der zaak nog niet alles kan worden meegedeeld mag zonder het onderzoek te zeer moeilgk te maken en den kolere te veel de gelegenheid te geven bet gestelene geheel onvindbaar te maken het volgende worden meegedeeld Bg het depot escadron van bet le regira huzaren kwam eenigen tgd geleden een milicien onder de wapens wiens weivoorziene beun den anderen wapenbroeders herhaaldelijk aanleiding gat hem uit te uoodigen hen te trocteeren aan welk verzoek dikwgls werd voldaan Het jongemenach van goeden huize zag niet op een paar gulden en betoonde i h steeds een flotter Kamerade tot het hem te erg werd en hg meende zgn portemonnaie eens een tgdje te moeten sluiten Toen vattan enkele wapenbroeders het plan op hem van dn beurs te ontlasten en werkelgk rolde in de cantine een hunner hem zgn portemonnaie die een 35 k 40 gulden inhield Da bestolene vond dit nu toch wel wat al te teik en diende er zgn beklag over in met dit gevolg dat de dader door andere huwren werd aangewezen en zou worden gestraft En zoo was deze niet voor den daartoe belegden Raad van Informatie gekomen of h $ verklaorde allen die hem er hadden bg gelapt evenzeer te doen straffen Tot dit laatste was reden te over want ten gevolge van zgn verklaringen ontdekte men een letterlgke dievenbende die reeds maanden aaneen al wat los en vast was stal PaardendekeuB werden om het lichaam gewikkeld onder de lange mantels uit stal of kazerne gebracht burgers en militairen werden gebrandschat of gerold enz Er zgn heel wat personen in deze geruchtmakende zaak betrokken o a de beruchte Kleine Kee en haar vrienden meest allen weggejaagde militairen en hun aanhang In t kort het ia een zeer ingewikkelde invuile zaak waaraan de Baden van Informatie nog heel wat werks zullen hebben eer ze volkomen tot klaarheid is gebracht Br Is 6èn hoofddader de organisateur van het geheel met een achttal mededaders en een twinti tal helers DOOB PA at Dü LODVRK VI Zondt ge t wel zeggen dat die stad daar onze grootste koopstad is de Rotterdam van ons Zonneland Neen zo van verre gezien op de rustig schommelende boot Igkt ze ons toe te zgn n stad van heerlike kalme rust Want t is niet mogelik te denken dat d t nu de grootste koopstad is want die wuivende chaos van zwaar groen geboomt fluistert den vreemdeling als t ware van grote ongekende rust t Lgkt zo mooi die twee klenrenzeeèn te zien naderen de eene groen wuivend hoog boven de ander grya groen kristalglanzend golvend daar beneden En hoog boven de groene zee van wuivend geboomt n andere zee immers groot n zee van blauw kristal en dajir tussen door tassen die zeeèn van groen en grgsgroen en blauw vloeit n oneindige zee van verblindend zonnegoud Zie dat is t moje dat we genieten wanneer we staan daar ver buiten En d4n ja d4n zien we mooi en lelik vriendschappelik verenigd we zien de lechterhand kussen de linker Lang zullen we niet aan de landingsplaats verblgven Laten we de hunrkoetsiera maar roepen en wachten we zullen van geen wagen gebruik maken om n rgtoer door de stad te maken laat de tram met z n waarschuwend bellen maar voorbg stomen laten we de tambangan verhnurders die ons vlegend uitnodigen in hun bootjes plaats te nemen om ons door de stad te roejen voorbygaan we hebben immers zo pas onze boot verlaten en t is nodig dat we n flinke wandeling op vaate wal maken Waarheen P Rechts of links Voor ons grauweïi de muren van de ma rinewerf ons bruingeel toe Links lacht t Oedjoengpark ons nilnodigend toe dat weinig vruchtbare plekje gronda met z n wandelwegen die glinsteren in hun achelpenglans en schoonste kleuren van inoje stenen bezaaid met ovale lichtende plekjes van zonnelicht dat door komt gluren tossen de ruwharige bladermassa der kleine waroe bomen en hoge slanke tjamara s waarboven uit kykt de dertig meter hoge Wilhelmina toren de witte niiiiiatnnr eiffeltoren de overblgvende herinnering aan de kroningafcesten dia in styve rust overziet geheel de stad Zie dat hebben we aan onze linkerband Laten we rechts f gaan stadwaarts heen laten we zien en voelen wat de werkelikheid ons aanbiedt of zo geen schade doet aan de ideale voorstelling die we hebben van onze Indiesae Londen We lopen door al maar recht door tussen de kleine woningen der zeelieden en beambten die kleine woninkjes inet tuintjes er voor Dat doet ons nog goed aan dat lichte groen en die frisse kleuren van wit en geel en rood van honderden bloemen Al maar rechtuit de kleine woninkjes en geurende bloemen links de monotone ry van grote grauwe pakhuizen aan de rechterhand en tussen beide rgen van schrille kontrasten vloeit de Kali Mas in lichte kabbeling zachtjes wiegend n gewemel van schnitjes die voortzweven in regelmatig riemengeplas van trekschuiten die voortglgden in gerniseloosbeid van stoombootjes die als woostelingen daar tussen in komen razend ea snuivend n zware deining achter zich latend Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 7 Januari 1902 VERGADERINGvan den GEMEENTERAAD op Donderdag 9 Januari 1902 des namiddags half twee ure Aan de Orde 1 Het voorstel tot het verloenen van ge deelteiyke onthefflng of teruggaaf van aanslagen in de plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1901 Ing St no 114 1901 2 Het voorstel tot wyziging der gemeente begrooting dienat 1901 Ing St no 1 1902 3 Het vooratel tot verkoop van twee stuk jes grond aan den heer A W Boes en de flrma de Erven C A de Gidts Ing St no 116 1901 4 Het vooratel om goed te keuren den aan koop in openbare veiling van een huis en erf aan het Rotterdamsche Veer ang St no 117 1901 5 De door den heer C W van de Velde en 5 andere leden van den Raad bg schrgven van 8 Auguatna 1901 ingediende en by schrgven van 5 October d a v gewyzigde ontwerpverordening regelende de conlröle op het door de gemeentegasfabriek geleverde gas 6 De interpellatie van den heer G Krook betreffende het houden eener repetitie met bserllngen der Stads Muziekschool op een Zondag namiddag 7 De benoeming vu 1 een Wethouder twee ambtenaren van den Burger Igken Stand Onze stadgenoot Dr C G N de Vooys thans tgdelgk leeraar te Hoorn komt voor als no 1 op de voordracht voor leeraar in de Nederl taal en Aardrgkskunde aan het Gymnasium te Assen Naar men verneemt bestaat bg de Gymnaatiek Vereeniging Excelsior het voornemen begin Februari een uitvoering te geven geheel ten voordeele der concentratiekampen Bg de 8ste premieverdeeling onder de gebruikers van stniverazeep sultane zeep stuiverszeefpoeder en sultanezeeppoeder zyn o a prgzen behaald door W F de Jong Lemdulatraat G Schuitemaker Prins Hendrikstraat E de Lesnw Korte Gruenendaal D Polnk Lange Dwarsstraat A Smient Turfmarkt F v Riemabergen Lemdulstraat H v d Kemp Prins Hendrikstraat C v Dgk Lange Groenendaal W Boer Korte Raam 2 pr H F Sonffrëe Lomdttlateeg 2 pr £ v d Berg Tiendeweg allen alhier G W V Rgswgk Woerden 6 v Dam Gouderak U v Dam Gouderak J T Zwgnenburg Bodegraven me G R den Boggende Woerden A Dekker Ouderkerk a d IJsel Mej J U V Vegten Rietveld bg Woerden D De Pater Gz Schoonhoven Wed G Uittenbogaard Bodegraven C Bek Schoonhoven P den Bonter Schoonhoven B Halm Zegveld A T H van DJck Schoonhoven W do Vuik Zegveld J Engelbregt Moordrecht G de Rgk Schoonhoven mej W C V Vliet Gonderak Beurs van Ainslerdam Vikrs 801 JV 88V 8IV 84 6011 Slotkri V 81 6 JAN 81 flI Li D Crl Ned W 8 8 duo di o lltc 8 dito dito dito 3 HoHOii Ubl Goudl 1381 83 4 iTALll Insobr Ting 1868 81 5 OuHVxa 01 1 m pitpi6rl868 8 dito ia BilverlJ168 8 PoaTi aAL 0 kl met coupon 8 dito tlokol 3 7V 85 V 1011 80 90 881 675 416 61 loi A 1801 6 i 10 11 18V 4 104 100 il6 140 40 10 107 105 8 V 104V W 8 64 3 lOl 10S 1011 m 108 mVi 1171 108 41 Bd usd Obl BüinoDl 18 4 4 dito Qeooni 1880 4 dito bij Bothi 188 4 dilo bq Hop 188 g0 4 d to in goud Imq 1888 6 dito dito dito 1884 6 JPUlJS Ferpel lohuld 1881 4 ronKtu Gepr Oooy leen 18 0 4 Goe leening lorie D GecleeniQ urieC Dll APR Rp T oblg 180Ï 5 UliiccOb itSeb 1880 6 TIXUVILA Obl onbep 1881 4 AwiTlaDAM Obligatien 1885 8 aoTTlEOxH Sled leeu 18 3 NlD N Afr Handelen und Arend b Tsb Mu Certifie leji DeliMutiohappjj dito Ara Hypotkeekb pandbr 4 i Cult Mij derVoritenl Band I Gr Hjpolkeekb pandbr 4 i Kederlandaehe bsuk aand Ned Handalmaataob dilo N W k Pao Hyp b pandbr S l Bott Hïpollieekb pandbr H Utr Hypothoekb dito 4 Oo n Ooal Hong bank aand auBL Hypotbeekbauk paudb Akioika £ qut hy poth paodb 4 Haiw L O Fr Lien eert 6 Van HoU U Spoor w My aand My tot Kipl T BI Sp aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zsid Afr Spm aand 6 dito dito dilo 1681 dito 41 1 iTAUlSpoorwl 1887 6 A Kobl 8 ZuidIlal 8p mij A H obl 8 Poisii Wataohau Weenen aand ivo Or Knaa Spv Uijd obI 4 Balliaoha dito aand Faatowa dito aand 6 I ang Dombr dito aand 5 Kank Ch Atoir Sp kap obl 4 dito dito ablig 4 I Ajuuu Gent Pao Sp H j obl 5 Chio k North W pr O v aand dil dito Win 8t Peter obl 7 Donrer k Bio Gr Spm eert YAt lUinoia Central obl in goad 4 Louiar fc Naehfilli Cer r aand tlexico N Spw Mi lohyp a 6 Miaa Eaniaa T IpCt pref aand N Tork Ontaaio fc Well aand Penn dto OUo oblig 6 nregon Calif le hyp in goud 81 Paul Hinn k Manil obl Un Pao Hoof l jn oblig 6 dito dito Line Col le hyp O 6 Gajiada Cao South CheTt r aan 1 Tik O Kallw kNa lck d o O Amilard Omnibua My aand 1 Bottard TramweKMaat aand I Nin Stad Amsterdam aand I Stad Botterdam aand 8 BlLSlI Stad Anlwerpeo 1687 8 Stad Bnua ri 1886 8 Hoiia TheiBaBeenllracselaek 4 OaiTin StaaUlamig 1860 6 K K Goal B Cr 1880 8 Sru ir SUd Madrid 8 1888 Nao Ter Bai Arb Spoel eert uw ieuw Me iiiiierlkaaiiielie HAiraSCHOENElTWASSCHEEIJ Ay OS z Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoo Ao 91 VERSCHEIDENHEID De kerkeraad der Hervormde Gemeente te Gees heeft per advertentie bekend gemaakt dat de gewone collecte aan de huizen voor kerk en armen eiken Zondag na de godsdienstoefeningen gehouden is afgeschaft In plaats van dit eeuwenoude gebruik komt nu een vrüwillige inschrgving waarvoor de kerkeraad de welwillendheid van alle Hervormden inroept lantels Japonstoffea PILTEHIJEIT in bnitengew on groote keuze van do goedkoopsto tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM Atjeb BiykeoB een telegram van den gouverneur van Atjeh van 3 December is bg het overvallen van een vgandelgkü bende iu Seunagan MenlabOh de fnselior van den Steene levensgevaarlijk gewond De vgand liet bg 4 e ontmoeting 8 dooden en 7 gevangenen met hun wapens in onze handen Onze correspondent te Batavia seinde ons gisteren Onze marechaussee heeft een sterk verschanste stelling in Peusangan genomen Daarbg werden 79 vganden gedood en vande onzen 2 gedood en 21 gewond N R Ct BurKerllJke Stand GEBOREN 3 Jan Theodorua A van der Louw en G C Kerrebgn 6 Maria Margaretha onders J Furrer en J M Wiezer 7 Magdalena en Alida Maria ouders J Lekkerkerk en H van Drielen OVERLEDEN 3 Jan A C Koops 4 m 5 C van Wingerden 63 j 5 P W de Beu 64 j BaBBtreobt GEBOREN Heinrich Conrad ouders Ch Brüggeman en J P A M Keiser Adriana ouders C J Lekkerkerker en T de Bngter Wilhelmina onders J J Streng en A G van Velsen Lourens ouders B den Hollander en N Hykoop Anthonia Maria Petronella ouders W M Droog enA M Staatsen Cornelia oudere A Heyneman en Jk Vink Adriana ouders H van der Heul en H E de Jong GerardaMargaretha onders G van Schalk en P doLange ONDERTROUWD J van der Lee wedr C Swanink en C van der Linden GEHUWD J Boelo en K van don Berg C Voorsluys en G Hol OVERLEDEN F W van Wilgen B j VlUt GEBOREN Johannis Gerardus ouders H Steenkamer on E Strien ONDERTROUWD G A Huiden en E de Jong OVERLEDEN H Houdyt 6 w Alleen echr in onze ParenrFlacons Grooti Flacon f 1haUt 60 nut AOVERTKi TH i l Dr H IJSSEL de SCHEPPER betuigt zgn dank voor de dezer dagen ontvangen bewyzen van belangatelllug Gouda 7 Januari 1902 A B M E fir¥oirG7 getrokken op No IM