Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1902

Zaterdag 18 Januari 1003 o 8701 40s e Jaargang IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefaoD a 9 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverterïtiën tot 1 uur des niidd wat meer en bevond zich spoedig in de goed be f dere kleeren Dat is waar dai aan heb Telephooimet Gouda Abonnement t + 0 per jaar Toor pereeelen binnen een kriag im K M 1 gelegen Aanlep en onderhoud gratis Het net i aangesloten aan het Htjk Intereommnnaalburean Op 1 December 124 verkregen anriaitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrcan ACHTER DE VISCHMAKKT GEEN BETER ADBES voor alle soorten SCHOENWEKK dan bfi Mbrabantdi Scka en Laineamagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Steedi voorradig sUe soorten WINTER ARTIKELEN en OVEBSCHbENEN merk UK Wkbusuhaai Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk 1 I TUmj i WonlnbtliiB iu do gwiieöio werülfl bukenii oo goroonul Onotertroffoii inuidel Uigim Ho Borat long Lever Haagzlrkten t Intvendif nxKral ook uilwendlg in bijM illU liekteüdolUu met goud i e ol j ii lo wonden PrU pergacoM U 1 l per post I l lS TUirrj i Wonditiftlf beiit oon Unog ongokoiide gonee kr cli en boilmmo werking Mnakt meeiUl elke pijnliike en goïRarïolIo oporfttie golieot oTorbodig Met Acm tnlf woril nou 14 Jaar oud voor oii enecsli k cehondeii beeiigeiwel on ool n e u bijm 8 aar k ukerl den genrxen iirongt gonoting en vorïiHihting dor pijnen li j wonden ontstekingen enx van allorloi luM PrtJi por pot 1 150 p r port f 1 60 Oentrul Depot voor NedeiUad Anolhok r IIKMHI l DEII fckin Ara terdam Wwr well tepAt Wtelle mm dirwl mb dw auu aalrtth ke dn IHlkUKÏ II Pnaiwl Wlltokiuck l wr nk Rtllna o i u olklJen ku ktl CaUaal IHf i Mf ttokln S AmataHlaM Het tast onechailelykati en makkalykete pocumlddet voor Heerea en vooral damal en Kindenehoanwari la da Appriluur ran C M Htllar è Ca W i rlU eatll lr 14 Man latte goed Ju op naam an fahrlekamelk Vartnafeaar hv Haaraa Wlntiltari la HliaMNirk lelaalirlaa atvvaaaaaaal SwMfaat O Mth r W lar aMaaB Araka FBANSCEE STOOMYEEVEE J eheuilMhe Wissekerlj f T4 II OPl EIlliËiMKlIt 19 Krui ltad UoUerdam Qabnvat rd door Z M dan Koning der Balgen BooUdepAt voor OOUDA da fleer 11 Ci TlUJSBUIKi Korte Tiendfweg D 7 dpwiaUteit voor het toornen en verven van alia Heeren en Jlameagarderoben alaook all Kindergoederen Bpaoiale inrichting voor het toom n aan plaoWmanteli veeren bont en Oordünen tafelkloeden en warden naki d nianwite en laatite m thode geverfd Echt Zeeiiwsch Tarwebrooil i eent de K OT A SLEGT NIEUWE HAVKN 27 Zenuw en Haagflijders wordt Bit otertnigidg ml een werkelijke hulpu den nood bet boek aaiibevolen Na ontfangat tan udrf per hriefkaark ordt dit boekje franco per poel loeg jndoB door III OKPOBL 8 Bookh Zaltbommol SOnBSCHE EiiS mmmmÊfsmmmgsimBammm De Firma K H DE JONG te Hooirn zoekt een bediende P O vooi looi ifc fèM ongehuwd goed kenner van ÜOUÜ8CHE KAAS en geschikt tot het doen van inkoopen op de pakhuizen Salaris f 1 00 behalve reiskosten Uitstekende infonnatiën omtrent vakkennis eene bepaalde vereigchte De Stedelijke Hypolheekbank TE S 6RAVENHA6E COMIHIS ni 8EM W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J O BOSMAN li DUOOULEKVER FOKTIII IN H L ENTHOVEN H Lz t J C F KNAPP Ik Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M € OBBEEN Mr F W i ö SNIJDER VAN WtSSENKERKE ö L DE WETSTEIN PFI8TEB en Mr A R ZIMMERMAN Slnit eerUt kgpotHecalre geMleeuInge op baizen en landerSen tegen biliyke voorwaarden Oeeft 4 l panabrUpen nit tegen den koors van Ir Iicblipgen lo bekomen te OOUDA bö de Ueoren Hl J OUiKH it fo I Directeuren Mr P DBOOGLEEVER FOBTUIJN Mr C SCHUIT nniw IWfl 1F llVIII f vviTi f vr Deer f nacali algemeen Mat Ccra Olploma m Ooud Balcroonda PRAEPARATEN VAN Qulna j I ari k llAdanee lkr chtlce n reterlte od klKA WlJNti een akta UlIia l arUtJIC 1 i j ViiKicrcii al olwBii ntn gebrek aar eetluat alecbta aplla ertjrlng nuwhoofdpHn ter varaterklng naalekte of kraamb koorta m hare B S ÓUIHA LAROCHE éRRUOINEUX h t b jionder Wücn Bloedgabrek BleeklucM kwalen aan Krltlachen Iteftljd tnc Vt lir igliaar naton 1 90 tn 1 pjlral nr oadaaam er terkend aan enaamv niir k Y rd stliikicllBeb Ik r t IKCI W yooral vonr kinderen ewakken er kllerachtlge geatellen lecr aan te be Telen AU geneeakraohUge drank b atoornlMen kr plj vertenngaorganen en dlarrbie ook r ulgelliiBS klelnc kimlcrc r e I U t S Kp ll lO Kgr 0 80 a y Kgr O BO Chemlach MollrcilSk fap Speolaal loor Kindervoeding In buiaen i X Kgr O OO r uitere mCiKaUIKCr Kgr 0 0 H Kgr ƒ S M AeilteMA lrvol Ai4pn Het rouken eener halve Cigarette U toldoenda ter baatri ftatimig V IK duig van de hetlgste aantallen van Aathma etc In Joo je t Ö 80 en TS IM ZZH TamafirtAtk RnnhnnC FRUIT PURGATIIP tegen Veretopplng Aam 1 anIarin Qe DOnPOnb elen Migraine Conge tle etr v K r l k Ulaiana voor Underen tiewwen Je Tamarinda Bonbon i KKAEPEl IEN S HOI M liel nct ke Jieroien daar de vom voor het kind begeerl Uk en de ininak aangenaam n l nj per dooii 0 90 en O BO C la 3tllr Dae niac aleatneen erkend al bet BESTE boumiddel aain naKraMlliea J Hoe t verkoudheid en Keelp n het i L een alUntoploBBend en ersachtend middel bIJ ultneraandbald u tJuitend u k Q iielchje verkrijgb aar Tr j ƒ 0 80 l er fle c l C aipolliéJttrt m Vrerütm KRAE ELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Z t rooral op d ECHT tuutdtaéJcéXÈtnff met rood letterti jOberlahnstein OlltOTEUHBtR VICTORIA 8 RON OBtHUHHSTflII Sv rcapajS a gandom ta or middel tegen I U eiks mag in ge breken In He ct en SO et luj en Droffiiten bij O WeiBstCo JtlTTERlAM Dit goede oude 11 Uek Jlekt Terkead enkel Huisgezin ontschen i ƒ 1 25 HH Apotheken Te Annster bu v Tuyll l U Homi pkutUthappfi ua BxpMtaUe van de fMorta Bron Kanênor voor Nederland Boompjea éOrBotterdam f NKER P IN EXPELLER s Ondergeteekende beveelt zich beleeld ai oor de levering van DEJEUNEfIS DINEAS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotelsen alles wat tot het koksvak behoort desv rlangd uict bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 128 Cuisinier ££ M2SF0T7ANTm Neu wordt verzocht ap t lERK te lette on nn Muuei vm H llAVKNSWAAYZOi EK OORXNCHEH Deze THËËEN worden afgele rerd in verzegelde pakjes vau iviee en een half en een Ned ons met Terinelding van Nomnjer er kPr s Toorzien ran aerensiaani iMerk volgenii de Wet gedepo neerd Zich iot de uitvoeriaK van geeerde orders aanbeTeleode 1 G BiJt voorheen J BREEBAART Lz ftleuw onoterlroften Prof Dr Ijiöliers welbekend UIQW XBACBT IUZIS Alleen echt met Fabrielumerk tot voortdurende radicale eo tekere geueziug van alle zelii Wijl de mwBt bardnekkigf enuu SQRjjl giekten vooral ontstaao door jSkuH atdwaliugea op jeugdigLii teeft d Totale f eneziDg van elke zwakte Blee aacbt Benauwdheid Hooldpyn Migraine Hartklopping Maagpy n Blechte gpöavertering s Onvermogen Impotenz Pollntione tm Uitvoer ige prospectuBBen iiij rtr eich fi I fl fl 3 dublwly flüw i 41 f JpiifM I Depot Matth v d VokIo ZoUbommol I pflti M OWban k V o Hotterdam 1 Happel B ïraïenhago I llalmmana ilo Jung J Ciu Bütterdain Wolff fc Co Oouila on bil alle drogisten 10 Wie werkeiyk p r ü s stelt een to hebben laat zich fütografeeren in de Votografiteke HunitlurlchUug STTJIDIO m 1 V De f¥AALlS Fi SINÖEL 661 f m SCHIEDAMMEK GEUEVEE Merki NlGHTpAP Yerkrjjgbaar by t PEETERS Jz A U bewijf van echtheid i eaehet en kark iteods voorlïen i a den naaia der Firma P HOPPE Hollandsche II AMaTBBDAia Drinkt uitsluitend Per 5 on i Slof en grove Thee 45 55 et OnlbUl ironS5 NanilddaK 75 ExtraQneXh GongAtlieelüO Alleen verkrijgbaar bü P H J vAI WANKÜM Oosthaven B 17 OoBda Druk van A BRINKMAN 4 Zn i Buttenlandsch Overzlcbl De Troonrede waarmede het EngeUcbe parlement is geopend begint met een toespeling op de reis van den prins en de prinses van Wales Ik ben zegt de Koning overtnigd dat het bezoek aan de verschillende deelen van het rgk er toe hg heelt gedragen de handen nanwer aan te halen Ik stel de wederkeerige gevoelens van aaShankeljjkheid op prijs door welke de macht van het rjjk in stand wordt gehouden Mijne betrekkingen met andere mogendheden zjjn bij voortdnring vriendschappelijk Ik betreur het dat de oorlog in Zaid Atrika nog niet nit is olschoon de loop der krijgsverrichtingen gunstig voor onze wapenen is geweest De uitgestrektheid van het oorlogsterrein is veel beperkt De nijverheid wordt weer aan den gang gebracht in mijn nienwe koloniën Ondanks den vermoeieuden aard van den veldtocht hebben mijne soldaten voortdurend goeden wil getoond door de ontberingen te verduren die de guerilla medebrengt en ook menschelgkheid dikwijls te hun eigen nadeele wat le behandeling van den v and betreft welke eigenschappen allen lol verdienen Ik hoop vervolgt de Koning dat die be lissiugen van de conferentie van Brussel ten gevolge zullen hebben dat een stelsel wordt prijsgegeven dat de kolonies die suiker voortbrengen en de fabrikanten in het moederland een onbeboorlgken laat te dragen heeft gegeven De Koning deelt de sluiting mede van een tractaat met do Voreenigde Staten betreffende het kanaal tusacbeit de twee oceanen en met Brazilië betreffende de grenzen tusschen Britsch önyana eniiat land lk heb het groote genoegen te kunnen zeggen dat de koning van Italië er in toe heeft gestemd scheidsrechter in deze zaak te zijn De nienwe emir van Afgbaniatan heeft het oprechte verlangen uitgesproken om vriend scbappelijke betrekkingen met Indie te onderhouden De rest van de Troonrede heeft enkel betrekking op binnenlandsche aangelegenhedeu De passage in de Troonrede die betrekking heeft op de menschelgkheid van de troepen werd door luide toejuichingen van het parlement onderbroken De onderbreking van het voorlezen van do Troonrede is zonder voorbeeld De openiiig van het parlement in het Hoogerhuis die door den Koning zelf geschiedde was een schitterende plechtigheid De tribunes waren vol adelgke dames in prachtige koatumes en de zaal was vol pairs in hun scharlaken gewaden De prins en FEVILLEIOX L F indelijk Gevonden föat il eerst om het hardstuseilen tegen den storm zei Hugo di druipnat aan land sgrong het scheelde weinig of de godin der zee had ons in haar natte armen gedrukt iGelükkig als men bij zulk i eer een echten seeman bij zich heeft Ge hebt daar een mees terstukje verricht kapitein zoqder U waren wij verloren geweest ReinhoTd droeg Signora Biancona half buitenkennis uit de boot en trachtte haar ic kalmeeren daamft stapte ook de Eagelschman dien wijreeds bg het gesprek met Gianelli aantroffen aan land Jonas keek verachtelijk naar de beide schippers uit die aanvankelijk de boot gestuurd hadden gelultkig voor hem verstonden sij hem nietWoen ij KÏ Dat willen me zeelui zijn die een Whip kanoen bestuma en zoodra het vuil wees wordt raken ze den kop kwijt en zetten een keel op tegen hun heiligen Als de kapitein jelui het werk niet uit je bamlen gepakt en ik mij niet met de zeilen belast had waren wtj nu allemaal naar de haaien Ik wilde jelui wel eens een storm zien meemaken zooals wij dat deden voordat wij hie met de Ëllida binnenliepen dan ltou je eens zien wat dat bee wind op dte golf vtn jelui te be de prinses van Wales namen plaatsen in bg den Troon Er waren ook andere vorstelijke personen tegenwoordig De Koning las de Troonrede met duidelijk verstaanbare stem Toon de Koning en de Koningin later naar het Buckingbampaleis terugkeerden werden zij waim toegejuicht Zoo is dan het Engelsche parlement bijeen Voor de derde maal sedert de oorlog in ZuidAfrika is nitgebroken wordt de voorjaarszitting geopend en nog steeds is de toestand ongewijzigd Oeen blijde jiiichkre ten kunnen in de troonrede worden aangeheven over het naderend einde van den oorlog of over den vrede die aanstaande is integendeel men moet het evenals verleden jaar bjj de hoop laten dat er wel eens een einde aan komen zal De Parlementsleden weten wat hun te wachten staat De minister van koloniën heeft onlangs gewezen op de noodzakelijkheid om voor Engeland s eer en Engeland s prestige nienwe en zware offers te brengen De minjster van financiën beeft een begroo ting in het vooruilzicbt gesteld die alles behalve zal meevallen Uisteren zijn nienwe troepen naar ZuidAfrika gezonden 1300 man van de garde de laatste soldaten die Engeland nog had zijn ingescheept En koning Edward kou hun geen anderen wenscb meegeven op reis dan de hoop dat de oorlog spoedig uit zal ijjn De Engelsche regeering poogt steeds do meening te wekken dat het langzam erhand ten einde loopt Zjj verzwijgt daarom alle gevechten die niet zéér bijlangrijk zjjn en verzacht de berichten over de anderen zoodanig dat men gevoegiyk van flatteeren kan spreken Slechts een enkele maal krggt men een beter beeld van den toestand als een telegranr van een waarheidllevend correspondent aan het waakzame oog van den censor ontsnapt Zoo het telegram van den correspondent der Daily News die de bewegingen van Plumer s colonne volgt en die na een beschrijving van het gevecht biJ Onverwacht op 4 Januari daaraan de beteekenisvolle woorden toevoegt Er zon een geheel leger noodig zjjn om alleen dit deel van Transvaal van vijanden te zniveren In het Parlement zal de liegeering than s ook een oppositie vinden die niet zoonls verleden jaar onderling verdeeld is maar die zooals sir Henry Campliell Bannerman zeide een oppositie van de aaneengeslotei liberale hooghondend de liberale beginselen en begeerig die om te zetten in liberale teekenen heeft Ieder ander zou dat beetje wind een bchooi lijken storm genoemd hebben waarin zij slechts door Ie energie van Hugo ontkomen waren Deze had dan ook alle moeite zich aaq de betuigingen van oankbaarheid te onttrekken hij zei dal zoo iets voor hem niets bijzonders was en het hem slechts vóór de Signora speet Ik wist al een paar uur geleden wat ons te wachten stond en ontried den tocht doch Signora Biancona stond er op en trok mijn moed in twijfel Nu die twijlel al wel verdwenen sijn doch haar moed Hoe gaat het U Signora Deze vraag gat haar al haar bewustzijn terug de uitgestane j odsangst was een harde les geweest en het ergste was dat Hugo nu de held van den dag Was terwijl haar hoading ïn het gevaar verre van moedig geweest was Dank U beter zei zij halt optstemd balf vertegen Gelukkig zei Hufro die midden in den regen een prachtige salonbuiging maakte ven nu zal ik mij aan het hoofd van onzen ontdekkingstocht naar het binnenland taatsem Voorwaarts Jonas het terrein verkennen gij Reinhold zgt hier geen vreemde weet ge soms waar wij sjjn P Neen t En Ü Ijj diese Toftoni Tot mij ijt evenmin ik kom zelden hier in de buurt m met zoo ii hondenweer kan men zich moeilijk orieateeren Dit was maar al te waar meii kon temauwer nood icmderd iclinden voor zich uitzien en er Op dit punt is naar de Westm Gazette duidelijk doet uitkomen do eenheid thans gevonden dat de vrede niet kan verkregen worden door handhaving van den eisch tot onvoorwaardelijke onderwerping maar dat moet onderhandeld worden over vredesvoorwaarden waarbij de Boeren recht van meespreken hebben Hut blad hoopt nu dat de leiden niet elk op oen klein verschil in op vatting zullen bigven staan maar daV zjj zullen samenwerken om den grondslag voor een practische oplossing te vinden Züoala de telegraaf meldde heeft de Franscbe volksvertegenwoordiging haar zittingen hervat en Deschanelle tot kamerpresident herkozen nadat de oudste afgevaardigde Uaulino een openingsrede had uitgesproken die eenig succes behaald beeft en waarin de wenscb werd uitgedrukt dat de korte zitting een waardige voorbereiding mocht wezen tot het raadplegen van den volkswil De spreker wenschte vurig dat de kiezers zouden laisteren naar de stem van hen die liefde voor het vaderland eerbied voor het leger en de heiligheid van t nationale vaandol verkondigen Oe tegenwoordige kamer werd samongestaid na de verkiezingen van ti Mei IS JH en ziet dus haar mandaat op 31 Mei a s beëindigd en wjji de eerstvolgende verkiezingen in Maart a a zullen plaats vinden zal de juist horopende zitting van zeer korten duur wezen Zg zal vormoedelgk niet tot ua de Paaschvacantie verlangd worden omdat de kamer haar werkzaamheden moet opschorten zoodra de conseils géoéraux hun werkzaamheden aanvangen dat is legen den 7en April a s Waarschijnlijk zal de kamer dan ook ii de 2de helft van Maart voorgoed uiteengaan en hebben de afgevaardigden den tijd zich aan de beslommeringen van de verkiezingecampagne te wijden Veel incidenten zullen zich bij de debattenwel niet voordoen Ir de eerste plaats mooter gestemd worden over het budget van 1902 en over eventueel in de kieswet aan te brengenwijzigingen Wel blijven er nog verschillendeontwerpen aanhangig o a dat van den minister Millerand betreffende de wet el jkeregeling der werkstakingen en dat betreffende do arbeiderspenaioenen maar de tjjdis nu eenmaal te kort en de nieuwe kamerzal ze in behandeling dienen te nemen benevens de lange zeer lange reeks van interpellatiën die nog niet aan de orde geweestzjjn V Onder deze omstandigheden zal het den was dan ook niets m den omtrek te bekennen Hugo mopperde over de onpraktische kunstenaarsnaturen die zoo lang ergens vertoeven zonder de omgevinfï op te nemen en riep Lord Klton s hulp in Üeze die vroeger reeds z n openhartigheid gaarne ge ien had was vandaag geheel onder den mdruk van Hugo s optreden en kwam dadelijk bij hefw met dezelfde onverschilligheid die hij te midddn van het gevaar getoond had De anderen volgden Na lang zoeken zagen zij dtridebjk iets dat op een gebouw geleek en tegelijkertijd kwam ook Jonas van tijn verkenning terug en rapporteerde lËen herberg nu zijn wg ten minste geborgen De hemel heelt medelijnen met ons riep Hugo uit terwijl hij zich omkeerde om den aYideren het gelukkig nieuws mede te deelen Het vooruitzicht van ergens onder dak te komen f at het gezelschap nieuwen moed men haastte sich schutte vestibule van het bedoelde huis vAan dit ruwe zeemanskleed viel heden een buitengewone eer te beurt zei de kapitein Signora Biancona zoo beleefd mogeUjk van haar regenmantel ontlastend ilk wJst wel dat w die beden nog noodig zouden hebben Heeft hij U vol jcildc beschut Signora V Beatrice gal met een gedwongen dankbetuiging den mantel terug dien zij tot haar spgt juist van den kapitein dcm eenigen die er een bij zich had genoodzaakt geweest waa aan te nemen Evenalsalle hartstochtelijke naturen ko ïj niet tegen bespotting en die gehate ridderlijkheid van haar tegenstander hield haar binnen de grenzeh der beleefdbeidivonMi vijanden van t kabinet wel hoogst moeiiyk vallen het te elftier ure nog omver te werpen De r jcbterzjjde kan alleen nog maar op een toeval hopen teneinde het Ie beletten de verkiezingen te leiden en het heelt genoegzaam getoond dat bet zich door een onverwachten aanval niet gemakkelijk nit het veld doet slaan Aan de o npositie bljjft dus niets andera over dan het bij do stembus te bestryden Hoewel er nog een doijjn sprekers het woord gevraagd hadden heelt het Pruiaiache Huis van Afgevaardigden eergisteren wjjselgk besloten aan do vermoeiende rodenaties over de al of niet gevaarlQkheid van de Polen een einde te maken Het Poolsche volkskarakter de agitatiomiddelon en aoomeer zyn ampel en breed besproken Een afgevaardigde meende dat de Polon daarom zoo gevaarlijk waren omdat zjj iemand zoo buitengemeen handig voor hen in wisten ta nemen minister Stndt zeide diit men de Poolsche arbeiders gaarne aan had genomen in de mijnen In het weaten van Pruisen staar zij waren niet dankbaar geweest voor het vele geld dat de Duitschen hen daar hadden laten verdienen enz Een buitenlander moet zich afvragen waarom juisl op dit oogenblik zoo n groote beweging over de Poleu gemaakt wbrdt Dat do Pruisische regeering het verzet van do Polen niet op do spits wil dr jvoii biykl wol uit hare belofte dat zg geen uitzonderingswotten togen hen wil voorstellen Zy hooft trouwens hun steun noodig voor het tarief ontwerp Aan den anderen kant zou mo echter zeggen dat zjj de Poolsche kwestie eenigazina aan de orde wil houden door de Polon in allerlei kleinigheden te kwellen Het is moeleljjk naar de beweegredenen die do regeering daarbij kan hebbyj ta giaaen Maar er ia toch onder de maatregelen die de Proisialsche regeoring zoogenaamd in het belang van de verdultscbing van do Poolsche gewesten wil nemen een die in jet bizonder do aandacht verdient do vermeerdering van bet aantal garniiouien aan hare oo stolijko grens la nu do onderstelling te gewaagd dat deze maatregel niet zoozeer dient om 4e Polon te temmen dan wol om op ongezochte wijze de grenstroepen tegenover Rusland te versterken Do l oolache agitatie zou de regeering in dit geval een uitnemend voorwendsel vcrschnllen om hare eigenlijke oogmerken te verbergen l e herberg rij eenzaam nan het stand gelegen bfïhoorde niet tot die woningen die gewoonlijk door de aanzienlijken bezocht werden en liet aan reinheid en comtort veel te wenschen over doth bij soo n weer vooral moest men niet kieBkeurig uitgevallen zijn Men vernam hier dat fien nog drie volle uren van S verwijderd was ea dat reëus een ander gezelschap in dezeltde licrl erg een scl uilpraats gezocht had dezn waien echter v Mr de bui en dan no wel met een fijttng gekomen en hadden dus mets van het onweer te lijden gehad Een kwartier tater had Hugo die evenals de anderen gebruik gemaakt had van de hem do jr den herbtvgier en tij n zoons aangeboden ondagsche kleeren de algcmeene ontvangkaraeV binnen en maakte er Reinhold een verwijt van dat deze nog geeit andere kleeren had aangetrokken ik niet gedadit Doe het dan nog en Woog je gezondheid niet in geva ar W t een drukte ovei een onweersbui l ie ons allen bqna het teven gekost had fin ik moet zeggen lat iedereen zich gped he gehouden bcnaive Donna Beatrice Ah een echtevrouw bracht zjj ons eei st in het gevaar en ver grootte dit tóén nog wel tienra ud door haar optreden Daardoor knnt ge er je dan ook ob beroemen haar tn ons allen het leven gered te hebben tHet schijnt dat dit jc wtt jezelf betrelt vrij koutllaat