Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1902

Oikl loiiiiwiler allees dit id odu Patnlflacons lantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Pryzen zeer concureerend D SAMSOM U iirs van Aiiislcrdaiii ikn io Vrkra 9ü aiv III IV 94V t 1 JAN MinaLuiD C t N l W S l il dito dxo dttc 8 dito dito dilo I HoKSii OU Ooadl llll 9 4 lTiUl lDiokryriDg 1999 91 9 OoeTllla Obl m pipier 1989 I dito ia iil erl8 9 9 PoiTUQAL Obl met ooupoo 8 dito tiokM 8 RotLuin Obl Biinaal 1914 4 dilo OMODa 1990 4 dilo bi Bothi 1989 4 V 4 to m Uopo 199 0 4 d tolD itoud Imn 1988 dilo duo dito 1884 8 ttrAHli Parpet Hknid 1881 4 TuiZilJ Oepr CoD Imd I9 0 4 Qv Itwniag i ri D leclMiiin nriaO ZuiDAn Hp r obig 19111 HliloO Ub t 8ok 1890 9 VMBloau Obl oalKip 1991 4 A ni 1 AH ObliiilliaD Itai 8 KoTTllDiill SldJ Imu 1984 8 NlD N Afr Hwdtia Mnd Araadib T b Mg CertilinlaD DeliMutubippy dilo Arn HypothMikb pudbr 4Vi GuU Hy derVantaal uud Or HjpolhMkb pindbr 4Vi Ntd HudilmulHb dilo N W k Fio Hvp b pudbr 8 Roll HvpothMkb piodbr 4 i Utr IWpotbwkb dito 4V OoniNa Ooat HoDg buk uad KusL Hjrpotboukbaak piadb I Ahiriiia Kqttl hy pou ptodb 4 Huw li n Pr Lira rt 8 KlD Hall IJ Bpoor w Ujj iud M j tot Kipl T St Spw uDd Kwi Ittd Spimrwsg m lud Nad Zoid Afr Bpra und 9 dito dilo dito IBBl dito 4V ITIUI Spoor 1887 8aA R ifal 9 l V ZaMll l 8pwiiU A H obl 8 IU l 90 ao ü 79 414 lai Vi 101 1I0 IV 109 lil I1B 104 Fol M Wftnoh u Weeoen uod Bun nr Rail 8p M Jd obl 4 BiliiMhg i Ui UDd Fuiowa dilo und 9 Iwug l ombr dito uad 1 Kank Ch Auw bp kip obl t dito dito olilig 4 AisaniA M P O Sp Mg obl 1 Okie k North W pr O r uiiit dito dito Win St Polar obl 7 Daovar k Rio Oh Spm eart r l lUbiaUOotnlobl ia goud 4 Louitr k Na bfUII Oar t uad Ueii o K Spir U la hyp l 9 UiM KuH 7 4pOt praf uiid N rorkOiituibkWeal and Poon dto Ohio obbg non Caiif lo bjrp In goud auL Ulnn k Hult obl Uu Pu Hooflda obllg 9 dito dito Uno Ooi lo h p O 1 Ou uA Ou Boutli Okart v aand Tn O Rallir k Ka lo b d o O Amalard ümiiibu Mg und nïl Ill 140 ♦ 101 107 104 104 AaoKevaigei 1 October T i vai ttreenwtck WlBterdieast 1901 02 floBOA ROTTiaOmti Directe SpoorwegverMndlngen aet GUVUA a 4 aa 101 10 101 1091 U 117 109 f 17 4 41 6 80 4 41 l ll l aS 04 l tl 7 0 4 tS M I 4 l OI I Oa IJ I OI 4 IK 4 14 4 il I IS 1 491 14 1 14 f Oi 7 K 1 10 1 41 1 47 10 0a 10 14 ll U r l XiM nppl H W üi Oiapwdi 4 Wifou Ub 4 41 1 10 M4 4 1 1 41 1 01 l ll f 1 11 04 t J I IT 10 II 1 11 l 0 1 14 1 00 1 17 10 01 10 11 hMlWH n u q kaï l wl a mimL S BrihUi iMieiiw INleuw Amerlkaaiisclie HAiroSCHOENENWASSCHERU A VAM OS Az Md Tailleur Kleiweg E 7 GOUDA relepk n 1 tl OO0D4 PBN Ml S 4I 4 U Ml 1 00 l l l n U l l l ut S 4 4 1 4 9 4 0 9 1 7 4 11 J Ji M7 M 1 1 Ml 1 1 i 1 19 4 r i i i ut M i io i ü n r Borgerlijke ataad Hoordreobt GEBOREN Jacob ouders C Verboom on T van Nielen Adriana onde s D den Beaten on W Burggraaf Geertje ouders P van Baren n A Bergsfaoeff OVERLEDEN A Groenendyk huisvr van C Verbnrg 64 j GEHUWD J Hoathoff 28 J n C Vi 7 1 k M 7JI4 I 4 M M 1 7 l wIpAa M4 1 0 SiriT m M t 74 0 9 10 4 11 19 I U 1 91 1 4 11 4 14 1 47 7 01 7 14 9 0a l ll ll U Verspreide Berichten FuxKun Niet alleen t PwHa doch ook te Marwille te Ljon en te Bordeanx zyn gerechteiyke onderzoeken ingeiteld tegon Jezuïeten wegene onrtreding van de wet op de Tereenigingeo door de rormiog Tan een genoottchap Zooalt bekend hebben de jeznieten wel naar het niterltjk bon klooetor en iniitellingon in de Hepnbliek opgegeven doch in werkelijkheid zgn r reien op Franechen bodem gebleyen en ze blijven bnn zaakjea waamemrn en bnn belangen behartigen alaof er geen vniltje aan de Incht wai zoodat het eenige verschil met vroeger ia dat ze niet meer samenwonen met het geven van onderwys en t honden van predikatiea gingen ze doodlenk voort tot on de rechterlijke antorit it een aebotje achiet voor deze ontdniking der wet door het instellen van vervolgingen De drie onder vervolging geatelde onderwUzera en twee predikers die door bemiddeling van het Vaticaan tot wereldlpe geeateiyken verklaard zijn op hnn verzoek zullen zich moeten verantwoorden wegena overtreding v n het decreet van den derden Meaaidor van het jaar twaalf der Republiek waarbij bepaald ia dat alleen in de geboorteplaats door dergelijke verwereldlijkte geestelijken dienst mag worden gedaan Te Nlzza zon weer eens een apionnagezaakje ontdekt wezen waarmee de autoriteit natnnrl jk uiterst geheimzinnig doet wat echter niet belet dat opcniyk vvrteld wordt dat er een hooggeplaatat UnitHcher van adel by betrokken ia die nog wel otfioier il by het rrnisiache leger I De nieuwe torpedoboot Bonrrasqne beeft op de proetvaarten per uur meer dan 81 knoop gevaren 50 kil 888 m De advocaat Labori wil zicli voor de Kamer candidaat stellen voor Avignon waarhij ion komen to staan tegenover den tegenwoordigen afgevaardigde Ponrquerie de Boinerln DviTSOMUKO D print van Wales zal heel intiem te Potidam vertoeven ala s keizers particuliere gast en geen banketten of feestmalen meemaken buiten het keizeriyk paleis Nader wordt bericht dat de werkgevers t Hamburg belast mot staatswerken alleen aangezocht zyn zooveel mogeiyk Hambnrgsche werklieden te gebruiken ter bestryding der werkloosheid a tt daaB u Kottwdui D f ftotlardu M Oipellt HInverktrt HeordiMkt nl é AUw 1 h Omm adl MilM Ooada tanak HMre BMUiMr Eeg Veerbuf Hat a 7 10 17 In Haart komt voor de rechtbank teKassei in behandeling de zaak tegen den directeur en da leden van de commissie van toezicht van de TrebertrocknonggescUichalt 1 Keiien nienw zeiljacht in Amerika in aanbouw zal Allee heeten tor eerovan des presidents dochter prins Heinrich biyft twee weken in Amerika zal benoemd worden tot oorebnrger van Now York n zal gehuldigd worden met feestmalen zonder tal en nauweiyks weer thuis zal do print naar Londen moeten stevenen om de kroningtpret te gaan bywonen waarby hy in het Backingham paleii zyn intrek zal nemen BINÏJËNKA ND De ontvangst door H M de Koningin en Z K H den Prins van autoriteiten ofSeieren van land en zeemacht en particulieren die eergistetavond ten Paleize te i Gravenhage droeg niet den offlcieelen stempel by dergoiyke gelegenheden gebrnikeiyk Al wat militair was droeg natunrliik uniform maar do burgerlgke aodientiegangcrs behoefden niet in ambtsgewaad te verscbgnen zelfs niet in den deftigen zwarten rok mot witte das wandelkleeding was voldoende Hare Majesteit in een blauw middagtoilet ontving de heeren gezeten op een stoel en liet geen hnnner voorbggaan zonder hem te hebben aangesproken of t een en ander te vragen in verband met de qualiteit waarin zy werden voorgesteld De Prins ontving tegelgkertyd en stond in marine tenue naast den zetel zyner gemalin Wy ontvingen het eerste nummer van V K O halfmaandoiyksche berichten en mededeelingen aan de leden der Veroeniging tot vereenvoudiging van examens en onderwus gevestigd te Arnhem Zoodra er eon voldoend aantal aldeelingen van genoemde veroeniging is zal de afdceling Arnhem aan de andere verzoeken oen paar afgevaardigden te benoemen aan wie zal worden opgedragen eon algemoone wet voor de voreeniging V K O te ontwerpen welke dan in eene in het centrum des lands te houden algemeene vergadering kan worden vastgesteld Daarna zal een centraal bestuur worden benoemd dat zich belasten zal met het ontwerpen vai die zaken welke voor het geheelc land van belang zun Te Arnhem is men roeds bezig met het aanwenden van pogingen om te komen tot eene betere aansluiting van hot middelbaar aan bot lager onderwgs zoo mogeiyk met afgchafflng van het admissin examon terwjl hot t bestuur tevens wenachclgk voorkwam by de autoriteiten aan te dringen op het aanstellen van een of meer schoolartsen dio meer geregeld en van naby de nadeelige gevolgen van het onderwy rooais het thans over het algemeen is ingericht voor geest en lichaam zouden kunnen conatateeren üeinengile Berichten Een van de Breslansche actricotjes dio er by don brand op het tooneel in den Stadsschouwburg plecht was afgekomen is eergisteren bezweken Van twee andere gei onden ia de toestand nog ernstig 4 14 t 8S t l 1 14 4 4 til il t 1 I7 1 81 In do rykawerkinrichtingen te Veenhuizen worden tegenwoordig zooveel personen opgenomen dat de drie gestichten die ruimte bieden voor 3500 personen tlians geheel vol zyn Hen heeft zelfs zyn toevlacht moeten nemen tot het buiten dienst gestelde oude tweede gesticht De afschaffling van het belgeini aan de stations van de Hollandaehe Spoor heeft tengevolge dat men nu zoekt naar een ander sein tot vertrek van een Irein Aan bet ntraalstation te Amsterdam i men begonnen het vertrekaein te doen geven doorgroene vlaggetjes Zoodra daarmede gewuifd is mag geen reiziger in den trein plaatsnemeo N v N Een schandeiyk feit is by Orleans gepleegd Maandagochtend ontdekten de opzichters van den spoorweg vl or het vertrek van den eeraten trein dat de draden van een zeUwerkend electriscb toestel en van een veiligheidssignaal over een groote lengte waren afgesneden en verdwenen Het ligt voor do hand dat een ontzettend ongeluk van deze daad het gevolg had kannen zyn Er wordt dan ook streng onderzocht naar de daders Het hoofd eener openbare school te Amsterdam H 7 Westerling droeg voor de Bchoolbehoeftcn en leermiddelen onder zgn beheer niet behoorlgk zorg zooodat by onderzoek allerlei ontbrak wat volgens de afgegeven volgbriefjes voor aankoop aanwezig behoorde te zgn en bewezen is ook dat hg volgbrieljes hg do leveranciers in betaling gaf voor andere leermiddelen dan voor hem hg de atd Onderwgs volgons die briefjes waren aangevraagd bgv een dure atlas voor eigen gebruik of voor zgr jiersoncel in de plaats van vier goodkoope schoolatlassen en voorts staat vast dat hg in een volgbrielje het waardobedrag hoeft verhoogd Eorgister ia nn in den Amsterdamschen gemeenteraad lang geredeneerd over de vraag of hg behalve van verregaande slordigheid en eigenhandig handelen waarvoor B en W hem wilden straffen door overplaatsing naar een kleine school met verlaagd traktement beschuldigd moest worden van oneerIgkheid waartoe de heer Wiersma meende te mogen besluiten op grond van de overgelegde stukken betreffende het onderzoek De wethouder van Hall antwoordde Wat zyn presiigo betreft wairvan het verlies den heer Westerling ongeschikt zou maken om langer aan het hoofd eener school te staan heeft men niet voorbg te zien dat bodoeld hoofd zich tegenover de leerlingen niets te verwgten heeft zoomin als tegenover zyn onderwgzers waaruit volgt dat de ouders niet beducht behoeven te zyn hun kinderen naar zgn school te zenden en er ook geen vrees behoeft te zyn voor de goede orde in zyn verhouding tot het personeel Voor t overige zoo min als van oen gemeenteraadslid hetwelk zich onbewezen aantggingen veroorlooft gezegd mag worden dat hg zich niet rehabilitieren kan mag omtrent een schoolhoofd worden verklaard dat hy door één misstap zgn prestige onherroepolgk verloren heeft zei de wethouder Tegenover den heer Wiersma die met de voorgestelde straf van overplaatsing geen genoegen wilde nemen stonden de hoeren de Sauvage Nolting van Oigh Brninwold Riedel Houveldop en Sterck die wel den man schuldig achten aan ernstige verzuimen en laakbare handelingen in zyn beheer maar omdat zg niet do overtiifging hadden I dat hy uit eigenbaat gehandeld had de straf van ontslag ongerechtvaardigd bo iiiden en zich gaarne voor de mildere opvatting van B en W verklaarden Een eigen standpunt nam mr Z van den Bergh in die het onderzoek zoo als dit onder leiding van B en W was ingeiteld geen cent waard achtte geenszins de gegevens aanbiedende om zich een helder oordeel omtrent de beweegredenen te vormen Maar zgn voorstel tot het instellen van een nader onderzoek word verworpen met 36 tegen i stemmen en dd voordracht van B en W tot verplaatsing daarna aangenomen met 37 tegen 3 stemmen Wie de straf te zacht vindt zoeke et zich mee te verzoenen door te bedenken dat deze archi slordige onderwgzer door zgn onverschoonbare handelingen der gemeente toch ook een niet goringen dienst heeft bewezen zegt de berichtgever der N R Ct Uit de discussies is nl gebleken dat wat dit betrapte schoolhoofd misdeed in mindere mate méér voorkomt bg de zeer gebrekkige of niet behooriyk ingerichte controle op de uitgifte van bons voor leermiddelen en op het beheer daarvan door de hoofden B en W zgn dan ook al aan het overwegen van de middelen om tot een regeling te komen waarby misbruik zooveel mogeiyk wordt uitgesloten Er is te Amsterdam een vry brutale diefstal van glaswerk ontdekt Ryzonderheden daarover zyn de volgende De heer Corneliis Prince kantoor houdende O Z Voorburgwal 121 agent voor verschillende buitenlandsche huizen stond de vorige week op de tram Gentraalstation Weesperzgde Zoo naar de verschillendo uitstallingen ziende in do St Anthoniebreestraat zag hy op een daarvan behoorendo aan den heer Ruosnek handelaar in porcelein en glaswerk een aantal vazen die hy aan verachiilende adressen had geleverd maar niet aan den heer Roosnelf Hg over tuigde zich of zgne gissing juist was en hot bleek dat de heer Roosnek die vazen werkeiyk pas gekocht bad Vermoedende dat de artikelen bg hem gestolen waren deed de heer Prince aangifte bg de politie en door den hoer Vreede commissaris in de betrokken sectie werd eot onderzoek ingesteld Daar er vermoeden bestond dat inbreken hier in hot spel waren werd het pakhnii eenige nachten bewaakt door de recherche on eenige nachtwakers maar de inbrekers kwamen niet opdagen Bovendien ontving de heer Roosnek een Bcfaryven waarin werd gezegd dat de hem verkochte vazen afkomstig waren van smokkelwerk maar dat de heer R niet bang behoefde te wezen dat hg er last mede zou krggon Het bleek de politie toen dat hier eerder sprake was van diefstal èn het onderzoek werd in die richting geleid Als resultaat werd Woensdag in arrest genomen een 26jarige voor eenigen tyd ontslagen bediende van den heer Prince Deze werd geconfronteerd met den heer Roosnek die hem beslist herkende als de man die de gestolen vazen 19 stuks had verkocht i l tl 1 17 ia i s 10 01 17 10 18 10 41 n vi 10 49 11 1 11 17 Bovendien werd de aangehoudene nog horkend door twee familieleden van den heer Baamok en door twee dmkkerjongens die van hom den bewnsten brief hadden ter bezorging gekregen toen zg op Koppermaandag almanakken rond brachten in de buurt Vermoed wordt dat do aangehoudene nog oen medeplichtige heeft die de lucht er van gekregen had dat de politie mot den diefstal UI kennis gesteld was en dat daarom de brief waarin van smokkelen wordt gesproken geschreven is en bezorgd De aangehoudene higft hardnekkig ontkennon den diefstal to hebben gepleegd Evenwel zal hy heden tor beschikking van den officier van jnatitie worden gesteld Hbd Op laat van den offlcier van justitie is in zake den moord te Roozendaal tegen Adr van Oorschot bevel tot gevangenhouding verleend De aanwyzingen dat hg de dader is door in het gevecht op Maandagavond den 19 jarigen v n öinniken don doodelgken steek te hebben toegebracht schynen zeer overtuigend te zgn De kapelmeester van de stafmuziek van hot 3e regiment huzaren de heer L U van Waasdgk heeft tegen 1 Maart a s oervol ontslag uit den militairen dienst aangevraagd Over den gezondheidstoestand van paus Leo XIII worden in de öaniois eenige mededeellngen gedaan uit den mond van den Igf arts Lapponi Volgens dezen is s pausen gezondheid uitstekend zyn geheugen is nog best on zgn gezichtsvermogen nog bgna normaal hg draagt een bril maar meestal ook wanneer hg leest heeft hy dien op voor het voorhoofd Zgn werkkracht is in de laatste jaren iets afgenomen maar paus Leo werkt toch nog zes tot zeven uren daags De arts zon wel wenschen dat deze tgd nog aahzienlgk verkort werd maar de kerkvorst is onhandelbaar in dit opzicht Leo XHI verklaart de arts heeft nooit zgn levenswyze veranderd nitgezonderd eenige kleine wyzigingen in het uur van opstaan Ie den laatsten ty s hy gewoon tusschen 6 uur en kwartier over 6 des morgens het bed te verlaten Daar hg dikwgls aan slapeloosheid lydt hiyft hg somtgds iets langer te bed tot 9 uur Terstond nadat hy is opgestaan leest hyde mis Daarna gebruikt hg een kop koffie met melk soms chocolade Om half 10 beginnen de audiënties die tot 1 uur in den namiddag duren Om 2 uur gebruikt paus Leo zgn eersten niualtyd soep een atokje vloesch oen vrucht en een klein glas bordeaux wgn met water op vastendagen visch met een weinig groente De woonvertrekken van den paus zgn drie kamers en een kleine bibliotheek die steeds op oen temperatuur van 60 k 65 graden worden gehouden Na den maaltyd neemt Leo XIII kennis van de Italiaansche en vreemde kranten in den vorm van nitknipsels die zyn twee secretarissen hem aanbieden Om 4 uur lezing en beantwoording van brieven afdoening van loopende zaken Om 9 uur s avonds eerst is de grysaard in de gelegenheid een licht maal van soep en een geklutst ei te gebruiken ïegen 11 uur gaat hg ter ruste Het droevig ongeval in de mgnschacht Jnpiter te Brtli heeft aan 44 personen het loven gekost Door den watervloed stortten de wanden der schacht in bet was schier onmogelgk de ongelukkigen die aan den arbeid waren te redden Toch beproefde de wakkere ingenieur Binder een jong eerst pas kort geleden gehuwd man te doen wat hy kon en hy slaagde er In 9 mannen naar boven te halen maar by de tiende poging verloor de dappere reddfr zelf t loven Hen moest alle verdere reddingspogingen opgeven totdat het water in de schacht van zeif daalde toen vond men de 44 lyken van de slachtoffers waren 31 gehuwd zy laten 84 kindoren onverzorgd achter De Jupiter mgn behoort aan de Noord3oheem8Che mgnmaatschappy en ia op bet gebied van Seeatadti bg Brux gelegen Deze myn produceerde 15 000 ton kolen per jaar eerst vier jaren geleden weM ze door do onderneming aangekocht In het geheel waren er 116 man werkzaam iu d$ze mgn maar op htt oogenblik van don ramp waren er 44 afgedaald waaronder drie opzichters In eoa nader bericht wordt de dappere ingenienr di by t reddingswerk omkwam Seeman genoepid STADSNIEUWS ÖOÜDA 17 Januari 1902 jgergisteravond had te rimpen aan den 3vA in de byzondera school de 9e jaarver igadering plaats van de Ohrhiteiyke jonge dochteravereenlging Irene Ma opening der vergadering met gebed ♦ rd verelag door de penningmeetteresse en Moretaroaae uitgebrachL Hieruit bleek dat la d B atnloopen jaar WMr haal wat arme gezinnen met kleedingstukken gelukkig waren gemaakt Nu waren de verschillende afgevaardigde van de luster veroenigingen aan het woord Na dit oUcieele gedeelte begon de feestviering Voordrachten zang en samenspraken wisselden elkander af Recht gezellig bleef men tot 12 uur bgeen waarna ieder dor aanwezigen recht voldaan huiswaarts keerde Alpki Donderdag worden voor twee vacatures in den gemeenteraad alhier candidaat gesteld Ie vacature G van Dobben de heeren C van der Linden antir en Hs Sprayt lib 2o vacature C Nagtegaal de heeren 3 W Clant lib C M Herngeen antir Th Sproy vrg antir en J Vla sman r k vm Dï VEEÖADEBINÖ DER SPELLINQ VERENIÖINGS AKDELINö Eeii goed getal leden was opgekomen en aan introduces ontbrak hot niet Het was eigenlik de jaar vergadering en zo kon men ook het jaar verslag horen en de Rekening en Verantwoording Het ledental bedroeg 67 er kwamen er by dit afgelopen jaar en er vielen er af O a verloor mon de Hoor Mart Bonman en de Heer P de Raadt Hot zal menigeen wol gotroffon hebben zoveel geld als de Afdeling voor Propaganda hooft uitgegeven Ala men dan bedenkt wie op zulk oen Openbare Vergadering waar do innigste belangen van Onderwgs worden ter sprake gebracht al zo niet gezien worden dan zou men haast een beetje kregel worden Het dee l mg ten minste goed toen het Bestuur voorstelde dit jaar maar eens geen PropagandaVergadering te houden We kunnen ons geld beter voor de goeie zaak te koste leggen dan aan t vruchteloos streven belangstelling to wekken bg zalke college s als Goudse Schoolkomraissiea en bg Goudse onderwyzers Laat men is mgn hartgrondige wens daar toch moe ophouden Ook op deze Vergadering schitterde hot Onderwgs met zgn aanhang weer door afwezigheid Wat do Lezing betreft van de Heer Van den Bosch do spreker maakte zgn hoorders voelbaar dat ons onderwga een rommel is offiaiél is het natuurlik niet alleen goed maar zelfs zeer goed Ik zie geen kans om aan het verzoek te voldoen oen eigenlik verslag te geven Zon de Heer Van den Bosch niet genegen zgn het gesprokene in dit blad mee te delen zoals immers odk met 000 vroegere Lezing gebeurde P Mogelik dat niet weinigen hiermee een genoegen zou gedaan zgn mogelgk zou het zelfs nut doen In de pauze gaven lich verscheiden van dé aanwezigen op als lid Noch had er een verkiezing plaats Uejnfvronw E Julius werd als Penningmeester herkozen on voor do Heer W J L van Dissel de Heer J Schouten Ik weet wél dat op een Vergadering als deze veel vragen bg iemand opkomen over de school en het onderwgs over de onderwyzers en de schooltouzichten over de samenleving on de gezaghebbers Maar ik zal bedenken dat Ijdele diacussies niet verder brengen Een bolangatellend lid DOOK PAOL DU LODVHK 9de vervolg Op Simpang dus woont de hoogste aristoKraaie daar woont om te beginnei de resident in z n groot maar lelik koloa van n reaendensiehuia mot z n zware zuilen t Gebouw doet me dikwils denken aan n n eisjo met pennies zo voorhoofdloos zo ingedrnktachtig Daarvoor aan de andere zyde van de straat t frisse Kroese park zo gonoeod naar de voorganger van de tegenwoordige rosident Hier komen dageliks de bonnet en baboes inlandse meiden met de kinderen die daar in de nabgheid wonen die daar spelen die daar lachen en stoeien om heettenen reuzebOejlda beeld dat midden iMtt park staat Donderdag middag s kan min er genieten van do muziek der schuttery Nu we toch eenmaal op t gebied van genietingen zyn is t niet kwaad hoe we zoo n weekje te Soerabaja kunnen doorbrengan Do kalender wgst Maandag aan t Is heden avond Vanx halT avend in Concordia Oaheel de dannaal ia één lichtzoo Op de gryswitto marmoren vloer met rand van marmermozaik wandelt huppelt en weeft n menigte van paren trippelend of dansend o de zachte mnziek van t Italiaanse Qaintet of van de stedeliko schuttery Dit geschiedt nu niet elke week maar één koor in d maand daa toob Mktr Dinsdag ia do schaalivloor der Ilïagelsa Sociëteit The dub in vol illuminasie terwyi de vloer gevuld is met amateurschaat tenrgders en rgderesaen kindoren van leden dier Sociëteit en jongelui zoowel dames ala heren t Schaatsenryden is n sport dia in Indié heel veel beoefend wordt De schaatsen verschillen hierin met de ysschaatsen dat er iuptaats van gzers kleine houten of elastieken rolletjes onder geplaatst zgn En zg die deze soort van schaatsenryden nooit gezien hebben mogen darom lachen maar k zou niet graag voor u dio tnimeiingen op de gsharde cementen vloer willen herhalen die k gemaakt heb voordat k op die rolletjes vrg aardig kon voortsukkelen En n geoefende rolschaatsenryder doet in zwieren en t maken van figuren volstrekt niet onder voor n geoefend knnstryder op t ys Woensdag s opent de Sociëteit Concordia haar scbautavloer voor leden én kinderen der leden die daar zwieren onder de luchtige vrolike toner van n galop of op n heerlike slepende wala Donderdag s kan men van de muziek van t stedolike mnziek korps in t Kroese park tegenover de residensie woning genieten Vrydag s is de lub weer geopend voor leden amateur achaatsenryders enZaterdag s is t Concordia s beurt En eindelgk ia de Zondag gekomen dia heerlike vrye Zondag Wie m n schets Een Zondag in Indië gelezen hoeft kan enigszins nagaan op welke wgzo men die dag doorbrengt Ter volmaking van m n opstel wil k t hier heel in t kort herhalen Voor twaalven worden er vele fietstochten georganiseerd naar Grisoe of Djombang of Pasoerooan t Vinden van deze plaatsen laat k over aan hen die de lagere school bezocht bobben want dat behoort immers ook tot t gebied der beschaving t oen en andor te weten van n b je eigen kolonién Wordt vervolgd INQEZONOEN r E rsU Inlernationale Teiili onsl lling van Voderne Dctoraiieve Kunst Ie Tiinjg 1901 Het Nedurlandsch Comité dezer Tentoonstelling neemt de vryheid Uwe hulp in te roepen door beleefd ocnc bgiL e tu vragen voor do uitvoering van moeioiyko taak dio het op z ch hoelt genomen groote boteokcnis die de decoratieve kunsten van lieverlede in het Maatscbappelyk leven iunemen doet voorzien dat aan dezelnternntioiialo Tentoonstelling de eerste dio speciaal op het gebied dor versierende konsten en der kunstambachten gehouden wordt door de meest verschillende landen wier knnstuiting van eenige beteokenis ia zal worden deelgenomen waardoor ze voor do toekomst van vérstrekkende gevolgen zal zyn Het i dus voor Nederland van het grootste belang zouwei om zyn artistieken naam to handhaven ali om zgnc handelsbetrekkingen uit te breiden en do intellectupele en matcrieele kracht van het land tot bun recht te doen komen op difze Tentoonstelling op degeiyke wgze op to treden Door aan dezen Internationalen wedstrgd deel te nemen zullen de beoefenaars dor Decoratieve Kunst en der Kunstambachten in Nederland eene bgzondere gelegenheid hebben hunne krachten te toonon en zich inhet buitenland bekend te maken waardoorzeker de algemeene belangstelling en waardeering van hun e werken ook ten onzent zal toenemen Do Tweede Kamer der Staten Generaal hooft een snbsidie van ft 10 000 voor doie Tentoonstelling toegestaan terwgl reeds enkele beiangatelleoden bgdragen hobben toegezegd Het bedrag dat op deze wyze werd byeangebracht is echter onvoldoende daar hot Nedort Comité zich heeft voorgenomen aan bekwame Nederl kunstenaars die op bet gobifl der Decoratieve Kunst en der Kanstambachten hunne sporen hobben verdiend het inienden hunner werken zoo gemakkeiyk mogeiyk te maken terwyi tevens alles in h t werk behoort gesteld te worden de ons aangewezen plaatsruimte degelgk en artistiek in te richten en daardoor Nederland op waardige en eervolle wgze to vertegenwoordüun Hot Comité zal het op hoogcn prgi ellen indien J Uwe bydrage aan den Pennlugmeoster van het Comité zult willen overmaken of door het ingevuldterogzendan van bygaande inschrgvingskaart biyk wilt gj ven van Uwe instemming met deze nationale zaak Het Comité voorpoerad Jhr ERNEST viS LOON SogeeringsCommiaiaria Voon v h Comité È E A voK SAHEE 1 Vice Voorz Penningmoaator K SLUYTERMAN M SecraUris Architoct der Nederl Afdeeling fti ZILCKEN Commissaris belast met de graphiiche Atd i aravenhage Januari 1808