Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1902

Maandag 30 Januari lOOS So 8708 40s e Jaargang mimm mmmi JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefawi X a ADVERTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur de midd iüttvm a De Uitgave dezer Couranfg esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Üj Ooedkoopitsensolledst adres voor Verwoei waii Inboedel loowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens aRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 93 leordt tegen Trnnsiwrtutehnde venekerd ADVEHTKINTIEN Stted breidt bet getal der Hangdiiioaevrienden zicb Bit en dat kome alleen doordat zjj die het gebroiken ondervonden dat bet wasriQk goed is Onlangs kregen wg nog het volgende chröveii M 11 Ik kan niet uden du metgroote verwonderiag en innigen dankU kennis geven van de goede gevolgen die Ik van de Sangninose beb gezien Kenigen tgd geleden raadde ik aanccnige vrienden die zwak en jennwlydend waren bet gebrnik van Uw middel aan met de beste resultaten Ik nou O namen kunnen noemenvan permnen die er hun geheelegetondheid aan te danken hebben framker Uu Viü PAASSEN Prils per 1 1 50 8 fl 8 12 fl l 15 Te OouBibg WOLFK en Co Westhaven en MIEBIKH k Kleiweg Ondcrgeteekcndo beveelt zicb beleefd aan oor do levering van DEJEUNERS DINERS SOl PEUS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiijke schotels en bIIob wal tot het koksvak behoort desverlangd met bjjlevering van servies zilver tafellinnen enx eni Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 IN HET MAGAZIJN De Avon dstej zyn heden ONTVANGEN eene fr aie Collectie GASKACHELS mét en zonder afvoer van af f 7 0 en hooger met prima zuinige branders QASOBSAMBSTMS In ruime kenze voorbanden Grooto Gloelllcbtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven NB Sieuui model getmalUeerde PANSB m KiSTBi S gwaarborgd giftvrU Minzaam aanbevelend M M VAN LOON Gasfitter TELEF m GEEN BETER ADBESi voor alle soorten SCHOENWERK dan hel Ndiirdlirakilsch Schoen ei Uinegniagazijn Kleiweg E 3 1 tegenover de Kleiwegsteog Steeds voorradig alle soorten WINTEB AKTIKELEN en OVERSCHOENEN merk t R WEEOBCH A anbeveIond C SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk f H 8CHIED A M M UJi GEHEVEE Uerki M PEÈTEIIS Jz NB A bflirjjt TM eblhoid i p ouboi 911 kurk teetU Toor P HOPPE Geen Kinklioesl Geen Influenza Om Rinkhoesl lnfluef z Borslen Koelaanüoenin r binnen den kortst mogeiyken tjd te doen genezen neemt onmiddellijk de loerlncht tot de van ouds l eken lr bekroonde en werelilberocniile Superior Draiven Borst honigExtract M E L I A ü T H E Dit do KoninklSkc Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers fliiiHAAB Flacons 11 70 ets 40 et B j n WÖLfF Co Wert haven 198 OouJa U lUlERlBS Kleiweg B IOO E H VAN MILD VeersUl B 12 te Gowla A BOÜMAN Moordredu l INKSE meuweriertadlM A N ZKHHBN onAo jn J Th TOKKKN Bo lr B T WIJK Oudtwa A 8CHEKK flanHmht P W j m K Oudtmater HEI IUE N te lUeumk P t n SPi K MotrcaptUe O o STAK Waddin mem Wed f HOLST WadMmnetn M KOLKMAN WaJdingmtn P A u ÜMM OudtrmUr ü A D JONUH OwUxoatfT J P KASTELKIN PoUbrotkerdam D BIKKfctt Ie Bemchop Gebrt Stollv erck s Chocolade en Cacao I j i y DtMmatige toot lio nieuwste iiitfindingon pp machinaal gntiiixl veroHerdi tabrteatte nltiluiteiyl giibiuik an fijn e i fljnite Br milBtulToii pir ml frrt V otbniikor van Stollwerck s Chocolade ec Cacao oen J7 Brevets als HotUvoraacler 44 EcroDiplomn 8 gouden enz Medaille eea bew j wo uiljiiuuiei fijn Moos Toua déoemcni on HiMm AU d r yr ml r eliw a oonaliiamtéon o TotM xtwIlMit t ibrie tloa d Ohooolat bonboiia varies eco eto IWIWtnik bbrikaat is verkrijgbaar Uj U H Cunfiseurs Banketbakkers enz nx GeMMalverteMOwoorili r or ederlai Juiu Mnttenaledt AaMlerdam Kaiverstnuit 101 Het groote aantal zeni wkwalen jnbaroert to troUMrM uiddelen door d mediKrlie wstMiii titp KAnKeweod Kirit ftn dm nlaawao tUd konrt r het fabnitk rnkkmi van d t s nvondlKiUii wag iift i IIJtt langs da kuTd Mna loKlscti antdakklufiMlun bMft dl bomlard nroatnamlnfen thuia ovor de nbMlawanU VaftiraldMf n UrwIJl ly liiirttaMotiKpMlIjli krlnm u lioo t ttaluii Mltac wan Utmm BWt v n E nvf ioi tdiiilnaf totdaToorKr£ Kii l kBatMkpi nof ataadii alli atir to dftt phyaioloKJacti hiiddf ilj doo Idl nUrw rii friLinteBaotaapMJllliAkrliicuioli d blijkt t sun voor A ua Ha wliw l D UJdenda nassetihald Dwe caneaiwijM la nltff To dan i nar dcu fewaaen OTfleUr ru Oaaoadllitil Dr Robuo Walumaau UVUabafaB tn barut op d on dfTvlndlnf optadwa kn M U ulco vr bU k IM r waaavhlBs n h hak msbI tr Arnm wwMcH dKart hlkte d r d knid nnMilclltJk bat aeHaw Ccl M deaeda l4 Hat 4a lOMaavIlsa wardan warkalljk aoltltUroiula raaaitelan TavkracM aa aÜ maakte loevael opffM i t vut aan do r daa BitTtsdar gaaabraTan warkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hara voorfonilBi tn laMKng Miiaoa karlaa M d r ada da a dr k varsi hanen k Dit boekja berat nial allaaa var hat ffaata pnbitak ventaaobara varkiarlDRaa omtrent list watHu dar Dleuwera Ihanpla an da 4aaniada solfa iliaa eaitiehl Channtad SaatttlaralhOr Oahn la Kalila iraaiMaaa nod dr arraad art talflkHafoa Dr P rortitltr naa li r lktct ir a het haarXaai ta Afan Bahtiwath Dr labarlag kaïlaal laUafMl aritmi Damt mt dr ftii iht r iirf i ur eraa io l a utliaha lai4ahtta voar laaawlijdart ta fart a raa tl Hanort 334 Comul van Aitiharbich lasd dr la CorfH Dr feaob arraad art a Ilrkntti Ofcar tabaarit JaoM mtt r la Wataan Dr C Bongaval La Farrlèra Eara H vaa ioa Oaaaall Caatral fhyilftM al a ttHU la Fraakr ll S vela Kod r u dBl al klaa4aa ran ra taBrikkltkaarbald ic aa dlia i ilapalaailida Hahaaatllka aaratt an OMbakai ilaaoiTardar alia iifkeBuadeor baroarta gatroffaa waidai aBBOf HJdan aaa da gavolgan aaji varlaaailaiaa eavaraaiaa lat aprakiN roart laaiwal aaal fl k allkliaa aUlfboM tr lawrloklin i laraalla ila ftaalaanika iwakla wertoakkliii ma a l y OQ T ondar gaaaa tar Ida P ooBia irakkeHda pijn onder hal vaarhoaft tattlafl la Aan allan wlar wiaaicl meer f wlndar aansadaaK la af aan aataaaaHdaaaaawavbtlf liald lljdan waarvan do kantAeknni ii ilJn okroalaoha beafdiilJN algralNe liokala haaf ikkittaarbaid ic aa dlia i iiapaiaaili ia Hahaaatllkaaaratt an oaliakagatljka li daamn bahandnllvg gawaeit stjn Wkar door da baka da b rtrla rpn ato ii lool of S4 abad n xaan neoofiD en Un aloita die vrrva Krv al R vaar bpracrta as ftaartoa radaa hebban wagani vorachljnealen ala noh laMhoudaNl angitii aalaa vardoeving la bal baafi beoMBl B Mt daliaR uM Wkkariaganen dealiar wofdtn ïoorHi aa krlaaallHi la an hal laM va handaa an voataa aaa al daae drla aataforlln mut aaaawlijdara alB ook aaa aaga aelilai li danda aaa kkiktaekt raaMalooahall aoi an faaaBdo irifa aan Jen varaaaan dis vaal nat hel haard arkan ra Knaatalljka reaotle wlllaa Toarkomaa wordt dringend aangatttdas ali b bet bovaa wrpieldtt waikjnaao teacbaffea bptwelk opaanTraga kaatatsBS aa fraaea var issdan wordt door Aaaalardaai doar M LKHAS Co Heiligawec 41 r g y HAlVTRf KOLPr Apotheker Korte Hoofktaaa L TOM tispaanit Ov de on Pite bTglen 4 ar da iedlsrlie Jn I d itr r4 i lHni hrliraonil i bs A AUe Patent H Stollen WMuirm irti nr iiini hkitüiu Dtt ffrome Rrfolg m rt Pnitnl H HKiU m I mMMmi Htrlhlaim SachahmJmtm f fit Uu kK4t iMMr rntm acAmfBSi M SIMm nr t im JIrtt Mr k mMMi f M s r i m nr Htttt f I x imatn mwia fila ftaalaanjlia iwakla HertKakklHi mn Hi M S lll Ala raada Tdar gaDaaakaiidlct Ing gawaeit stjn nAar door da baka da middalas al Wrtkaadlngif aa kasdwatarkttw rla rpn ato ii lool of S4 abad n xaan ganaaing o iMU ng huuwr kwaal gavondaa astaütoa FBANSCHE STOOlfTEBVEHIJ IN ehemisrkr Wassrberij II OPPKMIIEIMEH tU h r tiaKnJr Hotterdntn tebn i f Utirtl door M den Koouig der Belgen tloofddepót roos O OU DA de Heer H G TKIJHBilB Korte Tiendeweg D 7 dpeeifthteit Toor het stoomeu en rerreii tui lie Heeren en Dames rderoben alsook lüle Kindergoederen Speciale mrichting roor het toom o rao pluche moDtets veeren bont enz Oordgnen taielkleeden ene worden naar de uienwite en laatste métbode tfeverfd MBIEFOTTMTBEB Neu wordt verzocht op t MERK t lettep DIT HKT MaOUUB TA Ma BAVENSWAAY ZONEN OORINCHËAI Deze TÜËËEM worden afgel rerd in rersegelde pakjes van v f twee en een half en e fi Ned on nifjt Termeldinft ran Nommer et Fr voorzien van nerenstaand ÏMerk volgens de Wet gedepo neeni Zich tot de uitvoerioif van geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAART Lï C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten aoiidsche Singel öl UOTTEBOAM SPREEKUREN tf INRICHTING VO0R fSYCHOTHERAPIE HoUandsche AMUTMBDAm Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof ii unive Thee 45 5 lfCf Oiilbijl üroO 65 Naiiilddas 75 ExlrafliiiiCh CoiiRotliee 100 Alleen verkrijgbaar H P H J vak WANKÜM Oostbaven B 17 Tlüany i Wondarbalim in do göheele w jfehf bekend eft zeroemil Onovertroffen middel tegtti allo II O r i t L o f I e I e rMaafzlfkten enz inwendig Vzoowet a s ook Hitwendig in bijna lts siektef evallen met good K rolg asn MbrenileQ Pr B per AmoB 1 l ïrpcr posti 115 Thiirry i Woadiritlf beiit oen sUivog ongekende geneeflkraok en hoUzame werking Maakt meeaUl elke pijniyke en gevaarvolle oppratie geheel overbodig Mrt deze Mlf werd een 14 Jaar oad voor onseneesUfkrehonden beenfeKWel en onlaaft een bijna 22 ur kRDkerlUilen ffenezen Brengt gewzing en venacbting der pynen by wonden ontateklngen enkVBU allerlei aard PrÜ8 por pot f 1 60 per post f 160 Centraal Depot voor Nederland Apoikekcr HENRI MIKDKKS Rokia Amfltenlam Waar gqnï iAt beatelte men direct aan die Sehutteaapotheke dea A THIKRRT in Pngrtdi bet Bolivtaok Oaatemich OelieVB proipeetua te ontbieden by bet Ceatrad ÜepM Sander Rokin 8 Anutêrdam Kcht Zeeiiwsch Tarwebrood f e t de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 öonda Drnk van A BRINKMAN 4 ü Bullenlaoilsch Overzicht De troonrede die koning Edward lüald werd met eenige belangstelling tegemoet geiien vooral uatanrlgk de aragraaf die bMrekking hebben zon op den oorlog in ZnidAfrika Wat de troonrede zeide was nogal kort De Koning betrenrt het dat de oorlog noi niet geëindigd is hoewel het verloop der krijgsbedrijven gnnstig is voor Engeland s wapenen en de oppervlakte van het ooriogstooneel veel verkleind ia Men hervat de nijverheid weer in mgn nienwe koloniën In weerwil van het vermoeiend karakter van den veldtocht hebben mijne soldaten voortdurend hnn goeden wil betoond door de ontberingen te dragen die de gnerilla medebrengt en eveneens menscblievendheid betoond dikwijls tot hnn eigen schade wat betreft de behandeling van den vijand waardoor z j allen lol verdienen Deze woorden dei Konings werden luide en langdurig toegejuicht een geheel nieuw verschijnsel in het Engelsche Parlement Iets uitvoeriger was Lord Salisbury in zijn redevoering in Ifet Hoogerhnis Lftrd Spencer hoewel erkennende dat de onathankelijkheid der hoeren buiten qnaesiie is vroeg of er mogelijkheid was op een toekomstige regeling op dezelfde grondslagen als in andere deelen van hot koloniale riJk worden toegepast Lord Salisbury antwoordde hierop dat dit vöorloopig nog buiten besoreking kan blijven ïlerst moet de aanvaller m vergiffenis smee ken en dan zal Kngeland zeg gen op welke voorwaarden het den vrede wil toestaan Dat is bet standpunt door Kngeland ingenomen Lord Salisbury is blijkens deze mododeeling afgestapt van zijn eisch tot onvoorwaardelijke onderwerping Waar hy vroeger zeide dat de Boeren zich op genade of ongenade moest i overgeven daar wensebt hy thans dat zy hun neder laag zullen erk ennen en om vrede zullen smeeken Als de aanvallers om vrede smeekten zou eerst de tgd gekomen zyn om te zeggen op welke voorwaarden vrede zon worden voorgesteld De Boeren ivillen niets hoeren van het denkbeeld dat zy om vrede ouden vragen Het staat aan den vgand om als hy vrede wonscht ons dat te komen zeggen zoolang hg dat ni doet doen wg beter zoo weinig mogeiyk orkt de zaak te zeggen Al8 wg den oorlog laten eindigen opeen manier die niet eervol is voor onze wapenen oi niet overeenkomstig de gebrachte offers FEiTiLLElOX r incielijk Gevonden 43 == x = == = Mij Waarom dat V Hugo zoff dat Reinhold niet was zooaU hij gcwocwilijk was en daar hij ditzelfde rgeds sedert cenige dagei bij hem waarKnomen had rachtte hij nu met zijn oude haftelijkhcid de oorzaak dezer verandering Ic vernemen en vroeg Waarom zijn broeder den wtsten tijd toch zoo rmte oos en gejaagd was TleinhoUVs eenige antwoord was echter Dat kan ik je niet zeggen doch doe mi een genoegen en laat mij met rust Hugo ftad toen terug de toon waarop de laatste woorden gesproken waren verried zoovee verhoren smart dat de kapitein bc eep nu toch niets verder te komen daarom eag hij er van af en sprak De bui schijnt nu over te zijn maar op het water kunnen wÜ ons foch nu niet wagen ik heb beloofij boven op de vaanda eerst te gaan zien oi er vandaag nog sprake van kan zyn óm over tand huiswaarts te gasn Nauwelijks had Hugo de lange galerij betreden die naar de aan de andere EJjde van het huis getegen veranda vbcrde of hij zag een duif voor syn voeten fladderen achtervolgd doOr een knaap n sierlijke Ueeding eerst toen dm het dai zullen wg de nitwerking er van zien in elk deel van den aardbol Men moet wel in bet oog bonden dat wg hier staan voor vragen die zullen beslissen ot wg al dan nVst al3 overwinnaars uit het conflttt komen of wg in toekomstige jaren al dan niet gevaren zullen hebben te trotseeren die het gevolg zyn van niet slagen in de ondernomen taak In aansiniting van het telegram van Reuter in ons vorig nummer opgenomen halen wy nit de troonrede nog het volgende aan In Indie is de regelval minder overvloedig geweest dan gewenscht werd Dus zal bc t noodig zyn in sommigen streken van hetPresidentschap Bombay en de aanpalende inlandsche staten nog onderstand te geven schoon op minder uitgebreide schaal danverlodm jaar Wetsontwerpen worden beloofd in zake het middelbaar onderwgs in zake den watertoevoer vin Londen ter verlichting van den koop n verkoop van lan in Ierland tot wgziging van de wet op de schatting tot wgziging van de wetten op den yorkoop van sterkedrank en op het inschryven van sociëteiten van de patentwet van de wet op de krankzinnigen Ziedaar de geheele lyst van de aangekondigde wetsontwerpen In antwoord op verschillende vragen naar aanleiding van Bülows beroep op Verzekeringen die hg on hebben ontvangen betreffende l hamberlain s redevoering te Ëdinburg verklaarde de heer Balfour in het Lagerhuis dat officieel over dit ontwerp geen verzekeringen zyn gevraagd Chamberlain heeft geen beschuldigingen wegens barbaarschheid geuit noch tegen het Duitscbe leger noch tegen eenig andar leger looals wordt aangeduid in een der vragen In een niet offlcieel gesprek met den Dnitschen gezant werd dit uiteengezet door deg markies van Lansdowne Naar de meening dor Regeering behoeft niets gezegd te worden ter verklaring of intrekking van Ohamberlain a redevoering In de beraadslagingen der Rgksdagcommissio voor het onderzoek van het ont werptoltariel wordt met zooveel talent door de vrgzinnige en sociaal democratische tegenstanders van het tarief de politiek van obstructie gevolgd dat het reeds tot hevige onaangenaamheden tusschen de conservatieven en de oppostie beeft aanleiding gegeven Reeds spreken enkele conservatiere coni grypen wilde sloeg het de vleugels mt en vloog het dak op terwijl de jeugdige vervolger in volle vaart tegen den kapitein aanliep Ik zou dien vogel zoo graag hebben kunt U hem niet voor mij vangen Neen mijn kleipe jager dat gaat niet of ik zou vleugels moeten aanfiinden zei Hugo verrast zijn moedertaal te hooren f a den knaap toen aandachtiger beschouwend Hij ontstelde zag hem een oogenbtik diep in de oogen en orahels le hem toen met buitengewone teedei idLd De kleino hoewel eenigszins verwonderd liet zich de Uefkoozing welgevallen en zei vertrouwelijk U spreek precies zooals Mifma en Oom Erlau van de anderen versta ik niemuid maar thuis ver stond ik iedereen ils u Mama ook hier Het kind knikte van ja en wees naar de oveTzyde der veranda j de kapitein zette den knaao neer en gingviget hem dien kant uit toen Ella hen reeds tegemoet trad verwonderd den knaap aan de hand van tt oom te zien Moeten wij elkaar hier vinden riep deze le endig ik dacht dat gij nooit uw villa verliet en dan nog wel bij zoo n weer Dit is dan ook ons eerste uitstapje nu Oom s gezondheid toch tooveel beter gaat wilden wij eens naar de ruïne van den tempel in het gebergte gaan doch werden door de bui overvallen tWij ook maar voor ons tag het er slechter uit want wij kwamen over zee Zijt gij dus met uw broeder hier i Uh dacht ik al Hugo knikte bevestigend iGtj leidet mij tot eiken fprijs een ontmoeting te wUlen vermijden missieleden er over lich nit de commissie terug te trekken en de verdere behandeling van het ontwerp in openbare vergadering van den Bgksdig te doen plaats vinden In de commissie zelf is van eigcnlgken arbeid geen sprake do incidenten volgen er elkander op en in de bgeenkojnsl van eergisteren kwam het zelfs tot een uiterst scherpe woordenwisseling tusschen den conservatief Öarnp en den sociaal democraat Stadthagen In het Russisch Hnis van Afgevaardigden legde de Minister president bj de behandeling der begrooting den nadruk op de onvergankelijke diensten van wyien Von Miqnel Wat betreft het toltarief verklaarde hg dat hg geen twgfel wilde laten bestaan dat achter de verklaring lie door den Minister van Financiën was afgelegd de geheele Regeering stond Ik liet geen twyfel hoe gaarne il bereid ben om den landbouw te helpen doch slechts tot hmnen de grenzen die door de algemeor o wel iart worden aangegeven De uiterste agrariër politiek zou Volgens de opvatting der Itogoering de welvaart van het land even diepe wonden slaan als de Uuter vrghandelpolitiek Wy zullen niet gaan beneden de ons voorgestelde minimumrechten doch op overdreven vorderingen kunnen de verbonden Regeeringen niet ingaan Daarom ritbt ik tot alle vrienden die den natiiualen arbeid en landbouw beschermen do Vermaning zich in bun verlangen binnen de grenzen van het bereikbare te honden Aangaande de Kanaalplannen verklaarde Von BUlow dat over het tydstip dat het ontwerp opnienw aan het parlement zal worden voorgelegd de Kroon beslist en dit aangegeven zal worden door de algemeene staatsbelangen Hy is overtuigd dat bet ontwerp ten uitvoer zal worden gelegd Verspreide Berichten FaAXKnuK Onverstandige menschon dis llcb vrienden van Max Regis heeten willen deii Ia waaimaker nit de gevangenis helpen door geld byeen te brengen voor zgn bevrgding in den vorm van een boetefonds De gemeenteraad van Marseille met z jn collectivistische meerderheid heelt een bedrag van twintigduizend francs toegewezen ter ondersteuning der werkloozen met de bepaling dat bet bureau van weldadigheid voor de verdeeling mpet zorg dragen Ja maar dat ging niet Wij hebben elkande reeds gezien Zoo nu verklaar ik mij zgn wonderlijke stem ming Wauom hebt geltnij niet gezegd dat ge op Mtrando gelogeerd waart j dan ware dit alln niet gebeurd iZoo gij hebt Reinhold dus gesproken En Signor Rinatdo weet thans dat hij ons toe vallig ontmoeten mocht zal hij ons evenmin kennen aU ik hem nlleden ware dtt onmogelijk want hij is nietidleen Ik vreet EtU dftt ook dit u niet bespaardtal worden Gij bedoMt een ontmoeting met Si ora Biucona i Welnu als het moet zal ik ook dit verdragen Inmiddels waren zij aan den rand van het balkon getr Jen het onweer was voorbij de regen had opgehouden doch alles was nog doomtft en de zee was nog steeds verre van kalm Hoe kwam het dat gij mijn kleinen Reinhold loo herkend hebt Bij uw laatste bezoek hebt gij hem niet zien en toen gij H verliet was htj nog ternauwernood een jaar Hugo boog zich over het kind heen en tildezijn hoofdje op Waaraan ik hem herkende i Aan zijn oogen hg heelt uW oogen Klla en die herkent men uit honderden als men ze eens ge zien heeft Sedert wanneer tnaakt gij mij coitaplimentjes Jlugo fU dit voor U dan iets buiteDgcwooiu i Qisteravond is mevrouw Constans naar Konstantinopel vertrokken waar haar man nu aan één stuk door tot de zomervacantiein Juni of Juli a s zal hiyven zoadat büvan de politiek voor het moment afgtzian Bchynt te bebben Woensdajt a s zal te Marseille L patrie fran asie een samenkomst honden Qm Cavaignac den oud miniater en Jnlei Lemaltre gelegenheid te geven het bunBe te betoogen in antwoord op hetgeen d premier en Millerand betoogd bebben te Saint Etienne en te Firminy Dèn zal men dus booren wat het program der heeren il Toor de aanstaande verkiezingen DUITSOBLIHD Da ta Beriyn is den loop van h t vorige jaar gehouden internationale brandweertentoonstelling heelt een tekort opgeleverd van U31 604 tó mark dus ongeveer een derde millioen Voor het garao itielonds was tngeteekend tot een totaalvan 247 900 mark en dui pioet d rett 88 701 5 aark gedekt worden nit particuliere middelen In de eerste plaats was er voor den bouw 174 000 mark meer uitgegeven dan begroot was dan zyn de ontvangsten aan entrees 261 600 41 mark beneden de n ming gebleven doot bet uiterst geringe b zoek en aan staangelden il óAk al 36 568 16 mark te weinig geïnd De rechtbank te Kiel heelt een ai istentdokter dr lach wegens een dnelmet dr Rieaenthal nahjL Berlijn in Mei 1 1 veroordeeld lot drfOkaanden vestingstraf hoewel hy by t geval een schot door zyn bovenscbeenbeen had gekregen Plotseling is te Liban overleden het meisje van wijlen luitenant Blaskowiti het slachtoffer van Ijgt duel te Insterbnrg Man denkt aan zellmoord Gemengde Bei ichten Door bekentenis van den jongste is ook tigen den oudste dor gebroeders van Oorschot bevel tot gevangenhouding verleend waardoor men de vermoedelgke daders van den te Rozendaal gepleegden moord in handen heeft Het gerecht heelt het ondenoek thans gestaakt Men sehrytt aan de N R C Oisteravond omstreeks halttien uur belde de sergeant der infanterie W te Vlissingen aan do woning van zyn compagnies commaa Ja ten minste uit Uwen moncl Dat is waar wat anderen geoorloofd Ig mij verboden ik heb daarom r ds eenmaal den naam van avonturier gekregen D it schgnt ge maar niet te kunnen vergeten iNeen want dat woord deed mij pijn en het Is mij tot heden toe steeds bijgebleven Pijfi i U er dan iets dal u pijn kan doen Hugo Met andere woorden iHebt gg wet een hart Hugo Zoo meende ik het niet ik geloop zeker dat gij seer vatbaar voor aandoenit en zijt Maar die niet ernstig en diep zijn V Neen tMoest ge mij tiie handkus an onlangs zóó zwaar doen boeten EUa 1 Ik begrijp wat ge met dat na n bedoelt en zal Uw wenk ten nutte maken wee daarvoor niet bezorgd Een lichte blos kleurde de wangen der joiutv vrouw Ik bedoel n i u te krenken zei telt vendig en reikte htttt met hartelijkheid de hand wat Hugo evenwel niet scheen te bemerken Zijt ge boos op mij vroeg sij op een loon die zijn uitwerking niet miste want de kapitein greep de hem geboden hand maar toch hie zijn antwoord hïét midd tusschen kwalijk vet holen aandoening en de mmt lust tot spotten Als onze overleden Oom en Tante ons zóó een konden ziei zouden zij met welgevalten bemerken hoe hun dochter den onverbeterlijken Humj de baas is hg die zich anders door niemand liet regeeren Neen Rlla ik ben niet boo op Je maar ge moet het mij niet zoo moeilijk makea je te gehoorumen ITtrdf Vêrv igd