Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1902

Dinsdag SI Januari 1003 40s e Jaargang o 8103 fiOUDSCHE COIRAOT I DlteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleToon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel m er 10 Centen Groote letters worden befekeijid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefoon o st De üitg ave dezer tJourantgeschiedt dagelijks mfct uitzondering van Zon en Feestdagen Dte prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 lAfzonderjijke Nommers VTJF CENTEI j ljNo 1 14 e G 949 ged eltel l iaren i 11 1 i i estfta ndB uit f4l lnl a 113 194 1 Oo t centj rfli D $ P fcel5 I der aan Ae Hipo sterdam en 1 Rotte onlang gebouvyd Openbare Yerkooping Tft GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FimTÜIJN DHOOGLEEVEIl op MJiANDAG 37 JANVABI 1902 des morgens te elf nren in het KofSehuis HAKMONIE aan de Markt van No 1 Een op drukken stand gelegen goed onderhouden en rnim ingericht BIES EN mmmi BIERBOTTELARIJ Limonade en Spnitvraterfabriek met de gereedsehappen daartoe behooreiide PakMs en Bergplaats beide roet Stelling en WONING verdere BETIMMERING EKVEN en GEOND wijk G No 85 aan de Zengstraat te Gouda ter grootte van 1 Are 86 Centiaren Te aanvaarden 1 Maart 1902 No 2 Eon op goeden stand gelegen PAKHUIS en ERF met abnderlijkc iVE OM G aan de lerusalemstraat te Gouda wgk F No i en ia Terstond te aanvaarden No 3 Een op goeden stand gelegen WIMELHUIS en ERF in den Korten Groenendaal te Gouda wSk I No 8 met een GEBOUW en EEF in den gemeenschappeiyken gang daarachter Verhnurd bS de week tot 1 Mei 1902 voor 1 6 No 4 Een enkele jaren geleden vernieuwd goed onderhouden en rnim ingericht ERF en traaien ÏÜIN nan de Turfmarkt te Gouda wijk H No 118 groot 5 Aren 30 Centiaren Het Huis van Gas en Waterleiding on van vele gemakken voorzien bevat beneden 3 groote Kamers en Kantoor Keuken Kolder en Binnenplaats en bovon 3 Kamers en Zolder 1 Maart te aanvaarden No 5 Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd goed onderbonden en aangenaam gelegen WOONHUIS met al onderlUke Ilovenwoning en ERF aan het Houtma i8plantsoen b j don Langen Tiendeweg te Gouda wijk D No 46 en 46 Verhuurd tot 1 Mei 1902 beneden voor 1 2 25 en boven voor t 2 50 per week No 6 Een IIIUMEBMATSSWEBKPLAATS met atonderlgke BOVESWOSlNa SCHUUR en GROND aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N No 101 en lOlo De werkplaats is te aanvaarden 1 April 1902 de Bovenwoning is verhuurd voor 1 1 en de Schuur voor 50 cents per week En No 7 Een onlangs vernieuwd KOPHEHUIS ERF en HOHUOR in de Walesteeg te Gouda wiJk F No 67 met een Gang naar den Groeneweg Verhnurd bg de week voor 3 De perceelen zgn de 3 laatsto werkdagen vóör de veiling van 10 tot 3 uren en op deji verkoopdag van 9 tot 11 nren te zien Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜLIN DSOOQLEEVEK te Gouda HST Wie werkelijk prgs stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de VolografttcÊte HuHtUnrtcMing STTJIDIO m I V D W tALl Fl SINGEL 661 BOERHOCDEK Mondeling icbrfflelijk Deg elijke en snelle opleiding voor e praktijk Dij loma s en Staatsexamen M O A B A YA RETEl Loeraar M GOUDSGHE MELK INRICHTING gevestigd TUKVÜINGKL i TELEPHOON No 1 T Dagelijks versch verkrijgbaar ij Prima kwaliteit TAFELBOTI R nit gepasteuriseerde Room gekarhd f P twW per K G i i mmmi IWALITEIT EEkEHEOT ES f 1 40 pèr H G f i i Al onze boter is bij atleveri pg voorzien igyurxi het WET KltGGEDEPONEERD handelsmerk en kart iede è afnenjeil inii het stempel ongeschonden is döi eGRATl laten dnderzoekan aaii SetBOTERCONTROLE STATION der Hollapdsehe Mai Bclj pi ijvan Landbouw te Leiden Pj 4 STEEDSJ VOORRADIG K Goudsche i lallmiier J Léidsche eii C rruyere Kaas i t i Jl Bestellingen worden geregeld en Juut uitgevoerd CXttXn A af rfcr IlA de moeit krachtige en venterlcendt kina wijn tegen nvakte V Ullia L ai loowel bij kiniltreu 1 volwujenen Eebrek ar eetluK leclite f PRAEPARATEN VAN J t lllCC l m lOOWCl I 1J KUlucicu 1 1 um j b ucu ikuu vH hare gevoljjen kwalen van Krltlichen lecftUd ent Verkrijebimr in a coia t ƒ 1 90 en X kwalen T n n rm cncii ipwvm v j fc llVgl V gyav y voor kinderen iwakken en klierachtlgegestellen er mn tebevclen aU genee krachtlge drank bij itoomlasen der spijtverteringBOrganen en dtSl ëe ookvoor ïuigelingeti enklome kinderen l nia per bui V Kgi 1 70 i K Kgr 0 90 ft Kgr 0 50 ChemiBch MfkllrCIllIrpkr Speciaal voor Kindervoeding in bumn i H Kgt 0 00 tülvcre lYICIKaUIKCr gr ƒ 0 6Q Kgr 0 35 A C Ht ia f lOfai AW t1 t rouken eener halve Cigarette U voldoend ter b trtj ding van de hevigitd aarïvallen vui A thma te Indoof jes Ik y 0 80 en O éÓ ZZ TamnritiH RnnhntiQ fruit purgatief tegen Ventopping Aam beleD Mlerftine ConeestiMetc vooralookaMaxana vöör kindt ren bewljien le Tamartniiê feonbona van KKAEPEI lEN HOLM beiwgnjke diensten d a r de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam n Tii per doosje 0 90 en ƒ 0 50 Qa1m2a1 3ac4nickG algemeen erkend als het BESTE huiimiddcl J Verkoudheid en Keelpijn het is een lUJmoplossend en verxachtend middel by uitneitiendheid uitilnitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschjc t t PmtparaUn ram KRASPELIEN ft HOLM te Zeltt i n altttt roórÈh rat êliquelleii naat op de naam m AaHdIeekntiHff m rarkr gbaar bij dé mtetU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iuy d Geurig en voor alles oaschadelijk al kwam het in eea open wond ZUIVERINGS VET Neemt dadelp de pjjn weg en geneest terstond al was men haU verbrand drt VËT als haarpomade op de kinderhoofden gestreken weerd alle onreine insecten maden berg schilvers en branderige roven herstelt en geneest zells hooldzeer ïonder de klierstol naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Geneest danwworm bg klein en groot genezing van schurft bi menschen katte honden en kalkpooten b j hoenders en alle vogels van het dierearijk het rund van de klauwzeer en branderige zweeren der speenen t Zuivert geneest en heelt de open wonden btj trekdieren springende winderhanden en voeten geneezende roven van wonden van jeuk en de steekingen bü verzweringen zelfs het gevaar voor bloedvergiftiging in 14 2 dagen herstelt en geneest bü bloed en steenzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gebruiksaanwijzing die U ontvangt bjj het Vet Doosjes ï B 2Ü Gram 10 Ct 6 stuks 50 CL grooUire doozcn van 100 i mui SOf t Na ontvangst van Postwissel van 40 Ct of 8 Postzegels van 5 ct wordt een monserdo s van 100 Gram met aanwijzing van gebruik met aanbevelingen en attesten door het geheele rjk verzonden 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Gram 60 ct De ondergeteekende was ongezocht in het bezit gekomen van het Zniveringsvet vanJ DE JONG Az Gedeeltelijk heb ik het weggegeven aan kennissen wier kinderenaan hoofdzeer leden dezen znn binnen kotten tyd na het gebrnik daarvan zondereenige kwado gevolgen radicaal genez ffi Doch daar ik varensgezel ben besloot ikdit vet mede te nemen naar zee gedurende de haringvisscherjj Het werd door nijen mjjne mede varensgezellen gebrniltt voor onze winterhanden roven kloven zoutvreters en verzweringen en puisten aan onze handen met het gunstige gevolg dat wjjvan de pjjn zijn ontdaan en onze handen onbelemmerd voor den arbeid konden gebruiken Wjj achten dit vet onmisbaar op het schip op zee Gaarne verstrekken w8 verdereinlichtingen aan belanghebbenden Maassluis Korte Boonerstraat Was get P PAALVAST openbare Vrijwillige Verhooping V I EN I STOmiËEmMEEIJ Iwee S aan den Turfl oiihuizeu bgel te GOUDA Notaris JOH C IDY resideerende te Rotlam is voornemenp om IK o f Ben wit sterk en net ingericht PM WW èm nrKf bestaande uit neuèdenhut jket Open PMatt en no c ftAni a en Turfingema 113 on 113a te GoJjIiU kadaster SectiVf E No 1 1949 gedeeltelökijgiootise Ceptia n o 3 E n i if JV wKbr i l bestaande nit lf r ieksg 1ilOU k Mtoomkeielimiier ff met afzpnderlgk Uantoor XlUfé rM M gaityneu en pen firfl tfjiaah den t rftl g X i J kidaster Secti 1 N9 i ArV mcen PlilifOxInKwë ie f AMi met o fi thMt aanjef i lisl te Gouda aBl l eeltelp Na 194 gehde naaat elkai va4rt tnssohen Amam zijn eerst rkeeren ia den besten staat van o iderhoud en zijn voor de uitoefening eener Industrieele Inrichting uitstekend gesobikt In perceel No 2 zjjn aanwezig smidsen blaasbalgen met drijfwerk en munvstoelen werkbanken enz Het Benedenhuis van perceel No 1 is verhnurd voor f 10 per maand het Bovenlinis en het perceel No 2 is in eigen gebruik Het Benedenhuis van perceel No 3 is verhuurd voor f 2 50 per week Het Bovenhuis is onverhuurd Grondbelasting over 1902 J 34 Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen den 1 Maart 1902 of vroeger De perceelen zullen afzonderlijk worden geveild en ook gecombineerd afgeslagen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris MOOY te zijnen Kantore Wjjnhaven N Z No 106 te Rotterdam Het te veilene is te bezichtigen op 31 Januari en 1 Februari 1902 van 10 tot S nre en op den dag der veiling van 9 tot 11 ure IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn heden ONTVANGEN eene fraaie j CioUectie i GASKACHELS met en zonder afvoer van af f 7 50enhoogar G4SFORI UIZË met prima zuinige branders OASOBJrAMSyTMN in ruime keuM voorhanden Groote Gloeillcbtbrandèrs welke 200 kaarsen lieUtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PAJ NEy en KETELS gwaarborgd giftvrj Minzaam aanbevelend M M VAN L00 TELEF 117 Gasfitter Het IsMie oniehiidelykMa p en vooral damw en Klnderechoenwerk K is de Appretuur Tan C M Mlllltr t C W Benin B uth 8 r 14 Men lette joed niDlÜ op naam en fabrlckameric etaiefyea m ni a BereeH ep t by W l er eaw ae AnrtlW öonda Druk van A BRINKMAN Z Buitenlandsch Overzicbl I Het doodvonnis over Scheepers ia Vrjjdag te Graaf Reinet afgekondigd Kitchener heeft het vonnis bev estigd Scheejbers ia Zaterdag ow 3 uur gefusilleerd 4 Tegenover de vrjj ultyoerige berichten welke vooral Uit J rusael aan e Lojidenscho bladen worden geseind mot etrel liiug tot het bezoek van dr Knyper onzen IniinisterpresMent fian Londen ëp bet doel aarvan kan fitio l aUy Mail op gezaghebb de inlichtingen verklaren dat niet de minfete m dedeel ng van dr Kuyper de Britsfche re geering hééft bef leikt en dat deze rMfoering niets weet omtrfnt besprekingen welke tusscheb cir Knyper en de gedelegeerden der republieken zonden hebben plaats geyondeni Zdodat de berichten van een bemiddelend opt e en van d r Knyper thans van twee z d n zijn tegeogesproken Veel commentaar op de maiden troonrede van koning Ednard yll van Engeland behoeft men in de wereldpers niet te zoeken Sommige bladen zeggen t andere verzwijgen t doch het schijnt wel dat de algemeene indmk is groote leegte en onbeduidendheid ï feW heeft deze troonrede dit met vele vroegere gemeen en zal zjj ook in dit opzicht tot voorbeeld knnnen strekken van de vele troonreden die nog zullen worden uitgesproïen Doch wel meende men in dit geval na Engeland toch een hoogst ernstige crisis doormaakt eenig houvast te mogen vinden in het koninklijk woord Edoch het heeft niet aldus mogen zgn En zoo mag de weinige belangstelling die de Engelscbe troonrede in het bnitedand heeft mogen verwekken wel beschouwd worden van hetzelfde standpunt dat de Daily News inneemt waar het met verpletterende critiek zegt dat de troonrede te mager is om aandacht te wekken Omdat er dus niets positiefs in te vinden is tracht men zich te verhengen over hot negatieve En het Berl Tagebl vermeit er zich in dat de Koning geen gebruik heeft gemaakt van de Ijjfdeun van bijna alle Engelscbe ministers dit Engeland toch zoo gehaat is op het vasteland zelfs sprak de Koning van een verstandhouding tot de overige mogendheden Tan voortdurend vriendschappelijken aard Gemakshalve zjjn dus alle mogendheden hier maar over één kam geschoren een oratorische vrijheid die niemand den Engelschen koning zal euvel FEVILLEIOX Ii indelijk Gevonden Terwijl beiden nog in een druk gesprek waren betraden Marchese Tortoni en Lord Elton de veranda zie eena idie kapitein h eft toch een benijdenswaardig karakter een uur geleden stuurde hij ons vaartuig ie midden van den storm en nu is hy weer druk bezi zijn hof te maken Ja een voortreffelijk mensch antwoordde de Lord die met Hugo dweepte De heerlijke avond scheen ook de anderen naar de verande te lokken want Beatrice en Reinhold verschenen ook de laatste die niet op de tegen woordigheid zijner vrouw voorbereid was verbleekte doch toen hij het blonde kopje van zijn zoon zag had hij voor niets anders oogen Wat een allerlietst kind zei Beatrice en stak reeds haar armen uit om het te omhelzon toen Lila eensklaps naar voren trad en het kind wegtrok met de woorden Pardon Signora het kind is verlegen tegenover vreemden en niet aan dergelijke Hefkooztngen gewend Beatrice die hierin slechts moederlyke bezorgdheid zag trok haar schouders op een spottenden blik trof de vreemde die zij echter niet kende Voor Ella s geest doemde die avond weer op toen zij door niemand bemerkt haar in den schouwburg in haar voUeo glans door iedereen duiden allerminst buitschland Het Berlijnsche blad hierboven genoemd beantwoordt deze klQino welbegrepen attentie daarom op even lieve wijze door maar voor zicta te honden wat heb 4ls kantteekenihg had willen schrijven bjj s kbnings toegejuichte woorden over het Engelscbe leger en maAr geen schaduw te werpen over dit gedeelte van de troonrede door een herinnering aan Ihrandende hoeven stervende kinderen In de parlementazitting van Donderdag sprak Sir H Campbell Bannerman over Home Rule in Ierland hierbij duidelijk makende dat by en zijn ïuirty dit pnnt van het liberale program niét gejflk Eosebery blijkbaar tou wenschen willen laten varen Hij wierp de regeering het mislukken van haar pogen om Home Rule door zachtmoedigheid te dooden voor de voeten en beschnldigde haar van op de vanouds bekende wijze op twee gedachten te biyven hinken conceaaie en dwang Deze mislukking bevestigde bij hem het vertrouwen in de wijsheid der lersche politiek welke de liberale partij goedgekeurd bad en nog bleef goedkeuren Balfour zeide met genoegen Bannerman s verklaring ten opzichte van Home Rnle vernomen te hebben Ten deze had de leider der oppositie zich tenminste onbewimpeld uitgelaten Die verklaring was hoogst belangrijk aangezien er het bewjjs in lag opgesloten dat de liberale partij haar oude dwaalbegrippen niet wenacht af te leggen De Ier William Redmond sprak over de dwangmaatregelen welke men in Ierland wenschte in te voeren Indien de regeering hiertoe overging zou zij weldra met twee oorlogen in stede van één opgescheept zitten Het Crimineel gerechtshof te Cjonden heeft een belangrijk arrest gegeven in de zaak van Dr Kranse daar het uitmaakte dat de beschuldiging van aanzetting tot moord tegen Krause onhoudbaar was geworden sedert nit de getuigenissen was gebleken dat bedoelde aansporing tot moord Broeksma nooit be reikt had De punten van aanklacht waarbu Krause beschuldigd werd beproefd te hebben tot moord aan te sporen bleven echter gehandhaafd en dit zeide de Voorzitter van het Hof tot de jury leverde enkel een misdrijf op S misdaad maar een poging tot misdaad De verdediger advocaat Isaacs begon daarna zijn toespraak tot de jury Pleiter toonde aan hoezeer het Openbaar ministerie gefaald had in het bewijzen van zjjn ernstigste had zien toejuichen deze indruk was haar steeds bijgebleven Beatrice had haar ook slechts eenmaal terloops gezien en toen dadelijk begrepen dat zy onmogelijk haar man kon boeien verder had zij niet meer naar haar omgezien Het kwam echter niet bij haar op dat die bleeke onbeduidende vrouw dezelfde was als die trotsche fiere verschijning die thans tegenover haar stond en haar met haar groote oogen zoo vreemd opnam Zij zag alleen dat die vreemde zeer trotsch doch tevens zeer schoon was dit laatste scheen ook de meening der beide andere heeTen te ijn want Tortoni anders altijd even onverschillig tegenover dames vroeg Hu o hem voor te stellen Hoewel een diepe rimpel voor dat vroolijk gelaat iets ongewoons op het voorhoofd van den kapitein v rscheen voldeed deze toch aan het tot hem gerichte verzoek en gat Ella daarbij den naam van Erlau om alle onbescheiden vragen te voorkomen Beatrice niet gewoon op dusdanige wijze over het hoold gezien te worden als thans door Hugo geschiedde die precies deed alsot zij er niet was gevoelde zich in haar trots beleedigd en ook op Cesario maakte het gebrek aan takt van de zijde des kapiteins een pijnlijken indruk hij zei dan ook Het gewichtigste heeft U vergeten Signor door aan Signora Eriau de beroemdsten uit het gezelschap niet voor te stellen Signora Biancona Signor Rinaldo Beatrice groette met een koele buiging die op dezelfde wijze beantwoord werd doch eensklaps bespeurde tij aan Reinhold s bleekheid en aan het aanklachten tegen Krause Er was nn slechts een schaduw van een aanklacht overgebleven maar toch bad men Kranae drie maanden gevangen gehouden Krause was een welopgevoede hooggeplaatste Transvaler een man van karakter die geweigerd bad den eed van getrouwheid aan Engeland af te leggen omdat dit indruischte tegen zijn overtuiging Isaacs concludeerde tot vrppraak van zjjn cliënt wien Lord Roberts na de overgave van Johannesburg lof had toegezwaaid De staatsprocureur repliceerde De Voorzitter van het Hof somde daarna de verichillendo argumenten en getuigoniasen op De jury bleef slechts een kwartier weg en verklaarde Kranae schuldig Deze hield toen een korte redevoering waarin hg ontkende ooit de vermoording van Forster op t oog te hebben gehad ofschoon Forster misschien wel des doods schuldig was als een der aanstichters van dezen schandelijken oorlog De Voorzitter van het Hof zeide bij het uitsproken van bot vonnis dat hij Dr Krause s opmerkingen betreurde en dat zjjn gedragingen zeer slecht waren welke verdienden dat het maximum van de oplogbare straf werd toegepast namelijk twee jaar gevangenisstraf De Polit Correap bevatte dezer dagen een medcdeeUng nit St Pietersburg dat de Oostenrijksche gezant baron Aebrenthal een onderhoud zou hebben gehad met den Russischen minister van financiën Witte om te overleggen wat beide landen gemeenschappeIp kunnen ondernemen tegenover hot nieuwe Duitsobe tarief De Neue Freie Preaae grjjpt deze mededeeling dor Polit Corresp aan om te betoogen dat Rusland en Oostenrijk zooal geen gemeenschappelijke dan toch gelijksoortige belangen hebben die door het ontworpen nienwe Dnitache tarief dreigen geschaad te worden Een overeenkomst op het gebied der douanepolitiek tusschen Rusland en Oostenrijk zou stellig meent de N F Pr beider positie bij de onderhandelingen met Duitschland over nieuwe handelsverdragen versterken en deze toenadering op economisch gebied zoude tevens aan de zuiver politieke betrekkingen tusschen beide landen ten goede komen Misschien zal deze omstandighoid er toe leiden vervolgt het blad om in Duitschland de overtuiging te verscherpen dat het nieuwe tarief een fout is omdat het noodzakelijkerwijs tot reproMillemaatregelen der naburige landen moet leiden Het antwoord van sommige Duitsche couranten op het artikel der N F Pr toont beven zijner lippen dat hij op het punt stond aan een kwalijk verholen aandoening uiting te geven met onmiskenbaren toorn waa zijn blik op de vreemde gericht doch zijn gelaat nam een zachtmoediger uitdrukking aan zoo vaak als hij het kind aanzag De jonge vrouw stond onbeweeglijk tegenover hem doch drukte den knaap zoo krampachtig tegen zich aan alsof zij vreesde dat hij haar zou ontrukt worden Dank u Signor ik had nog niet het genoegen Italie s eerste zangeres on beroemden componist te kennen Reinholds bloed kookte toen hem op die wijze werd te kennen gegeven welke plaats bij moest innemen Italie s beroemde componist herhaalde hij scherp U vergeet Signora dat ik een geboren Duitscher ben Men schijnt ons in ons vaderland spoedig te vergeten lAUeen dan als men zichzelf van zijn vaderland vervreemdt U schijnt bier een tweede vaderland gevonden te hebben dat U alles geeft wat U verlangt Uw geboorteland en zijn Uerinneringen zult U dus best kunnen missen Daarna verontschuldigde zij zich dat zij haar Oom moest gaan opzoeken Reinho d zeg nu den kapitein goeden dag Reinhold moest het nu aanzien hoe den knaap de armpjes naar zijn broeder uitstrekte en zich door hem liet kussen en dat in tegenwoordigheid der vrouw ter wille van welke hij beiden verlaten had en wier nabijheid hem belette van zijnrech nu reeds aan dat het blijmoedig optimisme van bet Weenacbe blad over den indruk dien het bericht eener Euaslsch Oostenrijksche entente op economisch gebied in Duitschland zal maken minstens genomen erg voorbarig is Op t oogenblik lykt het daar nog niets op Verspreide Berichten Fraskbuk t Heet nu toch hensch vast te staan koning Edward van Engeland zou een groot deel der maand Maart komen doorbrengen te Cannes en dan ook naar Nizza Mdnaco en Villefranche gaan doch aan de ajsdan aan de Middellandsche Zee vertoe ende voornaambeden zou hjj zich niet in i het minst gelegen laten liggen dus een zuiver ontspanningsnitstapje Een blad te Lyon dat volgehoUenheeft dat de aanslag op advocaat Laborite Eennes tydena de Dreyfuszaak voirbereid was by wjjze van comedievertoo ing is op aanklacht van den advocaat veroordeeld tot vyftig fr boete een schadeloosstelling van 160 fr en pnblicatio van vonnis Een vierdnizondtal werkloozon te Parys hebhen in een vergadering ter arbeidsbeurze besloten een beroep te doen op deedelmoedigheid der bevolking om hen inataat te stellen tydens de slappe periodehet hoofd omhoog te houden en zj willenbovendien dat de prefect een krediet vantweehonderd duizend fr vraagt aan denminister van binnenlandsche zaken De prys van het gas te Parys wordtverlaagd van dertig tot twintig centimesper kubieken meter DtlIISOHLiSD Alles naar Amerika geldt het parool I Het heet nu dat generaal veldmaarschalk Von Waldersee die met een Amerikaansche getrouwd is in April óók al naar de Vereenigde Staten trekt Of voor particulier pleizier dan wel ter vervulling van oen of andere zending wordt niet gemeld In hot myndiatrict Bochnm worden deloonen in verband m t de crisis met tienprocent verlaagd van den eersten Februaria B af Het duel tusschen landraad Von Benuigsen en den domeinpachter Falkenhagente Springe waarvan Zaterdag reeds meldingis gemaakt vond plaats gkg morgen naar aanleiding van een woMdenwisaeling ten als vader gebruik te maken deze wraakoeleninj trof hem tot in het diepst van zijn hart Beatrice had zeer tegen haar gewoonte in mtt geen woord aan het gesprek deelgenomen doch hen beiden voortdurend gadegeslagen want hoewel zij er verre van af was de waarheid te bevroeden begreep zij toch dat er Iets buitengewoons gaande was EUa keerde naar den heer Erlau terug en kort daarop nam ook het andere gezelschap den terugweg aan Reinhold was nog steeds even ontdaan doch zij schroef dit aan den doorgemaakten storm toe de Marchese De herfst was in het land gekomen en evenals de andere badgasten hadden ook Reinhold en Beatrice de stad wederom opgezocht Kort na de ontmoeting in de herberg had Reinhold er zeer tot ongenoegen van den Marchese op gestaan aan den Voorgenomen tocht naar het gebergte gevolg te geven en was met Signora Biancona vertrokken na hun reis waren zij naar de stad teruggekeerd waar toevallig de heer Erlau en EUa voor den winter eveneens een woning hadden gevonden If ffnit vervolgd