Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1902

l 4t 8 1t 9 Ö1 t l 10 14 10 60 ll l 8 18 11 14 8 11 8 61 9 8 10 14 10 49 11 47 et GOUDA WtDterdleist 1901f02 ianxevaogen 1 October TUd vai Greenwtcii aoUDA ROtTIKDlMnaa nn B HU 9 67 10 86 10 68 11 16 18 18 11 68 1 17 1 18 8 80 8 41 4 08 4 89 4 54 6 15 6 84 18 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 1 81 1 14 10 09 10 18 10 45 11 14 11 08 1 0 5 01 8 84 10 19 11 18 1 14 4 1 5 11 8 81 i 10 50 r 8 41 X t 1M7 7 47 8 07 S SI 8 59 9 3 S 10 80 10 45 11 08 11 477 87 1 46 11 11 08 9 19 9 46 10 18 10 58 11 19 11 89 11 84 1 80 8 89 8 61 4 0B 9 B il d oii d a 11 18 t 1 58 El 6 10 7 87 1 41 11 11 10 08 11 16 9 0 6 10 7 1 f 11 48 f Op dan traina aijii Zondii Munditg aa Oiislag Miduguha ratontbiljaUan nor da la kl raibügbav togan ikaUii maktplija B HalUndaaka Spur £ Bitra lopplaiiiait kawga 1 iUtaii Diudtg QOUDA riaa 1 U 88 U 81 11 46 11 04 4 13 6 17 6 41 6 80 8 45 4 08 4 45 5 11 5 88 6 04 19 7 06 f 4 63 w t n 6 89 lil 5 t 46 4 5 9 5 i6 5 43 5 6 4 6 8 4 iw 7 16 1 10 8 4 1 9 47 10109 lo u U Ot 1 89 8 08 8 84 97oO 9 W 10 08 10 19 Faai taUat da la ta garaka J rd H HaU J ta y L Iilr ppla t5 ii r da C parOa to Wag Lil eOUDA DEN HAAI 1 68 1 81 8 45 4 19 10 18 10 48 U iir 5 49 6 11 7 19 9 11 9 11 10 00 10 19 10 48 11 16 11 51 6 16 6 49 7 67 8 80 8 41 4 16 4 45 9 81 9 4a 10 88 a O U U A A VISTIIDAU riaa aaraa touUa 6 3 3 11 8 SI 9 83 10 0 10 69 li OS 1 10 i ll 4 07 4 43 5 i 6 8 48 9 51 10 19 10 80 11 08 Amit W 8 01 3 68 9 11 10 10 11 04 19 48 18 51 1 61 S t 4 1 i 4 67 5 30 6 48 9 44 9 85 10 8 11 03 11 Amat O I 19 9 18 9 31 10 15 11 1081 10 1 19 1 40 4 1 5 l 5 46 8 01 9 8 10 iO 11 16 11 14 1 80 8 40 1 57 4 00 4 16 4 17 6 19 6 81 7 01 7 41 7 65 8 18 9 40 10 80 l M 4 48 6 88 9 4 10 01 10 14 8 09 1 13 8 45 10 18 10 58 en iapplamait bawiji 5 8 8 01 7 08 1 16 1 6 M5 8 68 9 03 9 44 10 11 11J5 106 1 itm Ieg 5 61 10 8 1 60 4 18 6 43 oh Mo 6 08 P 10 48 8 01 6 11 6 64 II 6 14 6 11 7 18 7 4 8 08 9 18 9 11 9 80 10 1110 64 ll 6li 11 03 18 1S 8 18 3 09 3 84 4 i7 4 41 i ll 5 46 7 05 7 81 1 i j j li Harmonikatralii Uaan la m 8a klaiaa altra taUlan Lr Bakalra ea iiljat la U Voortu Koetarm Zerenh a raialtatM ap da laop laa aial garduad orlu Ifi Hitraonikatratii 8 0 I D A U r aaCH r ilaararia H 11 00 U 81 1 16 J U 4 81 1 49 00 6 16 7 10 7 86 J SI J js 1 40 8 9 07 7 33 19 88 1 0 8 08 8 45 6 04 8 84 85 6 1 54 8 08 VimitO tl 7 15 8 10 S t 9 1S l l Ii ll 1 1 1 l 1 10 S S4 4 4i 0 81 7 09 8 10 4 mal W 6 84 47 7 30 8 85 8 4i 9 30 V 45 11 80 1 01 4n 3 8 S 4J 6 0 l 86 7 5 8 6 10 01 loula 7 0S 1 81 8 18 O l 9 89 11 18 10 84 18 51 1 M L51 8 4 18 4 84 6 411 07 1 64 8 09 9 1 11 1 2 1 5 4 6 5 3 1 00 7 56 8 4 9 35 10 08 10 48 7 14 8 10 6 U 07 1 7 14 7 41 8 19 gj9 10 1 10 1 1131 Ulraekt 13 8 5 7 47 l t 9 10 10 04 10 41 11 88 11 08 Woanie 6 01 44 8 09 9 81 10 17 11 68 11 17 4 H Oudew 58 3 11 10 16 1 86 1 88 Qaili 1 41 1 01 1 14 t SO 0 0 9 56 10 48 U 18 11 11 11 51 1 16 1 40 8 54 4 46 5 18 tuschen beides waarby de Troaw ran Von Bennigsen betrokktn was Het zon gaan op het pistool op tien pas met driemaal kogelwisselen doch reeds b het eerste schot werd de 41 jarige Von Bennigsen die völ kinderen heeft van vier tot elf jaar ernstig in het onderlgt gewond door den 26 jarigen Falkenhagen die lich te Hameln dadelgk ter beschikking heeft gesteld van de rechterlijke autoriteit terwijl mevrouw Von Bennigsen nog denzelfden avond mat achterlating van haar kinderen naar Leipzig gereisd is Von Bennigsen heeft niet eens kunnen schieten hg viel dadelijk neer BINNENLAND De regeering van Baden heeft de geneeskundige faculteiten van Freiburg enHeidelburg om baar meening gevraagd betreffende de oprichting van homoeopathische leerstoelen aan de universiteiten Zg hebben zich beslist daartegen verklaard en de senaten der beide hoogescholen hebben zich daarbij aangesloten De regeering heeft daarop aan hot bestuur der Badensche homoeopathische vereenigingen medegedeeld dat aan haar verzoek om oprichting van de bedoelde leerstoelen of toelating der homoeopatiscbe geneeswijze in de academische ziekenhuizen geen gevolg kan worden gegeven Mttnch m d Wochenschr De Nederlandsche Opera heeft het voornemen opgevat na afloop van het speelseizoen acht buitengewone teestvoorspellingen van Wagnersche werken te geven met beroemde gasten en wel op 2 3 en 6 Mei te Amsterdam op 6 7 en 10 Mei te sGra venhage Ter opvoering komen alsdan De Meesterzingers Tannh user en Lohengrin Behalve eenige der alom bekende voornaamste artiesten der Ned Opera zijn als gasten voor deze voorstellingen reeds geëngageerd mej Charlotte Hnhn van het Hoftheater te Dresden mej Elise Nenhaus van het Stadttheater te Elberfeld de heeren ErnetKraus van het Hoftheater te Berlin Jac ürlus van het Stadttheater te Leipzig Hermann Schramm en Fr Friedrichs van Bayreuth en de Kon Kamerzanger Karl Scheidemantol van het Hoftheater te Dresden terwijl met eenige andere de onderhandelingen nog loopende zgn Gemengde Berichten De trein uit t Noorden des lands die te 11 36 uur stadstijd in den Haag aankomt is Vrijdagavond bg het binnenstoomen van t Staatsspoorstation vermoedelijk door het weigeren van de Westinghouse rem doorgereden en heeft een betreurenswaardig maar gelukkig nog bijzonder goed afgeloopen ongeval veroorzaakt Met ontsteltenis zagen de stationschef do heer Sterk en zijn dienstdoende adsistent de heer Schaafsma den trein in volle vaart het perron voorbgrgden Aanvankelijk dachten zij dat de rem niet snel genoeg werkte of te laat was aangezet maar toen de locomotief tot voorbij t emplacement over den draaischijf reeds sloeg hun de angst om t hart OIrecte SpoorwegverbindlDgen 4 1 ft Oouda 5 6 T ll 7 SI 8 11 8 1S 9 08 9 14 Uootdretkt T 18 8 40 neawnketk 7 18 8 50 Okpelle 7 86 61 totterdm H 15 7 44 9 06 9 19 9 46 H ttwd mD P 11 8 64 Botterdara B 8 09 9 08 7 58 1 Ulam 11 n la kUata Eitra bvMdn 8 46 t 56 7 18 1 45 4 41 6 10 8 04 4 51 5 41 ir 6 01 5 51 5 11 8 04 5 17 10 15 Betterdam Beun Kottoidam D F Aotterdain U 3apelle Nleawerkark Moordieeht aoids 4 AU l a M aa artr talala 1 18 1 87 8 41 7 81 7 11 9 01 1 58 9 14 7 58 9 0 9 19 Soada üoad 5 10 6 81 Oudew 6 5 Vfoard 6 48 8 48 üinAi 8 7 04 EeTenli M m Soat irme tZeg Voorbaig a Higt Gelukkig stond do draaischöf zóo dat do zich op t losse gedeelte bevindende rails aansloten bij die op t vaste emplacement do trein reed daardoor voort zonder die omstandigheid ware de locomotief in de diepte van de draaischgf gestort er zou zeker een ontzettende ramp zgn gevolgd Nu stoomde t gevaarte door den muur die den tuin van het Café Schmidt aan bet Bezuidenhout van het stationaterrein scheidt die muur werd voor een groot gedeelte tot puin gereden een binnen den tuin gelegen waschhok werd mede totaal vernield oneen zware boom aan den muur omvergereden en voortgesleept tot midden in den tuin waar de locomotief tot op de helft van de wielen in den wecken grond gewerkt bleef vastzitten geheel omringd door boomtakken steenklompen en stukken hout en lood van den vernielden muur en t waschhok De locomotief had in den tuin een afstand van 15 Meter afgelegd De bagagewagen achter de tender die weinig heeft geleden werd voor t grootste gedeelte verpletterd de eerste personenwagen daarachter ontgleed de rails maar bleef vrgwel onbeschadigd zoo ook de overige wagens die dan ook dra waren afgehaakt Hoewel t tooneel der verwoesting den indruk geeft van een ernstige botsing is de materieele schade niet aanzienlijk En wat t gelukkigst is de persoonlijke ongevallen zjjn van zeer weinig beteekenis de hoofdcondncteur die zich in den verbrijzelden goederenwagen bevond bleef geheel ongedeerd twee conducteurs kregen onbeduidende kwetsuren terwgl van de drie reizigers in bet eerste compartemout van den voorsten personenwagen éen met den schrik vrij kwam de tweede een onbeteekenende wonde aan t hoofd de derde een lichte kwetsuur aan de hand kreeg die men zelfs geneigd is toe te achrjjven aan het in de ontsteltenis onbedacht stuk slaan van een venster Mevrouw de wed prof Tielo heeft ter voldoening aan den wensch van haar overleden echtgenoot zijn kostbare boekerg aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden geschouken met uitzondering van de werken die op de Remonstrantsche leer betrekking hebben en aan de Broederschap worden gegeven en van de belletristischo litteratunr Behoudens nadere goedkeuring zal voor deze boekerij in het huis door prof De Vries bewoond een vertrek worden bestemd dat door de mildheid van mevrouw Tiele zooveel mogelijk als studeerkamer van den groeten geleerde zal worden ingericht en Tlele s kamer zal heeten De org voor het een en ander is opgedragen aah de h h De Goeje als Interpres legatl Warneriani en De Vries als Bibliothecaris Mevrouw de wed Tiele stelt daarbij jaarlijks een aanzienlijke som beschikbaar ten einde de verzameling met name wat de Assyrische en oudPerzischeletterkundeen de Godsdienstwetenschap betreft op de hoogte van den tgd te honden met de belofte maatregelen te treffen opdat dit ook na haar overlijden zal kunnen voortgezet worden Tiele s kamer zal het schoonste gedenkteekan worden dat ooit voor een geleerde is gesticht en een blijvend getuigenis zgn van zjjn liefde voor de Leidsche universiteit en 1 0 1 14 1 81 1 80 KOTTXKDm 9 40 9 48 9 18 9 47 10 16 10 1 10 88 10 48 10 49 1 89 a 11 51 18 0e 11 18 10 58 11 18 18 16 18 55 11 98 1 07 ll H 1 18 11 80 1 81 10 45 11 86 11 48 11 46 1 87 1 48 3 03 3 19 4 11 4 41 4 80 5 l 9 88 van de grootsche wüze waarop zijn echtgenooto den door hem gekoesterden wensch vervult De overleden hoogleeraar was buitengewoon mild in het uitleenen van boeken Met het oog op het boven medegedeelde is het wenschelgk dat allen die nog boeken tut zijne bibliotheek behoorende onder zich hebben die ten spoedigste teruggeven In een uitvoerig in drie gedeelten verschenen artikel waarvan zelfs de Standaard de bezadigdheid waardeert zet de Tgd haar standpunt jegens de vaccine en den vaccinedwang uiteen Der vaccine zelf zonder eenig voorbehoud gezind zijnde is het blad niet doof voor de gemoedsbezwaren die de geestverwanten van de Stand tegen den vaccinedwang aanvoeren Naar aanleiding van de toegezegde wijziging van art 17 der wet van 4 Dec 1872 bet artikel dat vaccine voor schoolkinderen en onderwijzers voorschrijft en de in druk verschenen redevoering van den heer De Waal Malefljt die het artikel geheel wil afschaffen en dan hoogstens in goval van epidemie of dreigende epidemie de overheid het recht wil toekennen op advies Van de geneeskundige autoriteiten de oiet gevaccineerde kindereu van de school verwgderd te houden meent De Tijd te moeten waarschuwen dat men zoo handelende wel zon tegemoet komen aan de bezwaren van de kleine groep die bezwaar heeft tegen de vaccine doch de veel grootere categorie van hen die meer nen dat het pokkeugevaar zelfs voor hnn gevaccineerde kinderen zeer toeneemt door dezen te doen plaats nemen naast ongevaccineerde schoolmakkers het grootste onrecht zou gedaan worden vooral nu de leerplicht de ouders zou dwingen hun kinderen aan dit gevaar bloot te stellen De Tgd wil nu hot volgende Art 17 der wet van 4 December 1872 blgve bestaan voor de openbare het worde opgeheven voor de bijzondere school Ën voegt er onmiddellijk bij Ook zonder wettelijk voorschrift zal het vaccinebriefje zonder twgfel op verre het grootste gedeelte dezer scholen bg inschrgving van leerlingen gevorderd worden zooal3 nu Wat meer bijzonder de katholieke scholen aangaat zouden wij althans aan alle schoolbesturen en hoofden als het ooit tot zoodanige wetsherziening komt den dringenden raad geven doet alsof ook voor u de wet nog volkomen van kracht was £ venz66 vertronwen zonden de bestnurders er over denken van verre de meeste protestantsche zelfs van de meeste antirevolutionaire scholen waar ook thans niet anders dan gevaccineerde kinderen worden toegelaten De tegenstanders der vaccine ziedaar het groote voordeel zouden vrgheid verkrijgen eigen scholen te openen waar hun kinderen ook ongevaccineerd werden toegelaten De zorg om dergelijke scholen openlijk als zoodanig als scholen voor ongevaccineerden te doen kennen zou gelooven wij veilig aan henzelven overgelaten kunnen worden 5 01 5 11 5 18 5 17 6 S 6 45 1 89 4 1 4 94 f 1 8 1 64 88 1 14 46 1 68 I OS F 1 09 09 1 86 1 08 I riaa raraa 4 85 4 50 5 18 6 97 6 01 i 6 17 4 58 5 81 6 48 5 67 11 01 1 36 10 80 10 4 10 64 11 88 8 48 8 59 11 48 In verband met dit voorstel wil De Tgd ook het vereischte minimum van 25 kinderen per school voor het in aanmerking komen van subsidie verlagen omdat het waarschijn lijk is dat op vele plaatsen geen 25 antivaccino kinderen gevonden worden Waar deze evenwel zoo goed als alleen staan zal huisonderwgs do toevlucht moeten blgven Er is alweer een middel uitgedacht nu door een Oostenrijkschen ingenieur Rnd Bartelmns om botsingen op spoorwegen te voorkomen natuurlijk nu een elektrisch toestel Daardoor is een trein ook in gang voortdurend in gemeenschap met alle stations en wachthuisjes langs de Ijjn voor t geren en ontvangen van seinen Bij gevaar waarschuwt men bv een naderenden trein op een afstand van 2400 M door lichtverandering en op 1200 M afstand door een tweede verandering van licht en als die waarschuwingen niet worden opgemerkt dan kan met behulp van die elektrische gemeenschap de trein tot staan worden gebracht door afsluiten van den stoom of in werking brengen van de remmen DOGE PADL Dü LODVBE 11de vervMg De middag gaat ten einde Ljjnen van wit karmgn strepen t westen langzaam overgaand in bijna effen karmgn dat weldra geheel overgordgnt de westerkim als n renze schort van karmgn neteldoek over zwaar zijden kleed met groot juwelen speld van gloeiend robijn De schemerlichte straten waar we t laatst gewandeld hebben van Passar Besaar tot de wijk dor aristokrasie is zwaar gevuld qiet mensen in Zondag dos t Is n Bois de Boulogne waar men dageliks genieteu kan van rgke praalvertoon Keurige rijtuigen mooi glanzende mylords en landauers bespannen met grote appelschimmels of grote slanke Sandelwoods of kleine prachtige gitzwarte Batakkers vliegen de wandelaars voorby in rijke trots En daar tussen in de ratelende kossongs met hnn bijna doorzichtige paardjes kossong betekent leeg hiermee duidt men n hunrrgtnig aan alleen te Soerabaja Wanneer men bg Grim zit kan men rustig van do komende en wegvliegende drukte genieten van de voertuigen en de honderden wandelaars de meeste der jongelui natuurlik weer in smoking costnme De Engelsa klederdracht is onder de Indieise jongelui nog altijd de meest geliefde De drukte blijft voortduren tot acht uur ongeveer dan is t toppunt van drukte bereikt Tegen zes uur gaat de stroom naar de stadstuin in z n goede gas verlichting Op de brede zandige wandelpaden tussen de parken beweegt zich n warrelende stroom van mensen Overal kon men uitrusten overal langs de paden staan stoelen en tafels En tussen dat gewoel door klinken de tonen van t bitailons muziek of die der schutterg En als t schot van achten dot waarschnwend klinkt en de laatste tonen van n mars zijn weggevloeid dan gaat de stroom weer heel langzaam heen X 9 18 sr 9 8 f 9 68 10 08 10 11 9 4 lOjl 7 518 11 8 01 8 88 9 17 9 58 9 S 8 18 M 10 08 8 14 t 10 1 8 88 p F 10 89 8 48 tM 4t l U9 10 84 Maar wees op uw hoede wanneer ge buiten zijt want ge zjjt uw leven niet zeker Honderden voertuigen komen af en aan zenuwachtig slingerendo bewegingen van lan tarens van fietsen die wegbanend tassende drukte glgden onder wel tien A twintig soorten van toetergeluiden of oorverdoovend schel belgerinkel Van en naar vier verschillende kanten komt en gaat men t Is n zenuwachtige en gevaarlike drnkte En Iemand die dat niet gewoon is verliest onder dat alles heel ganw zjjn hoofd t Voortdurend fluiten der koetsiers vooral is instaat iemand radeloos te maken Enkele jaren geleden is de bepaling ingesteld dat zweepgeklap niet meer als waarschuwing mag dienen Ieder koetsier moest door fluitsignalen de meesten hebben die gewone treinkondukteurs fluitjes anderen weer motortoeters aan hunne voertuigen hun komst aangeven Dat t voor n vreemdeling zeer vreemd is om zich daar plotseling geplaatst te zien te midden van dat onmogelik schelle gefluit is te begrijpen Eens in de maand geeft de offloiersver eniging Ons Tooneel toneel uitvoeringen in t Komedie gebouw op t plein van die naam Nu en dan worden we onthaald met n uitvoering van de vereniging van mej V d Steen van wie Justus van Maurik in z n Indrukken van een TótOk ook spreekt en t na afloop bal op t program trekt altgd n menigte bezoekers Een ander tooneel vereniging is Euterpe bestaande uit jongelui die de muziek en de toneelkunst beoefenen k Zal niet alle verenigingen opnoemen Me zoveel mogelik te beperken tot t allervoornaamste is voldoende t Dilettanten gezelschap St Cecilia is n bekende muziekvereniging toen onder direksie van den heer Herzbergen En k zou n meer héél wat meer kunnen vertellen van Soerabaja Maar dat is niet nodig k wilde u slechts n klein ideetje van ons Indie geven want ol als k neer moest schrijven hoe men in m n stiefmoederland over Indië denkt dan zou men beginnen te geloven dat m n schetsen fantasieschetsen zgn En dat zijn ze toch zeker niet I En zij die menen dat ze door t lezen van Vet s Het Leven in Ned O Indië n goede voorstelling zullen krggen van t leven daar die dwalen op n verschrikkelike manier Want dat werk is één scheldwoord één groot scheldwoord van n boekgrote En vooral van iemand als Vet die aan Indië z n kapitaal te danken heeft vind k t laf Vet doet als n hond die halfdood van honger likkend en kwispelstaartend bg me komt en kruipt om n stuk brood maar die na genoeg gegeten te hebben mij naar m n strot vliegt Hg is als n valhamer die dom de dingen onder zich in splinters slaat zonder enig begrip van opbonwen Vet is n vloek van Indië I STADSNIEUWS GOUDA 20 Januari 1902 In Café Vrede Best trad Zaterdagavond op de heer H Spiekman v n Rotterdam In een zestal lezingen wenschte hij te behandelen de theorie en de praktijk van de vakvereenigingen deze eerste avond was gewijd aan het ontstaan van deze en hun doel Niet waar was bet dat zg hnn ontstaan te danken hadden aan het gildewezen uit de middeleeuwen dit toch was geheel iets anders Het gildewezen bracht den patroon aan tafel bg den arbeider en deze toestand kon onmogelijk weer terugkeeren De vakvereenigingen sluiten de patroons uit Haar ontstaan dagteekent al uit den 18e eeuw toen biJ het in gebruik nemen van machines bjj de textiel indnstrie vrouwen en kinderen in de fabrieken werden gelaten terwgl de mannen buiten moesten blijven Bg het gildewezen had de gezel het vooruitzicht zelf eenmaal patroon te worden die kans bestaat niet meer Ook de heer Engels een Duitsch geleerde heeft zgn bewering herroepen dat de vakvereenigingen uit het gildewezen zgo voortgekomen Die werkkring der vakvereenigingen is door t stichten van ziekefondsen stenn te hebben bij ziekten ook bg onderdom arbeidersbeurzen uitkeering bij werkeloosheid afschaffing van te veel kinderarbeid een reispeuning voor hen die elders werk moeten zoeken Maar de hoofdzaak blgft verheffing van den loonstandaard waardoor verhoffing van den levensstandaard volgen zal n moet Een groote taak is ook het absolutisme uit fabrieken en werkplaatsen te verwijderen niet meer één de baas maar de arbeiders moeten in alle opzichten een woordje mee te praten hebben Er zal nog wel veel water door de rivier stroomen vóór het zoover is maar hiertoe moet het toch komen Het absolutisme moet plaats maken voorde democratie Hoewel Nederland niet achteraan komt is hier toch nog zeer veel te doen Dit was de hoofdinhond van sprekers rede die met de grootste aandacht werd aangehoord door een publiek dat niet was lOoilB de ipreker het wel gewensoU had Juist de arbeiders ontbraken en op hen had hjj gerekend toch hoopte hij dat ook de aanwezige dames en boeren hun voordeel met deien avond zouden doen De heer F A Janssen die Zaterdagavond uit Middelburg naar hier was gekomen ten einde eene lezing te houden over het onderwerp Weg met de Oorlogen trof het al heel slecht daar de opkomst te gering was om het onderwerp te behandelen We schgven dit niet toe aan gebrek aan belangstelling maar in de eerste plaats aan onbekendheid en ook aan het slecht gekozen uur zeven nnr Het doel was hoofdzakelijk leden te winnen voor den Wereldbond voor vrede maar die toch over de heele wereld zijn vertakkingen heeft De heer Janssen denkt over een week of drie terug te komen hopende op meer succes Om hem den weg te bereiden is heden een stadgenoot begonnen bij de voornaamste ingezetenen een geschrijf te presenteeren waarin doel en streven van dien Bond worden uiteengezet en tevens de statuten staan afgedrukt Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondsche Waterleiding Maatschappij Datum 14 Januari 1902 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 4 kiemen per gram 10 vervloeiende kiemen 1 soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J VAN t HOFF VERSCHEIDENHEID In het genootschap voor meteorologie te Berlijn heeft de heer Hellmarn dezer dagen een mededeeling gedaan over zachte winters Een nauwkeurig onderzoek heeft de meening bevestigd dat reeds in een ree cs van jaren de eigenlijke winter pas na Kerstmis of nieuwjaar begint In het tgdvak van 18481900 ziJn er vóór 1875 meer koude vóórwinters geweest dan na dat jaar Tusschen 1880 en 1888 kwam geen enkel koud najaar voor Beschouwt men het als een zachten voorwinter wanneer van 16 Nov tot 31 December ten minste op 30 dagen de temperatuur boven het gemiddelde stggt dan waren er slechts 10 tnsschen 1848 en 1875 maar 19 na 1875 In meer dan de helft der 29 gevallen waren de volgende maanden ook betrekkelijk zacht Ook té Rotterdam ziJn valsche goudentientjes in omloop Ze zijn geheel als die welke te Amsterdam in omloop zgn dochdragen het jaartal 1876 Zij zjjn kenrigafgewerkt doch lichter dan de echte goudentientjes terwgl ook de klank de valscbheidverraadt N B C Brierre heeft Vrgdmorgen de verwerping van zgn hooger beroep door het Hof van Cassatie vernomen Hg gaf niet de minste blijken van ontroering en bleef kalm Zgn verdediger heeft een audiëntie aangevraagd bg den president der Republiek om gratie voor zijn client te vragen en zal de volgende week door den president ontvangen worden In de gevangenis van het twintigste arrondissement in Frankrijk is het huwelijk ingezegend van een tot dwangarbeid veroordeelde met zgn vroegere maitresse De man heeft 20 jaar dwangarbeid voor zich wegens een djnamietaanslag Zgn vrouw wenscht hem naar Nieuw Caledonie te vergezellen Vier agenten van den veiligheidsdienst waren de getuigen Dadelijk na de sluiting van het huwelgk werd de veroordeelde weer achter slot en grondel gebracht Het spel op de Wandelpier I Ook in do afdeelingen der Eerste Kamer is de qnaestie der speelgelegenheid op de Wandelpier te Schevonlngen ter sprake gekomen Eenige leden betoonden zich bg het onderzoek der Justitiebegrooting minder voldaan over de verklaring van minister Loeff ten aanzien van de beteugeling der speelzucht deze verklaring scheen er op te duiden dat dit hoewel een ergenis voor een groot deel des volks straffeloos zoude voortbestaan Is hier geen tegenspraak met de Troonrede Indien dat spel niet valt onder de bepalingen der bestaande Strafwet dan had men gehoopt dat de minister een formule zonde gezocht en gevonden hebben om deze openbare ergernis te doen ophouden Een der arbeiders die men verongelukt waande bij de plotselinge overstrooming van de Jupiterschacht te Brux is behouden en wel teruggevonden De man was tgdig gered en was zóó big dat hiJ er het leven had afgebracht dat hjj in plaats van naar huis naar een herberg ging en zich een ferm stuk in i n kraag dronk Eerst Donderdagmiddag had hij zyn roes uitgeslapen en toen hiJ hoorde dat zjjn bloedverwanten hem als dood beschouwden snelde hij pas naar huis Een jonge Franschman Hubert Cahen d Anvers die zgn dienstplicht vervulde bjj een regiment huza ren is dezer dagen gedeserteerd en in een automobiel over de Spaansche grens gevlucht Hg zal wegens desertie bg verstek veroordeeld worden en inmiddels zal beslag worden gelegd op zijn goederen die een waarde van ruim 20 millioen francs vertegenwoordigen iNieiiwJ ïMieiiw Ainerlkaau§clie EANDSCHOENENWASSCHEEU VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOUDA VelephaoH Mo ii litiurs van imslerdam Vrkrs 801 ie Va V 811 IV 84 UJAN Vrkrs Slotkn MumLAND Carl Ned W S i i 80 SO n dilo dito dllc S B5 i 85 dilo dilo dilo 8 9tl ii a Homil Obl Goudl 1881 9B 4 iTALll IasohnjTing 1861 81 5 OoBTm Obl m papior 1818 i dito in iilvor 1888 i 1 81 iPoaTCttAL Obl met ooupoQ 8 dito tiolcel 8 V 85 Al ÏS l 104f 80 90 881 675 415 BüaLASD Obl Binnenl ISté i dito Oecona 1880 4 dito bij Sothl 1880 t dito b j Hop 1880 10 4 dito ia goud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 B apA Porpel aohuld 1881 4 TUKIBU Ospr Cou leon 1890 4 Go loeniog aerie D Gec leemn aeriflC ZuiuAfh fip r oblg 189 K MliioO Ob it Soh 1800 e Vknezdila Obl oubep 1881 4 AvaTSBDAH Obligation 1896 S BoTTBADAH Stod teeu 1894 S Nbd N A rr Uindelav uod Arsndab Tsb Uu Certifioaten Deli Hastaohappli dito Am Hypolheekb pandbr 4V Cult Mij der Voratonl aand a Gr Hypotbeokb pandbr 4Va 194 961 1Ö7 1101 Nodorlandacho baak aand Ned Kaodelmaataob dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Eott Hjpolheekb pandbr 4i Utr Hypolhoekb dito 4V OosTINï O jBt Hong bank aand BuaL Hypotheekbank pandb I Ameuka Equt hy poth pandb 4 8 il 106 118 1181 Maiw L G Pr Lien oert ViD HoU IJ 8poor w Mg aand l H j totEipl T St Spw aand Ned lud Spoorweg m aaad Ned Znid Afr 3pm aand dito dilo dito 1891 dito 4V iTALiaSpoor 188r 89A Eobl 8 69 1041 Znid iul Spwmij A K obl 8 PoL M Waraebau Weeneo aand Eual Or Rnaa Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand 6 181 lOO a l 115 140 40 1 1011 107 105 86y 104V 69 64 99 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKiinu Oent Pao Sp Mg obl i Ohio h Norlb W pr Cv aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denrer fc Blo Gr Spm oert T a niinoia Oeotral obl in goud 4 Lottiav Ie Naabvilli Oer r aand l fexico N Spw Mt Ie kyp i 6 Hiaa Kanaa r 4pCt pref aand N Tork Onlaaio k Weat aand Penn dto Ohio oblig t Oregon Calif Ie byp in goud 81 Paul Minn ii Mauit obl On Pao Hooflijn oblig 6 101 101 1081 101 dito dito Line Ooi Ie byp O Oavada Can Boulb Chert v aaad Tik O Baltw liNa loh d o O Amaterd Omniboa Mg aand lantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM Odol ket beste Mondwater ter wereld 1 Veemarkt te Rotterdam Woensdag 20 Januari 1902 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzenwaren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 30 3ekwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit ft ade kwaliteit 26 3de kwaliteit aa cent per halt Kl Vette Varkens red aangevoerd ie kwaliteit 24 ae kwaliteit 23 3e kwaliteit ai cent per halfKl Schapen en lammeren red aangevoerd Handel in vet vee co vette kalveren prijshoudend Varkens flauw minder in prijs Schapenen lammeren slecht AOVËRTËf riEN Üpenbare VrUwillige Verkooping VAN EKN SIOgMEETELMESU en Iwee Woonhuizen aan den Turfsingel te GOUDA al De Notaris JOH C ISlb MOOT resideerende te BotiSilk terdam is voornemens om BjM op Maandag dm 3 Februari i 1902 des voormiddigs ten re in het Koffiehuis DE ZALM aan de Markt te Oouda n ééme mltUng to vellen en te terkoopen Mo t Een hecht sterk en net ingericht PMMO eu flirjS bestaande uit Henedenhul met Open naatê en 0ocenAw aan den TurfêlngelNo 113 en 113o te öouda kadaster Sectie E No 1949 gedeeltelp groot S0 Centiaren Mo Een dito rSMOenHRfB bestaande uit Vabrlektgebouw moomketelmakerfl met afzonderlijk Kantoor Xolder met Magamifnen en Open Urona aan den Tnrfalngel No 114 te Gouda kadaster ijectie Ë No 1949 gedeeftelijk groot 3 Aren Centiaren e a Een dito P iMU en BBVB bestaande uit BeneAenhuli met Open M laal en JlaeeiiAiii aan den Tur tingel No 116 en llöa te Oouda kadaster sectie E No 1948 eu gedeeltelijk No 1949 groot 04 centiaren De Ferceeleo liggende naait elkander aan de Eootdraart tussohen Amsterdam en Rotterdam zijn eerst onlangs gebouwd verkeeren in den besten staat van oaderhoud en 2ija voor de uitoefening eener Industrleele Inrichting uitstekend gesohikt In perceel No 2 zgn aanwezig smidsen blaasbalgen met drijfwerk en muurstoelen werkbanken enz Het Benedenhnis van perceel No 1 is verhuurd voor f 10 per maand het Boven huis en het perceel No 2 is in eigen gebruik Het Benedenhnis van perceel No 3 is verhuurd voor f 2 60 per week Het Bovenhuis is onverhuurd Grondbelasting over 1902 f 34 Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen den 1 Maart 1902 of vroeger De perceelen zullen afzonderlijk worden geveild en ook gecombineerd afgeslagen Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris MOOY te zijnen Kantore Wgnhaven N Z No 105 te Rotterdam Het te veilene is te bezichtigen op 31 Januari en 1 Februari 1902 van 10 tot 3 ure en op den dag der veiling van 9 tot 11 ure India Ceylon Thee Oiid erne riling Qevestigd te Amsterdam TB De goedkoopste JOH E E tn t gebruik is die van bovengenoemde Onderneming Zg bespaart 26 pCt om hare hooge tanninegehalte in kracht en geur 15 pCt in prjjs vergeleken met andere Theo soorten Bijzondere aandacht s v p te vestigen op de JUBLASOB van ƒ 1 en ƒ l s per Kilo Verkrijgbaar te Gouda bjj P A LUUTEN Turfmarkt