Goudsche Courant, dinsdag 21 januari 1902

Woensdag S3 Januari 1903 No 8704 408 e Jaargang fiOMCHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No I ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon S9 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Cuisinier HoUandsche AHSTEBDAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons S of en grove Thee 45 55 cl OntbUl Urof 65 75 ExtraflneCh CongotheelOO Alleen verkrijgbaar bfl P H J tak WANKUM Oosthaven B 17 GE13N BETER ADEES voor alle soorten SCHOENWEEK dan het Noordbrabantsdi Schoen en Laaranmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de KleiwegBteeg Steeds voorradig alle soorten WINTEE AETIKELEN en OVEHSCHOENEN merk DB WEBOSCHiAL Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Klenw onovertroOen Frof Dr Liebers welbekend IIIOV K ACBT SLIXaa AU eii wht mat Fibrtektmuk tot voortdnrende radicale en sekere genezing van alle zelfs de meept hardnekkige xenuw Miektetif vooral ontstaan door h aidwaUngea op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh tdcht Benanwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spijsvertering Onvermogen ïmpotenz PoUutione enz UttvOerige proflpectasaen Jnj irt r feich fi 1 fl 3 fl 8 dubbele fleach fl G Ceniraal Depöt Matth v d Vegte Zaltbomrael Depots M Clébao Co Eotterdam V Happel B GraTenhage 1 lUlmmana de JLong J Ozn Uotterdam Wolff b Cki nouda oa bil ftlle dtogisten Thieiry a WondMbaltim in do geheele wereld bekend en geroeiöd Onovertroffen middel tegen allo B O r s t t O n ir li e V e r Haaffziekten enz inwendig zoowol als ook uitwendig ia bijna utU ziektegevallen mot goed gevolg aan te wonden Fr S p r flaCOD i 1 per post t 1 15 TUwry i Wondin lf beïit een alsnog ongekende genoeakraoh BQ heilzame werking Maakt meental elke pijalijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word oon U aar oud vooronffeneeslljk rehondeil beenSfCZWel on onlangs on bijna 23 laar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnon bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrijB per pot f 1 50 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENttI SANDERS Rokin 8 Amsterdam Vur KMn d pAt ii butolte mts direct un die Schuttcnapotheke dei A THIERRY in Prcgr da bel KohitBok Oeiterreioh Gelieve proipeotu ta ontbieilen by het Centrttl Dopfit Sander Kokin 8 Anuterdam Wie zeker i a wu d Eclit Eikel Cacao t antvuigen twMpengeateld n aa vele priBfnei gen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op d best machines in het wereldberoemd Mri Uia8em nt van Qebi £ StoUwarok t Keulen tlicht J pTI21e aeIl § Cikel Cacao In vierkanten bnnen Be Eikul Cacao Is mat melk gekookt een aangename genmde drank voor dageiykaoh gebruik een t 2 theelepels vaa t pasder voor een kop Chocola Als geneeskrachtige drank by gtni van diarrhee alniits met water t gebroiken Terkrijgbaar bij de vootoaanut H X Apothaktrs ens p Vt Ke U B prceftn le I M c 0 90 ft ft85 OtneraalTertegenwoordiger voor Nederland lulius Matttnklwtt Amnterdam Kalvcistraat 103 Op de groote tentoonstelling in Bremen 11 01 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza bward ep haarbalsem de groofe goudeo medaille loesedceld De b iard uroelt op gladde gezichten en bet haar groeit op de baie plaais op de hoofden De wereldberoemde echte Roa ische Yetza Balsem bewerkt de Bchoonate volle baard of knevel alsmede haarop het hoofd Verft niet Onschadplgk Volkomen garantievoor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede 1 Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den koopei PFJ ia voor sterkte I 3 Galden Sterkte lï 4 Galden 50 Cents Sterkte III werkt in 2 3 weken 7 Galden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebruik saanwy zing en bewjjs van garantie in alle talen van Earopa tegen vooruitbetaling of postvoorachot van het Skandinaviach Hoofddepot Repreaentant voor Duitschland en Holland HaHRY NIëLSËN Qansemarkt 9 Haububo 185 Doitsohland Indien men zich vereenigt om meerdere baasen te koopen worden sy altgd franco gezonden van de talrgke eerende dankschrgven en erkennende en aanbevelendegetnigeniasen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandach Ik verzoek Ü mü 4 bussen van Uwe echte balaem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mgne kennissen mg verzacht hebben te bezorgen Gelgktydig beschouw Ik het als mgne plicht U te veroorloven het volgende te pubticeeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zg heelt mg namelyk mgn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wtl eerlgk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balaem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel il waar had ik van verschillenden gehoord wien zjj tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zgn haar terag te vorkrggen als men het eens verloren had maar na kan ik werkelgk zien dat ik my vergisi heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mg bewezen hebt Nog eens mgn hartelgken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Naosensgade 24 B 4 Copenh en De van U verkochte baardbalsem moet bepaaM de ctroo ste aitvinding van het 19 laarhonderd zgn aangezien ik dezelve sterkte UI slechts korten tgd ebezigd heb eo daarbg de schooiiate volle baard van de wereld verkregen hr b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balaem te beproeven P Hansen Herluf Tralleagade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mg van collegns aanbevolen is verzoek ik U hiermede mg ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik beu nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtgds onaangenaam zgn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer gned i toen een van mgne kennissen dit hoorde verzocht hg mg ten spoedigste eene bus aterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J StenstrÖm de atoelfabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U mg eene bus te zenden van dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mgn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zg reeds op rag gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil B Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulael even ala het blank eu week geworden is Ik bespeur tegelgk een zeer sterk verfriaschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mgne zenuwachtige hoofdpgn geheel en al kwgt geraakt Mgn haar is buitendien voller en langer geworden fijet hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundagade 7 Copenhagen Deze naamteeke lng is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders ishetvervalBcht en zonder garantie Geen Kinkhoest Geen Influenza KijNniKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaanüoeniiig binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lionigExtract M E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van Supuiét H N f AN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Dit goede oude Huis ttek JloM TerkoBdenkel Huisgezinont schen i 1 25 HH Apothekers Te Am h n v Tu F H Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda D MIBBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 128 te Gouda A BOVUkS Moordrecht PINKSE Nimwerkerktt d JJsel A N van ZESSEN SoAoojiAooth J Th TOKKEN Bojiiop B V WIJK Oudenaicr A SCaEER Haoêtrecht P W EDE Oudemater K vas dbe HEUDBN te Reeuwijk P v d SPBK MoercapilU D t d STAR Waddinatveen Wed r HOLST Waddinqtvem M KOLKMAN Waddingmeen P A us GROOT Oudewater DA DB JONGH Oudmater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop IN HET MAGAZIJÏl De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHKLS met en zonder afvoer van af f 7 50enhooger gasfok dizëv met prima zninige branders GASOANAMESIBN in mime kenze voorhanden Groote Gloeillcbtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Hieuw model geèmailleerde PAUSEN en KETELS gwaarborgd giftvrij Minzaam aanbevelend Al M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Ondergeteekende beveelt ïich beleefd dan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desVBrlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Westhaven 128 FEAITSCEE STOOMVEEYEEIJ BK chemische Wasscherij VAN n OPPilWHEIMËK 19 KrtiUkade BoUerdam aebrevefcecrd d or Z M den Koning der Belgen Qoofddepót voor GOUDA de Heet B G TllIJSBUBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoonien en verven van alle Ueerenen Damesgarderobeu alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Htoom n van pluche mantels veeren bont enz GordSnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Echt Zeeiiwsch Tarwebrood i cent de K 6 bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 U P P O IKK OÜ D GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrügbaar biy i PË ETERS Jz A ls bewiJB van eohtfaeid is oaohet en kurk steeds voorzien ran den naam der Firms P HOPPE 0ODdB Drak van A BRINKMAN Zn f m 8CHIEDAMMEB KEL KISGËVi G Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goudai Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeenc kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van P W Kamphuizen te Gouda om vergunnmg tot oprichting eener koffiebranderij op de 2de verdieping van het perceel gelegen aan de Peperstraat wijk K no II Kadastraal bekend Sectie D no 2132 Dat op Dinsdag den 4 Februari 1902 des namiddags ten i ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennib genomen Gouda den 31 Januari 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulieuiïindsch üverzicbt Onder de meer dan twintig amendementen die bii het Engelsche Lagerhuis zijn ingediend is er ook een dat betrekking heeft op de concentratiekampen waarover dan de Ier Dillon het woord zal voeren Allicht gaat er dan eenig licht op over de voornemens der Eegeering ten aanzien van die kampen Uit de mededeelingen in het Blaawboek kreeg men zoo den indruk dat het gonvernement aan een verplaatsing niet meer denkt nu het sterftecijfer eenige vermindering heeft ondergaan in de laatste maand Eenige vermindering want nog altijd is het cijfer 244 per duizend en per jaar wat zeggen wil dat als de sterfte ïóó doorgaat over vier jaren geen blanke ziel meer over is in de kampen Er stierven in Dec 2380 blanken tegen 2507 in Nov 3166 in Oct 2524 in Sept 2659 in Aug en 1695 in Juli In t geheel ziJn er nu overleden 16 221 blanken in één half jaar tijds waaronder 11 300 kinderen En dat op een totale bevolking van 113 000 zielen gemiddeld Is het niet nog verschrikkelijk Als bewijs van de humaniteit waa mede d Engelschen zooals Koning Ednard zeide den oorlog voeren moge gelden het vonnis van den Boerencommandant Scheepers die in de Kaapkolonie een schrik der Engelschen werd FEVILLEIOX I indelijk Gevonden 45 == = = Beatrice zeer geprikkeld door de houding van Klla en Reinhold bij hun laatste ontmoeting en overtuigd dat tusschen die beiden een geheim bestond had den kapelmeester Gianelli in zijn hart een van Reinhold s ergste vijanden opgedragen naar de Erlau s een nauwgezet onderzoek Ta te stellen en juist was deze bij haar geweest en had tot haar groote verbazing alles in geuren en kleuren medegedeeld Thans wist zij wie die scboone jonge vrouw was en welke band er tusschen haar en Ktnaldo bestond en zij verklaarde zich zijn ontsteltenis in de herberg Gianella beloofde over dit alles een diep stilzwegen te zullen bewaren en verliet toen de Signora zeker lou hij die belofte houden want zoodra Rinaldo s geheim algemeen bekend werd had het zyn waarde verloren terwijl het in het bezit van hem alleen een geducht wapen tegen den aanraatigenden componist was In de voortreffelijkste stemming van de wereld trad de Maestro in de voorkamer waar zich alleen de matroos Tonas bevond door Hugo met een briefje gezonden dat hij aan Reinhold persoonlijk moest overhandigen in het zijvertrek was de ka menier bezig eenige kleederen httrer meesteres schoon te makeiif doch daar dit een vrouwgper Het is bekend dat Scheepers doordrong tot in het zuiden der kolonie tot de Mosselbaai en de Engelschen herhaaldelijk noodzaakte om troepen te zenden naSr districten waarin zy nooit gedacht hadden te zullen strpen Eindelijk werd de Britsche overmacht zoo groot dat zijn commando noordwaarts moest wijken maar Scheepers die aan typhus leed moest in een boerenhoeve worden achtergelaten Daar werd hü door de Engelsche troepen gevangen genomen In een open wagen werd de doodzieke man naar Jraaff Reinet vervoerd en daar in het hospitaal opgenomen ter verpleging De droeve voorspelling toon gedaan dat Scheepers werd verpleegd om hem later te kunnen doodschieten is uitgekomen Hoewol Scheepers beslist verklaarde Vrijstater te zijn en dus in het volle reiïfit om oorlogshandelingen te plegen en voor elk dier hanJelingon zich beroepen kon op de bevelen van den commandant generaal in den Vrijstaat De Wet werd hiJ ter dood veroordeeld en werd dit vonnis van een Engelschen krijgsraad door Kitchener bekrachtigd Het vonnis vreezende van geheel Earopa heeft de Engelsche Regeering die uitspraak geheim gehouden tot na de executie En wanneer wij dan lezen het verhaal van Louw s dood en denken aan den moord op Lotter dan wil het woord van afgrijzen over znik een optreden van Engeland s militaire n acht niet eens uit de pen Het is eenvoudig afschuwelijk De Brusselsche Reuter correspondent seinde Zaterdag aan de Times een lang verhaal volgens hetwelk Dr Knyper aan de vertegenwoordigers der Boeren zon hebhen laten weten dat na de rede van Eosebery te Chesterfield en op grond van de raadgevingen van een aantal welbekende staatslieden onder wie ook aanhangers van het tegenwoordig kabinet zij wél zonden doen thans onderhandelingen over den vrede te openen Dr Knyper zon op de wenschelijkheid van het doen van zulk een stap met verschillende argumenten hebben aangedrongen waaronder ook dit dat er van tnssclienkomst van eenige groote mogendheid voor langen tiJd geen sprake zon zijn De Boeren vertegenwoordigers zonden onder dankbetuiging hierop geantwoord hebben dat naar hun overtuiging slechts een klein deel van het Engelsche volk een voor de Boeren eervoUen vrede wenschte en dat zij daarom liever hun gereserveerde houding bewaarden Toch zon Vrijdag den lOden te Brussel soon was deed Jonas precies alsot ze er niet was Niet zoo de Maestro die het aardige meisje naderde met de bedoeling haar een kus te roeven dit viel echter m geen goede aarde zij vluchtte in de kamer waarin Jonas stond te wachten en plaatste zich verontwaardigd met over de borst gekruiste armen tegenover Gianelli die juist door dezen wederstand nog meer aangevuurd werd en met geweld zocht te verkrijgen wat hem goedschiks geweigerd werd Eensklaps voelde hij zich stevig bij zqn kraag gevat en sprak een vreemde stem op niet zeer zachten toon Afblijven Toen zijn eerste schrik voorbij was keerde de Italiaan ziende dat hij slechts een gewoon matroos voor zich hadj de rollen om en gaf lucht aan zijn verontwaardiging dat men tegen iemand van zijn positie de hand durfde opheffen hij dreigde dan ook zich ernstit bij de Signora te zullen beklagen Met de grootst mogelijke kalmte hoorde Jonas de scheldwoorden van den Italiaan dien hij trouwens toch niet verstond aan doch toen deze een dreigende beweging met zijn wandelstok maakte was hel met de gelatenheid van den zeerob gedaan Hij ontrukte den Maestro zijn stok en zette hem kalm buiten de deur zonder een woord te zeggen daarna wierp hij hem zijn stok toe en ging alsof er niets gebeurd waa weer op zijn oude plaats staan wachten De kamenier wilde hem op de meest uitbundige manier bedanken doch hij gromde enkel Dat hoelt ciet ik deed het met genoegen maar toen hij dit bekoorlijke schepseltje met haar sierlijke gestalte prachtige donkere vlechten en vurige oogen eens goed bezag gevo lde hij toch wel wat spijt dat hij zich een bijeenkomst van viJf uur lang gehouden zijn waarin Dr Knyper aan den heer Fischer zou aangeboden hebben zich te Londen te gaan vergewissen of de Engelsche regeering werkelijk vrede wenschte maar waarin hij tevens verzocht hem de voorwaarde mede te deelen waarop de afgevaardigden bereid zonden zjjn de ondorliandelingen te beginnen Omtrent do uitkomsien van deze reis besluit Renter is niets bekend Ook een paar OostenriJksche enHongaarsche bladen melden dat de Nederlandsche regeering in vertrouwelgke onderhandelingen met de Boeren vertegenwoordigers is getreden om den oorlog te beëindigen Het Berliner Tageblatt meldt dat men te Berljjn in heurskringen stellig gelooft dat Dr Knyper naar Londen ging als bemiddelaar of althans als vredesverkenner Te Londen wordt ondanks dat hij er niets van wist hetzelfde geloofd Naar aanleiding van de stelligheid der berichten heeft de Standaard zich tot minister Kuyper gewend Zij ontving het volgende antwoord Aan de Times is door Dr Knyper getelegrafeerd Highest credit for imaginative faculty of Brussel correspondent but please tell your readers that 1 have not been in Ostende thu I did hold no conference with Boer delegaties and that I conld not try to persuade or induce thera to draw np terms of peace knowing their credentials did not allow Ik heb diep respect voor de verbeeldingskracht van uw Brnsselschen correspondent maar wees zoo goed aan nw lezers moe te deelen dat ik niet in Ostende ben geweest dat ik geen conferentie heb gehad met de Boeren afgevaardigden en dat ik geen poging kon doen om hen te overreden of te bewegen vredesvoorwaarden op te stellen wetende dat hun mandaat hun iX niet veroorloofde De Duitscho Rijksdag hoeft Zaterdag nog maar steeds voortgeredeneerd over de vermoedelijke oorzaken van de algemeene werkloosheid BiJ het begin van de beraadslaging waren er maar 25 leden aanwezig en misschien is het ontbroken van het stemgerechtigde aantal de reden geweest dat de debatten Zaterdag nog niet zjjn gesloten Aan de regeeringstafel was graaf Posadowsky de eenige aanwezige minister Graaf Kanitz da vermaarde agrariër meende dat men van het cijfer waarmede het geheele aantal Verkloozen in Duitschland door sommigen geschat werd op zijn minst 200 000 man moest aftrekken die niet wilden den tijd van zijn verblijt in Italië niet ten nutte gemaakt had om wat van de landstaal te leeren Hij wilde haar juist duidelijk maken dat hij een brief aan Reinhold moest oïerbrengen doch dit ging niet gemakkelijk daar deze hier slechts onder den naam Rinaldo bekend was t Mocht wat zijn eerlijken Uuitschen naam te veranderen en dan nog wel in Uinaldo zoo heeten bij ons de roo ers bromde hij toen de lang verwachte binnentrad en hij zich van zijn opdracht kon kwijten Zeg dan mijn broeder sprak Reinhold dat ik van avond bezet ben en hij dus maar zonder mij naar den Marchese moet gaan Misschien kom ik later nog wel Daarop begaf hij zich naar Beatrice s boudoir zij kwam hem reedb tegemoet doch hij was zoozeer in gedachten verdiept dat hij niet eens bemerkte dat er met haar het een of ander was voorgevallen De Italiaanschc was echter genoeg komediante om wanneer het gold haar doel te bereiken iichzelt voor korten tijd te beheerschen en heden had zij zich vast voorgenomen tot een bepaald resultaat te komen Op straat ontmoette ik Gianelli is die hier geweest f Ja ik weet wel dat gij iets tegen hem hebt maar hij kwam over de opvoering spreken Reinhold zag hiervan de noodzakelykheid niet in doch zei dat hij haar niet wenschte voor te schrijven wie zij ontvangen moest en dat hij haar daarin geheel vrij liet Dit s andara dan vroeger toen niemand mijn drempel mocht betreden of zijn bezoek moest u aangenaam zijn werken of vagebondeerden De oorzaak van de tegenwoordige crisis was volgens hem enkel en alleen de handelspolitiek van Caprivi die ten voordeele van de nijverheid en ten nadeele van den landbouw gewerkt en veel arbeiders van het platteland naar de middelpanten van fabrieksnijverheid getrokken had Ook de steenkool en cokessyndicaten hadden door knnstmatige beper king van de voortbrenging de werkloosheid nog vermeerderd Een ander agrariër dr Hahn de hoofdman van den Band der Landwirte stelde in het licht wat een geluk het was dat zijn partij de uitvoering van het groote kanaal had verhinderd Want als dat kanaal er reeds geweest was zouden er nieuwe industrieën ontstaan en de algemeene werkloosheid nog grooter geweest zijn Van de regeeringstafel gal graaf Posadowsky de verzekering dat hy er niet aan dacht de vrijheid van heen en weer trekken de zoogenaamden Freizüglgheit te beperken Men weet dat de agrariërs deze ongehoorde inbreuk op de persoonlijke vrijheid verlangen om do veldarboiders in hun belang op het platteland vast te honden in een soort van moderne lijfeigenschap In elk ander westersch land dan Duitschland zou het overigens overbodig geweest zijn dat de regeering de uitdrukkelijke verklaring aflegde dat zy hare medeburgers de vryheid van beweging niet wilde benemen Verspreide Berichten FaiSEKIJK Ter gelegenheid van den verjaardag van Floquet s overiyden zyn eenige getrouwen van dezen politicus op zjn graf op Pèro Laohaise byeengokomen om te bewijzen dat ze hem nog niet gansoh en al vergeten zgn Te ïonrs is by eenige Jezuïeten priesters huiszoeking gedaan papieren zjn inbeslag genomen en een aantal paters zynvoor den rechter van instructie gedaagd De afgevaardigde Pourquerie de Bolsserin heeft in de Kamer een wetsvoorstelingediend bedoelende de verlenging vanhet afgevaardigdenmandaat van vier opvijf jaar prettig voor de lui die zekerzyn van hun verkiezing doch ontmoedigendvoor hen die niet al te zeker kunnen rekenen op een Kamerzetel Te Brest is wegens anarchistischepropaganda een korporaal der marinein far terie gearresteerd De directeur generaal der douane Bons Gij ziet dat ik tegenwoordig verdraagzamer ben 0f onverschilliger Hiermede begon het lieve leventje Reinhold wilde haar aan het verstand brengen dat die groote hartstocht nooit van eeuwigen duur kon zijn hij ging zelfs zoover om te zeggen dat het beter geweest ware als hij rustig in zijn vaderland gebleven was op lyiar alleen rustte de verantwoordelijkheid voor zijn vertrek vnndaar want al was hij ook vrijwillig gegaan toch was zij de drijfreer daartoe geweest llet ging toen om de liefde antwoordde j met een onheilspellend vuur in de oogen Toen ik je voor mij zelf bewaarde behield ik voor de wereld den kustenaar Hij wees haar er op dat hoewel het hem slechts één woord zou kosten om vrij te zijn voor hem nog steeds de huwelijksband bestond ware deze echter opgeheven dan zouden zij man en vrouw kunnen worden doch beiden vreesiden een onverbreekbare verbintenis aan te gaan zij wilden geheel vrij blijven zooals zij tot op het huidige oogenblik dan ook nog waren Zij wilde nu alles weten of hij zijn huwelijk nog bteeds als geldig beschouwde ot hij bij zijn beleedigde echtgenoot pogingen tot toenadering gedaan had en of daarom beiden bij die ontmoeting zoc ontsteld waren zij eindigde met de vraag of hij den rol van berouwhebbend zondaar al gespeeld hac Zij verweet hem dat hij reeds in Mlrando kennis droeg van de nabijheid zijner vrouw en d t zij elkander daar natuurlijk ontmoet en gCfiproksL hadden Wordt Kiervo d