Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1902

Zaterdag 25 Januari 1003 40s e Jaargang No 8707 mimm coirmt Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telrfo n a Wi ADVERTENTIES worden geplaatst van 1 5 regels ii 60 Jenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berelcen i naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelcroon o i De Uitgave dezer Courantg eschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijlfe Nommers VTJF CENTEN Echt Zeeiiwsch Tarwebrood gX cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene Jraaie Collectie GASKACHELS met en zonder alvoer van aJ f 7 50 en hooger GASFOKXUIZE met prima zninige branders OASOJtyAMEyiMS in ruime kenze voorhanden Gróole Glueliiclitbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model ge émaUleerüe PASNMN en KEXBLS gwaarborgd giltvrg Minzaam aanbevelend M M VAN L00 TELEF 117 Gasfitter FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN chemische Wasscherij VAN 11 OPPEMÜEIMEU i KruUhade Rotterdam Gebrevetacrd door Z M den Koning der Balgen HoofddepÓt voor GOUDA de Heer H G TlUJSBUllG Korte Tiende weg D 7 Specialiteit voor het aioomen en Terven vau alle Hoerenen D me garderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting oor het stoom n vnn pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleedon eni worden naar d iottwste en laatste methode geverid Ondergeteekonde beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderlpe schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvarlangd met bfllevering van servies zilver tafellinnen eni enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Wie KUker zgn mi d Eclit EikelCacau te ootraogen teaamengesteld en na vele proefnet gen in den handel gekomen oudei de naam des uitvinders Dr Mlobaelis Tenrurdigd op d besta maohmes in het wereldberamdt étabbliiaement van Gebr £ StoUw rok t Keulen elicha Bikcl Cacao n rlsrkanten bussen Oen Bikel Cacao s met melk gekookt ent aangmame gezonde drank voor dar gêiykaoh gebruik een i 2 theele iali vaa t poeder roor een kop Chooolats AU geneedcracbtige drank by gevid van diarrhea ihKiits niet water ta gebruiken Terkrijgbaai by de Toetnainuta H 1 Apotheksra enz Prik t Ka K proeftrojea f 1 80 a 90 oTasS Gtnenalverteeenwoordigar vaar Bedsr and Julius Matttnkledl Amriterdom Kalveietraat 103 De Stedelijke Hypotheekbank TE 8 fiRAVENHASE COMMISSJtniSSEN W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGLEEVER FORTUIJN H L ENTHOVEN H Lzs J C F KNAPP Jr Jlfr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAxV Mr F A MOLSTER C M C BREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WETSTEIN PFISTER en Mr A E ZIMMERMAN Sluit eerête hypothecaire geUUeeutugen op huizen en landerijen tegen billgke voorwaarden Geeit 4t o paudbrteeen nit tegen den koers van ööVj Inlichtingen te bekomen te GOXfDA bjj de Heeren iW J OliiEU S Co Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN Mr C SCHUIT WfPHII M W WH iW i li W lf l Jf 1TI D er Ocnee h Igemten aanbevolen M l CeraDIploma en Ooud Bekroondt PRAEPARATEN VAN Quina I ni nrhp dtnM ltrscMlje venterkendBKINA WUNteg ntwakl Uin l LarUCIIC joowel bij kinderen li volwassenen gebrek aar eetlust slechte plisverterln6 enuwhooldpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en B 1b = OUINALAROCHE FERRUGINEUX m kec bijionder tegen Bloedgebrek Bleekaicht kwalen van Krltlscben leeflild cni Verknisbatr in flacons i ƒ 1 90 eo X PTilrol ar af vo dzaam ersterkend aangenaamv nBniaak oorda jelIjluckEeb ik CHVCI V gCaV oojal voor kinderen wakken en klleracbtige geateUen lecr aan te bevelcn Als eeneeskracnnge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor uigelineen en kleine kinderen I nnperbusaK Kgr ƒ 1 70 a A Kgr O W 4 Kgr O BO Chemlscb MallrcllSlrAri Speciaal voor Kindervoeding in bussen i i Kgr O SO sulvers JTHeiKaUIIVCI i Kgr ƒ 0 50 Kgr O ÏS Asttima Cigaretten = i ogare i voidoends erb trj ding van de hevlgstt aanvallen van Asthma stc In doosje i f O aO en U DU t TamarinHo RnnhnnS UIT PURGATIEP tegen V rstopplng Aam r 1 nlTlcirillUC DVMIUvMIO beien Mlgralne Congestlesetc vooralook8ls1axans f voor kinderen bewliten Je Tamarinde Uonbo ns van KKAEPEUEN HOLM belangrijke diensten p daar de vorm voor bet kind begeerl ijk en de smaak aangenaam ii Ttijl per dooije O BO en U ÖO e=i Cnfmiat DgctlHoC algemeen erkend als bet BESTE huismiddel y Oalrn iaK r aSUlICi J oest verkoudheid en K elp n het is een sUJmoplossend en veriachlend middel bU ultnemendhoW uitsluitend in □ fleschjes verkrij gbaar Frijs ƒ 0 20 per llesch je Prmmrahn r m KRAEPELIIH 11 HOLH te Zeist v all m mriiim rm I L un Jw it aam taadl ék aüv rttOfiaar slpolJUJberi w Urotrttltn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ÉikÉi Het groote aantal zenuwkwalen van zont rhooMiilJti af tot de voorafgaande keateekenen van apoplexie berBenbaroerta toe trotBeoMB nog Bteeda alle middelen door de mediBcUe weteoB hap aangewend Eerst aan den nieuwen tUd komt ie er toe dat tij door bet ebruik makeavan deneenvondlgttenweg namelijk langa de hald MM phyeloloKtBobe ontdek king gedaan hMtli dl na bonderde proelnemlngen titans over de Kebeele werelA verbreid la en terwijl Elf in wetenichappelUke kringen de hoogste belangstel II ug wekt tevens eene weldaad blijkt te sijn voor de Mn sennwKwalen lijdende meüBcliheid Dein geueeswijse ia aitgevonden door deft geweien Officier van Oesoadbeit ür Sonnn Welasmain te VUshofen en bernet op da on derrindlDg opgedaan In eeae BOjarige praktijk Iloor wimarhliia van liet hovfd eumnal per dac worden dnarto ic hlkteatoffvn door de bnJd onmMdelllJb aan het sennw tel medegedeeld Met deie geneeevijxe werden werkelijk icbltterende reaiüt ten verkregen en Eli maakte looveet oDgang dat van een door den nitvinder geiebreven werkje OVER ZENUV LIJDEN EN BEROERTE hare voorkomleg en geneilng binnen kerten tlfd reeds de Vle drnk verschenen Ie Dit boekje bevat niet alleen vior het groete pabliek verHtaanbare verklaringen omtient bet wesfQ der nieuwere therapie en de dAamede eelfH tu wanbopige gevallen verkregen nltweiking maar ook vindt men daarin vetenBObappelijbe verbaiideliiignii uit de mcdtaehe bladen die aan deie geneeawljie gewiidtUn looneda ancbrift van tal van getni sclirifteti van booggeplaatste geneesknudigen onder welke P Aéelèrt med dr profeMor aan do polyltlinlak ta Psrija rue flouBamonl 10 STaIngreber med dr prtktlteerend geneeaheer aaR het kranklinnlgen gestioht de Charenton SaniUtiratri Dr Colin te Slettin OrodniaRn nad dr arroad art teJöhlInBen Dr P Foreltier geneeihsBr dlrenteur va Nat hoipltsel te Agen QehelBwatb Or 8eberln kaateal Qutenrelt Bad Erna Darsei med dr BeneefheBr ilIrMteur dor gHlvano therapaulliohs larlohHaB voor iBBUwliJdera te Parlja me St Hsnoré 334 Conaul von A chenbaoh med dr te Oorfu Dr Buabaoh arroari arta da Zlrknlti OberItabau xt Jaolil med dr la Waenen Dr C Bongavel te La Farrltra Eure lid vaa daa OaMell Centra d bygline at de Santé In Frankntk en vele anderen Aan allen wlor xennwiiefitel nieer of minder aansedaan la of aait Koarenaamda aennwaelitlBlield lijden waarvan de kenteekenen slja ohronlache boafdpljn migraine lohale boef dpljn bloedandrang aroote prlkkelbaarbeld gejaagdhe d alapelooiheld llobamatljka onruat en onbebagalijke te tand verder alle xfekendtedoor beroerte getroffen weiden BnogH den aan de gevolgendaar tooalB verlammingen onvermogen tol ipraken rware tongval moetalljk allkken etijnald dar lawrlonien met vi n daarvan durende pijn plaataelijha iwalilB verzwakking van gaheugen eng en üj Ale reeda onder geneeakandiga behandeling gewecat kIJq maar door de bekei de middelen ali nthondingaen m kendwaterknnr wnlven elertriaecren stoomlool of zeebaden geen geneilng of leniging banner kwaal gevonden beboen en ten slotte eIJ die vrera suToelen voor beroerte en duitoe reden hebben wegena versobljnaelen ale tlon aanhoudend angal g voetea vardoovlng Ib ket heefd hoefdelja net dulieDBnelil flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het vearheafd aaialBg in 4e oeren het voe en van kriebeling In en hel tiapen van tianden n voeten aan al daie drie oatKOrlln Tan EOnnwIUders als ook aan Jongs melajea lljdande Btn bleakiirant enltreehtalooahalt ook an gesonde lelft aan Jonge paraonen die veel met het hoofd werkvn en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden xicb bet boven veimelde weikje aan te scbalTen hetwelk op aanvraga keiteleoa en franco ver Bonden wordt door AmHterdam door Dl LEOAM A Co Heiligeweg 43 Botterdam F B vnn SAWTRW HOI FF Apotheker Korte fioofsteeg l Vtreeht Lnimv a POIITOV Oudegrarht bij de Oaardbrng F KtOp de Jongste hyglenniflch mpdieiitate tentoonstelling la de lïr WeliiaBiaiin aobe Qeneaavilie teor de Bedliche Jurlj met d ïSHvfrcn il lniil h bronni1 Xet vooral op do ECHT Jt ndteelceninif met rood lotterst jOberlahnstein OlMCTEURDtR VICTOK ABRON OBCRIAHMSWH Overal 4££Ö£ft verkriigbaar JUacOsehappij tot XkmploUalie van de Ftetorl fllfn Ktmbtor vow Nederland Bornnpjeê éO Botterdam ADYEETENTIM in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleiitle Bureaii vaa A BUIl KMAN ZOON HoUandsche II AUSTERVAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slüf en gr ve Tbee 45 55 et OiitbIJl c rones iNainldilaj 75 ExtrafineiCli Con otlieeloO Alleen verkrijgbaar biJ P H J vii WANKÜM Oostliaven B 17 EENISBEFOTTAMEEE sUeii viQvAt verzocht op t HËItK te letten UIT HKT MaGIZIJN VAN M RAVËNSVVAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd iu verzegelde pakjes van t t wee en een kalf en een Ned oru met vermelding van Nommer er IPr s voorzien van nevenstaand JMerk volgens de Wet gedepo ueerd 2ich tot de uitvoerioff van geeerde ordere aanbevelende 1 G BIJL SCHIKDAMMEIt GENEVEE Merk i NiaHTCAP voorheen J BREEBAART Lz Vorkrijgba r by t P E ETERS Jz Ma bewiJB vaa eahtheid ii oacbet ec kurk Bteeds voorEiuQ van den naam der Firma P BOPPE Thieny s Wonderb lam in do geliGöTo wureltl bekend en I Keroemd Oiiovertruffon middel tegen alle U O r s I L O II ir Loer M u a K z i e k t e II enz Inwendig t zoowel alB ook uitwendig in bijna He ziektegevallen met goed ijevolg j nan te wonden PrUs per iiacon J t 1 per post t 1 15 TMarry s Woadanalf bezit eon alsnog ongekende geneeakrftch en heilzarao working Mankt meeetn elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een Ujltaroud VOOf OUKeueesHjk trehoilden beeilKCZWel en onlangs een bijna jaar kankerlüden fpeuezeu Brenjrt genezing en verzacbting der pijnen bïj wonden ontstekingen euz van allerlei aard Früs per pot 1 160 per post f 1 60 Coutraal Dep9t voor N ederlaad Apothek r IIKKKI 8 iNUEKNJRokin 8 Amsterdam Waar geendepAt ia beet l e men direct aam die ehittMnapotheka dea A IHIKRKY in Pre ada bel Kohitsck Oesterreioh Gelieve proapectua te ontbierlen bij het Ceutraal Uepdt Sander Itokin 8 Anuterdam Het publiek is Alleen Verzekerd znivere Koninklijke ürooneieren t bekomen indien men nitsloitend de inkoopen doet by de winkeliers waar het door middel van annonceeren op de Winkelrniton is aangeplakt De prijs is overal alecht $ 4 eent per stuk Firma K DE BOEB Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P ö DEjy BBOBDMR Jr Zengestraat Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Uulteulandscb Overzicbl Zooals te verwachten was ij het op vrede doelende amendement van Gawley op het Adres van Antwoord verworpen Onder de sprekers die het verdedigden behoorde sir William Harcourt die een goede bestrijding van de staatkunde der Regeering leverde Sir William weet het voortduren van den oorlog uitsluitend aan de misslagen der Regeering Een bevredigende oplossing acht hg onmogelijk zoolang de regeering haar eisch tut onvoorwaardelijke onde werping handhaaft Naar de woorden van Lord Rosebery ver oordeelt Sir William de voortzetting van den oorlog omdat hij de krachten van bet land voortdurend doet afnemen omdat hiJ Engeland s internationale positie verzwakt en het land een standpunt doet innemen geheel verschillend van die welke het tot nog toe innam omdat hjj elke binnenlandscbe hervorming belet en omdat hjj de regeling der Zuid Afrikaansche qaaestie verbittert en belemmert Dat is het gevolg van denoorlogi zeide Sir William En nu moge de regeering zich beroemen op de haat die tegen Engeland wordt gekoesterd in bet buitenland en dit een bewijs van Eugeland s grootiieid worden genoemd Sir William heeft altoos gewenscht dat de zedelijke invloed van Engeland zou worden aangewend niet om haat te zaaien maar om te arbeiden voor de beschaving van het menschdom en in het belang van den vrede Dien vrede wil Sir William bevorderen doch in Lord Milner dien hiJ als persoon acht ziet hij een beletsel voor dien vrede Hij zou wenschen dat de Regeering zoo zj ernstig vrede wil de voorwaarden zou bekend maken waaronder zij vrede zal toestaan Meent gij zoo vraagt hij dat de Boeren oojt om vrede zullen vragen wanneer zij niet weten welke voorwaarden giJ stellen zult P Ik had gehoopt dat de voorwaarden in Maart gesteld feitelijk nog geldig waren De regeering ontkent het en zegt dat thans andere voorwaardefi zullen worden gesteld Welke voorwaarden ziJn dat echter P Men moet de menschen niet ontmoedigen door zulk geheimzinnig gedoe als men wenscht dat ziJ om vrede zullen komen vragen Sir William waarschuwt tegen de opvatting van den minister van oorlog dat de vredesvoorwaarden zouden worden vastgesteld in overleg met de zelfregeering van de Kaap Die zelfregeering zoo berusten FEVILLEIOX Illindelijk Gevonden Ja zoo dom ben ik geweest en dat is ongelukkig genoeg Kauwelijks hadden wij Mirando verlaten of Tortoni anders zoo tuk op zijn onathankelijkheid deed niets dan zich bij de Erlau s op alle mogelijke manieren aangenaam maken en dat op zoo taktvolle wijze zooals Erlau mij zelt mededeelde dat men hem moeilijk op een afatand kon houden Daarbij had bij het geluk Dr Conti te ontdekken wiens behandeling den patient zooveel goed doet dat men in de familie den Marchese als een soort redder uit den nood beschouwt iets waarvan hij uitstekend partij weet te trekken Men moet die vrouwenhaters maar vertrouwen zoo pas zag ik dit weer aan mijn trouwen Jonas en ook met Tortoni is het eveneens gesteld Remhold was niet kalm genoeg om te bemerken dat onder den spottenden toon waarop zijn broeder sprak een gevoel van verbittering verborgen lag bij Hugo s laatste woorden vloog hij op met de vraagj In welk opzicht Wat wilt ge daarmede zeggen P Lieve hemel Reinhold moet ge daarom zoo opvliegen 1 Ik bedoelde immers slechts Gij zinspeelt op Ella riep Reinhold driftig uit wie t r wereld louden al dio beleefdheden anders bij een vertegenwoordigend lichaam en een verantwoordelijk ministerie Doch de verantwoordelijke ministers hebben het Parlement naar buis gestuurd Nu zijn zij geen verantwoordelgke ministers meer want aan wien zouden zij verantwoordelijk zijn f Voordat vrede mogelijk is moet de zelfregeering in de Kaapkolonie worden hersteld en het Parlement worden bijeengeroepen Er is geen andero autoriteit die eenig denkbeeld kan aan da hand doen of een wensch kan uitspreken die het Engelscbe Kabinet tot richtsnoer kan strekken Ün Sir Henry Campbell Bannerman sloot zich geheel hierbij aan omdat ook naar zjjil meening de staatkunde der Regeering niet kan leiden tot een duarzamen vrede Ofschoon de commissie voor bet Duitsch tarief ontwerp kalm doorwerkt on er van dwarsdrijverij van den kant van do niterste partijen op dit oogonblik niet veel te bemerken valt zijn er leekenen dat do groote verrassing nog komen zal bjj de behandeling van de graanrechten Graaf Bülow heeft om de agrariërs gerust te stellen pas plechtig en openlijk beloofd dat de regeeriug biJ de onderhandelingen over de handelstractaten niet zou gaan onder het minimum dat in het wetsontwerp was vastgesteld Dit beteekent dus dat bij de handelstractaten desnoods zal opofferen als het buitenland geen genoegen neemt met de voorgestelde verhooging De agrariërs hebben echter volgens hun oude taktiekrvan het oogenblik van zwakheid waarin Bttlow hun deze concessie deed partg getrokken om nu openlijk te verstaan te geven dat zij dit alles goed en wel vinden maar in de eerste plaats een verhooging van het door de regeering voorgestelde minimam verlangen De Kreuzzeitung heeft om dit de regeering aan het verstand te brengen het volgende kleine maar veelbeteekenende entrefiletje De conservatieve partj is eenparig overtuigd dat de minimumrechten voor graan niet voldoende zijn om den landbouw de bescherming die als noodzakelijk erkend is te verschaffen Het debat over de begrooting van buitenlandsche zaken in de Fransche Kamer beeft zoowat alle internationale kwesties waarin Frankrijk betrokken of niet betrokken is ter sprake gebracht Eerst Armenië en Macedonië toen de concentratiekampen en t arbitragehof en Dinsdag werd er hijna geen plekje der aarde onaangeroerd gelaten waar maar een roode broek of een vertegen kunnen gelden Zeker het geldt Ella antwoordde de kapitein bij welke gelegenheid voor het eerst sedert maanden die naam tusschen hen genoemd werd en juist daarom kan en moet dit jou toch koud laten Hoe eenvoudig deze opmerking ook klonk toch scheen zij op Reinhold een diepen indruk te maken Na eenige malen gejaagd de kamer op en neer te hebben geloopen bleef hij vlak vóór ijn broeder staan Cesario heett geen flauw vermoeden hoe de vork in den steel it Aanvankelijk gaf hij ook tegenover mij aan zijn gevoehn uitmg doch waarschijnlijk begreep hij dat dit mij hinderde want hij roert dit onderwerp nooit meer aan Ook Erlau gaf hem een dergelijken wenk overigens schynt hij te vermoeden dat tusschen Erlau en u een oude veete bestaat Spoedig zat hij de waarheid vernemen want Beatrice kent mijn geheim reeds en naar ik vrees uit een bron waar geen geheimhouding van te verwachten is Ceaario zal het dus vroeger of later ook wel hooren en hij is er juist de man naar om zich met hart en ziel aan een hopeloozen hartstocht over te geven Maar wie zegt je dat zij hopeloos is Hugo dit is een beleediging Vergeet hij dat Eleonora mijn vrouw is Dat was zij antwoordde Hugo met nadruk igij denkt er even weinig aan je rechten als echtgenoot te laten gelden als zij om u dit toe te staan G hebt het beide bij een eenvoudige scheiding gelateni nder Je huvelijk op wettige wijze woordiger der Fransche diplomatie vertoeft t Was eerst de heer d Estournelles die de economische politiek van Europa dwaas noemde en bij de veel omvattende toelichting daarvan voegde hg nog een kritiek op de imperiale politiek in China en de kwestie in Tripolis In de laatste kwestie was i i de sop da kool niet waard Verschillende afgevaardigden kwamen mot evenveel vcrschilleiide onderwerpen voor don dag en eindelijk kwam nog het lid Etionne met een groote redevoering over de koloniale politiek Nieuwe uitbreiding keurde hü af niaar overigens was zijn heele redevoering een waarschuwing om t rankrgks invloed te verdedigen togen dien van Engeland in Abessynio in Midden Afrika aau don Niger in Marocco op do Nieuw Hobriden enz t Spreekt van zelf il at Delcassé in zijn antwoord zich tot algemeenheden bi paalde HiJ noemde den toestand van Krankrijk in de wereld bevredigend en in ïurkjo zjjn do voornaamste industrieele ondernemingen in h ranscbe hanuen Voorts beloofde hg natuurlijk voor do belangen der Franschen te zullen waken enz Daarna werd do begrooting behandeld Een vooistel van het lid Laga sse om de som te schrappen voor de boot waarop da Kamer en Senaatsleden biJ bet czarenbezoek te Duinkerken zoo zeeziek zijn geweest lokte boel wat preLuit Ernstiger was een aanval op t gezantschap bij t Vaticaan Met Ml tegen 200 stemmen werd echter besloten het gezantschap te be honden De kwestie van het Kanaal door Midden Amerika wordt steeds ingewikkelder Zooals verwacht werd bipt bet rapport door de Senaats commissie van de Vereenigdo Staten uitgebracht over dit onderwerp in weerwil van t besluit ten gunste van de Nicaragua roate in t Huis van afgevaardigden eenstemmig en zeer beslist de Panamaroute aan te bevelen De commissie acht dezen weg den meest practischen voor eon kanaal tnsschen de beide oceanen onder controle en administratie van de Vereenigde Staten Wanneer het aanbod tot overname van do Panama maatscbappü voor 40 millioen dollar wordt aangenomen kan bot Panama kanaal worden gebouwd voor 5 millioen minder dan het oorspronkelijk ontwerp en het kan worden geëxploiteerd voor 1 300 000 dollar jaarlijks minder dan t Nicaraguakanaal De commissie verklaart evenwel do concessies in bezit van de maatschappij voor onvoldoende Er zullen verscheidene nieuwe te laten ontbinden Gij hadt die ontbinding niet noodig en Ella getroostte zich liever alte vernederingen dan de kans te loopen haar kind te moeten missen Reinhold stond als door den bliksem getroffen En gelooft ge dat dit de eenige verklaring voor haar gedrag is Ja zooals ik Ella ken was dit de eenige over weging die haar belette deze zaak tot hel uiterste door te zttten ffEn gelooft ge dat Cesario kans van slagen heeft iDat weet ik niet maar wij weten beiden wel dat EHa indien zij dit wenicht zonder moeite haar vrijheid kan terugkrijgen daar gij haar verliet en in al die jaren met naar haar hebt omgezien Zij heeft niet alleen de wet aan hare iijde maar ook de openbare meening en die zou je noodzaken te haren behoeve afstand van je kind te doen Beatrice is de hinderpaal in deze omstandigheden Gelooft ge werkelijk dat Cesario kans heett f vroeg Reinhold thans op dreigenden toon Ik geloof dat hij haar hartstochtelijk bemint en vroeger of later om haar band aanzoek zal doen dan zal hij all s ervaren doch ik geloot niet dat dit hem van zijn voornemi n zal afbrengen want op Ella valt niet het mins t aan te merken Misschien zou de tusschen je beiden bestaande vriendschap erg bekoelen maar dat zou toch het geval zijn zoodra de liefde io het spel komt Bedenk wel Reinhold en handel niet lichtvaardig Gy hebt je boeien verbroken om vry te worden daardoor hebt gij ook Eleonora vrij gemaakt misschien wel voor een ander overeenkomsten moeten worden aangegaan dütr de Vereenigde Statnn met de regeering van Columbia waaronder behoort de eouwigduronde afstand van een strook land die den loop van t kanaal dekt en waarover de Vereenigde Staten volledige rechtmacht moeten hebben Er zijn nog ondorhandolingen gaande tusschen de commissie en het gezantschap van Colambia te Washington over het sluiten van een verdrag dat de wederzijdsche rechten bepaalt Columbia is bereid de strook af te staan met recht van politie en justitie met uitzondering van de stad Panama Zij vraagt in ruil van de Vereenigdo Staten den waarborg van haar souvereiniteit buiten die strook en do betaling jaarlijks van een bedrag van 15 000 dollar De tegenstanders van do Panama routo zjjn dadelijk tegen het plan te veldo getrokken en hebben er o a op gewezen dut deze jaarlijkscbe som van 150 000 dollar een rcnto vertegenwoordigt van een kapitaal dat ook bg do kosten moet gerekend worden Maar daartegenover stellen de voorstanders weer de geringere kosten van onderhoud en exploitatie Ook do woelige toestand in Columbia wordt door de tegenstanders als motief aangevoerd maar dan beweren de voorstanders van do l anaraa routo weeV dat de vulkanische geaardheid van Nicaragua do kanaal erken daar zou bedreigen Do debatten beloven levendig te worden Verspreide Berichten FUKKBUK Heden zal do Belgische schrijver Francis Croiset zich te verantwoorden hebben voor de rechtbank te Parijs wegens mishandeling van den journalist Bourdon van de Figaro in do bureanx van dit blad Bij de Kamer zijn ingekomen de plannen tot afstand aan de stad Parijs van deterreinen op het Champs de Mars ingenomendoor de Tentoonstelling van 1900 Een ruzietje tnsschen den nationalistLazies en d Estournelles is geschikt doorden Kamerpresident Deschanel die meent dat het voor Laziea niet beleedigend is datd Estournelles hen kapitein Fracassa hoeftgenoemd Zondor bloed is er dus een schikking gevolgd Italië Te Rome dreigt een algeraeene werkstaking een veertien Ji vijftienduizend perso Zacht sprak Hugo deze laatste woorden én haastig maakte hij zich gereed te vertrekken als wilde hij zijn aandoening onderdrukken of verbergen Hoewel hg Reinhold s opgewondenheid wel had opgemerkt was het er ver vandaan dat hij vermoedde welken indruk zijn woorden hadden achtergelaten Al had Reinhold in den laalsten tijd zijn omgeving onder den indruk gebracht dat hij zoer afgemat en onverschillig was en al had hij ook oogenblikken dat leven en de liefde geen waarde schenen te hebben toch bewees dit uur dat de wdde hartstocht die den jongen kunstenaar eens uit zijn vaderstad had doen weggaan nog niet tot het verleden behoorde en de wijze waarop deze storm losbrak deed hem datgene inzien wat hij zich zelfs tot nu toe nog niet had willen bekennen en dat hem nu op zoo meedoogenlooze wyze duidelijk werd Al zijn trots en verbittering verzonken in het niet tegenover de hevige smarten du hij leed hoe onverzoenlijk hij ook wilde blijven toch kon hij niet beletten dat zoo dikwijls hij aan zijn kind dacht ook het beeld der moeder voor zijn geest verscheen Niet die Ella van vroeger doch de vrouw die een zoo onbuigzamen trots een zoo grcnzeloozc wiskracht getoond had op dienzelfden avond toen hij voor het eerst be sette wat hij onherroepeli k verloren had Naast den blonden kruUebol van zijn kind zweefde voortdurend dat schoone gelaat met die traaïe blauwe oogen die hem zoo vernietigend aangezien hadden Wordt Vervolgd