Goudsche Courant, zaterdag 25 januari 1902

Directe SpoorwegverMndlngen iel GOUDA Wloterdleist 1901 02 AangevaageD 1 October r GOCU ROTTIKDAMtI em B H l GOCU ROTTtKDAM Tim em B Bi 6 5 7 11 7 86 8 1 8 88 9 08 4 9 88 9 57 10 86 10 58 11 16 18 18 H 58 1 87 8 18 S 80 4 08 4 89 4 54 6 16 5 84 6 18 7 08 7 89 7 44 8 14 8 17 3 81 11 08 11 18 11 80 10 18 10 66 11 8 U S9 11 16 10 08 11 86 I 8 31 f 8 41 X I 7 47 8 07 8 51 8 59 9 3 i 7 37 8 16 4 16 4 t 18 84 1 80 1 89 8 51 4 08 g 1 6 5 5 10 Ï 06 S 6 80 rTuion loon 8o kloMo Kxtol kyWtalon Op don tnlMni n Zoadag UMsdtfc en Diiudig MadakgHhe wtourbiljotton To or do o kl wrto jghir togon onkolon TMoktpr ji B HoUmawlio Spo or L Sit oiapplaineot bowgi 1 AlteoR Diudfgi 1 80 1 48 4 85 6 17 9 1 18 38 9 47 10 16 11 81 11 46 18 04 ÏOTTÏRDilJ OOODA ioi Tom r 1 48 1 64 86 8 14 i 45 H H K 1 6 41 6 80 4 45 5 88 5 33 6 04 6 89 7 06 7 618 81 £ 9 86 46 t t 4 58 6 311 i r 9 46 t 1 58 r r 6 g 6 46 f 9 68 § g 8 03 r 6 10 6 61 t 10 08 1 09 1 09 8 35 1 06 4 06 t 4 4 69 6 16 6 43 6 54 6 34 7 08 7 16 8 0 8 1 9 47 10 0 10 16 11 0 f 7 68 7 46 8 89 9 18 7 89 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 Allooi 1 o 8o UiM ollro boUlo ftonltltlof op d loop ku olol gorokoiid wordo B HoUuidiclio ipoor L txta lappUanotbowJio on do Coiiipog 1 ia Wogoiu laii SOU DA OEN 1 68 8 81 8 46 5 49 6 91 7 89 9 11 9 11 10 00 10 19 10 68 11 18 1 16 18 66 ll 6 1 07 r 11 16 1 18 11 80 1 88 9 88 9 4J 10 88 10 46 11 85 11 48 18 45 1 87 8 80 8 48 4 16 4 46 16 49 7 57 M i Ham Toorbaig Soateim a i U Ó8 8 8 9 80 lO Ü l o V4 11 55 11 08 11 85 j li 3 09 8 81 4 i7 4 48 8 81 8 46 7 05 7 81 8 09 8 98 8 48 lO 6 10 68 t rooaiwM op doa loop ka iot gankonl ortoa fl Bgnioiukotroiii Uoon 1 6 8 01 7 O 7 16 7 86 8 8S 8 66 9 03 9 41 10 11 11 85 11 86 18 00 1 80 9 40 9 67 4 03 4 16 4 87 6 1 8 8 7 01 7 41 7 66 8 18 9 40 10 80 10 17 1 86 4 48 6 88 9 46 7 6 8 Z ZZt kil 1 50 4 6Ï 6 43 10 0 S O U U A A MsreiDAU li nno HiiU 6 6 8 11 8 8 9 98 10 80 10 6 18 08 I 10 8 86 8 86 4 07 4 43 6 8 86 8 43 9 61 10 19 10 80 11 06 Anul W 8 01 8 58 9 81 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 86 4 H 4 57 6 30 5 4 8 44 9 35 10 3 11 03 U Am t C 8 19 9 13 9 81 10 86 11 1 1 03 1 10 l 8 40 4 17 6 I 6 46 6 01 9 8 10 0 11 16 18 14 Bokilre mb biljet t kl mk lappleimeDt bewyi tl U r D A u T ilH t H 1 viGOverM 10 14 10 69 18 00 U 88 3 16 3 18 4 88 6 49 11 1 8 38 ll 4 8 40 3 Ï9 07 10 49 11 47 U 3i 1 0 3 08 8 45 6 04 8 4 SS V 00 Vint O 8i 7 15 8 10 8 7 9 1S S1 1 15 18 17 18 50 3 8 10 8 84 4 4 6 06 81 7 09 8 10 9 46 A mi W 6 84 6 47 7 80 8 15 8 45 80 U 46 11 80 1 4 1 06 tO S 8 8 4J 6 05 6 1 6 86 7 86 8 85 10 01 londo 7 08 7 818 18 9 19 9 89 11 18 10 8411 611 158 S IS 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 0 li 11 1 Utrwht 8 18 6 7 47 8 88 9 0 10 64 10 41 11 88 1 03 1 48 3 0 8 1 4 9 4 41 4 61 5 4 6 5 7 00 7 56 8 49 9 35 10 08 10 46 W ïd 6 07 44 8 0 9 87 10 87 11 66 18 87 4 5 7 8 8 10 U 7 Woerden Ondew 6 68 8 17 10 86 1 85 Qaada 6 48 7 0J 7 1 5 80 1 06 9 66 10 48 11 13 18 11 18 61 9 16 1 8S 9 26 40 8 64 4 46 5 18 6 8 1 7J4 7 48 8 9 89 10 07 10 48 U nen hebben altbans besloten dat t daartoe komen moet als de gemeente de talrijke werkloozen niet binnen tien dagen te holp komt DuiTBOBLiKD De cnrator in het failliet der Frebertrocknang te Kassei en alle leden van de commissie van creditenren hebben bnn mandaat neergelegd In de Engelsche kapel te Berljjn heeftde keizer met gar scb zijn gezin eergisterenop den eersten verjaardag van den dood van koningin Victoria deelgenomen aan de gelegenheidsgodsdienstoefening verkleed voordeze occasie als Engelsch dragonder en natnnrlijk was de kanselier en waren de ministers óók van de party De vriendelijkheid van den keizer tegenover alles was wat Fransch is kent g engrenzen eergisteren heeft hg weer eenFransch marinelnitenant begroet van wiens aanwezigheid to Berlijn hg op do hoogte gebracht was Gemeng de Berichten Tlit Amsterdam meldt men Sedert eenige dagen is een staking gaande van opperlieden bij den bouw van linizen in de zoogenoemde Indische wijk aan den Zeebnrgerdijk De opperlieden eischen 20 cents méér loon voor elke 1000 naar boven gebrachte steenen De metselaarspatroons hebben zich deze staking aangetrokken daar z j verwachten dat zoo de eisch der opperlieden werd ingewilligd ook de metselaars loonsverhoogiug zonden eischen In eene vergadering van de metselairspatroonsvereeniging Eensgezindheid is besloten een algemeeno nitslniting van metselaars en opperlieden toe te passen zoo de opperlieden niet spoedig toegeven Gisterenmiddag zon een vergadering van patroons en vertegenwoordigers der werklieden plaats hebben nitgelokt door hot plaatsolgk Arbeiderssecretariaat Door een reeks misverstanden de ééne helft der opgeroepene kwam in het café De Karseboom in do Kalverstraat en de andere helft in het daartegenover gelegen café De Onde Oraaf terecht liep het echter met deze vergadering mis Men verwacht intnsschen dat als gevolg van hot besluit der patroonsvereeniging Eensgezindheid morgen op verscheidene bouwwerken in de stad de arbeid zal stil liggen Nader seint men dat de patroonsvereeniging Eensgezindheid definitief besloten heeft Vrijdag het metselwerk te staken op alle werken onder beheer van ledeu der vereeniging OoQda Uoordrwlit 7 18 Kinwerkerk 7 88 i OapêUa 7 86 ïotttidtm U 16 7 44 RotterdimD P t BoUurdam B 8 09 9 08 8 40 8 60 II 8 67 I 9 C6 9 89 9 46 6 41 t 66 7 18 Betterdun Beur Kottardam D F Kotterdun U Oapelle Niauwetknk ICsofdrwkt Bo iU 4 4 6 80 6 04 4 6 6 41 6 01 6 61 6 11 4 6 17 10 e 6 7 16 8 87 8 41 7 18 8 68 7 89 9 0 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 Oouda Seven li Uoere SoatomgerZeg Tootburg Higa i ir ioadfe 6 0 Jl 7 4t 8 16 9 07 89 Oudaw 6 86 Waard 6 48 6 48 8 88 UtnakI 6 08 7 0 8 18 8 68 9 89 10 14 Zeven bewoners van Smolensk Rusland stonden dezer dagen terecht onder beschuldiging van verstoring der openbare orde Zij badden een vriend naar don trein gebracht en luid hoera 1 geroepen toen de trein vertrok Eén dor beklaagden werd veroordeeld tot 4 dagen hechtenis en een ander tot 10 roebol boete De overigen werden vrggesproken In hooger beroep werd slechts 1 van do 7 vrggesproken alle anderen kregen zwaardere straffen Vergeefs hadden de verdedigers verzocht hun mee te doelen wanneer Russische onderdanen hoera mogen roepen en Wanneer niet Een belangwekkende herinnering aan zijn reizen in het Congogebied geeft Sir Harry Johnston in het Januarinummer van het Pall Mall Magazine Hii vertelt van de kleine Congo dworgen dio hij in de groote wouden ontmoet heeft Hel is volkomen of men van de kaboutermannetjes nit de sprookjes onzer jonge jaren leest Sprookjes voor do jeugd uit de jeugd van Europa Want die geschiedenissen van aardmannetjes en kabontermannetjes zgn zoo begrgpelgk mogelijk als er in den voortijd znik een dwergengeslacht ook in Azië en Europa voorkwam Do dwergen in het Congowond maakten zich soms oogenblikkolijk onzichtbaar door weg te duiken in het booge gras of achter rotsen op de vlakte hadden ze holen en ronde gaten waarin ze sprongen om zich te verbergen Zo waren zeer dankbaar voor vriendelgkheid en kleine giften en dan behnlpzaam maar ze wreekten zich op soms zeer vermakelijke wijze op hen die hnn benadeeld of beleedigd hadden Ze kwamen s nachts voedsel halen dat voor hen was uitgezet en voor hun vrienden lieten ze binnensbnis of op den drempel soms giften achter als dierenhuiden en ivoor Soms stalen ze de kinderen der groote menschen en lieten in hun plaats dwergkinderen die er als apen uitzien achter Koning George van Griekenland heeft verleden week in den ZoOlogischen tuin te Athene een avontuur gehad met een struisvogel De koninklijke familie bezoekt dezen tuin zeer dikwijls Verleden Woensdag was ziJ er weer on terwijl de koningin met prinsen Nicolaas en André de verscheurende dieren bekeken en zich in het bijzonder interesseerden voor een prachtigen leeuw die ziek was wenschto de koning de struisvogels te bezichtigen en begaf zich daartoe in hun hok Er waren vier vogels waarvan er eon vroeger ook al eens wild was geweest Nauwelijks was do koning in het hok of de vogel toonde zich vijandig en maakte zich gereed op hem aan te vallen De heer Germanos de directeur van don tnin trachtte den vogel toen hij het gevaar zag met een stok in het nauw te brengen De koning had juist nog tiJd om te ontsnappen De heer Germanos bad nu nog een zwaren strijd met het wilde beest en kreeg ernstige wonden op de armen Na den witsten aanval trok de struisvogel zich terug om opnieuw aan te vollen maar de irectenr slaagde er in dank ziJ zijn tegenwoordigheid van geest om den aanval te ontgaan door zijn hoofd te bukken zoodat de struisvogel zijn aanval te hoog richtte en hem niet raakte Dit alles duurde slechts een paar seconden en de koningin en de prinsen bemerkten er niets van voordat de koning en de beer Germanos buiten govaar waren 1 06 1 14 l ll 1 80 9 10 9 48 10 16 10 16 10 J8 10 48 10 49 k S klMH estn beUlon Het seizoen op het Wandelhootd Koningin Wilhelmina te Sche eningen zal reeds met 1 Mei definitief geopend worden De mn zieknitvoeringen van de kapel onder leiding van den heer Hoffmann vangen dan aan Het zal zegt het H blad nog steeds zaak zijn voor hen die geld ontvangen goed toe te zien bij het ontvangen van genden tienguldenstukken Waren de eerste in beslag genomen exemplaren slecht vervaardigd de later aangehoudene zg n blijkbaar goed nagemaakt Gelukkig zijn er nog niet veel als verdacht aangehouden zoodat er waarschgulgk niet veel in omloop zijn Vermoedelijk zijn de valsche munten vervaardigd hoofdzakelgk langs galvanischen weg Zg zijn echter lichter en voelen iets vettiger dan de echte Wie twijfelt aan de echtheid van een dergelijk muntstuk zal goed doen oumiddellgk hg de politie zgn licht te ontsteken Te Meppel waren Woensdagavond de straten erg rumoerig een gevolg van het feit dat door den wa chtmooster van de marechaussee in hechtenis waren genomen de politiebediende G en de vroedvrouw V V beiden ildaar Naar men hoort zou dit in verband staan met bet vinden op 10 December nabij 6 brug over den Rijn bij Oosterbeek van hot lijk van een pasgeboren kind op gmwelgke wijze gedood Betreffende deze zaak meldt men uit Arnhem Bij de Justitie alhier is bericht ontvangen dat te Meppol gearresteerd is een politieagent als vader en vermoedelijke moordenaar van het pasgeboren kind waarvan bet li kje mot een messteek in het hart op 10 December bg de spoorbrug over den Rgn bij Oosterbeek werd gevonden Ook de moeder is bekend en ook de vroedvrouw die bij de bevalljng geassisteerd heeft Do opsporing is voor een goed deel te danken aan de scherpzinnige wijze waarop de rechtercommissaris jhr mr van der Doos de Willebois het onderzoek geleid heeft Ook uit Zntpben ontving de N E Ct betreffende deze zaak bericht Geen twijfel of de justitie heeft den moordenaar van het kind waarvan het Igkje gevonden werd op 10 December 1901 hg de spoorwegbrug te Oosterbeek in banden Door de marechaussee te Meppel is eergisterenochtend gearresteerd en gevankelgk naar Assen overgebracht zékere G politieagent eene vroedvrouw en hare pleegdochter allen te Meppel G oen gehuwd man had omgang met deze pleegdochter Door het merk op de plankjes van een sigarenkist bij het Igkje gevonden kwam de justitie er toe te Meppel onderzoek te doen waar het bleek dat soortgelg ke kistjes in het huis van de vroedvrouw aanwezig waren Ook de voorletters op de bgl op het lijkje gebonden dat in den Rgn bi d geworpen moeten worden steramen overeen met de namen van bet gezin der vroedvrouw Daags vóór dat het Igkje gevonden werd had G verlof gevraagd en gekregen om naar zijne zieke moeder in Limburg to mogen gaan Hij is het dus waarschgnlgk geweest die het Igkje nit den trein beeft geworpen 6 01 6 11 I 6 18 5 87 5 36 5 46 6 39 1 46 4 03 l flOO VOfM 4 85 4 60 5 18 6 87 6 0 O S SIS f 6 97 4 58 6 88 5 48 5 57 HAAI 4 19 a 5 86 7 10 J 38 8 i6 10 80 11 06 J 6 10 46 7 83 I 8 48 10 64 6 6 7 64 8 08 l 69 11 88 11 48 S Omtrent de schatten die worden gevonden in de Inini in Fransch Guyana vlak bij de grens van Nederlandsch Suriname meldt men van daar dat achtereenvolgens ook andere kreeken in de huurt zeer rijk aan goud zgn gebleken Een der conces sionarissen want al het lanjl in die streken behoort nominaal aan personen die er de beschikking over vroegen en kregen en die nu natuurlijk dat bezitrecht gaan uitoefenen die beschikt over vier concessies van samen ruim 10 000 hektaren stond aan een 14 tal goudzoekers toe op zjjn gebied te werken mits hy de helft kreeg van wat zg zonden vinden en in twee maanden tgds kreeg bg 45 kilo goud Mon meldt uit den Haag Dezer dagen is gemeld dat den heer Louis Bouwmeester te Amsterdam is ontrold een gouden remontoir horloge Nader is gebleken dat dit uurwerk op welks wyzerplaat de initialen van den bestolene voorkomen hem in 1868 te Rotterdam is vereerd als souvenir van eenige kunstliefhebbers welke woorden in de binuenzgdo van eene der kasten zyn gegraveerd Rechtszaken Voor de Amsterdamsche rechtbank hebben eergister de rechtskennera en andere processportlui hnn hart kunnen ophalen aan oen belangwekkend vraagstuk De zaak zelve zet de Amsterdamsche correspondent der N R Ct aldus uiteen Kees van Emmerik is de afstammeling van voorouders die sinds menschonUeugenia een geregelden trekschnitdienst hebben onderbonden tnsschen Amsterdam en Nederhorst den Berg De trekschuit is nu een motorschroefboot geworden die wel hoofdzakelijk voor vrachtgoed is ingericht doch ook in de roet passagiers medeneemt tegen vast tarief Van Emmerik ligt overhoop mat den nieuwen gaarder van den Bglraor tol tussohen Weesp en Amsterdam of oigenlgt via don tolgaarder met het collego van commissarissen voor het Zandpad Amsterdam Weesp of als men nog verder wil gaan met B en W van Amsterdam die krachtens een oude overeenkomst tnsschen Weesp en Amsterdam het beheer over het Zandpad voeren en dit beheer hebben overgedragen op bedoelde commissarissen De concessie van den tolgaarder is gegrond op een koninkiyk besluit van het jaar 1827 waarbg volks en dorpsschuiten met geregelde toervaart vice vcrsa vrggesteld zgn van den Bglmer tol Commissarissen van hot Zandpad meenen dat by dat kon besluit alleen bedoeld zgn de veerschniten tnsschen Amsterdam en Weesp en dat dus van Emmerik die op Nederhorst den Berg vaart niet onder do vrggestelden is te rekenen Van Emmerik beweert wel tot de vrggestelden te behooron Men heeft nn om dit geschil te beslechten een misdrgf geprovoceerd Op den 6n November 1901 werd aan den Bglmer tol het blgspel Kees van Emmerik of de tweede kapitein van Brakel opgevoerd Omstreeks 3 unr toen van Emmerik met zijn motor schroefboot uit Amsterdam verwacht werd sloot de tolgaarder v i Vaart den waterweg af met den sinitboom Tyd vai tireennrleb V 9 14 10 09 10 18 10 46 ll t I0 8 10 81 10 18 10 48 n u 8 01 8 88 9 17 9 53 9 56 8 18 10 08 8 4 io 10 17 8 88 C F 10 S9 8 48 8 9 41 n l9 10 84 10 46 11 18 11 67 10 1910 5010 87 10 30 10 46 11 06 11 47 11 11 11 48 Aan den wal stonden mr Kapjeyne advokaat der stad Amsterdam mr Baöza secretaris van bet college van commissarissen van het Zandpad en twee veldwachters de komende dingen af te wachten Van Emmerik verschgnt met zijn motorschuit voor den tol en wordt opmerkzaam gemaakt op den afslnithoom als hy niet betaalt zal bg niet passeeren Van Emmerik weigert betaling begeeft zich aan wal en beproeft den ketting van den afslnithoom los te maken Mr Kappeyne treedt op hem toe en zegt Mannetje je doet daar iets wat des tolgaarders is Van Emmerik baalt nu beitel en hamer en beproeft een der schalmen van den ketting te doen springen Dit gelukt hem niet en ook zgn zoon beproeft dit nadat tnsschen partgen is uitgemaakt dat hy handelt op nitdrukkeiyken last van van Emmerik Senior doch evenzeer vergeefs Nn neemt van Emmerik een kloek besluit Hg begeeft zich met zyn zoon weder aan boord van zgn bodem schroeft achteruit om een aanloop te nemen en stuift nn als een tweede kapitein van Brakel op den tocht naar Chatham met volle kracht vooruit Zgn steven bonst tegen den afslnithoom die niet breekt maar medegeeft zoodat van Emmerik met schuit en al over den boom beenschnift en zegevierend zgn weg vervolgt naar Nederhorst den Berg De tolgaarder kan naar zgn centen fluiten Maar van Emmerik heeft zich schuldig gemaakt aan zaakbeschadiging art 350 W V S er is een keep in den kettingschalm die beitel en hamer weerstond on bg net forceeren der versperring is een plank van den oever losgeraakt drie spgkers zgn nit het hout gerukt Ziedaar dus van Emmerik voor den strafrechter bygestaan door mr H A E Modderman Natuuriyk kwamen bg deze eenvoudige en doeltreffende manier om uit te maken wat met het kon besluit van 1827 was bedoeld eenige bgkomende zaken die de uitspraak nog wat onzuiverder zullen maken is het kon besluit rechtsgeldig in verband met een vroeger dekreet van keizer Napoleon I mocht de gaarder den tolboom sluiten heeft v E wederrechtelgk den boom beschadigd deed hg dat opzettelgk en heeft hg hem eigenlgk wel beschadigd enz enz De rechtbank nam tot 5 Februari tyd om er eens over te denken of v E al dan niet f 25 boete zal krygen wegens zaakbescbadiging STADSNIEUWS GOUDA 24 Januari 1902 Heden morgen is uit hot water van den Kattensingel bg het Oalgenveld opgehaald het lyk van den reeds bejaarden pgpmaker P Z De Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht alhier hield gisteren op de bovenzaal van het Café het Schaakbord eenebuitengewone algemeeno vergadering tot het uitreiken van medailles en insignes in den afgeloopen zomer behaald en tot wyzigingvan het reglement Het insigne van scherpschutter werd uitgereikt aan de bh M van Leeuwen J Wernink H A C Brinkman D Stegher en J O V d Lubben De kleine bronzen medaille werd uitgereikt aan de bh H Gyzeny H P Biezenaar M van Leeuwen H A C Brinkman D Stegher A van Kersen en J Wernink De groote bronzen medaille aan de hb P J Biezenaar C A Groenendaal J Schenk J M de Weger D Stegher A van Kersen en J Wernink De kleine zilveren medaille aan de hh P J Biezenaar J J P don Boer C A Groenendaal J P Mul J van Os W Sliedrecht H van Wgngaarden en J Schenk De groote zilveren medaille aan de hh J J P den Boer J P Mul W Sliedrecht en H van Wyngaarden Het reglement werd daarop herzien Bg beschikkking van don minister van oorlog is de eerste luitenant C Visser van het 4e regiment infanterie op zyn verzoek met ingang van 1 Februari op nonactiviteit gesteld voor den tgd van één jaar Wokedes Tot lid van den gemeenteraad is gisteren gekozen de heer K Schouten Hoogendgk met 286 stemmen van de 496 litgebrachte geldige stemmen HooBDBHOHT Ton bohoevo der rroswen on kinderen in do concentratiekampen in Zuid Afrika is alhier f 297 ingezameld aea Staats loterlJ 5e Klasse Trekking van Vrgdag 24 Jan No 4011 f 10 000 1904 16171 18909 on 20428 alk f 1000 4116 8476 8515 en 10221 elk f 400 1001 13188 14764 en 20469 elk f 200 2665 5010 6 202 8895 10122 13023 en 18341 elk f 100 Prgzen van f 70 134 2685 5 625 8229 11554 15360 18251 254 2844 6606 59 67 15434 63 361 2976 5718 90 81 16596 18315 91 3037 5819 92 11742 15661 18406 420 66 96 94 12285 15734 61 34 3123 97 8329 12372 72 18755 536 42 60 60 8416 12407 15879 58 46 3445 92 52 22 15973 18869 57 68 6227 8610 37 16020 90 95 3620 6363 8798 12528 35 18962 661 41 85 8910 12752 94 86 741 60 6443 9097 12967 16128 19011 8H7 3702 89 9198 13040 84 19117 913 89 6698 9523 13136 85 19220 41 3830 6691 9849 48 16211 41 75 43 6707 9916 13212 16416 62 91 80 16 26 59 39 90 1070 3974 62 61 13349 42 19352 1100 4069 6819 99 13564 16603 53 59 4197 43 10324 97 10 89 65 4444 68 61 13665 28 19 504 1 305 71 6905 10469 13759 16700 81 84 4618 7032 95 14003 67 82 1418 68 50 10562 14121 16814 19636 1568 4670 67 10632 74 89 47 75 77 7263 53 14217 16930 19711 1624 4862 96 10751 41 17024 19971 55 69 7365 10880 86 17124 20078 61 5011 7407 11057 14304 17389 20171 1839 28 85 73 83 17635 20225 1959 5163 92 11144 14338 17738 20358 60 6266 7616 11245 71 57 94 76 78 7831 87 14611 86 20663 2129 5314 51 11334 14902 17885 20703 2345 64 7914 45 15032 17915 20858 2486 5428 82 11410 15160 88 67 2506 70 8112 71 15207 18246 81 2640 5507 21 VERSCHEIDENHEID Een zadelmaker te Pargs had achter in een loods een oud houten paard opgeborgen dat vroeger diende tot expositie van zadelwerk Onlangs werd het dier gestolen doch wegens de geringe waarde gaf de zadelmaker den diefstal niet aan Maar kort daarna kwam een man die het paard op een handwagen vervoerde aan een concierge in de rue des Bon Enfants vragen of hg het dier voor den nacht in een hoek van de remise mocht bergen Tegen vergoeding van eenige stnivers werd dat toegestaan en den volgenden morgen vroeg kwam do man zgn paard terughalen Kort na zgn vertrek kwam men tot de ontdekking dat in het hnis gestolen was Van den dader ontbrak echter ieder spoor De volgende dagen werd hetzelfde stukje op verschillende plaatsen te Pargs uitgehaald en ten slotte kreeg men verdenking op het houten paard Toen de man met den handwagen met het paard er op zich eergisteren weer op straat vertoonde werd by gearresteerd Op den politiepost werd nit den buik van het paard een man gehaald Brand te Kaapstad Een groote brand woedt in het centrum der stad Het vuur is ontstaan in Bobertsons magazgn Men vr est dat een enorme schade zal aangericht worden De verloving van Marconi den uitvinder van de telegrafie zonder draad met miss Josephine Holman een jonge knappe Amerikaansche is plotseling verbroken Men weet niet wat de oorzaak er van is Marconi ging gister te Philadelphia scheep naar Europa Aan boord van het Fransche pantserschip Jauregniberry is eergisteren tgdens werpmanoevres in de golf van Juan Middellandsche Zee een torpedo ontploft Bgzonderhoden ontbreken Het schip is op weg naar Toulon In het station te Gilsenkirchen zgn eergistermorgen een locomotief en verscheidene wagens van een kolentrein gederailleerd Een stationsbeambte werd gedood een andere licht gewond Te Maastricht is in een regenput gevonden een kinderlgkje dat in verren staat van ontbinding vorkeerde De politie doet onderzoek Te Leeuwarden zal ten huize van den hoer H E Schaafsma Koningstraat een doorloopende tentoonstelling worden geopend van nitingan der Priesohe kunst en voortbrengselen van Friesche kunstngverheid De vervaardigers zullen alles kosteloos kunnen tentoonstellen en het publiek zal eveneons kosteloos toegang hebben Giiteron in den vroegen morgen werd door de stoomboot op Drachten naby het Koninginnedok te Amsterdam de tjalk Nooit Gedacht in den voorboeg aangevaren zoodat het vaartuig zonk Schipper vrouw knecht en 3 kinderen werden gered door do bemanning der boot doch het jongste kind een meisje van 3 jaar verdronk Men is bezig do tjalk te lichten Het Volk Maandag kwam te Amsterdam iemand eeno dame hard achterop snellen en liep haar tegen het lyf op Op hetzelfde oogenblik rukte hg haar eene portemonnaie inhoudende f 40 uit de handen De dame was in die matie onthutst dat zg geen signalement van den dader wist op te geven Sedert ongeveer vgf weken werd te Alkmaar vermist de 22 jarige C Groenland een touwslager Hg was het laatst aangetroffen in een kroeg aldaar en had deze na een woordenwisseling met den kastelein moeten verlaten Gisteren werd zgn Igk uit hot water by de Kalkovenbrug opgehaald In de gemeente Hellendooru wordt het onderzoek naar goud in den berg daar nog steeds met gver voortgezet I5r wordt gegraven en geboord doch omtrent de resultaten wordt men niets gewaar Er zgn nog eenige werklieden aangenomen zoodat thans onder leiding van den heer van W een vgftiental mannen bezig zgn Tegen hot einde dezer maand zal van Hamburg vertrekken het stoomschip Segovia het eorsto dat nitsluitoud olie als brandstof zal gebruiken Beurs van Ainsterdain V ikrs 801 is 99 l a 82 a iy 84 80 971 97 Slotkrs 8 ai BV 88 JAN I 81 SmaaiAllD Cort Nixl W 3 Vi dito At dlic 3 dito dito dito 3 Homaa UU Gomll 1881 98 4 TUlB lRdohr Ting 1808 81 6 OoBTlNA Obl in papier 1866 6 dito in i lver 1868 6 PoKTUOAL Olhl mut coupon 3 dito tioket 8 67 85 84 V 1041 30 90 88V 675 416 194 9 V 10 ly 1801 68 i 106 118 818V 69 104V ftuBLAKI Obl Binneal 1894 4 duo Geoono 1860 4 ililo bii Rollii 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud Iflon 1883 6 dito ilito dito 1884 5 dPAHJE Furpet ochuld 1831 4 TuR lj üepr ConT leen 1890 4 dec leeuing oene D Gecleenin serie O 2DlllArilBp T oblg 1891 6 Mliloo Ob lit Sob 1890 6 VaNIzuiLA Obi onbep 1881 4 AvsTlaDUl Obligatieo 1895 3 BoTTlRDiH Steil leoii 1894 3 NiD N Afr Haudelii aand Arendab Tab Mg Oorti oalen DeliMaatachappij dito Aru Hypotheekb paodbr 4Vi Jult Mij der Voratenl aand a Or H potbeekb pandbr 4ViKederlandaohe bauk aand Ned Handalmaataoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypolbeekb pandbr 4V ütt Hypotbeokb dito 4 OoBT Ni 0 jit Hong bank aand RoiL Hypotheekbank paadb 5 AHiaiKA Iqnl hy poth pandb 4 Maiw L Q Pi Lien aert 6 NiD HoU U apoor w Mij aandJ Hij tot Eipl y St Spw aand Ned Itid Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr Spm aand 6 j dilo dito dito 1891 dito 41 i iTAUlSpoorol 1887 89 A Eobl 8 ZuidItal Spwmij A H obl 8 PoLKK Warsehau Weenen aand anil Or Rats Spw Mjjd obl 4Baltuche illto aand 1 Va 100 816 140 o A 1081 107 105 86 a 104V 101 10 7 1011 1081 1171 108 7aatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kalak Cb A ir 8p kap obl 4 dito dito obli 4 i AHltKA Cent Pao Sp Hg obl 6 Ohio k Nortk W pr O t aand dito dito Win St Patai obl 7 Danrer k Bio Gr Spm oert r a Illiooia Central obl in goud 4 LonisT k Naahrilli Cer r aanil Mexico N Spv Mg Ie hyp a 6 Miaa Kanaas t 4pCt pref aand N York Ontaaio ti Woat aan I Penn dto Ohio obhg 6 pregon Calif Ie hyp in goud Bt Faal Minu k Ütanit obl Dn Pao Hoof Ign oblig 8 dito dito Lino Got la hyp O 6 Oahaha Oan South Chert r aand Tn C BaUv fcNa loh d a 0 Anaterd Omaibns Hg aand OTEBBEra OF UAT A VAX os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOODA Tetephoon Xo Si Mantels Japonstoffen PELTEHIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend SAMSOM AIJVBliTENTIK De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland maken bekend dat do Scheepvaart door do II£ J J V lir£rBHiXU naby moi Bmjt tHSI BHVG voor het leggen van een zinker voor de gasleiding al tjn gentremd op WOENSDAa den 5n FEBRUARI e k van de morgens neven tot de avond vtjt unr s Geavenhaoe den 20n Januari 1902 De Gedeputeerde Staten voornoemd PATIJN Voorzitter F TA VENBAAT Griffier Dilettanten Clab GOUDA EERSTE mimm van KONSTLIEVENDE LEDEN Op Dinsdag 28 Januarie a s s avonds nnr in de Zaal KUNSTMIN van de Soiieteit ONS GENOEGEN AiaEMENE REPETISIE MAANDAG 27 JANUARIE a s om 8 uur toegankelik voor kinderen en dienstboden van Knnstlievende leden Namens t Bestuur DE REGELINGSKOMMISSIE IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn boden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHKLS met en zonder afvoer van af f 7 50 en hooger GA8FOKKlIIZE met prima zuinige branders QASOBNAMBSTBN in ruime keuze voorhanden Groote Giueilicbtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geëmailleerde PAJfINES en KETELS gwaarborgd giftvry Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter 1 Wie werkeiyk p r y s stelt een te hebben laat zich fotografeeren in de Wotograflêehe HuntUnrieMing ST CJIDIO m P V Da WA A LIS Fl SINGEL 661 4