Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1902

o 8710 Woensdag 29 Janiari 1902 40ste Jaargang fiOüBSCHElOlRAOT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l elerooii u 8 De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagpi De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEINTEK Teleroon S ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere reg el meer 10 Cenfen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kaamlooze Vennootschap ÜTationaal Grondbezit te s Gravenhag e De DIRECTIE bericht dat de COUPONS der 47 pCt Obligatiën vervallende 1 februari t90X betaalbaar zjjn te t Gravenhage ten kantore der Vennootschap der Hollandscbe Bank de Vos Vreede en der Firm P J Landry AmiUrdam bjl de H H Praetoris Zoon Goinfo Montijn Dortland lEM DEPOT TAN TIEE Hen worilt verzocht op t JiEIlK te lettend UIT HUT MaOVZIJN TAH M BAVENSWAAT ZONKN OORINCHEM Deze THEEËN worden nfgeleverd ID verzegelde pakje vau ui lw en een Jialf en een Ned one iraet vermelding van Nouimer er Prijs voorzien van nevenstaanri Merk volgeni de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToeriog van geëerde orders aanbevelende 1 G BIJL toorheen J BKEEBAART Lz Echt Ze Miwscli Tarwebrooil t eent de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 HoUandsche AUSTEBOASI Drinkt uitsluitend Per 5 one Slot en grove Thee 45 55 ct OiilbUl üron65 aiiiiddair 75 ExtraflneCh CongotlieelOO Alleen verkrjgbaar bS P H J VAS WANKUM Oosthaven B 17 Nlenw novertroften 1 rof Dr Liobers welbakend IZtUV SIAtlT lUZIE Alleen eeht met Fibriekemerk tot vouTtdurende radicale en lekere geneziug van alle zeil BagBj de meest hardnekkige xenuw fijBKfl Kiekten vooral oatstaaa door S ji atdwaliitgeo op jeugdigen leeltyü Tofale genezing van elke zwakte Blee joht Uenaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Masgpjjn slechte pyJvertering Onvermogen Irapoteni PoUutione enz Uitvoerige prospeotuaien lüj rcr l6 h 1 It 8i aubbijhll8 i 11 fi i Cfiilrn l l op8t Mittli v d Voste Zaltbomraol 1 püla M Oléban k Co Bollerdum F Ilsppol üra enhajfe 1 lUltniiiBin ilu Jon J Om Kottordnm Wol k Co loud on bil allo drogisten dn w POIKB OGDR f 8CHIEDAMMEH QEHEVEE MerI Vorkrijftliaar liijj N B Al l o ij n i l l I oaolii t on kurk t Ie vin ry lion vftPloii tiA tm pt r Ktrm P FIÜVM K CHIEDAM Geen Kinkhoest Geen Influenza KöNlNKiUKE Om Hinkhoesl Influenza Borst en Heclaandoeniiigf binnen den kortst raogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellök do toevlucht tot de van ouds beltendp bekfooiide en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract in E L I A M T II E upetitr uit de Koninkliike Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK T DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj YvmT WÖL¥W Co Westhaven lOSj Gouda D MIKBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal U 12U te Gou h A UOUMAN Moordrecht ITNKSE Nieuwerkerkad IJiei A N van ZESSEN Sc ioonAocni J Th TOKKEN o op U V WI JK Oudmtairr A 8CHEBK Haatlrechl P W v EDE Oud water K vas dbe HEUDEN te Reeuwijk P v o SP oe a Z O v o X i Waddiruiitvan Wed r HOLST Waddinqneen M KOLKMAN WaMivgmeen P A DB GKOOT Oudewater ü DU JONGB OudmaU r J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKEK Ie Benschop Op de g i oote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem Ie groole gouden medaille toegedeeld I e baard groeit op gladde gezichten en het haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Raasische Yetza Ualsem bewerkt de Bchoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Ver t niet Onschadelijk Nlilkonien garantie voor terugbetaling van het geld Indien het niet helpt volgt hiermede Inrlien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper PriJs voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Galden 50 Centa Sterkte ill werkt iii Z 3 weken 7 Gulden 50 Cfuts Wordt overal in de wereld verbonden met gebruiksaanwijzing en bewys van garantie m alle talen vun Europn tegen vooruitbetal ng of postvoorschot van hetSkaiidinaviach Moofddepnt lïepreat ntnnt voor DiiitBohhud en Holland H vKUY MKLSEN üinsemarkt 9Hamburg 185 Diiitschlaud Indien men zich vereenigt ou meerdere buasen te koopen worden zg allyd franco gezonden Van de talrjike eerende dankschrijven en erkennende en aanbevelende getuigen saeu volgen hier eenige weinige vertaald in het € der and8ch Ik verzoek ü mü 4 bussen van Uwe echte balsem vau de sterkste kracht te zenden welke eenige van raijne kennissen m j erzjcht hebben te bezorgen Gel ktijdig beschouw Ik het als miJne pHoht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zjj heelt niij namelyk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlyk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balaem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschilleuden gehsord wieu zü tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zijn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelyk zien da ik my vergiaó heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U my bewezen hebt Nog eens mijn hartelyken dank U kunt geloven dat ik ü vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nauaensgade 24 B 4 Copenhagen D6 van II verkochte baardbalsem moet bepaa d de sroo ste uitsindinit vau het 19 iaarhouderd zijn aangezien ik dezelve sterkte Illj slechts korten tjj 1 gebezigd heb eu daarbij schoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kau eene bas van de echte balsem te beproeven P Hansen Hel luf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard mü van colIegitH aanbevolen is verzoek ik U hiermede my ten spoedigste eene boa sterkte UI te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hetwelk somtyds onaangenaam zgn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeaot Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbaU em welke ik ontvangen heb was zeer g ed toen een van mijne kennisBea dit hoorde verzocht hij mij ten spoeli ste eene bus sterkte Itl te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoellabriek Vernamo Zweden lk verzoek ü raij eene bus te zenden van deae fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien niyn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zi reeds op mij gehad heeft en nu ook eene proef nemen wjl H Madaen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bos van de eohte Yetza haarbalsem gebezigd te h bben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen nitatekend resaltaat M n haar verkreeg reeds na de eetste behandeling een mooi krulsel even als het blank eu week g worden is Ik bespeur tegeljik een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mjjne zenuwachtige hooldpyn geheet en al kwyt geraakt Miju haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevroaw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen middel tegen BImoju heid enz mag in geen breken In Hea cL n 50 et Uj en DroffuteiL dim bij CM WeiMftCo JIOTTEH DAM Dit goede oude Huis tlek Jlieht Terkoud enkel HuisgezinOnt schen k f 1 25 75 HHeApotheken Te Amsterb n T Tuyll f AD HGRTER kW M 5 NKER PAIN EXPELLER Deze naamteekeniDS is diegene van den mtvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders ishetvtrvalsoht en eonder garantie PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ i cheiiuscbt Wasscberij VAN II nPI l illlFJ nKlt tn liriii n lé Kottrrtliim r l r vH 1 1 r M den Konnui der Belgen lloulgdepöl voor GOUDA de llwr II G TlUJSItlJIU Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomen en verven vfta alle Heeren en Damesgarderoben alsook atl Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom o van Jpluchemantels veeren bont enz M Gordynen tafelkleeden enz worden naar dt ienwBte en laatste methode geverfd i i Tliierr7 8 Wondirbalfin in do geheete wereld bekead ea eroeind Oaovertroffen middel tegea allo Korst i o II ir l e ï e r flaagziekteii enz luweodig oowel ft a ook uitwondig in liijna Ha ziektogovallen met f oed sevolg laii to weadün l rUs per flltCOU t 1 per post 1 1 ia mmf Wo defialf bezit eon alanog onbekende geneeskraoU en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle openitie RoUeel overbodijf Mei de e alf werd oou H Juur oud VOOf OiiKeueetili k irellOuUeil beeiltcezttel eu oulanita eun bijna 23 jaar kankeriydeu ffeuezeii Bren it gemzing eu vor flchting dor pijnen bij wonden ontstoltmgen ons van ftUorloi aard Prijs per pot f 1 BO per post f 1 60 Contraal Depot voor Nederland Apothek ItÜiMtl MlKIII ilN Rokm Amaterdam W fttr geen depot i bestelle men direct aan die ehutzeoajut eln des A IlllMtltY m PrcgnutM bel KghitBcU Oeaterreich GelicTe proapectus te outbieden by het CentraBl l ep6t imuita Hokin 8 AmiterdiUB Wie aeker zyn m d Echt Eikel Cacao ta ontvangen tesamengesteld eo oa role pruefnemingen in den handel gekomen ondo deii naam des tiitvinderei Dr Miohaelii verrurdigd i p de best machines in het wereldberoemde étabbliiisement van Gebr StoUwerck te Keulen elsche J r n2icl 2aeris Eikcl Cacao in vierkanten bussen SeieEikel Ctciu e mat melk gekookt eent imgeDame gezonde dr nk voor d gelijksch gebruik een i 2 theelepda tui t polder voor een kop OhoooUle AU geneeskracbiige drank by geval van diarrbee eleciita met water I ggbruiken Verkrijgbaar bi de voeraaanat H Apotbeksrs en p Vt Ka K propftntjea t 1 80 o 0 90 0 0 35 Qonerajdvertsgenwoordigm voor Sed nv land Julius Mattankltdt Amrjterdam Knlvcistraat 103 Ondergeteekejide beveelt zich beleefd lan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat f tot het koksvak behoort desvorlangd met bjjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 OPRUIMING in het NooriibnilianLscb SchoeD en LaarzenioagaziJD KL lil WEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Zie de Etalage Aanbevelend C SMITS Alle rcparatiën en aangemeten werk Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bultealan i8cti Overzicbt In het Engelsohe Hoogerhuis stelde lord Wemyss een motie voor waarin verklaard wordt dat een krachtige voortzetting van den strjjd het eenige middel ia om aan den oorlog een eind te maken en waarin de actie der regeering wordt goedgekeurd Lord Welby stelde een sub amendement voor dat tot strekking had de goedkeuring van de regeering dnden uit de motie te schrappen doch zag dit met 60 tegen 16 stemmen verwerpen De motie werd Vervolgens aangenomen De Engelschen zt n er in geslaagd om zich waarschiJnUk door verraad meester te maken van een der voornaamste Boeren aanvoerders Ben Viljoen Hy werd van een hoove nabjj Lijdenberg waar hjj zich toevallig bevond door zijn vijanden opgelicht Ben Viljoen voerde voor zoover wij weten in den laatsten t jd het bevel over de Boerencommando B welke in de bunrt der Delagoaspoorlijn en voornamelijk ten noorden daarvan ageerden Hj was een stoutmoedig en bekwaam man hoewel naar zijn eigen oordeel niet geschikt om uitgebreide krijgsopetaties te leiden Hij stond steeds als heftig anti Engelsch gezind bekend en Aafa zyn landgenooten uit Voor den oorlog was hij lid van den volksraad voor Johannesburg Sedert den val van Cronjé hebben de Engelschen geen aanvoerder van grooter beteekenis dan Ben Viljoen gevangen genomen Het is dan ook te vreezen dat Kitchener geljk heeft wanneer hij zegt dat deze belangrijke gevangenneming van groeten invloed zal zijn Ook Bwet het feit dat de Engelschen er tegenwoordig telkens in slagen om meer of min bekende aanvoerders in hun schuilhoeken te verrassen zeer slechte uitwerking op de getrouwen oefenen die nog het veld honden Hun gevoel van zelfvertrouwen raakt er natuurlijk meer en meer door geschokt wantrouwen daarentegen jegens allen nit hun naaste omgeving wordt er door aangekweekt Het lijdt wel geen twtJfeUof het Intelligence departement ontvangt ijn inlichtingen door verraders die zich aan de zjjde van de Boerenaanvoerders bevinden zich al hun vrienden voordoen maar in gemeenschap met de Engelschen staan Het is te hopen dat deze ernstige slag de Boerenaanvoerders er toe zal brengen om niet alleen meer voorzichtigheid te betrachten maar ook nauwkeurig te onder FEVILLEIOX r indelijk Gevonden Doodelijke haat sprak uit de oogen der Italiaansche die de armen over den borst kruiste en hoonend antwoordde U laat het mij wel zwaar boeten Signora dal ik gevierde in den strijd om de lielde van Uw echtgenoot U vergist zich Ik vecht niet om de lietde van een raan Dat laat ik over aan die vro wen die een dergelijken prijs met veel moeite behalen en dan elk oogenblik moeten vreezen hem weer te verliezen Ja krachtens Uw huwelijk hadt U het recht gehad hem op te eischen Maar het huwelijk beschermt niet tegen elk ongeluk bijvoorbeeld niet tegen het verüten worden door den echtgenoot Niet tegen de smart van een dergelijk ongeluk wel tegen de schande ervan De verlaten vrouw behoudt de deelneming en sympathie der geheete wereld voor de verUten minnares heeft men slechts verachting over Dat is niet juist Signora haar blijft nog de wraak Is dat een bedreiging i Dan laat ze mij koud U komt uit het Koorden waar men niet weet wat hartstocht is Bij U itaan vooroordeelen zoeken wie de verraders zijn die zoo zwaar hen en hun vaderland hebben misdreven Keizer Wilhelm is gisteren 43 jaar oud geworden De feestviering bleef ook ditmaal tot een kleinen kring beperkt Het is de deide maal achter elkaar dat het hof op s Keizers verjaardag iu den rouw is Den 25sten lannari 1900 overleed de moeder van de Keizerin hertogin Friedrich van SleeswijkHolstein den 22sten Januari 1901 de grootmoeder van den Keizer koningin Victoria en op dit oogenblik draagt het hof nog rouw over keizerin Friedrich s Keizers moeder die in Augustus van het vorige jaar is gestorven Aan het tweede ontbijt in het officierscasino van het Garde dragonder regimont te Berlijn bracht de Dnitsche Keizer een toost uit op den prins van Wales De Keizer verklaarde dat het regiment er trotsch op was om voor altijd den naam dier Koningin te voeren die het Engelsche riJk tot macht en grootheid had gebracht De Keizer wees er op hoe de prins van Wales zijn wapenspreuk Ich dien reeds van den eersten dag in haar volle beteekenis had leeren kennen toen hij door ziekte verhinderd was deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid zijner grootmoeder en daarna toen hjj in opdracht van zjjn ysdBr dB Xfia nm 4 o w van het Britsche riJk moehielp tot het samenvoegen van de loyale bevolking tot het Emperium Brittannicnra binnen welks grenzen de ion niet ondergaat Nauwelps daarvan teruggekeerd komt de prins van Wales als gaarn gezien familielid in opvolging van den wensch zijns vaders om mijn verjaardag ijiede te vieren Het regiment bedankt voor het bezoek door het uitbrengen van een Hoch op den Prins als vertegenwoordiger van het Engelsche leger en het hoofd van het regiment De prins van Wales antwoordde en dankte voor de hartelpe woorden aan zgn vader en hem gewijd Hj betuigde zijn groote vreugde naar Berlijn te hebben mogen komen en den Keizer zijn eerbied te betuigen Ook bedankte hij voor de hem te beurt gevallen vriende Inke ontvangst en voor het hem verleende bevel over het 8ste regiment kurassiers HiJ dronk op de gezondheid des Keizers Belangrijker dan deze ontvangst IJkt ons het bericht van de Köln Zelt van goed ingelichte zijde waarin gozegd wordt dat een rapport over den toestand van de metaalindustrie in Westfalen en de Eijnprovincie pUchten en openbare meening op den voorgrond daarna eerst komt de liefde ecner vrouw Zeker antwoordde Ella met onmiskenbare minachting eerst komt de eer der vrouw bij ons deze stellen wij steeds op den voorgrond een vooroordeel waarvan Signora Blanconu 2ich zeker reeds lang losgemaakt heett De jonge vrouw kende de zangeres niet anders had zij zich wel gewacht haar trots op zoo belecdigende wijze te uiten de uitwerking barer woorden was ontzettend Met een half onder drukte kreet van woede en een onheïlspellenden glans in haar oogen trad zij op EUa toe Deze week achteruit en sprak met haar gewone kalmte Hoe nu Signora i Hebt U het op mijn levengemunt Ik zie nu in dat ik ongelijk had Udit onderhoud toe te ataan hoe eerder wij hetdus afbreken hoe beter Deze woorden en dit uur zullen u heugen Signora U weet niet wat wraak is Welnu ikwel en ik zal het U bewijzen U en hem Toen vertrok zij de jonge vrouw alleen latend die geen moed genoeg twzat zoo in eens Ertau onder de oogen te treden Diep ademhalend nam zij in een zetel plaats met het hoofd in de handen Hoezeer Beatrice s haat indruk op haar had gemaakt toch begreep zij er de volle beteekenis van haat gevoelt men slechts tegenover een zegevierende mcdedingster men wreekt slechts wat men verloren heeft of reeds als verbren beschouwt er scheen dus aan haar toovermacht een eind gekomen te zijn Doch wie gold haar drei ging i Reinhold i EUa verbleekte voor haar zelve wa zij onder die bedreiging onvetfchiUig ontvan cn op een algemeene verbetering van dl markt Wjjst er is zeer veel vraag voor tlbt binnenland en ook de uitvoer der prodifen neemt wederom toe de overproductie zal dientengevolge binnenkort zyn opgerumd Naat men van welingelichte zijde verneemt b het einde der snikerconferentie nog niet te bepalen Hat wordt intusschen niet onwaanchijnlijk geacht dat in deze week de quaestil iu meer definitieve gestalte zal komen De Oostenrükscbe pers wj st op het belang dat het voorgenomen bezoek van den aartshertog Frans Ferdinand aan het hof te St Petersbarg kan hebben voor de betrekkingen tnsschen Oostenrijk en Rusland Het Fremdenblatt zegt dat het nieuws van dit aanstaand bezoek overal in de monarchie met voldoening zal worden vernomen De Neue Freie Presse meent dat het de goede verstandhouding tusschen beide landen slechts kan versterken en de rust op den Balkan bevorderen Andere bladen laten zich in gelijken geest nit Aartshertog Frans B erdinand is roeds eenmaal te t Petersburg on a on uesgek was in dat iaar om zien als vermoedeljke troonopvolger Vuui te stellen Thans heet het dat hij naar St Petersburg gaat om den Tsaar persoonlijk te bedanken voor zijn benoeming tot generaal der cavalerie in het Bossiache leger Maar gelijk gezegd men beschouwt dit te Weenen enkel als een voorwendsel waarmede belangrijker motieven bemanteld worden on men ziet daar in de reis van aartshertog Frans Ferdinand op zjjn minst een tegenhanger van het bezoek van grootvorst Michael aan keizer Frans Jozef te Boedapest verleden jaar dat ongetwijfeld betrekking had op den toestand in de Balkan staten en op de Hussisch Oostenrijksche overeenkomst van 1897 met betrekking tot de handhaving van het status quo aldaar Het verzoek door het volk van Cuba gedaan aan de Regeering der Vereenigde Staten om reciprociteitsrechten in te voeren waardoor de suiker en de tabak zouden worden beschermd omdat anders het eiland den gewissen ondergang te gemoet gaat stuit in de Vereenigde Staten op leveqdigen tegenstand De fabrikanten van beetwortelsuiker en de gebleven doch bij de laatste gedachte maakte een ongekende angst zich van haar mees er zij drukte haar hand tegen de borst en sprak fluis terend Mijn God dat kan toch niet zij heeft hem immers lief Plotsehng noemde in haar onmiddellijke nabijheid een haar welbekende stem haar naam Zij schrok toen zij Reinhold in de deur zag staan deze trad nader en vroeg gejaagd Wat is er gebeurd f IJt vind u hier alleen en zag juist iemand anders het vertrek verlaten Hebt gij een onderhoud gehad met Signora Biancona vervolgde EUa aHeeft zij u misschien beleedigd Ik ken haar haar blik voorspelde niets goeds Nog eens heeft ïij ü beleedigd EUa r De jonge vrouw stond op en wilde heengaan Indien d t zoo ware begrijpt pij teer goed dat gij de laatste persoon zijt bij wien ik bescherming zou zTicken Daarna wilde zij de veranda verlaten hij deed geen poging om haar terug te houden doch wierp een blik op haar die haar onwillekeurig deed stilstaan Eleonora nog één vraag vóór ge weggaat ik heb u gezien bij de opvoering van mijn opera wat bracht u daartoe Een verraderlijke blos kwam op Ella s wangen toen zij aarzelend antwoordde Ik wilde den componist Rinaldo ook eens uit zijn werken leeren kennen En i Wenscht ge mijn oordeel te hoeren F Men zegt dat het een meesterwerk is Het yfM een biecht Hebt gij se begrepen tabaksplanters in de Vereenigde Staten beweren dat de toelating der Cubwinsche producten den dood hunner industria zal ziJD Het is de oud president Cleveland die in deze ijnaestie een woord beeft gesproken dat ook buiten de Vereenigde Staten moet worden gehoord omdat bet getuigt van gezond verstand en eerlijke vaderlandlUefde In een schrijven van Grover Clevelud lezen wfl i i Het komt mjj voor dat deze qaaestie vifiï alles wordt bebearscht door overwegingen van moreelen aard eu door gewetensvragen Ik geloof niet dat do volken evenmin als de individuen ongestraft de regelen der eerlijkheid eu der trouw kannen schenden En daarom weiger ik tot het laatste oogenblik te gelooven dat wjj met onze mooie woorden en onze edelmoedige verklaringen Cuba slechts hebben ingepalmd om het beter te kunnen vermoorden Inderdaad gulden woorden der overweging waardig I Verspreide Berichten Frankbhk e il als AVZXZlCt De DuitBche politie was den airlc lli Sm te Londen op het spoor gekomen doch daar bood de nitlevering moeieI jkheden en te Parijs is na alles doodgemoedeiyk in zijn werk gegaan en de uitlevering zal aan de Daitscfae grena binnen enkele dagen plaata vinden De ex lnitenant ter zee Diraiaon heeft er na genoeg voor om tot schietschöite dienen van zijn vroegere ki meraden die zich beleedigd oordeelen door passagesnit zijn roman Les Maritimes Hjj wilwel van leer trekken doch dan moeten deHtrildlaatigen eerst precie j zeggen wat heugetroffen heeft als eon persoonlijke beleediging in het boek de zaak kan dan eerstaan een scheidsgerecht onderworpen worden Aldus ia geantwoord aan de getuigen van een nieuwen vechtcandidaat en deze hoeren hebben na betoogd dat dit gelijk stond met een weigering om te duelleereu reden waarom ze hnn opdracht als geëindigd beschouwden Kolonel Sylvestre van dea presidentenmilitaire buis is naar Madrid getrokken omden Franseben gezant in het bezit te stellen lik heb begrepen dat het huis mijner ouders voor den componist geen omgeving was Gij hebt alles voor uw talent opgeofferd en ik erken dat uw talent die opoffering waard was fGlj weet niet hoe wreed gij zijt of liever ge weet het maar al te goed en laat mij het leed dat ik u aandeed zwaar genoeg boeten Maar wat bekommert ge er u om of uw echtgenoot de vader van uw kindj een slachtoffer wordt van zijn vurig verlangen zich te verzoenen met een verleden dat hij nooit geheel uit zijn hart heeft kunnen bannen Wat deert het u of hij ten slotte aan alles ook aan zichzell wanhoopt Hij heeft zijn verdiende loon daarmede is allei gezegd en zijn trotsche deugdzame gade weigert dk woord van verzoening weigert hem zelts zgn kind te zien ipas op Reinhold als men ons eens hoorde Welnu wat zou dat De geheele wereld is mij onverschillig Bliji EUa sprak hy toen zij zich wUdc verwyderen Wat ik maanden lang met mü ronddroeg moet mij van het hart en daar ik u andera nooit te spreken kar rijgen zult gij thans naar mij moeten luisteren ik wil het Hij greep haar bij een arm om haar tenig te houden doch op hetzelfde oogenblik verscheen Tortoni op den drempel en wierp zich driftig tusschen hen beiden Tusschen Cesario die de jonge vrouw wilde beschermen en Rinaldo bestond een woordenwisseling die allengs in een ernstigen strijd dreigde te ontaarden en de noodlottigste gevolgen kon hebben Itordi vtrooigd