Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1902

Directe SpoorwegverWnélDgen mei GOUDA WInterdleist 1901 02 AaoRevaogeD 1 October TUd ut tircenwlcli 1 I l Bn U HOTT EB M ii r B ff 6 68 7 11 7 86 8 81 8 88 08 84 67 10 88 10 68 11 16 U 18 18 58 1 87 8 18 3 90 S tS 4 0Ï 4 S9 4 54 5 16 5 84 18 7 08 89 7 44 8 14 8 17 3 3S 8 11 10 09 10 18 10 4811 84 7 18 8 40 I 11 08 1 08 I 8 14 J 10 19 7 88 8 80 J U 18 1 14 4 19 6 11 18 1 J lo SO 7 88 8 87 11 80 l Sl f 4 81 6 18 8 41 J o 87 86 7 44 9 09 48 S 10 18 10 69 11 89 11 8 18 84 1 80 1 8 S 61 t 08 g 6 97 6 8S 6 46 89 7 47 8 07 8 118 59 9 8110 80 10 49 11 09 11 47 1 l 0 IÜ R0TT8ED M 1M crM ff fj Qoidl SCoordrMlit fl tt wk rk Oapellt aoNerdam U Rotterd mD P t 8 84 Eoll td m B 8 09 9 08 10 88 11 88 06 ï I illan n 8a Vmt BWn VljMdti Op dtn Inian nji Ztiiilm Mundii n l iiiid g ndugnha ntonbUiattoii nor 1 la kl Tarkrugkai ai aalnlan maktpmi a lliilliiidaika Spoar ï O U D A Tiae Taraa ff 19 80 1 48 U 8 1 6410 18 li Bl 11 46 18 0410 88 10 88 10 411 8 17 ff ff 5 41 8 804 45 6 98 6 83 8 04 8 89 7 05 ♦ 88 ff ff 8 8 ff 6 ff 8 48 6 10 ff 8 81 8 84 00 4 l 1 84 4 B 18 6 48 6 64 8 84 7 U 7 88 3 80 8 4 8 47 ÏÖ M 10 16 11 08 i Allaal 1 ai a Uia aiB baUlaa FaarihUa f op 4 1 laqi ta lal gnatod waria ff H allaadaata apoar l Eil ppl a itbai g i a i C to Wapu U t fiOUDA ÜBN HAAQ iaa 1 58 8 81 8 45 4 19 4 85 11 1 10 00 10 1 4 60 5 18 6 87 5 49 9 11 7 f 6 08 ff ff ff ff 6 19 ff ff ff ff 6 ff ff ff ff 5 8 6 48 5 67 9 15 8 4 7 57 88 i4 10 88 10 46 11 88 11 48 18 46 l St 9 80 8 48 4 15 4 45 Bm 6 88 8 01 7 08 7 18 7 85 8 5 8 68 9 03 4l lO U 11 86 11 85 18 00 1 80 1 40 8 67 4 0 4 16 4 87 6 19 9 8J 7 01 Voorharg 8 S d si 1 60 4 8S 9 43 oi l 5Seg 68 2 Z Z F S U s 8 J1 5 1 7 019 ll89 i 8010 1110 l 4ll SM 311 8i l H099 9 4 S O U U A A l 1 T t a D A X Tiaa aanii u la 9 9 8 11 8 8 11 88 10 80 10 6 18 0 I IO 8 89 8 86 07j 436 9 98 9 43 1 10 19 10 80 11 0 m t W 8 01 8 6S 9 U 10 10 11 04 11 48 U 87 1 67 8 88 4 114 5 6 0 46 8 44 9 85 lOJ l OS 11 lAmiUC 8 1 1 M 18 9 8 10 86 11 1 08 1 1 l 8 19 8 40 4 87 6 1 6 46 8 019 310 0 11 18 18 14 8 5 7 4 49 5 81 5 48 7 I5 7 31 BO r D A II TRUCa t vlaavaraa 18 00 18 88 8 18 3 18 4 88 6 4 00 8 38 8 tO 8 1 1 84 1 08 8 nS 8 48 6 04 11 14 10 5 11 18 11 84 10 49 11 47 l al O 8 8 7 11 8 10 n O 4 18 9 81 1 18 18 87 18 5 1 8 i 3 10 8 84 4 4J 09 9 81 7 09 8 10 lm W 6 14 8 47 7 80 8 9 8 4 8 4 11 80 18 48 1 08 8 40 8 8 3 4 6 0 8 81 8 88 7 96 8 86 10 01 load 7 01 7 81 8 18 l l 11 18 10 3 U8 61 1 8 l S M U 4 841 41 J OI 7J14 iJH 18 11 18 9 35 8 8 8 7 1 i s i u 1 1 ± tX m t f 7 74 Mo M 6 iMO 11 18 18 11 18 61 1 40 3 84 4 48 19 k 1 8 1 7 84 7 49 4 8 Tan het grootkrnis van het Legioen ran Eer Toor den nog geen zestien jaar ond ZQnden koning Alfonso Xltl De koning van Belgié heeft Tolstrekt geen reisplannen hü Uyit misschien tot begin April aan de knst der Middellandsche Zee vaar t lang niet slecht ia te wezen I DvmcBLktiD Prins Heinrich zon een aantal cadeanx meenemen naar Amerika voor den president doch deze eerste ambtenaar der Unie mag volgens de grondwet niets van dien aard accepteeren De prins is gelnkkig vrflgesteld van het nogal onsmakel ke en banale gebrnik in Amerika om elkeen die zich aanmeldt de hand te drnkken de commissie van ontvangst heett bepaald dat er gedefileerd zal mogen worden doch tot aanrakingen tnsschen de democratische yankees en den vorstenzoon mag het niet komen I BINNENLAND Het Tolk verneemt dal door den minister van oorlog bepaald en thans aan de rpswerklieden officieel is hakend gemaakt dat door de mindere geëraployeerden op daggeld werkzaam bij de inrichtingen van de landmacht in geval van afwezigheid met verlof wegens levensgevaarlijke ziekte of overljden Tan onders echtgenoote of kinderen gedarende een door den minister van oorlog te bepalen aantal dagen het volle loon zonder overgeld wordt genoten Ook zijn de Zondags wacht Ioonen der rjjkswerkliedon aan de Hembrng met 25 ets per dag verhoogd zoodat deze thans zijn des zomers f 1 50 per dag en des winters f 1 75 of reapectieveiyk 13 i en 16 ets per nnr De Eerste Kam zal heden voormiddag te 11 uur de behandeling der staatsbegrooting aanvangen In zjjn memorie van antwoord deelt de minister van waterstaat anz aan de Kersto Kamer mede Ondanks alle zorg gewijd aan het onderzoek naar de personen die in aanmerking worden gebracht voor een betrekking bij den dienst der posterijen en telegrafie is bet naar de ondervinding leert niet te voorkomen dat daaronoer P diaJmtjn hen gestelde vertrouwen be8chanWll Hulii k elementen knnnen tijdelp veel kwaad doen JIM U pM M fte Wn 1 e l kheid is Toch mag er op gewezen worden dat het aantal vergissingen betrekkelijk zeer gering is In 1900 werden 1543 der ingekomen klachten wegens vermissing van nietaange teekende stukken brieven briefkaarten enz bevonden gegrond te zijn dat is één oprnim honderd duizend verzonden stukken In 1399 was dit 1744 of bijna één op tachtig duizend verzonden stukken Er is dan ook zeer bepaald verbetering merkbaar 7 68 8 4E 9 66 7 18 Botlardam B un Rotterdam D P t Botterdu O O OapelU ♦ Ml KiiawerkMk 0l 1 Hoordrwkt 6 11 8 04 7 48 7 8 8 08 Qenda EtTenk Uoeie 8cMtgraieerZag Toorbaig Hag 7 19 8 87 8 41 J 88 8 88 7 89 9 08 7 68 9 14 7 88 08 9 1 ff 8 8 Ooulia l SO 9 81 7 4t 8 18 i 9 07 8 Ottdelr 6 88 Woerd 6 48 48 8 18 Utrwkt 9 08 7 4 M8 8 88 1 9 89 10 10 14 Hierbij is in het oog te honden dat zeer zeker een groot gedeelte dier vermissingen niet zijn ontstaan terwyi de stukken zich onder beheer der posterijen bevonden Velen daarvan zijn óf niet verzonden 6f biJ de ge adresseerden in het ongereede geraakt De minister is het echter met de leden erKamer geheel eens dat het korps der prtbeambten zooveel mogelgk moet wor ngezuiverd van onvertrouwbare elementei ndit streng toezicht hü voortduring noodkkelgk is Onder het opschrift bedenkeljke rechpleging protesteert Prof D Simons in et Palei van Justitie tegen het ophouden ta vertragen van de rechtelijke beslissingin zake het hooger beroep van den officier iin justitie te Breda tegen het vonnis van Ie rechtbank aldaar waarbij de schilder Htsaers is vrijgesproken van de aanklaqt tegen hem gericht tor zake van den gernatmakenden en afschnwwekkenden Tilbagschen moord De hoogleeraar herindrt eraan dat dit vonnis den 288ten luni 1 1 werd uitgesproken dat de instructie sledts een achttal maanden had geduurd En jat thans zeven maanden na de uitspraak et ingestelde beroep nog altijd hangende s rebleven wijl anlers de intrekking aan en beklaagde zou zijn beteekend Dus meer dan een half jaar hangt len vrijgesproken beklaagde een nieuwe behaifleling van zijn zaak boven het hoofd Gedurende al die maanden blgft hfl voortleven in eene pijnlijke kwellende onzekerheid onder het gewicht eener zware niet afgedkno beschuldiging Zal de hoogere rechter ten slotte geroepen over zjjn lot te beslissen de meening van den eersten rechter dei len of hem schuldig achtend de zwaarste straf orer hem uitspreken f Het mag zijn dat bewuBteön van onschuld den man met vertrouwen den tweeden oordeelsdag doet afwachten toch blijft eene zoo langdurige spannende ontekerbeid eene kwelling waarvoor sterker zenuwen zonden kunnen bezwijken Ik weet niet zegt de schrijver welke motieven onze rechterlijke autoriteiten bij dit alles leiden maar ik weet en ik aarzel niet het uit volle overluiging uit te spreken dat recht en menscheiykheid zich daartegen moesten verzetten Gerneng de Berichten Uit Amsterdam meldt men De twee Duitschers die Zaterdag wordenopgespoord en aangehouden omdat ziJ aanhet loket der H S M een banknoot van 100 dollars hadden gewisseld welke later bleek Sftksll y hebben zich ten genoege derdo overtmgWr 4l till gStejL MeB verkVeegnbell hen vrggelaten tmmimimm 11 18 11 86 ROTTBRDiU S 10 V 48 18 47 9 87 10 08 10 19 49 11 58 IJ Oli 18 86 10 88 11 18 11 86 11 18 11 80 18 18 18 66 ff 1 07 1 18 ff 1 88 8 07 14 Men schrijft aan de N R Ot De dienstknecht E S en de dienatbade J M te Exloo die den vorigen zomer by één boer dienden hadden verkeering aangeknoopt waardoor gevolgen niet uitbleven Het meisje dat thans een anderen dienst heeft herinnerde den jongen aan zjn trouwbeloften maar vergeefs De jongelingschap van het dorp trok zich nu haar lot aan 8 werd uit het hnis zyner ouders gehaald en op een wagen geplaatst met een stroopop aan zyn zyde Qetrokken door eenige jongelui en gevolgd door een groote schare ging het onder gezang hi optocht door het dorp en naar het huis waar het meisje thans dient Daar werd halt gehouden en werd zij voorgebracht om haar belangen te bepleiten Op haar vraag of S genegen was baar te huwen gaf bi een bevestigend antwoord Hü mocht nu den wagen verlaten na het meisje de hand te hebben gereikt De bruiloft was hiermede atgeloopen Ten slotte werd een bezoek gebracht aan de üoders van den bruidegom van wie de toestemming voor het huwelijk word verkregen Men schrpt uit Zutphen In aansluiting met ons bericht van gisteren betreffende den moord op den vijfjarigen Bensink te Wilp kunnen we mededeelen dat de 21jarige hallbroeder van den vermoorde thans bekend heeft de misdaad gepleegd te hebben terwijl hij ook nog meegedeeld heeft indertijd een hooischelf van zijn vader in brand gestoken te hebben Naar den dader dezer brandstichting heeft men toen tevergeefs gezocht In den loop der instructie waarby negen personen gehoord werden bleef de misdadige halstarrig zijne onschuld volhouden Aangezien echter veel tegen hora getuigde werd hij dadelijk in arrest gehouden en konden de overige acht naar hnis gaan Eerst later heelt hy bekend Door deze bekentenis zjn de lasterljike praatjes tegen de buurvrouw Neusiink gelogenstraft die sommigen uit den omtrek waar de moord heeft plaats gehad geheel ten onrechte voor de schuldige hielden Zooals we reeds meedeelden twöfelt men aan de tocrekenbaarheid van den dader De Maatschappij van Qeneeskunde doet een onderzoek instellen naar de verbreiding van besmettelgke ziekten door de zniveltabriekeu en den gewonen melkhandel In haar alg vergadering heeft ziJ daartoe een commissie benoemd welke zich thans met een uitvoerige vragenljst heeft gericht tot alle geneeskundigen in Nederland Dat melk voor de verbreiding vooral von tyfns maaf ook van andere infectie ziekten van groot belang moet geacht worden zegt de commissie is bekend en ten opzichte van den gewonen melkhandel zön daarvan ook reeds talrijke bewijzen geleverd Ten aanzien van de zuivelfabrieken zjjn de ervaringen nog niet geconstateerd De commissie ontveinst zich niet dat de beantwoording van de vragen door haar gesteld allicht moeiiykheden kan bieden en dat een juiste eu volledige beantwoording zelfs slechts in weinige gevallen mogelgk mede te deelen wat de ervaring hun heelt doen zien omdat men slechts op die wyze tot een nauwkeurige kennis van de gevaren van den melkhandel kan geraken of tot de wetenschap dat er nog geen voldoende ervaring bestaat 5 10 i 80 7 87 7 18 4 88 1 46 4 08 88 8 14 4 8 1 8 ff 8 08 1 09 09 9 8 1 9 4 58 7 4i 7 56 8 18 8 4010 80 9 49 10 01 10 14 S 09 8 93 8 41 0 88 ln 68 aan aapplemaat bairya ff 8 88 7 88 I 11 80 11 08 n 49 4S 10 54 8 08 5 lc 89 11 48 7 10 1 85 7 38 7 54 a 7 00 IM 7 8 8 4 8 35 10 08 0 8 10 18 ll 07 i9 8 10 07 10 4 tl De burgemeester van s Hertogenbosch deelde in de Raadsvergadering mede dat op verzoek van B en W een nader rapport zal worden ingediend door het college van regenten over de Godshuizen aldaar omtrent het tekort in kas van den in December 1900 verdwenen en sedert ontslagen ontvanger dier Godihnizen F 1 A van Weert welk tekort in eerste rapport ep f 86 000 werd geraamd en dat naar wordt vermoed nog grooter zal blyken Het toegezegde nadere rapport schjnt dit vermoeden te bevestigen Voor den Hoogen Raad werd gisteren behandeld het cassatieberoep van den pro cureurgeneraal 6y het hof te Leeuwarden tegen het arrest van dat hof waarbj de colporteur B was ontslagen van rechtsvcN volging terzake van beleediging voor welk feit de Groningsche rechtbank hem veroordeeld had Bekl had op den openbaren weg te Groningen gevent met een geschrift en daarbg geroepen koopt en leest de onthnllmg van het Groene Weeshuis eerbiedig opgedragen aan professor van Ryn professor in de godgeleerdheid of de volksbedriegery aan de rijksuniversiteit te Groningen Kost maat 5 cents De rechtbank oordeelde het beleedigend een hoogleeraar in de godgeleerd held voor te stellen als volksbedrieger althans onderwgzende een wetenschap van volksbedriegery en anderen daarin opleidende Het hof beschouwde de gebezigde woorden echter niet als beleediging daarover het vak waarin Prof van Rgn onderwijs gaf was gesproken maar de professor zelf niet was beleedigd Het O M betoogde hier tegenover dat middellgk toch prof van Ryn was beleedigd daar hy uit vrijen wil het hoogleeraarschap in de godgeleerdheid had aanvaard en hem ten laste werd gelegd dat hy daardoor willens en wetens het volk bedroog De advokaat generaal bg den H R echter achtte zulks onjuist Of prof van Rgn bg de aanvaarding van zyn professoraat geheel vrg was en niet noode er toe was overgegaan dat vak te doceeren en of hö zich al dan niet bewust is hierdoor het volk te bedriegen zgn vragen waarvan de beantwoordirg feitelgk is maar die niet in het aan bekl ten laste gelegde mogen worden hineingeïntorpreteerd Diens woorden getuigen zeker van een brutale minachting voor de wetenschap der godgeleerdheid maar niet van de personen die in dat vak onderwgs geven Wie de geneeskunde kwakzalverg noemt kan toch evenmin geacht worden de geneeskundigen te hebben willen be eedigen Mitsdien werd tot verwerping geoonclodeerd Te Tilburg is een werkstaking uitgebroken in de wollenstoffenfabriek der firma Fran mr m rmo im al wel weer voorbg zgn te oordeelen naar de volgende toelichting van wat er gebeurd was f f l H ff 11 48 Ultra npplaaisiil bairga 1 Allaai Dlu4 ff ff 9 1 7 63 8 81 8 88 ff 9 48 ff ff 88 10 08 10 88 4 10 81 8 01 8 8 9 17 58 8 8 94 a 8 88 E E 8 48 8 9 41 1 10 18 10 48 11 9i 8 58 10 08 10 17 StO 99 1 10 84 10 48 11 19 11 57 Twee jongens van 17 jaar waren al meermalen betrapt op plichtverznim en toen zich dit Vrgdag herhaalde werd hun tot straf een minder loonende arbeid aangewezen Zoodra do wevers dit vernamen trokken zg party voor de gestraften die evenwel hadden verzwegen dat zg zelven tot de wgziging aanleiding gegeven hadden i want indien de wevers met de geheele toedracht der zaak bekend waren geweest zouden zy niet de zgde van het tweetal gekozen hebben Nu evenwel leidde dit misverstand er toe dat oogenblikkeiyk het werk ge I Staakt word De patroon gaf hnn een bodenktgd van eenige mjnut i en toen deze verstreken was en de onwilligen in hun besluit volhardden gaf de heer Hntsaera last den drglriem van de a te gooien waardoor de stakers ook al mochten zg het overglde van hun besluit inziende tot andere gedachten komen tot werkloosheid gedwongen werden Te voren had de heer M den stakers tot twee malen gevraagd naar de reden van hun gedrag waarop zg het antwoord schuldig bleven Wie gisteren ochtend 7 nnr nog zou staken zou niet meer tot de fabriek worden toegelaten Maar een nnr na het begin der staking was er al een deputatie der stakers bij de firma om den patroons kun verontschuldiging aan te bieden en men verwachtte dus dat het werk heden gewoon zou worden hervat De ketelontploffing aan boord van de Spaansche kanonneerboot Condor moet worden geweten aan den uiterai slechten toestand van de ketels Reeds herhaaldelgk was de aandacht der autoriteiten daarop gevestigd Op het oogenblik der ontploffing achtervolgde de Condor eenige booten nabg Vigo die in verboden water vischten Van de 22 mannen der eqnipage zijn de 2 machinisten en e a matroos gedood 5 matrozen worden vermist de commandant en alle anderen op 2 na zyn gewond De Condor j geheel vernield Wederom valt een scheepsramp op onze kust te vermelden Gelnkkig echter hebben er geen persoonlgke ongelukken bg plaats gahad Het Spaansche stoomschip Bakio dat te Rotterdam een lading gzererts gelost had was Zaterdagavond vertrokken bestemd voor Cardiff met waterballast Wegens den sneeuwstorm in den nacht van Zaterdag op Zondag vonden kapitein en loods het raadzaam uit zee terug te koeren en in den Nieuwen Waterweg een veilige ligplaats te nemen in afwachting van een gunstigen weersgesteldheid Omstreeks 6 sur Zondagochtend v66r den Waterweg komende waarby de sneeuwstorm het uitzicht belemmarde geraakte Bakio cargadoors de firma Fried Drughorn op de Noorderpier ongeveer ter hoogte waar ook de Holland van de Batavialgu vergaan ie dus vlak by den lichttoren Het stoomschip zat weldra hoog op den steenen muur Noodseinen werden gegeven die dadelgk aan den Hoek van Holland door de kustwacht begrepen werden en waar men de in geva r verkeerenden kon gadeslaan De wakkere bemanning der stoomreddingboot President van Heel stoomde naar de plaats des onheils en slaagde er in met een reddinglgn de schipbreukelingen ten getale yaa 25 successievelgk aan boord te krygen en bracht hen behouden te Hoek lan Holland aan wal De scheepspapieren waren door den gezagvoerder gered Door de zorgen van de cargadoors en het Spaansche consulaat vertrokken 22 Spanjaarden naar Rotterdam alwaar zg in het zeemanshuis Zondagavond werden opgenomen De kapitein en twee stnnrlieden bleven voorloopig t Maassluis in afwachting van het verder verloop der stranding Zondagavond 10 uur is de Bakio van de pier Eifgegleden met den schoorsteen boven Omtrent de berging van het schip is gistermiddag gecontracteerd met de Bergingmaatschappij te Maassluis Door de gladheid van de rails is Zondagmiddag aan het Maasstation te Rotterdam een trein komende nit de richting Gouda door het stootblok geloopen Het voorgedeelte der locomotief wipte daardoor uit de rails In drie uren tgds was de locomotief weer in het rechte spoor De schade is van geringe b t ekenis Er heeft te Mew York een ontploffing plaats gehad van een opslagplaats van dynamiet in gebrnik bü de aannemers van den tunnel van den Rapid Transit spoorweg Twee personen werden gedood en 75 gewond In de huizen in de buurt en in het station van den Grand Central Spoorweg werden alle ruiten gebroken Nader meldt men nog Het aantal dooden is vgf Een ingenieur en twee werkbazen van den tunnel ayn gearresteerd wegens manslag In verband met da vele duels die in den laataten tgd in Dnitschland hebben plaats gehad is den Rgksdag een petitie in den vorm van een wetsontwerp toegezonden waarin de volgende bepalingen zgn opgenomen Alleen de duels tnsschen studenten bek nd onder den naam van Mensuren worden toegelaten Ernstige uitdagingen worden gestraft met 6 maanden vestingstraf De getuigen die de voorwaarden Toor een duel vaststellen worden gestraft met veatingstraf voor den tijd van 2 maanden tot 2 jau sla dia voorwaardan van dien aard z b dat zg den dood der tegenstanders kunnen veroorzaken De duellist die opzettelgk in de lucht schiet is niet strafbaar Dnelleeren wordt gestraft met veatingstraf voor een tgd van 3 maanden tot 2 jaar als er iemand gedood wordt zal de straf minstens 3 jaar beloopen Als een duellist zgn tegenstander wondt of doodt door schending van de regelen van het duel zal hg vervolgd worden wegens moord De getuigen worden niet vervolgd als zg ernstig hebben beproefd het duel te verhinderen door het B maanden te doen uitstellen Lord Rosebery bood bg zekere gelegenheid een feestmaal aan zyn pachters aan en zat met veel genoegen met de eenvoudige menschen mede aan Zgn buurman aan tafel was een flinke boer die zich fiks te goed deed en er zich minder om bekommerde dat hg niet best op de hoogte was van het gebruik dat van verschillend tafelgerei gemaakt moest worden Hy nuttigde alle spyzen met lyn soeplepel en daar zyn eetlust niets te wenschen liet deed hg dit niet zonder succes Eindeiyk was men genaderd tot het ga en ook daarvan nam de boer een flinkeu lepel vol Hg diensde verschrikt achteruit maar slikte toch manmoedig de portie door en maakte alleen tot zgn gastheer de opmerking Die pudding is bevroren Lord Rosebery nam heel ernstig ook een lepel vol en oogenschyulgk verrast de wenkbrauwen optrekkende antwoorde hg Waarachtig xe is bevroren Te Bazel is in den dierentuin een ernstig ongeluk gebeurd TerwJI een oppasser bwig was het hok der wilde zwgnen schoon te maken dat door tralies in verschillende deelen is gesplitst drong een der dieren men weet niet hoe door in de afdeeling waar de man aan het werk was en bracht hom met de slachttanden vreeselijke wonden in het onderlgf toe Andere ojipassers schoten toe en dreven het woedende dier terug De gewonde overleed reeds op weg naar het gasthuis STADSNIEUWS GOUDA 28 Januari 1S 02 Voor bet gebruik van motorrijtuigen zgn ongeschikt verklaard in de gemeente Stolwgk do Opweg de Eort Schoonouscheweg de Lang Schoonouscheweg de Bovenkerkscheweg zaidzgde de Bovenkerkscheweg noordzgde de fiilwgkerweg de Benedenkorkscheweg noordzgde de Bonedenkerkscheweg zuidzgde de Begerscbeweg noordzgde de Begerscbeweg zuidzgde het Beijersch weegje en het gedeelte van den Koolwykscbenweg gelegen Jen westen van den Tontweg 368 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 23 Jan No 5684 f 1000 10407 en 11975 ieder f 400 4901 5330 5755 13724 en 18015 ieder f 2Ó0 No 1964 1973 2338 7184 11852 12291 12426 15112 16589 16773 18156 19306 en 20915 ieder f 100 Prgzen van f 70 12 3467 6475 10156 18471 16042 18669 155 79 6666 10379 13548 16146 89 353 3514 6908 10406 99 16200 90 83 63 25 10509 13636 16310 18750 436 3639 7035 59 46 68 18848 48 66 7101 82 13832 63 53 516 71 7394 10621 13966 16560 18955 891 84 7436 84 14201 76 74 903 3814 44 10817 14388 16616 95 15 67 7555 11164 14513 25 19086 1011 3946 80 11202 35 48 19292 83 4026 94 68 72 16746 19427 98 40 7805 11361 14650 55 70 93 50 9 74 62 16868 80 1176 4283 7969 11460 74 16919 19538 80 4768 8044 76 14762 89 19709 122S 91 8225 11625 15011 17011 83 47 4894 8321 11748 47 38 96 76 4908 39 11929 16132 76 20149 1663 5135 40 12076 16210 17172 20223 1925 6319 8462 12102 33 91 41 33 94 12286 64 93 20347 2270 80 8502 12468 15371 17206 20445 2494 6432 80 12538 16428 14 205122599 5886 8615 12663 75 50 942626 5735 95 56 15646 17331 20631 5835 8806 12771 54 17798 4066 47 22 12840 68 17880 50 2862 6008 44 12940 97 18154 71 58 13 9313 13031 15670 18234 20706 71 6196 9473 84 16718 42 22 2900 96 9589 13110 95 18344 25 3087 6215 62 62 99 51 66 3178 61 9612 13216 15909 18498 20869 3221 6310 9802 76 23 18522 20910 3316 35 34 13337 81 18ê41 94 56 52 62 44 16028 53 98 73 642310133 No 1900 mt f iWO a x m t 1 100 mmm op mT A VAN OS Az Md Taillpr Kleiweg E 73 GOUDA Telephaom la ti Beurs vaii Aiiislerdaiii 87 JAN I Vikra iSlotkra WlMHABD C rt N d W 8 8V 80V SO i dilo düo dltc 8 I 6Vu dilo dito dito 3 96 98 i Uollsil Ubl Goadl 1881 984 99 i TALlLlnnhrgniig 188881 5 911 OoiTm Obl m papier 1898 6 88 dito in tilfftr 1888 6 1 81Vi PoKTUflAL Obl net ooupOQ 8 dito ticket 3 84 Huauxn Obl Bianeal 1894 4 80 l dito Qeoona 1880 4 98 ditobi Itothl l889 4 971 dilo b j Hop 1889 90 4 97 dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 Piim Perp t achuld 1881 4 87 i ruutnj Qepr Conv Iaeu 18904 86 aer leening serie D I 8il Becleemu ierieC lieis AraBp T obig 189i 5 104Va llliloO Ub it 8oh 1890 9 l 68 6 104V Maiw L 8 Pr Lieo oert s ii im HoU IJ Spoor w Mij aand 108 Uii tot Eipl V Bt Bp aand U8N t Iüd SiK orwegm aand 81S i Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 41 I iTAUiSpoorol 1887 8 AEobl 8Zuid lIal ap mij A H obl 8 P0L K Warsebau Weeaeo aand ïnal Or Hua Sp r MijUbl 4Balliacbe ilito aand 1 100 z 818 140 Faatowa dito aand 6 l twang lloQibr dito aand 6 Karat Cb Alow 8p tap obl I dito dito oblix 4 Anaiitx Oni Pao Sp Itlt obl 6 Cbic k Nortb W p C T aan I dit dito Win 8t Peter obl 7 Den er k aio Gr Spm oert v a 4a Ulinoil Central obl in goud 4 lOl LouiiT k Na bffilli Oer t aanil 107 Uoxiro K 9p M 1 lehfp a S 105 Mils Kaneaa t 4pCt pref aand N Tort üntaaio k Weat aan I S8V Penn dto Ohio obhu nr gon Calif Ie hyp ia goud I04I Bt FaoLUian k Maait obl ün Pao Hoof Ion obdg dito dito Line Col Ie hyp 0 6 9 tlAKADA Can South Ohert T aan 1 84 ViK O Ball k Na lo h d 0 0 99 Amlterd Umnibni Hij aand Eattanl TramweKMaala aai d I NlD Stad Anuterdam aand I j lOlV Stad Bolterdam aand 8 lOS BlMI 8tKi Antwerpen 1897 8 101 Stad Bruiiel 1888 8 1031 IIo a TheiiaBegulIrai Belaoh 4 I 119Vu Ountin Staataleenii 1800 6 117 lLK Oost B Or l88a8 108 SpAir Stad Madrid 3 1188 41V Nm Tor Baa ATh Snoei o rt ïantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend ö SAMSOM PoslerUen eo Telegraphic Postkantoor Frederiksourd 8ste klasse Jaarwedde f 1200 en vrye woning Pensioensgrondslag f 1400 Borgtocht kan nog niet worden opgegeven Sollicitaties in te zenden voir 15 Feb a s Benoemd 16 Jan tot brievengaarder te Vleuten J Steenbeek 16 Febr tot directeur van het post en telegraafkantoor te Hoogeveen N Mnlder thans in geiyke betrekking te de Lemmer tot directeur van het postkantoor te Middelburg F Keg Czn thans in gelgke betrekking U Goes Bevordard 16 Jan tot eoDBiies der posteryen Iste klasse de commies der postergen 2de klasse M Zandee te Amsterdam tot commies dar pMtw AbJ laiae de eommiai der posterijen 3de klasse S Oaanderseta Rotterdam bypost en telegraatkantoor Kruiskade tot commies der posterüen 3de klasse de commies der postergeu 3de klasse J E Wins te s Gravenhage Verplaatst 1 Febr de commies der posteryen 1ste klasse W J P Kroef van het spoorwegpostkantoor No 1 te Utrecht naar Rotterdam de surnumerair der postergen en telegraphie J C Viersma van Vlissiugeu postkantoor naar Zierikzee de telegrafist D Pronker van Leeuwarden naar Leiden j de klerken der postergen en telegraphie late klasse J H van Erckeleus van Harderwijk naar Waalwjk en G A M Ratten van Helmond naar Venlo de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse D Rotgans van Gennep naar Eindhoven W Schouten van Leiden tslegraafkautoor naar Rotterdam telegraafkantoor K Molenaar van Rotterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegraafkantoor A Wnirave van Rotterdam telegraafkantoor naar Maastricht telegraafkantoor en A Reimeriuger van Waalwgk naar Harderwgk do telephonisten Vf H Duval van Arasterdam naar 8Hertogenbosch en C H Coltof van sHertogenbosch naar Amsterdam 1 Maart D cOmmias der pasteryan 2de klasse J J C de la Sablonière van Eelde I van Ngmogen naar Maastricht de telegraflst C Wgffela van Eindho ven naar Bokstol de klerk der postergen en telegraphie I 1ste klasse P van der Menlen van Ro zendaal telegraafkantoor naar Baarn de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse J Niks van Emmen naar Leeuwarden C A J Zentgraatf van Baarn naar Rozendaal telegraafkantoor en E M Bernsen van Raamsdonk naar Eindhoven telegraafkantoor 1 Mei De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse H D Knook van Valken s waard naar Bnssum Werkzaam gesteld voor 4 maanden 16 Jan by het Hoofdbestuur de klerk derposteryen en telegraphie 2de klasse H Geitenbeek te Amsterdam telegraafkan i toor Belast met het beheer voor één jaar 1 Maart van bet bypost en telegraafkantoor Wyk te Maastricht de commiea der posteryen 2de klasse J J C de 1 I Sablonière van Eeldo Een jaar verlof verleend te rekenen van 31 December 1901 aan de vrouweiyke surnumerair der posteryen en telegraphie S A A de Graaft te Rotterdam telegraafkantoor g il VERSCHEIDENHEID Merkwaardig natnnrverschönsel De zee heeft een deel van de Portugeesche stadLagos zoodanig ondermgnd dat een gedeelte van oen openbaar plein is weggezakt waardoor een sohenr van 70 cM breedte en 8 M diepte is ontstaan Terwgl twee heeren Zaterdagnacht in een bosch nabg Epernay aan het jagen waren op een everzwyn klonk plotseling een schot Eén der heeren stortte dood neer de andere werd ernstig aan den arm gewond De vet moedeiyke dader een strooper is gearresteerd doch ontkent den moord te hebben gepleegd Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 38 Jandari 1903 l Vette Odsen en Koeien goeden aanvoer pfijtett waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 31 je kwaliteit 37V1 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Yaarkoeien goed aangevoerd tte Kalveren red aanvoer ie kwaliteit 30 jde kwaliteit 28 3de kwaliteit 35 cent per halt K I Stieren redelijk aangevoerd Handel in vet vee mager vee en stieren prijahoudend Vette KatvcFen duur ISBCI AJX IB Alleen whf in onzt Ba mrFlacons Briioti fiscos F lhilvi 60 ent BargerlUke Stand GEBOREN 25 Jan Alida Hendrik onders J van der Heiden en M J Snel 26 Adriana Theodora onders J A F J Beaumont en C van Vliet Wilhelmus Martinus Antonius onders A Dekker en A Weasels 28 Aart ouders N van Klaveren en L M Dekker OVERLEDEN 25 Jan A C Spit huisvr van M de Vletter 60 j J Burger 16 j