Goudsche Courant, woensdag 29 januari 1902

H 00 7 10 7 88 8 6 n 80 11 08 6 l l 4 7 38 S 43 10 54 8 3S 68 7 54 8 08 5 ii et 11 48 Winterdleist 1901 02 AaDKevaogeD 1 October 0 11U OTTB 0 1 B K Directe SpoorwegverMndtngen met 60UDA 9 87 10 88 10 58 11 16 18 18 U 58 l IS 3 80 S t 4 08 4 89 4 54 5 15 5 94 4 18 7 08 8 7 44 8 14 8 17 Ï 5S 9 11 10 09 10 18 10 4811 1 11 08 1 0 8 84 j 10 1 11 18 1 14 4 18 5 11 t H i 10 0 11 80 l Jl ♦ 8 41 J 10 87 0 18 10 88 11 89 11 89 18 S4 1 80 J S9 8 51 t 08 jf 5 7 8 88 6 48 8 89 7 47 8 7 8 0 8 5 S 10 80 lo 48 11 08 11 4 u ie 1 6 f S I ll 45 u Sl 11 98 0 £ 5 80 7 18 11 4 9 84 e u 88 7 11 I 9 7 18 8 40 T 88 8 M J 7 8 8 87 I 8 18 7 44 9 C 9 19 9 4 V II 64 ff V ir 8 09 9 08 t lO tl I Allan I U fctr köWUl Op a W wj Z ai tUndt lMiad g 4 g l t rbilirtW r i I H Tntoggl bU miktp B IMlateh Sy I ju n l t 5 g BOTTBRPAM 50UDA tIw T t i K 9 8 17 t t 5 41 t SO 4 48 6 89 6 83 8 04 1 89 7 05 7 69 8 9 L f 9 88 4 63 t t 9 48 l S Ê t I 5 8 48 9 88 9 08 S IO 8 84 lO tt 1 09 109 8 8i 08 4 18 1 84 4 8 8 18 5 48 6 54 8 94 7 il8 7 88 l 80 8 48 9 47 10 09 10 18 U OfZ Bxtn nppUiimtbawtii fw da OonpagHla der Wagoai Liti 7 88 11 81 11 46 18 04 8 9 7 S9 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 AU l Um U btW rwiJIrtH p lot t irt t H ll d tog OOUDi ÜBN 1 58 8 81 8 46 5 49 0 11 7 8 9 81 10 00 10 19 10 88 11 18 18 16 18 66 n 6 1 07 11 18 1 18 11 80 l 9 4 10 88 10 46 11 86 11 48 18 46 1 3T 8 15 8 4 7 17 9 90 9 4 8 4 1 S 4 46 Uaga 01 7 08 18 7 86 il 8 8 9 03 4 10 11 U 9 11 86 1 0 1 80 9 0 9 7 4 0Ma 4 87 5 9 8 7 1 7 i 7 5 M8 9 40 10 0 VoorSoitf 8 88 jj Z ISO 43 10 01 Ioate m Z f 6 69 g IJ j ji 6 1 i i 5t 10 14 Zarenh Mo 8 08 i i s 09 S 9 l 7 4 48 81 i 4 7 i i 7 81 S 09 8 83 8 4i 0 8810 88 Goud l♦ r iL i J iL li lli k r w m u ppu i w 9 O U U A A MSTBeOAV riae nana MUU 8 8 8 11 8 81 98 10 80 10 5 18 01 1 10 S 88 8 e 07 1 43 6 9 99 8 43 9 51 10 19 10 30 11 08 A ilut W 8 01 8 63 U 10 10 11 04 19 48 14 87 1 7 8 98 4 1 lO 48 8 44 9 85 lO S 1 03 1 i Amit a 8 1 i 18 9 8 10 85 11 1 08 1 1 1 8 19 8 40 4 87 1 4 8 01 9 310 0 11 18 18 14 1m ptïuU woito W H mo ll i l llna U nn t H baWirn U o r D A u T K A o U r viae v r n U 10 9 18 00 l 8S 8 16 3 18 4 88 6 48 11 18 8 S 11 84 8 10 8 e 8 07 10 4 11 47 l i 1 08 8 08 8 48 04 8 84 tf 1 8 18 09 1 48 l li 3 1 4 9 41 4 51 5 49 S l t 0 8 8 7 1i 8 10 nao ei 1 1819 97 I 9 9 1 10 8 81 4 4i 8 08 8 81 7 09 8 10 9 48 Ama W 6 14 8 47 7 80 8 9 8 4 9 SI u 48 11 80 19 4 1 01 8 40 8 85 8 4 6 0 i 6 91 8 31 7 95 8 10 01 load 1 IH 7 818 18 9 199 99 11 18 B i 7 00 J 6 8 40 e Si 10 08 lO 4 J 84 8 10 11 ll 07 i8 8 18 7 4 7 49 1 89 S 10 07 10 41 1 t 1 18 7 47 8 88 9 90 10 04 10 41 8 09 87 10 97 11 66 U 97 10 88 1 36 SS Il 48 7 0t 95 S 80 Uliaakt 8 13 Woarilea 07 8 4 0 d v 8 9 6 8 M7 j Tan bet grootkrnis van het Legioen Tan Kei Toor den nog geen zestien jaar oud zijnden koning Altonso XIII De Iconing van België heeft Tolstrekt geen reisplannen hfj bf jtt misschien tot begin April aan de knst der Middellandsche Zee waar t lang niet slecht is te wezen DorrscHLAiTD Prins Heinrich zou een aantal cadoanx meenemen naar Amerika voor den president doch deze eerste ambtenaar der Unie mag volgens de grondwet niets van dien aard accepteeren De prins is gelukkig vrggesteld van het nogal onsmakeiyke en banale gebruik in Amerika om elkeen die zich aanmeldt de hand te drukken de commissie van ontvangst heeft bepaald dat er gedefileerd zal mogen worden doch tot aanrakingen tusschen de democratische yankees en den vorstenzoon mag het niet komen BINNENLAND Het Volk verneemt dat door den minister van oorlog bepaald en thans aan de rpswerklieden officieel is bekend gemaakt dat door de mindere geCmployeerden op daggeld werkzaam by de inrichtingen van de landmacht in geval van afwezigheid met verlof wegons levensgevaarlijke ziekte of overladen van onders echtgenoote of kinderen gedurende een door den minister van oorlog te bepalen aantal dagen het volle loon zonder overgeld wordt genoten Ook zijn de Zondags wacht loonen der rjjkswerkUedon aan de Hembrng met 25 ets per dag verhoogd zoodat deze thans ztjn des zomers f 1 60 per dag en d winters f 1 75 of respectievelijk 18 en Iff ets per uur De Eerste Kamer zal heden voormiddag te 11 uur ds behandeling der staatsbegrooting aanvangen In zjjn memorie van antwoord deelt de minister van waterstaat enz aan de Eerste Kamer mede Ondanks alle zorg gewijd aan het onderzoek naar de personen die in aanmerking worden gebracht voor een betrekking bij den dienst der posterijen en telegrafie is het naar t e ondervinding leert niet te voorkomen dat aaronaer perstrmnr i jüs heLinh 8 stelde vertrouwen beschamen ZüIEö wwm elementen kannen tijdelijk veel kwaad doen en zelfs den toestand over het algemeen ongonstigar doen schenen dan die in werkelijkheid is Toch mag er op gewezen worden dat het aantal vergissingen betrekkelijk zeer gering is In 1900 werden 1643 der ingekomen klachten wegens vermissing van niet aangeteekende stukken brieven briefkaarten enz bevonden gegrond te zijn dat is 6én op ruim honderd duizend verzonden stukken In 1899 was dit na of bijna één op tachtig duizend verzonden stukken Er is dan ook zeer bepaald verbetering merkbaar 1 Qondi 3toordf elit Siaawnkork Oapalla EoHflTduB U RotterdamD P Rotterdim B 8 41 8 6 7 18 Rotterdun Beun RottaiduD D F Bottardus M Oapalla Hieawarkark Itoprdreohl Boada 7 48 4 48 BufU 8 04 4 68 5 41 8 01 8 1 f 8 11 8 04 I 6 17 10 7 18 8 17 8 41 9 11 8 68 9 08 7 88 9 14 7 68 9 08 9 19 9 88 Qouda taranh Moera BoataraueiZeg Voorbnig a Haga Onud rtaltMM iiplMliapkam ir 9 89 i 9 07 tjoudfc 6 80 8 81 7 41 8 1 Oadew 6 86 Woerd 48 8 48 Utranbt oe 7 14 8 l 11 18 8 81 9 89 10 14 1 47 8 M 9 i Hierbij is in het oog te houden dat zeer zeker een groot gedeelte dier vermissingen niet zijn ontstaan terwijl de stukken zich onder beheer der posterijen bevonden Velen daarvan z n óf niet verzonden Of bg de ge adresseerden in het ongereede geraakt De minister is bet echter met de leden tr Kamer geheel oen dat het korps der prtbeambten zooveel mogelijk moet wor n gezuiverd van onvertrouwbare eleraenteifn dit etreng toezicht bg voortduring noodtikeiyk is Onder bet opschrift bedenkelijke recbpleging protesteert Prof D Simons in fet Paleis van Justitie tegen het ophouden in vertragen van de rechtelijke beslissingln zake het hooger beroep van den officier vn justitie te Breda tegen het vonnis vanje rechtbank aldaar waarbij schilder J tsaers is vrijgesproken van de aanklaot tegen hem gericht ter zake van den geruotmakenden en afschnwwekkenden Tilboigschen moord De hoogleeraar herinnrt eraan datr dit vonnis den 288tcn Jnni iBl werd uitgesproken dat de instructie sleots een achttal maanden had geduurd En at thans zeven maanden na de uitspraak iet ingestelde beroep nog altjjd hangende s ebleven wjl anJers de intrekking aan en beklaagde zou zijn beteekend Dns meer dan een half jaar hangt len vrijgesproken beklaagde een nieuwe behaideling van zijn zaak boven het hoold Gedurende al die maanden bljft hiJ volrtleven in eene pijnlijke kwellende onzekerhtid onder het gewicht eener zware niet afgeine beschuldiging Zal de hoogere rechter ten slotte geroepen over zijn lot te beslissen de meening van den eersten rechter doelen of bem schuldig achtend de zwaarste straf om hem uitspreken f Het mag zijn dat bewoaizijn van onschuld den man met vertrouwett den tweeden oordeetsdag doot afwachten toch blijft eene zoo langdurige spannende ontekerheid eene kwelling waarvoor sterker zenuwen zouden kunnen bezwijken Ik weet niet zegt de Bchriiver welke motieven onze rechterlijke autoriteiten bij dit alles leiden maar ik weet eri ik aarzel niet het uit volle overtuiging uit te spreken dat recht en menscbelgkheid zich daartegen moesten verzetten Geineng de Berichten Uit Amsterdam meldt men De twee Dnitscbers die Zaterdag werden opgespoord en aangehoaden omdat zg aan het loket kr H S M een banknoot van 100 dollars hadden wii eld welke later bleek v lsch te zijn h M ich ten genoege dor politie kunnen legitimeeren Men verkreeg de overtuiging dat zg afnini i i i 1 hueft ben vr gelaten I0 V 48 9 1S 9 47 10 18 10 9 10 88 10 48 lil 49 18 88 4 9 13 et Men schrijft aan de N E Ct De dienstknecht E S en de dienstbode J M te Exloo die den vorigen zomer biJ één boer dienden hadden verkeering aangeknoopt waardoor gevolgen niet nitble en Het meisje dat thans een anderen dienst heeft herinnerde den jongen aan zijn trouwbeloften maar vergeefs De jongelingschap van hot dorp trok zich nu haar lot aan 8 werd uit het huis zijner ouders gehaald en op een wagen geplaatst met een stroopop aan ziJn zijde Betrokken door eenige jongelui en gevolgd door een groote schare ging bot onder gezang in optocht door het dorp en naar het huis waar het meisje thans dient I iar werd hult gehouden en werd zjj voorgebracht om haar belangen te bepleiten Op haar vraag of S genegen was haar te huwen gaf hij een bevestigend antwoord Hij mocht nu den wagen verlaten na het meisje de hand te hebben gereikt De bruiloft was hiermede afgeloopen Ten slotte werd een bezoek gebracht aan de ooders van den bruidegom van wie de toestemming voor het huwelök werd verkregen Men Bcbrp uit Zutphen In aansluiting met ons bericht van gisteren betreffende den moord op den vutjarigen Bensink te Wilp kunnen we mededeelon dal de 21 jarige haltbroeder van den vermoorde thans bekend heelt de misdaad gepleegd te hebben terwijl hg ook nog meegedeeld heeft indertijd een hooischelt van z jn vader in brand gestoken te hebben Naar den dader dezer brandstichting heeft men toen tevergeefs gezocht In den loop der instructie waarbg negen personen gehoord werden bleef de misdadige halstarrig zijne onschuld volhouden Aangezien echter veel tegen hom getnigde werd hij dadelijk in arrest gehouden en konden de overige acht naar huis gaan Eerst later heelt hö bekend Door deze bekentenis zijn de lasterlijke praatjes togen de buurvrouw Neusaink gelogenstraft die sommigen uit den omtrek waar do moord heeft plaats gehad geheel ten onrechte voor de schuldige hielden Zooals we reeds meedeelden twgfelt men aan do tocrekenbaarheid van den dader De Maatschappij van Qeneeskunde doet een onderzoek instellen naar de verbreiding van besmettelijke ziekten door de zuivelfabrieken en den gewonen melkhandel In baar alg vergadering heeft zij daartoe een commissie benoemd welke zich thans met een uitvoerige vragenlijst heeft gericht tot alle geneeskundigen in Nederland Dat melk voor de verbreiding vooral van tyfus maar ook van andere infectie ziekten van groot belang moet geacht worden zegt de commissie is bekend en ten opzichte van den gewonen melkhandel zijn daarvan ook reeds tairgke bewijzen geleverd Ten aanzien van de zuivelfabrieken zgn de ervaringen nog niet geconstateerd De commissie ontveinst zich niet dat de beantwoording van de vragen door haar gesteld allicht moeilijkbeden kan bieden en dat een juiste en volledige beantwoording elfs slechts in weinige gevallen mogelijk tel o i 0 mtii 1 1 eJi digen er op te moeten aandringen a mede te deelen wat de ervaring hun heeft doen zien omdat men slechts op die wijze tot een nauwkeurige kennis van de gevaren van den melkhandel kan geraken of tot de wetenschap dat er nog geen voldoende ervaring bestaat 4 93 18 80 I8 S8 1 48 1 64 88 9 14 t 4 1 45 4 08 HAAS iM I 4 19 4 96 4 80 5 18 8 87 5 08 f 18 6 47 5 81 5 48 5 7 4 58 De burgemeester van s Hertogenboseb deelde in de Raadsvergadering mede dat op verzoek van B en W een nader rapport zal worden ingediend door het college van regenten over de Godshuizen aldaar omtrent het tekort in kas van den in December 1900 verdwenen en sedert ontslagen ontvanger dier Godshuizen V J A van Weert welk tekort in eerste rapport p 86 000 werd geraamd en dat naar wordt vermoed noggrooter zal bigken Het toegezegde nadere rapport schiint dit vermoeden te bevestigeot Voor den Hopgen Eaad werd giatoren behandeld het cassatieberoep van den ore cnreurgeneraal b6 het hof te Uenwarten tegen het arrest van dat hof waarMj de colporteur B was ontslagen van rechtsvervolging terzake van beleediging voor welk feit de Groningfche rechtbank hem veroordeeld had Bekl had op den openbaren weg te Groningen gevent met een geschrift en daarbjj geroepen koopt en leest da onthulling van hot Groene Weeshuis eerbiedig opgedragen aan professor van Hgn professor in de godgeleerdheid of de volksbedriegerg aan de rgksuniversiteit te Groningen Kost maar 5 cent De rechtbank oordeelde hetbeleedigend een hoogleeraar in de godgeleerdheid voor te stellen als volksbedrieger althans ouderwgzende een wetenschap van volksbedriegerg en anderen daarin opleidende Het hof beschouwde de gebezigde woorden echter niet als beleediging daar over bet vak waarin Prof van Ejin onderwijs gaf was gesproken maar de professor zelf niet was beleedigd Het O M betoogde hier tegenover dat middellijk toch prol van Rijn was beleedigd daar hij uit vrijen wil het hoogloeraarschap in de godgeleerdheid had aanvaard en hem ten laste werd gelegd dat hiJ daardoor willens en wetens het volk bedroog De advokaat generaal bg den H R echter achtte zulks onjuist Of prof van Rijn biJ de aanvaarding vau zijn professoraat geheel vrji was en niet noode er toe was overgegaan dat vak te doceoren en of hjj zich nl dan niet bewust is hierdoor het volk te bedriegen zijn vragen waarvan da beantwoordirg feilelgk is maar die niet in het aan bekl ten laste gelegde mogen worden hinein geïnterpreteord Diens woorden getuigen zeker van een brutale minachting voor de wetenschap der godgeleerdheid maar niet van de personen die in dat vak onderwijs geven Wie de geneeskunde kwakzalverij noemt kan toch evenmin geacht worden de geneeskundigen te hebben willen be eedigen Mitsdien word tot verwerping geconcludeerd Te Tilburg is een werkstaking uitgebroken in de wollenstoffenfabriek der firma Frans mi vermoedeijk al wel weer voorbg zgn te oordeelen naar de volgende toelichting van wat er gebeurd was Twee jongens van 17 jaar waren al meermalen betrapt op plichtverzuim en toen zich dit Vrijdag herhaalde werd hun tot straf een minder loononde arbeid aangewezen Zoodra do wevers dit vornamon trokken zij partij voor de gestraften die evenwel hadden verzwegen dat zij zelven tot de wijziging aanleiding gegeven hadden want indien de wevers met de goheele toedracht der zaak bekend waren geweest zonden zjj niet de zijde van het tweetal gekozen hebben Nu evenwel leidde dit misverstand er toe dat OQgenblikkeljjk hot werk ge 11 81 11 48 AUn Di il 1 r 10 18 9 48 10 11 10 18 10 48 11 8 8 01 8 81 9 17 S3 9 U 8 13 10 08 8 94 10 17 8 88 E = 10 99 8 48 8 9 4 1 19 10 84 10 48 11 18 11 87 TUd vaa jreeowicb staakt werd De patroon gat hnn een bedenktgd van eenige minuten en toen deze verstreken was en de onwiUigen in hun besluit volhardden gaf de heer Hntsaers last den drjfriem van do as te gooien waardoor de stakers ook al mochten zij het overglde van hnn besluit iniiende tot andere gedachten komen tot werkloosheid gedwongen werden Te voren had de heer M den stakers tot twee malen gevraagd naar de reden van hun gedrag waarop zg het antwoord schuldig bleven Wie gisteren ochtend 7 uur nog zou staken zou niet meer tot de fabriek worden toegelaten Maar een uur na het begin der staking was er al een deputatie der stakers bij de firma om den potroons kun verontschuldiging aan te bieden en men verwachtte dus dat hot werk heden gewoon zou worden hervat De ketelontplofflng aan boord van de Spaansche kanonneerboot Condor moet worden geweten aan den uiterst slechten toestand van de ketels Beeds herhaaldelgk was de aandacht der antoriteiten daarop gevestigd Op het oogenblik der ontploffing achtervolgde de Condor eenige booten nabg Vigo die in verboden water visehten Van de 22 mannen der eqnipage zijn de 2 machinisten en em matroos gedood 5 matrozen worden vermist de commandant en alle andereu op 2 na zgn gewond De Condor i geheel vernield Wederom valt een scheepsramp op onze kust te vermelden Gelukkig echter hebben er g en persoonlijke ongelukken bjj plaats gohad Het Spaansche stoomschip Bakio dat t Kotterdara een lading gzerorts gelost bad was Zaterdagavond vertrokken bestemd voor Cardiff met waterballast Wegons den sneeuwstorm in den nacht van Zaterdag op Zondag vonden kapitein en loods het raadzaam uit zee terug te keeren en den Nienwen Waterweg een veilige ligpfets te nemen in afwachting van een gunetigen weersgesteldheid Omstreeks 6 nnr Zondagochtend vóOrden Waterweg komende waarbg de sneeuwstorm het uitzicht belemmerde geraakte Bakio cargadoors de firma Fried Drughorn op de Noordorpier ongeveer ter hoogte waar ook de Holland van de Batavialgn vergaan is dus vlak b den lichttoren Het stoomschip zat weldra hoog op den steenen muur Noodseinon werden gegeven die dadeiyk aan den Hoek van Holland door de kustwacht begrepen werden en waar men de in gevaar verkeerenden kon gadeslaan De wakkere bemanning der stoomreddingboot President van Heel stoomde naar de plaats des onheils en slaagde er in met een reddinglijn de schipbreukelingen ten getale vaa 26 successievelijk aan boord te krijgen en bracht hen behouden te Hoek an Holland aan wal De scheepspapieren waren door den gezagvoerder gered Door de zorgen van de cargadoors en het Spaansche consulaat vertrokken 22 Spanjaarden naar Rotterdam alwaar zg in het zeemanshuis Zondagavond werden opgenomen De kapitein en twee stunrlieden bleven voorloopig te Maassluis in afwachting van het verder verloop der stranding Zondagavond 10 uur is de Bakio van de pier afgegleden met den schoorsteen boven Omtrent de berging van het schip is gistermiddag gecontracteerd mot de Bergingmaatschappij o Maassluis Door de gladheid van de rails is Zondagmiddag aan het Maasstation te Rotterdam een trein komende uit de richting Gouda door het Btootblok geloopen Het voorgedoelte der locomotief wipte daardoor uit de rails In drie uren tgds was de locomotief weer in het rechte spoor De schade is van geringe beteekenis £ r heeft te New York een ontploffing plaats gehad van een opslagplaats van dynamiet in gebruik bg de aannemers van den tunnel van den Rapid Transit spoorweg Twee personen werden gedood en 76 gewond In de buizen in de buurt en in het station van den Grand Central Spoorweg werden alle ruiten gebroken Nader meldt men nog Het aantal dooden is vgf Een ingenienr en twee werkbazen van den tnnnel t n gearresteerd wegens manslag In verband met d vele duels die in den laatsten tgd in Duitsehland hebben plaats gehad is den Rijksdag een petitie in den vorm van een wetsontwerp toegezonden waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen Alleen de duels tnsschen studenten bek nd onder den naam van Mensuren worden toegelaten Kmstige uitdagingen worden gestraft met 6 maanden vestingstraf De getuigen die de voorwaarden voor een duel vaststellen worden gestraft met vestingstraf voor den tijd van 2 maanden tot 8 jaar ala dia voorwaarden van dien aard zfn dat zjj den dood der tegenstanders kunnen veroorzaken De dnellist die opzettelijk in de lucht schiet is niet strafbaar Dnelleeren wordt gestraft met vestingstraf voor een tgd van 3 maanden tot 2 jaar als er iemand gedood wordt zal de straf minstens 3 jaar beloopen Als een duellist zijn tegenstander wondt of doodt door schending van de regelen van het dnel zal hij vervolgd worden wegens moord De getuigen worden niet vervolgd als zij ernstig hebben beproefd het duel te verhinderen dooi hot 3 maanden te doen uitstellen Lord Rosebery bood hg zekere gelegenheid een feestmaal aan zijn pachters aan en zat met veel genoegen met de eenvondige menschen mede aan Zgn buurman aan tafel was een fiinke boer die zich fiks te goed deed en er zich minder om bekommerde dat hij niet best op de hoogte was van het gebruik dat van verschillend tafelgerei gemaakt moest worden Hg nuttigde allo spgzen met zgn soeplepel en daar zijn eetlust niets te wenschen liet deed bg dit niet zonder succes Eindelijk was men genaderd tot het gs en ook daarvan nam de boer oen flinken lepel vol Hg diensde verschrikt achteruit maar slikte toch manmoedig de portie door en maakte alleen tot zgn gastheer de opmerking Die pudding is bevroren Lord Rosebery nam heel ernstig ook een lepel vol en oogenschgnlgk verrast de wenkbrauwen optrekkende antwoorde hg Waarachtig ze is bevroren Te Bazelt is in den dierentuin een ernstig ongeluk geb enrd Terwijl een oppasser bazig was het hok der wilde zwijnen schoon te maken dat door tralies in verschillende deelen is gesplitst drong een der dieren men weet niet hoe door in de afdeeling waar de man aan het werk was en bracht hem met de slachttanden vreeselgke wonden in het onderlijf toe Andere oppassers schoten toe en dreven het woedende dier terug De gewonde overleed reeds op weg naar het gasthuis STADSNIEUWS GOUDA 28 Januari 1902 Voor het gebruik van motorrijtuigen zijn ongeschikt verklaard in de gemeente Stolwgk de Opweg de Kort Schoonouscheweg de LangSchoononscbeweg de Bovenkcrkscheweg zuidzgde de Bovenkerkscheweg uoordz de de Bilwgkerweg j de Benedenkerkscheweg noordzijde de Benedenkerkscheweg zuidzgde de Begerscheweg noordzijde de Beijerscheweg zuidzgde het Beijersch weegje en het gedeelte von den Koolwgkschenweg gelegen Jen westen van den Tentweg 368 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Dinsdag 28 Jan No 6684 f 1000 10407 en 11976 ieder f 400 4901 6330 5756 13724 en 18015 ieder f 200 No 1964 1973 2338 7184 11852 12291 12426 15112 16589 16773 18166 19306 en 20916 ieder f 100 Prijzen van f 70 12 3467 6476 10156 13471 16042 18669 155 79 6666 10379 13548 16146 89 353 3514 6908 10406 99 16200 90 63 25 10509 13636 16310 18750 3639 66 71 84 3814 67 3946 4026 486 48 516 891 903 16 1011 83 92 93 7035 69 46 68 18848 7101 82 13832 63 53 7894 10621 13966 16560 18955 7436 84 14201 76 74 44 10817 14388 18616 95 7656 11164 14513 25 19086 80 11202 35 48 19292 94 68 72 16746 19427 40 7805 11361 14650 55 70 50 9 74 62 16868 80 1176 4283 7969 11460 74 16919 19638 4768 8044 76 14762 89 19709 122S 91 47 4894 76 4908 1563 6135 1925 5819 62 33 2270 80 2494 5432 8225 11625 15011 17011 83 8321 11748 47 38 96 11929 15132 75 20149 12076 16210 17172 202238462 12102 38 91 41 2862 68 71 2900 3087 3178 3221 3316 56 73 Not 1200 i8 t 1 200 m I m t i 100 94 12266 64 93 20347 8502 12468 15371 17206 20446 80 12538 16428 14 20512 2599 5686 8615 12653 75 60 94 2626 5735 95 66 15546 17331 20681 63 5835 8806 12771 54 17798 40 66 47 22 12840 68 17880 60 6008 44 12940 97 18154 71 13 9313 13031 15670 18234 20705 6195 9473 84 15718 42 22 96 9539 13110 95 18344 26 6216 62 62 99 51 56 61 9612 13215 15909 18498 20869 6310 9802 76 28 18522 20910 35 34 13337 81 18641 94 52 62 44 16028 68 98 642310133 Wmm OF BAAT A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA VetepheoH lo li Iteurs van Atnslerdaiii Slottrs 80V 97 JAN I Vrkrs SZOTIIAND Oart Nad W 3 8 80V dilo dUo dltc 3 9 u diio dito dito 3 96V lloxaiB Obl Qandl 1881 93 4 TAULlaaobrgTug 1889 81 5 911 OoaTin Obl m papier 1888 8 88Vi 81 dito in iUfarl888 M i PoamaAl Obl met ooupon 8 dito ticket 8 84 67 86 104y 80 0 i 876 41 194 981 101 1901 HeiLAlin Obl Bumenl 1894 4 60 dito Qeooaa 1880 4 98 ii dito bij Botba 1889 4 971 dito bjj Uop 188 0 4 7Vi dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 iPAXn Ferpel loliuld 1881 4 Fuuni OeprCooT leen 1890 4 Gac leaning aerie D 1 Oacleanin BaneO eiuAriRp T oblg 1891 5 UliloO Ub it Soh 18 0 8 l fBloaLA Obl oulmp 1881 4 VvaTlADAH Obbgatien 1895 8 KoTTHliAH Steil leen 1894 3 ID N Afr Handel aand AreQdsb Tab Mli Oertific AtBn BeliMaatsobappg dito j Am tiypotheekb paudbr 4 üult ftly der Voratenl aand i a Or Hypolheekb pandbr 4Vi KederlaDaifhe batik nnnd j Ned Uandalmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Hott Hf potlieekb pandbr 4 i Utr H potbeelib dito 4V iJoBTBHa Oüflt Uong bank aand ItüaL Hypotheekbank paodb 6 UaaiKA Eqnt hy poth pandb 4 818 Maxw L Q Pr Lion oert 6 6s ii IlD Holl IJ Spoor w Mij aand 106 Mg tot Elpl V Bt Bpw aand i 119 Med Ibd Spoorweg m aand Ned Zuid Air Spm aand 8 I dilo dito lito 18 1 duo 41 ItiLllSpoorwl 1887 8 A Bobl a 66 Zuidlul Sp mg A H obl 8 5 PoLK Waraokau Weenen aand 104 Eloal Ir Hoaa 3pir Mii l obl 4 fialtiaebe Hito aarid j 36 10 Faalowa dito aand 6 j lwang l ombr dito aand 6 981 Kur i 01i Azow Sp kap ob l 100 dilo dilo oblig Aiuanbt 0 ni fao Sp lli obl 6 I ühic t Nortb W pr ü r aan I 816 dito dilo Win 91 Poter obl 7 140 DeuTor tt Bio Qr Spm eert y a 40i u Illinoia Oentral obl ia goud 4 1091 Louiai h Na hailli Oor aaml 107 1 Eelico N Spw M Ie hyp a 6 105 j Miaa Kanaaa v 4pCt pref aand N Toik Ontaaio k Weat aan I Faun dto Ohio oblig 8 gon Calif Ie byp ü goud 8t PaiU Vino fc llanit obl In Pao Hoof lijn oblig 8 dito dilo liiuo Col lo hyp 0 5 6 Canada Can South Ohert r aanl 84 Tik C Rail k Na Ic b d o O 9 Auiiterd Omnibua Mij aand I K K Ooat B Cr 1880 3 108 SpAa Stad Madrid 3 1888 41 Nin Var Bar AtH Snoei oert ïantels Japonstoffen PELTERIJEN in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Prijzen zeer concureerend D SAMSOM PosterUen en Telegrapmi Postkantoor Frederiksoord 8sto klasse Jaarwedde f 1200 en vrije woningvyf isioensgrondslag f 1400 Borgtocht niet worden opgegeven Sollicitaties in te zenden vóór 15 Benoemd 16 Jan tot brievengaarder te Viel Steenbeek 16 Febr tot directeur van het poet en telegraafkantoor te Hoogeveen N Mulder thans in gelijke betrekking te de Lemmer tot directeur van het postkantoor te Middelburg F Keg Czn thans in gelijke betrekking te Ooes Bevorderd 16 Jan tot eommies der posterijen 1ste klasse de cosmies der posterijen 2de klasse II Zudee te Amsterdam tot commies d r pottw JMihUaw d sommiei der posterijen 3ds klasse 8 Oaandersei Rotterdam b jpo8t on telegraafkantoor gKmiskade tot commies der postergeu 3de klasse de commies der posterijen 3de klasse J E Wins te s 9ravenhage Verplaatst 1 Febr de commies der posterijen 1ste klasse W J F Kroof van het spoorwegpostkantoor No 1 te Utrecht naar Rotterdam de surnumerair der posterijen en telegraphic J C Viersma van Vlissingen postkantoor naar Zierikzee do telegraflst D Pronker van Leenwarden naar Leiden j de klerken der posterijen en telagraphic 1ste klasse J H van Erckelens van Harderwijk naar Waalwjjk en 6 A M Button van Helmond naar Venlo de klerken der postergen en telegraphic 2dQ klasse D Rotgans van iennep naar Eindhoven W Schouten van Leiden telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor K Molenaar van Rotterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegraafkantoor A Wnlrave van Rotterditm telegraafkantoor naar Maastricht telegraafkantoor en A Reimeringer vav Waalwgk naar Harderwijk de telephonisten W H Duval van Amsterdam naar sHertogonbosch en 0 H Coltof van sHertogenbosch naar Amsterdam 1 Maart De commies der posterijen 2de klasse J J C de la S iblonière van Eelde van Nijmegen naar Maastricht de telegraSst O Wi ffels van Eindhoven naar Bokstol de klerk der postorjjeo en telegrapkie 1ste klasse P van der Menlen van Rozendaal telegraafkantoor naar Baarn de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse J Niks van Emmen naat Leeuwarden C A J Zentgraaff vtii Baarn naar Rozendaal telegraafkantoor en E M Bernsen van Raamsdonk naar Eindhoven telegraafkantoor 1 Mei De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse H D Knook van Valk a I waard naar Bussum Werkzaam gesteld voor 4 maandei 16 Jan bij het Hoofdbestuur de klerk d é posterijen en telegraphie 2de klasse H öeitenbeek te Amsterdam telegraafkan toor Belast met het beheer voor eenjaar 1 Maart van het bflpost en telegraafkantoor Wijk te Maastricht de commiea der postergen 2de klasse J J C de U Sablonière van Eelde Een jaar verlof verleend te rekenen van 31 December 1901 aan de vrouwelijke surnumerair der posteryen en telegraphie S A A de Oraafl te Botterdam telegraafkantoor I I V VER8CHEIDENHEID Merkwaardig natnnrverschijnsel Do zee heeft een deel van de Portugeesche stad Lagos zoodanig ondermijnd dat een gedeelte van een openbaar plein is weggezakt waardoor een scheur van 70 cM breedte en 8 M diepte is ontstaan Terwijl twee heeren Zaterdagnacht in een bosch naby Epernay aan het jagen waren op een everzwijn klonk plotseling een schot Eén der heeren stortte dood neer de andere werd ernstig aan den arm gewond De vermoedelijke dader een strooper is gearresteerd doch ontkent den moord te hebben gepleegd Veemarkt te Rotterdam DÏDadag 38 Januari 1903 Vette Oasen en ICoeien goeden aanvoer pfijzeD waren voor ie kwahteit 34 je kwal 31 3e kwaliteit 27V1 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Va irkoeïen goed aangevoerd Vette Kalveren reda aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 38 3de kwaliteit 35 cent per hall KI Sttieren redelijk aangevoerd Handel in vet vee mager vee en stieren prijshoudend Vette Kalveren duur Qraoti flacoa F 1haivt eilenl ÏSBCX Burgerlijke Btand GEBOREN 25 Jan Allda Hendrik ouders J van der Heiden en M J Snel 26 Adriana Theodora ouders i A F J Beaumont en C van Vliet WilbelmuB Martinus Anlonins ouders A Dekker en A Wessels 28 Aart onders N van Klaveren en L M Dekker OVERLEDEN 25 Jan A C Spit boUvr van M de Vletter 60 j J Burger 16 j