Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1902

vordering der beschermende reebten om een einde te maken aan den onhondbaron toestand betoogende dat hg het tot dusver gevolgde vrghandehtelsel tal van vakken als m ellabrieken suikerfabrieken looterjjen landbouw enz te gronde gaan Beschermende r htcn zullen z i ook den koophandel bevorderen Spreker wenschte ook het in belang van den werkman heffing van invoerrecbton op artikelen dii hier te lande even goedkoop en in voldoende m ite geproduceerd kunnen worden Hulp is dringend noodig Hq wenschte tydeiyk matig recht op saiker om den zondvloed van buitenlandache suiker tegen to gaan en ook tydelgke graanrechten bewerende dat de kreet dnur brood een slechte partijlem is De heer Rutgers van Rozenburg oordeelde dat de verandering hg de stembus een gevolg is van de eigen schuld der liberalen vooral van de toenadering van het vorig Kabinet tot radicalen en clericalen Voor de linkerzgde stond na zgns inziens geen reden tot stelselmatige oppositie maar evenmin moet dö rechterzgde de partypolitiek verdrgven bedenkende dat de toestand het gevolg is van oorzaken van tgdclgken aard In de samenstelling van het Kabinet zelf ligt reden tot gernslheid Voorts ging spr hot werkplan van het Ministerie na hoopte hg de afdoening van de regeling der administratieve rechtspraak tegengaan van lotergen vooral op het platteland en oordeelde de defensie in zeer goede handen en bestreed de fiscale tariefsverhooging beschouwende de afschaffing van den vaccinedwang in verband met de vrgmnking van het onderwys als een nationale rarap Hg hoopte dat het eigen gezond verstand en de katholieke ministers van het kabinet van dien maatregel zal terughouden De heer Reekers beschouwde het optroden van de bristelgke regeering niet alleen gerechtvttordigd als resultaat van de verkiezingen maar tevens als eisch des tgds Do heer Hovy bepleitte bespoediging van do vrgraaking van het onderwys Hg leverde e n boloog over de groote belangen die aan de drooglegging der Zniderzee zgn verbonden en huldigde den raoed der vorige regoeringom een voorstel daartoe te doen Spreker hoopte dat hetloopende onderzoekzoo leiden tot de tot stand hrenging va itgrootsch i werk w De hoer Regout wilde het systeem pn heffing van invoerrechten naar de watrde vervangen door specifieke rechten De heer Van Weideren Rengers vond in de conciliante houding van de regeering eenreden van geruststelling maar waarschuwde togen gezagsuitbreiding in Indië moqr bepaaldeiyk op Nieuw Guinea De heer Van Nierop bestreed op dr Kuypers gezag de sombere voorstelling van den hoer Van den Biesen betrekkelgk den economiachen toestand des lands en verklaarde zich tegen protectie t Zelfde deed de heer Van Heeck die wees op den grooten vooruitgang van de Twentsche növerheid onder t stelsel van vrgheid en ook de heer Breebaart die wees op den vooruitgang van de landbouw De heer Alborda verdedigde de openbare school als school voor allen tegen de qnaliflcatio onbruikbaarb d van don heer Hovy Hy wil voor alles bevordering van het belang AaogevaageD 1 October TUd vaa Ureenulch ♦ jJl ló H t i IMU tl lu b r ku M gnkuri v to 10 18 10 41 lljil lO BJ 11 18 H 18U n n u M i 11 10 f Lil 10 4 L ILM l 11 ll 10 00 lO l 10 11 11 11 17 II 7 17 tl ♦ 1 OUD i i HSTdOlH m ra ali I 8 11 8 1 1 II 10 10 10 1111 0 1 10 l l 8 11 07 4SI 8 161 48 l ll lO il 10 10 11 01 AmXM 8 01 8 18 t tl 10 10 11 04 11 48 11 17 I I7 Ui 411 l t i SO S 4S I 44 SS 10 1 1 01 li ÏAmiUG I H Il 8 1011 U i 1 01 U 1 1 I i 4 l7 il i 4i 01 a ttlO 0 1L18 1I 14 lUln 1 11 8 01 7 01 7 11 7 15 il H OS K ll 10 11 11 18 11 11 ll eo LS i 40 1 17 4 01 4 11 4 87 I H II 7 01 41 7 SI 18 4n ICMl Voorborg 1 11 j IMt l 8 4 48 U M 4 toetMm ïeg I M 1 50 1 43 10 01 l h Mo 8 08 P 11 45 J al 5 1 1 1 10 14 Smd 14 I 7 I7 4I OS OS 8 10 10 11 10 14 i U ü ll m lJ S 09 S lt l H l U 11 l 4 T Oi 7 81 O 8 8 45 Ml IMS k Ul Éntnl orln llvamitalnim Urn U la kim itn talaln I BeUn w Uljrt U U m laprlamtlnga 11 00 11 11 1 11 8 11 4 81 1 41 1 00 1 18 I M 1 40 l t 1 07 U 1 01 1 08 Mi 1 04 1 14 1 35 III 1 41 M 3 1 4 i 4 41 4 81 1 41 1 5 7 00 M 8 4 l 7 1 8 1 38 tM 11 7 14 7 41 M 8 ln 07 1141 HU II fl 10 14 10 19 ILll II 4 L47 m t 0 l t 7 15 I IO 14 11 Ml 1 1111 1 11 11 1 11 4 10 l lt 4 4 lOS 11 7 0 8 10 M kMW i S4 47 7 10 8 ll 8 4M lil 4111 10 11 41 l N II 1 15 1 4 1 0 11 7 11 8 11 1 1 l d J O t 7 11 l U 11 1 l lO 1 111 11 Ll 1 4 8 11 4 114 14 l 7 I 7 14 1 0 1 11 11 11 l 10 14 W 4 Jl 11 01 I IS U i7 1 35 Ml ImÏ III i n Commentry die dertionbonderd man aan t werk heelt bcelt besloten voorloopig één dag per week allen mgnarbeil te staken in verband met de overprodnclie t Is er in de eerste zitting van dengemeenteraad van Konbaix na verkiezingen lawaaiig toegegaan De nienwgeko len republikeinsclic bnrgcmeester Mottehield een kalmi orende redevoering dochde collectivistischc Haillenl die met slechtszes stemmen op zgn persoon de nederlaagleed beantwoordde die verstandige woorden met hatelijke uitvallen on onheschaamdbeden als te doen gebruikelijk by de heitrenals ze t lootje leggen i Het plan bestaat in hel Palais Eoyalgeleidelgkweg alle ministeries te vestigen naargelang de huurceclen afloopon In de Kamer is Maandag de beraadslaging begonnen over den kanaal aanleg ende rivierverbetering tot een totaal van 611 millioen naar de n geering wil envan663tmillioen naar de commissie wil Als protest tegen het militarisme willen een aantal lotelingen van Nanlna in hetdepartement Ain niet gaan deelnemen aande loting De mijnwerkers van het lioire gebied handhaven hnn eisch tot vorleening van een pensioen van 750 fr per jaar aKOOT BRlTTiSmF Koning Edward die uiterst bezorgd is voor zijn kostbaar stoflelijk omhulsel heelt zich fluks laten inenten in verband met do pokkenepidemie en hy heelt zjjn naaste omgeving bevolen dit koninklijke en in elk geval verstandige voorbeeld to volgen Het heet nu dat de koning don vyltienden Maart to Cannes zal aankomen nadat hy met de koningin te Darmouth een week v6 ir dien het pantsorschip tJucon zal hebhen zien nftoopen Voor den optochtdag en den dag der kroning zyn er te Londen 45 000 man troepen noodlg voor de militaire autoriteit oen laak van groote zorg BINNENLAND 8TAÏEN GENEUAAL KKIISTB HAMBR Zitting van Dinsdag 28 Januari Aangevangen de algeraecno beschouwingen over de Staatsbegrooting De hoor Gloichman vroeg duldeiyker niteenzotting in welken zin van hot Kabinet Christeiyko inaatregelon zyn to wachten daar hem de verklaringen der regeering teer weinig licht verschallon Do heer Van Volzon begroette met vertrouwen het optreden van het ministerie dat biyk geelt de geesteiyko en stolloiyko eischen van den Cbristeiyken grondslag van den Staat te wiUon bevredigen en lij verwachtte dat hot Kabinet door tarlelhcrziening beoogt meer evenredige belastingdruk en geen st l elmatige bevoorrechting van oenigon tak van volkswelvaart Rotterdmm Beun Rott rd m D P Rottsrdun M Otpalle Hl oirmkwk Hoordrwilit Souda iUw J l l 7 l l T tl 7 1 S ol t H l T 1I D O l Oondl ISoteiih Moero 8Mton erZeg Voorburg Haga tol ita itoU lwiwo F l W f a n 4 07 11 J 4I 8 1 1 10 tl 1 41 1 tiouda Oadiw Woerd UtrMkt 1 11 I M 48 t U M 7 H 80 l OI a ill De heer Van der Bioseu boploilto do be van t schoolkind met gelphejd voor alle scholen De heer Fransen van de Putte bepleitte het beginsel van onbeperkte verantwoordelijkheid van den ministerraad in verband raet de herziening van het reglement van orde Den 4n Februari worden in de residentie verwacht ten einde gednrende eenigen tgd de gasten te zgn van H M do Koningin en Prins Hendrik hertog Jan Albert van Mecklenburg Scliwenn met zgne echtgenoote prinses K lisaheth dochter van nu wglen groothertog Karel van Saksen Weimar Kisenach De vorstelgke verwanten zullen ten Koninklgken Paleizo intrek nemen Inmiddels zal Z K H Prins Hendrik hier uit Schwerin zyn teruggekeerd Gemengde Bericliten Er is gisteren te Zwolle een droevig ongeval voorgekomen Omstreeks half zes stond de steenhouwer L V de courant te lezen bg de brandende banglarap By het omslaan der courant kwam liy daarmede in aanraking met de banglarap met het ongelukkig gevolg dat het reservoir er uitviel en de brandende petroleum op twee kinderen een meisje van 5 jaren en een van 10 jaren terecht kwam waardoor de kleederen in brand geraakten zoomede het haar verschroeide De vader greep bet kleinste kind dat in den kinderstool zat en trachtte de brandende kleertjes tegen zgn lichaam en raet de handen te blusschon waardoor hg zelf ernstige brandwonden bekwam De moeder bluschte inmiddels met een paar dekens do brandende kleederen der kinderen De boido kinderen bekwamen hevigo brandwonden in het aangezicht aan armen en handen en zgn naar het Sophia ziekenhuia vervoerd Met den toestand der kinderen scheen het hedenochtend nog al te gaan Z Ct Men schrgft uit Haarlem aan de N R C Gisternacht heeft er een byzonder brutale inbraak plaats gehad by den horlogemaker P Westendorp in de Groote Houtstraat Tegen 4 uur werd de zoon wakker van het aanslaan van den hond doch daar deze dit wel eens meer doet als er katten in den tuin zgn ontgat hg dit zich totdat op eens do hond uit do keuken kwam vliegen en een dcnr openspringende de kamer binnenvloog De zoon opende toen de oogen en zag op den hoek van de kamerdeur een kerel zitten met een lucifer in de hand die hg dadeiyk uitdrukte De flinke jongen bedacht zich niet lang vloog het bed uit gooide de portes brisées open on maakto alarm door te roepen dat er inbrekers waren en vloog zelf op den kerel af die opstaande tot tweemaal een revolverschot op den zoon loste waarvan een kogel dezen rakelings langs het hoofd Daarop nam de kerel de vlucht door de keuken tuin over een muur de Pedzelaarstoeg in Hoewel achternagezet was hg niet te grgpen 1 rifi rWM II 4 10 U 1 01 lis 5 17 I 11 J 41 S M 5 4 l to io l l 4 10 4 ii S 1 7 10 7 M 5 7 18 7 S4 8 08 S 48 19 u 10 01 io 0 l u o 0 5 By onderzoek bleek dat hg was binnengekomen door een poort op de Ged Oude Gracht Daarna was hg gekomen ia den toin van de buren had daar een ladder ontvreemd en zoo bet dak bereikt van de woning van den heer Westendorp Dit had hg geheel moeten omloopen om een raam aan de voorzijde te bereiken dat bü met zeep had ingedrukt Op den zolder gekomen moest hg nu eerst langs de slaapkamer van mr De Geer die by den heer W inwoont toen langs die van de dochter des huizes n zoo ia hy gekomen op de slaapkamer van den heer W waar lucifers zgn ontstoken doch waar het gouden horloge dat voor de hand lag blijkbaar niet is gezien Vandaar is hg naar den winkel gegaan het geheele hnis door Er wordt niets vermist De zoon beschrgft den inbreker als een schraal kereltje met blonden snor en bleek gelaat hg had een zwarte pet op De politie die dadelgk gewaarschuwd werd doet natnurlgk gverig onderzoek Ten behoeve van den oud wachtmeester J Kossen van het Ie reg veldartiUerie die wegens lichaamsgebreken den dienst zonder pensioen moest verlaten is door de onderofficieren van het Nederlandsche leger f 809 92 byeengebracht en door den Nederlandschen Bond van ond onderofflcieren f 64 60 waarvoor Kossen zal verpleegd worden in het Sanatorium roor longiyders te Dnvos In Zitrich heeft een man Zaterdagmiddag eerst zyn vrouw die dezer dagen een kind verwachtte den bals afgesneden vervolgens zgn tweejarig dochtertje en elndelgk met hetzelfde mes getracht zichzelf te doodeu De politie vond hem echter nog bg bewustzgn bg de lijken Hg vertelde dat bg in overleg met zgn vrouw de moorden gepleegd heeft omdat er altgd ruzie was De toestand van den man is hopeloos In een stadje in Wurteraberg ging midden onder de preek van den dominee het electrische licht uit Het nieuwe licht was een nieuwigheid voor het kerkje en met dit onverwacht verschgnsel wist men geen raad Dus werd besloten den ingenieur die den aanleg had uitgevoerd zoo spoedig mogelgk te ontbieden en per telcphoon kwam het antwoord dat de electriciteitsman dadelgk op weg was gegaan In de donkere kerk kon men intusschen de psalmen niet meer lezen en de voorzanger zong daarom by het licht van een kaarsje den psalm die van dezen toepasselyken inhoud was Er wird nnn bald erschatnen In seiner Herrlichkeit ünd cuer Leid und Weinen Verwandein dann in Freud Rr ist s der helfen kann Macht euro Lampen f irtig Und aeid stets ein gewllrtig Er ist schon auf der Babnl STADSNIEUWS GOUDA 29 Januari 1902 kapeW n n s J ♦ a 14 9 I 10 01 f V T OJ 7 8 10 ♦ ♦ 1 0 1 01 ii n j is U 10 01 lit 10 17 a E i 1 4 l 41 l l 10 14 De Weleerw heer J P M Busch laan te s Gravenhage is door Z D H den Biwehop van Haarlem belast met da voorbereidende werkzaamheden tot de oprichting van een nieuwe parochie in de Watergraafsmeer Te BiBtbDiien hoopt op 23 Febr e k de eand tot 4e H Dienst G H Beekenkamp van Utrecht lijne intree te doen in de Ned Herv kerk na des voorm te zijn bevestigd door Dr J D de Lind van Wgngaarden pred te Utrecht Dgkgraaf en hoogheemraden van Schieland hebben gister in het Gemeenelandshuis te Rotterdam ook namens burgemeester en wethouders dier gemeente aanbesteed het maken van een ebsluis in de Delftschevaart aldaar De volgende biljetten kwamen in P van den Berg te Bergschenhoek f 29 600 J Schoonboom te Voorburg f32 482 A van der Straaten f 34 417 H Verheul i 35 239 U Keg f 35 750 allen te Rotterdam C Boelbonwer Szn Giesendam I 35 800 H Wienhoven s Gravenhage f 37 340 J H Nieuwenhuizen f 37 365 J de Winter 1 38 150 67 beiden te Rotterdam J J Dugm 1 38 330 W A Verbmggen f 38 600 J H de WUdB f 38 600 allen alhier K Beversluis f 38 700 R B van den Berg l 38 705 beiden te Nieuw Begerland j W Visser Znidllegerland f 38 950 H A Vosse Amsterdam f 39 200 W Bokhoven alhier i 39 000 en C A Zanini te Rotterdam t 43 111 Gister is in den Haag eeue vergadering gehouden tot stichting van eene afdeeling van den Algen eenen Tuinlieden en Bloemistenbond De vergadering werd geleid door den Bondspresident den beer Goedt van Boskoop die den bedroevenden toestand van de ondergeschikten in bet tuinhouwvak schetste De heer Smelt Schiedam sprak over de noodzakelgkheid van organisatie evenals de hoeren Veth Zaandam en Goris Amsterdam Nadat gelegenheid was gegeven zich als lid op te geven meldden zich 25 leden aan zoodat door deze toetreding de afdeeling te aGravenhage als gevestigd kan worden beschouwd Daarna werd de jaarvergadering van den Bond gehouden Tot len secretaris werd gekozen de heer Smelt Schiedam tot len penningmeester de heer Gaillard Leiden tot commissarissen de hoeren Nauta Zaandam Goedt Boskoop n Spaargaren Aalsmeer Verschillende vraagpunten werden behandeld O a werd besloten voorloopig een atwachtende houding aan te nemen in zake medewerking van den Bond met die vereenigingen die een bespoediging der Staatspensioneering van werklieden willen trachten te bevorderen Voorts werd besloten voorloopig nog geen tappen te doen tot verkryging van een eigen orgaan De vereeniging telt nu 12 afdeelingen met circa 500 leden WiDDiMiTimt De rede van Ds Rudolph Bit Leiden werd door een zeer talrgke menigte belangstellenden aangehoord Het on derwerp Kapitalisme en Socialisme was natnurlgk leer actueel maar veel nieuwe gezichtspunten werden ons ondanks den scboonen vorm waarin de spreker zyn gedachten kleedde niet gegeven In debat kwamen de heeren Hermans uit Rotterdam en Kersbergen uit Boskoop De heer Rudolph was van meening dat door die heeren wel veel woorden waren gebruikt maar krachtige bewgzen niet werden aangevoerd om het socialisme te Rechtvaardigen Stolwhjc Op het ingekomen verzoek van de Commissie tot wering van schoolverzuim om een toelage te mogen ontvangen uit de gemeentekas heelt de raad dezer gemeente besloten lo aan den secretaris eene toelage te verkenen van f 20 en 2o aan de overige leden gezamenlgk f 15 als presentiegelden te verdeelen in evenredigheid van het aantal bezochte vergaderingen Kmüwijk In de j l gebonden bestannvergadering van de afdeeling Reenwgk en ODstreken der Znid Hollandsche vereeniging het Groene Kmis werd door den voorzitter den heer J A Schrender arts alhier verslag uitgebracht van de verrichte werkzaamheden der afdeeling meer speciaal over het in gebruik gei en der verpldfeings artikelen en werden volgens art 8 van t reglement herkozen tot leden van de commissie van toezicht en beheer de heeren J A Schrender A Lammen en E 3 Mignon Ramongcfecht Gouda Zitting van den 29 Jannari 1902 Jachtwet Tb H te Reenwyk 2 maal 0 60 nbi 2 maal 1 d met verbeurd verklaring Tin de in bealag genomen gebbe J de Ka a i i T I IHinNitwk i d UmI fi H eB J a trNS iw tt k erk d lJiMi I lij ad a d a No 2 15 rabs snbs 3 d met verbenrd verklaring en bevel tot vernieling van de in beslag genonomen wildstrikken P v d K te Moordrecht 1 10 subs 6 d verbeurd verklaring en bevel tot uitlevering van het geweer of te beulen t 3 snbs 2 d IJkwet A V d B te Gouda i 0 50 snbs 1 d A F R te Gouda f 0 50 subi 1 d J L B te Gonda f 0 50 subs ld IJ V te Bleiswgk 6 maal f 0 50 subs 6 maal 1 d j M J O te Gouda 7 m f 0 50subs 7 m 1 d J v G te Gouda 2 m i 3 subs 2 m 3 d en 5 m f 0 60 snbs 5 m 1 d F C te Gouda 13 snbs 3 d M B te Gonda 3 subs 3 d met verbeurd verklaring van alle in beslig genomen maten en gewichten Wapenwet L v R te Reenwgk f 1 snbs 2 d met verbenrd verklaring van het inbeslag genomen geweer Overt van het Begl op de Wegen en Voetpaden in Zuid Holland T B te Waddinxveen f 0 50 subs 1 d Overtr van het Regl van Politie voor de Gouwe C ten H te Krimpen a d IJssel en P C L te Bolnes No 1 f 10 en f 5 subs 6 d maal 2 d en No 2 f 10 snbs 5 d C O te Krimpen a d Lek l 10 snbs 5 d met ontslag van rechtsvolging van het meerder ten laste gelegde en J V d G te Rotterdam ontslag van rechtsvervolging wegens alle bem ten laste gelegde feiten Overtr Pol Verordening Gonda B O te Gouda f 1 snbs ld J v d K te Gouda 1 2 subs 2 d A v D C Z R V d P allen te Gouda ieder f 1 subs 2 d Verordening op de Brandweer te Reeuwgk f 2 subc 1 d In dronkeoschop de orde verstoren C S te Waddingxveen f 3 subs 3 d Als winkelhoudend opkooper in zgn doorloopend regibter geene nanteekening honden van alle door hem gekochte goederen L v d H te Gouda f 10 snbs 5 d Openbare dronkenschap L B te Ammerstol f 1 subs 2 d J v V te Stolwykersluis f 1 subs 2 d D B te Gondo f 1 snbs 2 d K O te Zevenhuizen f 1 subs 2 d Idem bg Ie herhaling Th C B te Rotterdam f 2 Bubs 2 d Rechtsgaken Gister deed de rechtbank te Rotterdam uitspraak in zake den eisch ingesteld wegens het afgraven van de binnenrol van do Kleikade te Gouda by gelegenheid van de demping van de Breovaart waardoor dos eischers recht op het grasgewas van die binnenrol was aangetast De rechtbank was van oordeel dat hoewel het recht van genot van het grasgewas een zakelgk recht was het in casu niet beschouwd mocht worden als een erfdienstbaarheid maar als oen zakeiyk recht eigener naam op te maken uit titel of uit feitelijke uitoefening De overeenkomst van 1805 achtte de rechtbank van geen belang daar de copie meer deed denken aan de toekenning van een persooniyke bevoegdheid dan aan een zakelgk recht Het zakelgk recht van genot van het grasgewas was echter door verjaring verkregen weshalve eischer wel ontvankelgk was in zgn vordering uit onrechtmatige daad hg was gestoord in de uitoefening van zyn zakelgk recht Alvorens echter den omvang van de schade te koenen bepalen en te kunnen nagaan wat feitelgk is afgegraven beval de rechtbank ene gerechtelijke plaatsopneming Den 3 November kwam D A N 31 jaar stoker te Gouda ten huizo van C de Jong aldaar Over geldaangelegenheden ontstond toen ruzie met dit gevolg dat beklaagde een steenen koffiepot opnam en deze stuk sloeg op het hoofd van de Jong die daardoor verwond werd en gednrende 7 dagen onder geneeskundige behandeling is geweest Beklaagde erkende geslagen te hebben doch gaf op dit gedaan te hebben omdat de Jong en zgn vrouw hem te Igf gingen en hem in bet aangezicht krabden welke krabbels op het politiebureau zyn waargenomen Een derde getuige die bg het gebeurde was tegenwoordig geweest verklaarde dat de Jong en zgn vrouw niets gedaan hebben Geëischt werd 1 dagen gevangenisstrai In den nacht van 21 op 83 November wal er te Gonda verklaart de Bl jarige sjouwer J A een vecbtpartg aan de hand Hö achtte lich geroepen hulp te bieden maar by i n geweten wist by niet dat htj het horloge zon hebben afgerukt In de instructie had beklaagde verklaard dat hü het bg ongeluk had afgerukt dit het op den grond was gevallen en dat Hofman bat in een stal had gegooid Non hy legde zich dan nu maar bjj die verklaring neer en bekende verder dat hij met genoemden H in das stal wai gaan tapen waar het horloge ook sliep en dat zy zich den volgenden morgen over het uurwerk ontierui hadden en er zelfs met een lucifer naar locbten zooveel b l a iteldra i in hM lOmtB klakj Maar nu deed beklaagde niet zooals het een eerlgk mensch past Die zon het by ongemk afgerukte horloge aan den eigenaar terugbezorgd hebben doch dit deed A niet Hy verpatste het en gaf zooals hy verklaarde twee kwartjes aan dien eeuwigen H en zette de rest alweer met dien H in borrels om De getuige wien het horloge by ongeluk was afgerukt de dekknecht J S de Vink gaf een geheel andere lezing van het geval Hg was dien avond met de beide heeren uitgeweest had over een meisje met een ander oenige quaestie gehad maar met den beklaagde en diens vriend taeelemaal niet Na de dranktempeltjes in den Vogelenzang bezocht te hebben gingen die heeren een zuurtje prikken en daarna zon de dekknecht naar boord gaan Maar de anderen wilden hem graag in den bewnsten stal hebben Daar wonen ze een dutje pakken De Vink had echter geen zin en wou liever naar boord Zo zgn toen nog wat gaan dwalen en zoo ongeveer 12 nnr kwam hg tot de ontdekking dat zgn horloge er tusschenuit was Deze getuige was niet erg dronken zooals hy zei Op sommigp punten wist hg nog goed wat hg deed Het O M requireerde voor den beklaagde die niet minder dan acht vonnissen achter zich heeft negen maanden gevangenisstraf De verdediger mr A Kist achtte den verkoop wel maar de opzettelgko ontvreemding niet bewezen Do geheele geschiedenis van dien avond ligt in t duister zegt pleiter en hg concludeert tot vrgspraak voor zyn cliSnt En de beklaagde vroeg een lichtere straf J S 20 jaar werkman te Benschop wegens mishandeling met bloedende verwonding tot vgf maanden gevangenisstraf Niet aonwezig was D V 19 jaar varensgezel te Capelle a d IJsel Zonder eenige aanleiding bleek hy op 21 October oen groot en oen klein hek dio toebehoorden aan G Klapwi k en stonden voor diens woning te Zevenhuizen te hebben beschadigd door daartegen te trappen en daarop te slaan K die hom te dier zake aan den veldwachter had aangewezen kroeg daarop oen atouip tegen de borst Een en ander schoon toegeschreven te moeten worden uan de diCn dag pliinis gehad hebbende loting waardoor de lotelingen in opgewonden toestand verkeerden Eisch f 3 boete subs 3 dagen hechtenis l itsptaak over 8 diigoii 368 Staats loterij 5e Klasse Trokking van Woensdag 29 Jan No 20001 f 1500 5888 en 18110 ieder f 1000 6150 11237 16010 17909 en 18624 ieder f 400 No 1675 10965 11170 13533 16559 en 19001 ieder f 200 No 48 6728 10971 11306 11403 12116 14102 17927 18508 18841 en 20603 ieder 1100 Pryzen van f 70 216 8207 6611 9909 12827 15571 18046 415 3681 99 22 60 16638 18258 21 3626 6902 10026 12968 99 80 501 3736 24 10192 71 16768 18323 2 78 54 10345 76 15816 49 79 3805 7028 52 13080 42 18427 648 47 29 10408 13127 94 89 745 3956 7219 19 96 15954 18593 87 87 69 75 97 16115 18666 812 4705 7338 105U 13317 78 18729 1045 30 58 10617 29 16222 36 81 4361 7575 10846 13630 26 82 89 62 7741 75 39 50 18824 1123 4467 86 92 66 16560 18998 29 4646 7937 10902 69 82 19073 1212 85 85 59 13702 16754 19242 16 4851 8199 98 62 16816 50 1392 4932 8236 11175 13815 17013 19488 1410 37 88 11203 75 17109 19548 1662 39 8344 11327 18904 56 19723 1763 5002 49 32 38 17281 29 6l03 77 46 99 17869 67 5277 8443 11647 14066 17426 19802 2024 6409 50 11619 14100 49 19909 96 76 8608 11702 12 97 41 2262 5567 67 22 30 17566 20062 69 5696 8666 11866 14263 99 20142 2463 5714 8938 11985 14334 17607 20228 77 52 96 12080 14634 11 20380 80 6963 9007 12199 14947 17723 20410 2601 93 39 12390 97 34 82 3700 6009 9125 12468 15051 17855 20624 13 43 9264 81 15174 17923 68 71 6218 9357 12566 15397 33 20764 2856 66 82 94 99 61 20888 2909 6371 9768 12621 15468 98 20909 3012 6446 9851 61 16639 6e Klasse 10e Lyst No 15475 m 1 15476 en 18234 m z 16234 1 70 Qiltl lHèialer bewiarl de taik voor bedwft WERKVERSCHAFFING Tot op heden zgn de volgende werklooze vaklieden werkzaam in de werkverschaffing Stukadoors 2 machinist 1 schilder 1 opperlieden 5 sigarenmaker 1 timmerman 1 meubelmaker 1 touwslager 1 tuinders 3 koetsier 1 grondwerker 3 kaasknecht 1 hleekersknecht 1 Aan heeren werkgevers wordt tevens kennis gegeven dat het werklieden register van s morgens 8 uur tot 6 uur s avonds in de werkplaats Spierings Kattensingol ter inzage ligt De Secretaria W ROEPERS Alleeo verkrligbaar bU A van OS de alom gunstig bekende echte Deenscho GLACÉ DAMESen HEEREN HAI7DSCH0ENEIT Kleiweg E 73a GOUDA TeleplMOu 1 It U Mirs van 88 JAN Amslerilittii Vrkrs ülatkra 8l 91 9i NIDH1 1ND Crt Ned W 8 IVi MV dito di o dltc 8 99 911 8 V IV 14 OU V 7V dilo dito dito 8 Holloj Übl Ooudl l881 g8 4 iTALlK lnsohr TiDg 1801 81 I OoiTlKa Obl in papier 1818 i l l dilo iu iilver 18118 i PoBTUOAL Obl mot coupon 8 duo tioksl 8 nmuHD Obl Biiiniml 1894 4 dito Oeeoni 1110 4 duo bij aotbl 1889 4 dito bij Hop 1819 90 4 d to in goud iMn 1888 dilo dilo dito 1884 i Upixjs Perpel ichuld 1181 4 87 TuilllJ Gapr Oanr iMn 1190 481 G lueningMtieD 1 li GaclMnia HiriaO I ZoiiiAraSp r obig ll9i t i 104 HiiToo Ub it 8eh 1190 i Vwuuiu Obl ooliep llll 4 80 AviTlaiiAM OfaUgitian 1811 8 I 90 BoTTlBom Sled ItOil 1894 8 8 1 NiD N AFr Hindolir und Amndib rab Mg CeniiioiUin 878 DeliMulHhappij dito 411 Am Hypolhwkb pandhr ull Mij clerVoritenl aand I Or U Mlli kb pandbr 4 Nwlerla odicho bank aand i 194 Nod HandalmaaUoii dilo N W k Pao Hyp b pandbr 1 981 Roti Hyjiolliwikb panribr 4 Ulr Hypolbeekb dilo 4 t lOI i Oonasi ÖiatHoog bank aand IIO Bu L Kypotbflakbauk paadb i Ahibika Equt hy potli pandb 4 Maiw h O Pr Lion nrt 8 ii KiD Hall IJ apoor w Hij aand 101 Hij tol Kipl 81 Spv aand lit Nad Ii d Spoorweg m aand IllV Nad Zuid Afl Bpm aand I dito dito dito 1191 dilo 4 i l iTiuiapoorirl 1887 89A Eobl 8 Zuid Ital Spwmg A H obl I 19 Pol WirMhan Weanen aand 1041 Knal Or Ruu 8plr My l obl 4 Balliaaka dito aand Pailowa dito aand I l ang Ilombr dito aand i IIV Kttnk Ch AKiir 8p kap ob 4 lOÓ dilo dilo oUiK 4 9 AHiaiEA Üonl Pao SpMij obl I Cbio kNortb Wpr U T aant Ill dilo dito Win 81 Polar obl 7 140 Oeaiar k Rio Or Spm oart T a 40 ii imaob Caniral obl in goud 4 101 litalat fc Naahvilll Oor aand 107 Unica N Spw M la hyp a 105 UiM Kama f 4 pCt praf aaud N TolkOnlaa oliWeot aanl Fonn dIo Ohio obbg 8 nr gOB Oalir Ie bvp in goud 104 81 Paul Kina k ManiL obl Un Fao HoofliJQ obllg dito dito Una Ooi la hyp 01 9 OamUA Can 8oulh 0haTt r aanJ 4 Tm O Rallw fc Na lo b d e O 19 Amalard Omuibui Mij aaod Hollotd Tr niwa Maat aand NlD Blad Am terdam aand I 1 101 Blad Ro torilam aand I 10 7 BlLotl Stad Aniwerpan 1117 1 10l Stad Bruaul 1888 108 HoKo ThaiM Ragullr Qgaalaoh 4 1 ii Ooaviaa 8laalaTaani 1810 I 1I71 K K Ooal B Or 1880 1 101 Span Blad Madrid 8 ll l 411 NlD Tm Bat Aib Spool aart I Mantels Japonstoffen PELTERIJEIT in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de beste soorten Pi yzen zeer concureerend U $ AM80M