Goudsche Courant, donderdag 30 januari 1902

Gceii Kinkhoest Cieen Influenza H 7i2 Vrijdag 31 Januari lOOS 40s e Jaargang fiOlDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken releron o St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeling van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels I A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentiën tot 1 urn de midd blilT op het gelaat Ti den matroos hem daarvan ADVEETENTIÜIf in alle Couranten worden aangepomen door het dvcrleiitl Biireaii van A BHI KMAI ZOOI AIIVEIITKINTIKN Kr bieden zicli aan drie gebroeders liefst b i een patroon on ooic lie 8t bjl een Oraanbandelaar goed met paard en wagen om liannende gaan Br onder No 2512 Bnrenn van dit blad Tc huur gevraagd Ëen liet Piikliuis Hebt in t midden der stad Brieven Jranco letter U Barean dezer courant SAMSÜIIIOSE bienpt het gansche zenuwgestel tot rust Keeda hcrhaaldoluk ontvingen wy getnigeniasen van personen die ons verklaarden dat y door voortdurend ingei pannen bezigheden steeds hootdpyn badden en tengevolge daarvan aan slapeloosheid leden Ook Mejuffrouw Top was voor het gebruik derSanguinuso in zoo n toestand Nu schryft zy ons Terwyi ik vroeger gedurig hevige hootdpyn had en aan duizeligheid leed voel ik my nu na de Vinktitraai O liotterdam Mej top Prys por 11 1 60 6 fi 8 12 ü f 15 Te öooBA bfl WOLVF en Co Westhaven en MIEBIKS k Kleiweg yerUsche V ereeiiigina l AVICIJLTllU ICe Infcrnutionalo TENTOONSTELLING VAN Hoeudcrs Duiven i uwen l uiutnlcn m OP 31 Jan 1 en 2 Febr 1902 ter herdenking van het 1S Jtrty bentiiati der Vereenlglng In bel Algemceu Verkoiiplokaal TK HOTTlUiDAM Mntr eei OpVrgdagHl Jan van 10 5 uurn ni tO fS Zaterdag 1 Febr 10 5 n m 0 40 6 9 Bav 0 f Zoudag 2 10 6 n m O t IF Do beesten worden gevoerd door de zorg der flrma JUNGEBIUS HoUandsche iiii mi AM Drinkt uitsluitend Per 6 ons Slof 011 grove Thee 45 55 cl OiilbIJl I iron05 Nainlddaii 75 ExtraflneCh CongollieelüO Alleen verkrögbaar bg P II J v n WANKüM Oosthavon B 17 Keht Zeeuwscli rarwebrood f Oflit lU K G A SLEGÏ tlt i Hit beste omchaiJelykitt n f BUdtlcelykste poetimWdel voor Heem n vooral diimea en Kinderschoenwerk Ill j I Ie de Appreluur van C M MUMtr fc Ct iF B rllil Beuth Str 14 Men lette soed m op naam en fftbriekimerk Verkrrikev by HHren Wlahelleri in itheMwerk gtlenmiu 4tery a u 8Merul 0 vet t W Iu4 iiaiia Amhê S NIEUWE HAVEN 27 I ONlNKiUKE Om ISinkhocsl Influenza llorslen lioclaandoening binnen den koitst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borst lionigExtract N E L I A 1 T II C uit de Koninkiyke Stoomfabriek 1 E HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct b j Firma WOLPF Co Westhaven 198 Gouda D MIKBIES Kleiweg K loO ourfo E H V N MlLü Veerstal U 120 t Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK3K Nieuwirkerkad l hel A N tan ZESSK N 5r ioon7 iMn J Tk TüllKEN Bo i op B Y WUK Oudimiirr A 8CI1EEK llaailrecht P VV f EÜR OudtwaUr K vasdbb HEIJDEN te Jieeuwiik P v l HPi K MoercapeUe 1 o STAR Waddivusneen Wed HULST Waddmqneen M KOLKMAN Waddingmeen P A OK GKOOT Oudewater IJ D JONöH Oudewater J P KASÏKLEIN Pohbroekerdam D BIKKEU Ie Benschop Oi de g ioote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de werelflberoemde echte Rus8i sehe Yetza baard en baarbalsem dc groofe gouden incdallle loegcdccld De baard srocit op gladde gezichten en bil baar groell op de kale plaals op de booldeii De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet ünschadeluk Volkomen garantie Toor ternKbelaling vaB hjt geld indien hek niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Priis oor terkle I 3 Gulden Sterkte II 4 Galden 60 Cents Sterkte III werkt in i 3 weken 7 Gulden 50 TiutB Worilt overal in de wereld verionden met gebrnikHaauwijïing en bewjis vnn garantie in alle talen van Europa legen ooruilbetulmg of postvoorschot van het Skandinavisch lloofddepnl llepres niant voor Duitschl d en Holland llAUllY NIELSEN üiinseniarkt 0 IhMBUUu 18i üoitsehland Ittdjen men lich veraenigl om raeerderd bussen te Cii Tatk eeS rnkX jennende en aanbevelende getaigen=ssen volgen T k t rUk TmT r totn v Uwre a se van de sterkste kracht te zenden we ke eenïe van nZe kennissen mij er cht hebben te be orgen üeli kt d g beschouwTk het a mifne pïeht O te veroorloven het volgende te pob iceeren i Ue balsem welkek oistr ek enf ma nd geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan heel m oaraeïik n Sn haar terug gejeven hetwelk ik geheel ver oren had Ik wil eerlpk toestaan da oenTk he êér t van Uwe balsem hoorde spreken had ik er met veel verlrouwen in wel i waar ha Tk van verschillenden gehoord wien tot baard verholpen had maar iklloède dat het eeno onmogelókheid was f un haar terug te verkrjjgen als men het eensgoloolue uaï noi e werkeink zien da k mu vergis heb Nooit lal ik de wel Zd TLeen I mtf rewLriiebt Nog eens nHJn har eliJken dank U kunt geloven datik U lê koöpera verschaffen xal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Tüe aT II verkochte baardbalaem moet bepaad de roo ste oit i din van hel 19 iaarhonderd 1 in aangezien ik dezelve sterkte II slechts korten t Uebe gd heb enlaarlionaeri iiin verkregen hb waarom ik een ieder welke e tp e digf 2 gr e1 wetcht r omm ndeeren kaï eeue bos van de echte balsem te baïr even P Hans Herluf Tr lle gade 1 3 Copenhagen 1 j ui Arkriii intf van baard mil van collegiis Hanbevolen is ïerzoeK ik utSa X 1po dig te3 sl rkte lli te enden Ik ben nu 27 iaren oud maar b nooit baard d 1 twlK r 8 H 8 = te d L P Saltvik Sergeant Kaa ord pr Alten Noorwegen hiermede bestel J Slenetröm de stoellabn k Vernamn weden Ik versoek U ra eelie bos te enden sterkte die ik reeds ontvangen heb a nge en ii n Na eene bas van de echte Yet a haa balsem geberigd te lubben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwichtinit verkregen uitstekend resultaat Mgn Sr ver g eeds n f eerste behandeling een mooi krnlsel even als het blank en week g worden is k N oear teSlUk een r eer sterk verfrissehend gevoe in Cm vChet hoofd en ik ben 7 7 f hooldpijn geheel en 1 kwijt r Z ZXl tendien voller en langer geworden M t loogachting Me vrouw Ingeborg Niflsen Lundsgade 7 Copenhagen Deie naamtesltening U diegene van den uitvinder en zal op elk pakje geTonden worden anders Is net rttïalBoht en aonder garantie C A V D LOO A HTS voor Zenuw en Zielsziekten tioudsche Singel gf UOTIEIlhAM S P R E E K U K E N S 9 V INRICHTING VOOR PSYGHOTRERiflfi OPHUIMING het NoordbralianLscb Schoen en laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Zie de Etalage Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Êiiraörram Oleii uiT hi t Maouun tan GORINCHEM üez THKEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes vau w Iwe en een half en een J ed ons met vermelding van Nommer er iPrjjfi voorzien van nevenstaanii Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van gever de orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BHKKBAAKT Lz FEANSCES STOOMVEEVEEIJ chfuiisfbt Wassriierij VAM II u Kiviii ii ii a 7f KrnlohnAe Rottertiam iobrevet H r 1 dn r Z U den Koning der Belgen Hoüfddepöt voor GOUDA de Heer II ii Tiujsiu it Korte Tieiideweg D 7 Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Ueerenen Damesgarderuben olacok aJle Kindurgoedereii Speciale lunchting voor het atoom n van pluche mantels voeren bont enz Gordyuen tafelkleeden enx worden naar de leawste en laatste métbode jjeverfd Thienj s Wondirbalvtm in do eliüüle woruld bulcond ou oroemd OiiovortroiFen middel tegen ivUo U r s t t o II f li e 1 e r I Haagziekteii eni Inwendig t oowel a s ook uitwomiig iu bijntt 11e zioktegovatleu met gouil ifevolg ii n lo wamlon l rUS fet flaCOM I 1 lier post 1 1 15 TUeiry s Woadtnalf bezit eón fiTsnog ongel Qiido oneeBkraoh en hoikume werkmf Maakt meestnl elke pijolijlce en govBarvollo opprntie geheel ovürbo lip Met iltize zalf wurd coii 14 aar oud voor oniceHeesUlk irchondeii lieeiiireïHel m onlaona een bijna iU laar kaukerlUdi ifeiiezen lirenjtt genp iiiK en vorzachtinp der pynon bij ijoncloti oiitatekiogon oiiz van allerlei aanl Prijs per pot f 160 e poBt f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apolhük F lIRMtl Sil nEIIS Koküi 8 Amsterdam Wur geen depot Ïb beslclle men direct lan di Sehutzentpothekfl ótt A IHII RRY in Pregrad bel RohitBch Owterretch Oeheto prospectus te ontbietten bv bet Centrwl Hepét iMiiidw RokinS iiMterdim Ündergeteekende beveelt zich beleefd ian oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke scbotels en alles wat tot het koksvak behoort desTorlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen en enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 öoDda Druk van A BRINKMAN Zi BEKENDMAKING v an dag en plaats der roorjaarskearing volgens de Wet op de PAARDi lNFOKkl HU 1901 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de gewone Rijkskeuring van tot dekking bestemde hengsten van ten minste aVi j ar in het voorjaar van 1903 voor Zuid HoUand zal gehouden worden te Rotterdam op 15 FEBRUARI aanstaande Voorts vestigen zij de aandacht van belanghebbenden op den inhoud van de artt 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 190Ï Stbl 304 ter uitvoering van de artt 8 n 13 19 en fi van de Wet op de Paardenfokkerij t goi luidende Art 4 Tot de najaarskeuringen worden toegelaten alle hengsten die ten minste aVs jaar oud liijn Tot de vooTJaarskeuringen worden alleen toegelaten a Hengsten die daartoe aangewezen zijn bij de najaarskeuringen van het vooralgaande jaar è Hengsten die volgens eene schriftelijke verklaring van een geexamineerden veearts wegens ziekte niet op de najaarskeurmgen van het voorafgaande jaar hebben kunnen komen t Hengsten die uit het buitenland ingevoerd lijn na de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar 4 Hengsten die bij de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar in een andere provincie zijn goedgekeurd Hengsten die sedert de najaarskeuringen van het voorafgaande jaar 3I jaar oud zijn geworden Art 5 De eigenaar of houder die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden is verplicht daarvan ten minste 3 weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der betrokken provinciale regelingscommisaie met opgave van a Naam en woonplaats van den eigenaar en houder Naam ouderdom ras kleur en bijzondere kenteekenen van den hengst benevens indien deze in een stamboek is ingeschreven stamboek en staraboeknummer c Zoo mogelijk afstamming van den hengst zoowel van vaders als van moederszijde en naam en woonplaats van den fokker Een hengst na bovenvermelden termijn aangegeven wordt van de keuring uitgesloten tenzij de Commissie g en bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar 01 houder vóór den dag der keuring eene som van f 10 00 bij voornoemden Secretaris stort Inschrijvingsbiljetten voor de keuringen zullen op vrachtvrije schriftelijke en onderteekende aanvragen aan eigenaren en houders van hengsten door den Secretaris der provinciale regelings com FtVILLEiOlM I indeiyk Gevonden 53 Zij heett mij met haar wraalc bedreigd en daarvan ral zij geen atstand doen Nu laat ze haar gang gaan met het geluk heb ik toch al algerekcnd En gelooft ge na deic scheiding niet aan de mogelijkheid eener verzoening met Ella i Neen Hugo daarvan is geei gprake Zij gevoelt niêta meer voor mg als zij dit ooit gedaan heeft de tusachen ons t estaande kloof is te diep Alle hoop heb ik opgegeven Hier werd hun gesprek gestoord door het driftig binnentreden van Jonas Reinhotd keek ontstemd op dat de dienaar zijns broeders zoo maar eigenmachtig zyn studeervertrek binnentrad en Hugo had reeda een berisping gereed toen een blik op het terughield f Wat Is er Jonas vroeg hij gejaagd lïs er iets bgzonders gebeurd Kapitein en de stem van den zeerob trilde merkbaar ik kom zoo juist van de famUie Ërlau de oude mijnheer is buiten zichzelven al de be dienden zijn op de been Annunziata weent zich de oogen uit het hoofd hoewel het toch haar schuld niet is en de jonge mevrouw Wat il er gebeurd vroeg Reinhotd meteen missie den heer J H van der Torren te Gouda verstrekt worden Gouda 37 Januari 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulienlitndscli Overzicht In zjjn beschouwing over de verklaring van Balfoar zegt de Times dat niets aanduidt dat de Nederlandsche mededeeling van meer intrinsiek belang is dan andere niet geanthoriseerde stappen over betzelfde onderwerp Zjj komt natuarlijk van een bevriende regeering en van een regeoring aan wie wy herbaaldeiyk op zeer dnideiyke wyze hebben getoond haar een groote vrghcid te laten in verband met den Zuid frikaanschen oorlog wy zonden er niet aan denken deze vrgbeid nit te strekken tot andere Het antwoord van de ministers zal naar wy vertrouwen even helder en flink als hoffeiyk en sympathiek zjn De Standard merkt op dat Balfour s verklaring afgelegd werd in wel overwogen gereserveerde termen hot zou voorbarig zyn van onderhandelingen te spreken eer wy den jnisten aard weten van de documenten welke uit Den Haag zyn overgemaakt Om nn de KrUgersche refugees te erkennen zou een onvergeeSyke dwaasheid en zwakheid zyn De Daily News zegt dat het onmogeiyk is uit Balfonrs bestudeerde oflicieele apreek wyze af te leiden of bet Kabinet geantwoord heeft op de HoUandsche nota doch de aard der verklaring toont dat dit geschied is Indien dat zoo is zyn de vooruitzichten voor den vrede ver daar de transactie niet zoo kortaf zou zyn afgebroken wanneer zy de stof bevatte voor verdere diplomatieke onderhandelingen De St James s Gazette veriieemt dat de nota van de Nederlandsche Begéering in zeer vriendschappelijke en beleefde respect ful bewoordingen is gesteld en uiting geeft aan de diepe droefheid waarmede het Nederlandsche volk de vyandelgkheden in ZnidAfrika ziet voortduren en zyn oprechten wensch dat de vrede spoedig tot stand mag komen De Nederlandsche regeering laat verstaan dat zy bereid is eiken weg om tot een oplossing te komen te vergemakkelgken en bet stuk eindigt met de verklaring dut Nederland zyn diensten ter beschikking van de Britsche angstig voorgevoel een ongeluk Het kind is al sedert van middag verdwenen Als het niet teruggevonden wordt geloof ik zeker dat dit der moeder het leven zal kosten Wie f De kleine Reinhold vroeg Hugo terwijl zijn broeder zonder een woord te spreken den Jobsbode aanstaarde Hoe is dat mogelijk f Was hij dan zonder toezicht gebleven vHij speelde als gewoonlijk in den tuin en Annunziata was bij hem zij ging even naar binnen wat aij wel meer doet en toen zij na een kwartier terugkwam stond het tuinhek open en was er van het kmd geen spow meer te vinden De geheele buurt is doorzocht vijvers of grachten zijn er niet en als hij uit zichzelf weggeloopen is is h ook bij de hand genoeg om alleen den weg naar huis te vinden Niemand begrijpt er iets vin De broeders zagen elkander aan beiden hadden dezelfde ontzettende i achte Het volgend oogenblik greep Reinhold zoo bleek ats een doodc en over zijn geheele lichaam bevend zijn hoed Ik zal dit weten op te helderen ga gij dade lijk naai EUo Hugo Ik kom later misschien wel met het kind De kapitein die niet zoo opgewonden was grwp hem baaatig bij den arm In Godsnaam Reinhold geen overhaasting wij weten eigenlijk nog niets van wat er gebeurd is misschien was het kind werkelijk verawaald en is het nu reeds Ung bij lijn moeder terug Wat ïs uw plan Mijn zoon teru te eischen antwoordde Reinhold In wilde drüc sDat wai dui de wraak regeering stelt ingeval zich do gelegenheid mocht voordoen dat het als vriendschappeiyk tnsschenpersoon zou kunnen handelen In een nota van het ofSciense Eeuter s Agentschap wordt gezegd dat de Nederlandsche Kegeering geen vredesvoorstellen heeft gedaan maar veeleer onder de aandacht dor Britsche regeering heeft gebracht enkele welke ten doel hebben de middelen om den oorlog te beëindigen te vergemakkeiyken Men acht het evenwel twytelachtig dat in deze richting werkeiyk iets bereikt zou kunnen worden zoolang de oorlogvoerende Boeren zelf niet een bepaalden stap hebben gedaan om te doen biyken hun wensch om vredesonderhandelingen aan te knoopen Dat is trouwens een weg dien zij altjd kunnen inslaan Dr Leyds verklaarde aan een redicteur van de Patrio Ik ben door mün beroepsgeheim gebonden Maar ik kan n wel verklaren dat het onwaar is dat de gedelegeerden van do regeeringen der Zaidafrikannsche Republiek on van den Oraiije Vrystaat in zake den oorlog do tusschenkomst van de Nederlandsche Ecgeering zonden hebben ingeroepen Het is evenzeer onwaar dat zy aan dr Knyper zoudon hebben opgedragen vredesvoorstellen te doen Men heeft gesproken van voorstellen aan de Britsche regeering tor overweging voorgelegd ten einde den vrede te verkrygen Dat kan niet zyn Er zjin geen verschillende voorwaarden Er is slechts één voorwaarde die don oorlog kan doen ophouden en deze kent de Britsche regeering zeer goed V In politieke kringen hier te Berlgn wordt h t gerucht als zou de Duitsche Begeering dr Kuypers pogingen direct of indirect steunen met klem tegengesproken De Begeering wenscht haaj neutraal standpunt niet te verlaten Men acht het hier niet onmogeiyk dat dr Kuyper handelt in overleg met do Boerencommandanton te velde Het telegram betreffende Malta is van belang Chamberlain heeft daar maatregelen afgekondigd betreffende belasting en taalgebruik die de Malteezen en de Italianen hun eigenlijke landgenooten zeer verbitterden Vooral do beiialing dat binnenkort hot Italiaansch op Malta als ofScieele taal door het Engelsch zal worden vervangen zette de bevolking in vuur Tallooze vertoogen by den goevernenr en de regeering te Londen ingediend bleven vrachtoloos Een be waarmede zij dreigde Ons beiden Ëlla en mij wilde zij een doodelijken slag toebrengen doch ik zal ze wel weten te vinden Laat mij Hugo ik moet naar Beatrice Dat zal niets helpen zei de kapitein wien de uitdrukking in Reinhold s oogen niet beviel AU uw achterdocht gegrond is zal zg haar rol goed spelen en zoudt ge haar slechts meer vertoornen Wij moeten andere maatregelen nemt n Met gew eld rukte Reinhold zich los Laat rnij gaan Indien iemand daartoe tn staat is om miJD kind aan haar te ontrukken ben ik het en aU mij dit niet gelukt gebeurt er een ongeluk Hij vertrok Aan de woning van Beatrice ge komen vond hg daar geen spoor m r van haar hij begreep dat hij te laat was en kwam tevens tcrt het besef dat haar afwezigheid hem voor het plegen ecnet mia aad behoedde want in zijn tegenwoordige stemming ware hij tegenover haar tot alles in staat geweest Zichzelt bedwingend wendde hij zich tot den knecht die bang en onzeker wat te doen in de voorkamer wachtte De Signora is dus weg Sedert wanneer De knecht zwee want Reinhold s blik boe zemde hem niet veel vertrouwen in Zult ge antwoorden Marco Oij weel dat ik mij door niets Iaat tegenhouden Sedert wanneer ia de Signora weg V Hoewel niet op de hoogte van wat er voorgevallen was was Marco evenwel den vorigen avond gedeettelgk getuige geweest van den twist tusschen zijn meesteres en Reinhold hij dacht dat het weder een dier ooeenigheckn wu die loo vaak tooging werd onlangs verboden Er was niets aan te veranderen En nu gaat Chamberlain over stag Devyandschaf van het Italiaansche volk kanEngeland op het oogenblik moeiiyk verduren En hy belooft de procIumatleB in tetrekken Dat is een pünlgke en vernederende nederlaag die Engeland aan de Boeren te danken heeft Het machtig Britan ni6 is door den oorlog met enkelo tienduizenden Boeren zoo verzwakt dat het om oenbevriende natie niet te onstemmen afzietvan het recht om in eigen koloniën te doenzooals bet wil V De jezuïeten kwestie in Duitschland is in het overigens weinig belangryko debat dat slechts een herhaling was van hetgeen het centrum elk jaar opnieuw in den Ryksdng te berde brengt om do ballingschap van deze orde afgeschaft te krijgen en van de bezwaren die de minderheid daartegen inbrengt toch iets verder gekomen door de mededeeling die staatssecretaris Posadowsky nit naam van den rükskanselier heeft voorgelezen Men weet dat de Ryksdag reeds enkele malen op amstichting van het centrum besloten heeft de jezuïeten weer toe te laten maar dat de Bondsraad onwillig biyit om dit besluit goed te keuren of ook maar in behandeling te nemen Qisteren heeft echter de regeering beloofd dat de Bondsraad eindeiyk in dezo zitting een beslissing zou nomen al liet hy in het midden of die voor of tegen de jezuïeten zou uitvallen Misschien stuurt de regeering er wel op aan om ton koste van een concessie aan het centrum in de jezuiêtenkwestie den steun van deze party voor hare taricfwot te krögen Want hut is te voorzien dat het centrum als het nu zün zin niet krügt niet genegen zal zyn langer de lasten zonder do lusten van regeeringsparty te dragen Het Amerikaansche imperialisme schgnt zich eveneens vast te loepen als het Engelscbe althans wat do Filippynen aangaat De heer Schurman oud voorzittor van do Filippyniche commissie hield te Boston een redevoering waarin hy zeide dat de onafbankoiykheid van de Filippijnen de eenige oplossing van de qnaestie Is Do heer Bonsai die drie maanden op de Filippynen doorbracht schryft in de New York Herald zyn bevindingen Hy trekt een voor de Amerikanen zeer ongunstige slotsom Van hun 50 000 man bezettingstroepen op de Filippynsche eilanden zyn er slechts 12 000 stryd voorkvramen en steeds met een verzoening eindigden Daarom wilde hij zich Reinhold met tot vijand maken en verklaarde ten slotte dat de Signora reeds s morgens zeer vroeg was uitgegaan het bevel achterlatend om tegen iedereen te zeggen dat zij ziek was Zij was in haar eigen rijtuig uitgereden doch meer wist hij niet te En waarheen Hebt ge niet gehoord welk adres zij den koetsier opgaf Ik geloot naar Signer iianelli Gianelli Zoo is tlio ook in het complot Nu misschien kan ik hem nog vinden Marco als de Signora thuiskomt of als ge ecnig bericht van haar ontvangt meldt ge mij dit dadelijk Ieder woord betaal ik met goud vergeet dat niet Met die woorden stormde hij den trap af terwijl Marco hem ontsteld nakeek Het scheen wel alsof de twist ditmaal meer te beduiden had dan andere keeren GianelU zou de Signora toch niet ontvoerd hebben Hij zag er in allen gevatte wel naar uit Bij de Erlau s heerschte begrijpelijkerwijs de grootste verwarring en was iedereen hevig ontsteld Hoewt l ugo die zich dadelijk bij hen had vervoegd met de nueste energie en voorzichtigheid de leiding der nasporingen op ich genomen had had men nog mets amlers kunnen ontdekken dan dat het kind spoortooi verdwenen was en steeds zoek bleet ff ordt vervolgtf