Goudsche Courant, maandag 3 februari 1902

iu 714 Maandag 3 Februari 190S 40s e Jaargang mimm couraot iMentvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AIIVERTKNTII N üieiieriaBikiK Yereenfiig tAVICiJlTllll InternuUüDale TBNTOONSTELLIHG iloeiHlers Dtiifea Fiimen Fauntcfl eii UI 31 Jan 1 en 2 Febr 1902 ter herdenking van het JS J irl bettaiiH der Vereenli lng lo het Algemeen Verkooplukaal TE HOTTEHDAM Kntreet op Vrjjriag 31 Jan van 10 h nnr n m 1 f Zatardag 1 Febr 10 5 n m 6 9 eav Zondag 2 10 5 n m 0e beestffn worden gevoerd door de ïorg dor ftrma JUN0EKIÜ8 mmm bieng t het gansche zenuw rcg l tdt runt Reeds berbaaldelük ontvingen wü getuigenissen van p rHunon die ons verklaarden dat zy door voortdurend ingeiipann en bezigheden eleed boüfdptin hadden en tengevolge daarvan aan Hlapeloutheid leden Uok Mejnllrunw Tor wan vuur liet gebruik derMani uinuse in 200 n toestand Nu Hchrijlt zy uiis Terwiil ik vroeger gedurig hevige boofdpyn had en san duizeligheid leed voel ik my nu na de Hangninose gebruikt te hebben veel beter Ik slaap tegenwoordig ook goed en ben ecu heel ander raenscb Vinhettraat O Rotterdam Mw TOP Pry per 1 1 60 6 1 8 13 I 15 Co To To OouuA bij WOLFF en Co Westhaven en MIEBIKS Kleiweg HoUandsche li yvinw AUSTJCMUAIU Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 cl Onlbül e W n65 iXanilddag 75 ExlraflniiCh CongolherlüO Alloen vorkriigbaar bji P H J v WANKÜM Oostbavei B 17 FEANSCEÊ STOOMVEEVERIJ a ehfniiscke Wtssfberij via II OPPKNIIFJilEtt 19 EruUkade Kottenlnm QabnvctM rd door Z M den Koaiog d r Belgen BooiddepAl voor UOUl A ile Heet II G TitIJSltlllUi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit foor het atooueu en verven van alle lleereu en ÜBrao garderoben Bl cok alle Kindergoedereu Bpeciale inrichting voor het atoom D ran plncireraantela e ren bont ent Uordjjnen talelkleeden ent worden naar da leuwate en laatate methode gevartd Zonuw PU Maajriijdors wordt nit overloiging ala een werkel jk hulp in den nood het boek aanbevolen N a ontvangat van ndnw per briefkaart ordt d t boekje franco per oat toegeaondeö do r IlLOKPOEL B Bookb Zaltbommol Op de gToote tentoon8t ll ng in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russisehe Yefza baard en haarbalsem le § roolé gouden medaille toegedeeld De biard Kroelt op gladde gezichten en bet haar groeit op de kale plaats op de hooiden De weieldberoemde ecbte RB8siBch Yetza Balaem bewerkt d Rchoonate volle board of bnerei alfimedf ha r op het boofd Vertt niet Otuchadelgk Volkomen garantie Toor teraftbetaling tan het geld itt4 B het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Prgi TOor sterkte I 3 Golden HterkU II 4 Galden 50 Cents Sterkte III werkt iu 2 3 weken 7 Golden 60 CtntB Wordt oTerat in de wereld rerzonden met gebraikMaanwyzing en bewjiit ran garantie m alle talen Tan Europa tegen rooruitbetaling of poHttoorHchot ran hetSkandinaviach Hoofddetmt Repreaentant voor Diiitschland en Holland HaKKY NIKL8KN OünsemArkt 9 Hahbuku 193 Uuilwhland indien men zich rereenigt om meerdere boBaeo te koopen worden eg altyd franco gezondfn Van de talrijke eerende dankschrgTen en erkennende en aanbereleude getoigeniaaen Tolgen hier ttenlge weinige Tertaald in het Ntderlandsch Ik verzoek U miJ 4 buaaen van Uwe erhte balaem ran de Hterkiite kracht te zenden welke eenige van mfjne kennissen m icrz cht hfbben te bezorgen GeJijktjidig beschouw Ik het als myne plicht U te veronrtorfn het volgtnde te pub iceer n Ite balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken g daan zy heelt mg namelgk mgn haar terag gegeven hetwelk ik geheel verloreii had Ik wil eérljjk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet reel vertrouwen iu wel IR waar had ik van verschillenden gehoord wien zg tot haard verholpen had maar ik gelooide dal het eene onmogelgkheid was z n haar terug te verkr igfn als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelgk zien da ik tn vergÏHu heb ooit znl ik de weldaad vergeten die Ü rag bewez n hebt Nog eens mgn hart ilgken dank ü kunt geloven dat ik U vele koopera verschaffen aal Met hoogachting Anna Jensen Nan8 nBgade 24 B 4 Copenhagen De van II verkochte baardbalsem moet bepaa d de i roo ste uitvindin van het 19 iaarhonderd zgn aangezien ik dezelve sterkte lil slechta korten tgd irebezigd heb en daarbg de schoonste volte baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eeQe bas van de echte bal m te beproeven P Hansen Herluf Tralleagade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkróging van baard mji van collegiis aanbevolen is verzoek ik U hiermede mg ten spoedigste eene huH sterkte III te zenden Ik beu nu 27 jaren oud maar h b nooit baard gehad h twelk somtgda onaangenaam zijo kan Hoogachtend L P Haltvtk Hergeaot Kaafjo rd pr Alt n Noorwegen De baar jbaUem welke ik onUangen h h was zeer g td toen een van mgne kennisaen dit hoorüe verzocht hg my n flpoeU ste eene bus sterkte Itl ta laten komen welk ik hiermede beste J Btenström de stoellabriek Vern mo Zweden Ik verzoek U mg eene bus te zenden vaa deze He sterkte die ik reeds ontvang n heb aangezien n gn broeder ten hoogste verband is over de aitwerking welke zg reeds op mg gehld heeft en nu ook eene proef nnmen wil H Madspn luitenant m de Deeiische armee Cojien iagen Na eens bus van de eoht Vetza haarb tsem gebezigd ta h bben bt n ik ten hoogste verbaasd over het bftven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgu haar verkreeg reeds na de eerste bchniidoling etn mooi kralsel even als het blank en wefk g worden is Ik bpHpeur tegelgk een zeer sterk veffrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mgnn zenuwachtige hoofdpgn geheel en al kwgt geraakt Mgn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Luudsgude 7 Copenhagen f f Tl l f mF v TV Met e rt Dlploina n Oaud Bekroond PRAEPARATEN VAN Dese Qiiamteekening is diegene van dan uitvluder en sal op elk pakje gevonden worden auders is het rervaisoht OD Bonder garantie CïittrtaA flrnrh itrachti nversterkendeKIMA WUNtegenfwakt VgUHla l ai VFVIIV loowfl bil Wimleren U volwiiscnen gebrektsp Mtlutt slechts pUivëHsrlïu scnuwboofdpitD ter veraterklnic na lekte of kraambed koortsen li re gf vtOgeo QUINaXaROCHB FERRUGINEUX m het Litiomiei tej c Bloedgtbrek Btceksucbt kwalen van KrltlNheo lesfUl t tnc VerkniKl str fl cuTn t 1 00 cu L pllf a1 ft TOsdwam ver terkend aangen amv iii niBal yooriiageIijVtchBeb alt Wll d Vi llrUV ytfCjoX v r kinderen iwakken i kUersctitlje jestelltn leer au te b velen AU iftMaaknchUse drat bi oornis en der pijiverterlDtiorgsneiïen dlarrhée ook voor MigtlüiBeci en kleine kimieren rnn per bult S Kgr 1 70 K r 0 Q A K r 0 ÖO ChsmiMll M AlIrGIlllrAr speciaal voor Kindervoedln in boisen 4 i KgTj aOO AeétimO ScVflfAttAn tiet rooken eener hatre Cis tt l voldoend ter bMtrii rtailUli a V l ai i ll j y n de h vig t aanvallen vu Asthma te fa aoo ie Ö Wea T5 RÜ ZIZ TfltTlflrlnde Bonhnn fruit PUROATIKF tegen Vtretopplnc Aam Wlliai mug tJUllUVMia i Mlgraloe ConMitiei tc vooralookafslazani voor kinderen wijun de Tamarinde Bonlions an KKAEPKI IEN A IIQLM ItUnfjnjkc diensien slazans beten Migraine ConKeitiet tc Jbns an KKAEPKI IEN A nOLM 1 uur de vwm vocw het Jond b ssri ljk en de maak aangtoaam ii friji perdooi e O BÓ en 0 50 Qalmtalr DftC lllAC algenem erkend al tiet BE8TB hutimiddat Jtti 111 laii l aaU 1 1 ca h Hoest VertoudlieM sn Kestp n het ii een slUmoidossentï Ai vtrsBchltcKl middel bU uttnemeadhtld uiuluiiead m □ iMdii Vffkrij gbiar griji ƒ O flO per ftewh jc th th m rahm mm KKAKPKLIKN ROLM ta Sidat At Mm t Mrwiên mm t k goede oude Hui Uek Jtekt T rkc enkel Huisgeiinon chen 4 1J5 75 HH Apotheken Te Amster Tuyll KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST luJ I Echt Zeeiiwsch Tarwebrootl 19 cent de K G bjj A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker ju wu i Bdit Eikel Cacao te ontmigen uumenpiteld an u rel rafeemingen n den sandel gekomen ondei deii naam dn oitrindora Dr MiohaeUa Temudigd p da besta machines in hel tnMberomda étabbliaaeiiient Tan Oebm BtoUwcrck t Keulen ttacba J pTI2ie ten $ Cikel eacao Is Tierkanteo bossen Dece EUml Cacao mat melk gekookt eene aangename gesonda drank TOor d gelijkach gebruik een H 2 theelepels rai t p Bder TOOT een kop Chocolate Ala ceneeakracbHge drank by geral Tan diarrhee alwiits met water ta gebruiken Verkr baar by de Toaraauad H 1 Apothskan en JM K pnri lmajea f 1 80 a 0 90 o a85 Oene wlT rtagenwoordigat Toar Naderland Juliut Mattanklodt imiTterdr ni Ifalvcistraat i03 EENUDEFüITAKTm Meu wqnit verkocht up t HËUK te TeltAH UIT HST MAOiKUN V IT H HAyK S VAAYZ R GORINCHEM Deze TilËEËN worden afgeleverd Ju versegelde pakjes van t7t tiêée en éen kalf en etn AW ona met vermelding an Nommer er k Prgfi voorzien van nevonsisan l Merk volgens de Wei gedepo neerd Zich tot de uitvoering van gelerde orders aanbevelende J G DUL voorheen J BREEBAART Lz C A V D LOO A HTS Toor Zenuw en Zielsziekten üoudsche 8ingol 51 KOTTBUUAM SPREEKUREN M IHRICHTHIG VO OR PSYCHOTHERAPIE IN HET MAGAZIJN De Avondster lün heden ONTVANGEN eene tfaeieCollectie GASKACHIXS met ep zonder afvoer van al i T SO entiooger G KFOU Ui fiE met prima zuinige branders aASOBÜASltCNTES in mime keuze voorhanden Groole Gluelllclilbrandcrs welke 200 kajjrsen lichtsterkte geven N B Xteuw inodel geiinalUeerde PJAXEN fn KETBLS gwaarborgp giltvry Minzaam aanbevelend SI M VAN L00 TELEF 117 Gasfitter OPRUIMING in het NMiArabutsdi Sckoen ea LainennajaziJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Zie de Klalage Aanbevelend C SMITS AUe reparatièn en aangemeten werk Ooada Druk van A BRINKMAN Zn l t Bullriilaiiilsch UverzIcbU BS de indiening van een aanvnllingskrediet van 5 miUioen pond sterling voor het departement van oorlog deelde minister Brodrick in het Lagerlinis mede dat de oorlog in het rekeningsjaar 1901 1902 heelt gekost 61 millioen pond sterling Op 1 Januari 1902 waren in Zuid Alrika 231 000 man De gemiddelde kosten van den oorlog zön verminderd van vjl en een balt millioen per maand tot vier eu een hall millioen Het blokhaizenstelsol werkt zoo goed mogelijk het vermindert de inspanning welke van de troepen wordt gevergd en beperkt het operatieterrein De rebellen in de Kaapkolonie zgn zoo goed als verstrooid en de Boeren zgn teruggebracht tot enkele kleine benden die zich in de bergen schuil honden Hot blokhuiienstelsel in de Oranje Rivierkolonie heelt een groot deel van het land Tsn de Boeren bevrjjd en in Transvaal is evenzeer een groot stuk schoongeveegd Men heelt nog slechts a te rekenen met drie groote Boeren commando s n die onder De Wet Ds la Bey en Botha Men schat dat elk commando ongeveer 2000 mnn sterk kan zijn Lord Kitchener s tactiek is deze drie commando s te zamen te brengen en vervolgens aan te tasten De regeering zal niet aarzelen Kitchener alles te verschalfen wat noodig is om zoo spoedig mogelgk een eind aan den oorlog te maken Het aanvullingscrediet werd bewilligd met 159 tegen 56 stemmen Naar men verneemt is in den ingelschen Kabinetsraad de Nederlandsche nota ampel overwogen en het Britsche antwoord goedgekeurd Er is weinig nienws te vermelden omtrent de vredespogingen De Times spot er nog 1 mede de andere bladen zw jgen er over Slechts de Daily News vertelt breedvoerig wat er aan de Nederlandsche mededeeling voorafging Een bekend i ngel8chman bracht dr Kuyper op het donkbeeld om handelend op te treden De Nederl minister weigerde als scheidsrechter ot bemiddelaar op te treden doch bood ann te trachten als vriendschappelSk onderhandelaar de Boeren over te halen hun eisch tot onalhankelökheid los te laten Chamberlain weigerde echter eenige toenadering te erkennen tenzjj van Boerenzjde Onmiddellijk na de behandeling der begrooting nam dr Kuyper de zaak weder te hand De Boeren gedelegeerden verklaarden dat de eisch van onalhankelökheid niet kon worden opgegeven zonder instructies van de Boerengeneraals Chamberlain wilde de zaak ook nog wel overwegen es het resnltaat schijnt te zullen z n dat dr Kuyper zal optreden als vriendschappeiyk onderhandelaar niet alleen tnsschen Engeland en de Boeren maar ook FEVILLEIOX Eindelijk Gevonden Zij ging op een rotsblok zitten met de mg tegeti den l ergwand leunend en sloot de oogen Reinhotd stond naast baar en zag zwijgend neer op dat ichoone gelaat thans zoo onrustbarend bleek van vemioeieDts De scherpe kanten der rou moesten haar teere huid wel pijn doen daarom schoof hij behoedzaam zijn arm lusschcn d n steen en de blonde vlechten der jonge vrouw zij scheen hiervan evenwel niets te merken en daardoor aangemoedigd sloeg hij zijn arm geheel om haar heen en trachtte haar tegen zijn schouder een beteren steun te geven Bij deze beweging opende EUa de oogen eo deed alsol zij zich van hem wilde afwenden doch zijn Mik die met pijnlijk leedeiheid en vol angst op haar rustte ontwapende haar zij zag dat hij in dit oogenbhk ev o bezorgd was voor haar als voor het kind en bleet toen onbeweeglijk in zijn armen liggen Hl boog ioh geheel over haar heen Ik vrees Élk dat gij je te sterk hebt gewaand Ge kunt niet meer Als ik mijn kind terug heb tnllen mijn krachten mij misschien begeven niet eerder Gij zult uw zoon terug hebben Hoe Tot walken prija Dat weet ik niet ik ken Beatrice 4 tttsschen de Boeren in Europa en die in Afrika De Koning had Zondag een onderbond met de ministers Chamberlain en Brudrick dat meer dan twee uur duurde De Temps wjjdt haar hoofdartikel aan de mededeeling der Nederlandsche regeering aan het kabinet van ï t James Het blad zegt boe vaststaat dat de Nederlandsche regeering geen vredesvoorstellen heeft gedaan Daartoe had dr Kuyper geen expresse en authfntieke machtiging der Boeren volgens zjjn eigen bekentenis en volgens bet zeggen der vertegenwoordigers van do republieken Bö de tegenwoordige stemming in Engeland zonde het ook niet waarschünlijk zijn dat het kabinet meer geneigd zonde zjjn op bemiddelingsvoorstellen van den Haag in te gaan dan op die indertijd door de Vereenigde Staten gedaan Uit deze beide omstandigheden dat Holland op eigen houtje heeft gehandeld zonder opdracht der ZuidAfrikaaiische republieken en dat Engeland notitie heeft genomen van dezen stap en er do strekking en de gevolgen van overweegt is met eenig recht af te leiden dat dr Kny f er het terrein heelt willen effenen voor ntere onderhandelingen en dat hjj beproefd heeft de offlcieele vertegenwoordigers der beide oorlogvoerende partijen bjj elkaar te brengen mitsgaders weer het woord aan de diplomatie te verleenen De Toraps gaat dan voort dat Nederland meer dan eenig ander land geschikt is om als courtier honnête op te treden Want terwijl het door nauwe en onbreekbare banden aan het heldhaftig Boerenvolk is verbonden heeft het in de droeve dagen van thans niet vergeten wat het in het verleden aan zijn overbuur verbond noch de gelijkheid van belangen en beginselen met het handeldrijvende liberale protestantache Engeland En sedert het begin van den oorlog beeft Nederland een onzijdigheid betracht die zijn staatslieden wel eens zwaar moet zjjn gevallen maar dié 8r Kuyper wel heeft opgepast te w zigen na zjjn komst aan het bewind Die voorzichtigheid gepaard aan de zorg van Nederland om geen Britsche gevoeligheden te kwetsen en de minzaamheid waarmede het ondanks Engeland s onrechtvaardig optreden tegen de Zaid Afrikaansche republieken de vredesconferentie heeft ontvangen dat alles verleent des te meer gewicht aan de handeling der Nederlandsche regeering en maakt Groot BritanniS meer geneigd ten minste een oplettend en vriendelijk oor te leenen En dr Kuyper heeft het jniste oogenblik weten te grijpen Dat Engeland niet bptweg is opgetredentegenover de handelwijze der Nederlandsche regeering ac t de Temps ehgnnttig teeken het blad ziet er in dat er ook in Engeland nog geloofd wordt aan een andere mogelijkheid om dezen eindeloozen kringloop van tranen en bloed tot staan te brengen dan door uitroeiing van een ras en de vernietiging van de rechten van een gaheal rasteland 4 V De Standard verneemt uit Pretoria dat i l I Jl t LIlt LL J te goed en heb dikwerf tegenover haar gestaan onder omstandigheden die ieder ander zou hebben doen beven Steeds heb ik mijn w t doorgezet en dit wil ik heden nog eens voor het laatst beproeven al moesten wij beiden zij en ik daarvan ook alachtoifers worden Voorziet gt gevaar voor je zelf en de stem der jonge vrouw klonk angsttg Niet als k alleen tegenover haar sta wel als zij jou tiet Beloot mij op onze laatste rustplaats achter te blijven en je met te vertoonen als wij vhaar mochten inhalen Bedenk dat zij in het kind een geducht wapen tegen ons heeft Haat zij mi dan zoozeer Gij hebt haar toch veel zwaarder beleedlgü dan tk Gij kent haar niet Als ik nu als berouwhebbend zondaar tol haar kwam en zwoerd dat alles tusscben inijn vrouw en mij uit is en tiit bt ijft ware het met haar wraak gedaan als ik dien eed kon doen zou er geen gevaar meer bestam Etla sbeg de oogen neer en vroeg duisterend Kn kuat ge dat dan niet Neen Eleonora dat zou een meineed zijn Evenmin als ik die ketenen weer wil dragen waarvan ik toen ik je terugzag besefte dat zi raij verachtelijk maakten evenmin geef ik een hoop op di mij meer waard is dan mijn leven Ik weet dat ik mijn rechten o jou verl eurd heb maar mijn gevoelens kunt ge niet aan banden leggen en als ge tot nu t nog niet hebt gezien of niet hebt willen zien hoezeer ge gewroken zijt dan moet Beatrice s woeste haat tegen jou en tegen jou alleen je dit ceeds Ung duideUjk gemaakt hebben kolonel Wilson s kolonno Frankfort op den 258ten bereikt heelt na ternauwernood ontsnapt te zjjn aan vernietiging door een overmacht van Boeren jj aankomst aan de Wilgerivier Toor h Banhreken van den dag werden er 200 raan or de drift gezonden am eenige atdeelingun Boeren te verjagen D rest van kolonel Wilson s strijdmacht beittte een stelling drie mjjl verder terng By hel aanbreken van den dag toen een paar gevangenen waren gemaakt werd de voorhoede plotseling omsingeld De Boeren waren 900 man sterk onder vier kommandanten Alberts Mejjer Ross eo nog een en verschenen aan alle zjjden terwjjl zij een zwaar vour gaven De marsch terng nnar de drift slaagde maar toen zjj er doortrokken bemerkten de Engelschen dat ijj waren afgesneden Door een stormaanval slaagden liJ ar in de hoofdmacht weer te bereiken Een escorte met 14 gevangenen kwam onder een warm vnur voor het kolonel Wilton kon hereiken Vorscheidon mannen er van sneuvelden maar do anderen ontsnapten Nadat de vereeniging tot stand was gebracht trok te colonne terng naar Frankfort over een afstand van ruim 22 KM van bergrug tot bergrug vechtende Zjj had de grootste moeite te voorkomen dat haar de pas word afgeneden ot zjj omsingeld ward In don Amerikaanschen Senaat heelt Spooner eeu tegenontwerp betreffende een Interoceanisch kanaal ingediend Het eerste artikel geeft den President de bevoegdheid 10 mttlioen dollars beschikbaar te stellen voor de Panamaconces ie mits daarvoor oen voldotsd eigendumabewgs te verkrijgen is Het tweede artikel betreft de noodige concessiin van de Kcpnbllek Colombië te verkrygen met inbegrip der eeuwigdurende erlptidit van oen strook van 10 Epg mijlen ter weerszijden van het kanaal Het derde artikel bepaalt dat itidien de belde vorige artik B niet uitgevoerd lumneu orden de President een Nicaragaakanaal mag laten graven In dit ontwerp worden de kosten van het Panamakanaal ep 135 die van het Nicaragaakanaal op 180 millioen dollar begroot ¥ Do Russische regeering beeft to h nog eigenaardige denkbeelden over ersvr jheid Ken telegram uit Potersburg meldt dat bet liberale blad Kossija dat sedert drie jaar op kalme en bezadigde wijze poogde critiek te oefenen op Russische zaken en toestanden op last van den minister van binnunlandsche zaken niet meer mag verschijnen De eigenaar en uitgever van het blad Amflteatof is voor vjlf jaren langs adutinistratieven weg nit de residentie verbannen omdat de censuur meende dat in een door hem geschreven roman de keizerlijke lamilie werd bedoeld Amflteatrof Is een bekend Russisch journalist on letterkundige onder den paeadoniem 01d Gentleman schreef hg tal van artikelen vroeger in de Nowoje Wremija en na tien jaren aan de redactie ran dat blad werkzaam te ziJn geweest in zjjn eigen De jonge vrouw maakte eeu afwerende beweging CD antwoordde iMijn God hoe kunt ge in dit uur Misschien het eenige oogenblik dat ge mij niet van je stoot Mag ik in dit uur nu wij beiden heven voor het Tot van ons kind der moeder zeggen wat zij voor mij geworden is Reeds sedert ik in Italië Itwam begon ik te beseffen wat ik verloren had en te midden van mijn roem van al mijn overwinningen bleef dit gevoel van heimwee bij mij Ik dacht dat ik slechts naar mijn k ind verlangde doch toen ik u beiden teruggezien had wist ik wie mijn verlangen gold en van dat oogenblik moest ik boeten voor alles wat ik tegenover jon misdaan hwi Laat dat Reinhotd Thans kan ik aan niets anders denken dan aan het gevaar waarin mijn kind vejkeert AU ik den knaap veilig in mijn armen heb dan Nu dan vroeg hij lo groote spanning Dan zal ik misschien niet langer den moed bezitten zijn vader leed aan te doen ging de jonge vrouw voort in tranen losbarstend Reinhold sprak geen woord doch drukte haar hand zoo stevig in de zijne als wilde hij te nooit meer loslaten Op hetzelfde oogenblik bereikte het rijtuif hen en verschenen ook twee boeren die zij reeds in de verte gezien hadden en die rois ichien iets van Beatrice gezien hadden Zijt ge geen rijtuig tegengekomen vroeg Reinhold hen Hierop deelden de mannen hun mede dat zij mderdajul een voertuig gezien hadden waarin zich ean dame en acn küid bevondt doch dat aij blad Rossjja Hij kreeg last Petersburg binnen 24 nren te Terlaten de politie legde beslag op zjjn papieren en gelaste eun huisloeking bjj alle redactenren van het blad Zoowel de directeur uitgever ala zijn medewerkers zjjn door het regeeringsbevel geruïneerd Verspreide Berichten FUBIIBUE Voor da inrichtitig van hel Palais Boyal het vroegere paleis van de prinsen van Orleans te Pargs tot verblgf van alle re f eeringsde artementen zou niet minder dan wintig millioen francs noodig wezen onder de huidige omstandigheden dus geen doorvoerbaar plan Een der nationalistische kolonels wIen te Auch in Gascogne gelegenheid was gegeven door den minister van oorlog om inalle rust na de denken over zjjn zonden es over bot wenicheijjke van samenwerking tusscben leger en regeering wil dan maarliever gepensioneerd worden en ondertutIchen zal hU trachten een mandaat te veroveren met behulp van de Patrie Irancaise De vroegere miniater van oorlog generaal FranQois Da Barail die als gawooo soldaat dienst heeft genomen by de cava lerie lich byzonder onderscheiden heattIu den oorlog van 1870 1871 en in Mei 1873 deel uitmaakte van het eerste kabinet Hac Mahon als hoedanig hy zich ééa Jaar gehandhaafd heeft is op byna 82 jarigen leeftyd gestorvan ter gelegenheid van het jongste Nieuwjaarsfeest zyn in de Lichtstad twintig eo een kwart mtllloenvisitekaartjes verzonden 1 Daar moest de politie iets tegen doen ot anders de geneesknndige taculteit die reed looveel microben ontdekt en bestreden beeftl B8 d loting ta BatriOfne eargfttaran is nieta baitengewoons voorgevallen print Antoina van Orleans is niet gekomen om er aan deel te nemen als een tweede prince Gamelle DuiTSciailtD De keizer ia weer aan t teek enen geslagen en de prodncten van dit onscbaldiga tydverdryt z n in dan vorm van tabellen rakende de marinesterkte van Rusland Japan en de Vereenigde Staten opgehan f en in de promenadezaal van den Rpsdag er onderwyzing van de volksvertegenwoordigers uf wel als eeu ander Damucleszwaardl BINNENLAND STATEN GENEUAAL BURSTS KAMBB Zitting van Vrijdaff 31 Januari Zonder discussie lf goedgekeurd het ontwerp betreffende de wetteiyice voorzieaing der overbrenging der afdeellngen Arbeid en Landbouw il S li m i i mtmm mmmmmmmmmmÊmtÊmmmimÊtimÊmm tich moe leD haatten als zij dit wilden inhalen Houd moed Eleonort nu nailereri wg het einde iprak Reinhold tqt de Jonge vrouw tli op het hooren van het bericht ier boeren bijo ineenzeeg hij droeg haar in het rijtuig de koetiïer legde ala een bezetene de xweep over de paarden e voort ging het de vluchtenden achterna Dezen hacKlen inderdaad een grooten voorsprong en reden ook in vliegende vaart Beatrice waa ileen met den knaap die moe geschreid en uitgeput in laa gevallen was rnet het blonde krultopje diep in de kunens gedoken n ich met beide handjes aan de leuningen vasthoudend om steun te vindM tegen het voortdureni schokken Beatrice lette niet op hel kind het was alsof ctj in een benauwitcn droom lag waarin slct hts n tett een duidelijke gedaante aannam de hermne ring aan het uur waarin Rinaldo zich van haar afwendde haar den vloek en hef ongeluk van zijn leven noemde en haar openlijk bekend had alleen t n echtgenoole lie te hebben Oat wai te veel geweest wat CfJ ok misdaan had dezen man h nad zij met al het vtiur harer liefde bemind en was hem steeds trouw gebleven Zij meende op zijn lielde een re ht te hebben dat niemand ter wereld haar ontrooven kon en hu verloor zij haar door dft vrouw die zij het mmst gevreeul had door zijn echtgenoote Zijn vrouw en sijn kind I Dese twee hadden steeds een schaduw op haar geluk geworpen iW rit vtrwlgif