Goudsche Courant, maandag 3 februari 1902

N 8TI5 Dinsdag 4 Februari 1002 40ste Jaarganti j GROOTe ÜITVERKOnp V De Roode Laars Lange Tiendeweg l 71 ftOllDSÖIE TMRMT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeni EN Talcreaii Sa Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ie lere regel meer 10 Jenten GrtM te letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midi Tehraaa M M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN De fioedkoope Winker l3rkr lie prijzen zijn zoo laa § gesteld daC men verbaasd moet slaan ZIE ETALAGE aanbevelend J VAN ZOM i VKLD 99 Openbare Vrijwillige Verkoopln 1S l KS STOOllEETSLHAEE IJ Iwee Woonhuizen aan den Turftingel t iODüA De Notaris JOH C MOOY resideerende Ie Uotterdam is voornemens om op Afaandai dep 3 Fehruari 1902 d 8 voormiddin ten W ii In het KoWeiinw t K XALiP aan de Marlet te Oooda ééHe mUtlmg te eeMea en te verkoopem H I Een hecbt Ktorli en net Ingericlit f J en Klif C bestaande uit Henedetihmta met Open flaaU en ll0e Jlill aan den V tir clitfcINo U en 113a te ionda ItaduHter Sectie E No 11149 gedeeltolilit groot B9 Centiaren o f Een dito ff iHUen KHWB bestaande uit Vabrtektgebouw MiaomkeMmakery met afzondcriyic UamUtor MoUer met Magamifnen en WJNni Ur Ntf aan den Tutfêlmgel No lU te ionda kadaster Sectie K No 1949 gedeelt iyi groot a Aren 99 Centiaren 3 V ti dito P fWWenfffirfS bestaande uit Uenedenkula met 0 cn fbtmU en Uueenkuli aan den Turtêlugei No 115 en 115a te ionda liadaster sectie K No 1948 en gedoeltelijlc No 1949 groot 94 centiaren De PerceelSD liggende naad elk nder aftn de Hootdvaart tunohen Am terdam en Rotterdam lUn eerit ODiangK gebouwd verkeeren la den belten staat van ouderlioud en kUq Toor de uitoefening eeoer Induitrieele Inrtobting ultiteliand gesoblkt In perceel No 2 ïjiu aanwezig smidsen blaasbalgen met drytnerlc en muurstoelen werkbanken eni Het Bonedonbni van perceel No 1 is Terhoard voor f 10 por maand het Bovenhuis on bet perceel No i is in eigen gebrnik Het Bencdenhnis van perceel No 3 is verhuurd voor 2 50 per week HatBoveshnis Is ottverhnurd Grondbelasting over 1902 t 34 Te aanvaarden bjj do betaling dor kooppenningen den 1 Maart 1902 ol vroeger De percoelen zullen adondcriyk worden gevend en ook gecombineerd afgeslagen Nadere inlichtingen geelt genoemde Notaris MOOY te lünen Kantore Wynhaven N Z No 106 Ie Rotterdam Het te veileno is te bezichtigen op 31 Jannari en 1 Februari 1902 van 10 tot 3 ure en op don dag der voiUag van 9 tot 11 nro EENISBEFOTTAHTIEL worill verioclit p t MEKK te lett n oiT HU MioiiMH vm IIAVKNSWAAY Um aORINOHEM üeie THKEKN worden afgeloferJ in tersegelde pakje van 119 Hm 1 iw kal e een Ned on met vermelding van Nommer er Prjj voOnien van nevemtaami Merk volgen de Wet godepo neerd Zich tot de oitvoetinK van geeerde orders aanbevelende 4 Q BIJL voorheen BBKEBAAKT L Doordat mifn artikel wottlg gedeponeerd is met bet merk koniniclijlte Krooneieren wordt lederen Winkelier er ted strengste voor gewaarschuwd geen ander soort eieren dan alleen die van müno Srma onder dit merk aun hot publiek agn te bieden Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te OOUDA P O DBS BHOBOJSH Jr Zeugestraat 60U0SCHE MELK INRICHTING Prima Onvervalschte MELK wortït tweftthtwl per Aag aan huis bexorgd Prima kwaliteit TAFKLBilTER f I IO per fi G mmmii kwaliteit keüeehbotee f 1 40 per H C i P HiRTENS Co GOÏÏDA Kleiweg E 94 Groote iaarlijksclie OPRUIMING Alle goederen worden legen veel verminderde prijzen ullverkocbl Extra Kcx pjes in Gemaakte Nachljaponnen DAMES HEMDEÏT en PANTALONS Groote parlU L PPK zwarlc rn gekleunln iTOFFEIl beneden Tabrieksprijs He nog voorradigfe r WINTEUMANTELS worden te en SP ffPRIJKEN opgeruimd IHIeip Ie de Einage WH tooadkoopste an g oJJe dBi adrea voor Vervoer vainHblioedel toow 1 bianeo 1 bnihui da atHfiiaat gesloten wagens i H Ai G RAVEaTJEIJN Unge Tiendew 3 AU i ironU tegen TrattKpoH tehade cwseArant C A V D LOO AIITS voor Zenuw en Zielsziekten lioudsche Singel Si ROTTEltDAM SPEEKKUREN t INRICHTWG VOOR PSYCHOTHERAPIE IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eeue Iraaie Oollectie GASKACHIXS met en zonder afvoer van af t 7 SO en hooger UASFOHMJIZBV met primft zninige branders OASOHNAMBJVTISX in ruime keuze voorbanden Groole iloellicbibrandiTs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B ïiteuw moilel geëmnUlrerde PASSES en KETELS gwaarborgp gUtvrfl Minzaam aanbevelend M M VAN LÜ0 TELEF 117 Garftter I II 1 1 I l De Echte Normaal Wollen JAEGI R Ondergoederen SCHEÜTK Tf tft Wie werkelt k pr js stelt een eCELIJK te hebben laat zich fotografeeren in de VotografiMCke HuHêlInrleklIng STXJIDIO m I V D WAALS Fl SINGEL 661 Telephoonnet Gotida Abonnement f 40 per jaar veor per ceelen biuhen eeo krii van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net Is aangesbten aan hat Rjjks Inter comBunaalbareaiL Op 25 Jailaari 125 verkregen aanalnitingen v throk van A BRINKMAN 4 Zn Qonda Contracteueu voorwaarden verkrijgbaar aan het sHfn ACHTER DE V18CHMARKT Bulteutaodsch Overzicbl Naar aanleiding van het geracbt dat de stap door de Nederlandsche regeering gedaan ten doel zou hebben een vrijgeleide te verkrggen voor twee leden van hetBoerendrienianschap verklaart de Petit Blen zich gemachtigd te verzekeren dat dit den gedelegeerden onbekend is Thans nog weten zg volstrekt niets van den inbond der mededeeling die het Nederlandsche kal inet tot het Engelsche heeft gericht Het driemanschap is de Nederlandsche regeering nilermate dankbaar voor de edelmoedige poging hlgkbaar in bet belang van den vrede gedaan het zou nii t liever wenscban dan haar te zien slagen maar bet meent de ministers van koningin Wilbelmina zelfs niet te moeten vragen naar den aard van ban optreden ten einde daaraan niets te ontnemen van het karakter eener daad uit eigen aandrift als büedanig de Nederlandsche regeering naar men mag aannemen haar optreden wil handhaven De Liberté zegt uit volstrekt zekere brun te weten ïat de Daitscbe regeering tot de regeering t e Londen een dringend vertoog heeft gericht om aan Knyper s voorstel tot het treffen van een schikking met de ZnidAtrikaansche repi hlieken gehoor te geven De Liberté meent ook te weten dat de Fransche regeering denzeltden raad heeft gegeven V In het Lagerhuis is over de oorlogsbegrooling driekwart milliard gulden over het dienstjaar 1901 02 iets minder dan het vorige dienstjaar betrekkelijk weinig gezegd Brodrick zette uitvoerig uiteen welke moeilijkheden de regeering heeft ondervonden nu zi weer een jaar lang bijna 250 000 man in ZuidAfrika had te onderhouden In den loop van het jaar zgn 129 000 paarden in ZnidAfrika aan wal gezet in bet geheel zijn 214 000 paarden en mailen aangekocht men heeft 27 000 krijgsgevangenen moeten onderbonden en 150 000 andere personen tot de Boeren bevolking behooren Gedurende het grootste gedeelte van bet jaar hebben de nitgaVen bijna 70 millioen galden maandelgks bedragen op t oogenblik is dat bedrag tot ongeveer 55 millioen teruggebracht Alle inlichtingen zoo beweert Brodrick strekkAi ten bewijze dat de blokbuisiynen de beste uitkomsten hebben opgeleverd Te JoTiannesbarg is in ded laatsten tgd de nijverheid weer flink aan t opkomen Kindelijk Gevoiid en 56 voordat ïij be den nog Itendin haalle lij reed want lij mg welke macht lij op Rinalda hadden Die huwelijksband hoewel door hem met voeten getreden was toch niet weg te cijferen ten slotte segevterde 4e c over de schoone talentvolle Biancone over de alomgevierde zangeres en liet h iar nu al de smart gevoelen van de scheiding dezelfde smart die zij eens een ander bad veroorzaakt xonder er naar te vragen of het liart dier arme vt ouw door dit onverdiende ongeluk ook breken zou De oogenschijniijk verbroken boeien badden den vluchteling nooit geheel prijs gegeven en ketenden hem thans opnieuw vaat Beatrice kwam nu met schrik tot de ontdekking dat zij in zijn hart nimmer die plaats had ingenomen welke ziia de thans innam Toen i he kind rooide volgde zij een vooral beraamd plan zij kwam om Eli te zoeken docli deze niet vindende gal zij aan een opwelling van het oogenblik gehoor en nam den knaap mede die met de schoone dame trouwens gewillig meeging Aan de gevolgen van haar daad dacht zij niet zij begreep slechts Ella niet dieper te kunnen treffen en zoodoende de beide ecbtgenooten voor goed te scheiden Daarna moest zij haar prooi in veiligheid 1 rengen en GianelU was Kitchener s tactiek heeft ten doel de drie belangrijkste Boerencommando s elk ongeveer 200 1 sterk te noodzaken zich met elkander te vereenigen om daarna een slag ertegen te slaan Üe commando s zijn die van de Wet in het noo4oo8ten van den Oranje Vrijstaat van Louis Botha in het oosten van Transvaal on van de la Ueg in het noordwesten De minister vau oorlog zoide ten slotte dat de regeering van de fondsen die tot haro beschikking waren gesteld zoo goed mogelijk gebruik heeft gemaakt en niets heeft gespaard om het einde van den oorlog te verhaasten 8ir Henry CampbellBannerman ontkende dit laatste geenszins bg zeide sarcastisch dat niemand erover klaagt dat de regeering niet genoeg geld heeft uitgegeven Maar wel vindt men dat dit geld niet nUgd goed gebruikt is De leider der oppositie verzuimde niet lof toe te zwaaien aan de Britsche troepen in Zuid Afrika Sir William Uarconrt maakte aanmerkingen op de uitgaven en verwifct do regeoring dat zy niet snel genoeg handelt Vervolgens liep bet debat over den aankoop van paarden in Oostenrgk Hongarijo voor het IJ gelsche leger Laboachere stelde te d aanzien een vermindering van crediot voor Lord Stanley financieel secretaris vnn den minister van oorlog zoide dat de bedoelde aanknopen gedaan zgn door een commissie die niet door het ministerie van oorlog was benoemd en Jirodrick beloofde al hetmogelijke te doen om een herhaling van dergeiiiko gebeurtenissen te voorkomen Labouchore s amendement werd met 106 tegen 75 stemmen verw orj en De oorlogscredieten zgn gelijk men weet met 159 tegen 56 stemmen goedgekeurd V Gedurende Januari zgn 7000 man Engelsche troepen naar Zuid Afrika verscheept en gedurende Februari zullen er 8000 gaan In Janaari zgn 2363 paarden naar ZuidAfrika verzonden De berichten in den laatsten tgd uit ZuidAfrika ontvangen geven geen reden om de positie der Boeren voor ongunstiger te honden wel het tegendeel nergens staat het goed voor de Engelschen behalve in do blokhuizen waar de soldaten gedemorilliseerd worden sn kogelvrees krijgen Gedurende den loop van het debat over het adres van antwpord werd in het Engelsch Lagerhuis o a de wen chel jkheid ter sprake gebracht om depots van voedingsmiddelen in Groot Briltannié op te richten Men had de man die haar hierbij ter zijde stond Be kleine Reinhold sliep nog steeds indien zijn trekken die zijns vaders geweest waren was hij misschien dit gevaar ontkomen doch zijn bload haar en bjauwe oogen deden bem op zijn rhoeder gelijkepfdc vroaw die Beatrice nicei dan alles ui en ia deze gelijkenis was voor het nog Jjd sluimerend knaapje een groot gevaar gelegen nige minuten lang rag zij hem strak aan en wendde het gJaat toen van hem af aU schrikte zij van haar eigen gedachten Eensklaps zag zij op den bergtop het rijtuig dat het hare in vliegende vaart achterop kwam raiswagens aren op dezen wei zóó zeldzaam dat zij dadelijk begrcepj dat dit haar gold Haar spoor was dus gevonden en haar verjolgers zaten haar op de hielen doch wat zou datP Zoolang zij in het bezit van het kind wa gevoelde iij zich machtig Zij lift den koelsier harder rijden en zoo begon tusschen de beide door groote belooningen aangevuurde voerlieden een dolle ren waarbu alle gevaar over het hoofd werdl zitn Rotsen en afgronden vloog men voorbij de bergen werden steeds steiler en men naderde nu meer en meer den wilden bergstroom Beatrice s rijtuig behield nog wel eenigen voorsprong doch met elke minuut werd die kleiner pg een paar honderd p aa en de vluchtelingen zouden ingehaald zgn Het eerste rijtuig rolde de brug over en hield aan de overzijde wr rivier Stil dit geschiedde op bevel van Beatrice die zag dat er geen kans op ontkomen meer was en zich op het erpte voorbereidde De wagen stond juut op het Iptntje daarbij het oog op de mogelijkheid dat tijdens een boiteulandschen oorlog do graantoevoer naar Engeland zou worden afgesneden en dit land tot capitulueren genoodzaakt Het was de heer Selon Karr die ter zake een amonJemont indiende Volgons hem bestond zulk oen gevaar in geval van een oorlog met een maritieme mogendheid wel degelgk Een middel daartegen zou zgn om differontieele rechten ten voordeele van uit de koloniën ingevoerde goederen te heffen het oprichten van nationale korensohuren en het instellen van een departement van voedselverschafling zooals er een eeuw geleden in Frankrgk een had bestaan Het voorstel werd door Sir W Harcoart belachelijk Remaak die er op wees hoe voedsol convooien nit A rika in tgd vnn oorlog do havens van kot vasteland zeer goed in neutrale schepen zouden kunnen bereiken en dat alles waar Engeland voor te zorgen zou hebben zyn lou hot overbrengen van die goedoren van die havens naar Engeland Indien Engeland daar niet eens toe in staat was dan zou het er inderdaad slecht raut het land nitzien Ue weinige leden die hot anm ideinent steunden behoorden schier allen tot de kleine groep van protcctienisten die gedurende de laatste tien A vgftien jaar in het aanzgn kwam en zich aangetrokken voelt door het denkbeeld van oen ryk dat binnen de eigen grenzen een voordeeligen handel zon drgven met uitsluiting van vreemde liinden Onder de plannen die gedurende den loop dor discussie opgeworpen werden was er ook een om rechten op den invoer van granen te heffen met de bedoeling de Engelsche landbouwers aan te moedigen nogmaals op groote schaal de graanteelt te beproeven Tot dusver vormen de protectionisten nog maar een geheel onbeduidende groep in het parlement en het amendement werd na een vry nitvoeiig debat ingetrokken Vrgdag hoeft do Fransche Kamer zich bezig gebonden mot de interpellatiedebatten over de disciplinaire maatregelen die tegen een aantal hoogleeraren en leeraren M O genomen waren Minister Leygnes zelde o m Na de gebeurtenissen in verband niet de Dreyfuszaak had do Hegeering tot plicht de in do school gobracbte tiabetrachtingen te onderdrukken om de tucht te verzekeren De Regeering heeft nimmer de leeraars van repnblikeinache opvattingen onderdrukt integendeel arbeidt zy dat in de scholen en hoogescholen de liefde tot de Republiek en het leger gekweekt wordt daarom mue t zy elke agitatie die gevaar opleverde voor van den snelvlietenden stroom langzaam opende Beatrice liet portier met de linkerhand den kleinen ReinhotJ vasthoudend die wakker geworden wan en vol angst in het wiid opbruischende water neerzag Hij wist nier dat zijn ouders id nabg waren Nu had ook het tweede rijtuig de brug bereikt en toen Ëlta haar kind zag was het ge daan met haar kalmte zij vergat haar beioAe en Ijoog zich ver uit het nitulg keinhold klonk het in een kreet van doodelgken angst hel kind slaakte een gil toen het zijn moeder herkende en stak haar de beide arm jes toe deze beweging werd echter zijn ongeluk Beatrice was doodsbleek geworden totn zij de beide echtgenootcn zag Dus toch weer samen Wat ZIJ had willen scheidenl had zij nu tot elkan ker gebracht en als Keinhold haar nu nog ijn kind ontrulste waren die twee voor eenwig weer vcreenigd un restte haar slechts verachting of wraak Zij hafl reeds gekpzen éen beweging in de richting van den stroom maakte aan alles een einde Zij had het kind met losgelaten doch trok het met de kracht der wanhoop met zich ond r water om samen in de rivier den dood te vinden Een onbeschrijfelijke verwarring volgde op deze daad de beide voerlieden liepen radeloos aan den oever heen en weer zonder een poging tot redding aan té wenden die alleen met gevaar voor eigen leven kon geschieden Ella stond op Ie brug hoewel niet bij machte hulp te vcrleenen d zij haar kind willen naspringen ddch een betere helper was reeds aan net werk Hotig spatten de golven op die haar lieveling verzwolgen h dden de discipline onderdrukken zoowel die 8 r nationalisten als die der revolntionaire locialisten Van bet eind der beraadslagingen weea Waldeck Roossoau do eenvoudige orde van den dag af en vroeg om en motie van vertrouwen die met Utó tsgeu 60 stemmen goichiedde Als vaststaande wordt nu aangenomen dat de Fransche Kamer lialf Maart uilorlgk den 25ste verdaagd zal worden on de nieuwe verkiezingen 27 April en de herkiezingen i Mei vallen Do reden tot deze boapoadiging der verkiezingen ligt niet in de Russische reis van president Loubel welke waarschynlgk pos in Juni zal zyn doch in de tactische overweging dat de republikeinen zich des te meer verbrokkelen over hnii candidaten hoe langer de verkieiingiagltatie dnarl De keizerin weduwe van t hiua vergezeld door den keizer en de jonge keizerin ontving gisteren ten paleize do dames en kinderen der gezantschappen J ozen werden zeer hoUeiyk verwelkomd De keizerin scheen diep bewogen en erkende dat de aanval op do gezantschaijpen een verschrikkeiyko vorgi sing was gewoeot waarover zy bitter spijt had Er volgde een feestmaal waarby do Keizerin verklaarde dat China zyn geïsoloordc positie zou opgeven en de beste gewoonten van het WosterHche loven zou aannemen Verspreitli Uei ichtün Fkakkiiux Do bestnnrsvergadnring van den Nntionalen Mynwcrkersbond is ocigistoren lo SalneEtioniio ter arboidsbourze begonnen onder deelneming van Cottg als algemeen secretaris Bexant voor het Noorderbekken Evrard voor l na de Calals Merzet voor Montc oaules Mines Oirardet voor bet Lolrehekken Buvnt voor Allier en Joocaviel voor Carmaai terwyi de niet aanwezige Chabrolain voor Carinaux vervangen werd door den ponningmeester van don Bond Mure In den namiddag werd bekend ilat de gedelegeerde vipor Loire gemachtigd was om naar aanleiding van Daily s verklaring in de Kamerzitting van Woensdag ten gunste van het commissievoorstel ter geleldcigke invoering van don achtnrlgen werkdag te beginnen met negen uur voor nu te yveren voor den achtnrlgen arbeidsdag dadeiyk in te voeren en voor oen pensionneering met en dadelijk daarna sloten zij zi h boven bet hoofd van haar echtgenoot Zonder een oogenblik te verliezen was Keinhold zijn kind nagcsprongrn dat zich in zijn val van tteatrice had losgerUKt en een eind vorder weder boven kwam ï hanl volgden oogenblikken van smart waarbij alles wat zij tot nu toe goleden had voor Üla slechts kindersnel was vöOr haar ïorstelden leven en dood in die schuimende golven waartegen beiden kampten de een geheel hulpeloos Ie aiMer mot alle mnpanning op dat etïne punt afgaande dat hij eindelijk na hevigen strijd bereikte DjLrader greep zijn kinrl drnktc liet vast tegfn zicMlin en trachtte zOO den oever te liereiken Thaps kreeg hg asten voet en grecii hij de vooruitstekende rotskanten thans kreeg ook de moeder baar bezinning terug en ijlde zij hen tegemoet LangzaiSn lieklom Reinhold den oever diep ademhalend van de overmatige inspanning zijn armen waren duor de scherpe stfccnen tot bloedens toe verwond doch diuzelfde armen droe gen zijn zoon die edért lange jaren voor het eerst weer aan zijn borst rustte Halt buiten kennis legde hij bet kind in de armen der moeder I aat ge ons dus nu zoo onverwachts verlaten vroeg consul Erlau den ktpitem Almbach iWat zullen Reinhold en Eleonora daarvan wel ze en t Zij rekenen er bepaald op dat ge nog eenige weken hier zoudt blijven U enit verwtfd