Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1902

Vrydag 7 Pebiuari 1903 So 8718 40ste Jaargang fiOMCHE fmuwï JSieuwS en Advertentieblad voor G uda en Omstreken elefooa o g De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommirs VT IF CENTEN Telefoon M A e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GrotJte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KAIIIËE 01 Zoiidas O februari 4es middags ten ure in de Za al KUNSTMIN dor Sociëteit ONS GMOEÖEN te geven door GERARD GIESEN bas mot welwillende medewerking van de Dames IBMA LOZIN alt CBBI8TIHE V WESTMBBOrMN sopr en de Heeren JACQUES CAUVERES tenor B V BELVOIBT PELL bariton COBNh SCHMIDT lyrisch bar MABTn WOLTEBS viool allen uit Amsterdam J B B SPAASDEBMAÜ I Piano aceompagnement ENTEÉï voor H H Leden der Sociëteit hanne Dames en Kinderen Ï0 et NietLeden I Leerlingen der Stads Muziekschool SO ctn Tekstboekjes des middags aan de Zaal verkr gbaar Toegangkaarten zvin van af Woensdag te verkrijgen bS de hb A BRINKMAN Zs J T SWA RTSENBÜEÖ T van EIJK en in de Sociëteit ONS GENOEGEN Plaatsen zijn te bespreken Donderdag Vrijdag en Zaterdag van 10 1 en van 3 5 4ur A 10 cent extra Op een der beste standen hoekliuis te BOTTEBUAit wordt door ouderdom en ziekte voor téOO UuMen TEE OVERNAjME AAI GEBODEN een Proeflokaal annex nili ilUUTTt L tniJI de Zaak mag 1 2 A 3 maanden geprobeerd worden informatiën worden gegeven bjj de voornaamste Branders en Broawers te Rotterdam Franco brieven letter J D in VAN BEBRSCHOTEN S Boekh Rotterdam HoUandsche AMSTEBDAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 cl Onlbljl uroncs iNaiiildda 75 ExlrafliKtCh Conj odieelOO Alleen verkrijgbaar bü P H J vas WAteüM Oosthaven B 17 Echt Zeeuwsch liarwebroo l i cent Ie K 0 SLEÏGT NIEèwE HJ VEN 27 Telepliooiinet Gouda Abonnement 1 iü per jaar voor perceeleii binne een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ia ttangesloten aan het Rps Inter i commanaalbureau Op 2B Januari 125 verkregen aansla tingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT I Geen Kinkhoest ieen Inlhienxa KpNINKLUKE Om lïinkhocsl Influenza Uoi sl en Koelaaudoeninjr binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract M E L I A N T II E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van i ïSfte H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Flacons i 1 Hofleveranciers 70 ets 40 et b j Firma WOLFE Co Westhaven 198 Oouda I MlKIilES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veeratal B 12li te GomU A BOÜMAN MoorSechl PINKSE Nimmerkerk a d IJael A N van ZESSEN Sc won ioMn J Ta TOÜKEN Cosi wp B y WI IK Oiidtma i r A SCHEEK Haadmlit P W v l DR Oudeu aler K van dee HEMDEN te Rteuwijk P v d 8PKK MoercajielU D v d STAB WadUinnsvtm Wed r HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddingsvem P A uk GKOOT Oudewater Ü DB JONüH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benschap Op de g roote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem lc groole gouden medaille toegedeeld e baard j roeil o gladde geziclilen en liet baar groeit op Ie kale plaats op de houfden De wereldbaroemde echte RussiBche Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadeliik Volkomen garantie voor terugbetaling vau Ret geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien Lt t niet waar is betaal ik 500 Gulflen aan den koopev Prijs voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterk e Hl werkt lu 2 3 wekeu 7 Gulden 50 Ctuts Wovdt overal in de wereld verzwonden met gebruikaaanw zmg en bewys van garantie in alle taleu van Europa tegen vooruitbetal ng of po8t oorschot van hetSkandinaviach Hoofddepot Hepresenlont voor Ouitschlond en Holland HaRUY NIIÜLSEN Ganaemarkt 9 Hamburg 185 DiutschlanJ Indien men zich vereeuigt om meerdero busspn te koopen worden zy altyd franco gezonden Van de talryke eerende dankschryven en erkennende en aanbevelfndegetuigen saen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandach Ik verzoek U mü 4 busaen van Uwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mg verzocht hebben te bezorgen GeUiktpdig beschouw Ik het als rayne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren Üe balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wondfrwerken gedaan zij heelt my nameiyk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlj k toestann dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er met veel vertrouwen in wel 18 waar had ik van verschillenden gehoord wien zy tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelykheid was yn haar terug te verkrijgen els men het eens verloren had tuaar nu kan ik werkelyk zien da ik my vergisi heb iNooit zal ik de weldaad vergeten die U mjj bewezen hebt Nog eens inyn hartelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Natisensgade 24 B 4 Copenhagen Db van U verkochte baardbalsem moet bepaa d de t roo ste uit indin f van het 19 iaarhüuderd zyn aangezien ik dezelve sterkte II Ij slechts korten tijd uebezigd heb en daBrby de schoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aange ien Uw middel ter verkrijging van baard mij van collegns aanbevolen is verzoek ik U hiermede my ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hHwelk aomtyds onaangenaam zyc kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbaUem welke ik ontvangen heb waa zeer g ed toen een van rayne kennissen dit hoorde verzocht hy my ten spceii ste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoeltabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U my eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien myn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zy reeds op ray gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene biie van de echt Yetza haarbalsem gebezigd te bobben ben ik ten hoogste verbaaad over het boven alle vei wachting verkregen uitstekend resultaat Myn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegelyk een zeer sterk verfnaschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben rayne zenuwachtige hoofdpijn geheel en al kwyt geraakt Mijn haar is bui fendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielaen Lundagade 7 Copenhagen Goedkoopste en soUedgt adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens aR AVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 Allen uiot t tegen Transport schade vemekerd ini A Dezemaamteekening is diegene van den uitvinder en zal op etlc pakje gevonden worden auders isüetvervalsoht en zonder garantie I Doordat mSn artikel wettig gedeponeerd is met liet merk Koninklijke Krooneieren wordt iedoren Winkelier er ten strengste voor gewaarbxliQwd geen ander soort eieren dan alleen die van myne iflrma onder dit n erk aan het publiek aan te bieden FirrnA K DE BOEK lr All maar Vertegenwoordiger te ÜOUDA P o DEX BBOEUEH Jr Zeugestraat SZ mFstoomveeveeij cbemisetit Wasscberij 11 iP KüiiEiinKit 19 Kruiskade Botterdam liobrevecai ni di cr Z M den Koning der Belgen Hoofadepót voor GOUDA de Heer H G TltlJSItlJItG Korte Tiendeweg D 7 specialiteit voor het atoomeii en verven van a allo Heeren en Damesgarderoben utnook alle m KindtTgoedereu Hpocinle inncbting voor hut alooni d van M pluche mantels veeren bont enz M üordynen tatelkleeden enz worden naar d 1 u euwste en laatste methode geverfd MMMI i leuw oiioterti ulteu I ft I rof Dr Liubors welhokoiidtï I VI Alleen echt met l abriekBinerk JUL tot vourtdurfnde radicale en AffSHH zekere genezing van alle zells gWSj de meest hardnekkige geiiuw Sffl tleUteil vooral ontstaan door BfiKfl aldwalingen op jeugdigLn leetti d Totale j enezing van elke zwakte Bleo acht öenaawdheid looldpijn Migraine Hartklopping Uaagpijn slechte spijsvertering Onvermogen Impoleuz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen liij fcr o ih fl 1 11 8 3 dul hol lloaiii ll n Cfnin 1 epol Matth v d Vei to Zidtliomraol 1 nuh M tJlóbiiii Co Uotterdam I llappol 8 irll enl ftgo 1 lmm ii cl 1 Tia 1 Cl n Rnttonlaru Wolff Oo floud on hr allo drogisten TUeny s Wosdubaletm in do suheele wuruld bekoQil on s üroemd Oiioveitroifon middel togen ulto It u r s t Il u II ir Luier Haairziekteii enz Inwendig oowül a a ook uitwendig in bijna He ziektegovallen met goed itevolg I J aan to wenden Prys per flacOD ÏJ per pust i llö TMerr s WoBJeraalf bezit een alanog ongekoudo goneeskrack en lioüzamo working Maakt meoatfll elke pijnlijke flö gevaarvolle operatie goheol overbodiir Met dczü zalf word oen 14 jaar oud voor ungeiieesU k rehoudeii beeiiicezflel en onlauKs een bynu sa jaar kaïikeriydeii tcciiezeu Hrenet genezing en veritftcliting dor pijnoii bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per poat f 1 60 Centraal DepSt voor Nederland Apotbek r IIËKIII Ml DEKM Eokin 8 AmBtonkm Waitr Keen depot is besUllemDii direct aaa die dmtzenapotheke ilos A IHIMtHYinPregradubel KohitBch OeBterreich Gelieve prospectua te ootbieHen bij het Centraal llepAt Sflndsr Itokin B Amaterdam IN HEÏ MAGAZIJN De Avondster zön heden ONTVANGEN eene fraaie Collectie GASKACHKLS met en zonder afvoer van af f 7 50cnboogi3r GASF01ti ZE met prima zninige branders GASOBNAMENTEN in ruime kenzo voorhanden Grüole Gluellicblbrandrrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Nieuw model geèmnilleefde PAXNES en KEIELS gwaarborgp gUtvrij Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEP 117 Gasfitter Gouda Druk van A BRINKMAN Zn UHileülandsch Uverzlclil Lord Salisbury zeide aan het leestm al te zjjner eere gegeven door de Junior Constitutional Olnb te Londen dat 4e aanwezigen niet veel inlichtingen van hem zouden krflgen ten aanzien der soort van mislukte crisis waarover de bladen in de laatste dagen vol hadden gestaan Hg kon zich onmogelgk voorstellen wat het juiste doel was geweest van de Nederlandsche regeerinjf met haar jongsten stap Blgkbaar hadden zg geen spoor van bevoegdheid om te spreken uit naam van onze vganden die thans op het vasteland van Ënroga verblgl houden Toen de wenken door de Nederlandsche regeering gegeven openbaar waren gemaakt verklaarden al deze vganden om strjjd dat zg ze volmaakt onzinnig achtten Salisbury wenschte alle hulde te brengen aan de vriendschappelijke gevoelens van de Nederlandsche regeering De Ëngelsche regeering kon niet inzien op welken grond al uit welke beweegredenen of met welk doel deze merkwaardige stap gedaan was Hg kon alleen vermoeden dat de Engelsche pro Boers er verantwoordelök voor waren De spreker herinnerde er aan dat men nu in een tp gekomen was waarin vele dergelgke wenken gegeven zonden worden De eenige reden dat hg wees op dingen die op zichzelf niet zeer belangrgk waren was deze ze kwamen op een tgd waarin men meer moest hechten aan de inblazingen der rede dan aan die van het gemoed Er zou hg vele beminnelijke en uitnemende menschen een wensch kunnen opkomen dat wij alles opofferden om een vrede aaneen te lappen die natunrlgk niet duurzaam kon zgn Maar men moest in het oog honden dat er nu geen sprake kon zgn van overgevoeligheid Wg zijn in een zakelijke kwestie gewikkeld w nn dient tot het einde toe doorgewerkt te worden Wg verlangen veiligheid en het herstel van den vrede aanvaarden indien daarbij do rechten des Konings en de veiligheid des Rijks gewaarborgd werden Deze veiligheid is de eenige belooning die wij verlangen voor al onze verliezen en opofferingen Er waren voegde Salisbury er bg nog andere kwestiën die overwogen moesten worden als de oorlog uit wai De handhaving van Engeland s positie tegenover Ierland was het gewichtigste onderwerp dat het Bgk te behandelen had Indien deze pogingen ooit faalden zou het Rijk voor het grootste gevaar staan dat het ooit had gekend Dat waren heel wat belangrgker kwestiën dan de oorlog in Zuid Afrika FEV§LLyE10I I vindelijk Gevonden 59 ===== Er lag iets zoo hartstochteÜjlcs in zijn woorden en Hugo s geheele oorkomen droeg zoo duidelijke sporen van diepe smart dat EUa niet den moed bezat hem een hard antwoord te geven zwijgend wendde zij haar gelaat van hem ai Na eenige minuten trad de kapitein wederom aan haar zijde iWend u niet van mij af EUa als ware ik een misdadiger Ik vertrek misschien voor altijd en het vur van bekentenis is voor mij ook het uur des afccheids Ik had je dit moeten besparen God weetj dat ik mij had voorgenomen te zwijgen en mij flink te houden maar men blijft toch mensch en toen ge mij aanzaagt en verzocht te blijven waa het met mijb Ubeheersching ge daan Reinhold zelf heeft het mij voorspeld dat ik in mqn leven een paar oogen zou vinden die aan a1 mijn spotternij en lichtzinnigheid een einde zouden maken het ongeluk wilde dat ik die oogen juiat bij zijn eigen vrouw aantrot Anders had ik gaarne mqn vrijheid prijs gegeven en zou een kalm en degelijk echtgenoot geworden zijn zou mijn natuur verloochend hebben en dat ware toch jammer geweest van den ouden Hugo Almbach en daarom zeker heeft de heme neen gezegd Gij badt eerder moHon vertrekken Hugo De Engelsche ochtendbladen zgn eenstemmig in hun meening dat de poging der Nederlandsche Regeering voorbeschikt was te mislukken Geen ander antwoord was mogelijk dan de Engelsche Regeering gegeven heeft De Morning Poat merkt op dat daar Engeland de beide Republieken heeft geannexeerd een vredestractaat ondenkbaar is Het blad voegt er bg dat alle Engelschen de eigenschappen waardecren die de Hollanders sympathie doen koesteren met het ongeluk der Boeren De Standard zegt dat het voornaamste punt van het Britscho antwoord is de duidelijke en nadrakkelgke afwijzing van elk soort van bemiddeling onverschillig uit welken hoek zij moge komen De Daily News noemt den toon van lord Lansdownes antwoord onberispelijk van stijl en kalmte maar betreurt het dat het een volslagen weigering is van het verzoek der Nederlandsche Regeering Toch is er iets boreikt door deze vriendschappeigke gedachtenwisseling en men moet der Nederlandsche Regeering oneindig dankbaar zgn dat zg daartoe het initiatief nam Wat thans noodig is is oen duidelijke verklaring van de Engelsche Regeering welke de antoriteiten zjjn waarmede zit bpreid is te onderhandelen De Daily Chronicle zegt dat bjj het ontleden van de Nederlandsche voorstellen voldoende bonno dwattsheid blijkt De Daily Telegraph meent dat het antwoord door Lord Lansdowne gegeven het aenig mogelyke was De Times zegt eveneens dat Lord Lansdowne het eenige antwoord gegeven heeft dat mogelijk was en vertrouwt dat het thans duidelijk genoeg gebleken is aan Engelands bedillers dat het door de Engelsche Regeering zoomin als voor het Engelsche volk mogelgk is om zijn eischen te herzien De Daily News meent dat er allo reden is voor de Boeren om de wapenen niet neer te leggen maar den strgd voorloopig ten minste krachtig vol te houden De militaire medewerker van dit liberale Ochtendblad heeft een studie geschreven waarin hg de kansen op een spoedigen vrede of op het onbepaald voortzetten van den strgd breedvoerig bespreekt Het is reeds herhaaldelijk gebleken dat deze Engelsche journalist een zeer goeden kiJk op de Afrikaansche zaken heeft zijn voorspellingen zgn vaak gebleken steekhoudend te zgn Thans berekent hjj dat het aantal Boeren te velde nog minstens 15 000 zoo niet 20 000 Het is thans te laat je die smart te besparen maar als de lieide eener zuster 0m Godswil dat niet Niets van achting vriendschap en dergelijke fraaie 2aken meer waarmede de idealisten zich in dergelijke gevallen plegen te troosten maar die een gewoon mensch den genadeslag geven Ik weqt dat gij in mij nooit iets anders dan een broeder hebt gezien dat ge steeds met geheel uw hart Reinhold trouw zijt gebleven zelfs toen hy je verliet maar toch kan ik dit uit jou mond niet hooren Het is waar ik krijg mijn verdiende loon Waarom ben ik mijn schoone bruid de zee ontrouw geworden Zij laat mij er thans voor boeten dat ik haar ter wille eener andere heb willen verlaten en toch was het mij alsof ik mij in haar spiegelde als ik in Ella s oogen keek En ik heb die oogen het eerst ontdekt toen mijn broeder zijn eigen schat nog niet kende Ik kende de vrouw die hij voor een Bïancona verliet beter dan hij zelf en toch valt hem de prijs te beurt waarvoor ik alles zou gegeven hebben Die duivelsche kunstenaars winnen het altijd van ons gewone menschen die niete weg te schenken hebben dan een warm hart en een alles opofferende liefde Reinhold neemt terug wat nooit zelts geen oogenblik heell opgehouden zqn eigendom te zijn en ik ga weg zoo zyn wij allen geholpen Grenzelooze verbittering sprak uit deze woorden die slechts al te duidelijk bewezen dat zelfs de genegenheid voor zijn broeder niet bestand was tegen een harstocht die Hugo s geheele karakter scheen veranderd te hebben Hij wilde de man bedraagt De aanwerving van Kaapsche kolonisten zoogenaamde rebellen vergoedt ruimschoots de verliezen aan dooden gewonden en gevangenen En naar het blad meent kan dit nog maanden lang zoo voortgaan het aantal Kapenaars die zichbjj de commando s aansluiten bedraagt gemiddeld 200 tot 500 per maand Bovendien vullen de Boeren voortdurend hnn voorraad geweren en ammunitie aan uit hetgeen zg den Engelschen ontnemen Paarden hebben zij ook genoeg en het praten over het doodjagen van het laatste commando acht de Daily News niet ernstig liet blad acht het dan ook mogelijk dat de dtrijd nog minstens drie of vier jaar wordt voo ezet Want zegt het de Boeren weten dat de finadcieelc last voor ons land groot is en voortdurend toeneemt dat een buitenlandsche complicatie elk oogenblik kan ontstaan dat Engelands internationale positie zachtjes aan verzwakt hoe langer de oorlog duurt en dat de loyalisten in de kolonie die zg kennen en wjj niet niet ver meer zgn van het oogenblik waarin zij zich zullen verzettep tegen de voortzetting van den oorlog Dit ziju waarheden zegt de Daily News die biJ iedereen bekend zgn Maar iedereen en in de eerste plaats de Begeering meenen dat het beter is die te vergeten En daarom is ket goed ze nog eens te zeggen In lijnrechte tegenstelling met bgna alle overige Berlg nsche kranten die de Engelsche nota beschouwen als een afwgzing die geen twgfel overlaat schrijft de Lokal Anzeiger die dikwijls gebezigd wordt voor het uitspreken van zeer officieuze oordeelvellingen het volgende Eèn ding blgkt uit deze wisseling van nota s dnideljjk dat Engeland de door Nederland begonnen vredelievende poging volstrekt niet vierkant afwijst Reeds wat den vorm alleen betreft is het antwoord van Engeland geen weigering maar een toestemming Het voorbeeldig voorzichtig gestelde voorstel van de Nederlandsche regeering moge er de hand toe bieden dat de in Europa vertoevende afgevaardigden van de Boeren zich met de aanvoerders van de Boeren in Zuid Afrika in verbinding kunnen stellen Van de middelen hiertoe die de Nederlandsche regeering voorstelt vrtjgeleide voor een reis van de Boeren afgevaardigden naar Zuid Afrika en het toestaan van telegrafisch gedachtenwisseling stemt de Engelsche regeeriug in het laatste middel toe vermoedelijk met de beperking dat de telegrammen niet in overeengekomen taal mogen gesteld worden kamer verlaten doch Ella hield hem terug iNeen Hugo zóó moogt ge niet gaan ge moogt Reinhold en mij niet verlaten met bitterheid in het hart Wij hebben ons geluk reeds ten koste van een menschenleven moeten terugwinnen en het ware te duur betaald indien wij er bovendien een broeder door moesten verliezen Wij zouden het nimmer te boven komen als wg moesten weten dat gij verre van ons verwijderd ongelukkig waart en dat nog wel door ons toedoen Smeekend en bedroefd zag zij hem aan de blik van den kapitein hield het midden tuaschen toorn en leederheid toen hij antwoordde ïMaak u over mij niet ongerust Ik behoor niet tot die mannen die dadelijk der wanhoop ten prooi zyn indien zij gescheiden worden van wat hun het dierbaarst is Zelfs als bij die scheiding een deel van hun hart achterbleet nu dsn ral mij dit niet beletten verder voort te leven verdragen zal ik het of ik de smart overwmnen zal is een andere vraag Als Reinhold weer geheel hersteld is zeg hem dan wat mij uit uw beider nabijheid dreef In de oogen mijns broeders wil ik geen huichelaar zijn en ik had hem dit alles reeds lang zelt gezegd als ik niet gevreesd had dat die aandoe ning hem noodlottig zou zyn Zeg hem dat Hugo geen uur langer kon blijven en dat hij jou zijn eerewoord gegeven heett niet eerder terug te komen dan als hij bij machte is de vrouw zijns broeders met waarlijk broederlijke gevoelens onder de oogen te komen Krachtig drukte hij haar hand ten afscheid toen Zg slaat echter ook een reis van de Boerenafgevaardigden naar Znid Afrika niet zonder meer af maar behoudt zich hare beslissing over een daartoe strekkend verzoek van de gedelegeerden zelf voor Vooral is echter de laatste zinsnede van de Engelsche nota zeer opmerkelijk Zij laat uitkomen dat een reis van de afgevaardigden wegens haren langen dnur de vgandelgkheden onnoodig verlbngen zon waaruit bljjkt dat Engeland een snellere uitkomst verwacht van telegrafisch verkeer of dat oen dergelijk verkeer het Engeland zeer gewenscht zou zijn Naast deze uiting hebben de van Engelschen kant gehandhaafde bezwaren tegen de volmachten van de Boerendepntatie in Europa slecUs een geringe beteekenis Zü zgn een concessie voor den vorm aan de totduiver in Acht genomen houding en aan de openbare meening in Engeland Hetzelfde geldt van het opnieuw uitgesproken besluit om geen tnsschenkomst van een vreemde mogendheid te dulden In het algemeen zou de indruk dien de wisseling van nota s bg de vrienden van den vrede zal maken niet ongdnstig zgn De deur tot verdere stappen tot den vrede is geopend De Engelsche premier Salisbury is volgens de St James Gazette voornemens heefl t g n wanneer deze Parlementszitting is afgeloopen en wanneer tevens de ZuidAfrikaansche oorlog nit is Dat laatste hangt al vfin de Engelsche Regeering de Boeren kunnen het nog lang volhouden en daarom zal Salisbury wel moeten blijven Als reden wordt opgegeven onderdom maar 72 jaar is toch zoo ond nog niet voor een goed conservatief man Jammer dat Salisbury in dit I abinet gekomen is Hg had altijd een goeden naam als een conservatief van den oude 1 degelijken stempel te goed in elk geval om op zijn ouden dag de slippendrager te wordpn van Chamberlain Milner Rhodos Maar als Salisbury weggaat wie zal hem dan opvolgen P Wellicht Rosebery De Forthniglitly Review heeft een groot artikel met het opschrift Rosebery en Chamberlain waarin de verwachting wordt uitgesproken dat in het toekomstig Kabinet Chamberlain premier zal zgn met of zonder Rosebery als Minister van Buitenlandsche Zaken Het bondgenootschap van die twee zoo wordt gezegd moet werkelgkhaid worden omdat er geen merkbaar verschil is in hun program Dat is ook zoo Niemand zou kunnen zeggen in wolk opzicht het nieuwe liberalisme van het nieuwe toryisme verschilt De Vorwïrts noemde Rosebery een prachtnitgaaf de deiir open ging en de jonge Reinhold wild op zijn oom losstormde Ookn Hugo gaat ge weg Jonas heeft hw kofier gepakt en zegt dat U morgen heengaat Dat mkg niet U moet bij ons blijven De kapitein tilde den knaap op en drukte hem een hartstochtelijken kus op de lippen Geef dien kus aan j moeder van jou lippen zal zijl hem wel willen aannemen En nu vaarwel mijn jongen Adieu EUa Mama rei de kleine Hugo verwonderd nastarend Mama wat scheelt oom Hugo Toe n hij mÜi kuste bchreide hij De jbnge vrouw trok het kind naar zich toe en daarop drukte zij ook haar lippen op zijn voorhoold dat nog nat was alsof er twje tranen op gevalleti waren Het valt Oom zwaar ons te verinten maar hij moet weg God geve dat hij eenmaal tot ons wederkleert I In H was alles nog bij het oude gebleven en over dfe stad lag weder diezelfde vochtige nevelachtige atmosfeer als vroeger In het huis van den heer rlau heerschte een ongewone drukte in dit anders zoo geregeld huishouden lag heden geheel ten onderste boven Dat was een geloop en gevlieg zonder eind alle kamers waren hel verlicht de bei ienden waren in gala en het rijtuig was reeds Cen uur geleden naar het station gereden Thans trad de dame die het huishouden bestierde en reeds niet jong meer was met Doctor Welding in dem gruoten salon IToriit vtrvoigd