Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1902

Oondirdag 13 Februari 1902 40s e Jaargan r o 8723 wmmmmmmmmmm mmmt mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TtlefooB at iDe Uitgave dezer Courantg eschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommprs VT IF CENTEN Teleroo No nt A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BS Chemische Wisscherij II OPPKfilll lYlKK 19 Hruinhmle HoUerdam lebreTefcHTd door Z M den Kontng der Belgen tloofddepAi voor GOUDA de Heer II ci Titijsittiu Korte Tiendeweg D 7 Spdciahteit Toor hut Rtuomeu mi verven rau ïlle üe reir en DamesKarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting vüut het atoom n van plncme manteU veeren bont enz Gordönen tafelkleeden enz worden uaar dn ü eawste en laatste methode ifeverfd OPRUIMING in bet NoonlbraknLsch Sènen en L iaraniniu iizijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Zie de Ktalage Aanbevelend J 8MIT8 A lle reparation en uangemetcn werlc Wie zeker zyn ii d Bclit Eikel Cacao te ontwigen tcsiunengesteU m au val pr Bfn miiig n in den huidol gekomen ondei deiL niutm des dtrinders Dr MiohaeliB Terraardigd op da beste machinea in het wereldferismd ëubbliaaemeut ran Oebi StoUvarok ts Kenlen lacht J pTI2iel2aeIH Bikel Cacao In Tlerkanten buiawi Dwe Üikel Cacao is met melk gekookt eent aangename gezonde drank Toor daniykaob gebruik een A 2 theelepda Taa t poeder Toor een kop Chocolate Ala ceneeskracbtige drank bg g T l Tan diarrhea lechts met water t riiraiken Terkrügbaar by ie Toarniamal H 1 Apotheksns en f 1 80 c 0 90 o a85 Qenerailvertegenwoordiger TO f Hader and luliug Mattenklodi Au iiterdam Kniveistraat 103 leuw onovertroflen l rof Ur laubura wolboküud AllMu wht met Fabriekimerk tot vourtdurende radicale eii lekere genezing van alle zells de meest hardnekkig zenuw utekterif vooral ontstaan duor atdwalingen op jeugdigtn leeftyd ToEale ifeuezing van elke zwakte Blee xacht üenaawdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spösvertering Onvermogen ïmpotena PoUutione enz Uitvoerige prospectüBsen lr j jpcr lowH fl 1 fl fi 8 J dubbelt fieat li il CV Centrall Depöt Matth v d Vogte Zaltbommel Dcpöta M Clélïan Oo Rotterdam F Uappal B firavenhape J rBimniAiia lu Jun J Ozn llottonliiin Wolff t Oo 0ouda on bi allo droj ïstön C A V D LOO ABTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Pingel 31 HOTTeRUAJU 8 P E E E Iv U R E N 8 it INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ISinkhoesl Influenza Itorst en Iteelaanüoenhify binnen den kortst niogeljjken tjid te doen genezen neemt onmiddellp de toevlncht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmiyenBorst honig Extract ill E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomlabrick DE HONINGBLOEJI van H N VAN SCHAIK t DEN HA AG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIKBIB8 Kleiweg E loö Gouda E H V N MILÜ Veerstal B 120 te Gomla A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerkad JJael A N van ZB8SEN Schoonhoven J Th TOUKKR Botk op B V WIJK Oudeuta r A 8CHEEK Haastrecht W v EDVi Oudewater K van der HEIJDEN te Reeuwijk P v d 8P K Moercapelle D v d STAR Waddinoaveen Wed T H tLST Waddingaveen M KOLKMAN Waddingsveen P A uk GKOOT Oudewater O A DB JONOH Oudewater J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Benschop tf Tr T Door OctiéCBh KtgcniMn nbcvolcn j Met EereDIploma en Goud Bckrootwle C 111 nSI I ü Vf c C M t krachtige en versterkende KINA WIJN tegen iwakte Mlliq l q l Vll Eoowel 1 1 kindeicn als volwassenen gebrek aar eetlust alcchte BpljBverterlng lenuwboofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen pUINA LAROCHE FERRUGINEUX m r PRAEPARATEN VAN 111 het bijioudui tegen Bloedgabrek Bl ekzucht kwalen van Kritlschen leeftijd erii Verkrijgbaar in fla on n 1 90 en ƒ l pllf fkl O 0n Voedzaam versterkend aangenaam vnnimaak voordagelijkichgeb aik LI 1 iT kinderen zwaklten en klterachtige gestellen lecr nn te be velen aU geneeskrachüge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrh e ook voor luigellngen en kleine kinderen rnjt pci Imi K Kg ƒ 1 70 4 M Kgr 0 90 A H Kgr O öO Chemisch M AlL cillIrfkr Speciaal voor Kindervoeding in bussen i H Kgr 0 90 t AcifltTIQ lcf2ll A4+ n Het rouken eener haWe Cignrette li voldoende ter baatrlj t 0 i a V l aiCHCU c hevigste aanvallen van Asthma etc in f doosje A Ó 60 en O BO Tamarindp Rnnhnn fruit PURGATIEF tegen verstopping Aam e Migraine Congesties etc voord ook ahlaxans voor kinderen hcwijien de l amarlndc Bonbons vin KRAEPELIKN A IIOLM lielangnjke diensten daar de vorm voor hel kind bcgeeri yk en de imaak aangenaam n l nj per iioo je 0 90 cn Q BO Qfl1mla1r Pflc441lAG nlg meen erkend al bet BESTE hnismiddel 11 CS j Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is 1 éen slljntoplossencl en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleachjes verknjgl aar Pnjs ƒ 0 20 per fleschje De fratparalm van KRAEPELIEN 8r HOLM te Zeist tUn nllen vooruien vnn iiqUêUtn waarop de naam en handttekenüiff m vtrkrijgbtttw bij da meetle Apoihelert tn Proffulen J KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Akl Het groote aantal zenuwkwalen van eDi honrdiiijii Af tot de voorafgaande kenteeknueu van apoptcxle lierBenberoertQ toe trotaenrei nog atoed alle middeleu door de niedm lie watecai hap aangowend Kprat aan den nienweo tijd koml ie enr toe dat El doorliet febmik maken van den eenvoniiii it n weg namelljh lanjfa de bnld een phyBloloKiHCbe ontdekking gedaan lieeft die na konderde proefnemlngpn thang ovav de gebetle werela verbreid ia en terwyi alj in weteDiahappaiiJke kringen Je hoofCHto bslangateliiiiK wekt tevens cetie weldaad blijkt te eIjq voor da aan lenawkwalen lijdende menectilipid Deie goni sawijEe la nltgevon den door den geweaeo Officier van Öeiondheit Dr Roman WeliBmai n te Vliabofen en bei nat op if on dervinding opgedaan in eeM BO Jarige praktijk Door wnitadiinc vnn li t hword eiixiuul per liiK war l iidn rtoeKesehlkteBtoir nd rrtehaldoiiniLiUI IllJI B nli txt iiiiw Rcatnl inedeKedeelil Met dese geneeswijie werden werkeiyk aohitteronde reaoitaten verkregen en atl loukte sooveel opgang dat van een door den uitvinder geaohreves werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vaorltoiniHa in genailng binnen kerten tl d reeda de e druk verei henen la Dit boekje bevat niet alleea Tor bet gro te pnb Hek verataanbare verklaringen ontrent het weaen dnr nieuwere therapie en de daarmnda iclfB tij wanhopige zevalleu vorkregeu uitwei king maar ook vindt men daarin wetenachapoelijke vor li iiiilellii i ii nitde tiifdladliK blndt n dieaan deze geneeswijie gewijd zijn toomede afechrlft van tal van Ketul aohrlfteu vnn hooggeiilantate gsneeHkuudigeii onder welke P Mealèca mei dr proleitor aai dj polyklimck In Pari 8 rue Heugemcint 10 Stelnsreber med dr praktlietrend oeneealieer aan tiet krank ilnnlpen Diticht di Charento Sanltatsralh Dr Cohn Ie Steltin Qroiimann raad dr arrend arti ti Johllroen Dr p Foroitier se BBili er dkectaur va het haipitaal te Agtn Qahelairath Dr $ ilieHn katteal autsnfeli Bad Emi Oarasi med ir oBnaatheer dirifteur der galvano thBrapeutllohe Inrlohtlag voor ianuwh dari ta Parijs me 8t HonorA 334 Coxaul van AsLhanbaoh m d dr te Corfa Dr Buibaoh arrend aria de ZIrknIti Ober tebvrzt iacht med dr Ie Weenan Dr C Boniavel Ie La Farrltra Eure lid vaa den OonaellOeatral d hygiini t d Santé In Frankrijk en vele nndereu Ann aiifn wier xennwitenlel nirer of mlndvr annK da rffL ef asu xDvcnanmde Kciinn itrliHtflifid llj teii waarvan defcenteakenen tijn Bbroeiioht lioöfdptfa nloralne icliela hoof lpl r bloadandm g rnote prlkkeibaaiheld oelaagdhe J alapeleeiheü llohamatijks oarait en onbehagelijke toeita d verder alle au ki n die door beroeiU getroffen w6i4eii iD0 UJd i MB 4e gevolgen daarvan tooalN vorlammlnp n onvermogan tot spreken rware tongval oelatljk illkken atljriield dergswrlchlsn met veort durïnda plin plaalielijica iwakle vnriwakking van gehaugen eus tB sU die reeda oadar ganeeakiindiga behandeling Keweeat Kijn maar dooi dn bekeurde middelen all onthtmdlngsen n kondwaterknnr wniveii electriaeeren atoomlooi of teebaden geen geneiing of tsalging Sunnar kwaal gevonden hebbnu en ten aiotte alj die vrr a Keva len voor b rocrt en aiütoa rad hebben wegena verauhijnaelen ala nch aanboydand angtllg veslan vardoovinj In hat Iioafd hoofdplja nel duliellgheld nikkerlftgnn en donker worden voorde oogen drukkends pijn onder het vearliBürd lulling la A ooran bet vof en van krlebp lng In en het ilapcn van handen en voeten aan al deze drie oatanrKn van KcnawlÜdcrM ala ook aan jonge m lajei lijdende aan blpekiuchl en kraohielooebell 90k an geaonde isift aan jonge arionen difl veel met hel hoofd werk n en geeatelljke reaotle willen voorkemea wordt dringend aaa geraden lich het boven vermeide weikje aAn te achaffen hetwelk op auvrage koitelDot ea fi aneo ver Benden wordt door AiRMtci tlam door M i EH4V Co Heitigeweg 49 nolterdam F E tnii N KTE V KOI FF Apotheker Korte Hoofateeg i Vtjreelir I OIIIIV A l OUTOV Ondegraelit bij de Gaardbmg F Hl Op de fongate hvgiannlMch meiHniiiLla tentnonntelling In de l i WrlaumMtia ache Qeneea llie hor de UedtB he Jnrli mrt I r llvn r n l lHni hrlirAnnd ds ♦ B E SS I C E C J De Oude Genever NIGHT GAF wordt van af heden OOK geleverrl op HALVE KELDEEFLESSCHEÏÏ Wmf AMSTERDAM V IIOPPK SCHIEDAM KÏ Hollandsche AMUTEltUAM Drinkt uitsluitend Per 5 0118 Slof en grove Thee 45 55 cl OiitbUl urones Nuiiilddaii 75 ExtraflneCh ConsolheelüO Alleen verkrijgbaar bvj P H J A WANKUM Oosthavea B 17 IN HET MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene Iraale Collectie GASKACHKLS met en zi nder alvoer van af f 7 50 en hooger met prima zuinige branders GAHORNAiaENTEN in ruime keuïe voorlianden Grootc GlueilIcblbrandiTS welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Hieuw model jeèMittUeerile PAISKBS en tETFlS gwaarborgp giïtvrü Minzaam aanbevelend M M VAV IM Gasfitter TELEF in fhitiifB WondsrbalBïm in do golioüle weroltl Ijolcoml eu ijeroemd ünovertroffen middel tegon alle It O r s L O II f L e i e r naaffZiekteil eikZ Inwendig zoowel a s ook uitwondig iii bijna Ua zioktegevuilen met goed Küvolg ian tü wüiideu l rUs ier flucüii I 1 er post 115 Ijüzit üoii ivlariog o ii ü u k ü ii d o g e n e u 8 k i a c li 011 IkuiUntno werking Mtuikt meestal elke pijnlijke on geviinrvotlo operatie geheel overbodig Slflt du e zalf werd een 14 liur üUll VOOr OUXeiieesUlk 7 llOil leil lieeillceZttel e onlangs on bijna jtiur kiuikeriydeii reiitizeii lti en t gemzmg ea vtirmchtmg iler pijnou bij wandon ontatekingon bde van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f l éo Centraal Depot voor Nederland Apotliok r lIBKItl SlIVDERN Rokin 8 Amaterdam Waar geen depot ia beatolle men direct aau die ohutacnapotheke ilea A IHtl ltltY in PregradaW Kuhitach Ueaterreioh Gelieve proapectue te ontbieflen bij het Centiaal UepAt handar KokinS Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderljke schotels en alles wat tot het kuksvak behoort desvorlangd met bjlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinior Westhaven 128 aar V H A A ó T ytUr uwen Winkelier nitslnitend KoninldiJke Krooneleren k 4 cent per stub zg munten uit door puik beste kwaliteit en zeer billijken pr j8 tl 11 Banketbakkers genieten aanzienlijk rabat en worden ver Züobt hunne orders direct tot mjn kantoor te richten Firma K DE BOER Jr Alkmaar Vertegenwoordiger te GOUDA P O OBS BHOMDER Jr Zcugestraat fit ti Het beste onachadelykete ea fe MS makkelykste poetsmlddel viior Heerell 11 in en vooral damifl en KlQdenchoetlwark lya UdeAppretuurnaC N Mlilltr Ca G K 8irlU BeuthStr 14 Men lette oel TllV op naam en fabrlelEamcrk Vanmlaa t Ha r WktilWi 1 i u rt laluwim e anre ew B iiM ul D v t b w avdamuia ArabM Gouda Druk van A BEINKMAN Zn Bulteniiiniiscti Overzicht Een Engelsch militair criticus bespreekt uitvoerig de operaties tegen De Wet om de beteekenis daarvan na te gaan Hij komt daarbij l s slotsom Verleden Zaterdag ia gebleken dat het blükhnizenstelsel onder de gunstigst denkbare omstandigheden niet de resultaten heeft opgeleverd die ervan verwacht werden Het is gebleken dat de Boeren de blokhuizen op zijn hoogst beschouwen als lastige belemmeringen dat zij er niet aan denken met deze rekening te houden alsof ze ondoorbreekbare afscheidingen waren Daardoor is bewezen dat wil ook zullen moeten uitscheiden met de derde wijze waarop beproefd is aan te vullen wat in een leger niet is te vervangen bewegelpheid In zijn betoog doet de schrijver uitkomen dat de operaties werden gevoerd binnen de sterkst bestaande blokhuizenlinie die daartoe nog opzettelijk sterker was gemaakt en met een macht zeker zestien malen zoo sterk als de vijand dat dezo vijand als hij had gewild voor de insluiting voor Maandag bad kunnen ontkomen aan de zijde van de Wilgerivier maar dat liij dit klaarblijkelijk niet heeft gewild en daardoor bewezen heeft de blokhnizenlinies niet als een afdoende afscheiding te beschouwen Hij wijst vervolgens op het pover resultaat dat is bereikt bij een krachtsinspanning waartoe elders op het oorlogsterrein de operaties een maand lang hebben stilgestaan slechts 300 van 2000 ingeslotenen vermeesterd en zegt op grond van dit alles Als dat niet is de mislukking van het blokhuizonstelsel dan weet ik niet wat wel zoo zou moeten worden genoemd De Parijsche correspondent van de Indép endance zegt Het is zeker dat de Nederlandsche regeering aan Frankrijk en Duitschland gevraagd heeft zich bij haar optreden ten gunste der Boeren aan te sluiten Voordat het t Haagsche kabinet antwoordd e liet het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken het kabinet te Londen polsen Dit antwoordde opnieuw dat Engeland geen bemiddeling noch eenige andere inmenging onder welken vorm ook kon toelaten Onder deze omstandigheden en tegenover de zekere mislukking vau het beraamde optreden meende Frankrjk hoewel dan de welwillendste houding tegenover de poging van dr Kuöper aannemende zich er niet metterdaad bij te knnnen aansluiten Duitschland handelde tronwens evenzoo Ziedaar wat FE iLLEiO Uit 7 Duifs van Th KoKNER DOOR FAUST DULODVBE 3 De moeder zat nan haar bed in zorgvol waken en toen t avond werd en Alfred nog maar niet kwam werd ze erger Weg was alle vreugde der huisgenoten angst drukte neer elke jubeltoon t Water der beken steeg meer en meer de schemeriDg grauwde neer en nog was AMired er niet De houtvester kwam De dijk was doorgebroken zo Bprak hij de bruggen waren vernield alles onder water Neen dien dag kon de jongeheer niet komen dat zou waaghalzerij levensgevaarlik zijn Waarschijnlik was hij in t naburige stadje gebleven waar hij door moest 0 o I riep Liddy en viel terug in hare kussens met n krampachtige beweging Hij ligt in t water Hij verdrinkt Help En t toneel dat zich afspeelde ïn de geest van de zieke zuster was geen fantasie want wat zij in haar ziekte zag dat was gebeurd dat was werkdikheid Alfred was opgehouden door de storm en de ottbegoanbaarheia van de wegen in hoofdzaak werkelijk aan de indiening van de Nederlandsche nota is voorafgegaan Voor de Engciscbe oorlogsmannen komt de eene teleurstelling na de andere Pas is bericht ontvangen omtrent het mislukken van Kitchener s grootsch opgezette poging om Do Wet te vangen of daar komt de tyding dat de Boeren in de Kaapkolonie die men schier gezuiverd waande een paar belangrijke successen hebben behaald Het is hun gelukt om een konvooi van 60 wagerti dat onder geleide van 160 man van Beaufort West naar Fraserburg trok te bemachtigen na waai schijnlijk bet geleide gevangen genomen te hebben Wij gelooven niet dat de Boeren sedert den tweeden inval in de Kaapkolonie ooit zulk een groot succes hebben behaald De omstandigheid dat de Boeren in de Kaapkolonie zich nog zoo sterk gevoelen om behalve in de buurt van Frasorbnrg ook in die van het verwijderde Calvinia aanvallend op te treden en den Engelschen zware verliezen toe te brengen is van gewicht De lohannesbnrg correspondent van de Times zegt in een brief van 18 Januari betreffende den toestand in de Kaapkolonie dat in het Langebergdistrict een bergachtige streek honierd mijlen van Kimberley de Boeren naar gemeld wordt een nieuwe Republiek hebben gesticht waar zij in vrede zaaien en oogsten knnnen door de gesteldheid van het gebied Het schoonmaken van het district alleen zal ontzettende moeite kosten De hulpbronnen van de Kaapscbe Regeering zoowel wat troepen als geld betreft zijn niet voldoende om haar in staat te stellen eenigen ernstigen indruk te maken in het groote oproerige gebied westelijk van den spoorweg In ernstige overweging is genomen een plan om een lijn van blokhuizen te bouwen over ee lengte van 300 mijlen van Victoria West over Calvinia tot aan de zee Er mogen uitstekende redenen zijn om zulk een liJn aan te leggen maar het is moeilijk in te zien waarvoor zij zal kunnen en in hoeverre men bet daarin opsluiten van troepen en de Snancieele uitgaven er voor zal kunnen verantwoorden De Boeren toch zullen voldoende ruimte hebben ten Noorden en Zuiden dier linie en bovendien zal een linie van zulk een ontzettende lengte die niet wordt gesteund door een spoorweg biyken nauwelijks een afdoende afsluiting te zijn Ue volgende morgen was t n helder blauwe hemel die hem toelachte en in die vrolikheid der natuur leek t hem gemakkelik toe t verzuimde weer in te halen en bij z n ouders te zijn nog voor de avond gevallen was In de verte zag hij reeds de bergen in welker midden z n vaderlik huis stond Maar voor hij de eerste heuvel bereikte moist hij n brug over Helaas deze was vernield en moest hij nog n uur lopen voordat hij op de straatweg was Ongeduldig werd hij en z n zuster o hij kende haar maar al te goed Hij wist dat ze in angst verkeren zou wanneer hij dien dag nog niet tuis kwam Alfred had de straatweg bereikt De herfstzon kleurde de lucht in karmozijne kleur van avondrood en de bergen joegen nevelwolken omhoog Alfred had de eerste heuvels bereikt Voor hem stroomde de schuimende bergstroom in onstuimige golving En in t onzekere licht der invallende schemering zag hij dat de laatste brug over de vloed vernield was weggeskgen door de woedende golving van de stroom die wild raasde door t dal Niet ver meer was de nacht nog enkele uurtjes maar Ën tuis wachtte men op hem en Liddy misschien reeds iek Neen 1 hij moest hij moest er door I De postillon had hem geweigerd hem door t water te rijden Waar heb k dan zwemmen voor geleerd riep Alfred uit wierp hoed en mantel af en sprong in de stroom De correspondent zegt De schets die ik ontwierp moge er toe bijdragen voor hot Engelsoho volk in het moederland om zich een denkbeeld te vormen van de uitgebreidheid der opgenomen taak en dan do noodzakeljkheid om krachtige maatregelen te nemen Indien wij aannemen dat de oorlog voor hel aanbreken van den winter uit zal zijn en wij bljjven in gebreke om de noodige maatregelen te nemen voor de voortzetting er van zullen wjj nogmaals voor ons optimisme duur moeten betalen De Oostenrijksche troonopvolger Aartshertog Frans Ferdinand ia in Rusland aangekomen en de wijze waarop hij daar ontvangen is moet zeker in Oostenrijk groeten indruk maken De Nüwoje Wremya begroette hem niet alleen als de vertegenwoordiger van een bevriehd vorst en als toekomstig bestuurder van een bevriend land maar ook als de echtgenoot van gravin Chozek Als Slaven zegt het Russische blad moet het ons goeddoen te weten dat de Oostenrijksche troonopvolger biJ zijn hnwelp de neiging van zijn hart volgend in den echt getreden is met een dochter uit een der oudste Hongaarsche geslachten die tevens na verwant is aan vele Russische aanzienJiJke families De ontvangst door den Tsaar en zijn oingevtiig was allerhartel kst evenals de toespraken waren die bij de offlcioele feestmalen worden gehouden Betreurenswaardig is het dat de reis van den Aartshertog aanleiding heeft gegeven tot een incident met de Hongaarsche regeering Naar de BudapesterHirlap meldt had de Aartshertog ook een Hongaarscb edelman in zijn gevolg willen medeneinen naar Rusland en daartoe graaf Joban Zichy aangewezen Graaf Zichy wilde gaarne meegaan maar do Hongaarsche minister graaf Szechenyi bracht bjj den Keizer bezwaren daartegen in en zoo werd op last des Keizers besloten dat graaf Zichy niet zou meegaan Aartshertog Franz Ferdinand was hierover zoo ontstemd dat hij weigerde graaf Szechenyi te ontvangen waarop het geheele Hongaarsche kabinet met ontslag dreigde Wederom moest de Keizer tusschenbeiden komen de Aartshertog ontving daarop den minister doch verklaarde liem dat hiJ 6f graat Zichy 6f geen Hongaarsch edelman mede zou nemen naar Petersburg Thans is er geen Hongaarsch edelman in het gevolg van den Aartshertog medegegaan De voornaamste reden waarom de Hon gaarsohe regeering zoozeer tegen het eer Enkele minuten lang streed hg zich n weg banend door de onstuimige golven Enkele minuten slechts toen zwichtte hij voor de overmacht van de woedende stroom hij zonk en toen was t hem alsof iets warms en zachts zich wierp aan z n borst en hem vasthield liefkozend Toen Toen hij weer opsloeg z n ogen waa t niet meer die chaos van schuimende golven die hij om zich heen zag t was de kamer van n geestelike uit n naburig dorp die hem vriendelik toelachte Hier hoorde hij dat is n knecht naar t dorp gerend was om hulp te halen toen hij t dolzinnige van AUred s plan inzag Alfred was bemind in t dorp dat bij t landgoed van z n vader behoorde en als had dit treurige bericht de dorpelingen vleugels geschonken zo snelden ze heen naar de oever Men aag hem worstelen en zwichten voor de kracht van t water De moedigsten waren weldra m n boot te water gegaan en t gelukte hun de bewusteloze te redden Aan n voortzetting van de ï eis mocht niet gedacht worden j Altred moest zich onderwerpen aan de vaderlike uitspraak van de geestelike Tot de volgende morgen moest hij blijven in de kamer zonder t bed te mogen verlaten Maar de geestelike beloofde hem iemand te zenden naar t kasteel om de bewoners alles te vertellen En Jfred onderwierp zich aan dit noodzakelijke want de belofte van de geesteHke had hemgeruBt gesteld en hij aliep n rustige slaap na dieverkraditendo inspanning bewijs aan graaf Zichy was is zeker dat deze president is van de clerikale volkspartij Maar bet aandringen van den Aartshertog wordt tevens beschouwd als een bewijs dat hij duidolgk zijn sympathie voor deolericale volkspartij beeft willen uitspreken Verspreide Berichten Feaskbuk In de Kamer is ter verdeeling gekomen het regeeringsontwerp om wijziging te brengen in eenige kiesdistricten naar aanleiding van de resultaten der laatste volkttelling dertien arrondissementen krijgen elk éen afgevaardigde meer drie elk een minder zoüdat de Kamer van 1902 in het geheel tien zetels meer lal tellen namelijk 691 tegen 581 De vroegere burgemeester van Eoubaii meent nu weer een nieuw universeelmiddel te hebben uitgedacht om een einde te maken aan alle menschelijke noodenen behoeften het hoofdbestuur der aociaaldemocratiscbo partij oefent een heilloozeninvloed uit door de centralisatie in afscheiding der plaatselpe groepen schnilt alleheil alles dus volgens het beginsel verdeel en heereoh 1 De oudste Fransche generaal in ruste generaal Eiea is op 96 jarig6n leeftjdoverleden De werkstaking in de mijnen vanMontceanles Mines is aan de mijnmaatschapptj aan directe onkosten op 1 489 1i0 0Sfrs komen te staan plus twee millioen fri door afwezigheid van inkomsten terwijl dearbeiders hunnerzijds 3 750 000 frs verspeeldhebben bij deze te kwader ure aangevangenstaking DUITSOHLANB De gewone jaarlj ksche vergadering van den Bnnd der Landwirte beeft eergisteren plaats gevonden in den circus Busch te Berlijn in tegenwoordigheid van vele duizenden Graaf Von Btllow de rijkskansolier heeft rijke stof geleverd voor de beraadslagingen voornamelijk door ziJn Vrijdagavond nitgesproken speech aan het feestmaal van den Landbouwraad waardoor hij het geweldig verkorven heeft bij de Landwirte Vijl uur duurde de samenkomst welke eindigde met een motie waarin de Bund zich bereid verklaart handelsverdragen voor langen tijd goed te keuren ten bate der binnenlandsche industrie mits behoorlijke bescherming aan den De dag waa reeds ontwaakt Afred was niet ver meer van t vaderlike slot af Hoogop steeg de rook van uit achter n rotshoek kalm in de morgenwind en toen de weg zich boog rag hij voor zich staan t slot met z n torens en gevels ouwerwets Hij Het z n blikken glijden langs iedere venster maar niemand zag hij hij keek scherp naar de poort maar niemand liep hem tegemoet Vreemd vond hy t en sombere voorgevoelens van ongeluk verwolkten de vreugde dip reefis lichtte in z n ziel Do wagen rolde de slotplaats binnen maar nie mand kwam de langverwachte tegemoet lïoven op de trap ontmoette hij dj huiskapelaan Alfred s en Liddy s voormalige onderwijzer Zn verschijning en t gelaat van de grijsaard voorspelden h m iits onaangenaams Angstig vroeg Alfred de kapelaan naar alles en de taatHte nam z n leeriing mee naar de zijkamer en verteMe hem in grote voorzichtiglwid van z ii zuster die de vorigen avond gestorven was n Ouwe verraderlike ziekte had haar weer aangetast en t was die grote onuitsprekelike angst over hem die haar dood bespoedigde Bleek en bevend zonk Alfred neer op n stopl geen woord geen traan En zo vonden z n ouders hem die vernamen dat hij terug gekeerd was ze traden binnen smartelike omarming droevig weerzien Slotv lgt