Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1902

Zaterdag 15 Februari UNlS o 8725 40s e Jaargaii ftoiDSCHE mmrni SimiivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem Telefoen K tt ADVERTENTIEN worden gt plaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Givote letters woi do i berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Pe Jitg ave dezer Courantg e chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 fa anco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEISTEN Gymnastiek Vereeniging EXCELSIOR Opgericht 31 Mei 1880 Goedgelteurd bij Kon Besluit van 5 Sept 1883 Directenr De Heer H OUDERKERK UITVOKKIKd de geheel ten voordeele van Concentratiekampen met welwillende medewerking van de Dames C SAM80M en C CATS zang de Heer SPAANDKEMAN Piano de Heer WESTBROEK Declamatie en liet G0UD8CHE STRIJKORKEST Directenr do Heer J ö Aiiehtz te geven op Zalerüa 1 Maart 1902 s avonds ï j ure In de taal KUSaTU IN der aoetetett OJV GESOBGEIH Kaarten van af a s ZATERDAG verkrygbaar ft i O tO by do Heeren D C W v D LAAR K Tiendeweg Kantoor e Waterleiding 1 G KAMPHUIZEN Gouwe hoek Peperstraat V 1 BIK Jr KorU ïiendeweg D 83 P BRAKEL Gouwe G DB RAADT Firma v Vben Wijdstraat A 163 H OUDERKERK Directeur der Vereeniging Fluweelensingel en bg de Boekhandelaars J jriH BENTUM en ZOON Markt Op den avond der uitvoering ziJn geen kaarten aan de zaal verkrijgbaar HET BESTUUR FEANSCHS STOOMVERVEEIJ UK oheiHischr Wasschnri H 0PPi fiiiEiiiit u 19 Bruiskade liotterdnni Otbrerateord door l M den Koum der Belgen BoofddepAt toot iOUDA de Üeer H G TBIJSBIJBG Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor het stoomeu un ferven vari alle Ue reD en DameRgBrderoben alsook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichtiug voor het stoom d van plaohemantelB veeren bout ens Gordgnen tafelkleeden enz worden uaar d nienwite en laatste methode geverfd Wie seker yn nii d EoIit EUCl CttCSO te ontvangen tesamen f geatsld en na vele proefnemingen ha den handel gekomen ondei den nuua dei 1 uitvindam Dr UiohaelU verrurdigd op de beate maohinea in het wenldberamde 6tabbliuement van Oebr StoUwcrok ta Keulen tlicllt J pTQle tieIlf Eikel Cacao In Tiarkanten busaen Den £ ike Cacao i met melk gekookt eent aangename gezonde drank vo r da 1 niyMeh gebruik een t 2 heelt Mrii raa t poeder voor een knp Ohoeolate Al geneeakrtcbtige drank bQ gmi van diarrhee aliBDiilii met water t ebraiken Verkrijgbaar bij de voeniaiDit B 1 Apotbtktn ens Prik Kft V Ke proefbn jea 1 f 1 80 t 0 90 a aas a Beraalvartegenwaardi r vaar Hednr knd luliira MatttnklodI Amnterdam Knlvc str at 103 Echt Zeeiiwseli Tarwebrood i eent de K 0 I biJ A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Heelaandoenin f binnen den kortst mogelgken tjjd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I A M T II E uit de Koninklgke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van p H N VAN SCHAIK r nin HAA6 DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D M1EBIB8 Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 120 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuwer erk a d JJael A N van ZEödEN Schoonhoven J Th TOaSEN Boskoop B V WIJK Oudeura rr A SCHEER Haastrecht P W v EüB Oudewater K tan dbr HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPi K Moercapelle D v o STAR Waddingaveen Wed V HOLST Waddingaveen M KOLKMAN Waddingêveen P A uk GROOT Oudewater D Dï JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER ie JSenechop Op de gioote tentoonstelling in Brenjen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de § roole goudeu medaille toegedeeld Ue bard j roelt op gladde gezichten en bet haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Russische Yetxa Üalsein bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelgk Volkomen garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Grulden aan den kooper t ri 8 voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterkie Hl werkt iu Ü S weken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwijzing en bewijs van garantie in all talen van Europa tegen vooruitbetalng of post voorschot van het bkandinavmch Hoüfdde iot Representant voor Duitschlnnd en Ucjland HaRRY NIELSEN GUnsemarkt 9 Haubüuo 185 Uuitsehland Indien men stch rereenigt om meerdere bussen te koojpen worden zy altyd franco gezondfn Van de talryke eerende dankschrijven eu erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterksfe kracht te zenden welke eenige van myne kennissen my terzocht hebben te bezorgen Gelijktydig beschouw Ik het als mgne plicht U te veroorloven het volgende te publiceerpn De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan ty heelt mg naraelyk mjjn haar terug gegeven hetwelk ijt geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel 11 waar had ik van verschillenden gehoord wien zjj tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zyn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik wetkelyk aieö dat ik my vergistjheb fNooit zal ik de weldaad vergeten die U ray bewezen liebt Nog eens myn hartelyken dank U kunt geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Naosensgade 24 B 4 Copenhagen De van 11 verkochte baardbalsem moet bepaa d de t ootate uitvii dini van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve ste kle III slechts korten t y gebezigd heb en daarbij schoonste volle baard van de werield verkregen heb waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei weuscht recommandeeABu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Trallesgade l 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mü van collegns aanbevolen is rerzoekk U hiermede mg ten spoedigste eene bos sterkte lïl te zenden Ik ben nu 27 jaren oudmaar höb nooit baard gehad hetwelk somt ds onaangenaam zyc kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant KaaQord pr Alten Noorwegen 0e baardbaleem welke ik ontvangen heb was zeer g ed toen een van raijne kennissen dit hoorde verzocht by my ten spceiU ste eene bus sterkte IU te laten komen welke ik hiermede bestel J StenstrÖm de atoelfabriekJ Veruamo Zweden Ik vercoek U raij eene bus te zenden van dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangebtien myn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zii reeds op raÜ gehad heeft en ni ook eene proef uemen wil H Madsen luitenant in da Deeuacfae arraée Copenhagen Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders isbetvervalBoht en zonder garantie OoedlioopBteen Boliedst adres voor Vervoer va Inboedel loowel biiiiieii ali buiteD de aUd met gesloten wageni I S A Gi RA rESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUe wordt tegen Traneport ehade verteherd Na eene hm van de eoht i Yetza haarbalsem gebezigd te h bben ben ik ten hoogste verbaasd over net boven alle verwachting verkregen nitstekend resultaat Mya haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even afs het blank en week g worden ia Ik bespeur tegelyk een zeer sterk verfriaschend gevoel in de bodera van het hoofd en ik ben myne sennwachtige hoofd n geheel en al kwgt geraaktt MiJn haar is buitendien voller en langer gaworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen HolUndscbe l AMSTERDAM Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof eii grove Thee 45 55 et OiiibUl C ron65 Nanilddas 75 ËxtraOne Gh Congotliee 100 Alleen verkrjgbaar bji P H J yi WANKUM Oostbaven B 17 Oudergeteekende beveelt zich beleejd dan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SO PERS voor Partijen Bruiloften eni Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort deevorlangd met bijlevering van servies zilver taiellinaen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Westhaven 128 Cuisinier Thiiny i W dwbalitm in do geheele wereld 9 kend on geroemd Onovertroffen middel tegen silo Uorst Loni Lever üaaizlekten enz Inwemlig zoowel a a ook uitwendig in bijna ulte ziektegevallen met foed gevolg I aan te wenden Prfl per flaceil t 1 per poM 1 l tS TUinjr B Woadefiatf bezit aeualaaog ooftekeude geaeeskraeh en heilzame werking Maakt mdeBtal elke p nlijke HQ gevaarvolle opnralio geheül overbodig Met ilezo zalf werd oen 14 aar ouil v r oiifeneeslljli reliuudeii beenKczwel en onlamts een bijna as Jaar kankerl den iieuezeu ürmftt goaesing en verzachting dor pijnou bij wondon ontBtekingeneat van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f l dö Centraal Dopdt voor Nederland Apotbok r HENni SlNDEKS Rokin 8 AmBterdam Wktr gMn depot ia beitellemcD direct uu dm ehutMiiapatliake du A I HIKKRY in Pregndu bel Kohitsck ÜMtcrreioh GelicTe proipectut te ontbieHeo bij bet Ceiitrul l ep4t Satidtr Kokin i Atuterdun li l I l i l I IN HET MAGAZIJN De Avondster zyn heden ONTVANGEN eeoe fraai Colleclie GASKACHKJLS met en zonder afvoer van al 1 7 SO en hoog r GASFORniUIZi met prima zuinige branders OAHOBNAMEHTEtl in rnirae kewa voorhanden Groote Gluellichtbranders welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Sieiiw model geèmaUleerde PASSEN en KETELS gewaarborgd giftvrj Minzaam aanbevelend Al M VAN LOON TELEF 117 öasBtter India de Ceylon rhee Oiid H nemiiig te Amsterdam De goedkoopste TH BB in t gebruik is die van bovengenoemile Onderneming Zg bespaart 25 pOt om hare hooge tanninegehalte in kracht en gear 15 pCt in prijs vergeleken met andere Thee soorten B zondere aandaeht v p te vestigen op de MBLASOa van ƒ 7 en 1 9S per Vi Kilo Verkrijgbaar te GoBd by P A LDUTEN Tnrtmarkt I Gk ada Dink vaa A BRIKKUAN dk Zm UuKeiiliiiKiscli Uvurzicbl Cranborno zeide gisteren in liet Lagerhuis De Engeltich Japanscbe overeenkomst heelt evengoed betrekking op Mundsjoerije als op olke andere provincie van China Toejuichingen Do voornaamste inhoud van de overeenkomst ia voor deze openbaar is gemaakt aan de Uuitsche en Amerikaansche regeeringon medegedeeld De Engelsch Duitsche overeenkomst betreffende den Jang tse blijft nog van kracht Bij de beraadslaging over het EngolschJapanscho tractaat in het Hoogerhuis zeide Lansdowne Wjj wenschen Japan te beschermen tegen het ernstige gevaar dat haar zou kunnen bedreigen namelijk een coalitie van mogendheden Men kan vrijwel verwachten dat Japan zich staande zal kunnen houden tegenover een enkele mogendheid welke ook Indien Japan echter bedreigd werd door meer dan eerst zou er een dreigend govaar zijn en in dat gevaar wenschen wij haar te hulp te komen Do overeenkomst noodzaakt ons dan ook hulp te verleenen aan een bevriende mogendheid welker vernietiging wiJ in geen geval kunnen gedoogen Indien de vrede ongelukkigerwijs verstoord mocht worden zal de overeenkomst er toe strekken het gebied van de vijandelijkheden te beperken Rosebery wenschte Lansdowne goluk met de sluiting van het tractaat Het oordeel der Duitsche bladen over het KngelscbJapansche verbond is zeker van belang We laten daarom enkele uitspraken volgen In t algemeen beschouwen de Duitsche couranten het Japansch Engelsche verdrag als het eerste degelijk tractaat voor geval van oorlog dat Engeland sedert den Krimoorlog heeft gesloten en dat wederom blijkbaar tegen Rusland is gericht De National Zeitung is overtuigd dnt in het Engelsche parlement dit verdrag met groot genoegen zal worden goedgekeurd want Engeland krijgt daardoor in het Oosten den lang verlangden bondgenoot met een krachtig leger Tageblatt Reichsbode en Ncueate Nachrichten zyn het er over eens dat dit bondgenootschap ook op de politiek van Frankrijk invloed zal hebben Waarschijnlijk zal Rusland nu naar nog andere bondgenooten op het vasteland gaan omzien De Lokalanzeiger gelooft dat Duitschland door tot overeenstemming te ijn gekomen met elk der beide bij het verdrag betrokken partij zijne belangen heeft verzekerd maar daartegenover is de Russische diplomatie vol H i iLLi to DE TWEE UIIEmi Ë RSTË BOEK HOOFDSTUK I Ik neem de weddenschap tegen Karavaan aan In ponies i Goed En Loni Miltord een jong edelman schreef in rijn boek de weddenschap op die hij juist had aangegaan met den heer Latour een bejaard lid der Jockey Ciub Het was op den avond voor de Derby wedrennen van 1837 In een ruimen en rijken salon die wat versieringen en pracht betreft zonder het schande aan te doen best had kunnen behooren tot het Versailles van de dagen van den Grooten Koning waren velen bijeen wier hart klopte bij de gedachte aan den dag van morgen en wier hersenen zich nog bezighielden met wat hij brengen zou tot hun voordeel te doen leiden Men zegt dat Karavaan er opgeblazen uitziet lispelde fluisterend een jonge man die aan i Met pony wordt hier bedoeld eene som van as pond Btcrling m 300 gulden komen er door verrast De Tagezeitung vermoedt dat Engeland alleen voor liet oogenblik voordeel van het bondgenootschap zal hebben Japan heeft zich nu van de plaatsing van Q grootere ieening op de Engelsche markt verzekerd Overigens zullen belden ondanks het verbond et steeds het oog op gericht bonden zich ieder op zich zelf met Rusland te verstaan in plaats van het gezamenlijk te gaan boooringan De Taglische Rundschau zegt dat de gemeenschnppelijke haat tegen Rusland de bolde mogendheden tot elkaar heeft gebracht Rusland zal nu wellicht den onnoozele spelen Nergens verstaat men de kunst van af te wachten zoo goed als te St Petersburg maar daarom schenkt Rusland zijn vijanden te gelegener tijd toch niet De Vossischo Zeitung meent dat Engeland nu gerust Welhai Wei aan Japan kan geven in wiens hand hot meer zal uitwerken tegenover de Russische bezetting van Port Arthur De Kreuzzeitung vindt het bijzonder opmerkelijk dat het verdrag van bondgenootschap juist nii is openbaar gemaakt nu het Russische vloote kader op zijn terugtocht uit de Chineesche wateren vlak in de nabijheid van de Staat van Ormoes is aangekomen en de verwg dering tusschen Engeland en Rusland in de Perzische Oolf juist in den laatsten tijd sterk aan den dag is gekomen De Figaro zegt dat het onvoorzichtig zou ziJn het Engelsch Japaiische tractaat niet ernsti op te nemen maar het zou kinderachtig Zïjn er iets tragisch in te zien De Libre Parole noemt het tractaat een ernstige nederlaag voor Frankrijken Rusland Wier diplomaten niets hebben voorzien of belet De Rappel meent dat het EngelschJa pansche tractaat hot geschreven bewijs is dat de Engelsche Regeering met het oog op den langen duur van den Zaidafrikaanschen oorlog zich in zijn prestige en in zijn macht getroffen voelt Wanneer men een been gebroken heeft moet men een kruk nemen Hier is Japan de kruk De Matin besluit zQu artikel met de woorden Wy hebben reeds aan den Enropeeschen horizont de Republiek der Vereenigde Staten die haar stem mengt in het waijklinkend concert onzer oneenigheden Voortuin zullen wiJ daar ook het Japansche Rjjk in boeren De G inlois zegt dat het tractaat een soort kiem is van eene nieuwe groepeering der internationale machten tegenover de andere mogendheden en die wellicht bestemd is eens de punt van een kunstig mgelegde talel zat welke eens aan een Mortemart had behoord en inet gemaakte onverschilligheid een prachtigen wandelstok heen en weer bewoog ten einda zijn gevoel van angst voor allen te verbergen behalve voor den man tot wien hij sprak Men wedt vrij algemeer zeven tegen twee op hem was het antwoord Ik gelooi dat ditgeheel juist is Weet gij dat ik van nacht iets over Mango gedroomd heb ging de heer met den mooien stok verder met een blik waarin zekere bijgeloovige onrust lag opgesloten Zijn makker schudde het hoold Ach vervolgde de heer met den stok ik heb niet veel idee van hem Van morgen ging Charles Egremoot de weddenschap tegen Mango met raij aan hij aat met ons mede zooals gij weet L propos wie is onze vierde Ik dacht Mülord was het antwoord op zachtcn toon Wat zegt gij er van Milford gaat met St James en Punch Hughes Welnu laten we maar gaan soupeeren dan zullen we wel den een of ander zien die ons lijkt Na deze woorden loopen de heeren meer dan eene kamer door en treden een vertrek binnen minder ruim dan de voornaam ste salon maar niet rainder weelderig van voorkomen De stralende lichtkronen deden een zacht en helder licht vallen op een blad schitterende van goud en welriekend door kostbare planten in vazen van zeldzaam porselein De zetels aan beide zij den waren ingenomen door personen die on achtzaam lekkernijeQ gebruikten zonder er bepaald een schok te veroorzaken waarvan het vooruitzicht ongetwijfeld wel geschikt is de Ëuropeesche diplomatie bezig te houden Het Journal zegt dat het tractaat geheel en al de gegevens wijzigt van het Aziatische vraagstuk en zella van het Enropeesche vraagstuk De woelingen in België zijn reeds Dinsdag begonnen met manifestaties in de straten vm Brussel in weerwil van het koude weer en d sneeuw Dit was misschien nog gelukkig want koud weer lokt niet uit tot wandelingen Do dag is dan ook buiten verwachting zonder ongelukken afgeloopen De overheid had groute voorzorgsmaatregelen genomen Tegen éen uur in den namiddag werd de neutrale zone om het gebouw van de Kamer bezet door de Chassenrs éclaireurs van de burgerwacht Ieder man had een pakje patronen gekregen zg werkstukingspatronen voor oproer De wachtposten biJ het palais de la Nation het koninklijk paleis en het parktheater wai en versterkt De wachten hadden geducht van de kon te Ijden en stonden bovendien nog bloot aan de plagerijen van do carnevalvierders die niets geen tespect toonden voor de gewapende macht en ze telkens met sneeuwballen bombardeerden Ubu spotte met de omwenteling En het bleef ook een operette revolutie met sneeuwballen in plaats van met steenen ook van de zijde der werkelp manifestanten Te twee uur begonnen de optochten van de manifestanten Met roode vaandels trokken zij zingend door de straten Doch slechts enkele botsingen met de politiemacht kwamen voor 0 a op den Treurenberg Voor het paleis van prins Albert werd een eenzame politieagent geducht afgeranseld en onder luid gefluit regende hot sneeuwballen tegen den gevel van t paleis Een oogenblik later kwam echter een afdeeling bereden guides aandraven en in een oogenblik waren de manifestanten uiteengejaagd Intusschen bleet het in de Kamer kalm Alleen t lid Sineets klaagde in t begin over de maatregelen van orde maar verder werd er geen woord over de zaak gesproken en kwam t kiesrecht niet aan de orde Dat is voor vandaag weggelegd s Avonds had er een groote vergadering plaats in t Maison du Penple Er werden daar door verschillende afgevaardigden wilde voorden gesproken Een van hen sprak zelfs over de vereeniging van de Vlaamsche joedendags n de Wanlsehe pieken om de heldendaden van vroeger te herhalen trek in te hebben terwijl het onderhoud over het algemeen besiond uit losse zinnen die betrekking hadden op de naderende gebeurtenissen van den grooten dag die reeds was aangebroken Komt ge van Lady St Julian Fitz zeide een nog zeer jonge man wiens schoon gelaat even donzig en kleurig was als de perzik waarvan hijlangzaam zijn lippen aftrok om deze inlichtmg te vragen aan den heer met den wandelstok Ja waarom waart ge daar met i Ik ga nooit ergens heen antwoordde de droefgeestige Cupido alles verveelt mij 100 Wilt ge morfi en met ons naar Epsom gaan Alfred zeide Lord Fitiheron Ik neem Herners en Charles Egremont mee en met u zal ons gezelschap kompleet zijn Ik gevoel me zoo vervloekt gebaseerd I riep de jongen uit op een beknelden toon vol elegantie Het zal je opfrisschen Alfred zeide Bernera het tal heel goed voor je zijn Niets kan mij goed doen zeide Alfred terwijl hij zijn zoo goed als onaangeroerde periik wegwierp ik zou juist heel blij zyn als iets mij kwaad kou doen Jan breng me een glas Badminton En breng er mij ook een zuchtte Lord Eugene de Vere die een jaar ouder was dan Alfred Mountchesney zijn makker en broeder in lusteloosheid Beiden waren voor hun tvintigste jaar uitgeleetd en at wat hun overschoot was te midden van hume laatste herinneringen te treuren over de vernietiging hunner opgewektheid Zeg Eugene als gij eens met ons medegingt zeide Lord Fizherott Van der Velde was wehr ds vorstandiire man door te waarschuwen tegen te groote daden nog vóór de Kamer of de regeerinir een onherroepbaar woord heeft gesproken Wat individueele leden van de reohterzüdè zeggen beteekent nog niets En hü herinnerde er tevens aan dat de strijd zwaar zon zijn Er ia geduld en energie noodig Men moet het volk iedoren avond op adem houden om te raanilesteeren Dat belooft wat I Merkwaardig was de hnlde die hj brackt aan de politie omdat zij met zooveel taot was opgetreden Slechts enkele agenten hadden te veel ijver vertoond Laten dé manifestanten nn ook zich hoeden voor bul tensporigheden zei hij i i Als gevolg van het optreden dor Dnitscha autoriteiten in Posen hebben zich in verschillende deelen vnn Polen vereenigingen gevormd met het doel de Duitsche handel en industrie te boycotten üit Warschau wordt gemeld dat de Tszechische afgevaardigden Horica en Mastalka met d presidenten dor kamers van koophandel uit iPraag en Pitsen daar zijn aangekomen om h udelsbetrekkingen aan te knoopen met de firma s dia aan de antiDnitscho beweging hebben deelgenomen Te Warschau zulleh de Tsjechische heeren vier dagen bliJvBn ett dan vervolgen naar Kiel Odessa Lemberg en Krakan gatn met hetzelfde doel De Dnewuik Warsjawaki lievat een artikel Tegen de Duitschera jvaarin wordt gezegd dat het in Warschau mode geworden is zich tegen Duitsche artikelen te verklaren In winkels hoort men den geheelen dag de vraag Komt dat goed uit Duitschland en wanneer hot antwoord bevestigend is dan weigert men die Duitsche waren tekoopen Vooral dames zijn zeer sterk ip die agitatie Maar het blijft niet biJ deze anti Duitsche betoogingen Ook tegen Rnaaiache goederen en RussiSehe gebruiken wordt in de EuasischPoolsche gouvernementen sterk teageerd De studenten en de gymnasiasten te Schitomir Volhyaie Hrnbiezol Loblin en Sohawli Kowno hebben geweigerd naifr de Wjek mededeelt godsdienstonderwijs te ontvangen in de Russische taal In het Pruisische Huis van Algevaardigden verklaarde staatssecretaris ven Ricbthofen gisteren dat er s nachts een telegram was ontvangon van den DuiHchen ambassadeur te Londen met het antwoord van het ministerie van buitenlandacho zaken op het verzoek van den Bond tot hulpversclinlflng Ik geloof dat ik naar Hampton Court ga om wat te kaatsen zei Lord Eugène daar hetUerbydag is zal niemand er wezen En ik ga mee Hkigène fci Alfred Mountchesney en we zullen daarna samen in de Toy gaan dineeren Alles is beter dan to dmeeren kn t het akelige Londen Nu wat mij aangaat zei mijnheer Berncra ik houd niet van uwe buitendiné jes Men krijgtaltijd iets dat meh niet kan eten en vervloekt slechten wijn Ik houd nog al van slechten wijn zeide Mountchesney goede wijn Raat Hoo vervtlen Wilt gij niet tegen llybiscus wedden Ber ners i zei op eens iemand terwijl hij van zijn bock opteek waarin hij aandachtig had ritten studeeren Al wat ik wil is wat avondeten en daarl ij uwe I laats niet gebruikt Die kunt gij krijgen Ha hier is Milford hij zal het wel doen En op dit oogenblik trad de jonge edelman dien we reeds vroeger lielibon geifioemd de kamer bmnen in gezels hap van iemand die misschien het einde van zijn vijlde lustrum 1 nabij was maar wiens algemeen voorkomen e n minder gevorderden leeltijd te kennen gaf i Bij de Romeinen den tijdperk van vijf jaren WV Virvolgd