Goudsche Courant, dinsdag 18 februari 1902

o 878H Woensdag 19 Februari 1008 40sle Jaargang mimm mmm iMeuwS eêè Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken TclefMn Na Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cfnten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveftentiën tot 1 uur des raidd Icler De t itgave dezer Courant geschiedt dagelijTta niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 85 tranco perpost 1 70 r W CENTEM Atzonderlijke Nommera Gouda Drnk van A BRINKMAN 4 Zn Gymnastiek Vereeniging EXCELSIOU Opgericht 31 Mei 1880 öoedgelceürd bj Kon Besloit van 6 Sept 1 3 Directeur De Heef H ODDEEKEEK iinvöiÊüixG geheel ten voorileele van de Concentiatiekainpen met welwillende medewerking van de Dames C SAM80M en C CATS zang do Heer SPAANDERMAN Piano de Heer WESTBROEK Declamatie en liet GOUDSCHE STRIJKORKEST Directeur de Heer J O Akeütz te geven op Zaterdag 1 Maarl 1904 avonds T j ore in lie mnl KUSHTUlll der aoeletell O V aEÜOEOKH Kaarten van af a s ZATERDAG verkrügbaar i t 0 40 bü de Heeren D C W V 1 LAAK K Tiendeweg Kantoor G Waterleiding 1 G C KAMPHUIZEN Gouwe hoelc Peperstraat K V HIK Jr Korte ïiondeweg D H3 P BUAKEL Uonwe G i E RAADT Firma v Vebn Wijdatraat A 163 H OUDERKERK Directeur der Vereeniging Flowoelensingel en by de Boekhandelaars J v BENTUM en ZOON Markt Op den avond der uitvoering zijn geen kaarten aan de zaal verkrijgbaar HET BESTUUR FRANSCEÊ STOOMVEEVEEIJ eliMiilM bi W sM lii ii TAN II OPPKNlIFJUi 1 Kruluhade Hotterdam Uebreveteord dotr K M den Koning der Balgen llooWdepOt our H UUA de Heet II i TÜlJSIJUlUi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit foor liut tnoiiiwi en iTïen vrii tlle Heerenen DameigardcrobBn nlücoli alle Kindergoedenin Speciale inrichting oor het itoom n v t pluoho mant l veereu bunt eni Oordönen tafelkleeden eni worden ua r dt nieuwite en laatute métho le geverfd Echt ZtMHiwsch Tarwebrood t cent de K O bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Meuw oiioveriroaeii 31 l rof Dr lioluïrs welbokeiid Alleen eolit met K briekimerk lot voortdurende radicale en tnkere genezing van alle zelf Btt yl 4e raeeet hardnekkig enuw fiffiRfl ttektetif vooral ontstaan door Sjyi afdwalingen op jeugdigi n leeftijd Tolalo eneiing van elke zwaitto Blee tjcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Uarlkloppiug Maagpvjn eleohto pijsvertering Onvermogen Impotent Pollution enz Uitroerige prospectussen rtijipcr oioUfl 1 H J 11 3 duhboleloM U ft OU Cenlraillleiiat Matlb v il Vosto Zultbomraol üipOts M iléliAii II o RoHordom 1 lUppol Iratcnhnga 1 linmiim il Juiin J Ctn RotlerJam Wolff o iouilii on hlï allo drogisten t Htt tat 0Bldi il lyktt j mskkelykalt poeumKldtl voot Hnna inn en vooral damw en Kindiriühoenwwk LU II de Appretuur van C M NUlltr k Ce Xr ferlla 8 utk tr 14 Men lette pxi llti f op naam en faSrtekemerk wlryHiSr y Ntifee WIekelleet In itheeewert lelaMWIee Miexeaeaiiu eMt l 0 eelly w Setleeie rrte IJsclub GOLDV IJs en weder dienende 3 o r g e XL IS X elor u s xi voor Kinderea 7a 10 18 jaar van leden en donateurs Kinderen van 14 18 jaar voorzien van toegangakaart bedoeld in art 8 v h Eegl te verkrijgen aan den ingang Voor deelneming tHêchrtfelag eereUeM waartoe in de tent gelegenheid ia van i 9 uur precies Daarna begint de Wedstrijd Toeaaug uitsluitend op vertoon van bewijs van lidmaatschap Voor ulel ledeu dagkaarten te verkrijgen tegen O XS De baan is op den f Sn tot 1 nur u m voor ieder gesloten MUZIEK U orn AagmMAag weeskinderen vrijen toegang HET BESTUUR De Stedelijke Hypotheekbank TE S CBAVEHH A6E COMMISM tllISSen W H V Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J O BOSMAN L DROOGLEEYJ R FORÏÜIJN H h ENTHOVEN H Lzn J C F KNAPP Jb Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER M 0 OBREEN Mr F W J O SNIJDER YAN WISSKNKERKE G L DE WETSTEIN PFISTER en Mr A H ZIMMERMAN Sluit eertle hupot ectUre geUleentugen op huizen en landerijen tegen biliyke voorwaarden foott 4 pandbrieeen uit tegen den koers van 9 V l o IrJichtingen te bekomen te iiOVUA by de Heeren iW J UUiBH SS tJo Dit icdt oude IliiiS tlok Jicht Verkoud enkel Huisgezinont schen 4 1 25 7S HH Apothekers Te Amsterbui v Tuyll r AD UCHTEB middel tegon Rhenmft held enz mag in geen breken In flet ct en 90 et bij en Drogisten dam bij Oé Weiax Co jlöTTERDAM ANKER PAIN EXPELLER VgUllla fci al 1 1 IVCI V v I V vooral voor kinderen xwakken en kUerachtige geatellen er nn tebevclc AIk eenecBkrachUge drank bij itoorniisen der spijaverteringiorganen en dlarrhée ook k rni Prin pci buU K Ker 1 70 4 H Kgr O OQ i H Kgr 0 60 voor migcHii t i en kli ChemUcli lulvere buwn A Kgr O eO M AltrCtlllrAr Speciaal voor Kindervoeding in inCIKaUlKCr Kgr O BO k Kgr ƒ 0 35 Aciftmo ltVat A An ilcc ronken eener haWe Cigarette U voldoendfl ter bMtHjnaiilllld V l tl CllCU jj g holgitt aanvallen van Asthma te In OirecUuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIJN Mr C SCHUIT r doosjes A 0 80 c O ÖO TsHtiaritlHfi RnnhnnQ fruit PUROATIEF tegen Vwitopplng Aam I gillal IIIUC UUIlUUIia b ien Migr8ine Congeitleietc vooralookalslaxans voor kinderen bcwijicit dr Tamirlnde Bonbons van KRAEPELIEN k HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor bet kmd begeerl ijk en de smaak aangenaam ii Priji per dooije O OO cn 0 60 QoltnSal DacinifikC atgemeen erkend als liet BESTE huiimtddel OitiHHaiV raatllICO j Hoeit verkoudheid en Keelpfjn het ii een iiymoplosaend en venachtend middel hy uitnemendheid uitiluitend in H i □ fl chjci verkrijgbaar Pnja ƒ 0 20 per flcsch je © fraepaf a M ram KRASPEUEH ft HOLM te t t ttltM fWtrBi wan iiqmtU n traarop tU naam m MaHdUekttittg m y4rkr gbam btj fe mtatU Mjpothetfr N DroghUn KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST AyiJti ECHT op da Jiandt0élc0niiiff met rood lettaxvé Oberlahnstein OIHteTeURDtK VICTOKISBItOII OBCRLAHMSrCIH Overal 4££E££ft wKriJgbaar Maatêehappy tot ExjOoUtMe van de fietoHa Brmi Kaniner voor JSfedertanH BoompiM éO Botterdam HoUandsche AlUSTERDAÜI Drinkt uitsMtend Per 6 ons Sluf i ii i ruV Thei 45 53 cl iilbijl s roHGa Nariilddati 75 ExtraflnKCii Coii otlie lüO Alleen verkrjjubaar b P H J vak WANKÜM Oostbaveii B 17 Ttdirry s Wendirbtliim in do geheele wereld bekend en I geroemtL Onovertroffen middel tegen allo Borst L o n f L e V e r Maftffziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig ia bijna lUe ziektegevallen met goed gevolg Juan te wenden Prya per flacon yt 1 per post 1 l lö TUntj a Wondsrialf bezit een alsnog ongekende geneeskrsoU en heili ame werking Maakt meestal elke pijnlijka en gevaarvolle op ratie geheel overbodig Met do£o zalf word een 14 jaar kntikeriydeu ireiiezeu Hrennct geufsing en ïoriachting der pijnen bij wouden ontstekingen eni run allerlei itard ï rija per pot f i 50 per post f 1 60 Centraal Dopót voor Nederland Apotheker IIKNIU SiMiGKN Rokiu S Amsterdain Waar geendupót ia bentelle men direct aan die ckntienapotluks des A 1 HIt KHY in Pre rad Iwl llohltwh OeiUrreicli OclicTB proipectus te ontbieilen bij het UentruI UepQt bander Itokin 8 Anuterdtm Wie zeker z jd wü d Echte Eikel Cacao te ontvangen temmen gestaW en na vele proetnemingen in den handel gekomen ondei deii naam dea uitvinders Dr MlohaelU vervaardigd p da besl machines in het wereldberwmda tabblisaement van Oebr BtoUw rok te Keulen lache J rT12icfeaeIH Cikel Cacao in vierkanten buaaen Dete Eikul Cacao ia met melk gekookt een aangename gezond diank voor dagelijkacti gebruik een 2 thealepds vaa t pooder voor een iiop Chooolata Ala goDeeskncbtlge drank bg gaval van diarrhee aiodits met water t gebruiken Verkrijgbaar by de TOgnuuadt H 1 Apothekars enz p Va K K p raftuiil t 1 an nan not f 1 80 o 0 90 4 aas Qaneraalvart g6nwoordigw vem Nad r and Julius Matttnklodt Anwterdam KoIvc stra l 103 Ondorgetoekende beveelt zich beleeld 1110 oor de levering van DEIEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 EENlSBEMTAHTEEli ifeu wunlt rerzoclit op t MERK te letten 01T HRT Magazijn tak M RAVËNSWAAY ZONEN OORINCHBH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half ea een Ned one met vermelding van Nommer en Pr a voorzien van nevenstaand llderk volgens de Wet gedepo neerd 2ioh Wt de nitvoeriog van gteerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAART Li KAMERS VAN ARBEID ilEZE RSLIJ STEl BURGEMEESTER en WEI HOUUERS van Gouda maken bekend dat de op heden door hen v istgebtetde kiez erblijsten voor tie Kamers van Arbeid ter Secretarie der Gemeente voor oen ieder ter inzage jijn nedergelegd en dut te en betaling der kosten afachriften ri iarvan verkrijgbaar zijn Bezwaren tegen die lijsten kunnen binnen veertien dagen na heden worden ingediend bij Gedeputeerde Staten der Provincie Gouda den i8 Februari 1903 Uurgeineeiter en Wethouders voornoemd R I MARTENS De Secretaris BROUWER BuUmilandsch Uverzlcbl Of de berichten omtrent de gevechten by Kliprivicr en i den Suikerboschrand gelijk die door Kitchener en door Reuter werden gemeld op hetzelfde feit betrekking hebben Ijjkt zeer waarscbijiilgk wanneer men het bericht leest door de Standard gegeven omtrent het treffen in den Shikcrboschrimd tnsschen Elandsfontein en Vereeniging het is een bergrug ten Z en ZO van Jehanncsbnrg van het O naar het W loopende Een bereden troep sterk 320 inan verliet de hnlte Kliprivicr om een Boerencommando in de nabpeid opgedaagd te verdrijven Het waren meerendeels versche troepen kortelings nit Engeland aangekomen Dit verklaart waarom de Boeren hen gemakkelijk in een hinderlaag konden lokken Dowell de bevelhebber der Engelschcn liet zijn manschappen afstijgen toen zij een open vlakte bereikten De paarden bloven onder bewaking achter De manschappen gingen te voet het gebergte in Spoedig bespeurden de Engelschen daar de Boeren veel talrijker dan zij verwacht hadden en liggende op den loer Een heftig geweervuur begroette de Engelschen Hun paarden gingen er ten slotte van op hol Tegelijkertijd trokken de Boeren om de Engelscben heen en omsingelden hen nagenoeg Dowell had reeds bevel gegeven tot den terugtocht maar naar het schijnt te laat Hij en zijn zea olBcieren vochten manmoedig door totdat alle gewond neervielen De Boeren hadden hun toegeroepen dat lij zich moesten overgeven maar zj weigerden Dowell sneuvelde De terugtocht der Engelscben schijnt toen een algemeene vlocht geworden te zijn hetgeen verklaarbaar FEVMLLEIOIM BE TWEE mmï 4 Hoog op den heuvel vormen Karavaan Hybiscus Benedict Mahomedaan Phosphorus Michell Feü en Rattenval met den schimmel een eerste gelid en op den nieuwen grond heeft de snelheid ai gedeeUelijk beslist want een hall dozijn zijn reeds achter De top is bereikt de taktiek ver andert hier komi Pavia op Karavaan aan het gewicht van het oogenblik beseffend de vaart om Tottenhamhoek is schrikwekkend I ravaan vooraan dan Phosphorus iets achter hem dan Mahoroeoaan de vierde is Hybiscu Rattenval die er iecht uitziet Wijsheid Benedict en nog een and Nu heeft Pocket Hercules genoeg en op den eg groeit de staarÉ bij iedere schrede aan Hier ÏB de gunsteling iclf buiten i echt evenals Dardanelles en een aantal mindlre beroemdheden Er zijn er nu nog maar vier voor en hiervan ïijn er twee Hyfaiscus en Mahomedaan enkele paardehlengton achter Nu is het nek aan nek tusschen Karavaan en Phosphorus Tot op het einde heeft Karavaan de meeste kansen maar juist bij de paal doet Edwards op Phosphorus het paardje met een uiterste krachtsinspanning vooruit Komcn en alaagt er in een halve lengte voor te aijn is daar zg zonder leidinf waren Het grootste dftel rende torag naar de halto Kliprivier waar zy s middays aankwamen De Engelsche verliezen zgn natüarl jk ernstig maar die der Boeren even groot Merkwaardig is echter dat Kitchener in zijn depOcho omtrent het gevecht in Saikerboscbrand enkel hot Maltecbche bataljon bereden inlanterie noemt als zware vurliezon te hebben geleden en ep de blokhui on linic te zgn teruggetrokken In de ülficieele verliezenlyst komeifc echter geen Casualties voor door het Malteesche wel door verschillende andere bataljons geleden Ook do 28en compagnie beroden infanterie in Reuters telegram aangehaald wo dt in die verlieioniy niet genoemd Omtrent de geruchten by Cgferlonteïn on by van Tondcrshoek is nog niets naders nitgolekt Lord Kitchener seint ait Pretoria Gedurende de afgeloopen week rapportporden do colonnes dat 17 Boeren gedood zyii 5 gewond 107 gevangen genomen en dat 138 zich kwamen overgeven 86 geweren werden buitgemaakt Het middelste godeeltö van de Kaapkolonie is van vyanden gezuiverd nu iet Wesscls met z jn kleine commando naar het westen i gedreven over do hooldiyn naby Vi toriaWest in bet noodoosten zyn de Boeren vwdeold in kleine troepjes die zeer moeilyk te vangen zyu Kolonel Rawlinson heeft de Boeren uit der 8nikerbo schrand naar het oosten verdreven Veldkornet Van de Westbaizen sneuvelde 12 dezer in een gevocht mot de bereden infanterie van Malta Spens nam 12 Boeren gevangen ton zuiden van Amsterdam en 19 andereu gaven zich ovor V Het EngelBch lapansche tractpat is voot vele lezers wellicht niet zoo by onder interessant maar men moot toch eenigszins op do hoogte biyven En onvermakelyk is Let niet wanneer mon ook t komische element weet waar te nemen on daarbg tot de conclusie komt dat het in het grooto leven ongeveer gaat als in het kleine het is om het bobben te doen en men tracht elkander voortdurend vliegen ai te rangen De Russische bladen beginnen nn ook los to komen Verwacht echter geen uitvallen al is de slag zeer bepaald tegen Rusland gericht wat in het Engelscho Ijagerhuis volstrekt niet onder stoelen of banken geschoven is In Rusland gaat het heel anders met Ge ziet er wat terneergeslagen uit zei LordFiizheron toen hij bij het gebruiken van hunlunch in hun rijtuig champagne schonk in hetglas van Ëgremont Verduiveld 1 zei Lord Milford Denk eensaan dat Cockie Graves dtt gedaan heeft HOOFDSTUK ïïh Ëgremont was de jongere broeder van den Engelscben graaf wiens drie eeuwen oude adel hem onder onze eerste paira rangschikte ofschoon rt oorsprong van dien adel meer merkwaardig dnn schitterend waa De grondlegger van het gealacht waa een vertrouwil dienaar geweest van een der gunstelingen van Hendrik den achtsten en was er m gealaagd te worden aangesteld als een der beambten belast met het bezoeken en overnemen van verschillende godsdienstige stichtingen Nu gebeurde het dat verst heidene van óeit inrichtingen zich overgaven ten nutte en ten voordeele van den eerlijken Baldwin Greymont De koning was getroffen door de werkzaamheid en den ijver van zijn beambte Van geen ander waren de rapporten 100 uitvoerig en bevredigend geen ander kon een sluweo prior met zooveel handigheiil foppen of een trotschen abt krachtiger bedwingen En het waren niet alleen weldoordachte rapporten die den vorst werden toegeionden zij gingen begeleid van vele zeldzame en vreemde artikelen zeer naar den smaak van iemand die niet alteen een hervormer was van godsdienstige zaken maar bovendien een dilettant in een aantal andere gouden kandelun ea kostbare miskelken lonu de kranten als in het Westen Mon mag daar geeR opinie hebbon en schrgft alleen zooals de HnBsiscbe Regeering dat goed vindt En dez Rogeuring vindt het tractaat boel goed waaluit men m de eerste plaats kan opmaken dat Kualand ouder gewoonte voor zyn opinie niet nitkomt Dat vindt men niet noüdig Men hoeft zyn opinio over do zaïk en houdt aan de feiten vnbt kan men heden niet slagen naar wonsch welnu tyd is een betrekkeiyk begrip men kan wachten omdat de ervaring loort dat gewooniyk de yrucüt dan vanzelf in don schoot valt Do Petersburger Zeit zegt dut men bg dit tructaat in de eerste plaats moet letten op Ie atgemeono strekking welke volgens het Wactaat is de handhaving van do unscheWbaarheid van China en Corea en van den algcmoLMion vrodo in het vorro Oosten Is dit worko k de wfnsch van do contracteerend n d n ligt hierin niots wat iemand verrassen kan De llussischo Regeering is t hiergehöcl moo eens en verlangt ook niota andors dun de handhaving van het status quo d i de tt rritoriale onschendbaarheid van China on Corea Er is niet de minhte reden om bezorgd to zyn over dit tractaat üe Italiaansohe r georing hoeft do verslagen viui hare ci asuls te Hamburg Frankfort en Htuttgart openbaar laten maken waa is de Italinanscbe werklieden wordon gewaarschuwd dat zy dat jaiir in Duitscliland güon wuik kunnen vinden omdat er veelvuldig gebrek aan werk bestaat en by voorkeur thans Duitsche werklieden in dienst worden genomen Vele Italianen zyn reeds door do consuls moeten geholpen worden om naar hun vaderland terug te koeren Den 20 ste van deze maand treedt do Heilige Vader het 25ste jaar van zyn pausdom in De feestelyko herdenking van dit feit zal aanvangen op 3 Maart den gedenkdag van de kroning van Leo XIII Dien dag begeeft de Kerkvorst zich naar de St Pieterskerk waar een pauseiyke mis zal worden gevierd waarna Z H den geloovigen in de basiliek zyn zegen zal geven Men vorwncbt dat buitonlandsche regecringen buitengewone gezanten zullen zenden om den paus geluk te wonscbon Ter gedachtenla van het heuglyk feest zal in de basiliek oen gedenksteen worden geplaatst De telegrammen die over de ongeregeldheden te Triest ons gezonden werden kwamen slechts ten deele tydig in ons bezit een met juweelen ingelegd hobtiekastje vreemde lepels en deksels vmi er en oorringen nu en dan ook een fraai geschreven en van gescnilderde wapens voor ien handschrift een passend geschenk aan den koninklijke geleerde Greymont trok de aandacht hij werd ontboden in den huishoudehjken dienst bevorderd tot ridder verheven zou ongetwijfeld in den konmkhjken Raad opgenomen en na ecnigen tijd tol minister benoemd hebben kunnen worden maar zijne eer lucht wan meei bescheiden bestond verder in het streven naar meel dan in het streven naar hooger Hij diende den koning getrouw m alle binnenlandsche aangelegenheden waarvoor een kalme onbeschroomde uitvoerder vereischt werd hij fat soeneerde zgne gelootabelijdenis en zijn geweten geheel naar het koninklijk model in al zijn grillen wiit liet juiste oogenblik te kiezen om verscheidene schenkingen van klooitergoederen te krijgen en slaagde er in in dien gevaarlijken tijd zoowel zijn hoofil ah zijne bezittingen te behouden Toen de Greymounts zich gevestigd hadden vermeden zij getrouw aan de beginselen van den grondlegger van hun geslacht de publieke aandacht in den onrustigen tijd die op de hervorming volgde 1 en zelfs nog gedurenfle de wat rustiger regeering van Klizabeth zochten zij eerder hun voordeel in verbintenissen dan in de gunst yan het hof Maar toen in het begin der zeventiende eeuw hunne abdijgoederen zeer in waarde waren toege nomen en hun staat van inkomsten vergroot was door de bereidvolle ophooping gedurende meer dan zeventig jaren werd een Greymount die lid wai van t beituur van een graattchap tot de waardig Biykbaar waren ze mot opzot opgehouden Wy laten daarom nu een kort verhaal van de treurige gobeurtenissen volgen Intusscheii zg reeds dadelyk vermeld dat do werkstaking die 20 K Ö miyi omvatte v rmoedeiyk reeds is geëindigd en dat de arbeid met den 8 uurs arbeids dag denkeiyk heden zal worden hervat nn hot scheidsgerecht dttt even ais de meerdei heid der bevolking op d hand vön de dokwerkers was dezen in hot gelyk heeft gesteld De burgemeester voorizittor van dat scheidsgerecht deelde dat aan de werkstakers mede Inmiddels is toch dft Staut van beleg nog afgekondigd Alle by ondorhoder die wy hier laten volgen zyn ftan tel eg rammen ontleend wabt de kranten komen niet nit omdat do typhgrafen zich by do stakers hebben aangesloten er versohenen in de laatste drie dagen dus slecht gehectografeerde bulletins Ziehier nu wat er in hoofdzaak ia gebeurd Sinds eenigo dagon stond in de dokken al t work stil de stad schoen uit gestorven de winkels waron gesloten Vrydagmorgen vielen een paar duizend stt ors een pakhuis vnn den Oostenrykscben Lloyd aan verbryzolden deuren en vensters en wilden juist tot de plundering overgaan toen de troepen kwamen opdagen Na deze rustvorstoring weidon belangryke punten dooï do troepen bezet En word nadat dit aanvankelyk was verboden wat groote ontevredenheid wekte een vergadering gehoifdon waarin besloten werd het aanbod van don Llüyd verlaging van den worktyd van 104 tot 10 uur per dag voor kennisgavJng aan te nemen oti te volharden tot nft de uitspraak van het scheidsgerocht De leiders maanden de menigte aan zich vooral op straat rustig te houden Men trok toeft nog vry kalm liedorj B zingend stadwaart In de Via del Corso trachtten echter dis politie en de troepen de betoogers tegen te houden een gedrang ontstond maar de massa werd steeds voorwaarts gestuwd zoodat do troepen met geveld geweer tegen de menschen optrokken Daarby werden B personen gedoqd en velo betoogers gewond Een aantal betoogers vluchtte in zystraten maar verzamelde zich opnieuw on trok naar het Corso waar dö troep in don rug der soldaten kwam te staan De bevelvoerende kapitein liet de helft van zyn manschappen rechts om koert maken en stond nu met zyn kompagnie tusschen do voorwaarts dringende menigte Plotseling werd een steen geworpen die oen der officieren de kepi afwierp op hetzelfde oogenblik vuurden de suldaten mot ol zonder daartoe bevel te hebben ontvangen dat staat nog niet vast Vyf personen wor heid van pair verheven als Baron Marney De heruuten leverden zijn stamboom en verzekerden de wereld dat niettegenstaande den rang en ie uitgestrekte bezittingen die de Greymounts op dit oogenblik bezaten hun oniniddelhjken oorsprong hadden in groote verandjringen en revoluliËn van het grondbezit onder ecne vorige regecring het toch geen oogenblik kon aangenomen worden dat de voorouder van den beambte voor de geeitcIgke zaken van 1530 onbekend en van andere con diiie waren Integendeel het bleek dat zij Nor mandische baronnen waren Ëgremont genaamd welke naam door de familie than weer werd aangenomen in hunne brieven van adeldom Doop hun Normandisch bloed aangespoord waren de Egrcmonta in de burgeroorlogen cavaliers koomgsgczindenl en streden flink Maar m ibSfj verontrust door de algemeen verspreide meeninsi dat koning Jakobus het plan had de kerkelijke goederen weer aan hun oorspronkelijk doel te doen beantwoorden namelijk de opvoeding van het volk en het onderhoud der armen werd de lx rd van Marney Abdy een warm voorstander van burgerlijke en godsdienstige vrijheid de zaak waarvoor Hampden op het slagveld was gevallen en Russell op liet schavot omgebracht en voegde zich bij de overige hlwrale lords en groote grondeigenaars om den Prins van Oranje en een liollanilsch leger over if riepen ten inde deze volksbelangen te verdedigen die het volk zelf evenwel niet wilde steunen JFordt vervoigd