Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1902

Donderdag 30 Februari 1903 40ste Jaargang So 8729 fiouDSCHE mmkwï JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l lelcfaon o At De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VfJF CENTEN Telere ii II S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gymnastiek Vereeniging EXCELSIOE Opgericht 31 Mei IKHO Goedgekeurd bj Kon Besluit van 5 Sept 18811 Directeur De Heer H OUUEUKKRK ÜITVÖÖUNfi g eheel ten vnordeele van tie Concentiatickampen met welwillende medewerking van de Dames C SAMSOM en C CATS zang de Heer SPAANDERMAN Piano de Heer WE8TBK0EK Declamatie en het GO0D8CHE STRIJKORKEST Directeur de Heer J G Arestz te geven op Zaterdag I Maart 1902 s avonds f ure in de naai KUSSTUin der aoeietelt Oi¥S GESOFMEti K arten van at a ZATEEDAO verkr gbaar h t 0 50 kg de ilceren D C W V D LAAR K Tiendoweg Kantoor O Waterleiding T Ü 0 KAMPHUIZEN Jouwe hoek Peperstraat F V BIK Jr Korte Tiendewcg D 83 P BRAKEL Gouwe ö m RAADT Firma v Vkbn W d lraat A 163 H OUDERKERK Directeur der Vereeniging Flnweelonsingcl en bü de Boekhandelaars J va BENTUM on ZOON Markt t p den avond der uitvoerinf jn geen kaarten aan de zaal verkrijgbaar HET BESTUUR mmm Gelukkig acht ik mi U te kunnen medodeelen dat mön vrouw door het gebruik van uwe Snnyiitiioiie verlost is van hare voortdnrende pjn In don rug Daar wö geloolden dat iloze pijn uit zwakte voortvloeide heb ik niet geaarzeld uwe rn7 in B toe te passen en w j kunnen met biydschiip medodeelen dat de resultaten priwluly waren W O SPRUIÏENBURG Netscherstraat 65 Den Haag Pros per fl l BO 6 fl 8 12 B J 15 Te Goud bU WOLFF en Co Westha en MIEBIES Kleiweg FEANSCHE STOOMVERVERIJ ekeniisohi WasscherIJ VAN 11 OIH KlIIEIMUIt 1 Krntahitde Rotterdam UebtevattHrd door Z M den Koning dei Belgen HoofddepSt voor OOÜDA de Hwr H O TKIJSBURG Korte Tiendcweg D 7 Specialiteit voor hot Rtooiueu en verren van alle Ueeren en Damesgarderoben aUoob alle Kindergoederen Speeiale inriohtiug voor het itouni n van plachemantelfl veeren bont enz Oordgneu tatelkleedeu enz worden naar d nieuwste en laatste methode gevertd HolUndsche i ni i uini i i AMUTKBDAJl Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en rove The 45 55 cl OiUblJl C f 5 Namlddaji Ji ExlraflnnCh CünKOllicelüO Alleen verkrijgbaar b i P H J va WANKUM Oosthaven B H IJsclub 0LD4 Ijs en weder dienende WOENSDAG 19 FEBR van 8 10 u n m VERLICHTLNG DEÜ BAAN ENTREE per persoon O IO NieUeden ƒ O SO Dagkaarten niet geldig ê HET BESTUUR Op Ie groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldlx rociiide echte liussische Yetza baard en haarbalsem 4lc gruole gouden iiiedallle toegedeeld De baard i roeil op gladde gezlctilen en hel haar groeit op de kale plaats op de hoofden De wereldberoemde echte Rossische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar o t het hoofd Verit niet Onschadelijk Volkomen garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 500 Gulden aan den kooper Pr i voor sterkte I 3 Galden Sterkte II 4 Gulden 50 Cents Sterk e 111 werkt iu i 3 weken 7 Gulden SO Ctnts Wordt overal m de wereld verbonden met gebruiksaanwijzing en bew is van garantie m alle talen van Europa tegen vooruitbetaling of postioorschot van hetSkandmavisch lloofddepol Itepresentant voor ütiitschh nd en Holland IHIIKY NIKLSKN Oansemarkt 9 Hambuuo 185 Uuitschlaml Indien men zich vereenigt om meerdere bussen te koopen worden ziJ altjjd franco gezonden Van de talrijke oerende dankschrijven en erkennende en aanbevelende getuigenissen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlaliflsch Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterksle kracht te zenden welke eenige van mijno kennisssn mfl verzocht hebben te bezorgen Gelyktiidig beschouw Ik hot als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kochl heeft wonderwerken gedaan zg heelt niij namelijk mun haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlek toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel IS waar had ik van verschillenden gehoord wieu zg tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelgkheid was zjjn haar terug te verkrijgen als men het eena verloren had maar nu kan ik werkel ik zien da ik inij vergisb heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die Ü mjj bewezen hebt Nog eens myn hartelpken dank ü kunt geloven dat ik U vele koopers versohaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Copenhagen I e van U verkochte baardbatsem ii oet hepea d de Kfootste nitvindin van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve sterkte 111 sleehts korten tjji iiebezigd heb en daarby de schoonste volle baard van de wereld verkregen h b waarom ik een ieiler welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeeren ken eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herluf Tralicaga e 1 3 Copenhagen Aangezien l w middel ter vcrkrnging van baard mij van colleg is nan bevolen is vei zoek ik U hiermede mjj ten spoedigste eene bus sterkte III te zenilen Ik ben nn 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad httwelk somtyds onaangenaam zijn kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer g ed toen een van mijne kennissen dit hoorde verzocht bjj mij ten spoeli ste eene bos sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vernamo Zweden lk verzoek U mij eene bus te zenden van dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangesieii mjjn broeder ten hoogste verbaasd ia over de uitwerking welke zij reeds op raji gehad heeft en nn ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de üeeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza haaibalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mijn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel evett als het blank en week g worden is Ik bespeur tegeljjk een zeer sterk verfrissohend gevoel iu de bodera van het hoofd en ik ben mpna zenuwachtige hooldpijn geheel en al kwjt geraakt Mijn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgade 7 Copenhagen Deze naamteekenlDg is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vervalsotat en zouder garantie Het groote aantal zenuwkwalen DOt BtnedB aU nii tdel n doordemedlfldifl wet 8 tupaanK i oud Et rst aan den DienwRn tUd komt d wr toe dat ilj door hat f ebtnik makf u van den Mnvoadigitfln wrg namelUk langs de bnld mm phvaloInfflHohn outdskklng itdaaa tiaoft die na honderds pToetDemingtMi thana over tie eh ele war ia verbnidla en terwijl BtTla wvtenaohappelijke kringas de hoogste belaagstelllug wakt tevens eau weldaad blijkt te IJn voor 4a u aMUwVwÉlon lijdende menicbheid Deie KcaeeBw ae la ultgevoadeo tXooT den Kewocen OfRoUr van Qeaondbett Dr Boman Welsamat q t Vllihofen en bernat op da os dervindliiic opredaan In mm lO jartce pnkUik Door wRRWrlilBK tMn het hoofd oonmoal Vrr Amm word n lN rtoo Mklkle Uffoii door d bnld iiwMd llUk amn hot emiwKMtel ui df ed ld Ifet 4Me gaiiMawUM wnden workoUlk aoklttennde rMBlteUn vwhragw n ElJ maakU aooveel oMaüf M vm mb door don altvinder naahnvta war J OVER ZENUWLIÜDEN en BEROERTE kara veerkenlag aa eniilnB t notm korte U14 reada de o Arak verirhanen In l it boekje t Tar lP P elfa hfiiiil UtiKe verkrereu Qttwfrkini maar ook vindt men daarin wete rr niuiii iinR iii u A metUacbPhlRdcndinaandeir gxnePiwLJie gewUd aUo loomBde afaohrift van ifti vuii getnijnchrifteu vau hoogj nplaauta geno Nkumligta onder walk P ÉltalAre ai r proraiioi a t paiykl iHek t Pan roe Rougsmon 10 sTalnurtber msü dr pr litaerMd ganetahair aaa hat krank llKnlQAn rottlDlit i Charnnlon SanitatiraUOf Gorm te Stetiio BrDiamaaa nel Ir arroad arta tl JQtitinaoa d e Foreitler sefieeah cr li eDttur va hul botaitaal te Aga i Btheiwalli Dr Wiariii kaataal luteeftla lai Emi Dirtet itie ie B e i r dtrt ltur riergalviflO thcrapeutUohe laHDlltla VMr leaawllldert te Parli ras St Honor 334 Cor iul van 4s l arliaiii tncd f te Corfa Dr BaakaUi arreari arte da Ilrtnlti OkariietttTil leohi mnd 4r Wefae t Dr C aonaaval Is La Farriire ffart M aa dei Oeaaell Oeatral d h i liae Aan allP wier nswftritiel n r r mlndor amigodMiB la f soKoaaABd Kviiawachtlvhoid l don waarvan dekeiiteekenen liJn Mrealielie ko n l a atluralnataebala hMf ilpiln Dlotdaadrtni amtt rlhlialbe i ket i oejeaB Xe alanieoikeld MebanatWie ennitt au enbehaseUlke la I d Terder al a leken tl door beroerte feUoffan weides MaoiHJden kan da gtvolsu dauran aretaMval i l ï k l kM i IfliaU dtrH Hé3ha iielM rt dl dl rMda oiuUr iniMakandiga nUiondlniMa m k dwaterlMBr laalclng huuiar kw i nvonden r tadMitoa radw bobben wH na Teraohlimelen ala on aaahouiiead axgitij voeiea Mrdoevlai la M bt N fceonWIa at alitailie llUterjnaenfnilnnher worden voor ds coggn drukkende pijn ader hel vMTbaaN Islaila oooraa hot vo ae krlebtllna In en Net eiapen van handen tn voeten aan 1 dtM drio ataMTlia TW wigder aU ook aan onge n liiea tittfeede aan bipetiMkl n kraoktalueMM ol an leaoad iri aen lange rtaesn d a veel net het haerd ark a en geeetnlijke reaHIe wiÜMTOoAoveft wordt drlnnnd aaa oradea atcb het boven meldewèikjeaan teeehaffen hetwelk opauvragt kt la oM enfrtn avar onden wordldoor Aniotrrdnm doer M LRn v A Co Ileiligewng 49 nottrrdatn F B vnn n TB KOLkV Apotheker Eort Hoofitoog LVtrerht LOliKY rOKTOV udegra lit bij de Oaardbmg ii lBL Op de lontate hyKlenam b me llnu tie T ntounHt lhii Ie de l r WclMWKHn aeh SaMM ijaa Mf Aa Hediacbe Jsrij da Eiii r H il lHni kohrMBd Echt Zeeuwsch Tarwebrood 12 cent de K O bii A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 27 TUerry i WoBdirbaliia in do gebeele wereld bekend a goroemd Ouovertroffon middel tegen alle Borst Lone Lever HanKzlfkten enz Inwotidig i xoo el alB ook uitwendig in hijna alle ziektegevallen mot oüA ijevolg aan U wenden Prü per flftCon t 1 per post f 115 bezit eeualsnog ongekeuile geneeskrach ea heilzame werking Maakt meestal elke pijnl ke en gevaarvolle operatie gebeel overbodig Met loze zalf went oen 14 jaar oud voor oii euee8li k rehoudeil beeil t ezwel eu onlaaKS een bijna 22 aar kaokeriydvii icciiezeii bronst geacziag ea verzachtin r dur pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs por pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopflt voor Nedorland Apolhok r IIE MKI IlllMtEIIH llokln Amsterdam Win gamilepOt bc telle luni direct Mil Ji hlit n pothi dn A IKIl Kilt in Pregnd bel llohitnii UeiUrreieh Qelieve proipectiis te üutbieden bg het Centiul PepAt Hnder llokiiiB ImrtOTdsm Wie zeker jb mi da Echt Eikel Cacao te outrangen letamengesteld en na toIo rtsbiei gen in den handel gekomen ondot de num d litvmdsrs Dr MiobaeliB TOrTHrdigd jp da besta machinea in het wenldMromda éubbliasemeut ran Gebr StoÜverck te Keulen elschc J pT12iel2 eIH Cikel Cacao In Tierkanion bossen Deto Eüel Cicao mot melk gekooM eene aangename gezonde drank voor isr gelijkach gebruik een i 2 theelepel Ta t poeder Toor een top Chooolate Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee aieoita met water t gebruiken Verkrijgbaar bij do voomaiuxiat B 1 Apothekers euï p V Ka Ke propniniilna f 1 80 c 0 90 o aS5 QeneraalverlegenMraordiger voer Hedmland Julius Mattenklodt AmutOrdam Kalveiöiraafc 103 AJteiiw ouorerirollfU I rof Dr LiülMjrs wulbokend AlieeD ecbt met K briekimierk tot vourtdureode radicale ilMl genezing van alle zelfa WM i nieeat hardnekkige xennw SsmÊ tiekten vooral ontstaan door JaKM afdwalingen op jengdigi n leeftijd Totale eneiing van elke zwakte Blee ijoht Benanwdbeid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpijn slechte apyevettering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospeotuaaen 1 rij 1 per f etcli 9 1 8 J 11 Si dubbel escll n tl 4 Oenlmil Depót Matth v d VoKte ZoltbommalJ Uipöla M Cléban It üo Sotterdam F ilappel s Gravenbagö I llalnimans de Jong i Cm BotteriUa Wolff fc Co Rond on bii alle drogisten E Gsm Se ibonnenient VoorsteniDg Donderdag 20 Februari 1902 Koninklijke Vereenigiog BET NEDERLAHDSCH TOOMEBL DETOOLTANOSEm QEVOLÖl DOOK Durand ii Dnrand Blgspel in 3 bedrijven Maucang half 8 Har Gewone bepalingen en Prjjzen Gonda Drak van A BRINKMAN 4 Zn Bullrnliiiiilsc li Ovurzicbt Het ontsnappen van De Wet uit het om hem heen getrokken kordon van Engelscbe troepen en bet hem zoo meesterlijk gelukte doorbreken der blokhuislinie heeft in Engeland een gegronden twijfel gewekt aan hot afdoende van het veelbesproken en hooggeroemde systeem dier blokhtiizen die volgens Chamberlain onderling een onoverkomelyke bindernis vormen Het liberale weekblad ïlie Speaker bevat nu een artikel door een allezins bevoegd militair deskundige geschreven waarin aangetoond wordt dat De Wets ontsnapping alleen heeft kunnen geschieden tengevolge van de gebreken dio het bewuste sjsteem aankleven daar de beroemde Boerenaanvoerder hoe dan ook de linie heeft kannen doorbroken trots de voor hem zeer ongunstige en voor de Britten zoo gunstige omstandigheden Reuter meldt in dato 12 dezer nog een geval van het doorbreken der linie dat op den Bden heeft plaats gehad Het commando vun Louis Wesscis dicht op de hielen gezeten door de Bntache troejieii kwam by Gedenherry door de linie heen Do tocht moet evenwel mot eenige overhaasting geschied ziJn daar de Britten oen aantal door vepmoeionis uitgMpatte paarden langs den door het eonimando gevolgden weg opgevangen hebben Zulke berichten gepaard aan de onnauwkeurige opgaven betreffende de verliezen en de klaarblijkelijk overdreven cijfers van het aantal gevangenen maken dat men in Engeland hoe langer hoe meer gaat inzien dat men feitelijk niets te weten krygt omtrent de gebeurtenissen op het oorlogsterrein dan eenige hoogst onsamenhangende mededeelingen van gevechten en schermutselingen die evenwel geen juist denkbeeld geven aangaande den toestand veel minder kunnen dienen tot basis van berekeningen omtrent het tijdstip waarop de oorlog beëindigd zou kannen wezen V De Times ontving berichten uit Sjanghai aangaande de herziening der EngelschChi neesche handelstractaten Op verzoek van den onderkoning Tsjeng is een zekeren heer Bredon aangewezen om de Chlneesche regeering bti de onderhandelingen te vertegenwoordigen Het aantal der commissieleden en commissarissen groeit weliswaar voortdurend aan maar door niets wordt het vermoeden gewettigd dat door dien aanwas een spoedige regeling verkregen zal worden De afschaffing van de likin de heffing de riviertoUen is en blijft het moeilpe FEUËLLEIOX BE TWEE miEBSTEÏ 5 Ten gevolge van deze laatste belangrijke omstandigheid waa de leek abt van Marney ook in dit opzicht evenals de andere liberie lords zoo voorzichtig om terwijl hij de saak der burgerlijke en godsdienstige vrijheid verdedigde eene zeer getrouwe en gehoorzame hoewel geheime corTespondentie te houden met het hof van St Germams i De groote bevrijder koning Willem de Ücrde ten opzichte van wien lord Morney zich aan ver raad schuldig verhief maakte den aKtammeling van don Beamte voor de geestelijke zaken onder Hendrik den achtsten tot een Engelschen graaf en van dien tijd at aan tot hot tijdperk toe waarin onze geschiedenis voorvalt had het geslacht Mamey otschoon het nooit een persoon had voortgebracht die zich onderscheidde door burgerlijlÉe of miUuire bekwaamhtwien ofachoon het Und het niet dankbaar behoefde te zijn voor een enkelen staatsman redenaar gelukkig krijgsman groot rechtsgeleerde geleerd theoloog uitstekend O De koning an Engeland Jakobus II was na de komst van WUlem III naar Frankrijk gevlucht punt waarover men het maar niet eens kan worden De Chineesche gedelegeerden geven in het algemeen toe dat het gebeele zwaartepunt van het vraagstuk der herziening op de likin rust maar haar afschaffing tegen Welke do onderkoningen sterk gekant zijn zou een gebeele wijziging van het fiscale en administratieve stelsel der midden en zuidelijke provinciën van het rijk noodzakelijk maken De commissarissen der Vereenigde Staten van Japan en Rusl ind zullen vermocdeiyk met den aanvang hunner werkzaamheden wachten totdat de Britsehe commissie de hare bei indigd heeft Maar zegt de Times men zal toch ton slotte een internationale commissie moeten benoemen om voor do herziening der handelstractaten een bevredigende basis te kunnen vinden De toestand te Triest is wederom ernstig geworden door het besluit van de werklieden van Lloyd s arsenaal van de Stahiliniento ïechnico en van de werven van San Hocco om den hervatten arbeid opnieuw neder to leggen zoolang de buitengewone maatregelen die een uitvloeisel ziju van een staat van beleg niet zijn ingetiokken In het bjjzonder eischen ziJ dat de troepen in de kazernen zullen blijven en zij zijn geneigd daarna onmiddellgk het wetk te hervatten Er liggen thans ter bescherming van het arsenaal drie oorlogsschepen in de baai van Muggia Maandag is het ijjk van den gedoodeii inspecteur van politie ter aarde besteld De militaire macht het zich bij de begrafenis niet zien De orde werd geen oogenblik verstoord Onder de gevangen genomen personen zijn do anarchist Rovige hoofdredacteur van het werkmansblad Laboratore en een lid van het scheidsgerecht voor de eerste staking Aan de Servische regeering is kenpis gegeven at binnenkort een buitengewoon gezant met een vertrouwelijke zending van vorst Nikita van Montenegro te Belarado zal aankomen De gezant is niemand minder dan de Montenegrijnsche minister van buitenlandsche zaken die een schrijven van zijn vorst aan koning Alexander meebrengt Verspreide Berichten Fkankhijk De sociaal democraat Basly ondmtjn werker Kamerlid voor Béthnne in I osde Calais heeft den prefect zijn ontslag gezonden als burgemeester van Lens in verband schrijver of beroemd wetenschappelijk man het toch zoo ver weten te brengen dat het zoo het al geen groot aandeel in de algemeene bewondering en liefde had verworven toch geen verwerpelijk deel uit de algemeene kas en een aantal openbare waardigheden voor zich verzekerd had Gedurende de zeventig jaren van bijna onalgebroken heerschappij der whigs liberalen van de troonsbeklimminsï van het huis van Hannover tot den val van Fox had Morney Abdy een nooit ontbrekendcn oogst opgeleverd van lord zegelbewaarders lord presidenten en lord plaatsvervangers Het geslacht had zijn behoorlijk aandeel gehad in Kousebanden 3 gouverneurbchappen en bisdommen admiraals onder vloten en generaals die alleen in Amerika vochten Zij hadden geschitterd In groote gejtantschappen met bekwame secretarissen waarop zij sttimdcn en hadden eens Ierland bestuurd toen het bes ni en van Ierland alleen hierin bestond den pubhefcon buit onder een bedorven senaat te vcrdecleo laar ondanks dit voortdurend genot r n oU verdiende voorspoed waren de leek abten van Marney niet tevreden Niet dat deze onvoldaanMd voortkwam uit verzadigdheid De Kgremonts konden racer verdragen Zij wilden nog iets meer Niet dat zij eerste ministers of staatssecretariwn wilden liJD want zij behoorden tot een sluw ras ei i kenden precies hunne krachten en niettegenstaande het aanmoedigend voorbeeld van den hertog van Newcastle konden zij geen weerstand bieden aan de overtuiging dat eenige kennis van de be 2 Een ËogelKhe ridderorde met de benoeming van den secretaris generaal van den mijnwerkersbond van Pasde alais Evrard tot wethouder van Lens hoewel hiJ Brasly zich er nadrukkelijk tegen verklaard hadi De staking der werklieden in de oliefabrieken te Marseille kan als geëindigdbeschouwd worden slechts op ën fabriekwordt de staking nog gehandhaafd dewerkgevers zjjn zoo verstandig geweestnieuwe werklieden aan te nemen naarmatede behoefte er aan zich deed govoeien op de oude voorwaarden en een duizendtal volhouder ziJn du dupes der historie terwijlde patroons door hun krachtige houding tegen nieuwe concoasiën het Jerrein behouden hebben Heden zal te Parijs een duel plaatsvinden tusscben den vroegeren kabinetchef van Flüiiüt t den heer Renoux en den oudmlnister van oorlog Oavaignac naar aanleiding van een beleediging van den laatste door den eerste Dl ITSCHUKD De pachter der domeingoederen te Springe Kulkeiihagen die vu6r korten tud don laiidraad Von Benuingscn gedood heeft in een duel waartoe de laatste genoopt was door het wangedrag van zijn vrouw is eergisteren te Hannover na een zitting van vior fl een kwart unr door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar vestingstraf terwyl de eisch van het openbaar ministerie was acht jaar De vrouw die eigenlijl in hoofdzaak de verantwoordelijkheid dtaagt voor het gebeurde werd met gesloten deuren ondervraagd Tot een hoogor beroep komt het niet De voorzitter betoogde dat de beschuldigde het levensgeluk van den gedoodo verwoest heeft doch dat hijzelf in zekeren zin de verleide is geweest Het erfgroothertogelïjke echtpaar van Luxemburg heeft er alweer een meisje biJ gekregen doch volhardt bjj de vaste hoopdat een mannelyke spruit op den langenduur tóch niet kan uitblijven in welk geval alleen do troonojt olging gewaarborgdzou wezen Spanje Te Barcelona is t weer mis de karrevoerders de dokwerkers en de letterzetters staken De bladen verschijnen niet Er werd met steenen geworpen naar een sneltrein er ontstonden botsingen waarbij menschen gewond werden De staat van beleg is afgekondigd langen en middelen der nation eenig vermogen om met juistheid zijne meeningen kenoaar te maken eenige mate van eerbied voor het publiek en zichzelven niet geheel ctï al ontbeerlijke eigenschappen waren zelfs onder eene Venetiaans he constitutie in lemaftd die naar zoo n hoogen en verantwoordelyken post streeftle Tevreden met de sterren en mijtert en olficiöele zegels die hun van tijd tot njd werden toebedeeld streefde het Marneygeslacht niet naar het eenigszins onbevallige ambt om ze zelf uit te declen Wat zij verlangden was bevordering in hun rang en wel bevordering tot het hoogste standpunt Xij merkten op dat meer dan eene der andere groote lani lien der burgerlijke en gtKisdienstige vrijheid de familien die in de eene eeuw de kerk plunderen om het eigendom van het volk te bemachtigen en in eene andere eeuw de dynastie veranderen ten einde de macht der kroon aan zich tt trekken een krans van aardbeziebladeren om het voorhoofd hadden 3 En waarom kon deze onderscheiding ook niet het deel zijn van de aistammellngen van den ouden dienaar van een van koning Hendriks plunderende vicarissen generaal t y aarom niot Het is waar dat een dankhaar vorst in onze dagen utUi eene onderscheiding de eenige bclc ffiiny heMt eacht voor een vijfti l overwinningen H et 4 aar dat NelAin na zijne verovering van de Miqd iandsche zee slechts nis Vicomte geArWn is Maar het huij Marney was tot hoogen ng opgeklommen het rekende zich tot den ouden aüieT en trok den neus op voor 3 Het ondericheidingsteekeD voor hertogen Gemengde Berichten Men meldt uit Enschedé Door de besturen van arbeidersrereenigingen hier ter stede ia do volgende motie aangenomen Üe besturen zoowol van de ohristelijke arbeidcrsverecnigingen als van den Enschedèschon Bestaurdersbond vergaderd in hot R K Arbeidersgebouw te Enschede spreken hunne afkeuring uit over do houding van den berichtgever van hot antitev weekblad Do Twentenaar en verzoekt den correspondent van genoemd orgaan de borichten voorkomende in een paar der voorlaatste nummersvan genoomd blad nl als zoude de workstaking der dekenwovers zijn begonnen tegen den zin van bovengenoemde besturen en dal de laatste jaren de loonon in de textiel industrie in Twente verhuogd ijjn terug te nemen De Collecte voor de stakers en nitgeslotenen der firma Van Heek Co bracht gisteren op f 2106 87 De vorige week werd f 4800 verzameld Van gistermiddag meldt men uit Enschedé De volgende briefwisseling had plaats Enschedé 17 Eobrnari 1902 Den heeren Van Heek on Co alhier W H In verband tnet de voorstellen die het bestuur der Eabrikaittenvoreeniging op do eerstvolgende algemeeno vergadering wenscht te doen verzoekt het uwe dekenlabriekon zoo spoedig mogelijk liefst Woensdag a s aan te zetten ton einde arbeiders die om werk vragen in de gelegenheid te stellen het werk op do dlfkenteuwen te hervatten Namens het bestuur der Fabrikantanvereeniging G j p va s heek president Enschedé 18 Februari 1902 Ingevolge het verzoek vervat in uwe geachte letteren van gisteren dcelen wij u mede dat wiJ de fabrieken Kremersmaten en Kortesteeg a s Woensdag 19 dezer zullen aanzetten Hoogachtend VAN HEEK en Co Dit bcslalt dor firma is ook aan de betrokken fabrieken aang eplakt Van bet leidend comité en den voorzitter der stakers vernamen wü dat gisternamiddag een besloten vergadering plaats had in verband met deze publicatie Zy z jn er van overtuigd en spraken zich beslist uit dat de Pratts en Smiths de Jenkinsons en de Robinsons van onaen verbasterden tijd en bad nooit iets gedaan voor de natie of tot hun eigen eer En w iarom zouden zij dat nu doen Het was onredelijk zulks te verwachten De burgerlijke en godsdienstige vrijlieid die hun een uitgestrekt ge bied en een schitterend ravenkroonijc had bezorgd moest hen t is duidelijk genoeg ook tot hertogen maken Maar de andeie groote Whig farailitin die de e eer hadden genoten en die er iets meer voor hadden gedaan dan hunne kerk te berooven en hun koning te verraden verzetten zirh legen deze aanspraak der Egremonts De Egremonls hadden niets gedaan aan het werk van politieke misleiding der laatste honderd jaren gedurende welken tijd een volk zonder macht ot opvoeding genoodzaakt was geword n zich de meest vrije en verlichte natie der wereld te denken en hun bloed en hunne schatten te verspillen om tiunne nijverheid te zien vernietigd en hun arboid verpand ten einde eene oligarchie 4 in stand te houden die noch oude herinneringen opwekte tep verzachting noch latere diensten ter rechtvaardiging dewr ongehoorde overweldiging Hoe hadden de Egremonts bijgedragen tot lit verbazinawekkende resultaat Hun geslacht had C enkelen van die sluwe redenaars voortgeht wier verbijsterende taal het verstand der menigte had betooverd 4 Regeering van weinige personen Wordt vtrvüigd