Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1902

Hy had zich een eigen badhuis laten bouwen en liet zich daar iedere morgen door een neger maaseeron Dan behield hg echter aan den vinger een prachtigen diamanten ring van duizenden dollara waarde De ring nu wekte de hebzucht op van den masseur deze nam een hamer en sloeg er zgn meester de hersenpan mede in De heer Cooper was als loopjongen op een kantoor begonnen en had zich een fortuin van 15 millioen verworven In de Zwitsersehe Alpen heeft het zé6 hevig geneeuwd dat het dorpje Finilen in het kanton Wallis 14 dagen lang onder de sneeuw bedolven geweest 20 bewoners van het naburige St aldenried trokken nit om hun buren te bevrijden Zg vonden de weinige gezinnen die Finilen bewonen ongedeerd TliBXTBICOTS VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA TelephooH o Ji uur s vuil Viiislerdaiii Stlutkrt 8lVl 51 9 V 17 FEBE I Vrkra NzolaLisD Urt Nod W S 1 80 dito düo dllc 8 llJ dito dito dito 8 j 96V HoKBi OU Gou It 1881 98 4 91 iTil Ill In Hchr mn 1888 81 5 91 OoiTHl Obi in apiorl8 8 5 i dito in I Ivi rl8 8 5 1V PoBTUOAL Out mirt ooapoii 8 titu tiokH 3 94 un D Obi Biunenl 1891 4 I Bl i dii i Goconi 1980 4 B6 d to III llollii 1889 4 971 a lo bij Hop 1889 90 4 7 d to iu iloud leon 1888 A lUti duo dun 1814 6 Jp MiB Poriul c liuld 1891 4 fUKKSiJ i ii r Goiiv leeu 18 JO 4 Cl 1 filing siiTl U j iec leu i ti HHrioCt I 2ui Apa H i v ublK 1811 Mlilco Oi l Soli 1890 VlNUUIU OU 01 p 18814 AMsTsau H Otiti nliuR t81i5 8 aoTTEUDAll SWd lr 1894 8 SiD M Afr ti ndeliv aaud Arend ti TAb Uu Uotliacaleo Dett MantichH i ig dito 1 Arii HypulliMtth puudbr 4l Outt Mij dorVorstenl BAud j Dr HypolK ekli p ndt r 41 NofiorlAÏidai he Sai k aaud 1 Ked Itiiide maatioK uito N W t Pao llyp 11 paodbr 8 Itotl Ily ollioottb panilbr 4i l Utt llypoltiookb dito 41 OoarSNH O lat HonK banti aaad 1 RU3L Hypotheukbaiili paudb Ahieika B qnt Iiy potii paadb 4 Maiw L O l i Liun cort J D Holt IJ Spoor w Mg aand 108 Utj totEipl v 3t Spir aand 119 N d lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aand dito dito dito 1891 duo 41 iTALliSpoorol lS87 89A eobl 8 Zuidltal Spwmij A K obl 8 HoLPH Waraoliau Weenen a nd Kcal Gr Ruu Faniowa dito aand B Iwaog i mbr dito aand 5 t fo 81 671 8f e i 104V i 8Ö 90 i 75 416 U4 BoT sol l 8181 66 591 1041 Vu i V lOO t Kunk Ck Azow 8p kap ob dito dito obliK 4 A H1L Cent Pao Sp Mü obt 5 Clllll kNortb Wpr C r aaüt dito dito Win t I etsr obt 7 Denver It Rio Or Spm oort v a Btinoia Central obl in Kond 4 I Uuiar k Naahiilti Cer v aand Meiico N Spw M i Ie hyp i Misa Kanaas v 4pCt pref aaud N YorkOnlaa ollWoat aanl Ponn dto Obio obtig Oregon Oabf te bjp in gond St Panl Minn k ilanit obl On Fu Uooflün obdg dito dito Line Col Ie hjrp O 5 Caxada Can Soutli Ckert T aaD 1 Vl C R llw kNa let d e O Amatwd Omnibna Hl aand Rotterd TramweK Maaie aand Nu Stad Amsterdam aand I 8tad Eoitordam aand 8 BlLdlz Stad Antwerpen 1887 87 lOU Stad Bralael 188 S lOSV Itolia Tkaiaa Regutlr G letaob 4 Oonin StaaUleenig 1880 ILIl Ooat B Cc 1880 8 Spaiiji Blad Madrid 8 1S 8 j Ni Ver Bax Avti Spool oort üln i Süüorwc£ erblsdlugeo lucl GülDA WInierdleBSt 19ÜI Ü2 Aausevaogeo I Oclober lud m UreBOftlch I O M ll v TT8 DA Mm ff 816 140 40 tos 107 106 OoniU Muordn c MituwsrVnrk Capella aotltrdta 1 RgttardamD F Eolterdain E 1 allM UnU Uam bta kgkMiUl Of iM totea itja t oUlg MimUi n DImiHt d rrtw rbUjoWM i 8 DTTIKDlH SOVDa viaa nm U 80 1 48 S 41 89 4 45 5 88 5 8 04 8 7 05 7 5J8 8l 4 5S 8 5 y V 4 f 6 1 1 SI T II 18 88 1 54 88 9 14 4S S 4S l OS 1 11 58 u o 18 86 l 09 i O 9 8i Ó 4 1 8 4 4 59 s lV 8 4J 5 6 4 84 7 Ö 7 8 0 8 48 9 47 10 09 10 15 11 0t L ïito lappluiratWwüa Tii d Gom igBU to Wtpu UU 4 99 T S9 B 0 8 84 9700 9 87 10 08 10 19 101 10b7 uLm u 8 U to Wri ft H tf I t f lt 1 H ll i i t ym BODO A DIN 1 58 8 81 8 45 8 81 9 17 5S 9 5 10 18 10 48 ll 9 10 08 1 10 17 E 8 49 81 7 89 9 11 9 l 10 00 10 19 108 41 A U H 11 57 lantels Japönstoff i PELTEHIJEN in baiten ewooD groote keuze van de goedkoopste tot de beste BOQrten Pr jzen zeer concuieerend 9 40 8S 8 4a 6 01 91 8 7 85 8 85 10 01 i uJ 7 i 7 51 8 18 l 18l V 8 88 4 18 4 15 I 4J 7 07 7 54 8 09 9 18 U SI UtnakI i U Il 7 4T M M 10 04 10 41 ll St 18 08 1 41 iM S I9 4 H i ilA U 5 48 I 7 00 I te 8 4 l ji iii iii i WomlM I OT 8 41 8 09 9 87 10 17 11 55 18 87 4 8 7 8 9 8 lO M 11 07 0 a w 5 81 II 1 17 10 81 1 15 4 88 jj Qjldi 5 41 7 01 7 14 1 80 0 51 10 41 U IS 11 11 11 51 i l 40 8 14 i 4 5 11 bjl t 7J4 7 41 1 19 1 19 10 07 10 48 1188 geon der atakers op de verlaagde tarieven den arbeid zal hervatten Naar uit Den Haag wordt gemeld is tot Btand gekomen een Bond van harmonie en lanlaregezeUchappen in de provincie ZuidHolland Eere voorzitter is geworden Richard Hol Tot president werd gekoien do heer van Abshoven te Vlaardingen en verder zgn benoemd in bet booJdbestnnr de heeren W Keereweer Delft j F van Kossnm Looadoinen lesecretaris W Machem Warmond L C Veerman Voorborg C J Dikstra Den Haag P M Koster Boskoop Ter constitneerende vergadering waren 22 vereenigingen vertegenwoordigd en 43 vereenigingen badden adhaosie betaigd Bg het onderzoek naar de f 1500 die verdwenen heeten te zijn nit een aangeteekenden brief door den rgks ontvanger te Dieverbmg aan don betaalmeester te Assen verzonden is gebleken dat de brief op 8 Februari aan het postkantoor Assen in ongeschonden staat is aangekomen maar toen de betaalmeester hem Maandag wilde openen bemerkte hg dat do einden van de smalste zyden waren dobbel gevouwen en een der zyden was opengesneden of opengeknipt Te Dieverbrug echter woog de brief bg verzending 00 gram zijnde het gewicht dat by ook te Assen bad maar werd de envelop met de zich daarin bevindende brieven en zes bankbiljetten van f 2W en een van f 300 gewogen dan n aakt dit een gewicht van 74 gram Te Kopenhagen hebben in den laatsten tgd tal van brutale brandkastdietstallen plaats gehad Ër schynt een georganiseerde bende aan t werk te zgn die met ongekende brntaliteit te werk gaat het stoutste stuk is wel dat men de geldkas nit de pionierskazerne des nachts weghaalde onder de oogen van de wacht oplaadde en vervoerde Van de dieven is nog geeh spoor ontdekt VOLKSWEERBAARHEIO AtdeUng OOODA In eene gisterenavond gehouden vergadering van genoemde voroeniging werd het navolgende verslag uitgebracht hetwelk op verzoek wg gaarhe in zgn geheel opnemen Verslagover het Jaar 1901 De vrees door velen in den lande geuit by de oprichting van de vereniging Volksweerbaarheid dat t wakker worden van een dee van t Nederlandse volk waaraan die vereniging z n ontstaan dankt slechts Iets tydeliks zou zyu en dat ons volk zo lang gewend aan zoete rust al weer heel gauw zon indommelen die viees is tot nog toe verre van bewaarheid Want al is t waar dat tot nog toe maar een deel een veel te klein deel van ons volk meedoet iedere dag wordt dat deel groter en wat t voornaamste is zg die aanvankelik meededen doen nog mee e 4i Il 7 18 Settwdaa Beun i otUiduB D P Kotlardui M 4 41 1 80 04 4 58 5 41 5 01 5 51 5 11 04 5 17 10 95 OapeH HInwwkvk Hoordrwkt Soida T 1 8 I7 8 41 7 88 8 58 9 08 7 58 7 58 9 08 9 19 Sonda taveiih M re MtarBwrZag To b i De Afdeling Qouda verloor in de loop van 1901 voel zgner loden door de dood door verhuizing naar elders en door andere m redenen Onder de leden die ons door de do d ontvielen werd vooral diep gevoeld hei verlies van ons medelid de heer P de Raadt Van hirte meegaande met de beginselen van Volksweerbaarheid weerhielden hem slechts drukke werkzaamheden in t bestuur van de Afdeling Gouda zitting te nemen doch z n krachtige steun liet bg de Afdeling nooit ontbreken Naast t vrg grote ledenverlies staat echter t feit dat zich bgna wekeliks leden aansloten waardoor ten slotte de Afdeling bg de aanvang van 1902 483 leden telt tegen 426 by de aanvang van t vorige jaar Evenals in teerste jaar wgdde ook nu weer t Afdelingsbestuur z n aandacht voornamelik aan t bevorderen van de schietsport t Gehele jaar konden de veertiindaagso schietoefeningen met llobertgeweren in do schietbaan van t Café de Romein bjna geregeld gehouden worden onder steeds grotere toeloop van deelnemers Kon er in t vorige jaarverslag met genoegen gekonstateerd worden dat t aantal schutters dat op één avond vijf of meer patronen kwam verschieten tot 40 gestegen wan nu behoo ren schietavonden met 80 deelnemers reeds niet meer tot de zeldzaamheden Toen in t begin van t vorige jaar de Koninklgke goedkenring voor de schietvereniging verkregen was kon al ras met t schieten met scherp een aanvang gemaakt worden Het Afdolingsbestnur vroeg en verkreeg van s Rgkswego acht geweren M 95 on de nodige oorlogsmnnisie de Oarnizoenskoramandant gaf z n toestemming tot het gebruik van de schietbaan gedurende alle uren dat deze niet door t garnizoen gebruikt werd of aan andere verenigingen ten gebrnike was afgestaan terwgl eindelik het Dageliks Bestuur van de gemeente öonda een houten loods liet opslaan tot berging van t schgfraaterieel van de schietvereniging Tot regeling van de oefeningen benoemde t Afdelingsbestunr een kommissie waarin zitting namen de Hoeren H A C Brinkm in H Zeeman W Sliedrecht en A J van Thiel Door deze kommissie werd een voorlopig reglement semengesteld volgens welk reglement geschoten zon worden volgens de oefeningsstaten bö bet leger in gebruik de komraissieleden traden daarenboven als leiders der oefefiingen op Gedurende de zomer werd geschoten dos Zaterdagsmiddags van 12 2 en yar 4 6 uur en des Zondagsmiddags van2 6i uur aanvankelik ook s Woensdagsavonds van 8 8 uur met de aanvang van do winter zgn de oefeningsuren gesteld op Zaterdagmiddag van 12 1V uur en Zondagmorgen van 9 12 uur Een vyftigtal schutters neemt aan d oze oefeningen deel Do vorkregen resultaten zgn zeer voldoende roeds nu telt de vereniging enkele scherpschutters Ter gelegenheid van de verjaardag van H M onze geëerbiedigde Koningin word door do Afdeling een achietwedstrgd georganiseerd die zeer druk bezocht werd en zeer veel soccès had Voor deze wedstrgd wa door t Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid een zilveren medaille beschikbaar gesteld 8 tO V 48 11 81 11 45 19 04 lO ia 10 lO SS 10 4S 11 4 8 89 3J 8 11 9 41 10 58 11 18 19 10 18 C5 n 5 1 07 11 1 1 18 11 80 I U 10 45 11 85 11 48 18 45 1 87 Bg do schietwedstrgd in de maand September door de Vereniging van Onderoff Korporaals en Scherpsch der d d Schutterg te Gouda uitgeschreven werd de Afdeling vertegenwoordigd door de Heren H A C Brinkman A de Mol H Lngthart J M de Weger en F van Vliet als korpsschutters die de 3e prys behaalden t Afdelingsbestuur zon gaarne de gelegenheid tot het schieten met scherp nog veel meer uitbreiden en hoopt daarvoor zeer op de medewerking van die leden die door hun grotere bedrevenheid in t schieten de oefeningen hunner minder bedreven medeleden zouden kunnen en willen leiden Reeds worden stappen tot t verkrggen van deze medewerking gedaan t Bestuurslid do Heer Meger wendde zich in t begin van t jaar tot de Kapitein Schoemaker kommandant van t bekende Ngmeegse Weerbaarheidskorpa welke hem alle inlichtingen gaf die op de oprichting en inrichting van dat korps betrekking hadden t Plan om een dergelik korps te Gouda op te richten bleef echter voorlopig nog in petto De volksgimnastiokklassen van do Heeren Ouderkerk en van Duuren bleven met een flink aantal deelnemers in stand Toen in de loop van t jaar aan t tot nog toe voor een deel der gimnastiese oefeningen gebruikte lokaal in de Spieringstraat een andere bestemming werd gegeven moeaten de oefeningen van de klasse van de Heer van Duuren Igdelik gestaakt worden t Afdelingsbestuur wendde zich toen tot ZExc de Minister van Binnenlandse Zaken met t verzoek voor de oefeningen van de Afdelingsleden gebruik te mogen maken van t nieuwe gimnastieklokaal van de Rgks Hogere Burgerschool Dit verzoek werd toegestaan maar de leerlingen van de Heer van Dnuren vpndon hier weinig baat bg daar de bepalingen aan de toestemming verbonden zwaardere ftnanaiele uitgaven van de Afdelingskas vroo gen dan t bestuur meende voor een enkele gimnastiekklasse te mogen doen Teneinde echter aan deze ktassa een goede lokaliteit voor haar oefeningen ook gedurende de winter te verschaffen besloot t Afdelingsbestuur eon gasleiding te doen aanleggen in t gimnastieklokaal van de gemeenteschool in de Korte Akkeren Nadat t Dageliks Bestuur van de Gemeente Gouda hiertoe z n toestemming gegeven had is deze gasleiding aangelegd rtmjfbMr t 4 83 H A 1 O m ram 4 1 4 85 4 50 5 18 5 87 5 08 5 18 5 17 t 5 8i 5 48 5 57 4 59 JJ 10 08 10 48 07 7 00 hit 8 49 De verkregen toestemming tot t gebruiken van t gimnastieklokaal van de Rgks Hogere Burgerschool is ten goede gekomen aan de bg de Afdeling aangesloten gimnaatiek en schermvcreniging Gouda die door de zelfde reden als een der volksgimnastiekklassen zondef oefeningslokaliteit was Toen in de loop van t jaar verschillende Atdelingsloden do wens uitten ook schermondorricht te ontvangen was t Atlelingsbestunr deze Idden behulpzaam in t oprichten van een schermvoreniging de vereniging Prins Hendrik Daarenboven nam de Afdeling Gouda byna geheet de vrg aanzienlike kosten op zich verbonden aan t aanstellen van oen schermonderwgzer voor die vereniging Nog verschafte t Afdelingsbestuur een tiental schermgeweren aan de vereniging en wist van de Garnizoenskoramandant de toestemming te verkrggen tot t gebruiken van een lokaal in do kazerne voor t houden van de schermoefeningen De vereniging Prins Hendrik telde bg haar oprichting reeds ongeveer 50 leden Het Afdelingsbestuur heeft het plan op gevat om in de loop van t jaar 1902 door een algemene uitvoering de verschillende verenigingen en gimnastiekklassen in de gelegenheid te stellen van hun vorderingen te doen blgken Inplaats van de heer van der Garden die in de loop van t jaar 1900 aftrad werd door de algemene vergadering in Januari 1901 gehouden tot bestuurslid verkozen de heer Jhr A H A Meyer die z n benoeming aannam In de loop van 1901 legde de heer Verschoor door drukke werkzaamheden gedwongen z n funksie als besturslid neer Resuroeerende telde de afdeling Gouda op de Ie Januari 1902 dus 483 leden Vanwege de afdeling is opgericht een Koninklik goedgekeurde schietvereniging van 120 leden waarvan 80 zich geregeld oefenen met t iiobertgeweer en 50 geregeld met t oorlogsgeweer verder 2 volksgimnastiekklassen van 60 deelnemers Aangesloten bg de afdeling zgn een schietclnb van 20 leden een gimnastiek en schermvcreniging van + 20 leden en een schermvereniging van + 30 leden De afdeling Gouda kan met vertrouwen haar derde jaar ingaan Uit het verslag van den Penningmeester bleek dat ontvangen was f 424 95 en uitgegeven f 397 30 terwgl nog eenige posten moeten worden betaald die op dit jaar zgn overgebracht Tot bestuurslid werd gekozen de heer 6 G Dion en tot afgevaardigden naar de alg vergadering do hh Dr A van IJsendgk en H Zeeman tot plaatsvervangers de hh H A C Brinkman en E Halewgn Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werdtn gisteren o a de volgende vonnissen gewezen F V S 20 jaar broodbakker en T H 24 jaar scheepmaker beiden te Oapelle a d IJsel wegens vernieling No 1 tot f 5 boetesuba 5 dagen hechtenis No 2 tot f 3 boete subs 3 dagen hechtenis G J B 16 jaar nettenbreier te Gouda wegons diefstal van visscheragaren tot eenmaand gevangenisstraf Vervolgens stond terecht Dat de 19 jhrige varkensslager P ¥ wonende te Nieuwerkorfc a d IJsel des avonds van 1 December te Moordrecht was geweest dat hg aan t snijden zou zijn geraakt dat bij in de herberg van Van Ham had vertoefd dat hy aangehouden en door den burgemeester was verhoord daar wist V allemaal niets van We moeten dus de geschiedenis van de getuigen hooren 9 18 10 18 9 41 10 11 9 8 9 4S 9 58 10 08 8 01 n l8 8 84 i n 8 48 8 9 10 99 41 l 19 10 84 10 Doktor Mari van Moordrecht verklaarde dat bg op dien avond werd geroepen om een verwonde te verbinden De arts had er niet veel zin in daar hg niat gaarne in rechtzaken wordt gemengd Dokter zei dus dat de gesnedene maar bg hem mueat komen doch een tweede dringende boodschap deed hem gaan naar de plaats des onheils En in de herberg van Van Ham vond bg een jongmensch J Verburg goheeten dat zoo gekorfd was aan de linkerzijde van den schedel dat een varkensslager er geen oneer mee zou hebben ingelegd Niet minder dan drie wonden had de gesnedene waaronder een van 12 c M tot op het been toe Op een desbetreffende vraag van den ver dediger zei de art dat de heeren zoo dronken waren als een snip Jit het volgend getuigenverhoor bleek dat er dien avond twee paartjes nit waren onder meer natnnrlgk en dat die paartjes eerst op visite waren geweest bg een grootmoeder van een der meisjes en dat de vrgcnde stelletjes daarvan den wegopkuierven naar Gouda Ter hoogte van meergenoemde herbergvan Van Ham kwam het Daar zou dobeklaagde met een amice van hem op depaartjes zyn gehold verschrikkelgk gillendoorsneed bet luchtruim van de dameswaarschgnlgk en toen viel Verbnrg alsslachoffer van mogelgke jaloezie daar debeklaagde met een der meisjes vroeger verkeering had gehad Inzake die sngpartg werden nogal uiteenloopende verklaringen afgelegd De gewonde kon niet zeggen wie het geweest is Toen hg op n grond lag zaten er twee Ini op hem ofschoon hg door één persoon werd aangegrepen De meisjes hadden beslist den beklaagde onder de aanvallers herkend maar of bg gesneden had konden zg niet zeggen Ten alotte verklaarde de jongen die met beklaagde in de herberg was dat zg op het viertal waren losgegaanl Het mes waarmede de wonden zgn toegebracht behoorde aan den makker van den varkensalager Volgens do verklaringen van den gewonde zou aan hem door den beklaagde f 60 aangeboden zgn om de zaak niet te vervolgen Dit zou geschied zgn op aandringen van zgn patroon zei V daar hg anders zgn betrekking had verloren Het O M gelooft dat de bewgzen voor hot ten laste gelegde voldoende zgn aangebracht door de getuigenverklaringen En met het oog op het ernstige feit èn met het eng op de algemeene veiligheid eischte de officier drie maanden gevangenisstraf De verdediger mr H J F Heyman vond bet een lastig geval uit te maken wie van de twee aanvallers nu eigenlgk de snyder is geweest Het kon even goed de een als de ander geweest zgn De verklaringen der getuigen noemde pleiter verward zg spraken elkaar tegen Geconcludeerd werd tot vrgapraak bg eventueele bestraffing een geldboete daar de antecedenten van beklaagde zeergnnstig zgn Uitspraak over 8 dagen STADSNIEUWS GOUDA 19 Februari 1902 Op de Igst van sollicitanten voor eene vacature bg de Algemeene Rekenkamer komen o a voor de hh R van der i een ontvanger directe belastingen en accgnzen te Gouda en C H Engels ontvanger der directe belastingen en accgnzen buitengpmeenten en lid van den Ratid der gemeente Gouda De afdeeling Gouda van het Nederl Onderw Genootschap zal op Zaterdag 22 Februari 1902 in t lokaal van den Heer A Dam Kleiweg s avonds om half negen eene vergadering houden Agenda Mededeelingen Verslag van den Secretaris over 1901 Rekening en verantwoording van den Penningmeester Stemming voor een lid v h Hoofdbestnur Uitsluitend gebruik maken van het Stembiljet afgedrukt in t Schoolblad van 11Feb 1902 No 14 Men mag dit stembiljet ook in gesloten enveloppe voorzien van den naam des afzenders aan denSecretaris zenden vóór Zaterdagavondhalf negen 32 Feb 1902 Verkiezing van twee leden in t Afdee lingtbestnur in de plaats van de heeren Ed van Dantzig en O D Heg die moeten aftreden doch herkiesbaar zgn Het Ondorwgs in vreemde talen in teleiden door den Heer C R C Herckenrath Leeraar aan de H B S te Rotterdam Rondvraag en sluiting Heden beeft de tweede halfjaarlgksche nitkeering plaats gehad aan de alhier w onende Ondersteunden door de Koninklgke Vereeniging van gepensionneerde onderofficieren en minderen van het Nederlaodsche Leger Aan een blinde oud militair werd f 35 aan drie weduwe ieder f 25 en aan een weduwe f 12 50 uitbetaald Aan belanghebbenden wordt mede gedeeld dat de schaalcoUecte voor de werkverschaffing heeft opgebracht f 164 95 Mochten er nog onder onze geachte stadgenoten zyn die hun toegezegde gaven wenscben te offeren gaarne worden deZe in ontvangst genomen door de hh R U Jongenbnrger Weithaven en J A Donkei De oadite onier ingezetenen J Schap verpleegde in de Werkinrichting hoopt Vrgdag a s zgn 983ten verjaardag te herdenken Sedert enkele dagen is de oude man wat sukkelend Haastkbcbt 14 Febr De secretaris van de afdeeling Haastrecht van de ZuidHol landsche vereeniging Het Groene Kruis de heer J Koeman gnf heden avond het volgend algemeen verslag Mgne Heeren Overeenkomstig art U van het reglement heb ik de eer u het navolgende mede te doelen ten aanzien van den toestand der vereeniging en hare verrichtingen over het afgeloo ien dienstjaar 1901 Daar bat een eerste verslag geldt na de oprichting wensch ik voor ditmaal te beginnen een overzicht te geven van de verrichtingen over het afgeloopen jaar Nadat de oprichting oen feit was geworden heeft het voorloopig comité zgne gedane moeite en zorgen beloond gezien niet alleen door vele sympathie betaigingen in de oprichting doch tevens door financiéelen steun in eens tot oprichting van het magazgn De afdeeling kon hare administratie aanvangen met een stichtingsfonds van f 239 50 en een getal leden en donateurs van pi m 60 Onmiddellgk is daarop een magazijn ingericht waarin verschillende voor het gebruik noodzakelgke artikelen van ziekenverpleging werden geborgen en die steeds door de goede zorgen van den magazgnmeeater na gomaakUj gebiuik onmiddellgk zgn gedesinfecteerd V Gedurende den loop van 1901 werden de artikelen van ziekenverpleging vermeerderd met een verplaatsbaren ziekenstoel en oen badkuip door milde hand aan de afdeeling geschonken terwgl financieel de afdeeling met f 100 is verrgkt als een gift van de vereeniging Het Roode Kruis om blgk van sympathie te geven aan hare zustervereeniging Het Groene Kruis Het getal leden is inmiddels toegenomen en wel geleidelgk Hetzy door onbekendheid met het doel der vereeniging hetzg om andere redenen zgn velen eerst toegetreden toen ziekte van hen zelf of de omgeving gebruik van vcrplegingsartikelen vereischtcn Erkennende dat het veel voor heeft op dat tgdstip lid te worden wil de verslaggever toch een beroep doen op do weldenkendhoid van een ieder dat het zich aansluiten bg deze nuttige instelling niet alleen behoort te geschieden uit welbegrepen eigenbelang doch vooral ook om bg te dragen tot verlichting der smarten van anderen Wat het gebruik der verplegingsartikelen betreft hiervan wordt megedeeld dat gedurende het dienstjaar van verschillende voorwerpen als croupketels ijszakken ondersteken enz enz 36 keeren gebruik is gemaakt het verder ter beoordeeling overlatende Van degen die deze voorworpen hebben noodig gehad of zien gebruiken in hoeverre het verkrggbaar stellen daarvan is op prgs gestold Stolwuk In de Donderdag jl gehouden vergadering der commissie tot wering van schoolverzuim alhier werd tot secretaris gekozen de heer K A J Klerks Bovendien werd door don aftredenden secretaris den heer H A Westbroek het verslag van de handelingen der commissie over 1901 aan het oordeel der leden onderworpen Het werd met algemeene stemmen goedgekeurd en aan den gemeenteraad verzonden VERSCHEIDENHEID Mevrouw De Wet de echtgenoote van generaal De Wet is in het kamp te Maritzburg geïntervienwd Zg vertelde dat twee barer zoons streden en de derde bg Cronjé op St Helena is Zg klaagde zeer dat zg geen tgding van haar man mocht ontvangen noch hem van haar kon laten hooren en verlangde een huis in de stad evenals de echtgenoote van generaal Smit Het kampleven beviel haar geenszins en zg weigerde bepaald eenige dankbaarheid aan de Britsche Regeering te toonen voor het voedsel do gemakken en den bediende welken de Britsche autoriteiten haar verschaffen Haar onafhankelgkheidszin sprak zg nit in de verzekering dat baar man zich nooit zon overgeven en zg liever zou zien dat hg stierf dan zich overgaf Het denkbeeld dat do Britsche troepen hem zouden kunnen vangen achtte zg bespotteiyk Door de buitengewoon strenge koude der laatste dagen zyn te Parys 3 personen op straat dood gebleven Op vele plaatsen in Frankrgk is veel sneeuw gevallen Voor bet eerst van dezen winter hoeft het ook te Marseille gesneeuwd Te Belfast heeft het drie dagen achtereen gesneeuwd In de Vogezen ligt de sneeuw voeten hoog men vreest overstroomingen als de temperatuur stygt en de sneeuw gaat smelten Een ryk Amerikaan te St Louis de heer Cooper is het slacbtotter geworden van zyu neht om achittarende jnweeleu te dragen Oilol Xonilwaier kt besle viior de landeal I V o e t o u w d G H BEEKP NKAMP ber pred te Bmihuuui Ph h beweer die mode namens wedorzgdscho Familie hun harteljken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg bun huWelgk ondervonden ÖouBi 19 Februari 1902 Societeit Oiis Genoegen Commissarissen der Sociëteit Uns Ou80BOEN brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3e AbonnementTooneelvoorstelling op DONDKRDAO den 20 FEBRUARI 190 2 it SOCPHrillT iiii den avonds ZES WBat gealoten U myn Namens hot Bestuur F HERMAN Fz Secretaris ÖOUDA 19 Februari 1S 02 C Btilf iK IAi l te HAASTRECHT is s MAANDAGS en DONDERDAGS van 199 b nur te cunnulteeren voor Huid en Blaasziekten TelephoonzietGouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K U 1 gelegen Aanlfjg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 2D Januari 125 verkregen aansluitingen Jontracten on voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT IN HET MAGAZUN De Avondster ziJn heden ONTVANGEN eene Iraaio Collectie GASKACHIXISf met en zonder afvoer van a I 7 aOenhooger GASFOIli UIZK met prima zuinige branders OAHOUNAMENTBS in ruime keuze voorhanden Gruuta Giuelliclilbrandcrs welke 200 kaarsen lichtsterkte geven N B Sleuw model geëmailleerde PANNES en KETELS gewaarborgd giltvrg Minzaam aanbevelend N M VA L00 TELEF 117 Gasatter Kieuw onoverlroften Trof Dr Liebera welbekend ZIKUW SBACET UinB AtleeD eebl ntt Fibrllkimnk tot voortdorende radicale en cekere genezing van alle zelfn de meest hardnekkign xenuiv ulekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd rotate genezing fan elke zwakte Blee adcbt Benauwdheid Hooldpga Migraine Hartklopping Mangpjjn slechte ipgsvertering Onvermogen Impoteni Pollotione enz Uit voerige prospeotussen Il f leaoh ft 1 fl 2 t 3v dubbeli flearb II 1 Cenlia I Uj t Matth v d Veste Zslttiomn efUipSU KfllMban k Co Holtonlam V Happel a ira enhage 1 l almraaoa de Jong J C n RottwlllftWolirkCo Oonda j on bü alle drogisten