Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1902

Donderdag 27 Februari 1903 40ste Jaargan 9 8735 GOUDSCHE COÜMMT ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon m n t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefoon M St De Uitgaye dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitkocdering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN FRANSCHE STOOMYERYEEIJ cbeiniscbr Wasscberij fl OPPi NIIElAIK Ét 19 Kruiskade Itotterdafn Gebreïeteord door Z M dsti K mn der Belgen Hoofddepftt TOor OOUDA de Heer H G TKIJHUIJBti Korte Tiendewteg D specialiteit voor hot fttooweu eti verren Tanalle Beerenen Dameaj ard oben alsook alleKindergoederen a Speciale inrichting v x r n stoom n van plaohe manteïa veeren bonn 2 Gord nen tafelkleeden em Worden naar de geverfd J nienwate en laat method Hbllandich pi tiMSTEHlhHï I I I pir 6 ons Stof en irove Thf 4 5 et OntbUt 1 huftO 65 WANKÜM lbosthaven i 17 mm 1 Wie bker zijn wii d Eikel Cacao te ontv ui ren immeii f gesteld len na véle prffifijeiningen In deii htndsl gekomen onde den nuun des ultvindei s Dr Miohaelis Temmdigd op i best maohines in het wereldbercemdc é bbliesement van Qebrs StöUt warck t Keulen tlacht J pT12ic 2acIH Bikcl Cacao In vierkanten busaen Den Eikel Ctcoo i met melk gekookt eent uiDgename gezonde drank voor daniykscli gebruik eon k S theelepeli val t piBder voor een kop Chocolate AI Geneeskrachtige drank bij geval van diarrhea slechta met water t tebrniken Verkrijgbaar by de voeinuioal H 1 Apothekers en Prii Vt K V K prmftnajM f 1 80 o 9 90 0 0 85 Oeneraalvertsgomveordiger veer Neder1 and Julius Mattenklodt 1 Auiutordam Kalvcistraat 103 Ondergeteekende bevoelt zich beloofd dan Oor do levering van DEJEUNERS DINERS f SOI PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke Bchotels en alles wat tot het koksvak behoort desv rlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enï enz Aanbevelend Gerard Piïikseii Cuisinier Westhaven 128 EEHIO DEPOT TMTEEË Hen wordt verzacht op t HËltK te Icttfnl OIT HET MaOIZUK VAK M KAVENSWAAY ZONEN GORINCHËM Deze THEEËN worden afgele Terd iü verzegelde pakjea van m Jwee én een half ea een Ned ona met verraeldiAg vau Nommer er Kpry voorzien van nevenstaanil Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerïnK van geëerde orders aanbevelende J C BIJL vojjrbeen J BREEBAART hz Geen Kinkhoest Geen Influenza ONINKtUKE A4SWiï ABiyEK w l s M m M mmMr MBSonaiafim L4 1 Oni Kinlihoesl Influenza Korst en lieelaandoenin binnen den kortit mogeiöken tp te doen genezen neemt onmiddellp do toevlucht tot de van ouds bekende belsroonde en wereldberoemde Superior Druiven BorÉ lionigEttract ifl E L I A il T H E uit de Koninklpe Stoomiabriek DE HONINGBLÖEM van tj N VAN SCHAIK t DEïf HAAfl Hofleveranciers Flacons f 1 70 ct8 40 ct t Kïma WOLFF ej Co Westhaven 198 Qouda It MIÜBIES Kleiweg E lOÖlldo Kj H IVaN MIÜu Veeratal B 12 i te Gouda A BOUMAN Mooidrecht PJNKSE werkikd lJ el R Wed N vkS ZES KiN Schoonhoven J Th TÓllKEte Botknp B 1WI JK Ouieaain rf SCHEEK J c il P W v EDE Oudewafer K vis dee EI IDEN te Rieuioijq P j olseïflfHoer capelU D v d STAR TVa eim r J HOLST Waddingeveei filMohKMMWaddingsvem P A u GBOOf Oudewater l DB JONGH Oudewatf j P KA8T l piN PoUbroekerdam D MIKKSR te Benschop Km i H i éii i iij Éi tMi uT iz mmnwmmm Il J j tl Lé y loowe hx nuwhodfUbijn ter versterki QUINA tAROCHE FERRUGINEUX kwalen van Kritléchen lieftyd en Verknjj l e an versterkende KINA WyNtegeiitwalcte ahi volwassenen gebrek aïS jeedusi slechte ia ziekte of kraambed koorts fli liare jjevolgen et liiiondei tejjcn Bloedgebrek Bli 1 111 IfacoM t f 1 90 en 1 Eikel Cacao iSïS v aangenaam van ïmaak voor dagclijkiiel vporal voor kindereiLjrwakken en klierachtige gestellïln leer veicii Ak geneeskrachtige drank bij atoornisien der spijsverteringsorganen en diwi vogr zuigelingen en kleme kinderen Pnisperbuiiik Kt n l 70 a H gi 0 90 A H Kgr 0 60 Chemisch lM Alb Glti Ar Speciaal vÜor Kindervoeding m bussen i Kgr 0 00 lüivere nCIKaUIKCF Kgr ƒ 0 50 Kgr 0 26 Asthma Cigaretten r t T Tv ISir isJ IT doosjes è 0 80 en O ÖÓ ZZZü Tamarinde Bnnhnns p purgatief tegen Y rs pping A m I ailKtrillUC LfUliUUIId beien Migraine Congesüesetc yoór de ter btstrijjsthma c In voor kinderen bewhien Ae Tamarinde BonbonrCriricifAEPFlTlËN ïlÓLMl elariTijke di tisien 3 P dtar de liet kind begeerl ijk en de maak aangenaam i Priji per dooïje dïJBÓ ew O ÖO atttliïllr T SIftitllpkC iRemeen erkend ah liet BESTE huismiddel Ê t aSTllieb i j Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is een slljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjcï verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 20 per flesciije 9 fraepat alen fan KRAEPELIEN ft HOLH te Zeist xO n allen foorMien van tiiguetten tfaarop rf naam en kaiirlleektMittff wi vtrkrtjgbaar bij de tneetie 3ij oth Keri tn lUrogitlm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUklUl Het groote aantal zenuwkwalen van 76111 liooMpiHi af tot de voorafgaande kentepkfniMi van apoplexie herBenberoerte toe troUeeroft nog BtoedB alin midcleltjn door de medisi tie wetenai hap uanKewend Eerst aan den nlenwen tild komt de eer toe dat sij door bet f ebmik maknn van den eenvondigiten weg nametljk langH de liuid sene phyalologlBClie ontdekking gedaan beeft die na honderde proefnemingen tliana over ilo gelieole wereld verbreid u en terwijl 1 In weten o hap gelijke kringen de hoogste belangatejling wekt tevonH eeae weldaad blijkt te Eijn voor ds aan sennwkwaleD lijdende menschheid Dete goneeewijze la nitgevonden ioor den gewesen OffloUr van QMondheil Dr Eoman Weiiimam te Vlishoren en bemst on da on dervinding opgedaan In mm EOjarige praktijk Door wassctifnc van lte hoofd eennntal per 1a worden dnartos geocMkle Isffon door do hnttt onmMdrlllIK sn hot ennw eotel medegedeeld M t dsse gsneesvljss werden werkelijk Bohitterende reaolUtsn vwrkrefeB en Eti maakU looreel opzuig dat van een door den oltvlnder geaehreven werkJs OVER ZENUW LIJDEN en BEROERTE hare vDorkonilnB sn gansiinB Innnen korten tQd reeds Oe KIe dmk verechenen Ie Dit boekje bevat niet alleen vor het roots pnb Hek verstaanbare verklaringen ontient het wezen der nieuwere therapie en ds daanaeds seifa til wanliojiige govalleu verkregen nltwoiking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke ver h uidPlingeij nit de mvdieehf binden dia aan deze gfneeBwijse gewild 9 lJn soomede afschrift van lal viLD getnii arlirifteu van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Hénlirs matf rir proresior aa I dd poiyklinlek te Panji rue nDUoemonl 10 Stemgretier msd dr prakljiearend fleneetheer aan het krank tinnigan saitlolit dn Charenlon SanltalsraDi Dr Cohn te Steltin troaimftn ned dr arrond arts tsJöhlinsen Dr P ForDitier fleneeihcer dlreoteur va hal hoipitaat ta Agen QshelSM Slh Dr Seherlfil kaatael Qutenrsls Bad Emi OariBi mod dr genaaiheer dirctteur der galvano thorapeutiiohe iBNohtlBO voor lanuwlljiltra te Parlji me 8t Honoré 334 Contul van Aiohenbaah med dr te Corfui Dr Busbaob arrosd arli ds ZIrknIti Obsr tabtii it Jeoht med dr te Weenen Dr C Bongavel ts Ls FarrÜrs Eure lid vae dSR Csnsell Csfltral d hyaièns et de BanlA In Frankrijk en vele anderen I pijn plaatialljka twakte verzwakking van ishaugen ns b k1J i reeds onder geneeaknodige lellng geweeat sijn maar door de bekende middelen ais onthoudingsea koudwatwknnr n eleetrlBecren Btoomloo of leebaden geen genesing of lealglng hoanor kwaal gevonden 1 en ten elolte ziJ die vreca gevoelen roor beroerte en daartoe roden hebben we ena Aan allen wier iseniiwBo i el nit er of mliidor ooncodaoB lo of onu xevenanMde eiinwoehtislield lijden waarvau dekenteekenen sljn ehroBlsohshsenpIlB mlgrainsdohela HoofIfUn bUadandrang iroole prikkelbaarheid Belaagdhe d lapelaoihBld llohamatljke onrust on onbebBBsilJks tss Isnd verder all sfeken die door beroert getrofTeii weiden ra nog HJden aao de gevolgen durvan lOoalB vsrlsnmlngen onvermogen tot ipreken rware tongval ntoelslljk sllkktn atlJfliBld d r B wrlDhlen tnsl vsorl luraitde pijn plBstMlIjka twakte verzwakking van sehaHgen ns s k1J ai reeds onder reneeBknodige behandellr Jj u w x wrijven i bebbe verao nikkeringan en donker worden V van krieoBiIng In en Jiet alapen van handen en voeten aan al deie drie oategoriBn van coMawlMderB tls ook aan Jonge mr lsjei li dende aan blpskiuoht an hrftohtelooiheld OOK an gezonde zelfi aan Jonge eerionen die veel met het hoofd werlicn en reestelljke reactie willen voorkomen wordt dringend aan geraden zich het boven vermelde weikje aan te echaffen hetwelk op aanvrage kosteloos an fraaoo ver SAnden wordt door AniMterdam door 1 XRR4V A Vn Heiügeweg 43 Rotterdam F E vnn n4XTP HOI PP Apotheker Korte Hoofsteeg L Utrecht OilRV A rO TO Uudegraclit biJ de Qaardbnig F St Ojï de longate hyglenniBoh raedicniaie t ntoonRtellmg ie de l r Weiosoeann aohe Qenoeo UiS deor de Hedlselie JnrtJ ne t d snilt r n Hfditillp hrbroond f r 4 De Oude Genever NIGHT CAP wordt van af heden OOK geleverd op HALVE KELDEEFLESSCHEN HIEDAM AMSTERDAM P HOPPE SCHIEDAM IN HST MAGAZIJN De Avondster zijn heden ONTVANGEN eene fraaie i Collectie GASKACHKILS met on zonder afvoer van af f T SOenhooger G4SFOK UIZK mot prima zuinige brandeis GASOBN4MBNTBH in raime kenïe voorhanden Griiote Glueilicbtbraodrrs welke 200 kaai aen lichtsterkte geven NB Nieuw Imodel geèmAilleerde PAXfI ES en KBTEÏiS gewaarborgd giitvrij I MiifZaan aanbevelend I M M VAN toON I TPLEF 117 GUtter Tarwebrooiihï t eent de K O i bil A SLEGT NIÈUWKj vtN 27 TUe ienj B Wesdirbaltim in h o göhoüle wereld bekend en ficroemd Onovortroffen mUi el tegon lïUq Borst L o i p Lever Uaa ffzlekteh enz inwondia ooVfol a ook uitwendig in bijuir Ue i ipktegüvallon mot goed gevolg I J ianlte wenden PrüS pefflaCUll J l Ij jwr post t 1 15 I Tjbiiny s Woadtaalf li zit öüti ftlBiiog oiiitokeiide goneealtracU hüilzamo iverkijig MiUikt meestal elke pijnlijke en gevnarvollii o riitie geheel overbodig Met ile ü alf wenlf een u jaar ouU voof oiijceneeslljk ïeliuudeii heenicezHel en onlmms een bijim Jjjj laar kniikerl d l reuezen MrenEt genezing en vor iichtino der pijïieii bij wondan ontstekingen enz van tilIerlLM aard Prijs por pot f I 50 per post f 1 60 Centr ial Depfit voor Nederland AiKitUek r lli iVlt SlMIFJtM Ilokin Amstenlnm ff aar geeu dtpöt i8 best lle men direct aan diu Schutzena otheke des A IHII itlfY ifi Pregradi bel Kohitech Oesterreich GelicTf prospectus të ontbietlen bij het Centraal Depot Sander Itokin 8 Amsterdam hel hi dbralianLsch Schoei en LaarzenmagaziJD KLKIWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegsteeï Zie de Etalage Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Hieuw onoverlroflen Prof Dr Lleber welbekend 2E DW KBACHT II IXia Alteen echt met Fabrlekemerk I I g wy ot voortdurende radicale en raBÉ zekere genezing van alle zelfs jÉi B de meest hardnekkige xenuw l l lfl xiekten vooral ontstaan door SSSS afdwalingen op jeugdigen leeft d ToCale ijenezing van elke zwakte Bleel jxdcht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpyü slechte BpysvartOTÏng Onvernlogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige proBpectuHBen jryai r fleach Jl 1 fl 2 fl 8 dubbele fleacli I Centra l ep i Mattk v d Vegte Zaltbommel Depöl M Cléban Co Kotterdam I rfappel s Gravenhage I llklmmanB de Jong J Cza Rotterdam Wom Co ftouda of biï alle drogisten C A V D LOG AHTS voor Zenuw en Zielszieliten Goudsche Singel 51 BOTTEBDAM SPEEEKÜREN 8 0 f IWHICHTIHG VOOR PSYCHOTHERAPIE Gojda Druk van A BRINKMAN Z Bulleuliiiidiicli Overzicht In het lEngelsche Lagerhuis heeft Stanley gezegd dat de Igosten van den oorleg tot 31 December 1900 ongeveer 131 millioen bedragen hebben De kosten van 1 Jailuari tot 31 llaart worden geschat oj ongeveer 16 millioen Lloyd George Vroeg of Milner mofJedeelingen ontvangen had van Botha ondei werping aanbiedende Chimberlain antwoordde Neen geeiie Er volgden toejuichingen Bö de behandeling der marinebegrooting zeide Arnold Forster dat van de koloniale oonferentie dit jaar te honden gehrnik gemaakt zon worden om de vertegenwoordigers der koloniën te polsen over het denkbeeld dat de koloniën zouden bijdragen tot de vloot Hicks Beach zeido diit de regeering dat niet zou afbedelen maar overtuigd was dat de koloniën zouden willen deelnemen in de lasten van het ryk In het Lagerhuis diende Norton een motie in betreffende het aantal werkuren van het spoorwegpersonei 1 Na eon debat verklaarde Gerald Balfour zich namens de rogeering bereid de motie in een gewijzigden vorm te aanvaarden Norton s motie werd echter in den oorspronkeiyken vorm aangenomen met 151 tegen 144 stemmen onder luide toejuichingen van de oppositie De ministercrisis in Italië heeft het verloop gehad dat men verwachten kon De koning heeft de ontslag aanvrage van het Kabinet niet aangenomen Zauardelli kreeg de opdracht het Kabinet aan te vullen door het daarin opnemen van een minister van arbeid Zoodra het kabinet voltallig is zal het de Kamerzitting weder doen hervatten Deze oplossing was de eenig denkbare koning Victor Emanuel III toont den constitntioneelen weg te willen bewandelen Zanardelli heeft dan ook de aanvrage om ontslag van z jn Kabinet teruggenomen en is voornemens in de Kamer op een hoofdelijke stemming over zyn program aan te dringen Kenrt de Kamer dit program dan niet goed dan weet de Koning ten minste op wiens schouders bö den last der regeering kan leggen De Tribunn kenrt deze oplossing echter af het blad zon gewenscht hebben dat bet optreden der oppositie een passende straf had gevonden in het opdragen van de kabinetsformatie aan Sonnino en Lacava Maar nu de zaak eenma zoo staat dringt do Tribuna er op aan rat de Eegeering zoowel hö de presidentsverkiezing die weder FELILLE iOX IE TWEE ÜITtSSTJ Met al zyne hoedanigheden die hem eene plaats in onze geschiedenis verzekeren misschien niet minder dan Marlborough heeft de hertog van WeUington een gebrek dat het struikelblok is geweest op zijne publieke loopbaan Bisschop Burnet merkt aangaande den buitengewonen invloed van Lord Schaftesbury op terwijl hij daardoor verklaarde hoe een staatsman die too onbe stendig was in zijn doen en zoo valsch ten opzichte zijner bondgenooten toch zijn land zoo krachtig bestuurde Zijne kracht lag in zijne kennis van Engeland En nu is dit juist de soort van kennis die de hertog van Wellington nooit heeft bezeten Toen de koning bemerkende dat hij in Lord Godrich een minister had die in plaats van zelf te besluiten zijn koninklijken meester om raad vroeg den hertog van Wellington liet roepen om de regeering over te nemen konden enkelen die de gelegenheid hadden zich eene meening te vormen omtrent zulk een onderwerp eone verandering waarnemen in de houding van zgne genade Indien men het mocht wagen zulk een woord te gebruiken ten opzichte van tulk een man dan konde i we de opmerking maken dat de hertog aan de orde komen moet als bij de bespreking van het Rcgeeringsprogram op beslissende en ondubbelzinnige wgze toonen zal dat het haar ernst is om te weten wie haar aanhangers wie haar tegenstanders zgn En der Kamer houdt de Tribnna voor dat zü door haar allerzonderlingst optreden bfl de verkiezing van een president en door den heer Villa verantwoordelijk te maken voor de regeeringspolitiek opnieuw het vertrouwen van holland verbeurden don goeden naam van het Italiaansche parlement te grabbel gegooid heeft De Fraiiscbe Kamer hervatte de bespieking van do moties betreffende do verkorting van den militairen dion tt d in een lange redevoering de do heer Waldeck Roush eau uitkomen dat do verkorting van den militairen diensttijd gepaard moet gaan met andere maatregelen deze vormen te zamen éen geheel en moeten worden opgenomen in éen wet Laten wij daarom zeide de Minister president do hervorming niot verbrokkelen slechts bjj de behandeling van het geheele wetsontwerp kan het vi aagstuk worden bestudeerd De heer Kraiilz wees er op dat elke verkorting van den dienstljid welke zonder de onvermydeiijke voorzorgen zou geschieden een voorbereiding zou zyn voor de afschaffing van het staand leger Aangenomen werd met 472 togen 10 stemmen een motie van Gouzy aldus luidend De Kamer neemt kennis van de verki iringen der Begeering en geeft haar toestemming tot den tweejarigen dienstttjd Minister von Koerher heeft in den Oostenrpscho Kamer hjj de hegrootingsdehatten een drietal gewichtige onderwerpen ter sprake gebracht lo de kwestie van de houding der regeering tegenover het Parlement 2o de verhoading tot Hongarije en 3o de nationaliteitenstrijd in Oostenrjjk Wat de parlementskwestie betrof verzekerde von Koerber nog eens dat hiJ met zjin woorden over een mogeiyke schorsing van het parlementair stelsel in December j 1 geen coup d état in den zin had en dat hvj daar nog minder mee gedreigd had om de eenvoudige reden dat een regeering die wist Wat zö wilde niet dreigde maar deed De regeering had overigens niets gedaan wat iemand het recht gaf te zeggen dat zg een rechtsvèrkrachting ten gunste van een bepaalde partjj of een bepaald régime beoogde Maar er bestond nog steeds gevaar dat Rgksraad en Staat met elkaar in no j eenigszins ontnioeligd was door de keuze van den heer Canning Groote verwachtingen werden teleurgesteld groote plannen verijdeld en voor geruimen tijd werd de overtuiging geknakt die naar men gelooft bij zijne genade vaststond dat hij de man van taktiek reeds vroeg Het ministerie van lord Liverpool was vooral in den laatsten tijd van zijn bestaan een broeinest van vele intrigues maar de hmd missen waren talrijk olschoon het noodlot waaraan zijne genade gelooide e mt den weg ruimde Het verdwijnen van lord Castlereagh en den heer Canning van het tooneal was even onverwacht De hertog van Wellington was eindelijk eerste minister en nooit heett iemand dien post bekleed die meer bewust was welke macht hem gegeven werd en vaster besloten die macht uit te oetenen We zullen hier niet trachten recht te doen wedervaren aan een zoo leerzaam onderwerp als hel bestuur van zijne genade Met onpartijdigheid en voldoende kennis van zaken behandeld zou het eene onwaatdeerbare bijdrage zijn voor onze poUtieke kennis en nationale ervaring Ware de groote banneling beter bekend geweest met het wezelijk karakter van onze Vehetiaansche kgnstitutie dan zou hij geweten hebben dat het om Engeland in i8ao te regeeren niet noodig was de dynastie te veranderen Maar toch had de keizer gelijk al was hij hierin onjuist Het was duidelijk dat de geestkracht die hem tweemalen Parijs had doen binnen trekken als overwinnaar en die hem te Weenen koningen had doen maken en hem middelaar tussshen vorsten had doen z d thans niet tevreden zou wexen met lottige hotsing kwamen een parlement dat niets voortbracht en een Staat die vooruit moest En in zulk een geval moest de Staat zich redden naar Mirabeau s woord Wanneer men deze zelfbevryding een coup d ótat wilde noemen dan was het hem wel Hö noemde het echter afweren van een aanslag die anderen bewast of onbewust op den Staat deden Wanneer een Parlement in een Staat van plicht van bescherming zijner constituenten niet vervullen wil dan moet de Staat zjjn bestaansrecht laten gelden óók tegenover dat Parlement en do partijen waaruit het is samengesteld De volksvertegenwoordigingen hebhen hot altijd in hun macht hot gebruik van alle buitengewone middelen te beletten wanneer zij er slechts voor jZorgen dat de wajei en die in eigen kring p verschillende partijen tegen elkaar gebruiken of togen de regecringen aanwenden den Staat niet kwetsen Overgaande tot het tweede punt zeide von Koerber dat in de kwestie der verhouding tot Hongarije de veel heheerschendo vraag der intornationale handelsverdragen vooropstond 011 de regeoring niet te beslissen had over het tydstip der onderhandelingen omdat andere rijken rekening moesten houden met de bij hen bestaande verhoudingen Oostenrijk zou niet talmen als het tot onderhandelen kwam omdat het bestaan van vaste handelsbetrekkingen voor de productie vau t grootste belang waren Wat de suikerkwestie betrof bepaalde hiJ zich er toe naar de verslagen der Brusselsche oonferentie te verwijzen De regeering kon voor t oogenblik slechts zeggen dat zij een bepaalden weg volgde om de oor de belastingen belangrijkste nijverheid voor schade te bewaren Oostenrijk zal niet zwaarder offers brengen dan de industrie kan dragen Eindelijk sprak von Koerber over het derde punt de nationaliteitenkwestie Deze strijd verklaarde hij was langs den weg van verbittering en haat niet op te lossen De regeering wilde elke hotsing vermijden en zich onverdroten wijden aan de vrijwillige verzoening van beide rassen Het schijnt thans waarlp gedaan te zjjn met de wanorde die er eenige dagen te Barcelona geheerscht heeft en die zooals de telegraaf mededeelde aan minstens 56 menschen het leven gekost heeft zonder dat er iets door verkregen werd De moraal der geheele geschiedenis van het oproer zoo mag men althans het gebeurde met eenig recht betitelen is dat de algemeene werkstaking alleen onder de heerschappij van anarchistische toestanden mogelijk is een gehermelijnde onbeduldenheid De hertog begon zijne politieke takliek reeds vroeg In zgne korte maar zonderlinge en woelige geschiedenis zien we voortdurend het bewijs voor het belangrijke van de kennis ewaarin Lord Schaftesbury s kracht lag i In den tijd van vierentwintig maanden vinden we eene aristokratie vervreemd zonder dat het volk gewonnen is terwijl bij twee verschillende gelegenheden eerst de vooroordeelen en toen de aanmatigingen der middelklasse evenzeer met minachting bejegend werden Het publiek wai verbaasd toen het hoorde dat staatslieden van langdurigen parlementairen roem mannen om wie de ontwikkelden der natie zich jarenlang met vertrouwen ten minste met belangstelling geschaard hadden nu op zeer onwaardige wijze uit het kabinet werden gedrongen terwijl hunne plaatsen werden ingenomen door soldaten van den tweeden rang wier namen zelf aan de groote meerderheid van het volk onbekend waren en die anders aeker niet naar meer eer gestreefd zouden hebben dan het besturen eener kolonie kan aanbrengen Dit bestuur dat met aanmatiging optrad eindigde in eene paniek Èr volgde een tusichenpoos van verwarring en verlegenheid toen de meei t belachelijke poging die men kan verzinnen werd aangewend om eene verzoening tot stand te brengen ondergeschikten werden bevorderd terwijl de onderhandelingen met hunne chefs nog aan den gang waren en deze onderhandelingen die zoo onbekookt waren begonnen eindigden in wrok op eene wijze die bij de politieke teleurstelling nog persoonlijke beleediging voegde Toen zelSi zijat parasieten donker Maar dan levert zjj niet het gewenschte resultaat wijl een ieder zy het kapitalist of werkmam bourgeois of prolitariér er de nadeelen van ondervindt en geen voordeelen van plukt Do stad herneemt gaandeweg haar gewone voorkomen De stoomtram van San üervario heeft kunnen rijden en op een tal van drukkerijen is de arbeid hervat Men hoopte Maandagavond weder de eerste conranten te zien verschijnen De censuur schijnt nog niet opgeheven want van Perpignan wordt gemeld dat de eerste bezending dagbladen van Madrid aankomende in beslag werd genomen Bij een klooster bij Sarria is een dynamiethoro ontploft groote schade aan het gebouw toebrengende De burgerwacht heeft de hand gelegd op een tweetal individuen die verdacht werden de hom te hebben nedergelegd Eenige stakers hebben hen willen ontzetten maar kregen voor hun onwelkome bemoeienis een geweersalvo te doorstaan dat een aantal hunner dood of gekwetst buiten gevecht stelde Verspreide Berichten Fbaskbijk De algemeene secretaris van den ifationalen Mijnwerkersbond Cotte heeft zijn ontslag genomen naar aanleiding van de op zjjn handelingen uitgeoefende critiek in de Zondag te Saint Etienne gehouden mijnwerkersvergadering waarbij t nogal levendig toegegaan schijnt te wezen Hö Cotte wil den bloei en de eensgezindheid van den Bond niet in den weg staan dus verklaart hij Door de commissie uit den Senaat voorhet wetsvoorstel aangaande de instelling vanarbeidsraden in consultatieven geest zjjnverworpen alle overgangsbepalingen doorminister Millerand gelanceerd De legercommissie heeft een wetsvoorstel aangenomen volgens hetwelk van dendertiendaagsehen diensttijd vrijgesteld zullen wezen alle resarvisten die pa zijn vanminstens vier kinderen t Is een wel aardige premie doch de prijs zal velen toch ta hoog Ipen I De Fransche geïllustreerde tijdschriften La vie en rose en l Indiscret mogen in het Rijksland niet meer verspreidworden Het jnhileumscadeau van presidentLouhet aan den paus zal bestaan in tweo begonnen te kijken had de hertog een bijzonder middel dat alles weer zou herstellen en na stukje voor stukje zijne macht uit den hand te hebben laten glijden geloofde hij dat hlj alles weer m orde kon brengen door eene bierwet Het gebrom om hervorming werd gehoord ma r nog niet heel luid Er was nog tijd om zich te redden Zijne genade verhaaste eene revolutie die ten minste nog wel een halve eeuw had verschoven kunnen worden en die nooit op nük eene wijze had behoeven phats te hebben Zijn heengaan had meer van eene vlucht dan van een aftreden Hij begon zijn mmisterie als Brennus en eindigde het evenals de rijzige Galliër die uitgezonden was om den mededinger van Sylla te dooden maar die zijn wapen liet vallen voor den onverschrokken blik van zijn bedoeld alachlolïer Lord Marney bleef de foltenng der ramp gespaard Tot een hoog ambt in de huishouding bevorderd en nog vol hoop dat het met behulp zijner partij nog voor hem was weggelegd het oogmerk zijner familie te bereiken stierf hij in het volle geloof aan het hertogisme den hertog vereerend en vast geloovend dat hij zelf eindelijk hertog zou worden Het was in elk geval een zachte dood hij gaf den geest als het ware leunend op zijn witten staf en stamelend over aardbeziebladeren Werdt vervolgd